Skip to main content

Full text of "HOLY-quran--BOOK--pdf--TRANSLATED-HAUSA-LANGUAGE-MP3QURAN.NET"

See other formats


Mji kula da Ma&allarai hiyu ma&u j I farm a kuma So/kin Kasar Saudi Arcbiya. Sulci 

Abdullah Dan Abdul Aziz Al Su'ud yana fann cikin ba da umamm a hue a wannan 

Alkur am Mai girma da fassarar ma'anorwtta 43&f£& Gȣi &^ 
msssssmtk 
fr "TW l ^ fr 1 » i WiCiO nc domin .Allah Mai GfnM, l ' ^ Mai kuU ila Mmullitji 

biju nii.ii alfarma, Sarlti -tbdullah Dan Abdul A/er/- 

Ba ya halaua a sayar da *hi. Ana rabii shi kyauta 
Wun Da Aka Tonada Musamman 

Don Buga AlRur'am Mai GIrma Na 

Sarki Fahd UL ^ - o JJu 

jIm *-*/ s-*lf • l;jy»-J i-j-Ji 1&LJA, »u,}*l j i^j oiijNij i_-*-V l fluj** 'j'jj >• M*b 
£>i i !j>il i^JlL iJ^dJi ^i*-ll l*LkJ o#i dllll ^ii vsk . JyU^J UL .jjitU Lilyiy lu*j 

<~L*I o> t**** ^> jto -W*y * j-* ^ /r -^ O^-r-^J" iL-ii fc^ 1 Jr> ^- l4**fj <-^ • WJ 

0t 3 * j^i) <+*-y U-X* J,C. ul ,>-,; ^-U • .^M J— J > J* jW> Jij ul ,^5-J j ^U^-- uil j**ij 

^ i-_liJ ^iUli JJ j* :^i> o^i- . i^J> c_ii u+- . fJJ oijil ^l^ u^-y jt -j^ij u[ 

^ ^i ^^1 ^mLO 1L— ^ Ul i-^-^J l«4) ^ ^LJI 0T 3 . yvdl ^1>* j-J IfcU Jjj 

,^-i 3 t Ik* J- -is ^ J- 4/*i <* Wr-( <t» • (^ * y w 

. Jit .UOJi-jUJI oUJJi ^i otfl>ii-Vl^ ijli^U. ijlj jl ^-ii j'lk* ^ Ifef .J* ->■ 
>r JjJI t-— II -;i obj L* J-L- j^UI « J_J .1,- ^1 ^W* j*J ■ j^i *utj "% '4 

DA SUNAN ALLAH, MAI RAHAMA, MAJI JIN KAI. 

GABATARWA 

Sheikh Salih dan Abdul-Am dan Muhammad Al-Ashtikh 

Mintsian Markukin Adtlinin Musulunci da 

Wafcafaj da Wa'a/i da Nhirvarwa. IJaga Mai giima Sheikh Salih dan Abdul-A/i/ dan Muhammad Al-Ashcikh Mininan llarkokin 
Addinin MiMiiliina da WaKafai da Wa'aai do Stnryawa Bahban Mai Kula da Ma'aikaur bug* Al- 
Jtur'ani. 

Dukkan yabo ya labbala pa Allah. Ubangijin laJikai. Mai ccwa a akin liiiufin S;i Mai Daraja. 
iiHdEilta. warn feaske da Eiitati mm bayyanawa ya aw muku daga Allah". 

Tara da Amine: m tabbala fa mafi diiTajjT Annabaua da Man/ami Annahtn mi* Muhammad, 
mai cewa; 

4'!j!: alhcnnku shi ne wanda va ncmi sanin AlCur'ani ku.mii ya *anar dashi* 

Bayan haka: 

fttva nfiarW3 da umaroio Mai hidimar Ma.wlUian nan biyu masu alfarma. Sarki Abdullah dan 
Abdulaw Anl-Su'iid, Altah ya kiyayc sin. Van kula da Liltalin Allah, da aikidmmn sauEafic buga lU, 
da ran aba shi ga musulmt a ku ina cikin dumya, gaba* da vamnu. da knma 'a*Mra *hi da bayyana 
ma'antmiiua cikin barsuiiiin dumyu dahun-daban. 

Kuma hisa imamn Ma'aikatar harkokin Addinin MuFulunci. da Wafcafai, da Wa'aaj da Sbiryarwa. 
la Ka^ar Saudi Anrhya. akan muhimmaticin fassarar ma'anomn A I Cur* am Mai Gmna /uwa ga 
dukkan harsunan duniva masu mum'mmariu.dnmtn *au£a£c f&mmur ia ga Mu*ulmm da ha <>u jin 
hanhen laraha.kumadommiiaidawiRonda aka viumarnmda *hiatiktnfadlAsa.t*uadaarntncin 
Allah mi tabbata flare thi. «Ku tiar da^a garc m. Ifcoda aya d'aya ce*\ 

Kuma bisa hidinia fa "van uwan mu maau jin tiai&hcn Hau&a; yatia dadadawa Ma'atkatar Sarkt 
Fahd u buga AlEiu'ani Mai Alfarma la Madtnatul Munawwara, la Raddaroar wa makaranla, 
wan nan fassam la AIGuianida harshcnHauia, wadda Mallam Abuhakar Mahmud Gmm. Allah ya 
jiEan sa. ya yi. ktima malamai da \uka hada da Lata/ Abubakar Usman Satiiti Sokiiiu, da Lstsu 
Ahmad Bcllo dan Walin Kalsina, da Lsia/ Muhammad lnuv*a Dikko dan Alhaii Adam lloki» Dikko 
/ana t vuka >i hilar u. Haka kuma Jap j lulkar Ma^ikarar bu^a AlKufani* maJamai da suka ha<fa 
Mallam Ba^hir Ah UtrUT, da Mallam Muhammad Sam Urnar, dukkan»u a Jatm'ar HIamiyya ta 
Madina, 6^ kuma dan mai wannan lasvau r>r AhnuJ Oumi na Jami'ar UmTni[l Kuia la Makkalt, 
duka tun yi hilar Tassarar da gyarr-gyurc a cikiniat 

Muna jtoilr* t y,> Attah Madaukaki. da ya yi ma na muwalaSarnka warman aiki mai girma. wanda 
nmkc fatan ya Hamo saboda AUfth, kuma muianc su amfana da shi + 

HaCifia muna sane da cewa faisarar ma'anunin Alfiui*ani Mat Girma. komaj bar la a cikin 
tsanlsem. ba in ta iya nuna dukkan ma'anonin dakc nkin nasxin AICur*ani ba wanda mulanc suka 
^ajiya ga mwa da makamanansa Kamar yadda mukc sane da ccwa ma*ammin da fascia take 
bayarwa. basu kasancc ba face malutfar abm da mai faisarar ya fahimia daga UlUfin Allah Mai 
(Jirma, kuma kamar >ada dukkan ai kin dan adamyakc, ana iya tamunkuskurc da kasawa a cikima 
Dvmin haka nc muktfaladaga dukkan makarantaga wannan fa,Hsarar,suaikowaMa>ikalarbu^a 
AlCur'an» Mai Alfarma la Madina. abmda walakiSa w su iarau a cikin f**$arar na kuskure ko ragj ku 
£ari, dorninaYiamlamda wad^nnan ^yaio gyarcadkinbugundazai so nan gaba. in Allah ya yaida 
AlUh ihi iie Mai Gamdakaiar. kuma shi nc Mai Shi ryarwa Ra madaidaidn lararki. Ya TJbanciji K* 
ansa mana dnmm Kai m: Mai )i kuma Mai earn o 


^ ^ wl£L Jj£ *-w* l\C- J-/ ^ ^j-Jl ,^-^H ^iUi wj a aJ-»j ^1* ^J -in ^ 

U*U >: JJ o-b- j j^Li* c-J, /" M Ce»- d ite> ^ ^-LJ*J *+4> s^i r^ 1 $ *& W* •*«■ ^ 

f jj -/!* flT^ ^ j; ^ii ^/* jiiiv «^i ft ^ v WJ iuii ^ l./< ii. a^JS* j^J< ml* 
i» ^**.>» iUl tklj J* U* C^'j ^V £-#jj ./Ji wit J» ^jJi iii j* bjftl »a* ^ ^Jl jU tt f t*V 

P*** J &vu Uj^ *J* -JjS^ *j*J *^— ** d Iffi* V>v ^ ±* *ty» *»&* «* O* «* J*" <** * 

* *>>*•' gf**i «^i l^UC J-b JjV ^ ; UC i^A. IfJT Jr * IRC J*% Uui ^J* lu^A <i* ^ 

i^^yi J* ^^144? ^Jc!»j j*+*A l t$ j i^u'j ^.JiJ <j** *ks± Cyi Urjai .a* jJ ^ ^ JB*, 
LyW v>j^ L-J^ »^*y Of 1 -' ^j 'J 411 Srtf «! i^^ 1 * u j! V- S./ 1 &*kj i> u j ■tf-**^ 1 

j^i j^> u* f iiJja . -uSJ*j ^lV ^u- > jj-J-^ j^j ouii ^j-un -tC* >Tg j^^ .i^S. ■^ J!#*J>* At Ji Gabatarwa Yabo da godtya vu ubhau y* Allah Mai gii ma, Mai lahama, Mai jm *ai. Ubangi|in hahitu 4 
Wanda Ya aika shugabanmu Muhammad, tsua d_i amm^n Allah su tabbata a garc shi. da MlafinSa 
mai bayani domin ya shuynr da mutane da aljannu game da shi Wanda ya kaifti kiransa ya yi aiki da 
abin da ya kawo masa. shi nc mai aircki a duniya da tahifa, kuma wanda ya kafircc masa. ga bin son 
zudyatsa. shi nc (afoDfte 

Bayao taaka, lokacin da ya /amana adadm Musuimi ru 2anwa fculhun a Easarmu, Afirka Tf 
Yanuaa. Earuwa mai nananin yawa. kuma mali yawan Musulminia *una magana da harshen Hausa 
M, kuma ba kowwc MusulmJ kc tya koyon Lvabn ba P sahoda haiaytn da dutuya take tiki yanzu. 
K'vingiyai Rabidaiul A lam cMslamTta ga ba makawa pa bukaUr a yi (arjamar ma'anonm AUEufam 
m<o girxnadahttafanaddini na Larabci, acikinhaishcn Hausa. donamlamn yo hatfa dukan Musulmt, 
sii fcojl addminsu kamar y&dda Allah Ya iaukai da ihl. don su <ami babban rabo 

Mun lam tanamar lunfaikodajimj'i nadaya na Tabaraka da Amma, domin shi neznafiyawan 
mutane kc tsayawa a kai dun karalun fiallarsu* Da sannu. kuma da yardar Allah, muka kamnidla 
Saxjamar Alkur'ani gab* day*. WAfldi aka wallafa ihi cikm 1979. 

A kowanr f'arkon jura ana bayai da laliaiiactfri bayanin abm da ta fiunsa kg lake karanUrwa 
domm mai karatu >a jj *au£m gane ma'anonin ayoym surar da dangantakarsu 

In Allah Ya so m mu ht bayan wannan da larjamar liuafan tafsinu akin harshen Hausa. 

A wannan wallafar an sami Carin abubuwa uku akwa: jagora ga mai karatu, inda aka yi bayanin 
ina akc Isayawa. Sai kuma Karamin fiamus dauke da kalmomm da ke bukatar fas*ara. Abu na uku shi 

nc filuri&a cikin kai in abacada. 

Kamar yadda aka yi a shin na larko* a wannan ina an a gaba da nuna aiamar jan *auti a ajanun 
boko. 

Hayan shekara InfcmJ na hidimar bugawa ta farko. wannan aiki ya sami karfiuua ga liannun 
mutane. kuma sun ba da taimako mat yawa wzyczi gyara ^hi zuwa ga wannan mahayt. Akwat uanda 
ya karamadjintyyaralhcn.kuniaak^ai wanda ya karantadamyyarAuka. ammasudukasun gamua 
kan abin da ya zama alheri pa Miuulmi. AUah Ya saka ma dukansu da allwn 

Akwat mutane da dama da ^uka i^imaka uajca &hirya larjamar nan. Da farko dai muna mtlfai 
god iy arm u don gnycin bayao da muki: samu daga Abubakar III (Sokoto). Sai kuma Malam 
Ahmad, dan Wiihn Katsina h Malam Ik-lln. wanda >a taimaka icwatai da karanta abin da ya ta^ttaJta 

Malam Inuwa Diko. dan Albaji Adamu B Dsko na Zaria, ya daukt nau>in tsara dukan wannan 
aiki acjkin lay) kuma yaUarajagorarkaratu, IcarousdafihiriAadon laimakonmaikaraiugafahimtar 
kalmumt masu VWf* da ncman ayoyin da suka shafi hukunciNhukuncc dabam^daham a cikin aurori 
dabam-dabani tai hanya mai &au£i Ya dauki nauyin wannan aiki a akin shekara biyu. Allah Ya saka 
masa da inn ^akamakon wadanda suka tsayu ga aiki na gina addinin Allah 

Muna fata Allah Ya karfti aikinmu gaba Java, ya zama sanadin daukakar addtmo Mu^ulunci a 
wannan kasa. mukuma Yasaka mana da alhcn f mudaduk wanda k<* >in aiki domin Allah Allah Ya 
sa aikinmu ya zama Mnadm xhigaimu All^nna, a Lahira. tare da manyan mulancn da Ya yi wj ni'ima, 
daga Annabawa da siddiCai da *huhada"b da kuma sahhai. 

Anun 

Abuhakar Mahmud Oumi 1-Suratul Fatilia \ 3i\H\ i j^- ■-*■ ■ frtA sOratul fatiha tS^^iSS ^B! ■*; ■ ■ v. Ayoyinla 7 ne. Ana kiran ta Uwar Littafi domin ta lara ilmin 
da yake a cikin AlEur'ani a dunfculc. Basmala a cikinta take ga 
fcira'ar Asim, ruwayar Hafs, amma banda ga £ira*ar Warsh. A Da sunan Allah, Mai rahama, 
Mai jin tcai 

2. Godiya la labbata ga Allah, 
Ubangijin halittu: 

3. Mai rahama, Mai jin Kai; 

4. Mai nuna Mulkin Ranar 
SakamakOt J. Kai mukc baula wa. kuma 
Kai muke neman taimakonKa, 

6. Ka shiryar da mu ga hanya 
madaidaiciya, 

7. Ilanyar wadanda Ka yi wa 
ni'ima, ba wadanda aka yi wa fushi 
ba. kuma ba Bataiiu ba°\ (I) Da OCwa Ubangijin halittu ya tara ilmin tauhidi na Ilahiyya da Rububiyya. Mai 
rahama ya tara dukanrahamardumya da rayarwadamaianvadaciyanvadashayarwada 
tufstarwa. Mai jin tcai ya tara ni'imar duniya mai dogewa zuwa Lahira kamar imani da na 
l*ahira. Mai niallaka ko Mai nuua mulkin ranar sakamako. ya hatfa duksm wa'a/:Xai 
muke baula wa kuma Kai mukc ncman mimako, ya tara uuhidin llahiyya da ibada 
arnattyya ko ffauliyya Hanya madaidaiciya, la haifa dukan ahan'a da hukuncc-hukuncc 
Wadanda aka y; wa ni 'ima, yi urn dukan tarihin mutaneri ksrkt. Wadanda aka yi wa fushi, 
yataradukaniarihin masuisaurinkai/Bittatiii, ya tara tanhmdiikanmaiatkidajahilcika 
Bala. 2.SuratulBa£ara t ijil\ tjj* 
Tana karantar da kira zuwa ga addini da yadda akc ginin 
sabuwar al'umma daga mulane daban-daban, na Jahihyya, Da swum Allah, Mai rohama. Mai jinkaL L A. L ft. 

2. Wancan ne Littafi, babu 
shakka a cikinsa, shiriya nc ga masu 
taJcawa. 1 " 

3, Wacfanda suke yin Tmani 
game da gaibi. kuma suna tsayar da 
salla, kuma daga abin da Muka 
aizuta su suna ciyarwa; 4, Kuma wacfanda suke yin 

Tmani da abin da aka saukar zuwa 
gare ka> da abin da aka saukar daga 
gabaninka. kuma game da Lahira 
suna yin yakim. 

5. Watfannan suna kan shiriya, 
daga Ubangijinsu. kuma wadannan 
su nc masu cm nasara. (I) Ya sifanta LilialK watau AlEur'am da kamala ya cc "wancan" maimakon 
"wannan" domm masu son su yi aiki da shi. su nc masu laKawa Tafcawa na da sharudtfti 
biyu, sunelmanidaaikidaabindamaiuancin Aniiabi MuhammaduyaCunsa, Sa'annan 
mutant a larkon Musulunci ko a inda Musulunci yakc sabo, sun kasn kashi hurfu. Kashi 
na farko su nc masu taEawa wacfanda aka larfi sifofinsu a nan 2.SuratulBa£ara t iyJ\ i^ 6. Lalle ne, wadanda suka ka- 
firla 111 daidai ne a kansu, shin ka yi 
musu gargatfi ko ba ka yi musu 
gargatfi ba, ba za su yi Tmani ba, 

7. Allah Ya sa hattmi a kan zu- 
kalansu, da a kan jinsu, kuma a 
kan ganin su akwai wata yana; 
kuma suna da wata a/aba mai 
girma. 

8. Kuma akwai daga mulanc 
wanda'-'* yakecewa: u Mun yi imani 
da Allah kuma da Yinin Lahira," 
alhali kuwa su ba muminai ba, 

9. Suna yaudarayya da Allah da 
wadanda suka yi imani, alhali ba su 
yaudarar kowa face kansu, kuma 
ba su sakankancewa! 

/0> A cikin zukatansu akwai 
wata cula; sai Allah Ya Kara musu 
wata cuta. kuma suna da azaba mai 
radadl saboda abin da suka kasancc 
suna yi na Earya. 

1L Kuma idan aka cc musu: 
"Kada ku yi fiarna a cikin Easa/* 
sukan ce: u Mu masu kyautatawa 
kawai nc"! 

12. To, lalle ne su, su ne masu 
barna. kuma amma ba su sansan- 
cewa. 

13 Kuma idan aka cc musu: 
"Ku yilmani kamar yadda mutane k^T { 1 ) Kashi na biyu daga cikin jama*a su nc kafiran da suka doge a kin kahrcinsu. babu 
warn gisshi kuma Allah Ya san ha za su musulunia ba 

)2) Koshi na uku su nc munafukai da suka bayyana Muwituna da baki amma 
*uciyar$u tana a kan kafirci 2.SuratulBa£ara t ijll\ Ijw sukayiimani", sukance; "Zamuyi 
imani ne kamar yadda wawaye suka 
yi imani?" - To, lalle nc su, su ne 
wawaye, kuma amma ba su sani. 

14 Kuma idan sun hacfu da wa- 
cfanda suka yi imam, sukan ce: 
"Mun yi imani/* Kuma idan sun 
wofinta zuwa ga shaidanunsu» (n 
sukan cc: "Lalle ne. muna tare da 
ku: Mu masu i/gili kawai nc/' 

15. Allah Yana yin i/gili (2> garc 
su kuma Yana laimakon su a cikin 
Batarsu, suna dimuwa. 

16. Watfannan su nc wadanda 
suka sayi BalajJa shiriya, sai falau- 
cinsu bai yi rlba ba, kuma ba su 
feasance masu shiryuwa ba. 

17. Misalinsu (3) shi nc kamar 
misalin wanda ya hura wuta, to, a 
lokacin da ta haskake abin da yake 
gefensa (na abin tsoro), Allah Ya 
tafi da haskensu. kuma Ya bar su a 
cikin duffai, ba su gani. 

/#. Kurame, bebaye, makafi . 
saboda haka ba su komowa. 

*&&& 


*>&**j 


(1) Kashi na hucfu su nc Yahudawa wadanda sukc sun san gaskiyar annabcin 
Muhammadu da manzancinsa, amma hasada ta hana su su bi shi. suna SoCarin bata abin 
da ya /n da shi la hanyar icfa -shthhohi a eiki, doxnin su kangc mulanc daga shigarsa. 
Sabodahakaakacemusushaufanu. Duk wanda ya sangaskiya amma kuma ya y: girman 
kai daga btnta. to. shi nc shaidan, daga aljannu kd daga muunc 

(2) Allah Yana mayar masu da sakamakon i/gilinsu. 

(3> Allah Ya bayyana misalin munaTuki da tmsalai biyu, na larkc. kamar mutum a 
cikin duhu, yana kewayc da abubuwan ban tsoro bai sani ba, sat yd hura wuta, ta yi haskc 
ya ga abubuwan na ban isoron sa an nan wuur la muiu, ta bar shi a akin duhu t sai isnron 
ya hauhawu a kansa. Haka munafuki yake a bayan ya y; ikran da Musulunci. a kutlujn 
yana cikin tsoron abin da ^acea kansa Ana sifanta lusken wuta da hasken imanmsa. 
Bayan hasken ya taiKsai ya zama kurma. bebemakaha saboda haka ba ya maganiuwa. 2.SuratulBa£ara t ijll\ lj*4 19. Ko kuwa kamar girgijc mai 
zuba M) daga sama, a cikinsa akwai 
duffai da tsawa da walKiya: Suna 
sanyawar yatsunsu a cikin kunnu- 
wansu daga tsawarwakin, domin 
tsoron muluwa. Kuma Allah Mai 
kcwaycwa ne ga kalirai! 

20. Wal£iyar tana yin kusa la 
fi/gc gannansu. ko da yaushe la 
haskaka musu, sai su yi lafiya a 
cikinla, kuma idan la yi duhu a 
kansu. sai su yi tsaye. Kuma da 
Allah Ya so, sai Ya tafi da jinsu da 
gannansu. Lalle ne Allah a kan 
dukan kome Mai ikon yi ne. 

2L Ya ku mutanc! Ku bauta <2) 
wa Ubangijinku. Wanda Ya halicce 
ku, ku da wacfanda suke daga gaba- 
ninku, isammaninku. ku kare 
kanku! 

22, Wanda Ya sanya muku Rasa 
shimfida. kuma sama gini, kuma Ya 
saukar da ruwa daga sama, sa'an 
nan Ya filar da abinci daga 'ya'yan 
itacc game da shi, saboda ku. 
Sabodu haka_kada ku sanya wa 
Allah wasu kishiyoyi. alhali kuwa 
kuna sane. 

23, Kuma idan kun kasancc a 
cikin shakka daga abin da Muka 


tf£@j£3j&t4$ft V &M$xagi$&& c -Jtr. »»Si-(WW-*** 
(I) Misali na biyu inunafukai suna kamar matafa a cikm jeji da dare, ruwa kuma ya 
samesuaukmduhu, basuiyamotsawasaida waltciya. watau ayar da &ukc so* kumagajin 
tsoron Isfiwa; waiau bayanm halaycnsu a cikin AlKur'anu ha su son stiji, harsuna sanya 
kanun yatsunsu suna loshc kunnuwansu, domin kada su ii. Ganiu ido da basira da jin 
kunnc da tia hankali duk daya suke. Allah Yaua iya karBe su ya bar su a cikin dimuwa 

< - 1 Bayan ya £ama fadin kasusuwan mulane da Mtolinsu. sai kuma ya ktra su gaha 
daya zuwa ga bauta Masa. Shi karfai Ma'anar hauia Masa Shi karfai, kowa ya ajiye 
a) adar*a T ya kuma ga hukunan Allah kawai ; umurni ko nani. Wanda ya bt want hukunci 
na al'adarsa. ya bar abin da Allah Ya cc. to, shi ya sanya wa Allah kishiya kc nan. 2.SuratulBa£ara t iyJ\ ij4-( sassaukar ga BawanMu, to. ku zo 
da Sura guda daga misalinsa 
(AIKur*ani), Kuma ku kirawo shai- 
dunku/ 11 baicin Allah, idan kun 
kasance masu gaskiya. 

24. To, idan ba ku aikata (kawo 
Sura) ba, to, ba za ku aikala ba. 
Saboda haka ku ji tsdron Wuta 
wadda makamashinta mulane da 
duwatsu ne, an yi lallalinla domin 
kafirai. 

25. Kumakabayarda bisharaga 
wadanda suka yiTmani, kuma suka 
aikala ayyuka na Kwarai, cewa lalle 
nc, suna da gidajcn Aljanna, 
Koramu na gudana daga KarEa- 
shinsu. Ko da yaushe aka arzuta su 
da ahinci daga wasu 'ya'yan Haec 
daga garc SU, <a ' sat su ce ; tm Waniwn 
shi ne aka annua mu da shi daga 
gabanin haka." Kuma a jc musu da 
shi yana mai kama da juna. Kuma 
suna da, a cikinsu, maian aure masu 
tsarki. kuma su, a cikinsu madaw- 
wama ne. 

26. Lallc ne, Allah ba Ya jin 
kunyar Ya bayyana wani misali, 
kowane iri ne, sauro da abin da 
yake bisa garc shi. To, amma 
wadanda suka yi imam, sai su san 
cewa lalle shi nc gaskiya daga 
Ubangijinsu, kuma amma wadanda 
suka kafirta, sai su cc: "Mine ne '•^ 

a « j .? 


(1) Gumakankusuiaimakeku Kcrasura maikamada AUuir\ini wajtRfrsahada (sati 
da kawo asirai. An cc wa ^umaka shaidu domin surtu cewa su tic /a su yi musu shaida a 
Ranar ICiyania. kuma su eeec su» kuma ko da yaushe suna tare da su. 

(2) GOnaki ko gtdajen Aljanna 2. Sura (u] BaEara t ijil\ tjj* Allah Ya yi nufi da wannan 11 ' ya 
zama misali?" Yana Batar da wasu 
masu yawa da shi. kuma Yana shir- 
yar da wasu masu yawa da shi, 
kuma ba Ya Batarwa da shi face 
fasiRai. 

27. Wadanda suke warware 
alkawarin Allah daga bayan RuIIa 
shi, kuma su yanke abin da Allah 
Ya yi umurni da shi a sadar, kuma 
suna Barna a cikin Rasa, wadannan 
su ne masu hasara, 

28, Yaya kuke kafirta da Allah, 
alhali kuwa kun kasancc malattu 
sa'an nan Ya rayar da ku* sa an nan 
kuma Ya malar da ku. sa'an nan 
kuma Ya raya ku, sa*an nan kuma 
zuwa pare Shi ake mayar da ku? 

29. Shi ne Wanda Ya halilla 
muku abin da ke a cikin Kasa gaba 
daya. sa'an nan kuma Ya dai- 
daita 12) zuwa sama sa'an nan Ya 
aikala su, sammai bakwai. Kuma 
Shi ga dukan kome Masani ne. 

30, Kuma a Idkacin da Ubangi- 
jinka Ya cc ga mala'iku; "Lalle ne, 
Ni Mai sanya wani halifa ne a cikin 
Rasa/ 1 sukace: "Ashc»zaKasanya 
a cikinta, wanda zai yi Barna a 
cikinta, kuma ya ^ubar da jinainai t 
alhali kuwa mu, rnuna yi Maka 
tasbihi game da gfide Maka, 


»* tkrtM 


tie-. 
- 5 


(1) Mtsali da kamar maian Atjanna masu tsarki Ha mala ba ko da sauro ko abin da 
ya l'i . ko ya kasa ■■ urn, to, akwai hikima a cikin haliliar!>a, wadda /A ta jawo haiikalin mai 
hankali ga imini da Allah -aboda ita. 

(2) Ya daidaita, walau Ya yi nufi. "sa'an nan" yana amlanat da jerania aiki ba 
jtianiai nufi ba. domin sifofin Allah dukan.su, ba fararm ha ne 2. Suralul BaRara 10 T ijiS\ liw kuma'" muna tsarkakewa gare K.a" Ya ce: "Lalle ne Ni, Na san 
abin da ba ku sani ba." 

31. Kuma Ya sanar da Adam 
sunaye dukansu. sa'an nan kuma ya 
gilta su a kan mala'iku. sa'an nan 
Ya ce: "Ku gaya Mini sunayen 
vvacfannan. idun kun kasance masu 
gaskiya." 

32. Suka cc: "Tsarki ya tabbata 
a gare Ka! Babu sani a gare mu face 
abin da Ka sanar da mu. lalle nc 
Kai. Kai ne Masani. Mai hikima." 

33. Ya cc: "Ya Adam! Ka gaya 
musu sunaycnsu." To, a lokacin da 
ya gaya musu sunayensu, (Allah) 
Ya ce: "Ashe, ban ce muku' ?t ba, 
lalle Ni, Ina sane da gaibin sammai 
da Rasa, kuma (lna sane da) abin da 
kukc bayyanawa da abin da kuka 
kasance kuna bovewa?" 

34. Kuma a lokacin da Muka ce 
ga makViku: "Ku yi sujada ga 
Adam/* sai suka yi sujada* face 
Ibilisa ya EL kuma ya yi girman kai t 
kuma ya kasance daga kafiraL 

35. Kuma Muka cc; "Ya Adam! 
Ka zauna, kai da malarka a Al- 
janna, kuma ku ci daga gare la, bisa 
wadata, inda kukc so, kuma kada 
ku kusanci wannan itaciya, bar ku 
kasance daga azzalumai." 


■/ * msasGt&jld^w 
' % - ■ t <*f "Jf «-. - ? 


(1) Mala'iku sun yi lambaya nc inn ta mai ncman ya nnjayi m&i jayayya da shi ga 
ncinan haliftaka a kan Ea^a* Sun san halaycn |inn da hunn wacfanda suka lam zama a kan 
Easa suka > i 6arna da zubar da jim 

(2) Wannan &*sa la nuna cewa shugabanci da ilini ake yln sa, ba da yawan ibada 
wadda mulum yakc kefiania da yin ta ba, Domin an nuna Wfl mala'iku dinar Adam a 
kansu da ilini, ba da ibada ba, Kuma da wannan sifa /ai /ama i lahfa T kti da Ibli* bai filar 
da sh» ba. daga ctkin Aljanna. 2ai tiia la waia hanya domin zariar da hukuncm Allah 2-SuratulBa£ara 11 t ijll\ Ijw 36. Sai Shaidan ya talalaftantar 
da su daga barinla, sat ya filar da su 
daga abin da suka kasance a ci- 
kinsa. Kuma Muka ce: "Ku sauka, 
sashenku* na makiyi ga sashe, kuma 
kuna da. a cikin Kasa^ matabbala da 
jin dadi zuwa ga wani lokaci." 

37. Sai Adam ya karBi wasukal- 
moini daga Ubangijinsa, saboda 
haka Ya karftj tuba a kansa. Lalle 
ne Shi. Shi ne Mai karBar tuba, Mai 
jin RaL 

38. Muka ce; "Ku sauka daga 
gare la gaba daya. To. imma lallc 
shiriya ta je muku daga garc Ni, lo. 
wanda ya bi shiriya Ta, to> babu 
tsoro a kansu, kuma ba su yin batfin 
ciki/* 

jy. "Kuma wadanda suka ka- 
firta. kuma suka Earyata game da 
ayoyinMu, wadannan su ne abokan 
Wuta; su a cikinta madawwama 
ne/' 

4(1 Ya Ban! fertfla* 1 *! ku tuna 

ni'imaTa, wadda Na ni'imta a 
kanku. kuma ku ctka alkawariNa, 
In cika muku da alkawarinku, 
Kuma Ni, ku ji tsoroNa. 

4L Kuma ku yi imani da abin d;i 
Na saukar, yana mai gaskatawa ga 
abin da yake tare da ku. kuma kada 
ku kasance farkon kafiri game da i* 

& ft U 


©O^J^i . . A* >ae^ 


(!) Sayan kiran mulane gaba jfaya zuwa pa addtnin MusuluncL sai kuma ya kcBancc 
Yaliudu da kira iima ga addmin. domiti sun banibama da saurart kaftral, sabGda ilmmsu 
ga gaskiyar Musulunci Ya gabata ccwa jama'ar. kashi hudu ce. muminai. da kafiran 
I.arabawan da ha /a su musulunta ha. da munafukai da Yahudu. Ya kira Yahudu da Bani 
[sra'zla* domin Ya lunalar da .su, ccwa ana. ktramu nc /uwa ga addini inn na ubansu 
Ya aEubu bawari Allah 2.SuratulBa£ara 12 t ijyi ijw shi. Kuma kada ku sayi *yan kutfi 
kadan da ayoyiNa. Kuma ku ji 
tsordNa, NT Kadai. 

42. Kuma kada ku lullube gas- 
kiya da ffarya, kuma ku Boye gas- 
kiya. alhali kuwa kuna sane. 

43. Kuma ku isayar da salla; 
kuma ku bayar dazakka; kuma ku 
yi ruku'i tare da masu yin rukiTi. 

44. Shin, kuna umurnin mutane 
da alheri t kuma ku mania da kanku 
alhali kuwa kuna karatun Liilafi? 
Shin, ba za ku hankalta ba? 

45. Kuma ku nemi taimako da 
yin hafcuri, da salla: Kuma lalle ne 
ita, hak)£a f mai girma ce face fa a 
kan masu Isdron Allah. 

46. Watfanda suku tabbata ccwa 
lallc nc su masu hacfuwa ne da 
Ubangijinsu, kuma lalle ne su zuwa 
gare Shi ma$u komawa ne, 

47. Ya Bam IsraTla! Ku tuna 
ni'imaTa, wadda Na nfimta a 
kanku, kuma lalle ne Ni, Na fifita 
ku a kan lalikai. 

48. Kuma ku ji tsoron wani yini. 
(a cikinsa) rai ba ya wadatar da 
wani rai da kome, kuma ba a karbar 
cclo daga garc shi ( kuma ba a kar- 
6ar fansa daga gare shi, kuma ba su 
zama ana taimako n su ba. 

49. Kuma a lokacin da Muka 
tsittsirar da ku daga mutanen Fir'au- 
na, suna taya muku mugunyar aza- 
ba. suna yayyanke diyanku maza 

kuma suna ravar da matanku 

if 

Kuma it cikin wancan akwai jarra- 
bawa mai girma daga Ubangijinku. 


^-•j '-^^i^^s" 


' *,."• >*r* 


$5&&t$j 
^>%$2g&Z&£ S m$$ yCs 2-SuratulBa£ara 13 t ijil\ ijw 50. Kuma a lokacin da Muka 
raba teku saboda ku, sai Muka 
tsTrar da ku t kuma Muka nuUar da 
mutancn Fir'auna, alhali kuwa ku, 
kuna kallo. 

5L Kuma a lokacin da Muka yi 
wa *adi ga Musa, dare arba'in. sa'an 
nan kuma kuka rilci maraRi daga 
bayansa, alhali ku, kuna masu za- 
lunti (da bauta masa). 

52. Sa'an nan kuma Muka yafe 
muku daga bayan wancan, 
isammaninku. kuna godcwa. 

53. Kuma a lokacin da Muka bai 
wa Musa Liltafi da Rarrabcwa, 
tsammamnku, kuna shiryuwa. 

54. Kuma a lokacin da Musa ya 
cc ga mutanensa; "Ya mutancna! 
Lalle ne ku, kun /alunci kanku 
game da nRonku maraRin, sai ku 
tuba zuwa ga Mahaliccinku, sai ku 
kashe kanku. Wancan nc mafi al- 
heri a garc ku a wurin Mahalic- 
cinku. Sa'an nan Ya kar&i tuba a 
kanku- Lalle nc Shi, Shi nc Mai 
karftar tuba, Mai jin £ai" 

55. Kuma a lokacin da kuka cc; 
**Ya Musa! Ba z5 mu yi imani ba 
dominka, sai mun ga Allah bayy- 
ane," saboda haka isawar nan ta 
kama ku. alhali kuwa kuna kallo. 

56. Sa'an nan kuma Muka layar 
da ku daga bayan mutuwarku, 
tsammaninku> kuna godewa. 

57- Kuma Muka sanya girgije ya 
yi inuwa a kanku, kuma Muka 
saukar da darBa da laniabaru a 
kanku: "Ku ci daga masu da din 
abin da Muka arzula ku." Kuma ba s-£=*y* dtp ±*> jt^Js^UyiP^ arte -^j 3g2S 


V. \x '."-:--■-; \)S»iZmtfi 
&&<&&>& ' .5 


>\Lr 


• * 


2.SuratulBa£ara 14 t ijil\ Ijjh su zalunce Mu ba, kuma amma 
kansu suka kasance suna zalunla. 

58. Kuma a lokacin da Mukace: 
"Ku shiga wannan alKarya* Sa'an 
nan ku ci daga gare ta, inda kuka so, 
bisa wadata, kuma ku shiga (cola 
kuna masu lawaliTi, kuma ku cc: 
"Kayar da zunubai" Mu gafarta 
muku laifukanku, kuma za Mu 
Kara wa masu kyautatawa. 

59. Sai wadanda suka yi zalunci 
suka sake magana walar wannan da 
aka ce musu, saboda haka Muka 
saukar a kan wadanda suka yi za- 
lunci da azaba daga sama saboda 
abin da suka kasance suna yi na 
fasiRanci, 

60. Kuma a lokacin da Musa ya 
nemi shayarwa domin mutanensa, 
Muka cc: "Ka doki dutsen da san- 
darka/ 1 Sai marmaro joma sha 
biyu suka 6u66uga, haEiRa, kowa- 
cfanne muiane sun san wurin 
shansu. "Ku ci kuma ku sha daga 
arzikin Ubangijinku, kuma kada ku 
yi fasSdi, a cikin Icasa. kuna masu 
barna." 

61. Kuma a lokacin da kuka ce: 
"Ya Musa! Ba za mu yi haKuri ba a 
kan abinci guda. Sai ka roRa mana 
Ubangijinka, Ya fitar mana daga 
abin da Rasa take Isirarwa daga 
ganycnla, da dumanla. da alka- 
marta, da wakenta, da albasarla." 
Ya ce : "Kuna neman musanya abin 
da yake mat! RasKanci da wanda 
yakc mafi alheri? Ku sauka wani 
birni (daga cikin birane), domin 
lalle ne, kuna da abin da kuka 
roEa" Kuma Muka doka musu 
wulakanci da lalauci. Kuma 

•ft ^ '.;'■= -hi: ^s* | \jx*> * ^sy^^y ,>-*— ' $ tf :, elf - W\ '.tV* 


"\K"~\'\\> ..1- 


2-SuratulBa£ara 15 t ijll\ Ijw suka koma da wani fushi daga Al- 
lah. Wancan saboda lalle ne su, sun 
kasance suna kafirta game da 
ayoyin Allah, kuma suna kashc 
annabawa, ba da hakki ba. Wan- 
can, saboda safiawarsu ne, kuma 
sun kasance suna Ketarewar haddi. 

62. Lalle tie wadanda suka yi 
imani, da wadanda suka tuba 01 , da 
Nasara da Makarkata, wanda ya 
yi imani da Allah da kuma Yinin 
Lahira, kuma ya aikala aikin 
Jcwarai, lo, suna da ijararsu a wurin 
Ubangijinsu, kuma babu tsdro a 
kansu, kuma ba su zama suna yin 
baRin ciki ba. 

63. Kuma a lokacin da Muka 
ri(ci alkawarinku, kuma Muka 
daukaka dfltSC bisa gare ku: "Ku 
kama abin da Muka ba ku da Jcarfi 
Kuma ku ambaci abin da yake a 
cikinsa, tsammaninku. ku kare 
kanku/' 

64. Sa'an nan kuma kuka juya 
daga bayan wancan. to, ba domin 
falalar Allah ba a kanku da raha- 
marSa, halciRa, da kun kasance 
daga musu hasara. 

65. Kuma lalle nc, haRiKa, kun 
san wacfanda suka Kctare haddi 
daga gare ku a cikin Asabar, sal 
Muka ce musu: "Ku kasance birai 
£as£antauu." *4 WXMfSa^ 'v^iii 


-» j 


% ^_ ' 5 ^ t 


(I) Wadanda suka koma; watau Yahudu, daga maganar Musa, "Mun koma gare 
KB* 1 Sura la 7 aya ta ISft, kuma Makarkau. jama'a cc dajza Larabawa suka karkaia daga 
addimn ubanninsu zuwa ga bauu W3 mala'iku~ A farkon Musulunci suna ccwa ga wanda 
ya nmsulunta. wai ya v. kama da su 2.SuratulBa£ara 16 t ijil\ Ijj* 66. Muka sanya ta (mas'aJar) 
azaba, domin abin da yake a gaba 
gare ta. da abin da yake a bayanla, 
kuma wa'a/i ga masu laitawa. 

67. Kuma a lokacin da Musa ya 
ce ga mutanensa: "Lalle nc, Allah 
Yana umurnin ku da ku yanka wala 
saniya." Sukacc: "Shin, kana riEon 
munedaizgtli?" Yacc: "Ina ncman 
tsaii ga Allah da in kasance daga 
jahilai." 

68. Suka ce: 4 Ka rolca mana 
Ubangijinka. Ya bayyana mana. 
mece ce ita?" Ya ce: "Lalle ne Shi, 
Yana cewa: 'Lalle ne ita saniya ce, 
ba tsofuwa ba, kuma ba budurwa 
ba, tsattsaki ce a tsakanin wanean/ 
sai ku aikala abin da akc umurnin 
ku/' 

69. Suka ce- "Ka roRa mana 
Ubangijinka, Ya bayyana mana 
abin da yake launinta." Ya eft: 
"Lalle ne. Shi, Yana ccwa: *Ita 
Wala saniya ce falsi, mai isanisan 
launinta, tana faranta ran masu 
kallo."' 

70. Suka ce: "Ka rolca mana 

L'bangijinka, Ya nuna mana abin 
da yake ita, lalle ne shanu suna yi 
mana kama da iuna, kuma mu, idan 
Allah Ya so, hafcika, masu shiryuwa 
ne." 

7L Ya ce: "Lalle ne Shi, Yana 
cewa: 'lla wata saniya ce, ba ho- 
rarra ba lana noman Rasa, kuma ba 
ta shayar da shuka, laftyayya ce, 
babu wani sofane a cikinta." 1 Suka 
ce: "Yanzu ka zo da gaskiya." Sai 
suka yanka la, kamar ba za su 
aikala ba* ■£* + ***** . 
. £ 9> I <f<. 14A\ 

$&3vdj$&£0i »^%3$$l!£i& ,';-\";iw7^ r. tSK 5 $ 
2. Suratul BaRara 17 t ijiS* Ijw 72. Kuma a lokaein da kuka yi 
kisan kai, kuka dinga tunkucfa wa 
juna laifi a cikinsa'", kuma Allah 
Mai filar da abin da kuka kasance 
kuna 6oycwa ne. 

73. Sai Muka cc: "Ku doke shi 
da wani sashcnta." Kamar wancan 
nc Allah Yake rayar da maialiu. 
kuma Ya nuna muku ayoyinSa. 
tsammaninku, kuna hankalta. 

74. Sa'an nan kuma zukatanku. 
Sirica KeRashe daga bayan wancan. 
Saboda haka suka zama kamar du- 
watsu ko mafi tsanani ga 
KcRashewa. Kuma lalle nc daga 
duwatsu, haRlRa. akwai abin da 
maremari suke ftuftbuga daga gare 
shi, kuma lalle ne daga garc su, 
hakflta. akwai abin da yakc tsat- 
tsagewa har ruwa ya fila daga gare 
shi, kuma lalle ne daga gare su, 
halciRa, akwai abin da yake fadowa 
domin isoron Allah, kuma Allah 
bai zama Gafili ba daga barin abin 
da kuke aikatawa. .-., j^ 


&m 


(1) Asalin £issar. wani mutum nc mai anriki da yawadagaukiti Bam Isra'ila amina ba 
&hi da magaji sai dan dan'uwansa Saboda ya yi gado f sai ya kashe shi da dare, ya kuma 
daukeshi. yaazashia bakjn£afarwanimulum*aciknisu Dasafiya ta wayesai suka lashi 
domin su yi faifa a isakanin dangin wanda aka kashc da dangin wanda aka same shi a 
fcofarsu. sa'an nan suka harfa ra'ayi ga su kai Kara ga Man/on Allah, Musa + Suka isa garc 
shi, suka ba shi labarin. Sai yacemusu: "Lalle ne, Allah Ya cc: 'Ku yankc wala sSniya/" 
IXi sun yankc kmvace inn saniya da sai bukalarsu ta biya musu, amma sai suka yi ta yin 
tambaynyi ana ba su amsa, kuma yana Kara yi musu wuya. har suka kai ga a sifama musu 
saniyar yaro mai da a ga uwarsa wadcla aka cc, baza a&ayar musu da it a ha sai riazinariya 
cikeda falarla kodaidai da nauyiniasaugoma. Bayan sun saycta suka yanka la sai Musa 
yacc musu. sudoki wanda aka kashen nan da wani juzu'i nata. Suka doke shi daEashinia 
ko harshenta, sai ya lashi ya cc; "Want (fan dan'uwana* ya kashe ni." Sai suka kama 
wanda ya yi k*sar suka kashc shi« Tartibtn AlKur'am ya yi Ishara da mas'alar tsaunn kan 
Bam IsraTta da hikjmar bin umurnni Allah, da ikon layar da maiattu da gaskiyar waliayin 
annahawa. da asiran da Allah Yakc sanyawa a ctkm wasu abubuwa domin su zama sanadi 
ga aukuwar wasu. da yadda Yakc arzuia masn yi Masa tfa a. da sauransu. duk a cikin fii&sa 
guda. ba da Ya ambaci tsann asahnla ba Tsarkf ya tabbata ga Allah. 2.SuratulBa£ara IS t l#1 ijw 75. Shin fa, kuna Isammanin za 
su yi imani saboda ku, alhali kuwa, 
hakiJca, wata fcungiya daga gare su 
sun kasance suna jin maganar AU 
lah, sa'an nan kuma su karkalar da 
ita daga bayan sun ganc la, alhali 
su, suna sane? 

76. Kuma idan sun hadu da 
wadanda suka yi imani sukan ce: 
"Mun yi imani, 1 * kuma idan sash- 
ensu ya wofinta /uwa ga sashe. 
sukan ce: "Shin, kuna yi musu 
magana da abin da Allah Ya buda 
muku ne domin su yi muku hujja da 
shi a wurin Ubangijinku?"Shin fa, 
ba ku hankalta? 

77. Shin, kuma ba su sanin cewa 
lalle ne Allah Yana sanin abin da 
suke 66yewa da abin da suke bayya- 
nawa? 

78. Kuma daga cikinsu akwai 
ummiyyai, ba su da sanin Litlafi, 
face talsuniyoyi, kuma su ba kome 
sukc yi ba face suna yin zalo. 

79. To, bone ya tabbala ga 
watfanda sukc rubuta liilafi da 
hannuwansu, sa'an nan kuma su ce 
wannan daga wurin Allah yake, 
domin su sayi kudl kadan da shi, 
san nan bone ya tabbala a garc .su 
daga abin da hannayensu ke rubu- 
lawa, kuma bone ya tabbata a gare 
su daga abin da suke sana'anlawa. 

80. Kuma suka ce: * 4 Wuta ba za 
ta shafe mu ba. face *yan kwanuka 
Cidayayyu," Ka ce: "Ashe kun nKi 
wani alkawari a wurin Allah, sa'an 
nan Allah ba /ai safia wa alkawa- 
rinSa ba, ko kuwa kuna facfin abin 
da ba ku sani ba bisa ga Allah?" ^TyJ^&ifajM* 

'IV • ■*! "* • -- -- &*Vi}i9Jj+&i ■ : ttflluafeiajijcs 2.SuratulBa£ara 19 T ijiS* Ijw 81. Na'am! Wanda ya yi tsiwur- 
wurin mugun abu. kuma lailinsa ya 
kewaye shi. to, wadannan su nc 
'yan Wula. su a cikinta madaw- 
waraa nc. 

82. Kuma watfanda suka yi 
imani kuma suka aikala ayyukan 
Kwarai, watfannan 'yan Aljanna 
nc, su a cikinta madawwama ne. 

83. Kuma a lokacin da Muka 
karBi alkawarin Bani Isra'Tla'": 
Kada kuhauta wa kowa face Allah, 
kuma ga mahaifa ku kyautata, da 
mai zumunla da marayu da mala- 
lauta. kuma ku fadl magana mai 
kyau zuwa ga mutane. kuma ku 
tsayar da salla. kuma ku bayar da 
zakka, sa'an nan kuka juya baya, 
Tiice kudan daga gare ku. alhali 
kuwa kuna masu bijirewa. 

84 Kuma a lokacin da Muka 
rifcialkawarinku;ba /a ku/ubarda 
jininku ba, kuma ba Za ku fitar da 
kanku daga gidajenku ba; sa'an 
nan kuka tabbatar, alhali kuwa 
kuna bayar da shaida (a kanku). 

85. Sa'an nan kuma, ga ku. ya 
wadannan! Kuna kashe kanku. 
kuma kuna fitar da warn 6angarc 
daga gare ku daga gidajensu, kuna 
taimakon juna a kansu da zunubi 


@- -* * .!< - £ 

1 1) Tunatarda HanTlsra'Tlaalkawurragoma da Allah Ya yi da Musa a akin Attaura 
a tansy Na larko, ha za su baula wa kowa ba face Allah. Na biyu kyautata wa lyayc da 
dangi da marayu da maialauta. Na uku. fatfin magana mai kyau zuwa ga mutane. Na 
hudu, tsayardasalla Na biyar, bayar da yakka. Nashida.bazaa kashcrai babuhakki na 
sharfa ba Na bakwai, ba za a filar da kowa daga gldansa ba, Na takwas. ba /a a laimaki 
azzalumi a kan zaluncinsa ba. Na ta;a, idan abokan gaba sun kama wani daga cikmsu. su 
yi famaria. Na goma. tfa'a ga kowane Man/on Allah wanda bat saBa wa lauraia ba ga 
dklda 2.SuratulBa£ara 20 T ijil\ Im da zalunci, kuma idan kamammu 
Sllka je n ink u. kuna fansarsu, alhali 
kuwa shi tlcar da su, abin da aka 
haramia muku ne. Shin fa, kuna 
imani da sashen Littafin ne, kuma 
ku katlrla da sashe? To, mene ne 
sakamakon wanda ke aikala wan- 
can daga gare ku lace wulafcanci n * 
a cikin rayuwar duniya? Kuma a 
Ranar Kiyama ana mayar da su 
zuwa ga mafl tsananin azaba. 
Kuma Allah bai zama Mai gala] a 
ba daga barin abin da kuke 
aikalawa. 

86. Wacfannan su ne wadanda 
suka sayi rayuwar duniya da 
Lahira, domin haka, ba za a 
saukaRa azaba ba daga kansu. 
kuma su, ba a taimakonsu. 

87. Kuma lalle ne. haRiKa. Mun 
bai wa Musa Liitafl, kuma Mun 
biyar daga bayansa da wasu man- 
zanni. kuma Muka bai wa Isa dan 
Maryama hujjoji bayyanannu, 
kuma Muka ttarfafa shi da Ruhi 
mai tsarkk i;) Shin fa, ko da yaushe 
wani manzo ya je muku tare da abin 
da rayukanku ba su so, sai ku kan- 
gara, wani bangare kun Karyala. 
kuma wani Bangare kuna kashewa? 

88. Kuma suka ce : "Zukatanmu 
suna cikin rufi/' A'a, Allah Ya 
la'ane su, domin kafircinsu kadan 
Kwarai suke vin imam! 
L4SbH%"Jk_*y ft* ^iij -^•rdu'^s.i 


&&.*&%• 


W&$$bg$m 
(1> Aiki da sashen wasu abubuwa na a.ddim da hann wasu kafirci ne mai wajabta 
wulafianw a kan Musulmi. 

(2) Ruhul fCuds. walau ran Isark* ko tai mai isarki, shi ne Jibinlu. amincin Allah ya 
tabbaiaagareshi Ya/auna tarerialsa inda duk yakesuna tare. Ayoyiodaaka bat wa Isa 
su nc rayar da mamtu da warkai da ku tare da makafi da niara&a latlya. Wannan ya sanya 
ccwa masu da'awar bin sa suka fito da aikin maristan. walau asibiii 2.SuratulBa£ara 21 T ijiS* Ijm 89. Kumaa lokacinda waniLH- 
tafi daga wurin Allah ya jc musu. 
mat gaskatawa ga abin da yake tare 
da su. alhali kuwa sun kasance daga 
gabanin haka suna fatar taimako' 1 ' 
da shi a kan wadanda suka kafirta. 
To, a lokacin da abin da suka sani 
ya je musu, sai suka kafirta da shi . 
Saboda haka la'anar Allah ta tab- 
bala a kan kafirai. 

90. Tirdaabindasukasayirayu- 
kansu da shi; watau su kafirta da 
abin da Allah Ya saukat saboda 
zalunci ;"' kada Allah Ya saukar da 
falalarSaakan wanda Yakcsodaga 
bayinSa. Sai suka komo da fushi 
game da wani fushi. Kuma ga kaf- 
irai akwai azaba mai wulaKan- 
tarwa. 

91. Kuma idan aka ce musu: 
"Ku yiTmani da abin da Allah Ya 
saukar." Sai su ce : "MunaTmani da 
abin da aka saukar a gare mu," 
kuma suna kafirccwa da abin da kc 
bayansa, alhali kuwa, shi ne gas- 
kiyar (da suka sani) mai gaskatawa. 
ga abin da yake tare da su (na 
Atlaura). Ka ce: "To, don me kuke 
kashe annabawan Allah gabanin 
wannan. idan kun kasance masu 
bayar da gaskiya?" wl .. «/. 


-■ 1 T', J$j*!ylg-j^Ui3£5S *w i (^ ** 


rt ^< *:* 


-•j* $lfrti£i#ffi+$A? m 


(1) Suna ccwa iilan Annabin Karihen zamanlnsa ya *o, /a *u yaCi kafiran Lanb&wa 
da rid. Suna /alon a cikiasu ?ai 6ullo Sa» ya fiio a cikin Larabawan. 

(2) Bixa ga zalunci, waiauhasada Sunyihasadar Allah Yasaufcardaabmda Yake so 
na lalaUrSa a kan wanda Yake so, shi ne Muhammadu, a cikin Larabawa. 

(3) Watfannan annabawan da kuka kashc ko kuka (caryala a cikinku suke> ku nc aka 
saukar wa da abin da aka ba su, saboda haka da'awaiku la ccwa kuna Tmani da abin da 
aka saukar muku Karya cc< 2. Suralul Bafcara 11 T ijiS* Ijm 92. Kuma lalle ne, hakika, Musa 
ya zo muku da hujjoji bayyanannu, 
sa'an nan kuka ri(ci maraki ' daga 
bayansa. alhah kuwa kuna masu 
ziilunci. 

93. Kuma a lokacin da Muka 
rifci alkawarinku, kuma Muka 
cfaukaka' 2 ' dulse a bisa gare ku. 
(Mukacc:)"Ku riki abin da Muka 
kawo muku da Karfi, kuma ku ji." 
Suka ce: "Mun ji kuma mun Ki." 
Kuma aka zuba son marakin a cikin 
zukatansu saboda kafircinsu Ka 
ce; "Tir da abin da imaninku yake 
unmrnin ku da shi, har idan kun 
kasance masu imanif" 

94. Ka ce: "Idan Gidan (3 > 
Lahira ya kasance saboda ku, a 
wurin Allah, kefie ba da sauran 
mulane ba, lo ( ku yi gurin mutuwa. 
idan kun kasance masu gaskiya " 

95. Kuma ba za su yi gurinta ba 
har abada, saboda abin da han- 
nayensu, suka gabatar. Kuma Al- 
lah Masani ne ga az/alumai. 

96. Kuma lallcnc. /a ka samesu 
maftya kwau*ayin mutant a kan 
rayuwa, kuma su nc mafiya 
(1) RlKo a nan ma'anarsa bauta wa; watau komawa ga maraEi da tbada, ku bar 
AlUh, hayan Musa ya nuna muku ayoyin Allah, yana Kara Earyata maganarku, la cevva 
kuna >m anam da abin da aka saukar muku kawai Da kuna yiti imani da abin da aka 
saukar muku. da wudannan abuhuwa ba su auku ba daga garc ku 

(2) A lokacin da aka bl su Taurala .^i suka Ei aiki da ita, *ai da aka fiam&ari dulse 
aka daukaka shi sama a kansu T idan ba su y: aiki da ita ba ya lada a kansu. Sai suka kar&a. 
da 'an nan daga baya kuma suka warware do-mui haka Yace: "Suka ce: *Mun jiya kuma 
mun Kiya/" Ilasali dai Yahudu sun k'i aiki da Lrttalinsu. Attaura. 

(3) Ya $htga hayanrn ruduwar Yahudu, da allahari da iyaye, ya sanya su har suka gma 
ransu, ccwa mi nc mafifilan mulane a wurin Allah. 2.SuratulBa£ara 23 t tjyi ij*- kwadayin rayuwa daga watfandu 
suka yi shirka. 'Dayansu yana son 
da za a rayar da shi shckara dubu, 
kuma ba ya zama mai nisanlar da 
shi daga azaba domin an rayar da 
shi. Kuma Allah, Mai gani ne ga 
abin da sukc aikatawa. 

97. K.a ce: Wanda ya 111 kasance 
maRiyi ga Jibinlu, to, lalle ne shi ya 
saukar da shi a kan zuciyarka da 
izinin Allah, yana mai gaskatawa ga 
abin da yake gaba gare shi. kuma da 
shiriya da bishara ga muminai 

98. Wanda ya kasance malciyiga 
Allah da mala*ikunSa da manzan- 
ninSa, da Jibinla da Mika'ila. lo T 
lalle ne, Allah Makiyi ne ga kafirai. 

99. Kuma lalle ne, hakjRa, Mun 
saukar, zuwa gare ka. ayoyi bay- 
yanannu, kuma ba wanda yakc ka- 
firta da su face lasi£ai l2 \ 

100. Shin, kuma a ko da yaushc 
suka Kulla warn alkawari, sai wani 
bangare daga gare su ya yi jifa da 
shi? A a, mafi yawansu ba su yin 
imani, 

WL Kuma a lokacin da wani 
manzo (Muhammadu) daga wurin 
Allah ya jc musu, mai gaskatawa ga 
abin da yakc tare da su, sai wani 
Bangare daga wadanda aka bai wa \* _T*- 


a y ■At'*?'* 1 Si** **v _* *** 
> >* 

(1) Mai Kin gaskiya kullum yana ncman dulihr; da zai kama ya zama wani u/.iin a gare 
shi wajen Km aiki da gaskiyar Yahudu suoa cewa ba su son Jibirila domin shi ne akc 
aikOwa da a/aba. ya halakar da Adawa da Samudswa da muiancn Ludu, suna nufin su El 
abin da ya kiiwo wa Annabi na AlEur'anl 

(2} Wannan aya Lana umurnin bin AI£ur*am daaiki da shi kamar yadda ayoym da kc 
bin la iuke hana barin aiki da sin domin a koma ga son zuciya kamar sihin da surkultc 
wadanda yakc bin su kaftrci nc 2.SuratulBa£ara 24 t ijil\ Ijw Lillafi, suka yar da Littaf'in 
(AlKur'anin) Allah a bayan baya- 
nsu, kamar dai su ba su sani ba. 

102, Kuma suka bi abin da 
Shaidanu n> kc karantawa a kan 
mulkin Sulaimanu, kuma Sulai- 
manu bai yi kafirci ba. kuma Shai- 
danun, su ne suka yi kafirci, suna 
karantar da mulane sihiri da abin 
da aka saukar da shi a kan 
mala'iku biyu a Babila, Haruta da 
Manila. Kuma ba su sanar da kowa 
ba face sun cc: "Mu fitina kawai 
ne, saboda haka kada ka kafirta." 
Suna neman ilmin abin da suke 
rarrabewa tsakanin mutum da ma- 
tarsa da shi dagq gare su. Kuma su 
(musu yin sihirin) ba su zama masu 
cular da kowa da shi ba. face da 
iznin Allah. Kuma suna neman il- 
min abin da yake cutar da su, kuma 
ba ya amfaninsu. Kuma lalle ne, 
haEiEa, sun sani, tabbas. wanda ya ©i^a^U-i>^ ' i r iiM-i-r^* J-5T* 


r^^ ^ - 

(I) Shaidan shi nc dukan wanda ya san gaskiya kuma ya Ei yin atki da Ha, mutum nc 
ko aljani Saboda haka a nan ana nuftn miya^un malamai ma.su daukc mulane da^a abin 
da Allah Ya saukar musu na addini zuwa ga abin da siikc so domin su cuce su + Hanyai 
dauke mulane daga addtnin gaskiya ita cc a wajen jtngina magana ga wani mutum salihi 
wanda akayardadashiabayanyamutu kamar Sulaimanu. ku kuma ajingina la ga wanda 
ba /a a iya tambayarsa ha kamar mala'iku. A wannan aya an jingjna asalin sthm ga 
Sulaimanu aka cc da sihiri ya kai ga mulkinsa, kuma aka cc asahn sihirin nan ilmi nc daga 
Allah Ya saukar da >hi la kan wasu mala'iku hiyu watfanda Mike a garin da akc cc wa 
Babila a Kasar Irak, ana kiransu Ilaruu da Marina wadanda sukc, kafin su gaya wa mai 
neman ilmin sihirin daga garcsu abin da yakeso, sai&unyi masagargadi daccwa: "Kada 
ka yi kafirci," sa'an nan su gaya masa abin da sukc iya raba mijt da mala da shi na sihiri 
To, Allah Ya Tartar da mu cewa Sulaimanu bai yi sihiri ba, domin yin sihiri kafirci nc. Su 
malaman ma»u faJin huka, su nc suka yi kalixci. Mat atki da sihiri bat cutar kowa sat da 
iznin Allah Neman sanmsa ciita nc f babu warn amfani. 2.SuratulBa£ara 25 t t&\ is** saye shi, ba ya da wani rabo a cikm 
Lahira. Kuma tir da abm da suka 
sayar da rayukansu da shi, da sun 
kasancc suna suni- 

103. Kuma da lallc ne ^u, sun yi 
imani. kuma sun yi lakawa, haCiCa, 
da sakamako daga wurin Allah shi 
nc mafi alheri, da sun kasance suna 
sani. 

104. Ya ku wadanda suka yi 
imani! Kada ku cc: 'RjTinaV 1 * 
kuma ku ce: Minktrta mana \ kuma 
ku saurara. Kuma kafirai suna da 
azaba mai ratfadi. 

105. Wadanda suka kafirla daga 
Ma*abuta Lillafi, ba su son a 
saukar da wani alheri a kanku daga 
Ubangijinku, kuma mushirikai ma 
ba su so> Kuma Allah Yana keBan- 
cSwar wanda Yakc so da raha- 
marSa. Kuma Allah Ma'abucin 
falala mai girma ne. 

106. Abin da Muka sMfe w) 
daga aya t ko kuwa Muka jinkirtar 
da ita,/a Muzoda mafi alheri daga 
garc la ko kuwa misalinta. Ashe, ba 
kasani ba, cewalallene, Allah a kan 
dukkan kome Mai ikon yi nc? 

107. Shin, ba ka sani ba, cewa. 
lallc nc Allah, Shi ne da mulkin ©^jfc$i£-_&2il 


-**t 

(1) "Ra*ina" magana cc mai ma'ana iri biyu, la yaho da la zip Td farko ila cc a 
lokacin da Annabi kc karaniar da Sahabban&a, sai su cc 'ra'ina 1 watau dakata mana bar 
mu ganc wannan; la biyu ita cc *ra'ina !' watau ya niBab&e' To. idan Sahabbai sun cc 
*ra~ma* suna nufin ma'anar larko. sai Yahudu da mushirikai su jiiya musu magana da 
ma'ana la biyu. 

(2) Wannan aya da abin da yakc a bayanla suna kurewar shubuhalu watau nkicc- 
rikiccn addim da maitiyan addini suke sanyawa a cikinsa. domic su sanya Musulmi a akin 
thakka da rutfu. 2.Suratul Ba£ara 26 t i AH lj>- sammai da Kasa, kuma ba ku da, 
haicin Allah, wani maji&inct, kuma 
ha ku da wani mataimaki? 

108. K6 kuna nufin ku tambayi 
Manzunku, kamar yadda aka tam- 
bayi Musa a gabanin haka? Kuma 
wanda ya musanya kafirci da imani, 
to, lalle ne ya 6ace tsakar hanya* 

109. Masu yawa daga Ma'abuta 
Littafl suna gurin da sun mayar da 
ku, daga bayan imaninku, kafirai, 
saboda hasada daga wurin r3yu- 
kansu, daga bayan gaskiya ta bayy- 
ana a garc su. To, ku yafc, kuma ku 
kau da kai, sai Allah Ya zo da 
umurninSa. l-alle ne Allah, a kan 
dukkan kome Mai ikon yi ne. 

flC Kuma ku tsayar da salla, 
kuma ku bayar da zakka. Kuma 
abin da kuka gabatar domin kanku 
daga allien, za ku same shi a wurin 
Allah. Lalle ne Allah, ga abin da 
kuke aikatawa Mai gani ne. 

//A Kuma suka ce: "Babu mai 
shiga Aljanna face wadanda suka 
zama Yahudu ko Kasara." 
Wadancan tatsuniyoyinsu ne* Ka 
ce: u Ku kawo dalilinku, idan kun 
feasance masu gaskiya/' 

112. Na'am! Wanda ya sallama 
fuskarsa ga Allah, alhali kuwa yana 
mai kyauiatawa, to, yana da ijarar- 
sa>a wurin Ubangijinsa.kuma habu 
Isoro a kansu, kuma ba su zama 
suna baEin ciki ba. 

123, Kuma Yahudawa suka ce: 
"Nasara ba su zamana a kan komc 
ba/' kuma Nasara suka ce: "Yahu- 
dawa ba su zamana a kan komc irfl * 

i t 


<s *- 

2.Suratul Ba£ara 27 t « A" hj* ha/ Mn alhali kuwasu.sunakaralun 
Liltafi. Kamarwancan ncwatfanda 
ba su sanl ba suka fada, kamar 
maganarsu, saboda haka Allah nc 
ke yin hukunci a tsakaninsu a 
Ranar ICiyama, a cikin abin da suka 
kasance suna sa&a wa juna a 
cikinsa, 

114. Kuma wane nc mafi za- 
Iunci <2> daga wanda ya hana masal- 
lalan Allah, domin kada a arabaci 
sunanSa a cikin^u, sai kuma ya yi 
aiki ga rushc su? Wadannan ba ya 
kasancewa a garc su su shigc su face 
suna masu tsoro. Suna da, a cikin 
duniya, wani wulafcanci, kuma suna 
da, a cikin Lahira* azaba mai girma. 

115. Kuma Allah <fai yake da 
gabas da yamma, saboda haka, 
inda duk aka juyar da ku, to, a can 
fuskar Allah take. Lalle ne t Allah 
Mawadaei ne> Mai ilmi. 

116. Kuma suka ce: "Allah Ya 
ri£i a) da."Tsarki ya tabbata agare 
Shi! A'a, Shi nc da abin da yakc a 

r * ^ Ait i*t rjtft^t 

£j) ^Jp *-< y*& SUM £ste«J&&^ Cij •StepSj^ uV?Ul (1) Mai gaskiya idan maiasa gaskiya sun tan) suna fada da shi, to, rashm jituwar 
isakanlnsu zai sanya Allah Y;i kangc shi daga sharnnsu, su duka, kamar husumar da ke 
Isakanin Yahudu da Nasara da kuma Ixakaniii \ii mushinkai, su duka masu yaJti da 
Musulmi ne kuma masu sa&a wa juna nc wajen aKTdojinsu 

(2) Misalm saBani l\akaninsu, Nasara *uka laimaki Bukhl Nassara ga Bala masal^ 
laeiu Bailil MaKdii da jC*fa mushi: da ahara a ciki, dumin km Yahudu. Wannan Ciyayya la 
bayyana haracikin takardaralkawah atsakaniu Nasara da Halifa Uniar bn Khaltab suka 
a kada ya bar Yahudu su shiga Baud Mafcdi.s Saboda haka idan wasu sun hana ku isa ga 
inasallacinku ko kuma &uka juyar da kudai*a Alfcibla, lo f kada kuji kornc, sun yi irin aikin 
danginsu. Gabas da yamma na Allah dai nc, duk inda aka juyar da ku. lo, a can yardar 
Allah lake A lokacin Musulmi na dfibin baitil MaKdisgasallaabayanhijiradaga Mtiklta. 
ba su son haka. 

(3) Misali na biyu Yahudu na ccwa LV-uru rfan Allah, kuma Nasara suna ccwa Tsa 
(fan Allah, Larabawa na ccwa mala'iku "ya 1 yan Allah* Wannan zai hana su jituwa hai 
adawarsu ga Musulmi ta yi I asm. 2.Suratul BaEara 28 t s>y* u*- 1 cikin sammai da Easa. dukansu, a 
gate Shi, masu Rankan da kai ne. 

117. Mai kyautata halittar sam- 
mai da Kasa, kuma idan Ya hu- 
kunta wani aTamaru sai kawai Ya 
ce masa: tl Kasance," sai ya yi ta 
kasancewa, 

118. Kuma wadanda ba su da 
sanisuka ce: "Don me Allah ba Ya 
yi mana magana, ko wata aya la zo 
mana?* nn Kamar wancan nc 
wadanda sukc a gabaninsu suka 
facfa. kamar maganarsu, Zukatansu 
sun yi kamadajuna. Lalle ne, Mun 
banana ayoyi ga mutane masu yin 
yaRini. 

119. Lallc nc, Mun aikc ka da 
gaskiya. kana mai bayar da bishara, 
kuma mai gargadi, kuma ba za a 
tambaye ka ba, game da abokan 
Wuta. 

120. Kuma Yahudu ba za su 
yarda da kome daga gare ka ba, 
kuma Nasara ba za su yarda ba, sai 
ka bi inn aRidarsu. Ka cc: "Lallc 
ne, shinyar Allah ila cc shiriya," 
Kuma lallc nc, idan ka bi son /uci- 
yoyinsu a bayan abin da ya zo maka 
nu ilmi. ba ka da, daga Allah, wani 
majiBinci, kuma babu wani matai- 
maki, 

I2L Wadanda Muka bai wa Lit- 
tafi suna karatunsa a kan hakkin 
karatunsa, wadannan suna imam 
da shi (AUcur'ani). Kuma wanda ya 
kafirta da shi. to. wadannan su ne 
masu hasara. 

ft^ttb^TO^ 
(I) Misali ne ga inn rikicin mushinkai ga addml kuma da yadda suka yi kama da 
Yahudu. wadanda suka cc wa Miisa: "Ka nuna mana Allah hayyane " 2.Suratul BaEara 29 t I Ah ij*- /2Z YaBan7lsra'7la!Ku" [ tuna 
ni'imaTa wadda N"a ni'imtar da ita 
a kanku, kuma lalle ne Ni, Na fiiTla 
ku a kan talikai. 

123. Ku ji tsoron warli yini, (a 
cikinsa) wani rai ba ya lunkude wa 
wani rai komc. kuma ba a karBar 
fansa daga gare shi, kuma wani 
ccio ba ya amfanin sa, kuma ba su 
/a ma ana taimakon su ba, 

124. Kuma a lokacin da Ubangi- 
J J ii Ibrahim Ya jarrabe shi da wasu 
kalmomi, sai ya cika su. Ya cc: 
"Lalle ne Ni, Mai sanya ka shugaba 
domin mutane ne." Ya ce : "Kuma 
daga zuriyala." Ya cc: "Alka- 
wanNa ba zai samu azzalumai 
ba." 

125. Kuma a lokacin da Muka 
sanya 'Dakin ya zama makoma ga 
mutane, da aminci, kuma ku rjCi 
wurin salla daga MaKami Ibrahim, 
kuma Muka yi alkawari zuwa ga 
Ibrahim, da Isma'ila da cewa: 
"Ku isarkakc 'DakiNa domin 
masu dawafi da masu lizimta da 
masu ruku'i. masu sujada." 

126. Kuma a lokacin da Ibrahim 
ya cc: "Ya Ubangijina! Ka sanya 
wannan gari amintacce, Ka ar/ula 
mutanensa, daga 'ya'yan itaccn. 
wanda ya yi imam, daga garc su, da 
Allah da Ranar Lahira." Allah Ya 
ce: "Wanda ya kafirla ma Ina jiyai 


*,<A- *■ 

(I) Kira na Earshe zuwa ga Yahudu domin shiga Musulunci. An biyar da gargacfi garc 
su da tunatar d;» $u ccwa wannan addinm fa > shi nc ad dm in kakansu Ibrahim, domin kada 
su timcfarc daga addinm ubanninsu na Jcwarai Kuma suna da laharin ginin *Dakm Ka'aba 
da addu T ar da Ibrahim ya yi a lokacin. wadda ta Cunsa zuwan annabi daga cikm zunyar 
IsafflgUa a Makka. walau Parana 2,SuratuJ BaEara 30 t IjV >»- da shi dadi kadan, sa'an nan kuma 
1 na Ulasta shi /uwa ga azabar Wuta. 
Kuma makomar, ta munana." 

127. Kuma a lokacin da Ibrahim 
yakc tfaukaka harsashin gini ga 
*Dakin, da Isma'ila (suna cewa:) 
"Ya Ubangijinmu! Ka kar6a daga 
gare mu. lalle ne Kai, Kai ne Mai ji. 
Mai sani. 

128 "Ya Ubangijinmu! Ka 
sanya mu, mu biyu, wadanda suka 
sallama (al'amari) garc Ka, kuma 
daga zunyarmu (Ka sanya) 
aFumma mai sallamawa ?.uwa gare 
Ka, kuma Ka nuna mana wuraren 
ibadar hajjinmu, kuma Ka kar&i 
tuba a kanmu. Lalle ne Kai, Kai ne 
Mai kar&ar tuba, Mai rahama. 

129. "Ya Ubangijinmu! Ka 
aiko, a cikinsu, wani manzo'" daga 
gare su, yana karanla musu ayo- 
yinKa, kuma yana karanlar da su 
Littafin ,2) da hikimar, kuma yana 
tsarkake su. Lalle ne Kai, Kai ne 
Mabuwayi Mai hikima." 

ISO. Kuma wane ne yake gudu 
dagaakidar Ibrahim, iacc wandaya 
jahilla ga ransa? Kuma lalle ne, 
hafilGa, Mun /a&c shi. a cikin 
duniya. kuma lalle nc shi. a cikin 
Lahira. halaRa, yana daga salihai. 

131. A lokacin da Ubangijinsa 
Ya ce masa: "Ka sallama," ya ce: 
"Na sallama ga Ubangijin tali- 
kai." ^J^USU3£& 
^ %< f 


^iiLU's^wiji^'il ©si-^* (1) Addu ar, an karBa, ta atko Muliammadu, tsira da aminci su tabbaU ;* garc shr 

(2) Ltuifin - ya bayyana ccwa Alfcurani nc, domin babu wani, *ai shi. Hikima kmva 
iM cc sharTun da kc a cikmsa Ya tsarkake su dapa daurfar shirki idan sun bi shi 2.Suratui BaEara 31 t I>I1 Sj>- 132. Kuma Ibrahim ya yi wasi- 
yya da ila ga diyansa, kuma Ya' 
afcuhufyayi wasiyya T sukace:) "Ya 
dlyana! La lie ne, Allah Ya zaBa 
muku addini, don haka, kada ku 
mutu. lallc, lace kuna Musulmi."* 

f33. Ko kun <l) kasancehalarcea 
lokacin da muluwa la halarci Ya'a- 
Kubu, a lokacin da ya M wa 
diyansa: "Mcnc nc za ku bauta wa 
daga bayana?" Suka ce: "Muna 
bauta wa Abin bautawarka kuma 
Abm bautawar ubanninka Ibrahim 
da Isma'ila da Is'haka. Ubangiji 
Guda* kuma mu a gare Shi masu 
sallamawa nc/' 

134. Waccan, wata aFumma ce, 
la riga la shige* lana da abin da la 
Sana ania. kuma kuna da abin da 
kuka sana'anUi Kuma ba zii a tarn* 
bayc ku ba daga abin da suka ka- 
sance suna aikaiawa. 

135. Kuma suka ce: "Ku ka- 
sancc l2) Yahudawa ko Nasara. kwa 
shiryu." Ka cc: "A*a, aJcidar 
Ibrahim dai, mai karkata zuwa ga 
gaskiya, kuma bai kasancc daga 
masu shirki ba/* 

136. Ku m ce: "Mun yi imani da 
Allah, da abin da aka saukar zuwa 
gare mu. da abin da aka saukar 


*t 1<* ** * **+ 


Mi^ty&A*<&3k 
, ■ ©5>li ».vrii'i^ i\< i 


* r* 3$&s3jt$25 iUitiJj * ac-i 


(t) Laminn Yahudawan MadTna ne na zamaiim Annabi. wadauda akc kira 2uwa ga 
MusuIunctanaLunatardasuabinda kakansu Isra'ilayayi wasiyyadashizuwaga tfiyansa. 
kafin ya mutu, waUu wannan aKlda da ake kiran su yan/u /uwa gare la, 

(2) Yahudu suka cc: Ku kasancc Yahudawa ku shiryu," Nasara suka cc: "Ku 
kasancc Nasara ku shiryu V Allah Ya nuna addinin Yahudu da na Nasara ya *a6a wa abtn 
da sukc yi. su duka hiyu, kuma ya SalVa wa na muslmikai. 

(3) Musulmi akc yi wa jmurnr :..Suratul Bafara 32 t i^ t&* /uwa ga Ibrahim da Isma'ila da 
U'halu da Ya afiubu da JTkoki, da 
abin da aka bai wa Musa da Tsa, da 
abin da aka bai wa annabawa daga 
Ubangijinsu, ba mu rarrabewa a 
Isakanin kowa daga gare su T kuma 
mu. a gare Shi, masu sallamawa *? ne, 

137. To, idan sun yi imani u> da 
misalin abin da kuka yi imani da 
shi, lo, lalle .ne sun shiryu, kuma 
idan sun juya baya, lo. suna a cikin 
sa6am kawai, saboda haka, Allah 
/ai isar maka a garesu, kuma Shi nc 
Mai ji\ Masani. 

138* Rrnin Allah! Kuma wanene 
mafi kyau ga rini daga Allah? 
Kuma mu, a gare Shi, masu baut- 
awa ne. 

139. Ka ce: Shin kuna jayayyar 
hujja nc da mu a cikin aramarin 
Allah, alhali kuwa Shi ne Ubangi- 
jinmu kuma Ubangijinku, kuma 
muna da ayyukanmu, kuma kuna 
da ayyukanku, kuma mu, a gare 
Shi, masu tsarkakewa ne? 

140. Ko kuna cewa: Lalle ne, 
Ibrahim da Isma'ila da Is'haka da 
Ya'afcubu da Jikoki. sun kasance 
Yahudawa ko kuwa Nasara? Ka 
cc; Shin, ku ne kukc mafi sani, ko 
Allah? Kuma wane ne ya zama 
mafi zalunci daga wanda ya 66yc 
shaida a wurinsa daga Allah? 
Kuma Allah bai zama Mai gafala 
ba daga abin da kuke aikatawa! i- 


*fta 

■r V -=i= (1) Imam irin na Mimilmi shi nc nmn Allah walau baplisma :..SQratul Bafara 33 T W hj- 141. Waccan, wala al'umma ce. 
la riga ta shige. suna da abin da 
suka sana'anta, kuma kuna da abin 
da kuka sana'anta, kuma ba a tam- 
bayar ku daga abin da suka kas- 
ance suna aikatawa. 

142. Wawaye daga mutane za su 
ce: Mene ne ya juyar da su daga 
aUciblarsu wadda suka kasancc a 
kanla? Ka ce: Allah T>ai ne Yake 
da gabas da yamrna, Yana shiryar 
da wanda Yake so zuwa ga hanya 
madaidaiciya. 

143. Kuma kamar wancan. 
Muka sanya ku al'umma matsa- 
kaiciya 1 " domin ku kasance masu 
bayar da shaida a kan mulane. 
Kuma Manzo ya kasance mai 
shaida a kanku. Kuma ba Mu 
sanya AKcibla' 21 wadda ka kasancc 
a kanta ba, face domin Mu san 
wanda yake biyar Man/o daga 
wanda yake juyawa a kan duga- 
dugansa. Kuma lalle ne, ta kas- 
ance, haKiRa. mai girma, sai a kan 
wadanda Allah Ya shiryar. Kuma 
ba ya yiwuwa ga Allah Ya tozartar 
da imaninku. 1 -" Lalle ne. Allah, ga 
mutane, hafcitca. Mai tausayi ne, 
Mai jin Kai. 


'-m 


(1) Adilai* ko malsakaita ga komc, babu /urcwa, babu kasawa pa addmi da rayuwa 
da sauran mu*amatoli duka* 

(2) A lokacin da Annabi ya >i hijira /uwa Madimu alhali a cikiu muunerua akwai 
Yaliudu Allah Ya urnurce shi da ya luskanci Battil Mafc'dis Sai Yahudu suka ji dadi Sai 
Maraon Allah ya luskancc ta wata goma sha warn abu kuma Man/on Allah ya kasance 
yana son AlkihLir Ibrahim knmar yadda ya gatiata ga aya ta 1 15. Kuma ya kasancc yana 
addu'a yana duhi /uwa ga sama, har Allah Ya saukar da hukuncin juyawa zuwa gare ta. 

(3) Tmaninku watati sallarku da kuka yi uajen Baiul MaKdis, domin kun yi la nc a 
kan umurnin Allah da imam da Shi 2.SumtuI Ba£ara 34 t i^ lj>- 144. Lalle ne, Muna ganinjujju- 
yawar fuskarka a akin sama. To, 
lalle nc, Mu juyar da kai ga Alkibla 
wadda kake yarda da ila< Sai ka 
juyar da fuskarka wajen Masallaci 
Tsararre. kuma inda duk kuka kas- 
ance, lo, ku juyar da fuskokinku 
jiharsa. Kuma lallc nc wadanda 
aka bai wa Littafi, hatcilca, su, suna 
sanin lalle ne. shi ne gaskiya daga 
Ubangijinka. Kuma Allah bai 
zama Mai gafala ba daga abin da 
suke aikatawa. 

145. Kuma hakifca, idan ka je 
wa wadanda aka bai wa Littafi da 
dukan aya, ba za su bi Alkiblarka 
ba. kuma kai ba ka zama mai bin 
AlGiblarsu ba. kuma sashcnsu ba 
mai bin AlRiblar 11 * sashe ba nc. 
Kuma haKifca, idan ka bi son zuci- 
yoyinsu daga bayan abin da ya zo 
maka daga ilmi. lallc nc kai, sa an 
nan. haRika, azzalumi kake. 

146. Wadanda Muka ba su Lit- 
tafi, suna saninsa kamar yadda 
suke sanin diyansu. Kuma lalle ne 
warn Bangare daga gare su, haEcika. 
suna boyewar gaskiya alhali kuwa 
su, suna sane. r ,*'* ii=4jAi ^i4lU$d»&tf J ^LUS^ 
ftu. 


(1) Alfciblar Yahudu its w falalcn dul.scn da kc Rami MaJtdts. Kuma Ha cc Alkiblar 
N -is.ii. i a zamanmlsa. A bay ansa AlKiblarsu la koma ga ma filar rana, ila ftagcnsu sahoda 
Si Paul ko Buliscl Kissi, yacemusu bayan an daukelsacewa. "Nahadudalsa yaccmini 
lallc ne rana lauraro nc wanda yakc ma son sa. Yana kai gaisuwata a cikin kowane yini 
$ a bod a haka ka umurci mutanena. su fuskanla /uwa fi.irc la " Da haka ya karkai.tr da su 
daga alfiiblaisu Kuma ma zalun haka abin yake ga gtnnamawar Lahadi maimakon 
Asabar damin Rumawa, rana suke bauta wa a ranar Lahadi. wannan kuwa shi nc ma'anar 
"Sunday" da Turantin, watau 'yinin rana.' I.Suriiiul BaEara 35 t ijj\ ti>- 147. Gaskiya daga Ubangi- 
jirika* ' * take, saboda haka; lalle 
kada ka kasance daga masu shakka. 

148. Kuma kowane Bangare 
yana da alRibla wadda yake shi mai 
fuskantar la ne. Sal ku yi tsere 
zuwa ga ayyukan alheri, inda kuka 
kasance duku, Allah zai zo da ku 
gaba (faya. Lallc nc Allah, a kan 
kome, Mai Ikon yi nc. 

149. Kuma daga inda ka tila, lo, 
sat ka juyar da fuskarka a wajen 
Masallaci Tsararrc, kuma lalle. 
tabbas, shi ne gaskiya daga 
Ubangijinka, Kuma Allah bai 
zama Mai gafala ba daga abin da 
kuke aikatawa. 

150. Kuma daga inda ka fita, to, 
ka juyar da fuskarka a wajen Ma- 
sallaci Tsararrc. kuma inda kuke 
duka, to, ku juyar da fuskokinku a 
wajensa, domin kada waia hujja ta 
kasance ga mutane a kanku. face 
wadanda suka yi zalunci daga garc 
su. Saboda haka kada ku ji tsor- 
onsu, kuma ku ji tsoroNa, kuma 
domin In cika numaTa a kanku. 
kuma isammaninku za ku shiryu. 

75/. Kamar (2> yadda Muka aika 
Manzo a cikinku, daga gare ku. & •* 934muaj^26ht& > - .f&lww l^. 


T?*$\ * ** * 


-IlV* &i>-5 &£&*«&£i& •i> s^t-ei^^f^i &Jti8ki '&^jjJ6$^k$g (1) JuyawaralEiblaabu ncna gaskiya daga Allah domin rarru + sh;n wanda Allah haiyi 
null da isirarsa ha ya Rare Bayan rarrashi sat yankewa. wannan shi oe malakm farko da 
Musulmi suka fara istraita da shi daga maEiyansu bayyanc, Yanro kuma Musulmi sun 
/ama dabam 

(2) JGyar da alKibla da yankewa daga dukan kafuai da hani daga tsoronsu, kuma 
Allah Ya Jarkai da Musulmi ga ni'imomin da Ya yi musu game; da aiko Annabi daga garc 
su, zuwa pare su> a cikinsu, domin ya tsarlcake su, bayyanc da 65ye, daga dukan Eurar 
kafiru Wannan ya nuna ccwa sai an yi rarra^hin muiane wajen kira zuwa ga addim da 
kowacc hanya mai yiwuwa Bayan haka a janke wa wanda ya (ci bin gaskiya bayyanc. 
kumakadaajilsoronsa. Kuma akaumuicesudafuskanta/uwaga Allah kawat da tunawa 
gare Shi da jrodiya, da msanur kafirci 2.Suratul BaEara 36 t IjV i;j- yana karania ayoyinMu a gare ku 
kuma vana tsarkake ku. kuma 
yana sanar da ku Littafi da hikima. 
kuma vana sanar da ku abin da ba 
ku kasanec kuna sani ba. 

152. Saboda haka ku tuna Ni, In 
luna ku. kuma ku yi godiya gare 
Ni, kuma kada ku butulcc Mini. 

153. Ya ku wadanda 1 " suka yi 
imani! Ku ncmi taimako da haKun 
da salla. Lalle ne. Allah na late 
da masu hak'uri. 

154. Kada ku cc ga wadanda' 21 
akc kashSwa a cikin hanyar Allah: 
"Matattu ne." A'a, rayayyu ne, 
kuma amma ba ku sansancewa. 

155. Kuma lalle nc, Muna jar- 
rabar ku da wani abu daga tsoro da 
yunwa da naEasa daga diikiya da 
rayuka da 'ya'yan itace. Kuma ka 
yi bishara ga masu hakuri. 

156. Warfanda suke idan wata 
masifa la same su, sai su cc: "Lalle 
ne mu ga Allah muke, kuma lalle nc 
mu, zuwa gare Shi. masu komawa _•» ne 

157. Wadannanakwaialbarku a 
kansu daga Ubangijinsu da waia 
rahama. Kuma wadamian su ne 
shiryayyu. 

158. Lalle ne Safa da Marwa"' ® 


,&LJ&jgHitfUI 


~5 <? 


s •--^"'OxMj .*&- . '•"•A\'\'-<\\% ^^a^Ss^SSK^ (1) Magana kuma la fuskania zuwa ga muminai kawai domin a ihtrva zaniansu 

(2) Wanda ya tsiraita da kansa. \o t maCiyinsa ba /ai bar sh< ba, saboda haka an faia 
kulta zukatan muminai ga tarbon wahafar Isiraita da dogara ga kai. bayan Allah 

(3) ATumma ba u haduwa sai an wankc la daga al'adun Jahihyya. har dai wadanda 
suka hacfu da tbada, sabnda haka aka fara da Safa da Marwa. domin a ijc c£wa rfawafi a 
tsakamnsu aikin Jahiliyya ne, su suna cikm ayyukan ibada da Allah Ya shar'unla, kuma 
dawaftnmutanedasa'ayiakaiLSuda tsakaninsudukadaidaisuke, Balcuraishcda Balarabc 
da Ajama duka daidai suke .liSunitul Ba£ara 37 t i^ Sj>- suna daga wurarcn ihadar Allah, 
to. wanda ya yi hajin T)aki ko 
kuwa ya yi Umra, to* babu laifi a 
kansa ga ya yi dawafi garc su, su 
hiyu. Kuma wanda ya Kara yin 
wani aikin alheri, to. lalle ne Allah 
Mai godiya ne, Masani. 

159. Lalle ne wadanda suke 
ftoyewar abin da Allah Ya saukar 
da ga hujjoji bayyanannu, da shir- 
iya, daga bayan Mun bayyana shi 
ga mutane, a cikin Littafi 
(Alftur ani), wadannan Allah Yana 
la'anar su, kuma masu la'ana suna 
la'anar su. 

160. Sai wadanda suka tuba, 
kuma suka gyara. kuma suka bayy- 
ana. to wadannan [na karBar tuba 
a kansu, kuma NT ne Mai karBar 
luba T Mai jin RaL 

161. Lalle ne, wadanda suka ka- 
firta, kuma suka mulu. alhah kuwa 
suna kafirai, wadannan akwat, a 
kansu. la'anar Allah da mahViku 
da mutane gaba daya. 

162. Suna madawwama a ci- 
kinta, ba a sauCaEa azaba daga 
barinsu. kuma ba su zama ana jin- 
kiria musu ba. 

163. Kuma Ubangijinku Uban- 
giji' 11 Guda nc. Babu wani Uban- 
giji lace Shi, Mai rahama. Mai jin 
£ai 

164 Lalle nc, a cikin haliltar 
sammai da fiasa, da sabawar dare & 


tfi^lMS^ ii+a i&j£&*<zi 1*4$ (I) Ubangjji Shi ne Mai rayanva da malarwa. Mai umurni da ham kuma Mai 
hatattawa da haramiawa, Ayar da kc bin wannan, laaa nuua dalilan samuwarSa da 
karfatiarSa. 2.Suratul BaEara 38 t ij& '■»* da yini, da jirage wadanda suke 
gudana a cikin teku (dauke) da 
abin da yakc amfanin mutane, da 
abin da Allah Ya saukar daga soma 
daga ruwa, sai Ya rayar da fcasa da 
shi a bayan mutuwarta* kuma Ya 
walsa, a cikinta, dagu dukun 
dabba. kuma da juyawar iskoki da 
girgijc horarrc a tsakanin sama da 
Rasa: haiufca. akwai ayoyi ga mu- 
tane masu yin hankali. 

165, Kuma akwai daga mutanc 
wanda yakc riEon kinayc, baicjn 
Allah, suna son su, kamar son Al- 
lah, kuma wadanda suka yi imani 
ne mafiya Isananin so cn ga Allah. 
Kuma da wadanda (2> suka yi za- 
lunci. suna ganin lokacin da za su 
ga a/aba. da ccwa lallc nc Carfi ga 
Allah yakc duka, da ccwa lallc nc 
Allah Mai (sananin a/aba nc. 

166. A lokacin da wadanda aka 
bi suka barranla daga wadanda 
suka bi, kuma suka ga azaba, kuma 
sabubba suka yankc da su. 

167 K uma wadanda suka bi, 
suka ce: "Da lallc nc muna da 
wata komawa (duniya) sai mu bar- 
ranla daga garc su kamar yadda 
suka barranla daga gare mu (da ba 
su riKi kinayen ba)," Kamar wan- 
can ne Allah ke nuna musu ayyu- 


$&£*0£W& 
(1) So mai kai ga karBar umuini daga abin son, wanda ha Allah ba, $hi ne shirkl da 
kafirct. Amma so saboda ihsamn abin son, ko domin zamansa sahhi domin a yi kayx da 
aikin*a na cikin haddodin sharTa, ba shtrki ba ne. domin bai kai yadda niuminai ke son 
Allah ba. 

(2) Ayoyi na 165 da 166 da 167 duka tfirtkc suke j*a ma'anoninsu. Aya ta 1 66 za raft cc 
gala 165, 5a 'an nan la I67anhada rabmtagaayata 166. Sa'an nan sauran aya I67ta7ama 
la'a&ibi da ha yam Rare su duka 2.Sumtul Ba£ara 39 t i^ i;>- kansu. suna da nadamomi a kansu, 
kuma ba su zama masu fita daga 
Wutar ba. 

168. Ya ku mutane ( »] Ku ci 
dagu ahin da yake a cikin icasa. 
wanda yakc halaL mai dadi. Kuma 
kada ku bi zambiyoyin m Shaidan. 
I.alle ne shi, a gare ku, maKiyi ne 
bayyananne. 

169. Yana umurnin ku ne kawai 
da mugun aiki da al(asha, kuma da 
ku fatfi abin da ba ku sani ba ga 
Allah. 

170. Kuma idan aka CC musu; 
"Ku bi abin da Allah Ya saukar," 
soi su ce: £.% muna bin abin da 
muka iske ubanmnmu a kansa." 
Shin, kuma ku da ubanninsu ba su 
hankaltar kome. kuma ba su 
shiryuwa? 

17 L Kuma misalin (mai kiran) 
warfanda suka kafirta, kamar mis- 
alin wanda ke yin me! me! ga abin 
da ba ya ji ne, face kira da Kara, 
kuramc, bebSyc, makafi, saboda 
haka ba su hankalta. 

172. Ya ku wadanda suka yi 
imam ! Ku ci daga masu dadiu 
abin da Muka arzuta ku , 
Kuma ku gode wa Allah, idan kun 
kasancc Shi kuke bauta wa. 


*•', >' © ^pJiSUjil JHJW *J 

%m> 


^^up^^S^. &&&i& (1) Ya kiramutancanan.baiceinummai ba«dominbadukan Musulmiyakemumini 
ba, sai wanda ya bTra dagu ayoyin dd kc laic A cikinsu akwai abin da jfdi mai da Musulmi 
kifiri ku niai birffa. 

(2) Hanyoyin Shairfan ga halaliar da abin da Allah Ya haramta ko haramiar da abin 
da Mkih Ya halaita ddmiti EAga iutiniocta da bal zq daga Allah bit drirki ne tfirt d-.i Allah 
Ya cc /ambiyoyin Shairfan. donim Shairfan ba ya da hanya mi£aKKiya. 2.Suratui BaEara 4» t tj& i^ 173. Kawai abin da Ya haramta 
a kanku, mushe da jini da naman 
aladc da abin da aka kururuta 
game da shi ga wanin Allah. To, 
wanda aka malsa, wanin dan 
tawayc, kuma banda mai zalunci, 
to, babu laifi a kansa. Lalle ne Al- 
lah Mai gafara nc. Mai jin Eat. 

174. Lalle ne wacfannan da sukc 
Boyc abin da Allah Ya saukar daga 
Liltafi, kuma suna saycn kudi 
kacfan da shi; wadannan ba su cin 
komc a cikin cikkunansu face 
Wuia, kuma Allah ba zai yi musu 
magana ba a Ranar Kiyama, kuma 
ba zai tsarkake su ba, kuma suna 
da azaba mai radatfi, 

175. Wadannan su ne wadanda 
suka sayi 5ata da shiriya, kuma 
azaba da gafara. To. me ya yi 
halcurinsu a kan Wuta! 

176. Wancan domin lalle ne, AU 
lah ya saukar da Lillafi da gaskiya, 
kuma lalle nc wadanda suka safta a 
cikin Liltafin^haCTRa, suna a cikin 
sa&ani mai nisa. 

177. Bai zama addini u> ba 
domin kun juyar da fuskokinku 
wajen gabas da yamma, kuma 
amrna addini shi ne ga wanda ya yi 
imani da Allah da Ranar Lahira da 
mala'iku da littattafan sama da 
annabawa, kuma ya bayar da 
dukiya, a kan yana son ta, ga mai 
zumunta da marayu da malalauta 
da dan hanya da masu ruKo, kuma 

£a~ijrti$3$d* » Trf 


(1) Hayanin ccwa Musulunci ha yin salla <fai ba nc. A*aha' Musulunci tsaicuar 
rayuwa nc kamar yadda Allah Ya cc a tsarc la + 2.Suratul BaEara 41 t i^ i }J + a cikin fansar wuya, kuma ya 
tsayar da salla, kuma ya bayar da 
zakka, da masu cika alkawari idan 
sun Eulla alkawarin da masu 
haCuri a cikin tsanani da uuta da 
lokacin yaCi. Wadannan su ne suka 
yi gasktya. Kuma wacfannan su ne 
masu taJcawa. 

178. Ya ku wadanda suka yi 
imani! An wajabta, a kanku, yin 
Kisasi U) a cikin kasassu; cfa da da. 
kuma biiwa da bawa, kuma mace 
da mace, lo, wanda aka yi rang- 
wamen wani abu garc shi daga 
danuwansa, lo> a bi da alhcri, da 
biya zuwa garc shi da kyautatawa, 
Wancan saufcaEewa ne daga 
Ubangijinku, kuma rahama ce. To. 
wanda ya yi zalunci a bayan wan- 
can, to ? yana da azaba mai radatfi. 

179. Kuma kuna da rayuwa a 
cikin Jcisasi, ya maabuta hankula; 
tsammaninku, za ku yi lafcawa. 

180. Kuma an wajabta l2 \ a kan- 
ku, idan mutuwa la halarci 
dayanku, idan ya bar wata dukiya, 
wasiyya domin mahaifa da dangi 
bisa ga abin da aka sani ; wajabce a 
kan masu taEawa, 

181. To, wanda ya musanya 
masa a bayan ya j7 shi, to, kawai 
laifinsa yana a kan wadanda sukc 
musanya shi, Lalle ne. Allah Mai ji 
ne, Masani. 


- * * ?A-,J« 

(1) Bayanm hukuncinfiisasi: Ana kasheTiamiji sabmU >a kashe mace, baa kaslie tfa 
da Musulmi saboda k.ishm bawa da kafin sai idan ya zama kssan glla nc ko 8w5w* Gila shi 
nc kashe mulum domin dukiyarsa kO raatarsa. 

(2) Bayanin hukuncinwaAiyya- Sunna la bayyana ccwa bahu wastyya ga wanda /ai yi 
#ado P kuma wastyya ba /a la shij»e sulusm dukiyar tanka ba. 2.Suratui BaEara 42 t ij& L»- IS2. To, wanda ya ji tsoron kar- 
kata ko kuwa wani zunubi daga 
mai wasiyyar, sai ya yi sulhi a 
tsakaninsu, to, babu laifi a kansa. 
Lallc nc Allah Mai gafara nc, Mai 
jin Eai. 

JS3, Ya ku watfanda suka yi 
imanif An wajabta m azumi a kan- 
ku kamar yadda aka wajabta shi a 
kan wadanda suke daga gaba- 
ninku, tsammantnku, za ku yi ta- 
Kawa, 

184. Kwanuka Eidayayyu. To. 
wanda ya kasance daga gare ku 
majinyaci ko kuwa yana a kan 
tafiya* sai (ya biya) adadi daga 
wasu kwanuka na dabam, Kuma a 
kan wacfanda suke yin sa da wahala 
akwai fansa ; ciyar da maialauci, sai 
dai wanda ya Kara alhcri, to, shi ne 
mafi alhcri a gare shi. Kuma ku yi 
azumi (da wahalar) nc mafi alheri a 
gare ku, idan kun kasance kuna 
sani. 

185. Watan Ramalana ne wanda 
aka saukar da Allcur'ani a cikinsa 
yana shiriya ga mutane da hujjoji 
bayyanannu daga shiriya da rarra- 
bewa, 1o, wanda ya halaria daga 
gare ku a walan, sai ya azumce shi, 
kuma wanda ya kasance majinyaci 
ko kuwa a kan tafiya, sai ya biya 
adadi daga wasu kwanuka na 
dabam. Allah Yana nufin saulci 
gare ku, kuma ba Ya nufin tsanani 
gare ku, kuma domin ku cika 
adadin. kuma domin ku girmama -4W 


»,. *'* « ? t~ *~* *Z ** X^ ri i * ******* i*t* (I) Bayanin bukuiKin azunu da danijar watan Ramalana wanda aka saukar da 
AlCur'anj a cikinsa 2.SunituI Ba£ara 43 t i^ i;>- Allah a kan Ya shiryar da ku, 
kuma isammaninku. /a ku godc 

186. Kuma idan bayiNa suka 
tambaye ka daga gare Ni, to, lalle 
Ni Makusanci ne Ina karBa kiran 
mai kira idan ya kira Ni u) , Saboda 
haka su nemi kar6awaTa, kuma su 
yi Tmani da Ni: tsammaninsu, su 
shiryu. 

187. An halatta a gare ku, a 
daren azumt, yin jima'i**' zuwa ga 
matanku, su tufa nc a gare ku, 
kuma ku tufa ne a gare su. Allah 
Ya sani. lalle ne ku, kun kasance 
kuna yaudarar kanku. Saboda 
haka Ya karBi lubarku, kuma Ya 
yafe muku. To, yanzu ku rungume 
su. kuma ku nemi abin da Allah ya 
ruhula muku. Kuma ku ci kuma ku 
sha har slllli fari ya hayyana a gare 
ku daga sTlili baEi daga alfijiri, 
■:■ ;sn nan kuma ku cika azumi 
/uwa ga dare. Kuma kada ku run- 
gumc su alhali kuna rnasu itikafi a 
cikin masallatai. Wadancan lyako- 
kin Allah ne: don haka kada ku 
kusance su. kamar haka nc Allah 
Yake bayyana ayoyinSa ga 
mutane: Isammaninsu, za su yi 
taftawa. **■ *< ^ ** 

u ^ 4& (1) Bayanm yin addu'a: Ana son addu'a a cikin Ramalana, yadda ncman karSar 
uddua da aikm da" a yake biyan Tmani. Aikin Ewarai shT nc j*6diyar addu*a. 

(2) Abubuwan da aka hana, a cikin azunii, da rana\ an halalta su da dare har zuwa 
filar alfijiri wato sifili fan na hasken saiiya da silTli ba£i na duhun dare Ba a yinjima'i ku 
da dare a halm iiikafi. kuma ha a yin ttikafi saj a cikin masallaci 2.SunituI Ba£ara 44 t I>I1 Sj>- M& Kada ku ci dukiy6yinku m 
a (sakaninku da Rarya, kuma ku 
sadu da ila zuwa ga mahukunia 
domin ku ci wani yanki daga 
dukiyoyin rnutanc da zunubi. alhali 
kuwa ku, kuna sani. 

189. Kuma suna lambayar ka l2) 
dagajirajiran wata. Kacc* "Su 16k- 
atai ne domin rnutanc da haji, 
kuma ba addini ba ne ku jc wa 
gidaje daga bayansu: kuma amma 
abm da yake addini shi ne wanda 
ya yi tafcawa. Kuma kuje wa gidaje 
daga fcofofinsu, kuma ku bi Allah 
da tafcawa: isammaninku, ku ci 
nasara. 

190. Kuma ku yaKi wadanda ,3> 
sukc yaCinku, a cikin hanyar Allah, 
kuma kada ku yi tsokana, lalle ne 
Allah ba Ya son masu Isokana. 

I9L Kuma ku yafie su inda 
kuka same su, kuma ku filar da su 
daga inda suka fitar da ku. Kuma 
lltina ita ce mafi tsanani daga kisa, 
Kuma kada ku yakc su a wurin 
Masallaci Tsararre (Hurumin 
Makka) face fa idan sun yake ku a 
cikinsa. To, idan sun yake ku, sai 
ku yalte su. Kamar wancan ne 
sakamakon kafirai yake. 


->"z , 


(1) Haramun cm dukiyar mutant da zalunei. An hatfa waunan aya da ta gabaninta T 
La a-^umi. domin harfm hana a da ya gama su Saduwa da mahukunia da dukiya, shi nc 
rashaua, Allah Ya la'ani mai bayar da ila da mai karfiarta 

(2) Shiga Musuiunct yarda ne da barin aPadu da hukuncohukunccn Jahiliyya* 
saboda haka akc samun tambayoyi da yawa daga sabon Musulmi kafin ya kammala da 
CAQ2a tsofaffin aladunsa da sahabbi. Allah Ya yi tarhiyar Sahahhan Annabi a cikin 
rayuwar Amiabi. bayan saukar wahayi. 

(3) An umura Musulmi da tsarc kan&u da yaKi ga duk wanda ya yafic su, a ko'ina 
yakc. Sai daj an hana su tsakanar wasu, kuma an hana su su yi yafii a cikin Hurumin 
Makka sai fa idan an facfa su da yjfci a cikinsa. 2.SumtuI Ba£ara 45 t IjfcM «j>- 192. Sa'an nan idan sun hanu, 
lo lalle Allah Mai gafara ne, Mai 
jin £ai. 

193. Kuma ku ya(ce n> su har ya 
zama wata fitina ba za ta kasance 
ba, kuma addini ya zama na Allah. 
Sa'an nan idan sun hanu, to. babu 
tsokana face a kan azzalumai. 

194. Walan alfarma da wani 
wacan allarma alfarmomi masu 
dukar juna nc Saboda haka wanda 
ya yi tsokana a kanku, sai ku yi 
tsokana a kansa, da misalin abin 
da ya yi tsokana a kanku. Kuma 
ku bi Allah da laRawa. Kuma ku 
sani cewa lalle ne, Allah Yana tare 
da masu laKawa. 

195. Kuma ku ciyar (2 ' a cikin 
hanyar Allah. Kuma kada ku jefa 
kanku da hannayenku, zuwa ga 
halaka, Kuma ku kyautata; lalle 
nc, Allah Yana son masu kyauta- 
lawa. 

196. Kuma ku cika a) hajji da 
umra domin Allah. To, idan an 
kangc ku, to, ku bayar da abin da 
ya sauKaKa na hadaya. Kuma kada 
ku askc kawunanku* sai hadaya ta 
kai wurinta. To, wanda ya kasance ^%^^^4\^vS 9 Z 
$&&$& ** * 


-U- -1tfi*t*v«:<4 \<f r 


(1) An umurci Musulmi da tsokana ga kafiran da sukc nuna musu (clyayya bayyane. 
domin suhana su yin addininsti da kyau.kamaryadria Allah Ya urourcesu, suna filinarsu 
da wahaloh Kuma kada ku bar su. su la&e da wani watan aifanna ko hurumL duk yadda 
hall ya yi. a yi lutka nan. alfarmomi na da (cisasi 

(21 Ba a sya yafci sai da abinci, kuma ba kowa kc iya zuwa yafii ba, kamar yadda yakc 
ba koua yakc da abtnei ba Saboda haka sai a ciyar da dukiya. a Lira ta domin daukaka 
kalmar Allah Rashin bayar da na. to. halaka kai nc. 

(3) Hukunce-hukunccn hajjt a akin nuna ko a akin rashin iafiya, Idan sun auku a 
bayan harama, da hukuncm wanda ya jj datfi da umra sa'an nan ya yi hajji, ko kuma ya 
hada su a ciktn harama guda. walau t Irani T hukuncmsu cfaya- 2.Suratul BaEara 46 t IjMI L>J- majinyaci daga cikinku, ko kuwa 
akwai wata cuta daga kansa (ya yi 
aski) sai (ansa (fidiya) daga azumi 
ko kuwa sadaka ko kuwa yanka. 
To* idan kuna cikin amines lo> 
wanda ya ji dacfi da umra ZUW3 
haji, sai ya biya abin da ya sauKaka 
daga hadaya, sa'an nan wanda bai 
samu ba, sai azumin yini uku a 
cikin haji da bakwai idan kun 
koma. wadancan goma necikakku. 
Wancan yana ga wanda iyaiinsa ba 
mi kusancc mazaunan Masallaci 
Tsararre ba. Kuma ku bi Allah da 
takawa. Kuma ku sani cewa Allah 
Mai Isananin ukuba ne. 

197. Hajji waianni nc sanannu. 
To, wanda ya yi niyyar hajji ll> a 
cikinsu, to, babu jima*i, kuma babu 
lasiEanci, kuma babu jayayya a 
cikin hajji. Kuma abin da kuka 
aikala daga allien, Allah Ya san 
shi- Kuma ku yi guzuri. To, mafi 
alherin guzuri yin takawa. Kuma 
ku bi Ni da tafcawa, ya ma T abuta 
hunkula. 

198. Babu laifi a kanku ga ku 
ncmi falala daga Ubangijinkiu 
Sa'an nan idan kun malalo daga 
Araful, sai ku yi la ambatar Allah a 
wunn Mash'aril Harami. kuma ku 
tuna Shi karnar shiriyar da Ya yi 
muku, kuma lalle ne kun kasancc, a 
gabaninsa, hakika. daga Batattu. 

199. Sa'an nan kuma ku malalo 
daga inda mutane suke malalowa. 
Kuma ku nemi gafara ga Allah. 
Lalle Allah Mai gafara ne, Mai jin 
Rai. 

J_ *%*_%>** buy (J) Bayanin abuhuwan da aka hana a cikin hajji da wadanila alec son a yi. 2.SumtuI Ba£ara 47 t ij& h^ 20(1 To, idan kun Kareayyukan 
hajji. sai ku ambaci Allah kamar 
ambatarku ga ubanninku, ko kuwa 
mafi tsanani ga ambato. To, daga 
cikin mutane akwai wanda yakc 
cewa; "Ya Ubangjinmu! Ka ba mu 
a cikin duniya!" Kuma ba ya da 
wani rabo a cikin Lahira. 

20L Kuma daga gare su akwai 
wanda yake cewa: "Ya Ubangi- 
jinmu! Ka ba mu mai kyau a cikin 
duniya da mai kyau a cikin Lahira, 
kuma Ka tsare mana azabar Wuta V * 

202. Wacfannan suna da rabo 
daga abin da suka samVania; kuma 
Allah Mai gaggawar sakamako da 
yawa ne. 

203. Kuma ku ambaci Allah a 
cikin kwanuka ladayayyu- ll) To, 
wanda ya yi gaggawa a cikin kwana 
biyu, to, babu laifi a kansa, kuma 
wanda ya jinkirla, to. babu laifi a 
kansa, ga wanda ya yi taRawa. 
Kuma ku bi Allah da ta£awa, 
kuma ku sani cewa lalle ne ku, 
zuwa gare Shi akc lara ku, 

204. Kuma akwai daga mu- 
tane c2> wanda maganarsa lana ba 
ka sha'awa a cikin rayuwar duniya, 
alhali yana shaidar da Allah a kan 
abin da yakc cikin zuciyarsa, kuma 
shi mai tsananin husuma ne. 7 r -£i:* 


k 

i*Z t*Z *-* w 


• SWicAjsBB; 


(1) Bayanin kabbaron. bayan sallohn fanllai gotna sha biyar, ana Tarawa da sallar 
a?ahar ta ranar sail a a Eare da sallar asuba ta rana la hudu daga ranar salla. Kwanukan 
Mana uku nc daga ranar salla. sai ga wanda ya yi gaggawa ya Ilia daga Mina bayan filar 
ranar nan kuma gabanin fatfuwar rana, 

(2) Bayanin munafukj da halayensa. a cikin jama'a, a *an shi. domin kada a dogara a 
kansa Haka mutumin kirki shi ma ana son a san >hi domitt a dogara da shi kamar yadda 
ya yi bayaronsa. 2, Suratul Ba£ara 48 t ij& h^ 205. Kuma idan ya juya sai ya yi 
gaggawa a cikin Kasa domin ya yi 
Barna a cikinla. kuma ya halaka 
shuka da 'ya'yan dabbobi. Kuma 
Allah ba Ya son Barna. 

206. Kuma idan an cc masa: 
4, Ka ji tsoron Allah/* sai girman 
kai da yin zunubi ya (fauke shi. To 
abin da yake mai isarsa Jahannama 
cc. Kuma hafiiKa, shimfida ta 
munana 

207. Kuma akwai daga mu- 
lanc iu wanda yake sayar da ransa, 
domin neman yardar Allah: Kuma 
Allah Mai tausayi ga bayi ne. 

208. Ya ku wadanda suka yi 
imani! Ku shiga cikin Musulunci 
gaba <faya;kumakadaku bizambi- 
yoyin Shaidan : lalle ne shi a garc ku 
maRiyi ne, bayyananne. 

209. To, idan kun karkacc daga 
bayan hujjdji bayyanannu sun zo 
muku, lo« ku sani ecwa lallc nc 
Allah, Mabuwayi nc, Mai hikirna. 

210. Shin, suna jira, face dai Al- 
lah Yajemusuacikin wasuinuwoyi 
na girgijc, da mala'iku, kuma an 
hukunla aPamarin? Kuma zuwa ga 
Allah al'amurra ake mayar da su. 

211. Ka tambayi Bani Isra'ila^ 
da yawa Muka ba su daga ayoyi 
bayyanannu. Kuma wanda ya mu- 
sanya ni'imar Allah daga bayan ta 
je masa, to, lallc ne Allah Mai tsana- 
nin uKuba ne. 

ff * j 


I 1 = iMt^OT&KJs 5Stufet£-i*r* 

II ) Bayanin mumini sosai a cikin Musulmi d*i halaycnsa, a san shi domin adogariia 2-Surtitul BaEara 4V t *>y* 'A*- 212. An Kawata rayuwar duniya 
ga wadanda suka kafirta* kuma 
suna izgili daga wadanda suka yi 
lmanh alhali wacfanda suka yi taKa- 
wa suna bisa gare su, a Ranar tCiya- 
ma. Kuma Allah Yana ar/uta wan- 
da Yake so. ba da lissafi ba. 

213. Mulane sun kasancc al'um- 
ma guda. Sai Allah Ya aiki an* 
nabawa suna masu bayar da hish- 
ara kuma masu gargadi; kuma Ya 
saukar da Littafi da gaskiya tare da 
su domin (Littafin) ya yi hukunci a 
tsakanin mutanen, a cikin abin da 
suka saba wa juna a cikinsa; kuma 
babu wanda ya saba, a cikinsa, 
iacc wadanda aka bai wa shi daga 
bayan hujjoji bayyanannu sun jc 
musu, domin zalunci a tsakaninsu. 
Sai Allah Ya shivar da wadanda 
suka yi imam ga abin da suka sa6a 
a cikinsa daga gaskiya da izninSa. 
Kuma Allah Yana shiryar da 
wanda Yake so, zuwa ga hanya 
madaidaiciya. 

214. Ko kuna zalon ku shiga 
Aljanna, kuma tun misillin wadan- 
da suka shige daga gabaninku bai zo 
muku ba? Wahaloli da cula sun 
shale su, kuma aka tsoralar da su 
har manzonsu da wadanda suka yi 
imani tare da shi su ce: "Yaushe 
taimakon Allah zai zo?" To! Lalle 
ne, taimakon Allah yana kusa! 

215. Suna tambayar ka mene ne 
za su rivai". Ka ce: Abin da kuka 
ciyar daga alheri sai ga mahaifa (n 


<S^ -■£. i<Wf 

jfatisaytsfa^ 
$j&$m?®&$fr% CMh <* «-<.-*s* • 1^ »"» » l"£ H .Tit *Zr ' -'■'i Js\* (1) Ciyar da mahaifa malalauia wiijibi nc baka cfiya da "ya'ya Eanana wadanda ba su 
da dukiya bar yam ya ha I a pa a kuma jurat da yarinya La Larc a gidan mijmla. Amma 2.Suratul BaEara 50 t l>ft i^ da mall kusantar danganlaka da 
maruyu da malalauta da dan hanya. 
Kuma abin da kuka aikata daga 
alheri, lo, lallc ne. Allah gare shi 
Masani nc. 

216. Anwajabla U) ya(tiakanku, 
alhali kuwa shi abin Hi nc a garc ku, 
akwai falar ccwa ku Ci wani abu, 
alhali shi ne mafi alheri a garc ku, 
kuma akwai fatar cewa kuna son 
wani abu alhali kuwa shi nc mafi 
sham a gare ku. Kuma Allah ne 
Yakc sani, kuma ku ba ku sant ba. 

217. Suna tambayar ka game da 
Watan Alfarma: yin yaCi a cikinsa. 
Ka cc: u Yin yafci a cikinsa babban 
zunubi ne. Kuma hani daga han- 
yar Allah, da kuma kafirci da Shi 

da kuma Masallaci Tsararrc, da 
fitar da mutanensa daga gare shi, 
shi nc mafi girman zunubi 
a wurin Allah/ 1 Kuma filina ila ce 
mafi girma daga kisa. Kuma ba su 
gushewa suna yaRinku har su 
mayar da ku daga barin addininku 
idan /a su iya. Kuma wanda ya yi 
ridda daga garc ku ga barin addi- 
ninsa har ya mutu alhali kuwa 
yana kafiri, to, wadannan ayyu- 
kansu sun 6aci a cikin duniya da 
Lahira. Kuma wadannan abokan 
Wuta ne, su a cikinta madawwama 
ne. 

j* ** *z K . - -* r 'T 9&^2ijjJim * ~jr 


malar aurc da bawan mutum ciyar da su wajtbi nc ko da suna da dukiya. Liyafa ga bafco 
liar kuana uku gwarpwadon bufcata wajibi nc, sauran ciyarwa musiahabbi <x bayan an 
fitar da zakka idan tit wajaba. 

(1) Hayanin hukuncin yaKi da wuri da lukaciit da aka hana yirLsa. da dalilin ytnsa 2.Suratui BaEara 51 t ij& h^ 218. Lallc ne wadanda suka yi 
imani. da wadanda suka yi hijira 
kuma suka yi jihadi a cikin hanyar 
Allah, wadannan suna fatar (sa- 
mun) rahamar Allah, kuma Allah 
Mai gafara ne. Mai jin Kai. 

2/9. Suna lambayar ka game da 
giya da eaca u \ Ka ce: "A cikinsu 
akwai zunubi mai girma da wasu 
amfanoni ga mulane, kuma zunu- 
binsu nc mafi girma daga amfanin- 
su/* Kuma ^una lambayar ka mene 
ne za su ciyar; ka ce: "Abin da ya 
rage/ >(z> Kamar wancan nc Allah 
Yake bayyanawar ayoyi a gare ku: 
tsammaninku, kuna tunani. 

22(1 A cikin duniya da Lahira. 
Kuma suna lambayar ka game da 
marayu. m Ka ce; "Kyautatawa 
gare su ne mafi alheri, kuma idan 
kun hada da su (wajen abinci), to, 
*ya'uwanku nc, kuma Allah Yana 
sanin mai Balawa daga mat kyauta- 
tawa, Kuma da Allah Ya so, da Ya 
tsananta muku + 1 .a lie nc Allah Ma- 
buwayi nc. Mai hikima, 

221- Kuma kada ku auri maia ul 
mushirikai sai sun yi imani: Kuma 
lalle ne baiwa mumina ita cc mafi h^xM^^$k 


JL Zi"~ fy£j$$*l'%fyj&e&j J & 

(1) Bayanin hukuncm caca da pya da ciyarwa u alhen Caca da giya haramun nc 
do nun cularsu la fi anrfanin&u yawa. ana hukuna da abin da ya rinjaya Aydyin wala sura 
sun bayyana haramcin 

(2) Abtn da ya ra^e daga larurarku da ta lyalanku da wanda ciyar da shi yakc wajibi a 
kanku. saura shi nc afwu Dapa afwu akc sadakar tacfawwiTi. 

(3) Bayamn gama abiitu da yara marayu rn£su dfikiyar kansu. 

(4) Bayamn inn ma/a da matan want addini da ba za a aurc su ba sai sun rnusulunta, 
waiau mushirikai. banda maian Mutancn Littali, su kam ana auren 'ya^yansu lire da 
kafircinsu Ba a auicn wanda ya yi ridda daga addinin Musuluncr 2. Sural ul BaEara 52 t 1/* hr alheri daga tfiya kafira, kuma ko da 
ta ba ku sha'awa. Kuma kada ku 
autar wa ma/a mushirikai. sai sun 
yi imani. kuma lalle ne bawa mumi- 
ni shi ne mat i alheri daga da mushi- 
nki, kuma ko da ya ba ku sha'awa, 
wacfannan suna kira ne zuwa ga 
Wuta. kuma Allah Yana kira zuwa 
ga Aljanna da gafara da izninSa. 
Kuma Yana bayyana ayoyinSa ga 
mutanc: tsammanmsu suna 
tunawa. 

222. Kuma suna tambayar ka 
game daharla (1J .Kacc: Shi culanc. 
Saboda haka ku nisanci mala a 
cikin wurin haila, kuma kada ku 
kusance su sai sun yi Isarki. To, idan 
sun yi wanka sai ku je musu daga 
incla Allah Ya umurce ku. Lalle ne t 
Allah Yana son masu luba, kuma 
Yana son masu uarkakewa. 

223. Malanku gonaki ne a gare 
ku. saboda haka ku jc wa gona- 
kinku yadda kuka so. Kuma ku 
gabalar ,2> (da alheri) saboda kan- 
ku, ku bi Allah da takawa. Kuma 
ku sani cewa lalle ne ku masu hadu- 
wa da Shi ne. Kuma ka bayar da 
bishara ga muminai. 


St. 

t^ld{X&tfi_i U&* (1) Bayanin hulcuncin saduwa da matan aurc a lokacin hailarsu; walau jima'i ya 
haramta a cikin haila ko bayan haila gabamn la yi wanka Ko da la yi laimama ta yi salla 
duk da haka dai \a\ la yi wanka sannan farjinta yakc halaita ga mijinia Amma ana lya 
mubashara da rungumayya ko a cikin haila bayan la daiira gyaulo. la rule cibiya zuwa 
gwiwa 

(2) M-jiuin na iya saduwa da malarsa yadda yakc SO kuma yadda ya sauJcafia a garc 
shi. daga gaba ko daga baya. amma ga farji bailda ga dubuia. Ma'anar ku eabalar da 
alheri domin rayukanku, shi nc ku yi basmala ku nemi tsari daga Shaidan saboda 
"ya'yanku Ba a jima'i da mace alhali tana barci, ana son eabalar da wasa 2.Sunitul Ba£ara 53 t ij& h** 224. Kuma kada kusanya'" Al- 
lah kambu ga rantsuwoyinku do- 
min kada ku yi wani alhcri, kuma 
ku yi tafeawa, kuma ku yi wani 
gyara tsakanin mutane, kuma Allah 
Mai ji nc, Masani. 

225. Allah ba Ya kama ku da 
laifi suboda yasasshiya a cikin 
rantsuwoyinku* Kuma amma Yana 
kama ku saboda abin da zukatan- 
fcu €M suka sana'anta. Kuma Allah 
Mai gafara nc, Mai ha£uri. 

226. Ga wadanda suke yin rant- 
suwa ' 3) daga matansu akwai jinki- 
rin wata hudu. To, idan sun korna, 
to, lalle ne Allah Mai gafara nc* Mai 
jm Eai. 

227. Kuma idan sun yi niyyar 
saki, to, lalle ne, Allah Mai ji nc, 
Masani, 

22H. Kuma mata wadanda {4) 
aka saki aurensu, suna jinkiri da 
kansu tsarki uku. Kuma ba ya ha- 
lalla a gare su, su 66ye abin da 


U0 


4 •' &-JA..-M?,% 


rf /» - ,11* '.T * * +*++ t ^| I^JIl^ (1) Bayanin rantsuwa da hukunce-hukunccnta Kada ku sanya rantsuwa da Allah 
sababin rashm aikata wani allien, ko wani aikin di*a ( ko kuma sanya sulhu a isakanm 
mutanc ( kamar a roUc shi ga wani abu daga cjkinsu, sai ya yi ranlsuwa ya ce: "Waliahi bi 
2an yi ba" ddmin uare kansa daga aikaiawar ahm da aka noma gare shi. Yjn inn wannan 
rantsuwa makaruhi ne ko haram, gwargwadon nauyin abin da aka yi la saboda rashm yin 
sa. Kambu shi nc wunn gwada harbi. 

(2) Yasasshiyar rantsuwa ita ce, a wunn Malik, ramsuwa a kan abin da mulum kc 
ganin sa labbalacce nc. sai ya bayyana daga baya akasm tunamnsa Kamar ya ce Waliahi 
ba ni da kudt. ga saniusa kuwa haka nc ba ya da mi, bai sani ba ashe warn ya mutu, ya yi 
gado A ShalVi Ma cc a'aha Wallahi. i. Waliahi, a cikin mapana ba da null ba 

(3) HukunL'inTla*:, watau rantsuwa a kan bann takin mataisa domin ya wahalarda 
ha, a jjra sin wata hudu. idan yi Ki komawa a sake la daga garc shi 

(4) Bayanin iddar saki da hukunce-hukunccn da suka ratayu da ita iddar tearki uku 
ga malar aurcdiya, baiwa tsarki biyu. [CwarKawara barkigudd. Istibra'in ana ko ku*kure 
kamar id da yakc* 2.Suratui BaEara 54 t KV *&< Allah Ya halitta a cikin mahai- 
funsu. idan sun kasance suna yin 
imam da Allah da Ranar Lahira. 
Kuma mazan aurensu su ne mafiya 
hakki ga mayar da su a cikin wan- 
can, idan sun yi nufin gyarawa. 
Kuma su malan suna da kamar 
abin da yake a kansu, yadda aka 
sani. Kuma ma/a suna da wala 
daraja a kansu (su matan). Kuma 
Allah Mabuwayi ne. Mai htkima. 

229. Saki sau biyu U) yake, sai a 
rika da alheri, ko kuwa a sallama 
bisa kyautatawa. Kuma ba ya ha- 
lalla a gare ku (maza) ku karbe 
wani abu daga abin da kuka ba su, 
face fa idan su (ma'auran) na tsoron 
ba za su isayar da iyakokin Allah 
ba. Idankun(danginsu) ji tsoron ba 
za su isayar da iyakokin Allah ba, 
to. babu laifi a kansu a cikin abin da 
la yi fansa da shi. Wadancan iyako- 
kin Allah ne, saboda haka kada ku 
Cclare su. Kuma wanda ya Ketare 
iyakokin Allah, lo wadannan su ne 
azzalumai. 

230* Sa*an nan idan ya sake la 
(na uku), lo, ba la halatta a gare shi, 
daga baya, sai la yi jima'i da wani 
miji, waninsa. Sa'an nan idan (sa- 
bon mijin, watau na biyu) ya sake 
i a . to, babu lain a kansu ga su koma 
wa (auren) juna, idan sun (mijin 
farko da matar) yi zaton cewa za su 
Isayar da iyakokin Allah, kuma 


rti-.tffe*rfftf 


^0^ u&&^x!g$&4 ,r**-.* 


(1) Sakm aurc da hukuncohukunccti da suka ralayu da shi Wanda ya saki rnaiarsa 
sau tfayakosaubiyu.yanaiyamayardailakoda ba tasobamaiuEarba u Icarcjdda ba + 
Wanda £a yi saki uku. ba ya lya koma auraila, sai ta yi jima't da wani sabon miji a akin 
aurc sahihi Sakin hawa biyu nc 2.Suratul BaEara 55 t ij& L»- wadancan dokokin Allah ne, Yana 
bayyana su ga mutane wadandu 
suke sani 

23L Kuma idan kun saki mata, 
sa'an nan suka isa ga ajalinsu (id- 
darsu), sai ku ri£e su da alheri ko ku 
sal lame su da alheri, kuma kada ku 
ri£e su a kan cutarwa ddmin ku yi 
zalunci (ta tsawaita idda), Kuma 
wanda ya aikata wancan, lo.halufca, 
ya zalunci kansa, Kuma kada ku ri£i 
ayoyin Allah da izgili. Kuma ku tuna 
nf imar Allah da abin da Ya saukar 
a kanku na Littafi da hikima. Yana 
yi muku wa'azi da shi. Kuma ku bi 
Allah da lalcawa, kuma ku sani 
cewa lalle ne Allah ga dukan kome 
Masani ne. 

232, Kuma idan kukasaki mala, 
har suka isa ga ajalinsu (iddarsu), 
to* kada ku (waliyyansu) hana su, 
su auri mazansu (da suka sake su) 
idan sun yarda da juna a tsakaninsu 
(Isohon miji da tsohuwar mala) da 
alheri Wancan ana yin wa'azi da 
shi ga wanda ya kasancc daga garc 
ku yana imani da Allah da Ranar 
Kahira. Wancan nc mafi mulunci a 
garc ku.kuma mafi tsarki. Kuma 
Allah Yana sani, kuma ku ba ku 
sani ba. 

233, Kuma masu haifuwa {sa- 
kakku) * ( ' suna shayar da abin 
haifuwarsu shekara biyu cikakku 
ga wanda ya yi nufin ya cika sha- 
yarwa Kumaciyarda su da lulatar 

_r ^ ^m^^az^> 


{!> Bayanin shayar da mama ga jinjirln <la ubansa yasakj uwarea aidkacinshayanva 
ko kuma l*i haifc shi bayan sakin ya auku 2.Suratul BaEara 56 t tj& 'A*- da su yana a kan wanda aka haifar 
masa. da alhcrL Ba a kallafa wa rai 
face iyawarsa. Ba a cutar da uwa 
game da darua* kuma ba a cuiar da 
uba game da dunsa, kuma a kan 
magaji akwai misalin wancan. To, 
idan suka yi nufin yaye* a kan 
yardalayya daga garc SU, da sha- 
warlar juna r to. babu laifi a kansu. 
Kuma idan kun yi nufin ku bayar 
da dlyanku shayarwa, to, babu laifi 
a kanku, idan kun mika abin da 
kukazodashi 01 j aTada Kuma ku 
bi Allah da ta£awa. Kuma ku sani 
cewa lalle ne Allah, ga abin da kukc 
aikatawa. Mai gani nc, 

234. Kuma wadandasuke muiu- 
wa u) daga garc ku suna barin mil- 
lan aurc, matan suna jinkiri da 
kansu waia hudu da kwana goma. 
To, idan sun isa ga ajalinsu, to. 
babu laifi a kanku a cikm abin da 
suka aikala game da kansu ga 
al'ada Kuma Allah ga abin da kuke 
aikatawa Masani ne. 

235. Kuma babu laifi a kanku a 
cikin abin da kuka gitla 121 da shi 
daga neman auren mala ko kuwa 
kuka 66ye a cikin zukalanku, Allah 
Ya san cewa lalle nc ku, za ku 
ambata musu (shi). Kuma amma 
kada kuyi wajunaalkawandashia 
Boye, face dai ku fadi magana 
sananniva. Kuma kada ku iculla 

<** i 


(1) Bay.inin iddarmutiiwarma/a; mace diya /a Li /a una wata Iiudu da kwana goma. 
llama malar aurc tana a kan rabi Wadda ke shakkar Ciki sai ta /a una sal shukka la debc 
Ana takaba watau mai iddar mutuwa ta nisana fcawa kowacc in cc t sai la fare idda 

(2) Bayanin hukuncin n£man aurcn mace a cikin iddarta. An hana sat dai da hananci, 
kamar ya cc mala, "Ina /jh sami kamarki?* 1 2-Surtitui Bafara 57 t l/fl ijj* niyyur cfaurin aurcn sai littafin 
(idda) ya kai ga ajalinsa. Kurna ku 
sani ccwa lalle ne, Allah Yana sanin 
abin da yakc cikin zukatanku, sabo- 
da haka ku ji tsoronSa. Kuma ku 
sani cewa Allah Mai gafara ne» Mai 
haKuri. 

236. Kuma babu laifi ( l * a kanku 
idan kun saki mala, ma tuft ar ba ku 
shafe su ba. kuma ba ku yanka 
musu sadaki ba, Kuma ku ba su 
kyautar dadacfawa, a kan mawada- 
ci gwargwadonsa* kuma a kan ma- 
icunlaci gwargwadonsa ; domin 
dadadarwa. da alheri, wajibi ne a 
kan masu kyautatawa. 

237. Kuma idan kuka sake su 
daga gabanin ku shafe su, alhali 
kuwa <a1 kun yanka musu sadaki Jo, 
rabin abin da kuka yanka face idan 
sun yafe, ko wanda cfaurin aurcn 
yakegahannunsayayafc, Kumaku 
yafe din ne mafi kusa da taKawa. 
Kuma kada ku mania da falala a 
tsakaninku. Lalle ne Allah ga abin 
da kukc aikatawa Mai gani ne, 

238. Ku tsare (i> lokatai a kan 
salloli da salla mafificiya. Kuma ku 
tsayu kuna masu kankan da kai ga 
Allah. $SJ6&1&$$ 7 ..?'.;. 


&•■*>_ i. % z> 


(1) BaySnin sadakin wadda aka saki gabanin shaft da yanka sadaki. watau mijm ya 
saki Um bai sadu da ita ba kuma bai yanka sadaki ha. Harm sadaki gare la sai kyaular 
riatfatfawa kawai 

(2) Bayamn sadakin wadda aka yanka wa sadaki amrna kuma aka sake ta gabanin 
shaft, m. ila Una da rabin sadakinla. sai idan ta ?auna a tfakinsa shekara guda cikakkiya. 
U\ *ai a biya la dukan sadakinta. 

(J) Bayamn hukuncin tsarc lokatan salla a akin kowanc hah. arainct ko tsoro. da 
bayar da salla yadda halt ya bayar duka: (saye ko da lafiya ku gudanc Hikimar sanya 
wannan huktmct a isakamn hukuncc-hukunccn aurc. drnmn farkarwa a kan muhimman- 
cin salla. domin kada mu'amala la shapallar da Mmulmi daga gare la. 2.Suratul Ba£ara 58 t i AH ijj* 239. To, idan kunji isoro, lo(ku 
dai yi salla gwargwadon hali) da 
taflya Rasa ko kuwa a kan dabbobi. 
Sa'an nan idan kun amince, sai ku 
ambaci Allah, kamar yadda Ya 
nuna muku abtn da ba ku kasance 
kuna sani ba 

240. Kunia wadanda suke mutu- 
wa m daga gare ku. alhali suna 
barin malan aure. wasiyya ga raa- 
lan aurensu da dadadawa /uwa ga 
shckara guda babu filarwa, to. idan 
sun fita, to, babu laifi a kanku a 
cikin abin da suka aikata game da 
kansu daga abin da aka sani, kuina 
Allah Mabuwayi ne, Mai hikima. 

24L Kuraa wadanda aka saki 
suna da dadadawa gwargwadon 
hali, wajabcc a kan masu ta£awa n> . 

242. Kamar wancan ne Allah 
Yake bayyana muku aydyinSa ; 
tsammaninku, kuna hankalta. 

243. Shin, bakagani ba.zuwaga 
wadanda suka fita 131 daga gidajen- 
su* alhali kuwa su dubbai ne. domin &£fc^0Aij&3$ 


( 1 ) Al'ada idan ba la sa6a wa rukunin sharTa ba, ba a hana la, sai dat babu lilastawa 
ga yinia A zamanin Jahiliyya mala suna iddarmutuwarmazansu shckara gruda Wanda ya 
yi wasiyyai kada maiarsa la fila daga dakinui har shckara, ana karBur masa t sai dai babu 
Ulas a gate ta da ta zauna, domm an shafe liukuncin iddar shekara la aladar Jahiliyya. 

(2) Bayanin hukunundadadawaga malan da akasaki bayanan yizamanaurcdasu 
Tamattu'] garc su wajibi nc a kan mazansu* gwargwadon hali 

(3) Wa.su mulanc nc daga cikin Bant Ivrd'ila* annoba la auku a kansu. sat suka fita 
daga gtdajcnsu domm gudun mutuwa, su dubu hutfu ko ukwas ku wamn wannan adadu 
sai Allah Ya cc musu. "Ku mum," sai suka mutu kwana lakwas ko hiyaka Sa'an nan 
kuma Allah Ya layar da su domin Ya nOna musu ciwa gudun mutuwa, ba ya hana ta. sai 
abin da Yaso. sblkeaukuwa. Wannan Ei&sa tana amlanar da Karfafarayukadominjihadi. 
saboda haka umunu da vaKi ya hi (a. watauiiashimfidacega umiirnin jihadida fita ;uwa 
yaEi Kuma surar na karantarda latlalin uzOd daga nan 711 wa tfarshcnta, Watau kafa gari 
wajibi ne ga lattalin ar/iki 2.Suratul Bafcara 59 t i AH Ijj- tsoron mutuwa? Sai Allah Ya ce 
rnusu : "Ku mutu." Sa'an nan kuma 
Ya rayarda su, lallc nc Allah, haKT- 
ka, Ma'abucin falala a kan mutane 
ne, kuma amma mafi yawan muta- 
ne ba su godcwa. 

244, Kuma ku yi yaki a cikin 
hanyar Allah, kuma ku sani ccwa 
lallc nc, Allah Mai jT ne, Masani. 

245. Wane ne wanda"* zai bai 
wa Allah ranee, ranee mai kyau, 
domin Ya rirJanya masa, ribanyawa mai yawa ? Kuma Allah Shi ne ke damkewa. kuma yana shimlldawa, 
kuma ZUW8 a gare Shi ake mayar da 
ku. 

246. Shin, bakagani bazuwaga 
wasu mashawarta 121 daga Bani Is- 
ra'ila daga bayan Miisa, a lokacin 
da suka ec ga wani annabi niisu: 
"Natfa mana sarki. mu yi ya£i a 
cikin hanyar Allah." Ya cc: "Ashe, 
akwai tsammaninku, idan an wa- 
jahla yaki a kanku cewa ba za ku yi 
yaKin ba?" Suka ce: "Kuma mene 
ne a gare mu. ba za mu yi yaki ba, a 
cikin hanyar Allah, alhali kuwa. 
haklRa. an filar da mu daga gidajen- 
mu da diyanmu?" To, a lokacin da 
aka wajabta yakin a kansu, suka 
juya, sai kadan daga gare su. Kuma 
Allah Masani ne ga azzalumai. M &%&£ $±£ alfeij d&dwQtsgaSbd —**~t -■ 


(1) Bayan) ga ccwa jihadi ba ya yiwuwa sai mutane kowa yabayar da lamiakonsa na 
diikiva kona ma 'ana Kumaduk wanda yabayar da caimako, to. rancencya bai wa Allah, 
wanda yake Shine Yabayar da asalindukjyar. da yawa ko karfan.kuma Maisakamakuga 
wanda ya yi aikt da umurmnSa da babban sakamaka bayan an kotna zuwa gare Shi 
Jihadi wajibl nc ga laiiahn ar/iki domin isaro. 

(2) Wannan (ttssa lana nuna ccwa ba a tya yin yaKi sai da Sarki, shugaba Kuma la 
fadidalTlinda ke sanyajama'a su yi ya£i; walaudomin tsaronaddmidarayukadanasaba 
da muliinc: da dukiva* 2.Suratul Ba£ara fiO t i AH ij>- 247. Kuma annabinsu <n ya ce 
musu; **LaIle ne. Allah ya nacfa 
muku *Daluta <2) ya zama sarki/ 1 
Suka cc: "Yaya ne saraula za ta 
kasance a garc shi, a kanmu. alhali 
kuwa mu ne mail cancanta da sa- 
rauta daga gare shi, kuma ha a ba 
shi wata wadata ba daga dukiya?" 
Ya ce: "Lalle ne, Allah Ya zafie shi 
a kanku, kuma Ya Kara masa yalwa 
a cikin ilmi da jiki. Kuma Allah 
Yana bayar da mulkinSa ga wanda 
Yake so, kuma Allah Mawadaci nc. 
Masanr 

248. Kuma annabinsu ya cc 
musu: "Lalle 06, alamar mulkinSa 
ita cc akwaiin' 31 nan ya /a muku. a 
cikinsa akwai nalsuwa daga 
Ubangijinku da sauran kaya daga 
abin da Gidan Musa da Gidan Ha- 
runa suka ban. mala'iku suna dau~ 
karsa. Lallc ne a cikin wancan ak- 
wai alama a garc ku (ta nacfin T>a- 
luta daga Allah ne) idan kun ka- 
sance masu imanj/' 


i i ^• f ^ -j 


(1) Sunan annabinsu Shamwilu daga Sibt Lawaya A bay an Musa, Yausli'u bin Nun* 
sa'an nun Kalih, sa'an nan Htzk'il, ia'an nan Ilyas \a'an nan Alyasa'u, daga nan Bam 
IsraMasuka rasa maijansu har Amaiiffa rfiyan AmlTfc bn Ad. watfandakezaunca FaUstTn 
suka rmjayi Bani Israelii, suka karkashe su suka kore su daga gtdajensti suka kama 
ya yansu. har a lokacin da wata mace daga Sibt Lawaya la haifi ShamwDu Annabi Ya 
natfa musu sarki 'Daluia 

(2) 'Daluta yana a dkin gidan Binyammu tfan Ya'akubu lalakiwa nc suni dogara a 
kan sana'a Zurtyyar Yahuza. su nc aarakun-a domin haka sunansu ya nnjiya a kan Bani 
Isra'ila- 7\\\ yyai Lawaya su nc annabawa da malamai 

(3) "Akwahn Nalsuwa* an saukar da shi lare da Adam, a clkinta akwai sururin 
annabawa. da gadon ritfonsa ya kai ga Musa yana sanya Auaura a oki, saboda haka aka 
siimi karyayyun allunanAllaura a ciki da rawamn Hariina da want abu dagaMannu da 
Salwa A lokacin da AimiUKa suka rinjayc su. sai suka karfic wannan akwali, suka ajiye shi 
inda bai dice da shi ba, har a lokacin da mala'iku suka daukc shi zuwa ga TJaluta- 2.Suratul BaEara M t I A!' hr 249. A lokacin da 'Daluta ya 
fita"' da rundunonin. ya cc: "Lalle 
ne Allah Mai jarraharku ncda wani 
kogi. To, wanda ya sha daga gare 
shi, to, ba shi daga gare ni. kuma 
wanda bai dandane shi ba, to, lalle 
ne shi. yana daga gare ni. face wan- 
da ya kamfata, kamfata guda da 
hannunsa." Sai suka sha daga gare 
shi, iaec kucfan daga gare su. To, a 
lokacin da (T)aluta) ya Retarc shi, 
shi da wadanda suka yi imani tare 
da shi, (sai wadanda suka sha) 
;.uka ce: "Babu Tko a gare mu yau 
game da Jaluta da rundunoninsa." 
Wadanda suka labhata cewa lalle 
su masu gamuwa ne da Allah, suka 
ce: "Da yawa Eungiya kadan la 
rinjayi wata Kungiya mai yawa da 
iznin Allah, kuma Allah Yana tare 
da masu hakun." 

250. Kuma a lokacin da suka"' 
bayyana ga Jaluta da runduno- 
ninsa, suka ce: "Ya Ubangijinmu! 
Ka /uba liaKuri a kanmu, kuma Ka 
tabhatar da sawayenmu, kuma Ka 
taimake mu a kan mutanen nan 
kafitai." 

251. Sai suka karya su da iznin 
Allah. Kuma Dawudu ya kashe 
Jaluta, kuma Allah Ya ba shi mulki 
da hikima, kuma Ya sanar da shi 
daga abin da Yake so. Kuma ba Ji^L^aj^&s ^r^_r*^>~ 


X : 
®c£^ip&S^W%i -ir^t-f. 


(I) Soja na bukatar larbiya, su siba da wahala da Kishirwa da magana mai ihtryarwa. 
Kogin kuwa shT nc kogin Urdun isakanm llrdun da Falastm 

(2> Dawudu Jan Aislia ya gaji annahcin Shamullu da mulkin'Daluta,»hi ne ya lara 
hada su a cikin Bani Isra ila hayansa sai dansa Sulaimiin ya gije shi haka nan Yawan 
muliinen TDatula da suka yi yalci kamar adadin mulancn Badar nc wadanda suka yi yaEi larc 
da Annabi, tsTra da aminci su labbata a gare shi. 2.Suratul BaEara 62 t i AH lj>- domrn lunkudewar Allah ga muta- 
nc sdshcn.su da sashe ba, lalle ne* da 
Rasa ta Baci; kuma amma Allah 
Ma'abucin falala ne a kan talikai, 

252. Wadancanayoyin Allah ne: 
Muna karanta su a kanka da gas- 
kiya: Kuma lalle ne kai. hakiRa, 
kana daga manzanni- 

253. Wadancan manzannin 11 ' 
Mun fifita sashensu a kan sashc: 
dagacikinsuitkwai wanda Allah Ya 
yi masa magana ; kuma Ya daukaka 
sashensu da darajoji, kuma Muka 
bai wa Tsa dan Maryama hujjoji 
bayyanannu, kuma Muka Karfafa 
shi da Ruhi rnai tsarki. Kuma da 
Allah Ya so da wadanda suke daga 
bayansu, ba za su yi yaKi ba, daga 
bayan hujjoji bayyanannu sun je 
musu. Kuma amma sun sa6a wa 
juna, saboda haka daga cikinsu 
akwai wanda ya yi imani. kuma 
daga cikinsu akwai wanda ya kafir- 
ta, Kuma da Allah Ya so, da ba za 
su yafti juna ba, kuma amma Allah 
yana aikata abin da Yake null. 

254. Ya ku wadanda 121 suka yi 
imani! Kuciyar daga abin da Muka 
arzuta ku daga gabanin wani yini ya 
^r ♦ > 


j^\-A^j>^^ -- ,T* <* 
II) Allah Yana lunkud* barna a cikin Gasa da wasidar karaniar da masu allien, 
domm su yafii masu sham, Ya saukar da ilnunSa da wasidar man/anninSa wadanda Ya 
labbalar da cewa Muhammadu* bira da amincinSa su labbata a garc shi. yana cikinsu 
kuma sin nc ya I i cfaukaka daga cikinsu Daga wannan aya zuwa Garshcn Sura duka, Karin 
bayam nc da shiryarwa ga hukuncohukun«n da suka gabata da kuma yadda ?a a zarttr 
da aiki da su T kamar yadda isarin magana ziu nuna in Allah Ya so, 

(2) Ba>an tabhatar d^ man/ancin Annabi Muhammadu. isira da amincin Allah su 
tabbuta a garc shi, sa'an nan ya sabuma iuskanta da kira zuwa ga wacfanda suka yiTmam 
da Annabi, kuma ya larkar da su game Ua ?uwan babbar rina ta K'iyama. Sa'an nan ya 
(arfi sunanSa Ta*ala. Altah Mai silofin da kc akin aya ta 255 2.Suratul Bafara 63 t 1*11 hr zo. babu ciniki a cikinsa. kuma 
babu abula, kuma huhu cclo. kuma 
kafirai sii ne azzalumai. 

255. Allah, babu warn Ubangiji 
face Shi, Rayayyc, Mai tsayuwa du 
komc. gyangyatfi ba ya kama Shi, 
kuma barci ba ya kama Shi, Shi ne 
da abin da vake a cikin sammai da 
abin da yake a cikin kasa Wane ne 
wanda yake yin celo a wurinSa. face 
da izninSa? Yana sanin abin da 
yake a gaba gare su da abin da yake 
a bayansu, Kuma ba su kcwayewa 
da komc daga rlminSa, face da abin 
da Ya so. KursiyyunSa ya yalwaci 
sammai da Rasa. Kuma tsare su ba 
ya nauyayarSa. Kuma Shi ne 
Mudaukaki, Mai girma. 

256. Babu tflastawa 111 a cikin 
addini, hakilca, shiriya la bayyana 
daga 6ala: Saboda haka wanda ya 
kafirta da 'Daguta kuma ya yi imani 
da Allah, to, hakilca, ya yi rilco ga 
igiya aminlacciya, babu yankewa a 
garc ta. Kuma Allah Mai ji nc, 
Masant, 

257. Allah Shi nc Masoyin wa- 
danda suka yi imani: Yana fitar da 
su daga duffai zuwa ga haske, kuma 


?91 


** -- * 


(I) Abubuwan bautawa, in biyu nc: Ubungijin da Ya aiko Muhammadu da wannan 
gaskiya du shinya Shi ne Allah, da sauran iyayengiji masu dokokm kai da na son zukata 
kamar nafsudaShaitfan.naaljannudamuiane, masu fcaga abin da suke so, su kira mulanc 
a kansa ana cc musu Dagutu. Ya > i bayanin sakamakon mahtym kowanc inn bautawar 
Sa'an nan ya biyar da (cissoshi uku domm bayamn abin da wannan magana la Eunsa; ta 
farko Namaru/u tare da Ibrahim, tana nuna ccwa mai mulki ana umurtar sudss bin Allah 
da taltawa. idm ya bi son zuciyarsa. to, ya /ama T>agutu Allah /at halakar da shi. Ta biyu 
Kissar Uzairu, tana nunacewa babu abin da yake da wuyaga Allah. Ta uku icissar Ibrahim 
da yadda Allah kc rayar da malatiu, tana nuna ccwa babu laifi ka ruKi Allah Ya ganar da 
kai dukan abin da ya shigc maka duhu dornm ka Kara imam. 2.Suratul Ba£ara 64 t i AH ijj* wadanda suka kafirta, masoyansu 
TDagutu ne: suna filar da su daga 
haske zuwa ga duffai. Wadannan 
abokan Wula nc, su a cikinta ma* 
dawwama ne. 

258. Shin, ba ka gani (l) ba/uwa 
ga wanda ya yi hujjatayya da Ihra- 
him a cikin (aPamarin) Ubangi- 
jinsa, domin Allah Ya ba shi mulki, 
a lokacin da Ibrahim yace: "Uban- 
gijina Shi ne Wanda Yake rayawa 
kuma Yana malarwa." Ya cc; kt Ni 
ina rayarwa kuma ina matarwa." 
Ibrahim ya ce: 'To, lallc nc Allah 
Yana zuwa da rana daga gabas: to, 
ka zo da ita daga yamma/ 4 Sai aka 
dlmautar da wanda ya kafirta. 
Kuma Allah ba Ya shiryar da muta- 
nc azzalumai. 

259. K6 kuwa* 2 ' wanda yashude 
a kan wata alKarya, alhali kuwa 
tana wofintacciya a kan gadajen 
resunanta. Ya ce: "Yaya Allah zai 
ravar da wannan a bavan 
mutuwarta." Sai Allah Ya matar da 
shi, shekara dari; sa'an nan kuma 
ya layar da shi. Ya ce: "Nawa ka 
zauna?" Ya ce; "Na zauna yini 
daya ko kuwa rabin yini." Ya ce; 
"A'a, ka zauna shekara dan/' To. 
ka duba zuwa ga abincinka, da abin 
shanka, (kowanensu) bai sake ba, 
kuma ka duba zuwa ga jakinka, 
kuma domin Mu sanya ka wata aya 
ga mutane, Kuma ka duba zuwa ga 

^Ws&Scu-t*} 
>? ;*-*; tifefi&ffiSidffl L-aii-i^.'' »H-aj^ 


* &${*i+ usWW 


■•r (1) ICissar farko ta Ibrahim da Namaruzu. 

(2) K'issa la biyu IJ/airu da alfiarya anaiacciya. da jakinsa. da ahinclnsa bayan 
shekara dan, 2.Suratul Ba£ara 65 t iAli ij*d Kasusuwa yadda Muke molsar da 
su, sa'an nan kuma Mu lufalar da 
su da nama V To, a lokacin da (abin) 
ya bayyana a garc shi, ya cc: "Ina 
sanm cewa lallc Allah a kan dukan 
komc Mai ikon yi ne." 

260. Kuma a lokacin da Ibrahim 
ya ce; "Ya Ubangijina! Ka nuna 
mini yadda Kake rayar da 
matatlu " Yace: "Shin, kuma baka 
yi imani ba?" Ya ce: **Na*am! 
Kuma amma domin zuciyata, ta 
natsu." Ya ce: "To, ka ritu hucfu 
daga tsuntsaye. ka karkalar da su 
zuwa gare ka, ka yanka su, sa'an 
nan kuma ka sanya juzu'j daga garc 
su a kan kowane dulse, sa'an nan 
kuma ka kira su, za su zo maka 
gudane. Kuma ka sani cewa lallc 
Allah Mabuwayi He, Masani." 

261. Sifarwadandasukccjyarda 
dukiyoyinsu a cikin hanyar Allah, 
kamar sifar Ewaya ne wadda la 
tsirar da zangarniya bakwai, a cikin 
kowace zangarniya akwai Rwaya 
dari. Kuma Allah Yana riBinyawa 
ga wanda Ya so. Kuma Allah Ma- 
wadaci ne, Masani. 

262 Wacfanda suke ciyar da 
dukiyoyinsu a cikin hanyar Allah, 
sa'an nan kuma ba su biyar wa abin 
da suka ciyar din da gori, ko cuta, 
suna da sakamakonsu a wunn 
Ubangijinsu, kuma babu tsoro a 
kansu, kuma ba su zama suna ba Kin 
ciki ba. 

263. Maganamaikyaudagafar- 
lawa su nc mafi allien daga sadaka 
wadda wata cutarwa take biyar ta. 
Kuma Allah Wadatacce ne, Mai haKuri. 
**. « 


-■>% ~ f 


2.Suratul BaEara fifi t i AH ij>- 264. Ya ku wacfanda suka yi 
imani! Kada ku Bata sadakokinku 
da gori da cutarwa, kamar wanda 
yake ciyar da dukiyansa domin 
nuna wa mulane. kuma ba ya yin 
imani da Allah da Ranar Lahira. 
To, abin da yake misalinsa, kamar 
falalcn dulse ne, a kansa akwai 
turbayu, sai wabilin hadari M) ya 
same shi* sai ya bar shi £an£ara t Ba 
su iya amfani da kome daga abin da 
suka sana'anla. Kuma Allah ba Ya 
shiryar da mutane kafirai. 

265. Kuma sifar wacfanda sukc 
ciyar da dukiyarsu domin ncman 
yardojin Allah, kuma da tabbatar- 
wa daga kansu, kamar misalin lam- 
bu ne a jigawa wadda wabilin hada- 
n ya samu. sai ta bayar da amfanin* 
ta ninki biyu. To, idan wabili bai 
same ta ba, sai yayyafi (ya tshe ta). 
Kuma Allah ga abin da kukc aika- 
tawa Mai gani nc, 

266. Shin dayanku na son cewa 
wani lambu ya kasance a gare shi 
daga dabinai da inabobi, marcmari 
suna gudana daga KarEashinsa. 
yana da, a cikinsa, daga kowanc 
"ya'yan itace, kuma tsufa ya same 
shi, alhali kuwa yana da zuriyya 
masu rauni - sai guguwa wadda 
take a cikinla akwai wuta, ta same 
shi, har la Rone? Kamar wancan ne 
Allah Yana bayyanawar ayoyi a gare 
ku; Isammaninku kuna lunani. 

267. Ya ku wadanda suka yi 
imani! Ku ciyar daga mai kyaun ■T**** 


\*L<J 5\1?T^ JC-fif f. - -i < sfQkA0P%ffi$k (I) 'Wabilin hadarf waiau ruuan sjiiu karaar da bakio Cwurya. 2.Suratul Ba£ara 67 t i AH ij>- ahin da kuka sana anla, kuma daga 
abin da Muka fitar sahoda ku 
daga Easa, kuma kada ku yi nufin 
mummuna ya /ama daga gare shi ne 
kukc ciyarwa, alhali kuwa ba ku 
zama masu karBarsa ba face kun 
runtse ido a cikinsa. Kuma ku sani 
cewa lalle ne, Allah Mawadaci nc. 
Godaddc. 

268. Shaidanyana yimukualka- 
warin lalauci, kuma yana umur- 
mn ku da alfasha/ 1 ' kuma Allah 
Yana yi muku alkawarin galara 
daga garc shi da £ari t kuma Allah 
Mawadaci nc, Masani. 

269. Yana bayar da hikima (ga 
fahimlar gaskiyar ahubuwa) ga 
wanda Yakc so. Kuma wanda aka 
bai wa hikima, to, lallc nc an ha shi 
alheri mat yawa. Kuma babu mai 
tunani lace ma'abuta hankula. 

270. Kuma abin da kuka ciyar 
daga ciyarwa, ko kuka cika alwashi 
daga wani bakance, to. lalle ne T 
Allah Yana sanin sa. Kuma az- 
/alumai ba su da wasu mataimaka. 

27/ Idan kun nuna sadakoki to, 
yana da kyau ftwarai kuma idan 
kuka 66ye$u kuma kuka je da suga 
rnalalauta, to, shi nc mafi alheri a 
gare ku, kuma Yana karkarewa, 
daga barinku, daga miyagun ayyu- 
kanku Kuma Allah ga abin da 
kuke aikatawa Masani ne. 
U^SCii N^^^y-Jj^jii 


L^X^£^&1 ftjEj^3&*tf$ - *t *- - *' 


J *rf 

(1) Allasha ha cc ayyukan ^unubi kamar zina da sban gly*i. alhali fiaiar da dukiya a 
nan. ya fi isanank kuma babu warn badali don sakamako, sahoda haka Ein ciyarwa dorain 
gudun f alalia da umurninfcu da allasha sun snhi wa jGna, ga abin da shi Shairfan yakc gaya 
muku, walau kada ku ciyar. domin gudun lalauei. amnut ku sha giya, ku yi /ma! 2.Suratul Ba£ara fi8 t I All hj~ 272. Shiryardasu ba yaakanka. 
kuma amma Allah Shi nc Yake 
shiryar da wanda Yake so, kuma 
abin da kuka ciyar daga alhcri, to, 
domin kanku nc, kuma ba ku ciyar* 
wa, face domin neman yardar Al- 
lah, kuma abin da kuke ciyarwa 
daga alhcri /;i a cika ladarsa zuwa 
gare ku. alhali kuwa ku ba a zalun- 
tar ku. 

273. (Ciyarwar a yi ta) ga mata- 
lautan UJ nan wadanda aka Isare a 
cikin hanyar Allah, ba su iya tafiyar 
fatauci a cikin Easa, jahilin halinsu 
yana zaton su wadatatlu sahoda 
kamun kai. kana sanin su da ala- 
marsu, ba su roEon mulane da na- 
ccwa, Kuma abin da kuka ciyar 
daga alheri. to, lalle Allah gare shi 
Masani DC. 

274. Wadanda suke ciyar da 
dukiyoyinsu, a dare da yini, 66ye da 
bayyanc, to suna da sakamakonsu a 
wurin Ubangijinsu. Kuma babu 
tsoro a kansu, kuma ba su 2ama 
suna baEin ciki ba. 

275. Wadanda suke cin riba u \ 
ba su tashi, face kamar yadda wan- © ^aBil^Ul M 


,t i .T. 


£&*&&&£-& &MM&<$ \<* r t^^./ 


(1) Malalautan nan 'muhajtruna* nc warianda suka har dfikiyarsu da iyalan$u domin 
hijira Kumabasusami wala matakabaaMudma T *aiakayi miisurumfuna, sunakwanaa 
ciki.suka isarckansu dominjihadidayaJtidakaraUm AlKur'anida tbada kamar malsayin 
s6ja a yanzu. Su wajen rfan hurfu nc. shugabansu, shi m Abdur Rahman bn Sakhai* Abu 
Huraira el Dawsy. 

(2) Riba iu cc £ari ga adadi ko ga lokaci. Amma Sarin adadi sht nc lean a cikin 
mu'amala da zman da azurfa, da abubuwan d ga rayuwa. Yana haramta ga jinsi guda 
kawai, kuma ana sharcfantawa ga abmci ya /ama abinci ko abin py.iransa. kuma ana iya 
ajiyc shi, ban da 'ya'yan iiaccn marmari da duma da ruwa Amma ga jinkin an hana rfba 
mudlaKan kodaga'ya'yan itaccn marmari Takardunkud* kamar iilTVi suke domin haka 
Kimaisu tana hawakuma lanasauka. Mar yaiuru malamai ba suyankehukunviakansuba 
so&ai. Annabi, tsira da amlncJn Allah >u tabbata a gare shi ya cc: l k.i har abin da yake 
5an>a maka shakka /uwa ga wanda ba ya sanya maka shakka." 2.Sumtul Balcara 69 t i ah hr da Shairfan yake dimautarwa daga 
shala yake tashi. Wancan, domin 
lalle ne sun ce: "Ciniki kamar riba 
yake." Kuma Allah Ya halatta cini- 
ki kuma Ya haramta riba. To, wan- 
da wa'azi daga Ubangijinsa ya jc 
masa. sa'an nan ya hanu, lo yana da 
abin da ya shige, kuma al'amarinsa 
(ana wakkala shi) zuwa ga Allah. 
Kuma wanda ya koma, to, wadan- 
nan su ne abokan Wula, su a cikinta 
madawwama ne. 

276. Allah Yana shafc albarkar 
riba, kuma Yana Kara sadakoki. 
Kuma Allah ba Ya son dukan mai 
yawan kafirci, mai zunubi. 

277. Lalle ne, wadanda suka yi 
Tmani, kuma suka aikala ayyukan 
Rwarai, kuma suka tsayar da salla. 
kuma suka bayar da zakka, suna 
da sakamakonsu a wurin Ubangi- 
jinsu, kuma babu tsoro a kansu, 
kuma ba su zama suna yin baKin 
ciki ba. 

278. Ya ku wadanda suka yi 

Tmani! Ku hi Allah da taRawa. 
kuma ku bar abin da ya rage daga 
riba. idan kun kasancc masu imani. 

279. To, idan ba ku aikata ba, to. 
ku sani fa da akwai yatci daga Allah 
da ManzonSa. Kuma idan kun 
tuba, to, kuna da asalin duki- 
yoyinku, ba ku zalunla, kuma ba a 
/aluntar ku. 

280. Kuma idan ma'abucin wa- 
hala ya kasance (mabacci) to, jinkir- 
tawa ake yi zuwa ga saulcin al'ama- 
rinsa. kuma da kun yi sadaka, shi ne 
mafi alheri a gare ku, idan kun 
kasance kuna sani. 
iftftftft ®JjZ$±S 


•> 


^iismj^mjimi a 


* \ *1 2.Suratul BiUcara 70 t ij& 'if 281. Kuma ku ji tsoron wani 
yini wanda ake mayar da ku a cikin- 
sa zuwa ga Allah, sa'an nan kuma a 
cika wa kowane rai ahin da ya 
sana'anta, kuma su ba a zaluntar 
su. 

282. Ya ku wadanda suka yi 
Tmani! Idan kun yi mu'amalar 
bayar da bashi zuwa ga wani ajali 
ambatacce, sai ku rubuta shi. Kuma 
wani marubuci ya yi rubutu a tsaka- 
ninku da adalci. Kuma kada maru- 
buci ya (Ji rubutawa, kamar yadda 
Allah Ya sanar da shi, sai ya rubuta. 
Kuma wanda bashin yakc a kansa 
sai ya yi shibta, kuma ya ji tsoron 
Allah. Ubangijinsa, da takawa, 
kuma kada ya rage wani abu daga 
gare shi. To, idan wanda bashin 
yake a kansa ya kasance wawa ne 
ko kuwa rarrauna, k6 kuwa shi ba 
ya iya shibta. to, sai waliyyinsa ya yi 
shiblarda adalci. Kuma ku shaidar 
da shaidu biyu daga mazanku to. 
idan ba su zama maza biyu ba, to. 
namiji guda da mala biyu, daga 
wadanda kuke yarda da su daga 
shaidun, domin mantuwar <fa- 
yansu, sai gudarsu ta mazakutar'" 
da dayar. K uma kada shaidun su £1. 
idan an kira su. Kuma kada ku Rosa 
ga rubuta shi, Rarami ya kasance ko 
babba, zuwa ajalinsa. Wancan ne 
mafi adalci a wurin Allah, kuma 
tnafi tsayuwa ga shaida, kuma mafi 
kusa ga rashin shakkarku. Sai idan 
ya kasance fatauci ne halartaccc 


&$$$* 


Y-t> '■ , , i*"- 


(I) Watau mala biyu su zama kamar namiji guda ga bayar da shaida Kuma an;* 
lassars shi da "la Lunaiar da <fayar'\ 2.Suratul Ba£ara 71 t i AH i jr wanda kuke gewayarwa da shi han- 
nu da hannu a tsakaninku, to babu 
laifi a kanku, ya zama ba ku rubula 
shi ba. Kuma ku shaidar idan kun vi 
sayayya, Kuma kada a wahalar da 
marubuci, kuma kada a wahalar da 
shaidu. kuma idan kun aikala, to* 
lalle ne, shi tasiicanci ne game da ku. 
Kuma ku bi Allah da taEawa, kuma 
Allah Ya sanar da ku* Kuma Allah 
ga dukan kome Masani ne. 

283. Kuma idan kun kasance a 
kan tafiya, kuma ba ku sami maru- 
buci ba, to, a bayar da jingina 
karBaBBiya (ga hannu). To, idan 
sashcnku ya amincc wa sashe, to, 
wanda aka amincc wan nan sai ya 
bayar da amanarsa, kuma ya bi 
Allah, Ubangijinsa, da lalcawa. 
Kuma kada ku Boye shaida, kuma 
wanda ya Boye ta, to, shi mai zunu- 
bin zuciyarsa ne. Kuma Allah ga 
ahin da kuke aikatawa Masani ne. 

284. Allah ne, da abin da yake a 
cikin sammai da abin da vake a 
cikin Casa, kuma idan kun bayyana 
abin da yakc a cikin zukatanku (na 
shaida), ko kuka Boye shi, Allah zai 
bincikc ku da shi, sa an nan Ya yi 
gafara ga wand3 Yakc so, kuma Ya 
azabta wanda Yake so. Kuma Al- 
lah a kan dukan kome Mai ikon yi 
ne. fl) 


i^^**> OJl o£ *— *yt*+ J*J i * . $foj&g&& »-jfi'»' : -- '< \'<\ &ffijffi<s&2$&& 


5> JjA^i 


(!) Wannan aya ha ee Car^hcn bayani a kan bayar da shaida. A kan shaidar da 
mulumya bayyana koya6uy* a cikin rai. Allah Yakeyi masa binakeddmin haklun warn 
da ya rauya a kan wannan bayyanawar kd Boycwar. Ua ayai da biyu na bayama sun 
tur.sa ilmin Rafiara dufcanU- 2.Suratul BaEara 72 t i AH >j>- 285. Manzon Allah ya yi imam 
da abin da aka saukar zuwa gare shi 
daga Ubangijinsa, da muminai. 
Kowanensu ya yi imani da Allah, da 
mala'ikunSa. da lillattafanSa, da 
manzanninSa, Ba mu rarrabewa a 
[sakiinin rfaya daga manzanninSa. 
Kuma (miiminai) suka ce, "Mun ji 
kuma mun yi da'a: (muna ncman) 
gafararKa, ya Ubangijinmu. kuma 
zuwa a gare Ka makoma take 111 ** 

2S6. Allah ba Ya kallafa wa rai 
face ikon yinsa, yana da Iadar abin 
da ya tsirfanta, kuma a kansa akwai 
zunubin abin da ya yi la aikatawa: 
"Ya Ubangijinmu! Kada Ka kama 
mu. idan mun yi manluwa, ko kuma 
mun yi kuskure. Ya Ubangijinmu! 
Kuma kada Ka aza nauyi a kanmu. 
kamar yadda Ka aza shi a kan 
wadanda suke a gabaninmu- Ya 
Ubangijinmu! Kada Ka sanya mu 
daukarabinda babuikogaremuda 
shi, Kuma Ka yafc daga gare mu, 
kuma Ka gafarta mana, kuma Ka yi 
jin Rai gare mu* Kai nc Majiftin- 
cinmu, saboda haka Ka taimake mu 
a kan mutanen nan kaflraL" ft-* 


i J *** 9 9 ^ 


®i*fl 


(I) Ayala 285 da ta 2«6 sun fiunshiatkin Annabjda watfanda suka hi *hi dagaafctda 
da magana da aiki da kyaucatawa da mayar da ai'amari ga Allah, da addu'ar wan da 
ncma daga Uhangijinsu. Aya ta 286 iiacenia.fi kvaunaddu'a Kuma ta nuna Musulmr sun 
sa&a wa Yahudawa niasu ccwa 'Mun ji, mun lei!' 3.SQralu Al 'Imrana 73 r Q\f+ JT i jr . 
Tana karantar da ccwa Allah Yana karfia addu'ar wanda ya 
kira Shi da gaskiyar niyya, kuma Yana kcia al'adu da wannan kira. 
Babu abin da yakc da wuya ga Allah idan an kadaita Shi da 
tsarkakewa daga shirk i da abin da ya yi kama da shirki. *gmu\ -Z* Da sunan Allah. Mai rahama t Mai jin kai L A. L M. 

2. Allah, babu wani abin bauta- 
wa lace Shi, Rayayyc Mai Isayuwa 
da komc. 

3. Ya sassaukar da Lillafi a garc 
ka da gaskiya* yana mai gaskatawa 
ga abin da kc gaba gare shi. kuma 
Allah Ya saukar da Altaura da 
KinjTla. 

4. Agabam. sunashiryardamu- 
lanc, kuma Ya saukar da lillattafai 
masu rarrabewa. Lalle ne wadanda 
suka kallrta da ayoyin Allah, suna 
da azaba mai tsanani. Kuma Allah 
Mabuwayi nc, Ma'abucin a/-abar 
ramuwa. 

5. Lalle ne. Allah babu wani abin 
da ke Boyuwa gare Shi a cikin Kasa, 
kuma babu a cikin sama. 
3.SGratu Al *Imrana 74 f Oi^P JT i^ 6 t Shi nc Wanda Yake suranta 
ku a cikin mahaifu yadda Yake so. 
Babu abin bautawa face Shi, Mabu- 
wayi, Mai hikima. 

7. Shi nc Wanda ya saukar da 
Litlafi a garc ka, daga cikinsa akwai 
ayoyi bayyanannu, su ne mafi ya- 
wan Littafin, da wasu masu kama 
dajuna. To, amma wacfanda yake a 
cikin zukaiansu akwai karkata, sai 
suna bin abin da yake da kama da 
juna daga garc shi, ddmin neman 
yin filina da (awTlinsa. Kuma babu 
wanda ya san tawilinsa face Allah. 
Kuma matabbata a cikin ilmi suna 
cewa: "Munyiimanidashi;dukan- 
sa daga wurin Ubangijinmu yake," 
Kuma babu mai lunani face 
ma'abuia hankula. 

8. Ya Ubangijinmu! Kada Ka 
karkaiar da zukatanmu bayan har 
Ka shiryar da mu, kuma Ka ba mu 
rahama daga gunKa. Lalle ne, Kai, 
Kai nc Mai yawan kyauta. 

9. "Ya Ubangijinmu ! I .allc ne Kai. 
Mai tara mutant ne ddmin wani 
yini wanda babu shakka a gare shi. 
Lalle ne Allah ba Ya saBawar loka- 
cin alkawari," 

10. Lallc nc wacfanda suka kafir- 
ta, dukiyoyinsu ba su lunkudc 
musu komc daga Allah, kuma 
T ya'yansu ba su tunkudewa, kuma 
wadannan, su ne makamashin wuta. 

//« Kamar dabi'ar mutanen Fi- 
r'auna da wadanda kc a gabaninsu, 
sun Karyata ayoyinMu, sai Allah 
Ya kama su saboda zunubansu, 
kuma Allah Mai tsananin uR uba nc. k%j£i^Ki $&&s$& ■* * ¥* £ ^** 


!>\< * }JS*** 


-twws 

**■*. /?y E 


3.SQraIu Al *Imrana 75 f Oi^P JT |jw 12. Ka ce wa wadanda suka ka- 
Una: "Zaarinjaycku, kumaatara 
ku zuwa Jahannama, kurna shimfl- 
cfar la munana! 

13. "Lallc ne wata aya ta ka- 
sance a garc ku a cikin Rungiyoyi 
biyu da suka hatfu; (tungiya guda 
tana yaJci a cikin hanyar Allah, da 
wata kafira, suna ganin su ninki 
biyu nasu, a ganin ido. Kuma Allah 
Yana karfafa wanda Yake so da 
taimakonSa. Lalle ne a cikin wan- 
nan* hakiRa, akwai abin kula ga 
ma'abula basira." 

14. An fcawata wa mutane son 
sha'awoyi daga mata da diya da 
dukiyoyi abubuwan tarawa daga 
yinariya da a/urfa. da dawaki kiwa- 
tattu da dabbobin ci da hatsi. Wan- 
nan shi ne dacfin rayuwar duniya. 
Kuma Allah a wurinSa kya- 
kkyawar makoma lake. 

15. Ka ce: Shin kurna, in gaya 
muku mafi alheri daga wannan? 
Akwai gidajen Aljanna a wurin 
Ubangiji saboda wadanda suka bi 
Shi da takawa, koguna suna gudana 
daga RarJcashinsu, suna madaw- 
wama a cikinsu* da malan aurc 
isarkakakku. da yarda daga Allah. 
Kuma Allah Mai gani ne ga ba- 
yinSa, 

16. Wadanda suke cewa: fci Ya 
Ubangijinmu! Lalle ne rnu, mun yi 
imanu sai Ka gafarta mana zunu- 
banmu kuma Ka tsare mu daga 
azabar wuta." 

17. Masu hakuri, da masu gas- 
kiya, da masu kankan da kai, da ilij* -.^,JJ>>^ ! • * ® j^tt > 4yit*j -34 4 -1 }$ftoS0S&v&3$ «•" 


^-T^ ™$L*i 'Cr- 0- Ka '%*&iflfe1j3f i >.<';< •'- 


.7-"t,r-. iSf <5lS ISC i^J'i^j-*iS Sg^&0!»&&!&& c^jf 3.SGjatu Al *Imrana 76 f Oi^P JT |jw masu ciyarwa, da masu istingifari a 
lokutan asuba. 

/& Allah Ya shaida cewa: Lalle 
ne babu abin bautawa face Shi T 
kuma mala'iku da ma'abuta ilmi 
sun shaida, Yana Isaye da adalci, 
babu abin bautawa face Shi. Mabu- 
wayi, Mai hikima. 

/P. Lalle ne, addini a wurin Al- 
lah, shi nc Musulunci. Kuma wa- 
tfanda aka bai wa Lillafi ba su sa&a 
ba, face a bayan ilmi ya jc musu, 
bisa zalunci a tsakaninsu. Kuma 
wanda ya kafirla da ayoyin Allah, 
lo, lalle ne Allah Mai gaugawar 
sakamako nc. 

20. To, idan sun yi musu da kai, 
sai ka ce, "Na sallama fuskata ga 
Allah, kuma wanda ya hi ni 
(haka)." Kuma ka ce wa watfanda 
aka bai wa littafi da Ummiyyai: 11 ' 
"Shin, kun sallama?*' To. idan sun 
sallama, hafuka. sun shiryu, kuma 
idan sun juya, to, kawai abin da ke 
kanka, shi nc iyarwa. Kuma Allah 
Mai gani nc ga bayinSa. 

2L Lalle nc watfanda suke kafir- 
ta da ayoyin Allah, kuma suna 
kashe annabawa, ba da warn hakki 
ba, kuma suna kashe watfanda kc 
umurni da yin adalci daga mulanc. 
to. ka yi musu bushara da a/aba 
mai radadi. 


Al *' ! +^ Si -.* " ' -1 A V-' "ti ' TV r\- \f . * 


(I) Ummiyyi sht nc wanda bai iva karalu da rubulu ba, A ctkin Altur'ani ana nufin 
IJirabawa da vvannan sunan* do mm ba su da wani lillalln sama da suke da &hi a I6k atm 
nan Amma ba ana nufm ba su da rubulu ba Huruffan rubutun Alltur'ani tun a zamanin 
Isma'ila dan IbrahTma aka $an su t Kuma a cikm Larabawa da yawa sun san su. har suna 
ruhula Eiisidu masu kyau, -suna ralaycwa a cikin Ka aba. Jahiliyya ita ce lokaan da ba a 
aiki da wani lillafi ua sama kaznar yadda matt yawan inulane suke a yanzu. Karmn ishinn 
Shi ma karmn wata Jahihyya nc. 3.SQratu Al 'Imrana 77 r q\j* JT ijj- 22. Wadannan ne wadanda 
ayyukansu suka 5aci a cikin duniya 
da Lahira, kuma ba su da wasu 
mutaimaka. 

23. Shin, ba ka ga wadanda aka 
bai wa rabo daga litiafi ba ana kiran 
su zuwa ga Littafin Allah domin ya 
yi hukunci a tsakamnsu sa'an nan 
wala (cungiya daga cikinsu la juya 
baya. kuma suna masu bijircwa? 

24. Wannan kuwa. domin lallc 
ne su, sun ce: **Wuia ba za ta shafe 
mu ba, face a 'yan kwanaki 
fiidayayyu." Kuma abin da suka 
kasancc suna EirKirawa na Karya 
ya rude su a cikin addininsu. 

25. To, yaya idan Mun tara su a 
yini wanda babu shakka a cikinsa, 
kuma aka cika wa kowane rai 
sakamakon abin da ya tsirfanta, 
alhah kuwa, su ba za a zalunce su 
ba? 

26. Kace:<" "Ya Allah Mamal- 
lakin mulki, Kana bayar da mulki 
ga wanda Kake so, Kana zare mulki 
daga wanda Kakc so, kuma Kana 
buwayar da wanda Kake so, kuma 
Kana EasRaniar da wanda Kake so, 
ga hannunKa alheri yake. Lalle ne 
Kai, a kan kowane abu. Mai Ikon yi 
ne. 

27. "Kana shigar da dare a cikin 
yini, kuma Kana shigar da yini a 
cikin dare, kuma Kana filar da mai £ 1 fy&ks&sgn&M i. >?'■ '■ ^><4f-*>j S5^iiilut3 §&&£=£ ^^SjJ£SS6kSfi :■' **"C. \' - .-a ,„-. t* l*j?*J**=4U ^ tfOtf 


icui- 4 .f . ? _if « j &&$&$&&$& 
&<&&&&£& (I) Watoka niayardaTkon kumega Allah, Yana yinsa yanda Yake so. babu mai iya 
hanawa. sa'an nan kuma ka ce wa muminau kada su yi waia muamala da kaflrai, su bar 
yan'uwansumuminaLsatdaiakanlalura kawai Wanda ya rifti kafirai ya barmumitiaMo, 
b.i shi lare da Allah a cikin komc 3.SGratu Al *Imrana 78 ifljtji "J>- rai daga mamaci, kuma Kana filar 
da mamaci daga mai rai, kuma 
Kana arziita wanda Kake so ha da 
lissafi ba/ 1 

2$. Kada muminai su riki kafirai 
masoya, haictn muminai. Kuma 
wanda ya yi wannan, to, bai /ama a 
cikin kome ba daga Allah, face fa 
domin ku yi tsaro daga gare su da 
*yar kanya. Kuma Allah Yana tso- 
ratar da ku Kansa. Kuma zuwa ga 
Allah makoma take. 

29. Ka ce: "Idan kun 66ye abin 
da kc a cikin kirazanku, ko kuwa 
kun bayyana shi, Allah Yana sanin 
sa. Kuma Yana sanin abin da kc a 
cikin sammai da Rasa. Kuma Allah 
a kan kowane abu Mai ikon yi ne." 

30. A ranar da kowane rai yake 
samun abin da ya aikata daga alhc- 
ri, a halarcc, da kuma abin da ya 
aikala daga sharri. alhali yana gii- 
rin, da dai lalle a ce akwai fage mai 
nTsa a tsakaninsa da abin da ya 
aikata na sharrin ! Kuma Allah 
yana tsoratar da ku Kansa- Kuma 
Allah Mai tausayi ne ga bayinSa. 

J/, Ka ce: "Idan kun kasancc 
kuna son Allah, to, ku bi nt, Allah 
Ya so ku, kuma Ya gafarla muku 
zunubanku. Kuma Allah Mai gala- 
ra ne* Mai jin Rai.** 

32. Ka ce; "Ku yi cfa'a ga Allah 
da Manzo" To, amma idan sun 
juya baya, to, lallc ne Allah ba Ya 
son kafirai- 

33. Lalle ne Allah Ya zaBj Ada- 
ma da Nuhu da Gidan Ibrahima da 
Gidan Imrana a kan talikai. Kl _<^. •j+*v; •i;\''- ..'■ » Us\A& ■< T* 


rififjEJt-^^K *tfA ****** 
3.SGratu Al *Imrana 79 C^JT OJ- 34. Zuriyya ce sashensu' 11 daga 
sashe. kuma Allah Mai ji ne* 
Masani. 

35. A lokacin da malar Imra- 
na l2> la ce: *'Ya L'bangijina! Lalle 
ai| na yi bakancen abin da ke eikin 
cikina gare Ka; ya zama 'yanlaccc, 
sai Ka karba daga gare m. Lalle ne 
Kai> Kai nc Mai ji, Masani". 

36. To, a lokacin da la haifc ta. 
sai la cc: '*Ya Ubangijina! Lalle nc 
n7, na haifc ta mace!" Kuma Allah 
nc Mafi sanin abin da la haifa. 
"Kuma namiji bai zama kamar 
mace ba Kuma ni T na yi mala suna 
Maryainu* 3 \ kuma lalle ne ni, ina 
nema mata isari gare Ka, ita da 
zuriyarla daga Shaidan jefaffe." 

37. Sai Ubangijinta Ya kar&e ta 
kar6a mai kyau. Kuma Ya 
yabanyarlar da ita yabanyartarwa 
mai kyau, kuma Ya sanya rcnonia 
ga Zakariyya. Ko da yaushc 
Zakariyya ya shiga masallacL a gare 
la, sai ya sami abinci a wurinta. (Sai 
kuwa) ya ce: "Ya Maryamu! Daga 
ina wannan yakc gare ki?" (Sai) ta 
ce "Daga wurin Allah yake. Lalle 


z ■* ^ 


^J 

i'"z*i< 3kA '! 

(1) SG duka daidai Hike ca mai da aPaniari ga Allah. 

(2) Malur Inuana sunanla Hannatu diyar FaEuza, ba ta haifuwa. sat vvau rana ta ga 
isunisuwa tana ayar da tsakonta. sal ta y\ sha'awar samun da, saboda hafca la rokt Allah 
Ya ha ta da Da nujinta Imrana ya take ta sai ta sami ciki, domin mum a sai la yi alkwahn 
'yantashi da hakantcga Masallaun Daitil M ufiadda* domin ya nkayi masa hidima To. a 
lokacin da ta haihu sai ta sami diva mace (J a shan'atsu ba a "yanta mace ga inn wannan 
aikt na hidimar masallaci* domin haka ta ncmi uzuh da ccwa. ta haifc ta mace, mate ha 
kamar namiji lake ha. Mar ta yi mrfu ta juya* la cc, namijin ba kamar mace ba. domin 
namiji ne a elkin zuciyarta. 

(3) Maryam. ma'anarta mai ihada Abtnci da akc kai mata a ctkjn Masallaci shi nc 
*ya'yan itacc, mn na dan, a lokaan hazara, kuma inn na ba/ara a lokacin dari Wannan 
kuma ya mfrtsar da begen Zakariyya ga samun da. bayan shi da maiarsa sun bufa ba su 
haifu ba. Sat ya roKi Allah kuma Ya kartta masfl, Ya ba sin Yahaya Annabi 3.SQralu Al 'Imrana SO r 01^ JT i Jr ne, Allah Yana ar/uta wanda Yaso. 
ba da lissafi ba." 

38. A can fie Zakariyya ya roCi 
Ubangijinsa, ya cc. "Ya Ubangijina! 
Ka ba ni zuriyya mai kyau daga 
gunKa. Lalle ne Kai Mai jin addu'a 
Kakc". 

39 Sai rnala'iku suka kiraye shf. 
alhali kuwa shi yana Isayc yana 
salla a akin masallaci. (Suka ce), 
"Lalle ne. Allah Yana ba ka busha- 
ra da Yahaya. alhali yana mai 
gaskalawar wala kalma daga Allah, 
kuma shugaba, kuma tsarkakke, 
kuma annabi daga salihai." 

40. Ya ce: "Ya Ubangijina! 
Yayu yaro zai samu a gare ni, alhali 
kuwa, lalle tsufa ya same ni, kuma 
maiala bakarariya ce?" Allah ya 
cc. "Kamar hakan ne, Allah Yana 
aikaia abin da Yake so." 

41. Ya ce: "Ya Ubangijina 1 Ka 
sanya mini wata alama!" (Allah) 
Ya cc "Alamarka ila ce ba za ka iya 
yi wa mutane magana ba har yini 
uku lace da ishara. Sai ka ambaci 
Ubangijinka da yawa. Kuma ka yi 
tasbihi da marccc da safe." 

42. Kuma a lokacin da rnala'iku 
suka ce: "Ya Maryamu! Lalle ne. 
Allah Yazabeki, kuma Ya isarkake 
ki. kuma Ya zabc ki a kan matan 
talikai. 

43. "Ya Maryamu! Ki yi icankan 
da kai ga Ubangijinki, kuma ki yi 
sujada, kuma ki yi ruku'i tare'" da 
masu ruku'i.' 1 


ii^^T^'i^ii wfn- 


*-OUJ 

^y>jy*>^ ±f*5 *$Za i^fi 
?j^£^-^ (I) WannatJ ya nuna muhimmancm salla larc da jama'a a masallaci. ka da pa mala 
Sai dai ball va nuna an ft son mace la yi salla a dakinta. 3.SGralu Al 'Imrana r oi^p JT ij*-, run 44. Wannan yana daga laba- 
gaibi. Muna yin wahayinsa CD zuwa gare ka(Muhammadu). Ba ka 
kasance ba a wurinsu, a Idkacin da 
suke jSfa alRalumansu (domm Ru- 
rf a) wane ne zai yi renon Maryam. 
Kuma ba ka kasance a wurinsu baa 
Idkacin da sukc la yin husuma (i) . 

45. A Idkacin da mala'iku suka 
ce**Ya Maryamu' Lalle ne Allah 
Yana ba ki bushara da Wata kalma 
daga garc Shi; sunansa MasThu Tsa 
dan Maryama, yana mai daraja a 
duniya da Lahira kuma daga 
Makusanta* 

46. "Kuma yana yi wa mutane 
magana a cikin shimfidar jariri, da 
kuma Idkacin da yana dattijo. 
kuma yana daga salihai," 

47. Ta ce: *'Ya Ubangijina! 
Yaya yaro zai kasance a gare ni, 
alhali kuwa wani mutum bai shafe 
ni ba?*" (Allah) Ya ce: "Kamar 
wannan ne, Allah Yana halillar 
abin da Yakc so, Idan Ya hukunla 
wani aPamari, sai ya ce masa, *Ka 
kasance!' Sai yana kasancewp. v 


Wm&> r^-f <^-_ I 

(1 ) Wannan yana daga cikin dalilan anrcabcm Annabi Muhammad, isira da anunci su 
labbata a gare shi, wajen fadar labann abin da bai hatarla ba 

(2) UwarMaryamu tadaukela. lakairaga Ban* Kahm (fan Harunadan'uwan Musa, 
a lokarin nan.su ne suke isaron BaiUl Mulca-ddas, la nuEamusu ita, lace "KukarBa. Na 
'yantar da ita, kuma mace mai baita ba ta shiga masallaci. kuma ba ?an mayar da ita a 
gtdana ba." Sai suka cc: "Wannan rfiyar Limammmu C€ kuma Shugaban Kurhaninmu/ 1 
/alcanyyayace: "Ku ba ni itadomin mnarta tana (arc da ni. M Su kace: "Rayukanmu ba 
suiyabarinlaga warn "Sai suka yi (curfadaalKalumansudasukcrubutun Atlaurada su 
Sai Zakanyya ya nnjaya. An ce sun tall kogm Urdun ne suka jefa alfcaluman nasu H a kan 
cewa wanda alEalaminsa bai bi ruwa ba. ya Isaya. sh» nc ya rinjaya Sai Zakaiiyya ya 
nnjaya, »j shi kuma shine shugabansu, kuma malaminsu. Icuma annabinsu* sai ya sanya ta 
a cikin bene, a cikin masallacinsa 3.SGratu Al *Imrana r oy* JT |jw 48. Kuma Ya sanar da shi rubu- 
tu da hikima da Taurata da Injila. 49 Kuma (Ya sanya shi) manzo 
zuwa ga Bani Isra'ila {da salto, 
cewa), "Lalle ne. m hakiKa, na zo 
muku da wala aya daga Ubangi- 
jinku, La He ne, ni, ina halilta muku 
daga laka, kamar siffar isunlsu, 
sa'an nan in hura a cikinsa, sai ya 
kasance tsuntsu, da i/inin Allah. 
Kuma ina warkar da wanda aka 
Haifa makaho, da kuluru, kuma ina 
rayar da matattu, da izinin Allah. 
Kuma ma gaya muku abin da kuke 
ci da abin da kuke ajiyewa a cikin 
gidajenku. Lit He nc, a akin wannan 
akwai aya a gare ku, idan kun ka- 
sance masu yin Tmani. 

5ft "Kuma ina mai gaskalawa ga 
abin da yakc a gabanina daga Tau- 
rata. Kuma (na zo) domin in halatla 
muku sashen abin da aka haramta 
muku. Kuma na tafo muku da wata 
aya daga Ubangijinku. Sai ku bi 
Allah da laltawa, kuma ku yi mini 

51. "Lallc Allah Shine Ubangi- 
jina, kuma Ubangijinku, sai kubau- 
ta Musa. Wannan ce hanva madai- 
dalcfya." 

52. To, a lokacin da Isa ya gane 
kafirci daga gare su, sai ya ce: "Su 
wane nc mataimakana zuwa ga 
Allah?" Hawariyawa suka ce; "Mu 
ne mataimakan Allah. Mun yilma- 
ni da Allah. Kuma ka shaida cewa, 
lalle ne mu, masu sallamawa nc. U>p3 S24fo£^Jft£33 5 s * $$54 <M5fl iff J3i & ,/•. 
3.SQratu Al Tmrana 83 r oy* JT |jw 53. **Ya Uhangijinmu! Mun yi 
Imam ila abin da Ka saukar. kuma 
mun bi ManzonKa, sai Ka rubuta 
mu tare da masu shaida/ n " 

54. Kuma (Kafirai) suka yi ma- 
kirci, Allah kuma Ya yi musu (saka- 
makon) makircin. kuma Allah nc 
Mall alherin masu saka wa makirci. 

55. A lokacinda Ubangiji Yace: 
"YaTsa! Lalle NlMai kar6arranka 
nc, kuma Mai tfauke ka ne zuwa 
gare Ni, kuma Mai tsarkake ka 
daga wacfanda suka kafirtu, kuma 
Mai sanya wacfanda suka bi ka a 
bisa wacfanda suka kafirla, har Ra- 
nar Kiyama. Sa*an nan kuma zuwa 
gare Ni makumarku take, sa'an nan 
In yi hukunci a tsakaninku, a cikin 
abin da kuka kusance kuna sa&a wa 
juna. 

56. 'To, amma wadanda suka ka- 
firta sai In azabta su da azaba mai 
isanani, a cikin dumya da Lahira. 
kuma ba su da wasu masu taimako. 

57. Kuma amma wacfanda suka 
yi imani. kuma suka aikata ayyu- 
kan Ewurai, sai (Allah) Ya cika 
musu ijaronnsu. Kuma Allah ba Ya 
son a/^alumai 

58. "WannanMunakaranlashia 
gare ka (Muhammad) daga ayoyi, 
da Tunalarwa mai hikima 
(AHcur'ani)/' J>5^J^^^t?3 


W+iXZSlYXi : .it 

ssp\t£$m • r ^-_« 


(I) Masu shatda su nc Mumlmi dnmm a cikin Aluura sunansu mSsu nhiiida, mabiyt 
Annabi Ummiyyi. J. Suraiu A] 'Imrana 84 C^JT ijv 59. Lalle. ne misalin Isa a wurin 
Allah kamar misalin Adama ne, 
(Allah) Ya hahtta shi daga turBaya* 
sa"an nan kuma Ya ce masa; 1% Ka 
feasance," Sai yana kasancewa, 

60. Gaskiya daga Ubangijinka 
take, saboda haka kada ka kasancc 
daga masu shakka. 

61. To, wanda ya yi musu 111 da 
kai a cikinsa, a bayan abin da ya zo 
maka daga rlmi. to ka cc: "Ku zo 
mu kirayi 'ya'yanmu da 'ya'yanku 
da matanmu da matanku da kamnu 
da kanku, sa'an nan kuma mu Kan- 
San tar da kai. sa'an nan kuma mu 
sanya la'anar Allah a kan maKar- 
yala." 

62. Lalle ne wannan, hakika, shi 
ne labari tabbatacce, kuma babu 
warn abin baulawa face Allah, 
kuma lalle ne, Allah, hafciKa, Shi ne 
Mabuwayi Mai hikima. 

63. To, idan sun juya haya, to, 
lalle Allah Masani nc ga ma- 
Bannula. 

64. Ka ce: "Ya ku Mutanen 
Liltafi! a) Ku lafo zuwa ga kalma 


$&&&&£ 


** * 


(1) Wanda ya yi hujjaccwa da Annahi a kan sha'amn Isa. kamar Nasaran Najran, 
sun lali domin su yl jayayya da Annahi. Ya krra su zuwa ga mubahala. suka ce. sai sun yi 
shawara, suka cc wa junansu: *Kun san .gaskiya mulumin nan Annahi nc Ku bar 
ra'ayinku na mubahata, domin want Annabi bai ta6a yi» la lare da wasu mulane ha, face 
sun halaka." Bayan haka suka iskc Annabt ya fito. shi da Hasan da Hu^aini da Falima da 
Ali, kuma ya cc musu "Idan na yi addu'aku lt, 'Amin"'. Sai suka Itr mubahalar, suka yi 
sulhu a kan ji/ya, 

(2) Muiantrn LiUafi su nc Yahudu da Nasara ko da yake an Earc magana nc a kan 
. domin kira zuwa ga addini mai aKida sahThjya ya bada kdwanensu. 3.SQratu Al *Imrana 85 f Cji^p JT ijj- mai daidaitawa 0) a tsakaninmu da 
ku; kada rnu baula wa kowa face 
Allah. Kuma kada mu liada kome 
da Shi. kuma kada sashenmu ya nki 
sashc Ubangiji, baicin Allah/" To, 
idan sun juya baya sai ku ce; "Ku 
yi shaida cewa, lalle ne mu masu 
sallamawa ne." 

65. YaMutanen Littafi! Don me 
kuke hujjacewa a cikin sha'anin 
Ibrahjma. alhali kuwa ha a saukar 
da Atlaura da Injfla ba face daga 
bayansa? Shin ba ku hankalta? 

66. Ga ku ya wadannan ! Kun yi 
hujjacewa a cikin abin da yakc kuna 
da wani ilmi game da shi, to. don rac 
kuma kukc yin hujjacewa a cikin 
abin da ba ku da want ilmi game da 
shi? Allah Yana sam, kuma ku, ba 
ku sani ba! 

67. lbrahima bai kasance Baya- 
hfidc ba, kuma bai kasance Bana- 
sare ba t amma ya kasance mai kar- 
kata zuwa ga gaskiya* mai salla- 
mawa, kuma bai kasance daga 
masu shirk! ba, a */ 


"''lju liiiiA U 'JX^-\ I T * ^ + f *- ***** t \ I ) Kalma mai daidailawa ita ce kalnhu shahada, domtn la tabbaiar da c£wa babu 
abin bautawa face Allah Bauta ita c<r bin warn ga hukuncc-hukuncc na wajabtawa kd 
haraintawa k<i halalfawa ko sanya vvasu sharurfda wadanda sharTa ba ta zo da su ba. 
Wannao aya ba ta isaya ga Yahudu da Nasara wadanda suka ifauki Ahbar da Ruhban da 
masu Rirlcira wa$u hukuncc-hukuncc ba A'a ta kat har ga Musulmi masu raunin haukali 
da imani. wadanda suke zaton waltyyai suna iya cutarwa, ko suna iya amlanin warn da 
AitinMi. kuma suna iya halaitawar abin da Allah Ya haramla, kuma suna iya haramtawar 
abm da Ya halatla. tare da haka kuma *una Kaga hidfoTmasu girma wadanda Allah bai 
saukar da want dalil; a kansu ba, suna sanya wadannan bidi'd'i su zama danicu ga 
wadannan waliyyan Suna nya ccwa su nc mi*u ccton mulum, ko da sukc suna sa6a wa 
shun 'a, suna zaton cewa suna kan warn abu. To, su nc maftaryaia, ShakTan ya rinjaye su 
har ya mantar da su daga tuna Allah. Wadannan su ne Eungiyar Shaidau. (Dubi Sam) 3.Sfiratu Al *Imrana 86 r oi^p JT lj*- 68. Lalle ne mall hakkin mutane 
da Ibrahima. hafci)ca T su ne wadan- 
da suka bi shi a (zamaninsa) da 
wannan Annabi (Muhammadu) da 
wadanda suka yi imam. Kuma Al- 
lah ne MajiBincin muminai. 

69. Waia Kungiyadaga Mulanen 
Littail sun yi gurin su Balar da ku, 
to, ba su 6atar da kowa ba face 
kansu. kuma ba su sansanccwa! 

7(1 Ya Mutanen Littafi! Don me 
kuka kafirta da Sydyitl Allah, alhali 
kuwa ku, kuna shaida (cewa su 
gaskiya ne)? 

7L Ya Mutanen Littafi! Don me 
kuke lullufte gaskiya da fcarya, 
kuma kuke ftoye gaskiya, alhah 
kuwa kuna sane? 

72. Kuma wata Kungiya daga 
Mutanen Littafi tace: "Kuyi imani 
da abin da aka saukar a kan wacfan- 
da suka yi imani (da Muhammadu) 
a farkon yinu kuma ku kafirta a 
Karshensa ; Lsammaninsu, /a su 

komd. 

73. • , KadakuyiTm4niraoc tl, da 
wanda ya bi addininku". Ka ce: 
**Lalle ne, shiriya ita ce shiriyar 
Allah. (Kuma kada ku yi imani) 
cewa an bai wa wani irin abin da 
aka ba ku, ko kuwa su yi musu da 
ku a wurin Ubangijinku/* Ka ce: 
"Lalle ne fa la la ga hannun Allah 
lake, Yana bayar da ila ga wanda 
Yake so, kuma Allah Mawadaci nc, 
Nfasani." '.f-Tl- 


'. .< 


o^&tiniSJv-^ W 

AU <** 


(I) Maganganu sun shiga ]una domin a yi raddin kowacc gunluwar magana da 
jawabin da ya dace da ila laic da ila. A tura da kyau 3.SGjatu Al *Imrana 87 r Cji^p JT i jr * 74. Yana keBance wanda Ya so 
da rahamarSa. kuma Allah 
Ma'abucin falala mai girma nc. 

75. Kuma daga Mutanen Liltafi 
akwai wanda yake idan ka ba shi 
amanar Kindari u \ zai bayar da shi 
gare ka. kuma daga gare su akwai 
wanda idan ka ba shi amanar dina- 
ri, ba zai bayar da shi gare ka ba, 
face idan ka dawwama a kansa 
kana tsaye. Wannan kuwa, domin 
lalle ne su, sun ce, "Babu laifl a 
kanmu a cikin Ummiyyai 121 ." Suna 
facfar Earya ga Allah, alhali kuwa 
suna sane. 

76. Na'am! Wanda ya cika 
alkawarinsa, kuma ya yi tuKawa. to, 
lallc nc Allah Yana son masu 
laEawa. 

77. Lallc nc wadanda suke say en 
*yan tamani kaifan da alkawarin 
Allah da rantsuwoyinsu, watfannan 
babu wani rabo a gare su a Lahira. 
kuma Allah ba Ya yin magana da 
su, kuma ba Ya dubi zuwa gare su, a 
Ranar ICiyama, kuma ba Ya tsar- 
kake su, kuma suna da azaba mai 
radadi. 

78. Kuma lalle ne. daga gare su 
akwai wata Eungiya suna karkatar 
da harsunansu da Litlalu domin ku 
yi zaton sa daga Littafin. alhali 
kuwa ba shi daga Littafin. Kuma 
suna ccwa. "Shi daga wurin Allah *s**f r rfffA- 


4- '<#. •^ ■- * > >* pJ^tX^f^}^^ ■as 4 t. 


t&f& * **f 


(1) [Ontfar shi nc uk'iyya dubu goma sha biyu, kuma uEiyya daya lana daida: da 
dirhami dubu bjyu da rfan biyar ko dlnan dubu 

(2) Babulajfi idan munci dukiyarsu watau Bayahudr yana ganiarindukivar wanda 
ba Buvahude ba irinsa halal ne a gare shi 3.SGratu Al *Imrana 88 f Cji^p JT Ij*- yake." Alhali kuwa shi, ba daga 
wunn Allah yakc ba. Suna fadar 
Karya ga Allah, alhali kuwa suna 
sane. 

70. Ba ya yiwuwa ga wani mu- 
lum r Allah Ya ba shi Littail da 
hukunct da annabcu sa*an nan 
kuraa yaccwa rnuiane: "Kukasan- 
cc bayi gare ni t baicin Allah/' 
Amma (zai ce): lfc Ku kasance masu 
aikin ibada da abin da kuka kasan- 
ce kuna karantar da Liltafin, kuma 
da abin da kuka kasance kuna 
karaniawa u V* 

80. Kuma ba ya umurnm ku da 
ku riki malaiku da annabawa 
lyayengiji. Shin, zai umurcc ku da 
kafirci nc a bayan kun riga kun 
zama masu sallamawa (Musulmi)? 

Si, Kuma a lokacin da Allah Ya 
riEi alkawarin annabawa: "Lalle ne 
ban ha ku wani abu ba daga Littail 
da hikima. sa'an nan kuma wani 
manzo yaje muku T mai gaskatawa 
ga abin da yake tare da ku; lallc nc 
za ku gaskata shi, kuma lallc nc za 
ku taimake shi." Ya ce: "Shin, kun 
labbaiar, kuma kun rifti alka- 
vvanNa a kan wannan a gare ku?" 
Suka cc, "Mun tabbatar/' Ya ce: 
*To, ku yi shaida, kuma Ni a tare da 
ku Ina daga masu shaida." 

#2. To. wacfanda kuma suka 
juya baya a bayan wannan, to, wa- 
dannan su ne fasiJcai. ■T" <" \ 4**-* ft ' rf*l» <1 rt'1 -*4 


A < 

* > 


(I) Wannan ya nuna karatun AlCur'ani kawai ba da sanin ma'anarsa ha. domin a yi 
aiki da shi, ba ya isar mutum Amman wanda ya koyi ibada >uwi. sa'an nan ya karanta 
Altcur'am. in. /a a ha *>hi lada ku da ba ya fahlmlai raa'anarsa 3.SQratu Al *Imrana 89 r &J+ JT jjw 83. Shin wanin Addinin Allah 
suke nema ( alhali kuwa a gare Shi 
ne wadanda ke cikin sama da Easa 
suka sallama Wa. a kan so da ki, 
kuma zuwa gare Shi ake mayar da su f 84. Ka ce: l *Mun yi imani da 
Allah kuma da abin da aka saukar 
mana, da abin da aka saukar wa 
Ibrahima da hma'ila da Is'haka da 
Yakuba da Jlkoki, da abm da aka 
bai wa Musa da Tsa da annabawa 
daga Ubangijmsu, ba mu bamban- 
tawa a tsakanin kowa daga gare su. 
Kuma mu, zuwa gare Shi masu 
sallamawa ne." 

85. Kuma wanda ya ncmi wanin 
Musulunci ya zama addini. to, baza 

a kar&a daga gare &hi ba, Kuma shi 
a Lahira yana daga cikin masu 
hasara. 

86. Yaya Allah zai shiryar da 
mutant* wadanda suka kafiria a 
bayan imaninsu. kuma sun yi shai- 
dar ccwa, lalle Manzo gaskiya ne, 
kuma hujjoji bayyanannu sun je 
musu? Allah ba Ya shiryar da mu- 
tane azzalumai. 

87. Wadannan. sakamakonsu 
shi ne f lalle a kansu akwai la'anar 
Allah da mala'iku da muiane gaba 
daya. 

88. Suna masu dawwama a ci- 
kinla, ba a saufcaEa azabar gare su, 
kuma ba su/ama ana yimusujinki- 
n ba. 

89. Face wadanda suka tuba 
daga bayan wannan, kuma suka yi *+& 


< *- ^ff*-** »<!. -'■ ^ '. Sit- **'* * < . \f 


>-— -^^ ®MS**2s ■;- ^ !#£jy^&ite£#4 3.SQratu Al *Imrana 9ft r oy* JT |jw gyara* to, lalle nc Allah Mai gafara 
nc Mai jin (cai, 

90. Lalle ne wadanda suka kafir- 
la a bayan imaninsu, sa'an nan 
kuma suka Kara kafirci, ha za a 
karfti tubarsu ba, Kuma watfannan 
su ne 6alallu. 

9L Lalle nc wadanda suka katlr- 
1a, kuma suka muiu alhali kuwa 
suna kafirai, (0, ba za a karBi cike 
da Rasa na zinari daga dayansu ba, 
ko da ya yi fansa da shi. Wadannan 
suna da azaba mai radatfi, kuma ba 
su da wasu mataimaka. 

92. Ba za ku sami kyaulalawa 
ba, sai kun ciyardaga abin da kuke 
so. Kuma abin da kuka ciyar, ko 
menc ne. to, lalle ne Allah, gare shi. 
Masani ne. 

93. Dukan abinci ya kasance ha- 
lal ne ga Bani IsraTla, face abin da 
Isra'ila ya haramta wa kansa daga 
gabanin saukar da Altaura. Ka ce: 
"To. ku ?o da Attaura, sa'an nan 
ku karanla ta, idan kun kasance 
masu gaskiya nc. 

94 "To, wanda ya EirRira fiarya 
ga Allah daga bayan wannan. lo, 
wadannan su ne a/zalurnai." 

95. Ka ce : "Allah Ya yi gaskiya, 
saboda haka ku bi aKidar Ibrahlma, 
mai karkala /uwa ga gaskiya ; kuma 
bai kasance daga masu shirki ba," 

96. Kuma lalle nc, T)aki na far- 
ko tn da aka a/a domin mutanc. jut^fJ iL3>l z 4^5 Jcat jj oAi 5tt * 


* -I >*J a 


* T**_ 


fitf' M&^£ 


^^ 3&i£dSfe»9*% (1) 'Dakunan Allah a cikin ttasa domin muLine su yi ihada zuwa pare su hiyu nc, 
Ka'aba a Makka da Huml MuKaddas An gina Ka'aba a gabamnsa da shekara aiba'in. 
'Dakm Bakka kuwa Ibrahima ne ya gina shi* alhali Yahudu da Nasara suna cewa a kan 
addinjnsa suke. Da suna fatfar gaskiya da sun koma a gare shi gaba daya. 3.SGratu Al *Imrana 91 r ^ JT jjw haJuka* shi ne wanda ke Bakka 111 , 
mai alharka kuma shiriya ga lalikai. 

97. A cikinsa akwai ayoyi bayya- 
nannu; (gamisali) malsayin lbrahi- 
ma, Kuma wanda ya shige shi ya 
kasancc mai aminccwa. Kuma ak- 
wai hajjinT)akindomin Allahakan 
mulanc, ga wanda ya sami Ikon 
zuwa gare shi f kuma wanda ya ka- 
Rrta, to, lalle Allah Mawadaci ne 
daga barin (alikai. 

98. Kace;"YakuMutanenLit- 
tafi ! Don me kuke kafirta da ayoyi n 
Allah, alhali kuwa Allah Mai shai- 
da ne a kan abin da kuke aikata- 

99. Kace:"YakuMutanen Lil- 
lafi ! Don me kuke laushe wanda ya 
yi imam, daga hanyar Allah, kuma 
kuna neman ta zama karkatacciya, 
alhali kuwa kuna masu sbaida? 
Kuma Allah bai gushe daga abin da 
kuke aikaiawa ba Yana Masani." 

IQtl Ya ku wadanda suka yi 
imani! Idan kun yi cfa'a ga wani 
Rangare daga wadanda aka bai wa 
Littafi, za >u mayar da ku kafirai a 
bayan imaninku! 

10L Kuma yaya kuke kafirccwa 
alhali kuwa ana karanla ayoyin 
Allah a gare ku, kuma a cikinku 
akwai manzonSa? Kuma wanda ya 
ncmi tsari da Allah, to, an shiiyar 
da shi zuwa ga hanya miKaCKiya. 

102. Ya ku wadanda suka yi 
imani 1 Ku bi Allah da talcawa, a 
kan hakkin hinSa da taleawa. kuma - wrffc *'fr \~<\i Ki ' 

•.' *'i 


iff* ASd&fi t^viSj^ f<* *£ 


(I) Ana a wa Makka Bakks 3.SGratu Al *Imrana 92 r q\j* JT ijj- kada ku mulu face kuna masu salla- 
mawa (Musulmi). 

103. Kuma ku yi daidami da 
igiyar Allah gaha day a. kuma kada 
ku rarraba Kuma ku tuna numar 
Allah a kanku, a lokacin da kuka 
kasance maEiya* sai Ya sanya 
soyayya a isakanin zukatanku, sa* 
boda haka kuka wayi gari, da 
ni'imarSa. *yan'uwa. Kuma kun 
kasance a kan gaBar rami na wuta, 
sal Ya tsamar da ku daga gare ta, 
Kamar wannan ne Allah Yake 
bayyana muku ayoyinSa, tsamma- 
ninku, /a ku shiryu. 

104. Kuma wata jama'a daga 
cikinku, su kasance suna kira zuwa 
ga alhcru kuma suna umurni da 
alhcrit kuma suna hani daga abin da 
ake £i. Kuma wadannan, su nc 
masu cin nasara. 

105. Kuma kada ku kasance ka- 
mar wacfanda suka rarrabu, kuma 
suka saBa wa juna, bayan hujjoji 
bayyanannu sun je musu. kuma 
wadannan suna da azaba mai 
girma. 

106. A ranar da wasu Juskoki 
suke yin fari kuma wasu fuskoki 
suke yin baici, (za a ce wa wacfanda 
fuskokinsu suke yin ba£in): lv Shin, 
kun kaftrla a bayan lmaninku? Don 
haka sai ku cfandani a/aha saboda 
abin da kuka kasance kuna yi na 
kafircL" 

107. Kuma amma wacfanda 
fuskokinsu suka yi fari. to su, suna 
cikin rahamar Allah, kuma su. a 
cikinta, madawwama ne. 


A *s 

3.SGratu Al *Imrana 93 r oy* JT ijw 108. Wadannan ayoyin Allah ne, 
muna karanla su a gare ka da gas- 
kiya. kuma Allah ba Ya nufin warn 
zalunci ga ullikai. 

109. Kuma abin da ke cikin sam- 
mai da abin da ke cikin kasa, na 
Allah nc, kuma zuwa garc Shr ake 
mayar da al'amurra- 

110. Run kasance mafi alherin 
aTumma wadda aka filar ga muta- 
ne, kuna umurni da alhcri, kuma 
kuna hani daga abin da akc fti, 
kuma kuna imani da Allah. Kuma 
da Mutanen Liitafi sun yi Tmani. 
lalle ne, da (haka) ya kasance mafi 
alheri a gare su. Daga cikinsu akwai 
muminai, kuma mat! yawansu fasi- 
Jcai ne. 

///. Bazasucucekuba,facedai 
tsangwama. Kuma idan sun yatce 
ku za su juya muku baya, sa'an nan 
kuma ba za a laimake su ba- 

112. AndokafcasKanci akansua 
inda duk aka same su. face da wani 
alkawan daga Allah da alkawari 
daga mulanc. Kuma sun koma da 
fushi daga Allah, kuma aka doka 
talauei a kansu. Wannan kuwa do- 
min su, lallc sun kasance suna kafir- 
la da ayoyin Allah, kuma suna 
kashe annabawa, ba da wani haRki 
ba. Wannan kuwa domin saBawar 
da suka yi ne, kuma sun kasance 
suna yin ta'adi. 

113. Ba su zama daidai ba: daga 
Mutanen Littafi akwai wata al'um- 
ma wadda take tsaye, suna karatun 
ayoyin Allah a cikin sa'o'in dare, 
alhali kuwa suna yin sujada. to** * . c 


3.SQratu Al *Imrana 94 r a^ JT ijw 114. Suna imani da Allah da Yi- 
nin Lahira, kuma suna umurni da 
abin da aka sani kuma suna hani 
daga abin da ba a sani ba, kuma 
suna gaugawa a cikin alheraL 
Kuma wadannan suna cikin sulihai. 

115. Kuma abin da suka aikata 
daga alheri, lo, ba /a a yi musu 
musunsa ba. Kuma Allah Masani 
ne ga masu taKawa. 

1/6. Lalle nc wadanda suka ka- 
firla, dukiyoyinsu ko cfiyansu ba za 
SU wadaiar musu da komc ba daga 
Allah kuma wadannan abokan 
Wula ne. su, a cikinta, madawwama 
ne. 

117. Misalin abin da suke ciyar- 
wa. a cikin wannan rayuwar du- 
niya, kamar misalin iska ce (wadda) 
a cikinta akwai tsananin sanyi. ta 
sami shukar wasu mutane wacfanda 
suka zalunci kansu, sai la halakar 
da ita. Allah bai zaluncc su ba, 
amma kansu suka kasancc suna 

ztOunta* 

118. Ya ku wacfanda suka yi 
Tmani! Kada ku riKi abokan asTri 
daga waninku, ba su tafiaila muku 
fiarna. Kuma sun yi gurin abin da 
za ku cutu da shi. Hafc'ikV*. Kiyayya 
la bayyana daga bakunansu, kuma 
abin da zukalansu kc 66yewa ne 
mall girmn* Kuma lallc nc, Mun 
bayyana muku ayoyi, idan kun ka- 
sancc kuna hankalla, 

119. Ga ku ya wacfannan! Kuna 
son su, ba su son ku. kuma kuna 
imani da Littafi dukansa, Kuma 
idan sun hadudakusukancc"Mun *r ^< 


• i 


yL&'<J*j Jh 


" : m A$^$3j£$flS r,^ ^<^n*.3£X0.'c -j i * • f I fl**&V 


C&XJ&'R i^V* 


©^^^il^^4^ 


'OJui 

3.SQratu Al *Imrana 95 r oi^p JT ij*-, yi imani T \ Kuma idan sun kadaita 
sai sti ciji yalsu a kankudon iakaiei. 
Ka ce, "Ku muiu da lakarcinku. 
La lie nc, Allah Masani ne ga abin 
da kc cflrfn Kiraza/* 

12(1 Idanwunialheriyashafeku 
sai ya battanta musu rai, kuma idan 
waia cuta ta shale ku sai su yi 
farin ciki da ita. Kuma idan kun yi 
hafcuri kunia kuka yi tafiawa, (cullin- 
su ba ya cutar ku da kome. Lalle ne, 
Allah ga abin da suke aikalawa Mai 
kewayewa ne. 

121. Kuma a lokacin <n da ka yi 
sauko daga iyalanka kana /aunar 
da muminai a wurarcn /ama domin 
ySJci. kuma Allah Mai ji ne. Masani. 

122. A lokacin da £ungiydyi (i) 
biyu daga garc ku suka yi inyyar su 
karye, kuma Allah nc Maji6incinsu, 
don haka, ga Allah muminai sai su 
dogara 

123. Kuma lalle ne, halcika. Al- 
lah Ya taimake ku a Badar. alhiili # j .# &£d$&g&tf&4fei ' '- if i< 


Gl &J *^_liu 3f&4 Lj£i££ ^li j| 


(0 Misah ne ga cewa idan kun yi untuii, kuma kun yi taitawa, to. Eullinsu ba ya cutar 
da ku da koine, domin abiii da >a auku a Yafclm Uhdu ya jsa mi&Ui ga cfiws, sai kun karka- 
cc daga hanya sa an nan warn abu za> same ku* Asalin maganar shi nc. Annabi ya fiia Uhdu 
da mutum (fan lara da hamMn, kuma kafirai suna dubu uku. Annabi ya sauka a Uhdu ranar 
Asabal, bakwai ga Shawwal. shekara ta uku ga Hijini, ya sanya bayansa wajen dutsen 
Uhdu. ya gyara safuluwan mayaita. kuma ya /aunar da wata runduna ta maharba a gefen 
duisendashugabancin Abdullahidan Jubair Sa'an nan yace mti&u. "Kukarcmudaharbi, 
kada sti ?o mana daga haya. kada ku daga daga nan. mun rinjaya ko an nnjayc mu." Sai 
suka safta wa umurnin. don haka rna*7far Uhdu la auku. 

(2) BanuSahmah daBanu llama sun usln koniawa gtda. su bar yafcj, a lokacin da 
Abdullahi bn Ubayyi bn Salul ya k6ma da jama'arsa, Allah Ya isare musuTmaninsu, ba 
5U kdma ba. Wauu yani cewa idan wani abu na maslfa ya same ku, to, kun siBa wa Allah 
nc kamar yadda ya auku a Uhdu, suka sanya Annabi ya fito daga MadTna kuma maharba 
suka bar wurin da aka ayyana musu. Amma kuma a( Allah Ya Taimake ku, a Badar a 
lokacin da Earftnku bai kai haka ba. sabdda rashin sa6awarku ga umuminSa. 3.SGratu Al 'Imrana 96 r o'^t- JT lj*- kuwa kuna mafiya rauni, saboda 
haka ku bi Allah da talcawa 
tsammaninku, kuna godcwa. 

124. A lokacin da kako ccwa ga 
muminai, "Shin, bai ishc ku ha, 
Ubangijinku Ya taimakc ku da 
dubu uku daga mala'iku saukakku? 

J 25. "Na'am! Idan kuka yi ha- 
Kuri. kuma kuka yi lakawa. kuma 
suka zo muku da gaugawarsu. irin 
wan nan. L'bangijinku zaj Eare ku 
da dubu biyar daga mala'iku masu 
alama." 

126. Kuma Allah bai sanyashi 1 " 
ba, face domin bushara a gare ku, 
kuma domin zukatanku su natsu da 
shi. Taimako bai kasance ba lace 
daga wurin Allah, Mabuwiiyi, Mai 
hikima. 

127. Domin Ya katse wani gef'e 
daga wad"anda suka katirta, ko 
kuma Ya Kaskania su. har su juya, 
suna masu ru&ushi. 

128. Babu kome a gare ka game 
da al'amarin (shiryar da su banda 
lyar da man/anci). Ko Allah Ya 
karfii lubarsu. ko kuwa Ya yi musu 
a/aba. to lalle nc su. masu /alunci 
ne. 

129. Allah nc da mulkin abin da 
yakc a cikin sammai da abin da 
yake a cikin Rasa, Yana gafarta wa 
wanda Yake so, kuma Yana azabta 
wanda Yake so, kuma Allah Mai 
gafara ne. Mai jin Kai. &■ ui jfte-* 


m*&i 


***" ^"5 
•z ■; : • . 

(I) Taimako da mula'iku. 3.SGratu Al *Imrana 97 r oy* JT |jw 130. Ya ku watfanda suka yi 
imam ! Kada ku d riba ninki ninki. 
riBanye. kuma ku hi Allah da laka- 
wa, isammaninku za ku ci nasara. 

I3L Kuma ku ji isoron wula 
wadda aka yi lallali domin kafirai. 

132. Kuma ku yi da a ga Allah 
da Man/onSa, isammaninku a yi 
muku rahama. 

133. Kuma ku yi gaugawa zuwa 
ga neman gafara daga Ubangijinku 
da wata Aljanna wadda faifinta 
(daidai da) sammai da Rasa nc\ an yi 
tatlalinta domin masu takawa. 

134. Wadanda sukc ciyarwa a 
cikin sauki da tsanani, kuma suke 
masu hadiyewar fushi, kuma masu 
yfife wa mutane laifi. Kuma Allah 
Yana son masu kyautatawa. 

135. Kuma wadanda suke idan 
suka aikata wata alfasha ko suka 
zaiunci kansu saj su luna da Allah, 
saboda su ncmi gafara r zunubansu 
ga Allah. Kuma wane ne ke gafara 
gazunubui, face Allah? Kuma basu 
doge a kan ahin da suka aikata ba, 
alhali kuwa suna sane. 

136. Wadannan sakamakonsu 
gafara ce daga Ubangijinsu, daga 
Gidajcn Aljanna(wadanda) Koramu 
na gudana daga Karkashinsu, suna 
madawwama a cikinsu. Kuma ma- 
dalla da ijarar masu aiki. 

137. Lallene, misalaisunshudea 
gabaninku, sai ku yi tafiya a cikin 
Rasa, sa'an nan ku duba, yaya aki- 
bar masu tcaryatawa ta kasance. 


t <. ®^j,u$wm ^ *"*■ 


T*?..ti- T- <i* i •. 4. 

3.SGratu Al *Imrana MS r i^ JT Jjw 138. Wannan bayani nc ga mu- 
lane, kuma shiryuvva cc da wa'azi 
ga masu laEawa 

139. Kuma kada ku yi rauni. 
kuma kada ku yi baRin ciki. alhali 
kuwa ku nc mafiya daukaka. idan 
kun kasancc masu imam 

140. Idan wani mlki ya shafeku* 
io. lallc nc. wani miki kamarsa ya 
shafi mulancn* kuma wadancan 
kwanaki Muna sarrafa su a tsaka- 
nin mutane, domin Allah Ya san 
wacfanda suka vi imam kuma Ya 
sarm masu shahada daga garc ku. 
Kuma Allah ba Ya son az/alumai. 

14/. Kuma domin Allah Ya dau- 
raye wadanda suka yi imani, kuma 
Ya fcoke kafirai 

142. Ko kun yi zalon ku shiga 
Aljanna alhali kuwa Allah bai wada 
sanin wadanda suka yi jihadi daga 
garc ku ba. kuma Ya san masu 
haRuri? 

143. Kuma lallc nc, haClCa, kun 
kasancc kuna gurin muluwa lun a 
gubanin ku hadu da ila, to. lallc nc, 
kun gan la/ 1 * alhali kuwa kuna 
kallu. 

144. Kuma Muhammadu bai 
zama ba face manzn, l^He ne man- 
; .:ii n i sun shutfe a gabaninsa. Ashe 
idan ya mutu ko kuwa aka kashe 
shi, za kujuyaakandugaduganku? 
To wanda ya juya a kan dugadu- 
gansa, bazaicuci Allah da komeba. 
Kuma Allah /ai saka wa masu 

godiya. ^^J^J^l>3^^^G^ d&*s£®&i&&i ■i > >. 
{I) Muluwa wahiu, kuna gurin want yilKi a bay;in na Hadar ya zo. 3.SQratu Al 'Imrana 99 r oy* JT |jw 145. Kuma ha ya yiwuwa ga 
waili rai ya mutu face da iznin 
Allah, wa'adi ne mai Kayyadadden 
ajali. Kuma wanda yake nufin saka- 
makon duniya Muna ha shi daga 
gare la. Kuma wanda kc nufin 
samakon Lahira Muna ba shi daga 
gare ta. Kuma za Mu saka wa masu 
godiya. 

146. Kuma da yawa warn annabi 
wanda ya yi yaKh akwai jama'a 
masu yawa tare da shi, sa'an nan ba 
SU yi laushi ba ga abiri da ya same su 
a cikin hanyar Allah, kuma ba su yi 
rauni ba kuma ba su sad da kai ba, 
K uma Allah Yana son masu 
haKuri. 

147 Kuma babu abin da ya ka- 
sancc maganarsu face fadarsu 
cewa: "Ya Ubangijinmu 1 Kagafar- 
ta mana zunubanmu da 5arnarmu a 
cikm aramurinmu. kuma Ka tabba- 
tar da dugaduganmu, kuma Ka 
taimake mu a kan mulancn nan 
kallrai." 

148. Allah Yil saka musu da 
sakamakon duniya da kuma 
kyakkyawan sakamakon Lahira. 
Kuma Allah Yana son masu kyau- 

taiawa. 

149. Ya ku wadanda suka yi 
Tmani } Idan kun yi da a ga watfanda 
suka kafirla za su mavar da ku a 
kan dugaduganku, har ku juya 
kuna masu hasara, 

150. A*a, Allah neMajibincinku. 
kuma Shi ne Mad alherin matai- 
moka. ^{SjZ^^^Cj fi- 
®%0 


f .* ®5$^U$\K*3 ■*"*¥ 


zJpOl <"-'\' 


3.SGratu Al *Imrana 100 f iflj* JT ijj- ISL Za Mu jefa Isoro a cikin 
/ukatan wadanda suka kafirta, sa- 
boda shirkin da suka yi da Allah 
game da abin da bai saukar da wani 
dalili ba game da shi. Kuma mako- 
marsu Wuta ce T kuma lir da maza- 
unin azzalumai! 

152. Kuma lalle ne. hakika, Al- 
lah Ya yi muku gaskiya ga wa'a- 
dinSa. a lokacin da kukc kashc su 
da izninSa, har zuwa lokacin da 
kuka kasa a \ kuma kukayijayayya 
a cikin aKamarin, kuma kuka sa5a. 
a bayan (Allah) Ya nuna muku abin 
da kuke so. Daga cikinku akwai 
wanda vake nufin duniva kuma 
daga cikinku akwai wanda ke nufin 
Lahira. Sa'an nan kuma Ya juyar 
da ku dagagarcsu.domin Yajarra- 
be ku. Kuma lalle ne. haCiEa, Ya 
yafe muku laifinku. Kuma Allah 
Ma'abucin falala ne ga mummai. 

153. A lokacin da kuke hawan 
dulse, gudane. K uma ba ku karkata 
a kan kowa ba, alhali kuwa Man- 
zon Allah na kiran ku a cikin na 
Karshenku (2} . Sa*an nan (Allah) Ya 
saka muku da bak'in ciki a tare da 
wani bakin ciki. Domin kada ku yi t* . .t% 


Kj^Z}^ 
ft^3MA (1) A lokarin da aka lara Yalcm Ulidu, Musulnu suka fara kora stmi kisa, suna 
kamu. Sai wasu maharba suka ce* "Kada a kamc panima a bar mu*' Shugabaasu 
Abdullahi hn Jubair ya cc musu "Ku iuna da maganar Man/on Allah da ya ce kada mu 
bar wurinmu sat idan shi ne ya kiraye HilL™ Saj suka Ei sauraran maganarsa suka tali 
kamun gamma. Sai Allah Ya biyo musu da Khalid bn WalTd ta haya, ya kashc Abdullahi 
da sauran wadanda suka rage Sa'an nan kuma sai yafiin Musulmi ya kaiye, suka gudu 
suka hau dulse, sai mutum coma sha Java ko sha Lu>u kawai akabari tare da Annahi, yana 
kiran su suna gudu 

(2) Bayao da hankahnsu ya koma garc su sai suka ga sakamakon saBa wa umurmn 
Allah, ya /ama karyewar yaJci da rashin gamma. 3.SGjatu Al *Imrana 101 CM^JT 0J- baEin ciki a kan abin da ya kuftucc 
muku.kuma kada kuyi baEin ciki 
a kan abin da ya same ku. Kuma 
Allah Masani ne ga abin da kuke 
aikatawa. 

154. Sa'an nan kuma (Allah) Ya 
saukar da wani aminci a gare ku 
daga bayan baicin cikin, gyangyadl 
yana rule waia icungiya daga gare 
ku, kuma waia fcungiya. lalle ne, 
rayukansu sun shagallarda su, suna 
/alon abin da ba shi nc gaskiya ba, a 
game da Allah, irin zaton jahiliyya, 
suna cewa: **Ko akwai wani abu a 
gare mu dai daga al'amarin?" Ka 
ce, "Lalle ne aKamari dukansa na 
Allah ne/' Suna boyewa, a cikin 
zukatansu, abin da ba su bayyana 
shi a gare ka, Suna cewa: "Damuna 
da wani abu daga aTamarin da ba a 
kashc mu ba a nan/* Ka cc: "K6 da 
kun kasance a cikin gidajenku, da 
wadanda aka rubuta musu kisa sun 
tlta zuwa ga wuraren kwanciyarsu;" 
kuma (wannan abu ya auku ne) 
domin Allah Ya jarrabi abin da ke 
cikin kirazanku. Kuma domin Ya 
tsarkakc abin da ke cikin zuka- 
tanku. Allah Masani nc ga abin da 
ke cikin Ciraza. 

155. Lalle ne, wacfanda suka 
juya daga gare ku a ranar hacfuwar 
jama'a biyu, Shaufan kawai nc ya 
lalalaftanlar da su, saboda sashen 
abin da suka tsirfanta. Kuma lalle 
ne hakika, Allah Ya yafe lain daga 
gare su. Lalle Allah ne Mai gafara 
Mai hajcuri *i ^ s * 

3.SGratu Al *Imrana 102 Crt^pJT ijv 156. Ya ku wadanda suka yi 
imani! Kada ku kasance kamar 
wadanda suka kalirta. kuma sukace 
wa 'yan'uwansu idan sun yi tafiya a 
cikin (casa ko kuwa suka kasance a 
wurin yafci: "Da sun kasance a 
wurinmu, da ba su mulu ba. kuma 
da ba a kashe su ba/' (Wannan 
kuwa) Domin Allah Ya sanya wac- 
can magana ta zama nadama a cikin 
zukatansu. Kuma Allah ne Yake 
ravarwa kuma Yake matarwa. 
Kuma Allah, ga abin da kukc aika- 
tawa, Mai gani ne. 

157, Kuma lalle ne, idan aka 
kashe, ku a cikin hanyar Allah, ko 
kuwa kuka mum. hakika, gafara 
daga Allah da rahama ne mafi alhe- 
ri daga abin da sukc larawa. 

158. Kuma lalle ne idan kun 
mulu ko kuwa aka kashe ku. haEt- 
Ka, zuwa ga Allah ake tara ku. 

159, Saboda wata rahama ce 
daga Allah ka yi sanyin hah a garc 
su. Kuma da ka kasance mai hushi, 
mai kaurin zueiya, da sun watsc 
daga gefenka. Sai ka yafe musu 
laifinsu, kuma ka nema musu gafa- 
ra, kuma ka yi shawara (I) da su a 
cikin aramarin. Sa'an nan kuma 
idan ka yi niyyar zartarwa, to, ka 
dogara ga Allah, lalle ne. Allah 
Yana son masu tawakkali. 


--^-*.^ *--, ?*-«>? • 


>'A sr 


•'■' , Kfr«1 


z**f 


II) Annabi shi nc rnakomar al'amuira ga dukan komc. nmnia Allah Ya hzimta masa 
sauEjn hah /uwa ga Sahabbausa. da ytn ma'amala da su, m^'amala mat kyau, da yi musu 
addu'a a kowanc hall, kuma a wurin yaCi k6 abin da ya shafi ySEi, Ya lizirnla masa ya yi 
shawaia da su. kurna Ya ba shi damar yin ytihadi a nan. n*U nan Ya umarce shi da ya 
dopara ga Allah wajen zartaswa* a kan ra 'ayin da ya gam dapa garc su .'.Siiriilu Al 'Imrana 103 r n'j** Ji Ijj- 160. Idan Allah Ya laimakc ku, 
to. babu marinjayi a gare ku. Kuma 
idan Ya yarBc ku, lo. wane ne wan- 
da yakc taimakon ku bayanSa? 
Kuma ga Allah sai muminai su 
dogara. 

161. Kuma ba ya yiwuwa ga 
wani annabi yaci gululu (1) Wanda 
yaci gululu zaije da abin da yacina 
gululun. a Ranar K'lyama. Sa'an 
nan a cika wa kowane rai saka- 
makon abin da ya isirfanta. Kuma 
su. ba za a zalunce su ba. 

162. Shin fa. wanda ya bTbiyi 
yardar Allah, yana zama kamar 
wanda ya koma da fushi daga Al- 
lah, kuma makomarsa Jahannama 
ce? Kuma tir da makoma ita! 

163. Su, darajoji* 2 ' ne a wunn 
Allah, kuma Allah Mai gani ne ga 
abin da sukc aikalawa 

164. Lallc ne. batfka, Allah Ya 
yi bahbar falala' 5 ' a kan muminai. 
domin Ya aika. a cikinsu. Manzo 
daga aimhinsu yana karanta ayo- 
yinSa a gare su. kuma yana isar- 
kake su, kuma yana karanlar da su 
Littati da hikima, kuma lallc. sun 
kasance daga gabani. hakifia suna 
cikin 6ala bayyananniya. 


^*- '^ , it-&uU&japzt 

©jM 


ijt-j 
i.t< j'U...is AM3?o«#« (1) Gululu shi ne hilar warn abu daga ganlmar yiki a gabunin raba la a tsakamn 
mayaKa Allah Ya cc. "Yin gululu haram tie a kan kowane annabi ko da watfanda ba a 
halatta wa cin gani ma ha, ballc ga wanda aka halatla wa. Kamar yadda gululu yakc haram 
a kan annabawa haka yakc haram a kan mabiyansu/* 

(2) Muminai masu darajoji ne a wurin Allah gwargwadon imanmsu da taEawarsu da 
kuma fatalar da Allah Ya yi musu Haka su kuma kafirai suna da magangara /uwa £a*a 
gwargwadon mugun aikinsu. 

(3> Allah Ya nuna falalai da Ya bai wa Annabi Muhammadu, issra da anunci su 
tabbata a Rare shi, da yakc har Yana yi wa muminai gori da kyautar da Ya yi musu la 
hanyar aiko musu shi. 3.SGratu Al *Imrana 104 f £>i^4P JT i jr * 165. Shin, kuma a ldkacin' 1 ' da 
wala masifa, haEiKa. ta same ku T 
alhali kuwa kun samar da biyunta, 
kun cc; "Daga ina wannan yakc?" 
Ka ce: "Daga wurin rayukanku <;) 
yakc." La He nc, Allah, a kan dukan 
kome. Mai Tkon yi nc, 

166. Kuma abin da ya same ku a 
ranar haduwar jama'a biyu, lo> da 
i/inin Allah ne, kuma domin (Al- 
lah) Ya san muminai (na gaskiya). 

167. Kuma domin Ya san \va- 
cfanda suka yi munalunch kuma an 
ce musu: "Ku zo ku yi yaJci a cikin 
hanyar Allah, ko kuwa ku 
tunkude/' {3 *Sukace: "Da mun san 
(yadda ake) yalci da mun bi ku/' Su, 
zuwa ga kafirci a ranar nan»j£un fi 
kusa daga garc su zuwa ga Tmani. 
Suna cewa da bakunansu abin da ba 
shi ne a cikin zukalansu ba. Allah ne 
Vlafi sani ga abin da suke Boyewa. 

168. Wacfanda suka cc wa 
yanuwansukuma sukazaunaabin- 
SU: "Da sun yi mana tfa'a, da ba a 
kashe su ba." Ka ce: "To. ku tun- 
kucfe muluwa daga rayukanku, 
idan kun kasance masu gaskiya/' 

169. Kada ka yi zaton wadanda 
aka kashe a cikin hanyar Allah 
maiattu ne. A'a, rayayyu ne su, a --- u,s 1 -U *jJ Sr fiA^^.M \Hj\ *T*J •>..*. 5* 


(1) Dukmasifarda la same ku* to. kunc kukajawo wakankuitada wanilaifinasaSa 
wa umumin Allah. Kuma kamm masifa guda ia same ku. lo, alheri biyu sun same ku 

(2) Kowacc irm masTra ta sami muium, to, shTnc ya yi sababmta a kura, Kuma ya 
kamaia ya yi hincike ya ganc sababirt, a mda ya jahilce shi. Kuma duk da haka klmm 
masifa guda la same Shi, ya sami nnma biyu ko fiyc da haka + 

(3) Ku tunkudt mana maEiya da dubunku. ko da ha ku yi ya£i ba 3.SGjatu Al *Imrana 105 r &J+ JT Jjw wurin Ubangijinsu/ 1 ' Ana ciyar da 
su. 

17(1 Suna masu farm ciki saboda 
abin da Allah Ya ba su daga falalar- 
Sa. kuma suna yin bushara ga WA- 
cfanda ha su risku da su ba* daga 
hayansu; "Babu tsoro a kansu 
kuma ba su zama suna yin bakin 
ciki ba." 

I7L Suna yin bushara saboda 
wata nfima daga Allah da wata 
falala. Kuma lallc ne, Allah ba Ya 
lozartar da ijarar muminai. 

172. Wadanda suka kar6a (21 
kira zuwa ga Allah da Man?onSa, 
daga bayan mTki ya same su. Akwai 
wata liida mai girma ga wadanda 
suka kyautata' J> yi daga gare su, 
kuma suka yi takawa. 

173. Wadanda mutane l4) suka 
cemusu; ''Lallcne, mulanesun lara ^" I'm' ?&&& 


(1) A cikm Hadt&i an ruwaku eewa. Annabi ya cc Altah Yana sanya ruhmsu a akin 
akkunan tSUQttfiye masu koren launu suna tafiya da su a akin Aljanua suna ci daga 
'ya'yun iliccnlu da rana, sa'an nan su koma zuwa ga wasu fitillu wadanda aka ratayc a 
akin muwar Al'arshi 

(2) Bayan komawar Musulmidaga Uhduda nilyakun da suka same su. *ai Annabi ya 
umurce su da llta a bayan kafirai. domin kada su yi lun3nm komawa Sai .suka fila 
hayansu, aka dace kuwa Ahu Sufyana ya umurci mulanensa da komawa Madma dumin su 
tumftuke Musulmi. An yi Uhduta farko ran Asabai, sa'an nan suka filaabayansua ranar 
Lahadi, suka riske su a Hamra'al Asad Sai aka yi tawafuEi (yarjejeniya) tsakamn Annabi 
da Abu Sufyana a kan a bur yafci a lokacin, sat shekara mai zuwa, a hatfu a Hadar Altah 
Ya yabi Musulmi, da suka kar&a wannan kira, acikln miyakfj Haka duka mai karBawa 
innsu, ya shiga a akin inn wannan yabo liar ya ?uwa lashin ICtyama. 

(3) Kyauiala yi *hi ne tsarkake aiki domm Allah walau ihsam kd iblasi, 

(4) YaKin Badar na Uku, a cikm shekara la Kudu yake. a walan Sbaaban Radar 
kasuwa cc babba ga KabTlun Mrabawaa kowacc shekara A bayan l>hdu an >i alkawan da 
Ahu Sufyana, a kan a hatfu a Badr shekara mai zuwa. Saboda hakasai Abu Sufyana ya ftia 
dagaMakkahar yasauka Marh/7ahran T sai Allah Yasanyamasa t$6ro a cikin /uciyarsa, 
sai ya gamu da Nu'aima bn MaVud ri A&hja*iy, ya cc masa: "Ni na yi alkawan da 
Muhammadu a kan rnu harfu a Kibuwac Badar- Wannan kuwa shekar fan cc, Ina son 3.Sunttu Al 'Imrana 1D6 f Wj** JT ij>- (rundunoni) saboda ku, don haka 
ku ji tsoronsu. Sai (wannan maga- 
na) ta Kara musu imani, kuma suka 
ce: "Mai isarmu Allah ne, kuma 
madalla da Wakili Shi/ 1 

174. Sa*an nansukajuyada waia 
ni'ima daga Allah da wata falala, 
wala cula ba ta shafe su ba, kuma 
suka hi yardar Allah, Kuma Allah 
Ma'abucin falala mai gtrma ne. 

175. Wancan, Shaicfan ne kawai 
yake tsoratar da ku masoyansa- To* 
kada kuji tsoronsu, ku jitsdroNa, 
idan kun feasance masu imani. 

176. Kuma wacfannan da sukc 
gaugawa a cikin kafirci kada su 
Bala maka rah Lalle ne su, ba /a su 
cuci Allah da komc ba. Allah Yana 
nufin cewa, ba zai sanya musu wani 
rabo ba a akin Lahira, kuma suna 
da wata azaba mai girma. 

177. Lalle ne, wadandasukasayi 
kafirci da imani ba za su cuci Allah 
da komc ba. Kuma suna da azaba 
mai radadi. 

178. Kuma kada wadanda suka 
kafirta su yi zaton cewa. lalle ne. 
jinkirin da Muke yi musu alheri ne 
ga rayukansu. Muna yi musu jin- 
kirin nc domin su Kara laifi kawai, 
kuma suna da a/aba mai wula- 
Raniarwa. 
sa&awar alkawann la^amadagagareshi, ba daga gare ru ba Ka tail MadTnakayi Kofcarm 
hana su fitowa. ?an ba ka rafcuma goma ** Sai Nu'aimu ya tali MadTna ya iskc Annabi da 
Sahabhansa suna shirin fila Sai ya cc musu: "Mr kukc nuh yt Suka cc, "Alkawarin Abu 
Sufyana." Sai ya ce. "Ba za ku iva ba. domin kuwa sun lara mndunom saboda ku/' Sai 
Annabi ya cc: "Zan fita ko da m karfai nc." Sai Annabi ya fita da muliim dubu da (fan 
biyar, suka lari Badar hahu Abu Sufyana. Suka ci kasuwa suka komc. 3.SGratu Al *Imrana 107 r oi^p JT i jr * 179. Allah bai kasancc Yana ba- 
rin muminai a kan abin da kukc 
kansa ba, sai (n Ya rarrabe mu- 
mmuna daga mai kyau. Kuma Al- 
lah bai kasancc Yana sanar da ku 
gaibi ba. <2) Kuma amma Allah 
Yana za&en wanda Ya so daga 
manzanninSa. a) Saboda haka ku yi 
imani da Allah da manzanninSa. 
Kumaidan kunyiimani kumakuka 
yi laEawa, to, kuna da lada mai 
girma. 

ISO. Kuma kada wacfannan da 
suke yin rowa da abin da Allah Ya 
ba su daga falalarSa su yi zaton shi 
ne mafi allien a gare su. A*a, shi 
mafi sharri ne a gare su. Za a yi 
musu saRandami da abin da suka vi 
rowa da shi a Ranar K'iyama. 
Kuma ga Allah gadon saramai da 
Rasa yakc, kuma Allah, ga abin da 
kuke aikatawa. Masani ne. 

/*/. UUene.hafilRa, Allah Yaji 

maganar wadanda suka ce: "Lallc 
ne. Allah faKiri ne, mu ne wada- 
tattu." Za mu rubula abin da suka 
fa da. da kisan da suka yi wa anna- 
bawa ba da wani haRKi ba. Kuma 
Mu ce: "Ku dandani a/abar gob- 
ara! 


fiif*r*\A U 


m is! 


(0 Walau Allah ha /ai bar mutant su cc H "Mur. yi imam/ da baki kawat ba t sai Ya 
jarraba su Ya filar da inummau Cwarai daira munafukai Saboda haka Ya *anya ranaiku 
kamar ranar Uhdn wadda Allah Ya jairabi niuminai da iia bar hakurinsu da rfa'arsu su- 
ka bayyana, kuma munafukai suka bayyana. 

(2) Allah bai sanarda gaibi(ta muunc wadanda ha annabawa ba. saboda haka, ha ku 
iya sanin unamn mutum ko rashin imaninsa, sai da alarna ta wani aikt ko majrana wadda 
rake da tta 7a a iya yin hukunci da kafirci ko imam ga muuinv 

(3) Allah Ya /afii wanda Ya sodaRa manzanninSa. watau Ya *a6i Annabi Muham- 
mad u da Karin daraja a kan sauran annabawa da falalarSa. Wannan ne mailficin yabo a 
gare shi. 3.SQratu Al 'Imrana 108 r &f* JT in* 182. "Wannan (azabar) kuwa sa- 
boda abin da hannuwanku suka 
gahaiarne. Kuma lallcnc Allah bai 
/ama mai zalunci ga bayinSa ba/ 1 

183. Wadandasukace: ,l Lallene 
Allah Ya yi alkawari zuwa gare mu. 
kada mu vi imani saboda warn man- 
zo saj ya zo mana da Baiko wadda 
wuta za Vd ci/' Ka ce: "Lalle nc 
wasu manzanni sun je muku, a ga- 
banina, da hujjoji bayyanannu, 
kuma da abin da kuka facfa, to, don 
mc kuka kashesu, idan kun kasance 
masu gaskiya?" 

184. To, idan sun Earyala ka, to 
lallc nc, an Karyata wasu manzanni 
agabaninka. sun je musu da hujjoji 
bayyanannu da littattafai. da kuma 
Littafi mai haske* 

IRS. Kowane rai mai dandanar 
mutuwa ne. Kuma ana cika muku 
ijarorinku kawai nc a Ranar Kiya- 
ma. To, wanda aka nisaniar daga 
barin wula. kuma aka shikar da shi 
Aljanna s to, lalle ne ya tsira. Kuma 
rayuwar duniya ba la zama ba face 
jin dadin riidi. 

186. Lalle ne za a jarraba ' ku a 
cikin dukiyoyinku da rayukanku, 
kuma lallc nc kuna jin cutarwa mai 
yawa daga wadanda aka bai wa 
Ullafi a gabaninku da kuma wa- 
danda suka yi shirk i. Kuma idan 
kun yi halcuri, kuma kuka yi la£a- 
wa, to lalle ne, wannan yana daga 
manyan aPamurra. 


'*- i.*r 


,j , > Y- >j <- i > >'.'. 


(1) Duk wanda ya isayudagaskiyakouniurnidaalherLkohamdagaabindabaaso, 
lo lalle nc sai an cuiar da shi, kuma ha shi da magam sai hafiuu. domin Allah, da ncman 
taimako daga Allah, da komawa /uwa ga Allah 3.Sfiratu Al 'Imrana 109 r q\j* JT ijj- 187. Kuma a lokacin da Allah 
Ya riEi alkawann wadanda aka bai 
wa cu Littafi. "Lalle nekuna bayya- 
na shi ga mulane, kuma ba za ku 
Bdye shi ba/* Sai suka jefar da shi a 
bayan bayansu, kuma suka sayi 
'yan kucfi karfan da shi. To, tir da 
abin da sukc saye! 

M# Kada lalle ka yi zaton wa- 
danda suke yin farin ciki da abin da 
suka bayar, kuma suna son a yabe 
su da abin da ba su aikata ba. To, 
kada lalle ka yi zaton su da tsira 
daga azaba. Kuma suna da azaba 
mai radacfi. 

189. Kuma ga Allah mulkin 
sammai da Kasa yake. Kuma Allah, 
a kan komc, Mai Ikon yi ne. 

190. Lalle ne, a cikin halittar 
sammai da fcasa da sabawar dare da 
yini akwai aydyi ga ma'abula 
hankali. 

191. Warfanda suke ambatar Al- 
lah a isayc da zaunc da a kan sasan- 
ninsu, kuma suna tunani a kan 
halittar sammai da R asa : " Ya 
Ubangijinmu! Ba Ka halitta wan- 
nan a kan banza ba + TsarkinKa! 
Saboda haka Ka tsare mu daga 
azabar wula. j{ ** ^Sm^SS&% 

0yJ3y i^fi&S^SWt (I) A cikm wannan akwai gargacfi ga imilaman Musulmi. kada su shtga hanyar 
Yahudu ta BSye ilmm gaskiya, ko kuwa abin da ya same su* su ma ya same su. kuma ya 
shiga da su mashigarsu Wajibi ne a kan malamai su bayar da abin da kc hannuwansu na 
ilmi mai amfani, mai mini a kan aikin Ewattfi kada >a fioye kome daga gare &ht. Idan sun 
how to. la'aftar Allah da mala'iku da la mutanc /a la uhbaia a kansu. lea mar yadda ta 
lahbaia a kan malaman Yahudu. 3.SGratu Al *Imrana 110 C^JT t j*4 192. "Ya Ubangi)inmu! Lalle nc 
K;ii, wanda Ka shigaracikin wuta, 
to, hadCa, Ka lo/arla shi, kuma 
babu wasu mataimaka ga azzalu- 
mai. 

193 "Ya Ubangijinmu! Lalle nc 
mu, mun ji Mai kira yana kira zuwa 
ga imanj cewa, *Ku yi imani da 
Ubangijinku/ Sai muka yi imani. 
Ya Ubangijinmu! Saboda haka Ka 
gafarta mana /unubanmu, kuma 
Ka kankarc miyagun ayyukanmu 
daga gare mu. Kuma Ka karbi 
ra; .. k - ri niu tare da mutanen kirki. 

194. "Y5 Ubangijinmu! Ka ba 
mu abin da Ka yi mana wa'adi 
(alkawari) a kan manzanninKa* 
kuma kada Ka tozarla mu a Ranar 
Kiyama. Lalle ne Kai. ba Ka saba- 
war alkawari/* 

195. Saboda haka Ubangijin&u 
Ya karba musu cewa, "Lalle ne Ni, 
ba zan tozartar da aikin wani mai 
aiki ba daga gare ku. namiji ne ko 
kuwa mace, sashenku daga sashc< 
To. wadanda suka yi hijira kuma 
aka filar da su daga gidajcnsu, 
kuma aka cular da su a cikin hanya- 
Ta, kuma suka yi yaki, kuma aka 
kashc su, lalle nc zan kankarc musu 
miyagun ayyukansu, kuma lalle nc 
zan shiga r da su gidajen Aljanna 
(wadanda) Eoramu ke gudana daga 
Karicashinsu. a kan sakamako daga 
wurin Allah, Kuma a wurinSa ak- 
wai kyakkyawan sakamako. 

196. Kada jujjuyawar wadanda 
suka kafirta a cikin garuruwa ta 
rude ka* 

*f 


mil r *- 94ft£&b£ft& l~ *4>&r r * ' 

@m$&^g\4&d!%m '-.'- 'tis* 3.SGratu Al *Imrana 111 r oi^p JT i jr * 197. Jindadlnekadan. sa'annan 
makomarsu Jahannama ce, kuma 
tir da shimtlda ita! 

198. Amma wadanda suka bi 
Ubangijinsu da taRawa, suna da 
Gidajen Aljanna (wadanda) fiora- 
mu ke gudana a Rarkashinsu, suna 
madawwama a cikinsu, a kan liyala 
daga wurin Allah, kuma abin da ke 
wurin Allah nc mafi alheri ga bar- 
rantattu. 

199. Kuma lallc ne daga Muta- 
nen Littafi u \ haRlRa* akwaj wanda 
yake yin imam da Allah da abin da 
akasaukarzuwagareku.daabinda 
aka saukar ZUWS gare su. suna masu 
lawalu'i ga Allah, ba su sayen tama- 
ni kadan da ayoyin Allah. Wadan- 
nan suna da ijararsu a wurin 
Ubangijinsu. Lalle ne Allah Mai 
gaugawar sakamako da yawa ne, 

200. Ya ku wadanda suka yi 
Tmani! Ku yi haKuri kuma ku yi 
dauriya, kuma ku yi zaman dako, 
kuma ku yi taRawa. tsammamnku 
/a ku ci nasara. 1 *' 


~r 


*jj^>\ \J2u m8% tfJs££b}^Ji&teusB ^^y^> (1) A akin Mutanen Littafi akwai muulncn Cwarai, na kirki wadanda haxada ba ia 
hand su bin gaskiya ba Sun sifantu da silofin kamala: watau ba dukkansu ne miyagu ba. 
Akwai na lcxvar.ii a cikinsu kamar yadda bah yake a kowanc laron muianc 

(2) HaKuri a kan ibida da daukar wahalohn *har:*a gaha daya gwargwadonTkon yi> 
Dauriya a kan abokan gaba, watau kada mafiiya su fi muminai haEuri wajcn yafci da 
duukar wahalfllinsa. Zamau dako ga laushewar hanyoyin abokan gaba daga barin shiga 
Casiir Musulmi Bahu bambanci ga mafciyi bayyananne da mafciyi 66yayye< MaKiyi 
Boyayyc ya fi athi domin kasasshcn&a, zai shiga wula. amma kasasshcn maJciyi bayya- 
naiint\/ai shijja Aljanna. TaKawa ita cc bin umurnin Allah da kangcwa daga barin haninSa 
kamar yadda Ya fada + Wannan shine kan iba da dukabayanjmaoi, domin hakayacekoza 
ku ci nasara, idan fcun riEc wacfannan abuhuwa da kyawo. 4.Suratun Nisa' 112 t *wJl ijj* 
Tana karantar da hanyoyin tsare haJcKofcin jama'a, da 
alaicoRin da suke a tsakanin al'ummar Musulmi kan(a. ko kuma a 
tsakaninta da tsakanm wata arumma. Pa sunan Allah t Mai rahama, Mai jin kai. L Yaku mutane! Ku bi Ubangi- 
jinku da ta£awa, Wanda Ya haliita 
ku daga rai guda, kuma Ya hahtta, 
daga gare shi. ma'auransa, kuma 
Ya watsa daga gare su maza masu 
vawada mala* Kuma ku bi Allah da 
ta£awa, Wanda kuke rofcon juna da 
(sunan) Shi. da kuma /umunta* 1 '. 
I .alio DC Allah Ya kasancc, a kanku. 
Mai isaro nc. 

2, Kuma ku bai wamarayuduki- 
ydyinsu, kuma kada ku musanya 
mummuna da mai kyau. Kuma 
kada ku ei dukiyoyinsu ?uwa ga 
dukiyoyinku. Lalle shi. ya kasance 
zunubi ne mai girma. uBrtfc 

(1) Bin Allah wanda Ya haliita ku, kira ga tabhatar da Uuhidin Uluhiyya da 
Rububiyya. Kitar mutane daga a&ali guda. wanda babu wani surki a cikinsa. yana wajabtar 
da glrmanjmsin mulum. kowane in ne, kowane lauaukiunakowacchaliiUi yakedaukeda 
ita Tsoron Allah da tsaronSa a kan mutane yana wajabtar da tsayawa a akin haddudm 
Shan ami- Tsoron zumunla ko ramsuwa da na yana wajabtar da tausayi da rahama a kan 
h&littar Allah ua kusa da na nc>;a. Hadisi ya nuna ha a yin ranlsuwa da wanin Allah, 
saboda haka ma'anar ayar ita ce, + Ku ji tsoron Allah ku ware mahaifa da /uniunta" U.Suratun Nisa* 113 1 *uJl i j>- 3, Kuma idan kun ji isoron baza 
ku yi adalci ba a cikin marayu 11 *, 
to, (akwai yadda za a yi) ku aun 
abmdayayimukudatfi daga mata; 
biyu-biyu, da uku-uku, da hudu- 
hudii. Sa an nan idan kun ji tsoron 
ba za ku yi adalci ba, to, (ku aun) 
guda ko kuvva abin da hannaycnku 
na dama suka mallaka. Wannan shi 
nc mafi kusantar zama ba ku wuce 
haddi ba. 

4. Kuma ku bai wa mala sada- 
kokinsu da sauRin bayarwa. Sa'an 
nan idan suka yafe muku wani abu 
daga gare shi, da datfin rai. to, ku ci 
shi da jin dadi da saufcin hadiya. 

3. Kada ku bai wa waw5ye f *' 
dukiyarku. wadda Allah Ya sanya 
ta a gare ku, kuna masu isayuwa (ga 
gyaranta). Kuma ku eiyar da su a 
cikinta, kuma ku tufatar da su. 
kuma ku gaya musu magana sanan- 
oiya ta alheri. 

6. Kuma kujarraba marayu* har 
a lokacin da suka isa awe. To, idan 
kun lura da shiriya daga gare su, to, 
ku mika musu dukiyoyinsu. Kada 
ku CI la da Rama, kuma da gaggawa 
kafin su girma. Kuma wanda yake 

(1) Asahn niaraya sh7nc yaron da bai balaga ba, kuma ubansa ya mutu. Amma a 
cikin aya-AIIah Ya sam-ana nufin dukkan mai rauni a cikin alumina, wanda yake neman a 
Usarc haEEima da Allah Ya cfora wa Musulmi su isartr Saboda haka Ya shafc jawabm 
shaiadin, kuma Ya fara da hukunce-hukunce. a kan talsilin yadda ?a a txarc masu rauni a 
cikin arumma- Ya fara da mala a wajen aure. adadinsu daga daya /uwa huifu, gwarg* 
wadon karfin mulum da iyawar&a ga tsat da adalci a gare su, ko a Lsakammu Adalci na 
kwana da ciyarwa da Lufatarwa 

(2) Sa'an nan yadda akc rifion dukiyar wawa wanda bai san yadda akc rtfion dukiya 
ba, ko da shT baligi nc, ya yi aure t kuma ki> da slu nc yake ncman dukiyarsa da kansa; 
kamar da ijara. Wannan wata hanya ce la tsaron hafcKin masu rauni. U.Suratun Nisa* 114 t iUjt ijj** wadalacce, to, ya kama kansa, 
kuma wanda yake faftiri, lo, ya ci, 
gwargwadon yadda ya kamata. To, 
idan kun mifca musu dukiyoyinsu, 
sai ku shaidar a kansu. Kuma Allah 
Ya isa Ya zama Mai bincike. 

7. Maza suna da rabo u) daga 
abin da iyaye biyu da mafi kusantar 
dangi suka hari, kuma mata suna da 
rabo daga abin da iyaye biyu da 
matt kusantar dangi suka ban, daga 
abin da ya Caranta daga gare shi ko 
kuwa ya yi yawa, rabo yankakke. 

8. Kuma idan ma'abuta zumun- 
ta da marayu da matalauta suka 
halarci rabon, to, ku anuria su daga 
gare shi, kuma ku fatfa musu maga* 
na sananniya la alhcri, 

9- Kuma wacfanda suke, da sun 
bar <2) zurriyya masu rauniabayan- 
su, za su ji tsoro a kansu, su yi 
sauna, sa'an nan su bi Allah da 
taicawa, kuma su farfi magana 
madaidaiciya, 

10. Lallc ne. wadanda suke cin 
dukiyar marayu da zalunci, to, 
wula kawai suke ci a cikin cikku- 
nansu, kuma za su shiga cikin wata 
wuta rnai tsanani. 

//. Allah Yana yi mukuwasiyya 
a cikin 'ya'yanku; namiji yana da 
rabon mata biyu, Idan sun kasancc 


'i *. 


.— t* S^mUdts^a 


/-#a iA* 


fc^-$ftM& (1) Hukunue-hukunccn rahon gado, hanya ce la tsaron haCCin masu rauni 

(2) Watau yadda niulum mat Kananan *ya*ya yake isoron ya muiu ya bar su babu 
wala dukiya da ?i la unmake sih haka kuma su Musulmi wadanda aka sanya aikm rabuu 
gario a hannunsu. su yi uinam, da sti nc suka mum suka bar 'ya'yansu haka Saboda haka 
wannan /ai karya ^uctyar mai son ya yi rolunct daga dukiyar marayu. U.Suratun Nisa* 115 t iUjii ■j>- mSta nc fiyc da biyu kuwa, to, suna 
da biyu daga kashi uku din abin da 
ya ban, kuma idan (a zama guda ce 
(kawui), to, tana da rabi. Kuma 
lyaycnsa biyu kowane daya daga 
eikinsu yana da daya daga kashi 
shida dm abin da ya bari idan wani 
reshe ya kasance gare shi, to, idan 
reshe bai kasance gare shi ba, kuma 
iyayensa ne (kawai) suka gaje shi, 
to, uwa lana da sulusi (daya daga 
cikin kashi uku). Sa'an nan idan 
'yaiTuwa sun kasance gare shi, to, 
uwarsa lana da SUdusi (daya daga 
cikin kashi shida) daga bayan wa- 
siyya wadda ya yi ko kuwa bashi. 
Ubanninku da 'ya'yanku, ba ku 
sani ba, wannensu ne mall kusanlar 
amfani a gare ku. Yankawa daga 
Allah. Lalle ne, Allah Ya kasance 
Masani Mai hikima. 

72. Kuma kunada rabin abin da 
matanku na aure suka bari idan 
reshe bai kasance gare su ba. Sa'an 
nan idan reshe ya kasance gare su. 
to, kuna da rubu'i (daya daga cikin 
kashi hudu) daga abin da suka ba- 
rm, daga bayan wasiyya wadda 
suka yi ko kuma bashi* (Su) kuma 
suna da rubu'i daga abin da kuka 
bari idan reshe bai kasance ba gare 
ku, idan kuwa reshe ya kasance gare 
ku. to, suna da sumuni (daya daga 
cikin kashi takw f as) daga abin da 
kuka bari, daga bayan wasiyya 
wadda kuka yi ko kuwa bashi. Idan 
wani namiji ya kasance ana gadon 
sa bisa kalala* ko kuwa vvata mace, 
alhali kuwa yana da dan'uwa ko 


■ v " \ l *\^ £ ■ ■ * * i ij* 
* J 1 < i i &z /^if < i\~ t • 


*i?< 


ob rfJtsaiiWiM 4.Suratun Nisa* lift t *W*Jl i j^- yar'uwa (t) to, kowane daya daga 
okinsu yana da sudusj (daya daga 
cikin kashi shida), sai idan sun ka- 
sance mafi yawa daga wannan, lo, 
su abokan tarayya ne a cikin sulust 
(cfaya bisa uku), daga bayan wa- 
siyya wadda aka yi ko kuma bashi. 
Ba da yana mai cutarwa ba, ga 
wasiyya. daga Allah. Kuma Allah 
Masani ne Mai hafturi. 

/J. Wadancan lyakokm Allah 
ne. Wanda ya yi da a ga Allah da 
Manzonsa. (Allah) /ai shigar da shi 
gidajen Aljanna (wadanda) Roramu 
suna gudana daga EarKashmsu, 
suna madawwama a cikinsu, kuma 
wannan shi ne rabo babba. 

14. Kuma wanda ya safia wa 
Allah da ManzonSa, kuma ya Rcta- 
rc iyakokinSa, zai shigar da shi 
Wuta« yana madawwami a cikinta, 
kuma yana da wata azaba mai wala- 
kanlarwa. 

15. Kuma wadanda suka jc wa 
alfasha daga matanku, lo, ku nemi 
shaidar mutanc hutfu daga garc ku 
a kansu. To, idan sun yi shaida, sai 
ku tsare su a cikin gidaje har mutu- 
wa ta karBi rayukansu, ko kuwa 
Allah Ya sanya wata hanya a gare 
su.<*> 

rr £\< *,* SA^-y^^o^ 


(1) Danuwa ko 'yar'uwa, a nan, ana nulin irummi ko Ii*ummiya, kowane rfayansu 
yaiiu da suduii idan Mina da yawa, walau sun kat biyu ko abin da ya fi biyu, to* suna da 
sulusi. Babu bambatici isakamn uiimiji da mace gare su T domjn jlhar gadonsu maa? ce. 
watau uwar manucin. 

(2) Ayoyi na 15 da 16 an shale hukuncinsu wajen haddi da ayar Surarun Nur ta biyu 
<\ t i Hadisin Rajani ga zawan da mwua ttadftndd silkfi >; Ztaa, kuma da bulula (fan da 
korarbabancnami|i,da kuma hfllaladarigabudurwa. Kuma ana jefe mai liwaJi da wanda 
ake yi a kansa idan sun balaga. ko da su banawa nc Ana ladabt ga mai liwatfi da matarsu, 
amtna ba a kashc shi. Livvadi da waia mace kamar /ina yakc ga namijin U.Suratun Nisa* 117 i *uji i^- 16. Kuma wadanda (nwa biyu) 
Silks JC mata a> daga gare ku, to, ku 
cutar da SU, sa'an nan idan sun tuba 
kuma suka kyautata halayensu, sai 
ku kau da kai da ga barinsu. Lalle 
ne. Allah Ya kaaance Mai karBar 
tuba ne, Mai jin Kai. 

17. Abar da lake tuba kavvai ga 
Allah, ita ce ga wadanda suke aika- 
tawar mugun aiki da jahilei sa'an 
nan su luba nan kusa t2) . To. 
wacfannan Allah Yana karbar tu- 
barsu. K uma Allah Ya kasance Ma- 
sani ne, Mai hikima. 

IS Ba tuba ba cc ga wadanda 
suke aikatawar munanan ayyuka 
har idan mutuwa ta halarci dayansu 
ya ce: **LaIle neni, na tuba yanzu." 
Kuma ba tuba ba ce ga wadanda 
suke mutuwa alhali kuwa suna kafi- 
rai. Wacfannan Mun yi musu tatta- 
lin waia azaba mai radadi. 

19. Ya ku wadanda suka yi lma- 
ni! Ba ya halatta a garc ku, ku gaji 
mata a kan tTlas* Kuma kada ku 
hana su aurc domin ku tafi da sas- 
hen abin da kuka ba su, face idan 
kuka zo da wata alfasha 13 ' bayya- 
nanniya. Kuma ku yi zamaniakewa 
da su da alheri. Sa'an nan idan kun 
Ki su, to, akwai tsammanin ku (ci 


£&Z&&fi»t&fc3L <^1 
VLJiEh<J6 ^/ 
(1) Ma/a biyu masu je wa alfasha su nc masu yin liw&tfi da junansu. 

(2) Nan kusa. watau a gubanin mutuwa 

13) Mugun halm da sharFa ba ta yarda da shi ba kamar fiiyo ko yawon banza. a nan 
habu lain ku hana su aurc sai sun yi muku hurt, kuma Allah Ya hana gallon mala karnar 
diiki\ a. Sun kasance suna yin haka. ba da sake bayur da sadaki ba, duniln dogara da 
wanda ubansa ya bayar. sai su aurar da Ha a kan haka ga warn dan'uwan mamactn, ko 
kuma wanda sukc so ya aurc la. U.Suratun Nisa' US 1 *uJi tjy wani abu alhali kuwu Allah Ya 
sanya wani alheri mat yawa a 
cikinsa. 

20. Kuma idan kun yi nufin mu- 
sanya mata a matsayin wala mala, 
alhali kuwa kun hai wa cfayarsu 
icindari m , to, kada ku karfii kornc 
daga gare shi. Shin, za ku karfie shi 
da Jcarya da zunubi bayyananne? 

2L Kuma yaya za ku karfie shi 
alhali kuwa, hakika, sashenku ya 
sadu zuwa ga sashe, kuma sun riici 
alkawan (2J mai kauri daga gare ku? 

22 Kuma kada ku auri abin da 
ubanninku suka aura daga mala, 
face abin da ya shige. Lalle ne shi, ya 
kasancc alfasha da abin fcvama. 
Kuma ya munana ya zama hanya. 

23. An haramta muku uwa> 
ycnku. da *ya*yanku, da 'yaiT- 
uwanku mala, da goggoninku. da 
innoninku, da 'ya'yan tfan'uwa, da 
'ya'yan 'yar'uwa, da uwaycnku wa- 
cfanan da suka shayar da ku mama, 
da 'yan'uwanku mata na shan 
mama, da uwayen matanku, da 
agololinku wacfanda suke cikin 
dakunanku daga matanku wa- 
cfanda kuka yi duhuli da sll kuma 
idan ba ku yi duhuli da su ba, lo, 
babu lailV J> a kanku, da malan 
"yfi'yanku wacfanda sukc daga 
tsatsonku, kuma kada ku hacfa Isa- 


*/■ t^ _ * tj^^-^x^w 1 231. (II Kindan. shi ne duktya mai yawa. uEiya duhu goma sha biyu. na azuifa. 

(2| Alkawarin riConsu da alhcn ko kuma sallamarsu da kyaulauiwa. HaKara Aya la {3) Daunnaurc a kancfiya yana haramla uwaru, anunadauririaurea kan uwa. ba ya 
ha rami a diyur sai in an yi duhuli da iia, ko kuma an yi tamauu'i da iij J.Suratun Nisa' Wi t iU-Ji i^. kanin 'yan'uwa biyu mala, face 
abin da ya shigc. Lallc nc. Allah Ya 
kasance Mai gafara nc Mai jin Kai. 

24. Da Isararrun aurcn'" wasu 
maza, face dai abin da hannuwanku 
suka mallaka. (Ku tsarc) Litlafin 
Allah a kanku. Kuma an halalta 
muku abm da yake bayan wancan. 
Ku ncma da dukiydyinku. kuna 
masu yin aure, ba masu yin zina ba. 
Sa'an nan abin da kuka ji daifi da 
shi daga gare su, lo, ku ba su ijaro- 
rinsu bisa farillar sadaki. Bahu laifi 
a gare ku ga abin da kuka yi yarda- 
tayya' 21 da shi a bayan farillar sada- 
ki, Lalle nc Allah Ya kasance Masa- 
ni ne, Mai hikima. 

25. Kumawanda 0, baisami\va- 

data ba daga cikinku bisa ga ya auri 
'ya'ya muminai, to, (ya aura) daga 
abin da hannuwanku na Jama suka 
mallaka, daga kuyanginku mumi- 
nai. Kuma Allah ne Mafi sani ga 
Tmaninku, sashenku daga 14 ' sashe. 
Sai ku aure su da lzinin muiancnsu. 
Kuma ku ba su ljarorinsu bisa ga 
abin da aka sani. suna masu kamun 


mj&m&&$& 


_•* ' .-j -i jjm^^ , r, <> 'Sat* -r - if > ~ 

^jS^>\ l^ S*J*» 1$ (1) An haramta muku maian aurcn uasu ma/a, maiuEar mazan&u ba su sake su ba. 
M usulmi nc ka kuwu Kitaba^a, sai fa idan kun kamo su nc daga Rasar da lake ta ahokan 
gaba.anartkunaiyalakutsuhaka.dominkamuya warwarcaurensu. Idankunyt larnauu\ 
da wasu mala a kan kuskurc ba da aure ha. sai ku biya su sadaki a kan haka An hana 
aurcn lamallu'i, waiau yin aure zuwa ga ajali Abdullahi bn Abbas ya cc yin sa ya fi zina. 

(2) Bayan sadakm da aka yanka babu laifiTdan kun yi yardatayya da Kara wani ahu a 
K.m faritia, kuma babulaifi idan iia matar la yarda da kayarda Sarin ko kuwa shimijin ya 
yarda da biyan Sarin. 

(3) Hukuncc-hukunccn aurcn kuyanga ga wanda bai &anu ikon auien "ya ba. Aibin 
aurcn kuyangi sh; ne bauuir da zunya, domin baula daga uw-i take. Saboda haka ba ya 
halalta ga Musuluuyaaun baiwar kafin. komclarurarda takccikj.saidaiyasaycudaga 
gare shi, 

(4) Ku duka datdat kukc wajen Tmani da Musuluncl Dubi kuma Al 'Imrana 195. U.Suratun Nisa' 120 t *wJt ij>i kai T barnasuzinaba, kuma ha maiu 
rikon abokai ba. To. idan aka aurc 
su, sai kuma suka zu da wata al- 
lasha, to, akwai a kansu rabin abin 
da ke a kan 'ya'ya daga azaba. 
Wancan (auren kuyanga) ga Wanda 
yaji tsoron wahala ne daga garc ku> 
Kuma ItU yi haKuri shi nc mafi 
alheri a garc ku. Kuma Allah Mai 
gafara nc Mai jin Kai. 

26. Allah Yana nufin Ya bay- 
yana muku, kuma Ya shiryar da ku 
hanyoyin wacfanda sukc a gaba- 
ninku kuma Ya karBi tubarku. 
Kuma Allah Masani ne Mai 
hikima. 

27. Kuma Allah Yana nufin Ya 
karBi lubarku. Kuma wacfanda 
sukc bin sha'awoyi suna nufin ku 
karkata, karkata mai girma. 

25. Allah Yana nufin Ya yi 
muku sauRL kuma an halitta mil- 
ium yana mai rauni. 

29, Ya ku wacfanda suka yi ima- 
ni! Kada ku ci dukiyoyinku a tsa- 
kaninku da yaudara* tn face idan ya 
kasance daga fatauci ne, bisa yarda- 
layya daga garc ku. Kuma kada ku 
kashc kanku. Lallc nc Allah Ya 
kasance, game da ku, Mai jin Ear ne, 

30. Wanda ya aikala wancan 
bisa ta'adi da /alunci. lo, za Mu 
Cone shi da Wuia. Kuma wannan 
ya kasance ga Allah (abu ne) mai 
sau£i T v-*^ *" 9 & 


J **■ * L 


"< ' " . '- 


U 3h T-**^"| (1) Ilukuncinandiikiyarmutoncda Icaryakoyaudara. hitramun ne, datum yarn* kai 
ga mutanc su kashe kansu. 4.Suratun Nisa* 121 i *wJl ijj* 3L Idan kuka nisanci manyan 
abubuwan da akc hana ku aika- 
lawa, lo, /a Mu kankare munanan 
ayyukanku daga gare ku, kuma Mu 
shigar da ku mashiga la karimci. 

32. Kuma kada ku yi gurin abin 
da Allah Ya fifita sashenku da shi a 
kan sashc; ma/a suna da rabo daga 
abin da suka tsirfanta, kuma mala 
suna da rabo daga abin da suka 
tsirfanta. Ku roCi Allah daga fala- 
larSa. Lallc nc, Allah Ya kasance, 
ga dukkan komc, Masani. 

33. Kuma ga kowa. Mun sanya 
magada daga abin da mahaifa da 
mafiya kusancin /umunta suka 
ban. Kuma wadanda rantsu- 
woyinku suka kulla (n ku ba su 
rabonsu. Lallc nc T Allah Ya kasan- 
ce t a kan dukkan kdme, Mahalarci. 

34. Ma/a masu tsayuwa nc (2) a 
kan mala, saboda abin da Allah Ya 
fifila sashensu da shi a kan sashc 
kuma saboda abin da suka ciyar 
daga dukiyoyinsu. To. salihan mata 
masu da a ne, masu tsarewa ga gaibi 
saboda abin da Allah Ya tsare. 
Kuma wadanda kuke tsoron bijire- 
warsu, to, ku yi musu gargatfu -O *« 4 T '^ 
m&M-fc^- T .#4tf* rtt. J^^Oii \^jjj^ \&4&** iit 
\ * i 


(1) A zamanin Jahihyya ana icullin amana a tsakamn kahilu ko a tsakamn muium da 
warn muium Wannan Cullin amanar yak an haifa har da sudusm dukiyar wanda ya muiu 
dagacikmsu, Wasu Musulmi *un shiga Musulunci a bayan sun k'ulla jrin wannan amanar, 
saboda haka Allah Ya yi umurm da cika wannan alkawarin, kuma Ya kashc al'adar, Ya 
musanya ta da hukoncc-hukunccn Musulunci. Kuma ana fassara masu Cullin ranisuwa da 
masu gudanar da aikjn rabon dukiyar gado + Ana btyan su ijarar wahalarsu daga kawunan 
magada kamar yadda ya kamala. 

(2) Allah Ya sanya shiigabandn gida da gudanar da lasarrufinsa a hannuwan maza, 
dominginarjikinsu, da hankalmsuda kuma dukiyarsu da sukcciyarwa ga sadaki da kuma 
nafakar (ciyarwar) gidaiu Kuma Allah Ya a^a wa mala tfu'a ga ir.a/a da kuma isare 
fanojinsu domin kada su kawo wani ha£on da ba dan gida ba, a akm gidan 4.Suratun Nisa* 122 1 *uJl ij>i kuma ku Kauraec musu a cikin wu- 
rarcn kwanciya. kuma ku doke su 
Sa'an nan kuma t idan sun yi muku 
tfa'a, lo. kada ku ncmi waia hanya a 
kansu. La lie ne Allah Ya kasance 
Macfaukaki, Mai girma. 

35. Kuma idan kun ji tsoron sa- 
bawar isakaninsu, to, ku aika da 
wani mai sulhu daga mutanensa da 
wani mai sulhu daga mutanenta. (I) 
Idan sun yi nufin gyarawa, Allah zai 
daidaila tsakaninsu (ma'auran). 
Lalle nc Allah Ya kasance Masani. 
Mai jarrabawa, 

36. Kuma ku baula wa (ZJ Allah, 
kuma kada ku hada wani da Shi, 
kuma ga mahaifa ku yi kyautalawa, 
kuma ga maahucin /umunla da 
marayu da matalauta, da ;naR wabci 
ma'abuctn kusanta, da male wabci 
manisanci, da aboki a gefe da dan 
hanya, da abin da hannuwanku na 
dama suka mullaka. Lallc ne Allah 
ba Ya son wanda ya ka.sancc mai 
lafcama. mai yawan alfuhari. 

37. Wadanda sukc yin rowa. 
kuma suna umurnin mutanc da yin 
rowa, kuma suna 66yewar abin da 
Allah Ya ba su na falalarSa. Kuma 
Mun yi tattalL saboda kafirai, a?,a- 
ba mai walakantarwa. 

-* f f 


(1) Hakiiinani ku masu sulhu biyu, su iaS\ su yi hincikcn abin da ya hana aunrn kyau. 
suiiawacimarasgaskiyadagacikjnma'auran. kokumasuhukunla rabuwada huh. koba 
da hull ba. Abin da *uka hukunta alfcati ya zarlar da shi t 

(2) Bauia wa Allah *hi ne a bi umurninSa, a bar hamnSa a komr Sa'an nan ya biyar 
da nau'ukan mutanc wadanda mulum ?at yi ihsani zuwa garc su gwargwadon darajarsu 
kuma da haltnsa Sa'an nan ^argi a kun marowaci da sakamakonsa. da mai ciyarwa amma 
ba a btsa hanyar baula wa Allah Ha -t.Suratun Nisa' 123 I (Ujlfl '.»- J5. Kuma wadanda suke ciyar 
da diikiyoyinsu domin nuna wa 
mulane, kuma ba su yin Imani da 
Allah, kuma ba su yin imani da 
Ranar Lahira, kuma wanda Shai- 
dan ya kasance abokm hatfi a gare 
shi, to. ya munana ga abokin hacfi. 

39. Kumamenenca kansu, idan 
sun yi imani da Allah, kuma da 
Ranar Lahira, kuma sun ciyar da 
abin da Allah Ya a/urta su, kuma 
Allah Ya kasance, garcsu, Masani? 

40. Lalle ne. Allah ba Ya za- 
luncin gwargwadon nauyin zarra, 
idan la kasance alheri ce, zai riBa- 
nya ta, kuma Ya kawo daga gunSa 
ijara mai girma. 

41. To, yaya. idan Mun zo da 
shaidu daga dukan aPumma, kuma 
Muka zo da kai a kan wadannan. 
kana mai shaida! 

42. A ranar nan. wadanda suka 
kafirla kuma suka saba wa Manzo, 
suna gurin da an baje Rasa da su, 
kuma ba su Boye wa Allah wani 
labari. 

43. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Kada ku kusanci salla alhali 
kuwa kuna masu mayc"', sai kun 
san abin da kuke fada, kuma haka 
idan kuna masu janaba, face mai 
ESiare hanya. har ku yi wanka. '- - '" St* 


< <f< . * ^ 


(0 A lokacin ba a hanashanpya ha. Sa'an nan aka hana la daayarSuratu! Ma'idah 
la VO t Mai janaba kuma ha ya yin xalla kuma ba ya shiga masallaci sai ya yj wanka ko 
laimama, sai dai yana iva shiga da myyar wucewa daga (cola zuwa ga wata, ko kuwa ya 
shjga ya tfebo ruwa ya fita. Ana yin taimama saboda rashm ruwa hafiifiaian. kn ma*anan, 
kamar mai rashin lafiya.Shafarmacenaksryaiilwala. amma ba ya sabbaba wanka idan an 
yi shafardaniyyarjindadikakumaansarm jindadin ba da mm ba. Mai shafarda wanda 
aka shafa duka daya suke 4.Suratun Nisa* 124 t iUjii ■j>- Kuma idan kun kasance majinyata. 
ko kuwa a kan tafiya ko kuwa warn 
dagu cikinku, idan ya zo daga gaya- 
cfi. ko kuwa kun shall mala, ba ku 
sami ruwa ba. to, ku nufi fuskar 
Rasa mai kyau, ku yi shafa ga fusko- 
kinku da hannuwanku (n . Lalle ne. 
Allah Ya kasance Mai yafewa Mai 
gafara* 

44. Shin, ba ka gani ba, /uwa ga 
wadanda aka bai wa rabo daga 
Littafi, suna sayen ftaia, kuma suna 
neman ku 6ace daga hanya? 

45. Kuma Allah ne Mafi sani ga 
makiyanku, kuma Allah Ya isa Ya 
zama MajiBinci, kuma Ya isa Ya 
zama Malaimaki, 

46. Daga wadanda suka tuba 
(Yahudu). akwai wasu suna karka- 
lar da magana daga wuraienla, 
sunacewa: "Munjiya a) kuma mun 
Iciya, kuma ka jiya a wanin wurin 
jiyawa, kuma ra'ina (da mVanar 
"rufiaftfie"), ka isare mu/* domin 
karkatarwa da rsunansu. kuma 
domin suka a cikin addinL Kuma 


"A' 


ft 


(1) Walau ku yi laimama saboda rashin ruwa. 

(2) Yahudu. ana kiran su da maganar Musa da ya cc wa Ubangiji, 'Mun tuba zuwa 
garc Ka, ya Allah/ {A'araf, aya ta 1 55) domin \/p\\ da sukc yi na Gin bin haddodin Allah 
Suna karkalar da magana da asalin ma'anarla /uwa pa wala ma 'ana la i/gili. suna ccwa 
Mun ji" amma aikmsu yana nuna cewa. Sun JEt* suke null Kuma *Ka jiya a wanin wurin 

jiyawa' addu'a cc mai daukar ma'anar alhcn da ma'anar sham. *u kuwa suna nufin la 
sharnn Haka kalmar v ra ina' lana da maanar 'tsarc mu' Ico *saurara mana\ kuma lana da 
rtia'anaj Ya ru6a6Be\ Suna nufin ma'anar Earshen. 

Wannan bayani shi ma laimako nc pa MuMilmi masu raumn hankah domin a twe 
musu addinin^u kamar yadda akc Uaron dukiyarsu. An cusa inn wannan makirci a wala 
addu'a da sukc ccwa "JauharatuI Kamali" inda suka sifanta wanda suke yi wa salaii da 
"asEam" mali cuia Wannan la yi daidai da kalmar ra'ma, ko ma ta fi muni, dftmin rsTina 
lana da wala ma ana la yabo. amma asfc'am ha la da wala ma "ana s.n la zagj kawaj. Allah 
Ya tsare mu daga sharnn maEiyan uddim 4.Suratun Nisa* 125 t iUjii lj>< da lalle su, sun cc: "Mun jiya kuma 
mun yida a, kuma ka saurara kuma 
ka dakala mana," hakika. da ya 
kasancc mall alheri a gare su, kuma 
mafi daidaila : amma Allah Ya 
la'ane su, saboda kafircinsu don 
haka ba za su yi imam ba, sai kadan. 

47. Ya ku wadanda aka bai wa 
Littafi! Ku yi imani da abin da 
Muka saukar, yana mai gaskalawa 
ga abin da yake tare da ku, tun 
gabanin Mu shafe wasu fuskoki, 
sa'an nan Mu mayar da su a kan 
bayayyakinsu, ko Mu la'ane su ka- 
mar yadda Muka la'ani masu Asa- 
bar. Kuma umurnin Allah va ka- 

if 

sancc abin aikalawa. 

48. Lalle ne. Allah ba Ya gafarla 
a yi shirki game da Shi. kuma Yana 
gafarla abin da yakc bayan wannan 
ga wanda Yakc SO, kuma wanda ya 
yi shirk? da Allah, to, lalle nc ya 
Rirkiri zunubi mai girma. 

49. Shin, ba ka gani ba* ZUWa ga 
wadanda suke tsarkakekansu?A , a, 
Allah ne Yake tsarkake wanda 
Yake so. Kuma ba za a zalunce su 
da zaren gurtsun dabino ba. 

50. Ka duba yadda suke RirEira 
karya ga Allah! Kuma shi ya isa ga 
2ama zunubi bayyananne. 

5/. Shin, ba ka gam ba zuwa ga 
wadanda aka bai wa rabo da ga 
I .il tafi, suna imani da gunki da Shai- 
dan (l> , kuma suna cewa ga wadan- y^^i^^ ? ■*■ ©iisi 


. ^ T ^* , w^ffjasg 

4>J&Jl 4jd Jp tijj&ju&j&s ? *W*u ■* 

(1) Jibti sunan kowanc gunki ne. TJaguiu snnan Shaicfan nc mai lurftira Jcarya ya 
jingina ta ga Allah, sheUuiun da yakc /a ma tare da gumaka ko wamnsu muurm nc ko 
ajjani. domm ya Batar da masu rauiun hankalu a ciktn Yahudu ka a eikin Musulmi U.Suratun Nisa* 126 t iUjii ■JJ- .* .? i* da suka kafirta: "Wadannan nc 
matlya shiriya daga wadanda suka 
yi imam ga hanya"? 

52. Wacfannan nc wadanda Al- 
lah Ya laancsu, kuma wanda Allah 
Ya la'ana, to. ba /a ka sami matai- 
maki a gare shi ha. 

53. K6 suna da rabo nc daga 
mulki? To, a sa an nan ba ?a su iya 
bai wa mutane hancin gurtsun dabi- 
no ba. 

54, Ko suna hasadar mutane 11 ' 
nc a kan ahin da Allah Ya ba su 
daga falalarSa? To. lalle ne, Mun 
bai wa gidan Ibrahim Littafi da 
hikima kuma Mun ba su mulki mai 
girma, 

55, To, daga cikinsu akwai wan- 
da ya yi imani da shi, kuma daga 
cikinsu akwai wanda ya kangc daga 
gare shi. Kuma ya isa Jahannama ta 
huru da shi. 

56, Lalle nc wacfanda suka kafir- 
la da ayoyinMu /a Mu Rone su da 
Wula. ko da yaushe fatunsu suka 
nuna, sai Mu musanya musu wasu 
tatun, domin su cfancfani uzaba, 
Lalle ne Allah Ya kasance Mabu- 
wayi, Mai hikima. 

57. Kuma wacfanda suka yi ima- 
ni, kuma suka aikata ayyuka na 
ftwarai. za Mu shigar da su gidiijen 
Aljanna* (wacfanda) koramu suna 
gudana daga EarEashinsu, suna 
dawwamammu a cikinsu har aba- (I) Annabi Muhammadu. tsTra da anuactn Allah sun labbata a gare shi An ce masa 
tfan gidan Ibrahim domin Yahudu su san shi ha k.isasshc ba nc ga danganuka. daga garr 
su. Kuma bat fiia ba daga tsarin ccwaAnnahawa mSftiLittSfta bayan Ibrahim, da^a 
zunyarsa /a su filo. Kuma *un san wannan a cikin lillafinsu. walau Attaura. ■uhKSs 
105-x^yy 


&&£&;$£ ?s-;?>*^<Ani < a 


U.Suratun Nisa* 127 t iUjii ■j>- da, suna da T a cikinsu, matan aure 
masu tsarki. Kuma Muna shigar da 
su a waia inuwa malabbaciyar 
lumshi. 

58. Lalle ne Allah Yana umur- 
nin ku ku bayar da amanoni zuwa 
ga masu su/ 11 Kuma idan kun yi 
hukunci a tsakanin mutanc, ku yi 
hukunci da adalci. Lalle nc\ Allah 
rnadalla da abin da Yakc yi muku 
wa'azi da shi. Lalle ne Allah Ya 
kasance Mai ji ne, Mai gam. 

59. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni I Ku yi da'a ga Allah, kuma ku yi 
da'a ga ManzonSa, da ma'abuta 
aPamari daga cikinku.' 2 ' Idan kun 
yi jayayya a cikin wani abu, to ku 
mayar da shi zuwa ga Allah da 
ManzonSa, idan kun kasance kuna 
imam da Allah da Ranar Lahira 
Wannan tie mafi alheri, kuma mail 
kyau ga fassara. 

60. Shin, ba ka gani ba, zuwa ga 
wadanda suke riyawar ccwa suna 
imani da abin da aka saukar zuwa 
gare ka da abin da aka saukat daga 
gabaninka. suna nulln su kai Kara 
zuwa ga'Dagulu'-" alhali kuwa. lal- **fe< 


*ftrf« 

(1) Talakawa muiane nc masu raunt a akin hannuwan shugabanmnsu Su da 
dukiyarsu amanoni ne na Allah a cikin hannuwan shugabanm, saboda haka isaninsu da 
dukiyarsu, jovargwadonshari'a, da yin hukunci a tsakaninsu da adalci. bayar daamanane 
ga masu ila. Wanda ya bi son zuciyarsa dtika ga dayan watfannan abubuwa. to. ya yi 
yaudara ga Allah kc nan Allah kuma /,ai kama shi da hukuncin mayaudari 

(2) Haka$ukunjamutaneialakawa > amanaceakansusuyardada hukuncin Allah da 
ManzonSa. a koine na al'amurransu da muMmalolmsu, Kuma wajibi nc a kansu su varda 
da abin da aka hukunia a kansu datdai da shan ar Allah Su kuma idan sun saba. to, sun 
yaudan amanai Allah kc nan. 

(3) Dagutu shi nc dukan mai yiti dokoki wadanda ba dokokin Allah ha. Dukan 
wanda ya bi doka wadda ha ta Allahbaacikm ibada. kowadda iasaSa wahaddm Allah a 
rikin mu'amaloli na ha£E5Ki ko na laifuka, to, ya shiga cifcjn wannan tarkon U.Suratun Nisa* 128 i *wJl ijf Ic nc, an umurce su da su kafirla da 
shi, kuma Shaicfan yana ncman ya 
fialar da su, Batarwa mai msa, 

6L Kuma idan aka ce musu: 
"Ku 70 zuwa ga abin da Allah Ya 
saukar, kuma zuwa ga Manzo" za 
kaga munafukai ni suna kangc mu- 
tane daga gare ka, kangcwa. 

62. To, yaya, idan wata masifa la 
same su T sabdda abin da hannu- 
wansu suka gabatar sa'an nan 
kuma su je maka suna ranlsuwa da 
Allah cewa, "Ba mu yi nufin kome 
ba sai kyautatawa da daidaitawa/ 1 ? 

63. Wadannan nc wacfanda Al- 
lah Ya san abin da kc cikin zuka- 
lansu- Sabdda haka ka kau da kai 
daga gare su, kuma ka yi musu 
gargatfi, kuma ka gaya musu, a 
cikin sha'anin kansu, magana mai 
nauyi da fasaha. 

64. Kuma ba Mu aiki wani Man- 
/o ba face domin a yi masa da'a da 
i/inin Allah. Kuma da dai lallc su, a 
lokacin da suka zalunei kansu, 1 " 
sun zo maka. sa'an nan suka nemi 
gafarar Allah kuma Manzo ya 
ncma musu gafara, hatcifia, da sun 
sami Allah Mai karfiar luba, Mai 

ii'"' fi "i 


^$j*£$&a$ flf * 


{ I ) Miyagun shugabanni masu karkatar da muminai daga hukuncin Allah da hujjar 
wai suna nufin su daidaila dumin a harfa Musulmi da kafirai ga hukunci, la haka har 
kiilin ya feasance mar yin hukunci a kan Musulmi Su watfannan masu yin haka, ba 
Musulmi ba nc* munafuk.m Musulmi nc Musuluncinsu na baki nc kawai, da ya kai ga 
/uciya da ba su yi ko lunantn yarda da haka ha Allah Ya isarc mu daga &harrin Shaicfan. 

{2) Wanda ya tu iiukuncin Allah, ya yi laid bijou domin sa6a wa Allah da ManzonSa 
Kuma wannan ya niina rashin imaninsa da Allah da ManzonSa^ Saboda haka nc ayfi mai 
bin wannan !a cc Musulmi ha su da imini sai sun yarda da hukuncin Allah ga keme daga 
al'ajnurransu, kuma su yarda da hukuncinSa. ba dajin wani fcunci a cikin 2ukatansu ba. 4.Suratun Nisa* 12V t *uJl ijf 65. To, a 'aha! Ina ranlsuwa da 
Ubangijmka. ba za su yi imani ba, 
sai sun yarda da hukuncinka ga 
abin da ya saba a Isakaninsu, sa'an 
nan kuma ba su sami wani Kunci a 
cikin /ukalansu ba. daga abin da 
ka hukunta, kuma su sallama sal- 
lamawa, 

66. Kuma da dai lallc Mil Mun 
wajabta musu cewa, "Ku kashe 
kanku, ko kuwa ku fila daga gi- 
dajcnku*\ da ba su aikaia shi ba, 
face kacfan daga gare su. Kuma da 
diii lallc su sun aikaia abin^da akc 
yi musu gargadl da shi, haKika, da 
ya kasance matl allien daga gare 
su, kuma mail tsanani ga labba- 
tarwa. i+*t 67. Kuma a sa an nan, hakiKa. 
da Mun ba su, lada mat girma, 
daga gunMu. 

6H. Kuma lalle ne, da Mun shi- 
ryar da su hanya madaidaiciya, 

69, Kuma wadannan da suka yi 
da* a ga Allah da ManzonSa, to, 
wadannan suna tare da wadanda 
Allah Ya yi ni T ima a kansu, daga 
annabawa da masu yawan gaska- 
tawa. da masu shahada n \ da sali- 
hai, Kuma warfannan sun kyautatu 
ga zama abokan lafiya. $tL#ft3KSUJ^<Sb ©n^tf^i^; t,~ 


-r _ ,A i*r. art/AiUJu ®G^5^j»^ ,>-*-j (]) Darajar tfaukaka ga addtm shi tic zama Aonabt sa'an nan SiddiJt. waiau manyan 
sahahban kowanc Annabi. Wadannan darajoji hiyu yanzu an rufesu daga kowa. domin 
babu sauran annahci wanda vakc tare da siddik jna Ta uku ila cc shahada walau a ka>hc 
mutum a wurin yaKi donun tfaukaka kalniar Allah da isarr ha£Cu£in Mu&ulmi. Wannan 
ita cc maKasudm abin tarfa a nan. domin abin da sfirar kc karaniarwa. kuma domin ya 
/ama shimfiifar mugana a kan darajar|ihadi da amfanomnsa. Ta hucfu /ama salihi mat son 
abin da Allah Yake su kuma inai Urn abiti da Allah Yakc Ei. 4.Suratun Nisa' 130 t iUjii ■j>- 7(K Waccan falalar daga Allah 
take, kuma Allah Ya isa zama Ma- 
sanii 

7L Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Ku riki shirinku (l \ sa'an nan 
ku fitar da hari jama'a jama'a, ko 
ku filar da yalci gaba daya. 

72. Kuma lalle ne daga cikinku 
akwai mai iasarwa <2 \ To, idan 
wala masifa ta same ku, sai ya cc: 
"Lalle nc\ Allah Ya yi mini nnma. 
domin ban kasance mahalarci tare 
da su ha/ 1 

73. Kuma lalle nc. idan wata 
falala daga Allah la same ku. ha- 
ETka, tabbas, yana cewa, kamar 
wala soyayya ba ta kasance a tsa- 
kaninku da shi ba: "Ya kaitona! 
Da na zama tare da su daL domin 
in rabonla da rabo mai girma!" 

74. Sai wacfanda suke sayar da 
ray u war duniya su kar6i la Lahira 
su yi yafii, a cikin hanyar Allah. 
Kuma wanda ya yi yaKi a cikin 
hanyar Allah, aka kashe shi ko 
kuwa ya rinjaya, to da sannu zS Mu 
je masa da ijara mai girma. 

75. Kuma mene ne ya same ku. 
ba ku yjn yalci a cikin hanyar Allah, 
da wacfanda aka raunanar daga 
ma/si da mata da yara, una cewa: 
"Y;i Ubangijinmu! Ka fitar da mu 
daga wannan alkarya wadda mula- 
ncnta suke da zaluncL kuma Ka i* ir r "** % & ik u^jjA^e &*&$$ *i ^T T A » t «.*» 

o*2yQ$i£ a;*i* 


w -- V oO *y>r* % yCw Sfiw li^Pi (1) Ba ya halalta Musutmi su /auna babu tattalin yafct da filar da yaCi ko han a kan 
maCiyansu, saboda abin da ke cjktn wannan ayar ta 71. 

(2) Sifar munafuki ila cc ya Si fita zuwa yaKi. kuma ya HUar da waninsa. ya yi rmirnar 
hasarar Musulmi, kuma ya yi baKtn cikm oasararsu, ya so a raha gamma da shi U.Suratun Nisa* 131 1 *uJi i j>- sanya mana majiBinci daga gunKa, 
kuma Ka sanya mana mataimaki 
daga gunKa"? 

76. Wacfanda suka yi imani, 
suna yaEi a cikin hanyai Allah, 
kuma wacfanda suka katlrta suna 
yaki a cikin hanyar TDagGtu (Shai- 
cfun). To. ku yaiti majiBintan Shai- 
dan. Lalle ne kaidin Shaidan ya 
kasance mai rauni. 

77. Shin, ba ka gani ba zuwa ga 
wacfanda aka ce musu; "Ku kangc 
hannuwanku. kuma ku tsayar da 
salla. kuma ku hayar da zakka."? 
To, a lokacin da aka wajabta musu 
yaki sai ga warn Bangare daga ci- 
kinsu suna isoron mutanc kamar 
isoron Allah, ko kuwa mafi tsanani 
ga isoron. kuma suka ce: "Ya 
Ubangijinmu! Don me Ka wajabta 
yaki a kanmu? Mc ya hana Ka 
jinkirta mana zuwa ga wani ajali na 
kusa?" Ka ce: "Jin dacfin duniya 
kacfan ne, kuma Lahira cc mafi 
alhen ga wanda ya yi taEawa. 
Kuma ba a /aluntar ku da sTlTlin 
hancin gurtsun dabino! 

78. "Inda duk kuka kasance, 
muluwa /a ta riske ku. kuma ko da 
kun kasance ne a cikin ganuwoyi 
ingatattu!" Kuma idan wani alheri 
ya same su sai su ce: * 4 Wannan 
daga wunn Allah ne," kuma idan 
wala cula ta same su, sai su cc. 
"Wannan daga garc ka ne". Ka ce: 
"Dukkansu daga Allah ne ' To, 
mc ya sami wadannan mutane, ba 
su kusantar fahimtar magana? 

79a Abin da ya same ka daga 
alheri. to, daga Allah yake, kuma ^ fcJ^i , ^ - - \ £A *w At 


®^Xs^*w« 


+ J** 


o-^ufuSy ^S6A5^ U.Suratun Nisa* 132 t iUjii ■j>- abin da ya same ka daga sharri, to, 
daga kanka yake, kuma Mun aike 
ka zuwa ga mutanc. (kana) Manzo t 
kuma Allah Ya isa ga /ama Shaida. 

80. Wanda ya yi cfiTa ga Manzo* 
to, halufca, ya yi cfa'a ga Allah. 
Kuma wanda ya juya baya, lo. ba 
Mu aike ka ba don ka zama mai 
tsaro a kansu. 

8L Kuma suna cewa, ^T)a'a, n 
sa'an nan idan sun fita daga wu- 
nnka, sai wata Kungiya daga cikin- 
su la kwana da niyyar wanin abin 
da take fada, alhali kuwa Allah na 
rubuta abin da suke kwana da 
niyyarsa. Saboda haka ka kau da 
kai daga garc SU, kuma ka dogara 
ga Allah, kuma Allah Ya isa ya 
zama Wakfli. 

82. Shin, ba su kula da AlJcur'- 
ani, kuma da ya kasancc daga wu- 
rin wanin Allah, haCTfia, da sun 
samu, a cikinsa, safia wa juna mai 
yawa? 

83. Kuma idan wani airman* 1 ' 
daga aminci ko tsoro ya jc musu, 
sai su watsa shi. Da sun mayar da 
shi zuwa ga Manzo da ma'ahuta 
aFamari daga gare su, lalle ne, wa- 
cfanda suke yin bincikensa, daga 
gare su* za su san shi, Kuma ba 
domin falalar AUah ba a kanku da 
rahamarSa, haJcflta, da kun bi Shai- 
dan face kacfan. .< T 


j^L^ia^ii *3litS "-.'•>--. -V*>— i- #$jfojedX&&i (I) Umurnlnarumma da eewa idan sun ga warn al'aman da basu san kansa ba, ko 
kuwa idan warn abu na ban tsoro ya auku, to. haram nc su yi la barararsa domin su firgitar 
da mutanc. Ahin da yakc wajibi a kansu sa'an nan, shi nc su kai rahoionsa ga shugabanni 
miUu sanyawa a bincika a san yaddu abin yakc. da kuma yadda za a yi magaiunsa 4.Suratun Nisa* 133 t *uji3 '.>>- 84. Saboda haka. ka (l> yi yaffi a 
cikin hanyar Allah, ba a kallafa 
maka ba, face a kanka, kuma ka 
kwadaiiar da muminaL Akwai 
tsammanin Allah Ya kange gafin 
wadanda suka kafirta, kuma Allah 
ne Mafi tsananin gafL kuma Mali 
tsananin azablawa 

85. Wanda ya yi i2) ceto, cclo 
mai kyau„ zai sami rabo daga garc 
shi, kuma wanda ya yi ceto, ceto 
mummuna, zai sami ma'auni daga 
gare shi, Kuma Allah Ya kasance, 
a kan dukkan komc, Mai Kayyade 
lokaci. 

86. Kuma idan an gaishe U) ku 
da wala gaisuwa, to, ku yi gaisuwa 
da abin da yakc mafi kyau daga 
garc la, ko kuwa ku mayar da ita. 
Kuma Allah Ya kasance a kan 
dukkan kome Mai lissafi. 

87. Allah, babu abin bautawa 
lace Shi. Lalle ne, hatcilca, Yana 
tara (4) ku har zuwa ga Yinin Kiya- *+A < ** iLiju4\j*; ( <:v- i ^r A* S*5 \,*i -" -,\\ •" I -■■*& .* " 

fcr f#S&K$Hi]fe t*i£ $£5$z$$sWa (1) llmurni /u*a ga AnnabL isira da aminci su tabbara a garc shi. 

(2) Md'anarcfto: waiau warn ya yi wa wanl hanya a kan biyan hukaiarsa lakuwace 
iri, saboda darajar mai yin ccion Ya kamitt ya yi eelon dunlin Allah Wanda Ya ba shi 
darajar. badaya bai wa Allah komeba. Idan kuma sayar da ccton yakc yi. Allah /ai karfic 
darajar daga £are shi. Ci dactto haramun ne. Sakamakonsa shi nc Allah Ya karBe darajar 
ccton daga garc shi 

(3) A gaisuwa [dan an cc muku: "Assalamu alaikunT ku raayar dacewa, "Wa 'ahifcu- 
mussalamu wa rahamatul Lahi wa barakaiull " Koku mayar kamaryadda aka yi muku. 
Watau kada ku naKasa *yan*uwanku ko da ga gaisuwa nc Facfakarwa: Fara sallama 
mustahabbi ne. mayarwa kuma farilla nc* amma wanda ya fara, ya 11 lada Haka yin tsarki 
a gabanin lokaci muslahabbi nc f amma a bay an shigar lokaci ya zama wajihi, Wanda ya yi 
muslahabbi a nan ya fi lada Haka jinkirtaj da biyan bashl ga malsatlsc wajibinc. amma 
burranlar da shi muslahabbi nc Yin muslahabbi a nan ya fi lada. 

(4) Idan kun tsare hukunoc-hukuncc da Allah, Wanda babu abin bauuwa sai Sh>, Ya 
umurce ku da su, to zai hada kalmarku ta labbaia guda har ya ?uwa Ranar Kiyama U.Suratun Nisa' 134 I *ujii •>3~ ma, babu shakka a cikinsa Kuma 
wane nc mail gaskiya daga Allah ga 
labari? 

H8. To. mene ne ya sanie* 11 ku a 
cikin munaTukai, kun zama Jcun- 
giya biyu. alhali kuwa Allah ne Ya 
mayar da su saboda abin da suka 
tsirfanta? Shin, kuna nulin ku shir- 
yat da Wanda Allah Ya Baiar ne? 
Kuma wanda Allah Ya 6atar, lo, 
ba /.'i ka sami wata hanya ha zuwa 
gare shi. 

89. Sunagurin ku kafirta kamar 
yadda suka kafirta, domin ku ka- 
sance daidai. Saboda haka kada ku 
riRi wasu masoya daga cikinsu, sai 
sun yo hijira a cikin hanyar Allah. 
Sa'an nan idan sun juya, to, ku 

kama su, kuma ku kashe su inda 
duk kuka same su. Kuma kada ku 
riici wani masoyi daga gare su ko 
wani malaimaki. 

90. Pace dai wacfanda suke sa- 
duwa zuwa ga wasu mutane, wa- 
cfanda a tsakaninku da su akwai 
alkawan, ko kuwa wacfanda suke 
sun je muku (domin) kirazansu sun 
yi kunci ga su yake ku, ko su yafci 
mulanensu. Kuma da Allah Ya so. 
lalle ne, da Ya ba su iko a kanku. 
sa'an nan. hakTka. su yake ku. To, 
idan sun nlsancc ku, sa'an nan ba 
su yaice ku ba. kuma suka jefa 
sulhu zuwa gare ku. lo, Allah bai 
sanya wata hanya ba, a gare ku. a 
kansu. Arl - -r- '-' m-"4 ■. —vi 

d»ilA ' ' ..-■■-■ J" 

(1J Hani nc kada muminai su rarraba kansu domin jayayya a cikin sha'anin kafirai. 
Sai su bi abin da Allah Ya cc a yi da su, kamar yadda bayanjnsa yakc tafc a cjkin wannan 
aya da ayoyin da &uke a Myanra. Ya yi hajani da lafsili daki-daki* U.Suralun Nisa' 135 I (Ujlfl »j4_i 91 Za ku sami wasu 111 suna nu- 
fin su amintar da ku, kuma su 
aminiar da mutanensu, ko da yaus- 
hc aka mayar da su ga fitina, sai a 
dulmuya su a cikinta. To, idan ba 
su nisance ku ba, kuma sun jcfa 
sulhuzuwa gare ku. kuma sun kan- 
ge hannuwansu, lo, ku kama su, 
kuma ku kashc su inda duk kuka 
kama su, kuma_wadannan. Mun 
sanya rnuku dalili bayyananne a 
kansu. 

92. Kuma ba yakasancewa l2, ga 
mumini ya kashe wani mumini. 
face bisa ga kuskure. Kuma wanda 
ya kashe mumini bisa ga kuskure. 
sai 'yantawar wuya mumina da 
diyya abar mikawa ga mutanensa. 
face idan sun ban sadaka. Sa'an 
nan idan (wanda aka kashe) ya 
kasance daga wasu mutane makiya 
a garc ku. kuma shi mumini ne, sai 
'yantawar wuya mumina. Kuma 
idan ya kasance daga wasu mutane 
nc (wadanda) a Isakaninku da tsa- 
kaninsu akwai alkawari, sai diyya 
abar mikawa zuwa ga mutanensa, 
da 'yantawar wuya mumina. To, 
wanda bai sami (wuyan ba) sai 


-*\l* Oit * t J "f* -' \ • >\** yJ^Q^Mj^ J^3 yjQS- 


Jifcl^^5>^i4j J-OU=^j $)j8&3%jfi 
4M>& 


^^)AM sua! ■* - (1) Sun bayyana imamnsu garekuriomm kuamtnccmusu, kuma sun bayyana kafira 
a wunn mulancmu kaftrai domin su amincc mu.su, walau suna ido ruwa ido tiidu Su kam 
kafira J nc, ku yaCe so, sai fa idan sun musuluniu, ko kuma sun bayyana sulhunsu sosai a 
garc ku. 

(2) Kisan kuskurc babu Icisasi a ukinsa. sai dai hiyan diyya da kuma kalTara. Amma 
biyan diyya yana kan dukkan dangin mai kisan. gwargwadOD Karfmsu, shi day* nc dajia 
cikinsu. Idan danginsa ba su isa ba. ko kuwa babu su. to* $ai baituimafi na Musulmi ya 
biya. Ana biyan diyya a cikin shckaru hurfu Ana bayar da iia ga magadan wanda aka 
kashc. Amma kaffara. ita kam a kan mai kisan kawai lake a kan tartibinta Wanda ya 
kashc hawa bisa kuskurc zai biya kimarsa £a mat shi* kuma ana son ya yi kaffara. U.Suratun Nisa* 136 t tWJ^i ■JJ- azumin watanni biyu jere, domin 
tuba daga Allah. Kuma Allah Yd 
kasance MasanL Mai hikima. 

93. Kuma wanda ya kashe wani 
mumini da ganganci/ 11 to, saka- 
makonsa Jahannama, yana 
maclawwami a eikinta, kuma Allah 
Ya yi fushi a kansa, kuma Ya 
la'ane shi* kuma Ya yi masa latla- 
lin azaba mai girma. 

94. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni ! Idan kun yi taftya (a cikin Easa), 
domin jihadi, to, ku nemi bayani« lz) 
Kuma kada ku cewa wanda ya jefa 
sallama zuwa gare ku; "BS Musul- 
mi kake ha," Kuna neman hajar 
rayuwar duniya, to, a wurin Allah 
akwai ganimomi masu Y&wa. Ku- 
mar wannan nc kuka kasance a 
gabanin ku musulunta, sa'an nan 
Allah Ya yi muku falala. Saboda 
haka ku zan neman bayani. Lalle 
no Allah Ya kasance, ga abin da 
kuke aikatawa, Masani. 

95. Masu zama u) daga barm 
ya(ct daga muminai, wasun 
ma'ahuta larura, da masu jihadi a 
cikin hanyar Allah da dukiyoyinsu 
da rayukansu. ba su zama daidai. ^- ^1*1 S *J T-* C" + ij*yxJ*i&j \^^> 
t&v*&4ttt *.-. 


(1) Wanda ya kashc mumini da ganganu. kuma yana Kudurcin halaccin kashc shi 
din. lo T shi kafin nc. Amma idan yana Rudurcm haramcm k»sa. amma duk da haka ya 
kashc shi domin waia HTida ta duniya, ko dr^min adawa, to yana nan mfimini, hukuncmsa 
fclsast Surar BaGara. aya ta I79 + 

(2) Bayanm cewa ana daukar wanda ak4 ji ya yi kalmar shahada mumini, sai fa idan 
an ga ya yi warn atfci, ko akaji ya yi wala magana wadda lake warware ma'anar kalmar 
shahadar, babu kuma warn lawili ko jahilcin da yake lya /ama urori ga mai shi 

(3) Falalar masujihadiakaiiuadandabaaujihadidapaeikin muminai. Farfarfalalar 
iana Earfafa zukaU ga yin jihad) domin tsaron addini da rayukau masu raunt da 
duktyursu. U.Suratun Nisa* 137 t *uji i^- Allah Ya tTtTtamasu jihadi da duki- 
yoyinsu da rayukansu a kan masu 
zama. ga daraja. Kuma dukansu 
Allah Ya yi musu alkawari dajibu 
mai kyau (, \ Kuma Allah ya fiflta 
masu jihadi a kan masu zama da 
lada mai girma. 

96. Darajoji daga garc Shi da 
gafara da rahama. Kuma Allah Ya 
kasance Mai gafara ne, Mai jin Kai. 

97 Lallc ne, warfanda ma- 
la'iku* 2 ' suka karBi rayukansu, (al- 
hali) suna masu zaluntar kansu. 
sun ce (musu): ifc A cikin me kuka 
kasance?" (Su kuma) suka ce : 
"Mun kasance wadanda aka rau- 
nana a cikin Icasa." Suka cc: "Ashe 
Easar Allah ba la kasance mayal- 

waciya ba, domin ku yi liijira a 
cikirua?** To, wadannan mako- 
marsu Jahannama ce. Kuma la mu- 
nana ta zama makoma. 

98. Face wadanda aka raunana 
daga ma/a da mala da yara wadan- 
da ha su i ya yin wata dabara. kuma 
ba su shiryuwa ga hanya 

99. To. wadannan akwai tsa- 
mmanin Allah Ya yafe laifi daga 
gare su, kuma Allah Ya kasance 
Mai yafewa ne, Mai gafara. 

100. Kuma wanda ya yi hijira a 
cikin hanyar 0> Allah, zai samu, a 


f*\* !?£*,** ^^^a "'*'** * s^^^ 


jKsgbaCiw £?» 


(1) Aljanna. 

(2) Hulcuncin rashin hijira iuwa wurin yardar Allah domtn Isayar da haEUoJcin Allah. 
Hukuncin mm dogewa nc, idan ansatnidalUin yin hijirar, kuma babuabin dayahaiiala tin 
u/uron 

(3) Allah Yana kwadaitar da mGiniiiiti ga yin hijira ZQWB wurin ncman yardatSa. 
Hukunctn hijira yana nan a ko da yaushc hah ya hukunu da a yi la 4.Suratun Nisa' 138 t iUjii ■j>- cikin Kasa, wurarcn juyawa masu 
yawa da yalwa. Kuma wanda ya 
Iiia daga gidansa yana rnai hijira 
zuwa ga Allah da ManzonSa, sa'an 
nan kuma mutuwa ta riske shi, to, 
lallc ne, ladarsa ta auku ga Allah. 
Kuma Allah Ya kasance, Mai 
gafara, Mai jin (car 

!()!. Kuma idan kun yi tafiya a 
cikin Kasa, to, biibu laifi a kanku 
ku rage <J) daga salla idan kun ji 
tsoron wadanda suka kafirla su 
fitme ku. Lalle ne kafirai sun ka- 
sance, a gare ku, maEiyi bayya- 
nanne. 

102. Kuma idan ka kasance a 
cikinsu, sai ka tsayar musu da salla, 
to. wala (cungiya daga garc su ta 
tsaya tare da kai, kuma sai su rific 
makamansu. Sa'an nan idan sun yi 
salla, to t sai su kasance daga 
bayanku. Kuma wata Cungiya ta 
dabam (ta) watfanda ba su yi sallar 
ba, ta zo. sa an nan su yi sallar tare 
da kai. Kuma su riRi shirinsu da 
makamansu. Wadanda suka kafir- 
ta sun yi gurin da dai kuna shagala 
daga makamanku da kayanku do- 
min su karkata a kanku. karkata 
guda. Kuma biibu laifi a kanku 
idan wata cuta daga ruwan sama ta 
kasance a garc ku, ko kuwa kun 
kasance masu jinya ga ku ajiye 


AS 


fttf%£j£fl&»% ^ J 


=.r^r".i-.--\ 


- 9 c tif&3^^M3&UU» 


(I) Rage salla a nan ba ana nufin sallar Casaru la tafiya ba. wanda lake ta tabbala da 
Sunna. Wannan rage salla. shi ne sallar tsnro wadda akc yi gwargwadon halm da ake ciki 
na tioro Idan yana yiwuwa a yi ta da hmami. sai ya kusa jama'a kashi biyu, to. sal a yi 
kamar yadda aya ta lafc ti U yi bayanj, idan kuwa ba zai yiwu ba, sai a yi yadda hah ya 
sauKaka duka, kamar a aya la 2^9 daga Sutatul BaGara. U.Suratun Nisa* 13V t t\~JM ■JJ- makamanku. Kuma dai ku riJci shi- 
nnku. Lallc nc, Allah Ya yi taltali, 
ga kafirai, azaba mai walakan- 
tarwa. 

103. Sa'an nan idan kun (care 
salla, to ku ambaci Allah tsaye da 
zaune da a kan sasanninku. Sa T an 
nan idan kunnatsu. to, ku uayarda 
salla. Lalle ne, salla la kasancc a 
kan muminai fanlla mai Kayya- 
daddun lokula. 

104 Kuma kada ku sassauia a 
cikin neman mutanen, idan kun 
kasancc kuna jin /ogi, to, lallc su 
ma. suna jin zogi kamar yadda 
kuke jin zogi. Kuma kuna tsam- 
mani. daga Allah, abin da ba su 
tsammani. Kuma Allah Ya kasance 
Masani Mai hikima. 

105. Lallc ne, Mu, Mun sau- 
kar a \ zuwa gare ka, Littafi da 
gaskiya. domin ka yi hukunci a 
tsakanin mutanc da abin da Allah 
Ya nuna maka, kuma kada ka ka- 
sance mai husuma domin masu 
yaudara 

fct - f 'Xi'+'W*^ Ml - 


c -* * 


* C^i* I' r' 


(I) Gudanar da hukunci a cikin mahakama, kada mai shun "a ya laimaki kowanc 
sashe.dukyaddasukeagareshL saiyadaukesudaidat agabansa, kamar yadda ya auku a 
gaban Annabi, isira da uminci su tabbata a gare shi Warn mutum Musulmi ana cc masa 
Vlai'ama bn l.hairak ya yi satar sulke ya fioiyc shi a wunn want Bayahude. A I oka cm da 
aka ganc sulkcna wunn Bayahuden, sai Maf ama yayi niasa Ka2afi dusataisu. sht kumaya 
yiranisuwaccwabashmeyasataha Kuma rnulancnsasukarofr Annabi. Istra da armnan 
Allah su tabbata a gare shi, dnmin ya yi musu jayayya ya kuftular da Maiama. Annabi 
kuwa bai yarda ba. Kamar yadda ayoyin nan suka bayyana, domin ya zama abui kdyi. 

Wannan kuma ya nuna ccwa, pa gudanar da shan'a Annabi yana yin ijnhadi 
gwargwadon abtn da ya bayyana daga hujjnji ya yi hukunci, kamar wajcn shawara a wurin 
yafci Ya ^ama abin koyi U.Suratun Nisa' 14n t *ujii i^ 106. Kuma ka nemi Allah gafa- 
ra, Lalle ne Allah Ya kasance Mai 
gafara, Mai jin fcai. 

107. Kuma kada ka yi jayayya 
domin tunkude wa wadanda suka 
yaudan kansu. Lalle ne Allah ba 
Ya son wanda ya kasance mai ya- 
wan ha'inci mai yawan zunubr 

108. Suna neman ftoyewa daga 
mutane kuma ba su neman fioyewa 
daga Allah, alhali kuwa Shi Yana 
tare da su a lokacin da suke kwana 
da niyyar yin abin da ba Ya yarda 
da shi daga maganar. Kuma Allah 
Ya kasance ga abin da suke aika- 
tawa Mai kewayewa. 

109. Ga ku» ya wadannan m ! 
Kun yi jidali, domin tunkucfe musu 
(kunya) a cikin rayuwar duniya, to, 
wane nezai yi jidali domin tunkude 
musu a Ranar Kiyama? Ko kuwa 
wane ne zai kasance wakili a 
kansu? 

110. Kuma wanda ya aikala 
cuta ko kuwa ya zalunci kansa, 
sa'an nan kuma ya nemi Allah ga- 
fara, zai sami Allah Mai gafara, 
Mai jin Jcai. 

111. Kuma wanda ya yi tsirfar 
zunubi, to yana tsirfarsa ne a kan 
kansa kawai. Kuma Allah Ya ka- 
sance Masanj. Mai hikima, ©£«!$& S&~ffl lAgAjfSjk 


- r . 

15 >A^Ju^k»ljl fi£-» J^*>J*j (1> Wannan yana nuna aikin lauya (Lawyer) domin ya taimaki marasa gaskiya 
saboda ya kuOuta haramim ne* bar dai idan /a a mayar da latft ga wani barramacce. ko 
kuwa zu a karfic hakkin maj hakki a bai wa wanda bai cancanta da shi ha. Amma wakilin 
shan'a yana halatia idan bai zama domin fioyc paskiya ba Wakilai irm na zamaniu nan 
ma^u sansTa da wannaiu su ne karnukan duniya na farauiar haram domin su sha jini. U.Suratun Nisa' 141 t *uJl i j^- 112, Kuma wanda ya yi tsiwir- 
wjrin kuskure ko kuwa /unubi, 
sa'an nan kuma ya jctl wani 
barrantacce da shi, to, lallc nc ya 
lallali kirfuren Earya da zunubi 
bayyananne. 

1/3, Kuma ba domin falalar Al- 
lah _ba, a kanka, da rahamarSa, 
haRiEu. da wala fcungiya daga garc 
su lu himmaiu ga su Batar da kai. 
Kuma ba su fraiarwa face kansu, 
kuma ba su cular ka daga kome. 
Kuma Allah Ya saukar da Lillafi 
da hikima garc ka. kuma Ya sanar 
da kai abin da ba ka kasanee ka 
sam ba. Kuma falalar Allah la ka- 
sance mai girma a garc ka. 

114. Babu wani alhcri a cikin 
masu yawa daga ganawarsu n \ face 
wanda ya yi umurni da wala sada- 
ka ko kuwa wani alheri ko kuwa 
gyara a tsakanin mutane. Wanda 
ya aikala haka domin neman 
yardodin Allah, to, za Mu ba shi 
lada mai girma. 

I/S. Kuma wanda ya sa&a wa tz> 
Manzo daga bay an shiriya ta 
bayyana a garc shi, kuma ya bi 
wanin hanyar muminai. za Mu ^^ * 


(1) Hukuncin ganawa da Annabi ko wani shugaban jarna'a mai tsayuwa maisayin 
Annahi ga gyaran sha'aninsu, ba ya halacu $m idan akwfti wani alhen a ciki, wanda 
amfanmsa /a\ shafi jama'a duka 

(2) Hana fassarar Allcur ani ko Sunnat Annabu ba a kan hanyar da Artnabi ko 
Sahabbansa da wadanda *uka bi hanyarsu. suka fassara ba Da mutum ya yi lawilio 
AlEur'ani, gara yaccbaisani ba Tiwilin Alfcur'ani ko HadTsida hankalryana kaiga bildc 
kofar kalirci Bnyayyc da yin hukunci da abin da Allah bai saukar ba. Na'am ba a hana 
ijtihadi ga abin da ba a sami nafitf a kansa ha* ko kuma aim sami nassi wanda ba 
bayyananne ba Jingina ijnhadi ga ra'ayi ya H lawiiin abin da ha) bayyana ba daga 
Alfcur'ani ko Iladisi, domin ra'ayi ba ya flatar da trani, amma tawTlj yana Batanva U.Suralun Nisa' 142 I tujii '.»- jibinUir masa abin da ya jiBinta, 
kuma Mu Rone shi da Jahannama. 
Kuma ta munana la zama 
makoma. 

1/6. Lallc nc. Allah ba Ya ga- 
farta a yi shirki da Shi, kuma Yana 
gafarta abin da yakc bayan wan- 
nan, ga wanda Yake so. Kuma 
wanda ya yi shirki da Allah, to. 
lalle ne ya Bace 6ala mai nisa. u) 

117. Ba su kiran kowa, baicin 
Shi. face mata, kuma ha su kiran 
kowa face Shaidan, mai tsaurin kai. 

IIS. Allah Ya la'ane shi. Kuma 
ya ce; "Lalle ne, za ni rifci rabo 
yankakke <; \ daga bayinKa 

//ft "Kuma lalle ne ina Batar da 
su, kuma lalle ne ina sanya musu 
gun, kuma lallc ne ina umurnin 
su domin su katse <3> kunnuwan 
dubbobi. kuma lalle ne ina umurnin 
su domin su canza ha lit tar Allah/' 
Kuma wanda ya riCi Shaidan maji- 
Binci, baicin Allah, to. haETCa ya yi 
hasara, hasara bayyananniya, 

120. Yana yi musu alkawari, 
kuma yana sanya musu guru alhali 
Shaidan ba ya yi musu wani 
wa'adin kome face rudi. ** * ^ttjj^t^J&j JyU *#y ©& LA-** J**}, •S^tfftin (1) Bayanin shirki da hukunce*hukuneen$a da abin da yakc raiayuwa da shi Sanin 
ma'anai ihirki wajihi nc, domin a kan lauhuh nc aka gina shikashikan Musulunci 

(2) Kabon Shaidan daga kowanc dubu. shine dan tare da cajfin da tara, kamar yadda 
aka ruwailo a cikin HadTsi. 

O) Suna kai&c kunnuwan dabbobi domin su nuna ccwi na gumakansu ne. Sunan 
mata slu ne ga duk abin da ba ya da rat, kamar wata, itatuwa duka mala ne.Canza hahtla 
kamar tsagcn luska da la£e hukora da karkarar genua domin ncman kyau, duka umurnin 
Shaidan nc. U.Suralun Nisa' 143 i *u-Ji ■_,>- 121- Wadannan matauararsu 
Jahannama cc, kuma ba su samun 
makarkata daga garc la. 

122. Kuma wadanda suka yi 
imani, kuma suka aikala ayyukan 
Ewarai, za mu shigar da su gidajcn 
Aljanna (wadanda) Koramu suna 
gudana a fcarfcashinsu. suna masu 
dawwama a cikinsu har abada bisa 
ga wa'adin Allah tabbatacce. Wane 
nc mafi gaskiya daga Allah ga 
magana? 

12J. (APamari) bai zama gura- 
cc-guracenku ba, kuma"' ba 
guracc-guracen Mutanen Liltafi ba 
tie. Wanda ya aikata mummunan 
aiki za a saka masa da shi, kuma ba 
zai sami wani masoyi ba, baicin 
Allah, kuma ba zai sami malaimaki 
ba. 

124. Kuma wanda ya yi aiki 
daga ayyukan Ewarai, namiji ne ko 
kuwa mace, alhali kuwa yana 
mumini, to. wadannan suna shiga 
Aljanna kuma ba za a zalunce su da 
gwargwadon hancin gurlsun dahi- 
no ba. 

125. Kuma wane ne ya l"i kyau 
ga addini daga wanda ya sallama 
fu.sk a rsa ga Allah, alhali kuwa 
yana mai kyautalawa kuma ya hi 
aEidar Ibrahim, yana mai karkata 
zuwa ga gaskiya? Allah Ya riEi 
Ibrahim badadayi u) . 
0j>Xzjt&$&fe- a . *-< 


U 'A\ 


* -k* AAS&^SfiiSu^^ 
§^5^$m> (1) Artdini ba taistiniyar baki ba nc, arks nc. ko mutum ya yi mugu ya shiga Wuia, ko 
kuma ya yi na tfwarai ya shiga Aljanna. 

(2) Afcwai kwatfaitarwa ga ccwa* wanda yake son Allah Ya so shi. to sal ya bi afcida 
da aiki inn na Ibraluma. ^ui Allah Yd su >ln U.Suratun Nisa* 144 t tujii ■j>- 126. Kuma Allah kc da tl> (ma- 
llakur) abin da ke cikin santmai da 
kuma ahin da kc cikin Easa, kuma 
Allah Ya kasance, ga dukan kome, 
Mai kewayewa- 

127. Suna yi maka fatawa a ci- 
kin sba'anin mala. Ka ce: Allah 
Yana bayyana falawarku a cikin 
sha'aninsu. da abin da ake karan- 
tawa a kanku a cikin Lillafi, a cikin 
sha*anin marayun mala wacfanda 
ba ku ba su abin da aka rubula 
musu u> ( na gado) ba. kuma kuna 
kwadayin ku aure su, da sha'amn 
wacfanda aka raunana daga yara, 
da sha'anin tsayuwarku ga marayu 
da adalci. Kuma abin da kuka ai- 
kata daga alheri, to. lalle ne, Allah 
Ya kasance Masani a gare shi. 

128. Kuma idan wata mace la ji 
isoron Kiyo daga mijinta ko kuwa 
bijirewa, to, babu laifi a kansu, su 
yi sulhu a tsakaninsu. sulhu (mai 
kyau). Kuma yin sulhu nc mafi 
alheri. Kuma an halariar wa rayu- 
ka yin rows, Kuma idan kun kyau- 
lala. kuma kuka yi laKawa. to, lalle 
nc* Allah Ya kasance, ga abin da 
kukc aikatawa, Masani. 


» p rf 1 • JL -T- T*^"" * - M - - -\" " e i - -if -v-Tit ' ''"- 


(1) Ko da vakc Allali Ya rik'i Ibrablma "Khalil" walau niasoyi* mmui bal hana 
Ibrahima ya /ama a cikin bavin Allah kuma mulkinSa ba, domin yana daga cikin abin da 
sama da Rasa suka Kunsa a akin*u 

(2) A cikin Jahiliyya ba su bai wa yara da mata gado Musulunci ya soke wannan 
al'ada da ayar gado, aya 'a l| r Kuma idan ,-ikwai wata marainiya ga hannun warn Lana da 
dukiya. sai ya jefa mala mayafinsa domin ya hana la aurcn warn namiji. Shi kuma ko ya 
aurc la ko kuma ya bar la babu aurc har ta muiu. su yi gadoilla U.Suratun Nisa* 145 t *wJl ijf 129. Kuma bu zS ku iya yin 
adalci ba a tsakamn (l) mata, ko da 
kun yi kwacfayin yi. Saboda haka 
kada ku karkata, dukan karkata. 
har ku bar ta kamar wadda aka 
rataye. Kuma idan kun yi sulhu, 
kuma kuka yi takawa, to, lalle ne 
Allah Ya kasance Mai gafara, Mai 
jin KaL 

130. Kuma idan sun rabih Allah 
zai wadatar da kowanne daga yal- 
warSa. Kuma Allah Ya kasance 
Mayalwaci, Mai hikima. 

131. Kuma Allah nc da mulkin 
abin da kc cikin sammai da abin da 
ke cikin ftasu. Kuma lallc nc, haRi- 
Ka, Mun yi wasiyya ga wadanda 
aka bai wa Liltafi a gabaninku, da 
ku, ccwa ku bi Allah da taKawa. 
kuma idan kun kallrta* to, lallc nc, 
Allah Yana da abin da yakc cikin 
sammai da abin da yakc cikin Kasa 
Kuma Allah Ya kasance Wada- 
tacce, Godadde. 

132. Kuma Allah ne da mulkin 
abin da yake cikin sammai da abin 
da yakc cikin Kasa^kuma Allah Ya 
isa Ya /ama Wakili. 

133. Idan Ya so, za Ya tall da 
ku. ya ku mulane! kuma Ya /o da 
wasu. Allah Ya kasance a kan 
haka, Mai Ikon yi ne. (I) Wajen so, bSzSa iya dudaila su ba, sai u daidaitH ga kwana da ciyarwa da wunn 
kwana da ctifali jpvargwadon halm kowace U.Suratun Nisa' 146 I (Ujlfl 'V- /i4. Wanda ya kasance"' yana 
nufin sakamakon duniya, to. a wu- 
rin Allah sakamakon duniya da 
I-ahira yakc. Kuma Allah Ya ka- 
sancc Mai ji, Mai gani. 

135. Ya ku wadanda suka yi 
imani! Ku kasance masu tsayuwa 
da adalci. masu shaida" 1 saboda 
Allah, kuma ko da a kanku ne ko 
kuwa mahaifa da rnafi kusantar 
zumunta, ko (wanda ake yi wa 
shaida ko a kansa) ya kasancc 
mawadaci ko matalauci. to. Allah 
ne Mafi cancania da al'amarinsu. 
saboda haka kada ku bihiyi son 
zuciya, har ku karkata. Kuma idan 
kuka karkatar da magana, ko 
kuwa kuka kau da kai, to, lalle ne, 
Allah Ya kasance Masani ga abin 
da kuke aikaiawa. 

136. Ya ku wadanda suka yi 
imani' Ku yi imani 13 ' da Allah da 
ManZonSa, da Littafin da Ya 
sassaukar ga ManzonSa da Littafin 
nan wanda Ya saukar daga gabani. 
To, wanda ya kafirta da Allah da 
mala'ikunSa, da LittattafanSa, da 


j ?nV 1 ^\jjf)j^f^y *3-> uv 


: I ) Wannan shi nc Earshcn wasiyya ga Ydhudu da Nasara da kuma Musulmi, kuma 
ma*anar wasiyya iia cc Allah Yi yi umunii da ku yi Masa da'a, amma ha domin Yana 
n email wan: abu daga j?arc ku ba, domin ha /a ku £ara Masa mulki ha, domin Shi nc da 
tammai da fiasa da abin da kc isakamnsu. ku kuma kuiu ciklnsu Saboda haka ncman 
daar nan domin amfamn kanku nc 

(2) Bayar da shaida da hukuncohukunccn da suka ratayu da shi Bayar da shaida 
amaua cc ta Allah daidai da Uaron dukiyar amana, ko ma la fi Uanant, domin lakan kai ga 
rai. Karkatar da magana, watau a fade la bi yadda lake ba Bijirewa ita ce a Ei bayar da 
shaida, 

(3) Tmanida dukan rukunnan imani shtda yanacikm tsaron amana. KukunnanTmsini 
su ne.Tmani da Allah da ManzanmnSa, da mala'iku da LiliallafanSa da Ranar Lahira da 
Raddara 4.Suratun Nisa' 147 t *uji3 '.>>- ManzanninSa, da Ranar Lahira, 
to, lalle ne Ya 6ace, Bata mai nisa. 

137. Lallc nc wacfanda suka yi 
imani, sa'an nan kuma suka kafir- 
ta, sa'an nan kuma suka yi imani, 
sa'an nan kuma suka kafirta, sa'an 
nan kuma suka Kara kalUcu Allah 
bai kasance Yana gafarla musu ba, 
kuma ba /ai shiryar da su ga hanya 
ba. 

138. Ka yi wa munafukai bus- 
hara da ccwa lallc nc suna da a/aba 
mai ratfadi. 

139. Wacfanda sukc nKon kafi- 
rai masoya. baicin muminai. Shin 
suna ncman izza ne a wurinsu? To, 
lallc ne izza ga Allah take gaba 
daya. 

140. Kuma lallc ne, Ya sassau- 
kar M) muku a cikin Littafi ccwa 
idan kun ji ayoyin Allah, ana kafir- 
ta da su T kuma ana izgili da su, to, 
kada ku zauna tare da su, sai sun 
shiga cikin wani labari. Lalle nc ku, 
a lokaem nan misalinsu kukc, Lallc 
nc. Allah Mai lara munafukai da 
kafirui ne a cikin Jahannama gaba 
daya. 

141. Wacfanda sukc jiran dako 
game da ku: har idan wata nasara 
daga Allah ta kasance a gare ku, sai 
su ce: "Ashe, ba mu kasance tare 
da ku ba?" Kuma idan wani rabo 
ya samu ga kafirai sai su ce, "Ashe 
ba mu nnjaye ku ba, kuma muka 
tsare ku daga muminai?" To, Allah 


^\&Mi&£&2 & V«- At 


^aWi* '■:--»-: 


L. $Wi^UJ&~ik32- (I) A cikin Alfiur'ani, Siiraiiii AnMm. aya ta 6S. U.Suratun Nisa' US t iUjii ■j>- ne Yake yin hukunci a tsakaninku 
a Ranar Kiyama, kuma Allah ba 
zai sanya hanya ba ga kafirai a kan 
muminai. 

142. Lallc ne munafukai suna 
yaudarewa da Allah, alhali kuwa 
Shi ne mai yaudararsu: kuma idan 
sun tsishi zuwa ga salla, sai su tashi 
suna masu kasala. Suna nuna wa 
mutanc, kuma ba su ambalar Allah 
sai kacfan. 

143. Masu kai-kawo nc a tsa- 
kiinin wancan; ba zuwa ga wadan- 
nan ba, kuma ba /uwa ga wadan- 
nan ba. Kuma wanda Allah Ya 
Qatar, to, ba za ka samar masa 
wa!a hanya ba. 

144. Ya ku wacfanda suka yi 
imanil Kada ku riki kafirai ma- 
soya, baicin muminai. Shin, kuna 
nutln ku sanya wa Allah dalili 
bayyananne a kanku? 

145. Lalle ne, munafukai suna a 
magangara mail RasKanci daga 
wuta. Kuma ba za ka sama musu 
malaimaki ba, 

146. Sai wacfanda suka tuba, 
kuma suka gyara, kuma suka ncmi 
fakuwa ga Allah, kuma suka tsar- 
kakc addininsu domin Allah, to. 
wadannan suna tare da muminai, 
kuma Allah zai bai wa muminai 
lada mai girma. 

147. Menc nc Allah zai amlana 
da yi muku azaba idan kun gode, 
kuma kun yi imani? Allah Ya ka- 
sance Mai godiya MasanL &Mz$tfM, 'j.i' tt I MLe&dS$&AA '/■*, 


jfw A^C - »i' - "fi i'» „ -» --'Hl'r- 


- _ % 3M&ii&&asK$ 4^_s ^ y ^r J* M^M-uaii U.Suratun Nisa* 1*> t tuJ^i ■j>- 74*. Allah ba Ya son bayya- 
nawa da munana daga magana u1 
(ace ga wanda aka zalunla. Kuma 
Allah Ya kasancc Mai ji, Masani. 

149 Idan kun bayyana alheri, 
ko kuwa kuka 66yc shi, ko kuwa 
kuka yafc laifi daga cfila, lo* la lie 
ne Allah Ya kasancc Mai yatewa, 
Mai ikon yi. 

150. Lalle ne, warfanda sukc ka- 
firta da Allah da Man/onSa kuma 
suna nufin su rarrabe a) a (sakanin 
Allah da manzanninSa, kuma suna 
cewa: "Muna imam da sashe, 
kuma muna katlrla da sashe". 
Kuma suna nufin su riki hanya a 
tsakamn wannan 

151. Watfannan su ne kafirai so- 
sai. kuma Mun yi tattali, ddmin 
kafirai, a/aba mai walakanlarwa. 

152. Kuma wadanda suka yi 
imam da Allah da man/anninSa, 
kuma ba su rarrahc a tsakamn 
kmva ha daga gare su. wadannan 
2a Mu ba su ijarorinsu, kuma Allah 
Ya kasancc Mai gafara. Mai jin 
Eai. 

153. Mulancn Lillafi suna lam- 
hayar ka ka saukar da wani lillafi 
daga sama, a kansu. lo, lallc ne sun jflfc-. -itf -'-U'=r: £J 4^i \*!3&lgi* Q&jfcfiS&BtftPii *>- 


>- ?< * Ht^ 

^i^j^Ml^^ (I) Magana mummuna. Allah ba Ya son hayyana mugunyar mag-ina. nu dat wanda 
aka /alunla.yanaiyakaiCara.kumayana lya yinaddu a a kan wanda ya /aluncc shi Sa'an 
nan ya sliiga bayyanawar abtn da akc null da miyagun maganganu a cikin ayoyin da suke 
bin wannan 

(2| Rarrahcwa tsakanin Allah da manTanninSa* shi nc mumm ya cc ga mtfiili, "~Na 
yarda Allah gaskiya nc, /an yi duka abin da yakc mai kyau saboda Shi. amma hahu niwana 
dawamannabiko wain jnanzo*\kokurnaya cc ai duk addlnai daya nc, ana uufm Allah da 
su, sai muium ya hi abin da ya ga dama. Duka irin watfannan magangami ba sit da kyau. 
ka!uct nc. 4.Suratun Nisa' 150 t *wJt ij>i tambayi Musa mali girma daga 
wannan, suka ce: "Ka nuna mana 
Allah bayyane." Sai tsawa la kama 
su saboda zaluncinsu, sa'an nan 
kuma suka riKi maraki (abin bau- 
lawa) bayan hujjoji bayyanannu 
sun je musu. Sa"an nan Muka yafc 
laili daga wancan. Kuma Mun bai 
wa Musa dahli bayyanunnc. 

154. Kuma Muka daukaka dul- 
se sama da su, saboda alkawannsu, 
kuma Muka ce musu: "Ku shiga 
ltdfar kuna masu titwSE'u," kuma 
Muka co musu: "Kada ku Get arc 
haddi a cikin Asabat," kuma Muka 
rife i alkawari mai kauri daga garc 
su. 

155. To, saboda warwarewarsu 
ga alkawarinsu, da kafirtarsu da 
ayoyin Allah, da kisansu ga anna- 
bawa, ba da hakki ba, da maganar- 
su. "Zukalanmu suna cikin rufi." 
A'a, Allah ne Ya yunCe a kansu 
saboda kafircinsu, saboda haka ba 
/a su yi Tmani ba face katfan. 

156. Kuma saboda kafirunsu da 
fadarsu, a kan Maryama, Rircn Ea- 
rya mai girma, 

157. Da fa<farsu (l> ; "Lull© nc 

mu, mun kashc Masihu Isa cfan 


^^^^ 


©1^^#&^&*^J P&AfaJti&fi&Si (I) Fatfarsu ta ugiti walau suna ccwa: Mun kashelii cfan Maryama wanda yake 
ria'awarshi Mrin/on Allah ut " Asalin magajiar Yahudu suka karkalarda Ddwuda Sarkin 
DimashCa. da ccwa ga want mutum nan yana 6ata fcasa da aRldar rnutanc, a Bailil MaKdk 
Saboda haka ya bayar da odd ga hakimansa a Bainl MaRdis da a kashc Isa. Sai suka tali 
suka Erare shi a cikin gida shi da sahahbansa, watau Hawariyawa Tsi ya rrfci waninsu da 
yarda da kisa a kan sakamon Aljanna, Sat fcaraminsu ya yarda. Atlah Ya sunya masa 
sifar Tsi, a hiyan haka Ya daukc Tsa> Shi kuma aka kashe shi matsayin Isa, Daga nan. 
Yahudu suna /.atari sun kashc shi. kuma wacJanda suka ha (am (cissar, suka sa6a wa juna 
wajciiMfarTsa da ccwa shi nc Allah, ko cfan Allah, kotfayan uku.ka man/on Allah, kamar 
yadda ya gabiui a cik;n BaJcara U.Suralun Nisa' 151 I (Ujlfl >}J~ Maryama Manzon Allah," alhali 
kuwa ba su kashe shi ba. kuma ba 
su kere shi ba, kuma amma an 
kamanta shi ne a gare su. Lallc nc 
wadanda suka sa6a wa juna a cikin 
sha'aninsa. lalle ne, suna shakka 
daga garc shi. ba su da wani ilmi 
face bin /ato. kuma ba su kashe shi 
ba bisa ga yalcTni. 

158. A "a, Allah Ya dauke shi 
zuwa gare Shi, kuma Allah Ya ka- 
sance Mabuwayi, Mai hikima. 

159. Kuma babu kowa daga 
Mutanen Littafi"', lace lalle yana 
imam da shi a gabanin mutuwarsa, 
kuma a Ranar K'iyama yana kasan- 
cewa mai shaida, a kansu. 

160. To, saboda zalunci daga 
wadanda suka tflba (Yahudu) 
Muka haramla musu abubuwa 
masu datfi, wadanda aka halatta su 
a gare su, kuma saboda taushe- 
warsu daga hanyar Allah da yawa. 

161. Da kar&arsu ga riba, alhali 
kuwa an hana su daga gare ta, da 
cin su ga dukiyar mutane da Karya. 
Kuma Muka yi tattati, domin kafi- 
rai, azaba mai rad'adi. 

162. Amma tabbataltu' 2 ' a cikin 
ilmi daga gare su, da muminai. 
suna imani da abin da aka saukar 
zuwa gare ka, da abin da aka sau- 
(0 An ce Mutanen Littafi na umanin Annabi 1 5a lalle suna imam da shi gabanin 
mutuwarsa ccwa shi ba Allah nc ba, kuma ba dan Allah rte ba. kowannensu kamm ya 
mulu yana imam datxwa ha Manzon Allah nc* a lokacmda imamn ba ya amfartin sa 
Allah Ya fi sam 

(2) Kabila mai asali tana lalacewa saboda rashin bm adding har la rama mali sharrin 
haliuax Allah, kamar Yahudu. Kuma a cikin haka wan da ya knma wa gaskiya sai ya koma 
ga isohon asalhu ya Kara cfaukaka da shi, kamar wadanda suka musulunla daga cikinsu. 4.Suratun Nisa* 152 t iUjii ■j>- kar daga gabaninka, madalla da 
masu Isai da salla, da miisu bayar 
da /a k ka da masu imam da Allah 
da Ranar Lahira. Wadannan /a 
Mu ba su lada mai girma. 

MJ, Lallcnc Mu. Mun l,) yi wa- 
bayi zuwa garc ka, kamar yadda 
Muka yj wahayi zuwa ga Nuhu da 
annabawa daga bayansa. Kuma 
Mun yi wahayi zuwa ga Ibrahima 
da IsmaTla da Is'hafca da YaKubu 
da Jikoki da Isa da Ayilba da Yu- 
nusa da Haruna da Sulaiman. 
Kuma Mun bai wa Dawflda 
Zabura. 

164. Da wasu manzanni, haKi- 
Ra, Mun ba da labarinsu a gare ka 
daga gabani, da wasu manzanni 
wadanda ba Mu ba da labarinsu ba 
a gare ka T kuma Allah Ya yi maga- 
na da Musa, magana sosai. 

165. Manzanni masu bayar da 
bushara kuma masu gargadi domin 
kada wata hujja ta kasance ga mu- 
lane a kan Allah bayan manzanmn. 
Kuma Allah ya kasance Mabu- 
wayi, Mai hikima. 

166. Amma Allah Yana shaida 
da abin da Ya saukarzuwa garc ka- 
Yit saukar da shi da samnSa. Kuma 
inala'iku suna shaida. Kuma Allah 
Ya isa Ya zama Shaida. 


- \ '"" i\' -v* t i- «\' * < .< " * -r t ** 

(I) Muhammaduba shi nefarkon manzanni ba, kuma bashincakalarayi wa wahayi 
hj, hi shi nc aka f.ira bai wa Liu.'ili ba. Sai dm shi nc Earshcnsu pa dukkan wadannan 
abubuwa. kamar yadda bush^rami ta bayyana tun a gahaninsa. Kuma yawan annabawa 
da manzanni babu wandayasan shi sju Allah. Wahayi shi nc ishara ko yanda Allah keaiko 
mala'iki da manranc! zuwa ga warn unnabi ko man/onSa 4.Suratun Nisa* 153 t iUjii ■j>- 167. Lalle ne wadanda suka ka- 
firta kuma suka kange (wasu muia- 
ne) daga hanyar Allah, halcilca, sun 
6ace, Bala mai nisa. 

168 Lalle nc wadanda suka ka- 
firia. kuma suka yi zalunci, Allah 
bai kasancc Yana yi musu gafara 
ba. kuma ba Ya shiryar da su ga 
hanya. 

169. Face hanyar Jahannama, 
suna masu dawwama a cikinta har 
abada, kuma wannan ya kasance, 
ga Allah, mai saufci. 

170. Ya ku rnuiane! HaKiEa, 
Man/o ya je muku da gaskiya daga 
Ubangijinku. Saboda haka ku yi 
imani ya ft zama alheri a gare ku. 
Kuma idan kun kafirta, to, Allah 
Yana da abin da ke cikin sammai da 
kasa. Kuma Allah Ya kasancc 
Masanit Mai hikima, 

17L Ya Mulanen Littafi* Kada 
ku zurfafa a cikin addininku. Kuma 
kada ku tada, ga Allah, faar gas- 
kiya. Abin da aka sani kawai, Masi- 
huTsadan Maryama Manzon Allah 
ne, kuma kalmarSa, ya jefa ta zuwa 
ga Maryama, kuma ruhi ne daga 
gare Shi. Saboda haka, ku yi imani 
da Allah da manzanmnSa* kuma 
kada ku ce, "Uku". Ku hanu (daga 
fadin haka) ya fi zama alhcn a gare 
ku. Abin da aka sani kawai, Allah 
Ubangiji nc Guda, TsarkinSa ya 
tabbala daga wani abin haifuwa ya 
kasancc a gare Shi* Shi ne da abin 
da ke cikin sammai da abin da ke 
cikin tcasa, kuma Allah Ya isa Ya 
zama Wakili. 


<■*-. 


U&4H3M 


U.Suratun Nisa' 154 t iUj\ ijj** 172. Masihu ba ya Eyamar ya 
kasance bawa ga Allah* kuma huka 
mala'ikun nan makusanta, Kuma 
wanda ya yi Ryamar bauiarSa kuma 
yi yt girman kaz, lo, /ai lara su 
zuwa garc Shi gaba tfaya. 

173. To* amma wacfanda suka yi 
Imam, kuma suka aikata ayyukan 
Kwarai, lo> /a Ya cika musu ijaro- 
rmsu* kuma Yana Kara musu daga 
falalarSa. Kuma amma wacfanda 
suka yi Kyama, kuma suka yi gir- 
man kai, to, za Ya yi musu a/aha, 
azaba mai ratfadi, kuma ba su sa- 
mun wani masoyi domin kansu, 
baicin Allah, kuma ba su samun 
malaimaki. 

174. Ya ku mutanc! HaluEa, 
warn dallli daga Ubangijinku ya je 
muku, kuma Mun saukar da wani 
haskc bayyanannc zuwa gare ku. 

175* To, amma wadanda suka yi 
imam da Allah, kuma suka faku a 
garc Shi, to, zai shigar da su cikin 
wata rahama daga gare Shi da wala 
falala, kuma Ya shiryar da su zuwa 
gare Shi ga tafarki madaidaici. 

176. Suna yi makafalawa°\ Ka 
ce: ''Allah Yana bayyana muku 


«i^Sj 


±Ai {JL^MA&Y^Mtifc t&wWb ^3^j^>4&^ 
' i. MW&JZ4 (I) Bayau dogun bayanj a kan tauhldin Allah, da korcwar shubhohm Yahiidu da 
Nasara a cikin addim. domin sai zuciya la yarda da kadaila Allah sa'an nan ?a ta j\ f u tin 
nfco da Rarfin rfauka ga bukuncc-liukunuen da Allah Yakc a*a mala To, ya koma nc ga 
abin karantawar surar na isaron dukiya. ya rule la da sht. Ya yi magana a kan mas'alar 
'Kalala\ watau miitum ya muhi bai bar reshcnsa ba, ku warn asali $ai fukafukai kawai, 
waiau 'yan'uwa, ma/a ko mata wadanda ba Li'ummai ba. Magana a kan li'ummat kuwa la 
gabikta a farkun sura. Ana gabalar da shaRtJci a kan li'ahi T kuma ana gabaiar da na kusa a 
kan na nesa. man kusamar zumunta Ana Kiyawn bai wa 'ya'ya mata biyu. biyu daga uku 
na dukiya a kan *yan*uwa maid, domin su ba a ce fiye da biyu ba. "Oiyar tsarso la ft 
'yar'uwa Carfin /umunta* kuma u fi kusanci. 4.Suratun Nisa* 155 t *wJl ijf falawa a cikin 'Kalala\ idan mutum 
ya halaka, ba shi da rcshc kuma 
yana da 'yar'uwa, to, tana da rabin 
abin da ya bari, kuma shi yana 
gadon la, idan wani rcshebai kasan- 
cc ba a gare ta. Sa'an nan idan 
fyarTuwa mata) suka kasance biyu, 
to, suna da kashi biyu daga kashi 
uku din abin da ya ban. Kuma idan 
sun kasance, 'yan'uwa, rnaza da 
mala, to. namiji yana da misalin 
rabon mata biyu. Allah Yana 
bayyanawa a gare ku, domin kada 
ku Race. Kuma Allah ne, Masani ga 
dukan kome. 


Tana karantar da cikawar alkawui ra da abin da ya ralaya da su 
wajcn rarrabcwa a tsakanin halat da haram, da kyautata alcTda da 
aiki, *0Yg»\ Da sunan Allah, Mai rahama. Mai jin kai L Yaku wadandasukayiimani! 
Ku cika alkawurra. An halalta 
rnuku dabbobin jin dacfi, face abin 
da ake karantawa a kanku, ba kuna 
masu halattar da farauta ba alhali 
kuwa kuna masu harama. Lalle ne, 
Allah Yana hukunta abin da Yakc 
null. 


' 'I'.r-- S.SQratul Ma'ida 156 o i-tfli i ■j>- Z Yaku wadandasukayiimam! 
Kada ku halatlar da ayyukan iba- 
dar Allah game da hajji, kuma da 
Wata Mai alfarma, kuma da ha- 
daya, kuma da ratayar raRumar 
hadaya. kuma da masu nufin T)aki 
Mai alfarma, suna neman falala 
daga Ubangijinsu da yarda Kuma 
idan kun kwance harama, to, ku yi 
farauta. Kuma kada fciyayya da 
wasu mutane ta dauke ku. domin 
sun kange ku daga Masallaei Mai 
alfarma. ga ku yi zalunci, Kuma ku 
laimaki juna a kan aikin (cwarai da 
laGawa. Kuma kada ku laimaki 
juna a kan zunuhi da zalunci, kuma 
ku hi Allah da tafcawa. Lalle ne 
Allah Mai tsananin uKuba ne, 

3. An haramla muku mushe da 
jini da naman alade da abin da aka 
ambaci sunan wanin Allah a gare 
sht, da makaramya da jefafllya da 
mai gangarowa da sokakkiya. da 
abin da masu dagi suka ci, lace abin 
da kuka yanka. da abin da aka 
yanka a kan gunki (shi ma an ha- 
ramla). Kuma kada ku yi rabo da 
kibau na caea, wannan fasikanci ne. 
A yau watfanda suka kafirta sun 
yanke (fauna daga addininku. Sa- 
boda haka kada ku ji tsoronsu, 
kuma ku ji tsoroNa* A yau Na 
kammala muku addininku, kuma 
Na cika nfimaTa a kanku, kuma 
Na yarda da Musulunci ya zama 
addini a gare ku. To, wand a aka 
sanya wa lalura a eikin yunwa mai 
tsananu ba yana mai karkata zuwa 
ga wani zunubi ba, to, lalle ne Allah 
Mai gafara ne, Mai jin Rat, 


£&&&&$&& 


■if-',-. \7" S.SQratul Ma'ida 157 o tolii i ■j>i 4. Suna lambayar ka eewa mcnc 
nc aka halatla musu? Ka ce: "An 
halaica muku abubuwa masu dadi, 
da ahin da kukajanar (farauia) 
daga masu yin miki, kuna masu 
sakinsu daga hannuwanku, kuna 
sanar da su daga abin da Allah Ya 
sanar da ku. To, ku ci daga abin da 
suka kama saboda ku, kuma ku 
ambaci sunan Allah a kansa, kuma 
ku bi Allah da (afcawa. Lallc nc 
Allah Mai gaugawar sakamako da 
yawa ne. 

J. A yau an halatta muku abu- 
buwa masu dadi, kuma abincin wa- 
danda aka bai wa LittatV 11 halal ne 
a gare ku. kuma abincinku halal ne 
a gare su. da mata masu kamun kai 
daga muminai da mala *yfi*ya daga 
wacfanda aka bai wa Liltafi a gabii- 
ninku, idan kun je BU3SU da sada- 
kokinsu, kuna masu yin aure, ba 
masu yin zina ba, kuma ba masu 
riKon abokai ba. Kuma wanda ya 
katlrla da imam, to, lalle ne aikinsa 
ya baci, kuma shi. a cikin Lahira, 
yana daga masu hasara. 

6. Yaku wadandasukayi imani! 
Idan kun tashi - 2> zuwa ga salla, to, 
ku wanke fuskokinku da hannu- 


-_, \*> t#\ 

. J - V 


(1) Watau Yahudawa da Kirisiawa. 

(2) Abm da ake halalia salla da shi mwa niai t&arki domin daukc hadasi Raiann da 
alwala, da hadasi babba da wanka Idan babu mwa a yi laimama da wun na tuskar Kasa 
wanda bai sake ba da wala sanaar milium Bauli da wadiyyi da gayatfi da nhi da shafarjtn 
dadinanamtjigamaeekornactr ganamiji.da shalar ^kann kansa* dukasuna wajablar da 
alwalla. Filar maniyyi da haita suna wajabtar da waitka. Maziyyi na wajablar da wanke 
dukkan /akari sa'an nan a yi alwalla. Yankan hannun fiarawo ya nuna ivaka inda akc 
shafar fanlla na laimama, da Minna kamar yadda ak<r yin sauran ayyuka duka a kan 
Kiyasmsu bisa ga wasu. S.SOratul Ma'ida 15S * i^\ i 'if wanku zuwa ga magineiroru kuma 
ku yi shaft ga kanunku, kuma ku 
(wankc) Gafafunku zuwa idanun 
sawu biyu. Kuma idan kun kasance 
masujanaba, to. kuyi tsarki, kuma 
idan kun kasance majinyata. ko 
kuwa a kan latlya, ko kuwa daya 
daga gare ku ya zo daga gayatfi, ko 
kuka yi shafayyar juna da mala, 
sa'an nan ha ku sami ruwa ba, lo> 
ku yi nufin wuri (n mai kyau, sa*an 
nan ku yi shaft ga fuskokinku da 
hannuwanku daga gare shi. Allah 
ba Ya nufi domin Ya sanya wani 
kunci a kanku, kuma amma Yana 
nufi domin Ya cika ni'imarSa a kan- 
ku, tsammamnku kuna godewa. 

7. Kuma ku tuna ni'imar Allah a 
kanku, da alkawarinku wanda Ya 
daure ku da shi, a lokacin da kuka 
ce: 44 Mun ji kuma mun yi da'a." 
Kuma ku bi Allah da lakawa, Lallc 
ne Allah Masani ne ga abin da kc a 
cikin zukata. 

#. Ya ku wadanda suka yi lma- 
ni! Ku kasance masu tsavin daka 
domin Allah, masu shaida da adal- 
ci. Kuma kada Kiyayya da wasu 
mutane ta dauke ku a kan ba za ku 
yi adalci ha. Ku yi adalci. Shi nc 
mafi kusa ga tafc'awa. Kuma ku bi 
Allah da taEawa. Lalle Allah Masa- 
ni ne ga abin da kuke aikatawa. 

9, Allah Ya yi wa'adi ga wadan- 
da suka yi imani, kuma suka aikata 
ayyukan fcwarai. Suna da wata ga- 
fara da lada mai girma. 


/»:-: rtv;f*tf 


fiiff&y^S^i^M 
>£=*Ap- j! »j>*^*\5 U-* 


St M i r i • £< * " "4 

(1) Watau ku yi laimama. S.SQratul Ma'ida 159 o tolii i 'V- /". Kuma wadanda suka kafirta, 
kuma suka Karyata. game da ayo- 
yinMu, wadannan su ne abokan 
wula. 

//. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Ku tuna ni'imar Allah a kanku. 
a lokacin da was.u mulanc suka yi 
niyyar su shimfida hannuwansu 
zuwa garc ku' 11 sai Ya kange han- 
nuwansu daga garc ku. kuma ku hi 
Allah da taJcawa. Kuma sai mumi- 
nai su dogara ga Allah kawai. 

12. Kuma la He Allah Ya rifci 
alkawarin Bam Isra'ila, kuma 
Muka ayyana wakilai goma sha 
biyu' 21 daga gare su kuma Allah 
Ya ce: "Lalle ne Ni, Ina tare da ku. 
hafciica, idan kun Isayar da sail a. 
kuma kun bayar da zakka, kuma 
kun yi imani da manzanniNa, kuma 
kuka laimakcsu, kuma kuka bai wa 
Allah rancc mai kyau, haRiKa. Ina 
kankare laifukanku daga gare ku, 
kuma haKiKa, Ina shigar da ku 
gidajen Aljanna (wadanda) Koramu 
suna gudana a Karkashinsu, sa'an 
nan wanda ya kafirta a bayan wan- 
nan daga garc ku, lo. lalle ne, ya 
ftaee daga tsakar hanya. tygM&$i}&m$3fo 


w j p£** **** 


(1) Wannan luyaycwa ya auku a wurSrw da yawa tun Musulmi suna da rauni kuma 
kafirai suna da Jcarfi, kuma suna son su kashc Musulmi da Musulunci Allah Ya tsarc mi 
Subuda haka yanzu da Musulmi suka yi Earfj da fcarfni Allah, ya wajaba a kansu su goilc 
wa Allah da taEawa, Watau su riKc alkawarin Allah, su yi abtn da Ya aza musu 
gwargwadon hah. 

(2) An ayyana wakilai goma sha bivu daga Cabilun Ham Isra'ila Roma sha biyu domin 
su daukar musu alkawari daga wurtit, kuma su tsare mui^ncnsu ga ganin ba a sa6a wa 
alkawaiin ha An gina addinm Bam Ursula a kan kabilanci Saboda haka addiuinsu ba ya 
fila daga daVarsu, 5.SQratul Ma ida HiO o totii « *j+< 13. To,sabodawarwarewarsuga 
alkawarinsu Muka la'anc su. kuma 
Muka sanya zukalansu Ccltasassu, 
iuna karkalar da magana daga 
wurarenta, kuma suka mania da 
wani yanki daga abin da aka tuna- 
tar da su da shi, kuma ba za ka 
gushe ba kana tsinkayar yaudara 
daga gare su lace kadan daga gare 
su. To, ka yafe laifi daga gare su. 
kuma ka kau da kai. Lallc nc, Allah 
Yana son masu kyautatawa. 

14. Kuma daga wadanda suka 
ce; "Lalle ne mu, iNasara ne/* Mun 
riki alkawarinsu, sai suka mania da 
wani yanki daga abin da aka tuna- 
tar da su da shi, sai Muka shifshuta 
adawa da Eeta a tsakaninsu har ya 
zuwa ga Ranar Kiyama. Kuma Al- 
lah zai ba su labari da abin da suka 
kasance suna sana'antawa. 

15. Ya Mutanen Littafi! Lalle 
ne. ManzonMu ya je muku, yana 
bayyana muku abu mai yawa daga 
abin da kuka kasance kuna Boyewa 
daga LitlafL kuma yana rangwame 
daga abu mai yawa. HaffTka, wani 
haskfl da wani Littafi mai bayya- 
nawa ya jc muku daga Allah, 

16. DashI Allah Yana shiryarda 
wanda ya bi yardarSa zuwa ga 
hanyoyin aminei, kuma Yana filar 
da su daga duffai /uwa ga haskc da 
izninSa. kuma Yana shiryar da su 
zuwa ga hanya madaidaiciya. 

//. Lalle ha£ifca f wadanda suka 
ce : "Lalle Allah, Shi ne Masihu dan 
Maryama", sun kafiria. Ka ce; 
L *To T wane ne ke iya mallakar wani 
abu daga Allah, idan Ya null Ya £jj££>. \j&—Y, •&j$-;' : I 


5.SQratul Maida Ifil a i -tfb « •j>- halakar da MasThu dan Maryama 
da uwarsa da wanda yake a cikin 
tcasa gaba tfaya?" 1 Kuma Allah ne 
da mallakar sammai da Rasa da 
abin da ke a tsakaninsu, Yana halit- 
ta abin da Yake so. Kuma Allah, a 
kan dukkan kome, Mai ikon yi nc. 

18. Kuma Yahudu da Nasara 
sun cc: "Mu ne diyan Allah, kuma 
masoyanSa." Ka ce: 'To, don me 
Yake yi muku azaba da zunu- 
banku? A'a ku mutane ne daga 
wadanda Ya hahlta, Yana gafar- 
tawa ga wanda Yake so, kuma 
Yana azabta wanda Yake so- Kuma 
Allah ne da mulkin sammai da icasa 
da abin da ke tsakaninsu, kuma 
zuwa gare Shi makoma take/* 

19. Ya Mutanen Litlafi! Lalle 
Man/onMu ya je muku yana 
bayyana muku, a kan lokacin fatara 
daga manzanni, domin kada ku ce: 
"Wani mai bayar da bushara bai zo 
mana ba. kuma haka warn mai 
gargadi bai zo ba/* To, hadlta, mai 
bayar da bushara da mai gargadi 
sun jc muku. Kuma Allah nc\ a kan 
dukkan kome, Mai ikon yi- 

20. Kuma a lokacin da Musa ya 
ce wa mutanensa: "Ya ku mu- 
tanena! Ku tuna ni'imar Allah a 
kanku; domin Ya sanya annabawa 
a cikinku, kuma Ya sanya ku sara- 
kuna, kuma Ya ba ku abin da bai 
bai wa kowa ba daga talikai. 

2L u Ya mulanenaIKu shiga Jca- 
sar nan, abar tsarkakewa, wadda 
Allah Ya rubuta saboda ku, kuma 
kada ku koma da baya, har ku juya 
kuna masu hasara/* 
>', •• 

ip>6« 5.SQratul Ma'ida 162 i Vwi S IjM 22. Suka ce: "Ya Musa! Lalle 
nc, a cikinla akwai wasu mutane 
masu Karfi. kuma lalle nc ba /a mu 
shige ta ba sai sun lice daga gare la, 
lo, idan sun fice daga gare la, to, 
lalle nc mu. masu shiga nc." 

23. Wasu maza biyu ,n daga wa- 
danda suke tsoron Allah. Allah Ya 
yi ni'ima a kansu, suka ce: ''Ku 
shiga garc mi, daga Kofar, domin 
idan kuka shige shi, to. lalle ne ku. 
masu rinjaya ne, kuma ga Allah sai 
ku dogara idan kun kasance 
muminai." 

24. Suka ce: "Ya Musa! Lalle ne 
mu. ba za mu shige ta ba har abada 

in, n iik. i- sun dawwama a cikinta. 
sai ka tafi kai da Ubangijinka do- 
min ku yi yafii, Lalle ne mu, muna a 
nan zaune." 

25. Yace:"YaUbangijina! Lal- 
le ne ni, ba ni mallakar kowa face 
kaina da dan'uwana, sai Ka rarrabc 
a tsakaninmu da tsakanin mutane 
tnsiKai." 

26. (Allah) Ya ce: "To. lalle ne 
ila abar haramlawa cc a gare so, 
shekara arba'in, suna yin dimuwa a 


& ^ eS«* ^Uh> £25 3£y* 

<-">&> J j-g* ***** **Vu* (I) Ma/a biyu su nc Yusha'u da Kalibdaea Nufcaba'u. waiau wakilai goma sha biyu 
watfanda Annabi Musa ya aikc su domin su yiwo bincikcn halaycn mutancn da suke zaune 
acikm Kudus. Yadda ya lim shi nc, hiyan da Allah Ya halaka Fir'auna sai Bam IsraTla 
suka koma Masar, daga nan sai Allah Ya mbuta musu cewa su lashi, $u koma Anha'a a 
cikin Easar Sham alhali mazaunanla kowi Kan'amyyiwa ne Sai Musa ya gaya musu 
cewa, galusarda Allah Ya ba su, su filar da warfanda kcacikifti /auna, Mua&yaaikada 
mutum goma sha biyu domin su yiwo IcScn asm su zo masa da labarL kada su gaya wa 
mutane a bin da suka gani domin kaita su fir^ila Bayan da suka komo. sai suka warware 
alkawarin: sai mutum biyu daga ctkinsu. Yusha'u da Kalib S.SQratul Ma'ida 163 * i*Ti» i ■JJ- cikm Easa. a) Saboda haka kada ka 
yi baKin ciki a kan mutane last£ai." 

27. Kuma karania musu <2) laba- 
nn diya biyu (3 ' na Adamu, da gas* 
kiya, a lokacin da suka bayar da 
baiko, sai aka kar5a daga dayansu 
kuma ba a karfia daga day an ba, ya 
ce: "Lalle ne, zan kashe ka/* 
('Dayan kuma) ya ce: "Abin sani 
dai, Allah Yana karba daga masu 
takawa nc." 

28. "Lalle ne, idan ka shimfida 
hannunka zuwa gare ni domin ka 
kashe ni, ban zama mai shimfida 
hannuna zuwa gare ka ba domin in 
kashe ka. Lallc nc m, ma isoron 
Allah Ubangijin talikai. 

29. "Lalle ne ni, ina nufin ka 
koma da zunubma game da zuriu- 
binka. har ka kasancedaga abokan 
wula. Kuma wannan shi ne saka- 
makon azzalumai," 

30. Sai ransa ya Eawatar mafia 
kashewar dan'uwansa, sai kuwa ya 
kashe shi, sa'an nan ya wayi gari 
daga masu hasara. 

(1) Wannan shi nc sakamakon safiawar alkawari. da aka t£ wa magewaya kada $11 
fatfi abin da suka ganL saboda da aEibai abm, kusan duka sai da suka muiu a tikm halm 
dimuwar. 

(2) ICuraishawa ko kuwa arummarka 

(3) # I)iyan Adamu hiyu.Kahilada Kabila* Asalin magana: kamar yadda aka ruwaitc. 
malar Adamu. Mauua'u. tana haifuwar namiji da mace a kowane eiki, wajen aurc sai a 
shir 5a ta domin babu wasu mutane sai $u Sai K'abijsi ya (ci yarda a bai wa HahTla 
'yar'uwarsa. har Adam ya sanya su ym baiko da abin sana'arsu. K'abila manunti ne, ya 
bayar da munana daga kayan noniansa, shi kuma Kabila ya bayar da rago mai kyau domin 
Sana arsa kiwu ne. Sat wuta ta sauko ta dauki ragon Habila. atamar kar5a Wannan kuwa 
ya cfauki ICabita ga tunanin kashe shi Laifi guda yana sabbaba wasa laifuka masu yawa S.SQratul Ma'ida 164 o hj&x i •->>- 3L Sai Allah Ya aiki wani 
hankaka, yana lono a cikin Rasa 
domin ya nuna masa yadda zai 
lurbutfe gawar tfan'uwansa. Ya ec: 
"Kaitona! N3 kasa in kasance ka- 
mar wannan hankaka domin in lur- 
hude gawar cfan*uwana?" Sai ya 
way i gari daga masu nadama. 

32. Daga sababin wannan/ l) 
Muka rubuia a kan Bani Isra'ila 
cewa* lalle ne wanda ya kashe rai ba 
da warn rai ba, ko Barna a cikin 
kasa, to kamar ya kashe mutane 
duka ne, kuma wanda ya raya rai, 
to, kamar ya rayar da mutane ne 
gaba daya. Kuma lalle nc. haltiKa, 
Man/anninMu sun jc musu da huj- 
joji bayyanannu, sa'an nan kuma 
lalle ne, masu yawa daga gare su, a 
bayan wannan. hakika. masu barna 
ne a cikin kas 

33. Abin sani kawai, saka- 
makon 12) wadanda suke yaKin Al- 
lah da ManzonSa, kuma suna aiki a 
cikin fcasa domin barna, a kashe su, 
ko kuwa a kere su, ko kuwa a 
kakkatsc hannuwansu da Eafa- 
funsu daga sa6ani, ko kuwa a korc 
su daga Rasa. Wannan gare su wula- 
kanci ne a cikin rayuwar duniya, 
kuma a Lahira suna da wata azaba 
mai girma. 


7Z+ ^ 
(1) AikaUi £aramin lail'i yana sabbaba babban laift bar Barna mai yawa la watsu a 
akin tcasa. 

(2) Muhanbshmctfan fashi mature h&nyada makamah Ana yi masa dayan abm da 
aka gaya dace da shi. Wanda akayi wa"Salbu" sai kuma a kashe shi T AmfanmSalbushi ne 
d gan $hi, domin hankalin mutane ya natflL Korcwa van/u sai la koma pa daun bar ya 
mutu ko ya tuba S.SQratul Ma'ida 165 o ijflli 3 '.»- 34. Face fa wadanda suka luba 
tun a eabanin ku sami iko a kansu, 
to, ku sani eewa lalle ne. Allah Mai 
gafara ne, Mai jin icai. 

35. Ya ku wadanda suka yi lma- 
ni ! Ku bi Allah da taJcawa, kuma ku 
nemi tsari zuwa gare Shi. kuma ku 
yi jihadi ' n a cikin hanyarSa, 
tsammaninku, /a ku ci nasara. 

36. Lalle ne wadanda suka kafir- 
ia, lallcdasunadaabinda kc a cikin 
Casa gaba cfaya da misalinsa tare da 
shi* domin su yi fansa da shi daga 
azabar Ranar KTiyama, ba a karbar- 
sa daga garc su, kuma suna da 
a/aba mai radadl. 

37. Suna nufin su Ilia ne daga 
wuta, kuma ba su zama masu flta 
daga gare ta ba, kuma suna da 
azaba zaunanniya. 

38* Kuma Rarawo da Barauniya 
sai ku yanke hannuwansu, bisa 
sakamako ga abin da suka tsirfanla, 
a kan azaba daga Allah. Kuma 
Allah Mahuwayi ne. Mai hikima, 

39. To, wanda ya tuba a bayan 
zaluncinsa, kuma ya gyara (halin- 
sa), to, lalle ne Allah Yana karbar 
tubarsa. Lalle Allah Mai gafara ne, 
Mai jin Rah I MM&&&% 

U) Wasila ita ce dukkan mkln ibada wanda zai kusantar da mutum zuwa j;a 
Uhangijinsa, amma da sharatfin an gina shi a kan Li£awa Kuma taJtatva ila lc bin Allah 
kaiitar yadda Ya yi umurm a bi %\\\ la hanyar manzonSa kawar Jiliadi yana cikin tafcawa 
amma Ya kuma umbalonsa nc domm muhimmancinsa Shi kuma iri biyu oc: (tarami, 
walau yaShn ahokan gaba na hayyanc, da babba , shi nc vat in ahokan gaba na 6oye , waiau 
rai da Shaiifan Wanda maGiyinsa na bayyane ya kashe shi ya mutu ShaliTd:. wanda 
maKiyinsu na 6oye ya kashe shi ya mutu lasiEi ko karin walau shaEiyyi S.SQratul Ma'ida 166 o hj&x i ■->>- 4th Shin, ba ka sani ba cewa lalle 
ne, Allah Shi ne da mulkin sammai 
da Rasa, Yana a/abtar da wanda 
Yake so, kuma Yana ym gafara ga 
wanda yake so, kuma Allah, a duk- 
kan kome, Mai ikon yi nc? 

4L Ya kai Man/ct! Kada wa- 
danda suke tseren gaugawa a cikin 
kafirci su 5ata maka rat, daga wa- 
danda suka ce: "Mun yi imam" da 
bakunansu. alhali zukatansu ba su 
yi imanin ba, kuma daga wadanda 
suka tuba (watau Yahudu) masu 
yawan saurarc ga wasu mutane na 
dabam wadanda ba su je maka ba, 
suna karkaiar da zance daga bayan 
wurarensa, suna ccwa: "Idan an ba 
ku wannan, to, ku karfta, kuma 
idan ba a ba ku shi ba, to, ku yi 
sauna/' Kuma wanda Allah Ya yi 
nufin filinarsa, to, ba za ka mallaka 
masa kome ba daga Allah. Wadan- 
nan nc wadanda Allah bai yi nufin 
Ya tsarkakc zukatansu ba. Suna da 
kunya a cikin duniya, kuma suna da 
wata azaba mai girma a cikin 
Lahira. 

42. Masu yawan saurare (l) ga 
Earya ne, masu yawan ci ga haram, 
to, idan sun zo maka, sai ka yi 
hukunci a tsakaninsu, ko ka bijira 
daga gare su. Kuma idan ka bijira 
daga gare su, to, ba za su cuce ka da ." • - * <f*A 


l \USmX f'x 

*- < 


(I) An b,n wa Annabi zafri da ya yi hukunci ko kada ya yi. a Lsakanm kafirai biyu, 
idan sun yarda da hukuncinsa Wannan dama tuna aiki a kotunan Musulmi ga abin da ya 
$hdli hakKoEi kawai. amma ga 'jara'inf a Ea.*ar Musulmi tiMs sai a hi sharTar Musulunci 
domin Isaron anunci, sai dat kafiri yana tya shan giyarsa. ga misali a Boyc. banda a cikin 
jama "a. Hakakuma laituka na al^dunsu kuma Musulmi baza su lafta masu suba, sai suyi 
hukujuitisu a isakanmsu. 5.SQratul Ma'ida 167 * $JJ&\ i 'J>- komc ha, kuma idan ka yi hukunci, 
to, sai ka hukunta a tsakamnsu da 
adalci. Lalle ne, Allah Yana son 
masu adalci. 

43. Kuma yaya sukc gabalar da 
kai ga hukunci, alhali a wurinsu 
akwai Altaura, a cikinla akwai hu- 
kuncin Allah, sa'an nan kuma suna 
karkacewa a bayan wannan? Wa- 
dannan ha muminai ha nc! 

44. Lalle nc MG, Mun saukar da 
Altaura, a cikinla akwai shinya da 
haske, annabawa wadanda suke 
sun sallama, suna yin hukunci da ila 
ga wacfanda suka tuba (Yahudu), da 
malaman tarbiyya, da manyan ma- 
lamai ga abin da aka ncme su da su 
Isare daga Uttafin Allah, kuma sun 
kasance, a kansa, masu ha da shai- 
da. To. kada ku ji tsoron mutane, 
kuma ku ji tsoroNa, kuma kada ku 
sayi 'yan kudi kadan da ayoyiKa. 
Wanda bai yi hukunci ba da abin da 
Allah Ya saukar, to, watfannan su 
ne katirai. 

45. Kuma Mun rubuta a kansu, 
a cikinla cewa, lalle (ana kashe) rai 
saboda rai, kuma (ana dcbc) ido 
saboda ido. kuma (ana katsc) hanci 
saboda hanci, kuma kunnc saboda 
kunne, kuma haRori saboda haEori, 
kuma a raunuka a yi saka^ya. To, 
wanda ya yi sadaka da shi, to, shi 
kaffara ce a gare shi. Kuma wanda 
bai yi hukunci ba da abin da Allah 
Ya saukar, to. wacfannan su nc 
azzalumai. 

46. Kuma Muka biyar a kan 
gurabansu da Tsa dan Maryama, @ 


ESS r* *rf jFfy (Mj^ii^jo^i fr$^Ap'&^ S.SQratul Ma'ida 168 * i-tfli i 'If yana mai gaskatawa ga abin da 
yakc a gaba garc shi daga Allaura, 
kuma Muka ba shi InjTla, a cikinsa 
akwai shiriya da haske, yana mai 
gaskatawa ga abin da yake a gaba 
gare shi daga Attaura, kuma shi 
shinya ne da wa'azi ga masu laKa- 
wa. 

47. Kuma sat mulancn Injila su 
yi hukunci da abin da Allah ya 
saukar a cikinta. Kuma wanda bai 
yi hukunci ba da abin da Allah ya 
saukar, to. wadannan su nc fasilcai. 

4R. Kuma Mun saukarda Liliafi 
zuwa gare ka da gaskiya, yana mai 
gaskatawa ga abin da yake a gaba 
garc shi daga Litlafi (Taurata da 
Inula), kuma mai halartawa a kan- 
sa. Sai ka yi hukunci a tsakaninsu 
da abin da Allah Ya saukar. kuma 
kada ka bibiyi son zuciyoyinsu ga bar- 
in abin da ya zo maka daga gaskiya ,;s \ 
Ga kowanne daga garc ku Mun 
sanya shan'a da hanya (ta bin la). 
Kuma da Allah Ya so t da Ya sanya 
ku al'umma guda, kuma amma do- 
min Ya jarraba ku a cikin abin da 
Ya ba ku. Sai ku yi tsere ga ayyukan 
alheri. Zuwa ga Allah makomarku 
take gaba daya. Sa'an nan Ya ba ku 
labari ga abin da kuka kasance 
kuna sa&awa a cikinsa. 

49. Kuma kayi hukunci a tsaka- 
ninsu da abin da Allah Ya saukar, 
kuma kada ka bibiyi son zuci- 
yoyinsu, kuma ka yi saunar su fitinc 


£1£ *^* ^f 1 ** ** , <J*U s r+* 

4 1 > Allah. Kuma Mun bai wa Jcowa shan'o'insa da dokokinsa, 
hanyar da ake bi wa|en zartar da shan'ar an nan kuma da S.SQratul Ma ida lr,y a toUi i 'if ka daga sashcn abin da Allah Ya 
saukar zuwa gare ka. To. idan sun 
juya baya, to, ka sani cewa, kawai 
Allah yana nufin Ya same su da 
masifa ne saboda sashcn zunu- 
bansu. Kuma lalle nc, masu yawa 
daga mutane, haEiKa. fasiKai ne. 

50. Shin, hukuncin Jahiliyya (n 
suke nemaV Kuma wane ne mafi 
kyau ga hukunci daga Allah saboda 
mulanc wadanda suke yin yaKini 
(tabbalaccen imani)? 

51. Ya ku watfanda suka yi ima- 
ni! Kada ku riKi Yahudu da Nasara 
majibinta. Sashensu majibinci nc ga 
sashc. Kuma wanda ya jiBince su 
daga gare ku, to, lalle nc shi, yana 
daga gare su. Lalle Allah ba Ya 
shiryar da mutanc az/ilumai. 

52. Sai ka ga watfanda a cikin 
zukatansu akwai cuta, suna tseren 
gaugawa a cikinsu, suna cewa : 
"Muna tsoron kada wata masTta ta 
same mu» M To, akwai tsammanin 
Allah Ya /o da budi, ko kuwa wani 
umurni daga wurinSa, har su wayi 
gari a kan abin da suka Boye a cikin 
zukatansu, suna masu nadama. 

53. Kuma watfanda suka yi ima- 
ni suna cewa: "Shin, wadacnan nc 
watfanda suka yi rantsuwa da Allah 
iyakar rantsuwoyinsu, cewa su, lalle 
suna tare da ku?" Ayyukansu sun 
6aci, saboda haka suka wayi gari 
suna masu hasara. 


©OjL-ilu-@ -Wl-4. 


M^h$$&&®$lfo 
(I) Hukuncin JahHiyya shi nc wanda ake ginawa a kan son rai da aTada da kuma 
ra'ayin azzalumai. ba ya da wani asali daga wani litiafi na Allah 5*Suratul Ma'ida 170 o talli i ( ->J- 54. Ya ku wacfanda suka yi ima- 
ni! Wanda ya yi ridda duga gare ku 
daga addininsa, lo> Allah zai /o da 
wasu mutanc. Yana son su kuma 
suna son Sa, masu lawalu'i a kan 
miiminui, masu i/za a kan kafirai. 
Suna yin jihadi a cikin hanyar Al- 
lah, kuma ba su tsoron zargin wani 
mai zargi. Waccan falalar Allah Co, 
Yana bayar da lla ga wanda Yakc 
so. Kuma Allah Mayalwaci ne, Mai 
ilmi. 

55. Abin sani kawai, maji6in- 
cinku Allah ne da ManzonSa, da 
wacfanda suka yi imani, wadanda 
suke suna Isayar da salla, kuma 
suna bayar da zakka kuma suna 
rnkfi'i 

56. Kuma wanda yajibinci Allah 
da ManzonSa da wacfanda suka yi 
Tniani. to. Cungiyar Allah su ne 
masu rinjaya. 

5?. Ya ku wacfanda suka yi ima- 
ni! Kada ku riKi wacfanda suka riJct 
addininku bisa izgili da wasa, daga 
wacfanda aka bai wa Littafi daga 
gabaninku da kafirai, masoya. 
Kuma ku bi Allah da tafcawa idan 
kun kasance muminai. 

58. Kuma idan kuka yi kira 
zuwa ga salla, sai su riRe la bisa 
izgili da wasa. Wannan domin lallc 
ne su. mutane ne (wacfanda) ba su 
hankalta. 

59. Kace;"YaMutanen Littafi ! 
Shin, kuna ganin wani laifi daga 
flare mu? Face dai domin mun yi 
imani da Allah da abin da aka 
saukar zuwa gare mu da abin da aka 
S.SQratul M&'ida 171 a tall* i 'If saukar daga gabani, kuma dormn 
mail yawanku fasiKai ne." 

60. Ka ce: "Shin, in gaya muku 
mail sharri daga wannan, domin 
sakumako (I> daga wurin Allah? 
Wanda Allah Ya la'ane shi kuma Ya 
yi fushi da shi. kuma Ya sanya daga 
gare su birai da aladai, kuma ya 
baula wa 'Daguia. Wacfannan nc 
mafiya sharrin wuri, kuma mafiya 
Bata daga tsakar hanya." 

6L Kuma idan sun zo muku sai 
suce: "Mun yi imani/* Alhali kuwa 
hufcslca. sun shigo da kafirci. kuma 
su lallc nc. sun fila da shi. kuma 
Allah nc Mafi sani ga ahin da suka 
kasancc suna 66yewa. 

62. Kuma kana ganin masu 
yawa daga gare su, suna tscrcn 
gaugawa a cikin zunubi da zalunci 
da cinsu ga haranv HaltiKa lir da 
abin da suka kasancc suna aika- 
tawa, 

63. Don me Malaman Tar- 
biyya u> da manyan malamai (na 
Yahudu) ha su hana su daga fadar- 
su ga /unubi da cinsu ga haram 
ba? HafciKa, lir daga abin da suka 
kasance suna sana'anlawa. 

64. Kuma Yahudu suka ce; 
"Hunnun Allah abin yi wa Jcuku- 
mi nc 11 '. 1 * An sanya hannuwansu a <&tffa&tt£fttf -# 


-Ic 


0^ajgS9iA&sSii 'i&ZAj.tfj*rJB?>j §oJ& 


**-** -., ■? "-Ufa It- ft*** m! V' (1) Kuna son in gaya muku ba-domin ku Hani warn sakamakoba**al domin Allah Ya 
*aka mint MuLanen da aka jQyar suka koma birai da aladai kuma suka bauu wa wanln 
Allah, su nc mad shsirnn mutine. 

{2\ Don rnc malamansu ba su yin wa'azi ga jahilansu? Tir da rsuhin wa'&zi! 

(3) Suna ntifrn wai Allah marowaci nc S.SQralul Ma'ida 172 o $^\ i ij>- cikin RuEumi! Kuma an la'ane su 
saboda abin da suka fada. A 'a, 
hannuwanSa biyu shimfidacfcfu ne, 
Yana ciyarwa yadda Yakc so. 
Kuma lallc nc abin da aka saukar 
zuwa garc ka yana Kara wa masu 
yawa daga garc su* girman kai da 
kafirci. Kuma Mun jefa a Isaka- 
ninsu. Jciyayya da Icela. zuwa Ranar 
Kiyama, ko da yaushe suka hura 
wata wuta domin yalti, sai Allah Ya 
bice ta. SunaaikiacikinEasadomin 
Barna, alhah kuwa Allah ba Ya son 
masu fasudi. 

65. Kuma da dai lallc Muianen 
Liltafi sun >j Tmani, kuma sun yi 
takawa, hakika, da Mun kankare 
miyagun ayyukansu daga gare su, 
kuma da Mun shigar da su gidajen 
Aljannar Ni'ima. 

-■■'■ Kuma da dai lallc su, sun 
isayar da Attaura da Inula da abin 
da aka saukar zuwa gare su daga 
Ubangijmsu, haJtiEa, da sun ci daga 
bisansu da kuma daga tfarlcashin 
Kafafunsu* Daga garc su akwai 
wala aFumma mai Isakailawa, 
kuma masu yawa daga gare su, abin 
da sukc aikatawa ya munana. 

67. Ya kai Manzo! Ka iyarda' 11 
abin da aka saukar zuwa gare ka 
daga Ubangijinka. Kuma idan ba 
ka aikata ba. to, ba ka iyar da 
manzancinSa ba ke nan. Kuma Al- 
lah Yana tsare ka daga mulane. 
Lalle ne. Allah ba Ya shiryar da 
mulanc kallrai. 

l w L * 1 *l * 
a»S^&&A$l^^ T -*' * !.**&- i~4 


(!) Wuimuti jya :a kafina dukan wanda ya a ko ya yardu da cewa Amiab: ya B6ye 
wanl ahu daga Allah, ko kuma ya ke&c waw muiiine da warn abu daga maiuancmsa daga 
All^h. S.Suralul Ma'ida 173 o i^\ i ■j>- 68. KacerTakuMutanenLit- 
tafi ! Ba ku zama a kan kome ba, sal 
kun tsayar da Attaura da Injila da 
abin da aka saukar zuwa garc ku 
daga Ubangijinku." Kuma lalle ne, 
abin da aka saukar zuwa gare ka 
daga Ubangijinka, yana Kara wa 
masu yawa daga garc su girman kai 
da kaflrci. To, kada ka yi baRin ciki 
a kan mutanc kafirai. 

69. Lalle ne. watfanda suka yi 
imani da wadanda suka tuba (Ya- 
hudu) da Karkatallu da Nasara, 
wanda ya yi imani da Allah da 
Ranar Lahira, kuma ya aikata aiki 
na Jtwarai* lo. babu Isoro a kansu, 
kuma ba su zamo suna bafiin ciki 
ba. 

7(K Lullc nc haftTfta, Mun riKi 
alkawarin Bam Isra lla, kuma Mun 
aiki manzanm zuw*a garc su. ko da 
yaushc wani manzo ya jc musu da 
abin da rayukansu ba su so, wani 
Rangare sun Icaryata, kuma wani 
Bangare suna kashewa. 

7L Kuma suka yi zaton cewa 
wata fiiina ba /a ta kasance ba, sai 
suka makanta, kuma suka kurunta, 
sa'an nan Allah Ya karbi tuba a 
gare su, sa'an nan suka makanta 
kuma suka kurunta masu yawa 
daga gare su, alhali Allah Mai gani 
nc ga abin da sukc aikatawa. 

72. Lalle ne, hafcTlca, wadanda' 15 
suka cc; "Lalle nc Allah, ShT nc < *> r 5* '-*" ft 


bj^j\^o^j]P^Mi *r* r^ 

%$#3$#6&J (I) SO nc Ya'afcubiyya Bayan ba\am a kan aibobin Yahudu sai Ya Shiga bayani a 
kan aibnbin Nasara. S.SQratul Ma'ida 174 a ia^li i ■j>- Masihu* cfan Maryama." sun kafir- 
la. Alhali kuwa MasThu ya ce; "Ya 
Rani Isra'jla! Ku hauta wa Allah 
Ubangijina, kuma Ubangijtnku/' 
Lalle ne shi, wanda ya yi shirki da 
Allah, to. lalle ne, Allah Ya haram- 
la masa Aljanna. Kuma babu wasu 
maiaimaka ga azzalumai. 

73. Lalle ne, hafcifca. wa<fanda 
suka ce; "Allah na ukun uku ne," 
sun kafirta, kuma babu wani abin 
bautawa face Ubangiji Guda. 
K uma idan ba su hanu daga abin da 
suke fada ba, hakilca, wata azaba 
mai radadi tana shalar wadanda 
suka kafirta daga gare su. 

74. Shin fa, ba su tuba zuwa ga 
Allah, kuma su neme Shi gafara, 
alhali kuwa Allah Mai gafara ne, 
Mai jin Rai? 

75. Masihu dan Maryama bai 
/ama ba face Manzo ne kawai, 
haKika, man/anni sun shigc daga 
gabaninsa, kuma uwarsa siddi£a (n 
cc. Sun kasancc suna cin abinei Ka 
duha yadda Muke bayyana musu 
ayoyi. Sa'an nan kuma ka duba 
yadda ake karkatar da su. 

76. Ka ce: "Ashe, kuna bauta 
wa. baicin Allah, abin da ba ya 
mallakar wata cuta saboda ku, 
kuma haka want amfani' 2) , alhali 
kuwa Allah Shi ne Mai ji, Masani?" ** - , *L 

%>, $k '* ?— »£> 'fist * v^A "«■•% 


• ,A •.? 


(1) SiddiC shi ne mai yawan gaskaiawar annabawa. shi ne mart daukakar daraja a 
wahyyan Allah, kamar Abubakar SiddTC Sdhahin Annabr 

(2) Idan bauta wa Tsa, Amwbin Allah, ya /ama kaltrci, haula wa waliyyi ya ?ama 
hiyaka, Kuma idan Tsa bai mallaki komc ba. lo. waliyyi hiyaku. S.SQratul Ma'ida 175 i-M i '.»- 77. Kace:"YakuMutanenLit- 
tafi! Kada ku /urfafa a cikin 
addininku. abin da ha gaskiya ba, 
kuma kada ku blbiyi son zuciyoyin 
wadansu mutane wadanda suka riga 
suka 6acc a gabani, kuma suka 
6atar da wasu masu yawa, kuma 
suka Bace daga tsakar hanya." 

78. An la'ani wadanda suka ka- 
firta daga Bam Isra'ila a kan har- 
shen Dawuda da Isa dan Maryama. 
Wannan kuwa saboda sa&awar da 
suka yi ne. kuma sun kasance suna 
ta'addi'" 

79. Sun kasance ba su hanajuna 
daga abin Ei, wanda suka aikata. 
HaKlKa. abin da suka kasance suna 
aikatawa ya munana. 

HO. Kana ganin masu yawa daga 
gare su, suna jiftintar wadanda suka 
kafirla. HaCiKa. tir da abin da 
rayukansu suka gabatar saboda su, 
waiau Allah Ya yi lushi da su, kuma 
a cikin azaba su miisu dawwama ne. 

81. Kuma da sun kasance suna 
imani da Allah da Annabi da abin 
da aka saukar zuwa gare shi, da ba 
su riRe su masoya ba. Kuma amma 
masu yawa daga gare su, fasikai ne. 

82- l.alle ne kana samun mafiya 
isananin mutane a adawa ga wa- 
dandasuka yi imani. Yahudu neda 
wadanda suka yi shirki. Kuma lalle 
ne kana samun mafiya kusantarsu a 
soyayya ga wadanda suka yi imani 
su ne wadanda suka ce: "Lalle mu 


J- fl) Ta'addi shi nc EcLirc iyaka da nulan /ilunci. S.SQratul Ma'ida 176 * tall* i •.>>- ne Nasara." Wancan kuwa saboda 
akwuiKissisuna da ruhubanawa a> 
daga cikinsu, Kuma lalle ne su, ba 
su yin girman kai, 

83. Kuma idan suka ji abin da 
aka saukar zuwa ga Manzo. kana 
ganin idanunsu suna zubar da ha- 
waye, sabdda abin da suka sani 
daga gaskiya, suna ecwa : "Ya 
Ubangijinmu! MunyiTmani, sai ka 
rubula mu tare da masu shaida. 

84. "Kuma mene ne yakc garc 
mu, ba /."] mu yi imani da Allah ba, 
da kuma abin da ya zo inana daga 
gaskiya, kuma muna gurin Ubangi- 
jinmu Ya shigar da mu tare da 
mutant' sahhai? 11 

85* Saboda haka T Allah Ya saka 
musu, domin abin da suka fatfa. da 
gidajen Aljanna (wadanda) fcoramu 
suna gudana a KarEashinsu, suna 
madawwama a cikinsu* kuma wan- 
nan ne sakamakon masu kyauta- 
tawa. 

86. Kuma warfanda suka kafirta. 
kuma suka (caryata game da 
aydyinMu. wadancan ne abokan 
wuia. 

87. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni ! Kada ku haramla abubuwu 
masu datfi da Allah Ya halatta 
muku, kuma kada ku fcetare haddi. 
i~ J^UUi«4s*iBB 


vu * > 


• n>/tr 


,* *t 


(I) ICiwiiii shi ne Iimanin fcinsuiwa. ruhubanand shT nc muium ya isabhacc daga 
mulanc domin ibada, kuma ha va yin aurc, Baruhubanc guda. mhubanawa janfi. 5.SQraIul Ma'ida 177 o iM^s » '.»- Lalle ne T Allah ba Ya son masu 
fcetarc haddi."' 

88. Kuma ku ci daga abin da 
Allah Ya arzuta ku. halat mai dadi, 
kuma ku bi Allah da taRawa, Wan- 
da yake ku. masuTmani ne da Shi. 

H9. Allah ba Ya kama ku sabdda 
yasassa'- 1 a cikin rantsuwdyinku. 
kuma iimma Yana kama ku da abin 
da kuka Kudurta rantsuwoyi (a kan- 
sa). To, kaffararsa Ha ce ciyar da 
miskTni goma daga matsakaicin 
abin da kuke ciyar da iyalanku, k6 
kuwa lufatar da su, ko kuwa 'yanla- 
war wuya. Sa'an nan wanda bai 
samu ba, sai a/umin kwana uku. 
Wannan ne kaffarar rantsu- 
woyinku, idankun rantse. Kumaku 
kiyayc ranlsuwoyinku. Kamar 
wannan ne Allah Yake bayyana 
muku ayoyinSa, tsammaninku 
kuna godcwa. 

90, Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Abin sani kawai, giya da caca da ttfe3A&«l?3& 

j4&^x£ftptQ$fa l\) Hnrnmia abin da Allah Ya halaiia ko kuwa halatta abin da Allah Ya haramu 
icafirci ne* domin wanda ya Cetare haddi da kansa. ya yi da'awar Ilahiyya ko annabd, haka 
wanda ya bi *lii a kan wannan abin, ya yi shirki da Allah, domin ya sami warn mai wadansu 
dokoki wanda ba Allah ba, kuma ya bi shi a fcatttti, ko kuwa ya bi warn mat da'awar 
annaho, bayan Alfiur aniyacc an rufc annabd daga Annabi Muhammadu fciradaanunci 
Hi labbata a (fare shi, 

12) Ramsuwa alkawaricc da sunan Allah, ccwa mai nmtsuwarzaiaikata,ko kuwaba 
zai ajkaia ba, ko kuwa a kan ubbalar wani abu a kan sifar da ya ambata. ko kuwa 
kriruwarsa daga wannan sifar- Wanda ya yi ramsuwa sa'an nan ya yi hinsi. to, -sai ya yi 
kaffara, kamai yadda aka ambala a cikin ayar, Sai fa idan la zama yasassar rantsuwa ce, 
wadda milium ya yi a fcansaninsa,s;fan nan.samnnanyawarwan:, aabuda bayyanaj warn 
abu. Wasu sun cc tta cc rantsuwar da ake yi a cikin magana ba da null ba. kamar a a 
wallahi, ko 7, wallahi. Kuma akwai ranl&uwar gamusa a kan fiarya. Ita ma habu kalTara 
saboda ila, sai tuba zuw'a ga Allah da istigfari, kuma tana sanya tsiya. S.SQratul Maida 178 a tail* i ■j>- refu da kiban £uri T a/ u Ra/anta ne 
daga aikin Shaidan, sai ku nisance 
shi, wa la'alla ku d nasara. 

9/. Abin sani kawai, Shaidan 
yana nufin ya aukar da adawa da 
Kcia a tsakaninku, a cikin giya da 
caca, kuma ya kange ku daga amba- 
lon Allah, kuma daga sallah To, 
shin, ku masu hanuwa ne? 

92. Kuyida'aga Allah* kuma ku 
yi da'a ga Manzo t kuma ku kiyaye. 
To, idan kun juya, to, ku sani abin 
da kawai yake kan Man/onMu, 
iyarwa bayyananniya. 

93. Babu laifi a kan wadanda 
suka yi imani, kuma suka aikata 
ayyukan Rwarai, a cikin abin da 
suka ci. idan sun yi laRawa kuma 
suka yi Imani, kuma suka aikata 
ayyukan Rwarai, sa'an nan suka yi 
taEawa kuma suka yi imam, sa'an 
nan kuma suka yi taltawu kuma 
suka kyautata.* 21 Kuma Allah Yana 
son masu kyaulalawa. 

94. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Lalle ne. Allah zai jarraba ku da 
wani abu daga farauia. hannu- 
wanku da masunku suna samun sa, 
domin Allah Ya san wanda yake 
tsoron Sa a fake. To, wanda ya yi 
ta'addi a bayan wannan, to, yana da 
azaba mai radadl. 

(1) Ylncaca da shan giya da icfu da kilxm Run'a, aikalarda *u warfare alltawan ne 
na hana cin dukiyar mulanc da bacfili ffcarya), da Lsaron salla da Allah Ya yi umurm a 
isarCt watau rashin ta£&wa kc nan. 

(2) Ya yi takararin tsiEawa sau uku ga wanda ya luba da shan giya da caca domin ya 
nunanauyinsu. Wanda ya stia giya ko ya yi caca, yii keia haddin Allah da aifarmar muianc 
da darajar kansa. Sai ya yi taKaua daga wadannan zai iya rabuwa da su. Tsare su yana 
cikm cika alkawari a isakamn mutum da Allah da kuma mulanc* da ransa. S.SQratul Ma'ida 179 o »*nli « ■jj- 95. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Kada ku kashe farauia alhali 
kuna masu harama 11 ', Kuma wan- 
da ya kashc shi daga garc ku. yana 
mai ganganci. sai sakamako, misa- 
lin abin da ya kashc, daga dahbohin 
ni*ima, maabmu adalci hiyu daga 
cikinku suna yin hukunci da shi* Ya 
zama hadaya mai isa ga Ka'aba, ko 
kuwa katfara da abincin miskinai, 
ko kuwa a matsayinsa ya yi azumi, 
domin ya dandam masifar aFama- 
rinsa. Allah Ya yafc laili daga abin 
da ya gabata* Kuma wanda ya 
koma, lo, Allah zai yi a/abar ramu- 
wa daga garc shi. kuma Allah Ma- 
buwayi nc, ma abucin azabar 
ramuwa. 

96. An halatta muku farauiar 
ruwa da abincinsa, domin jin dad] a 
gare ku, kuma domin matafiya. 
Kuma an haramla farautar tudu a 
kanku, maluRar kun dawwama 
masu harama. Kuma ku bi Allah da 
laKawa, Wanda yake zuwa gare Shi 
nc akc lara ku, 

07. Allah Ya sanya Ka'aba, 
*Daki Tsararre. ma'aunin addini ga 
mulane, kuma Ya sanya Waia Mai 
alfarma da hadaya da ratayoyin 
hadaya. domin ku sani ccwu lalle 
Allah Ya san abm da yakc a cikin 

\\A\ i Jj»v&* 


(I) Sarin farauia a uikin Haramt yana a akin cikawa da alkawaii. Wanda >a saBa, sai 
ya > i (ansa da biyan misalin abin da ya kashc daga dabbnhm pda na jm dadi , waiau a biya 
barcwa da akuya ko iunkiya. Amma kuma mi an saitu milium hiyu adalai sun hukunia 
abin da mulum /ai bayar din ldan ba ya da dabbar. sai ya biya ETmarLi da ahinci. ya bai 
wa kovvane imskini day a mudu guda. Idan ba ya iyawa kuwa. sai ya yi azumi. kowanc 
mudu guda kwana daya. gunlun mudu a biya shi da cikakkcn kwana S.SQratul Ma'ida ISu * .v .; . i ■jj- sammai da abin da yake a cikin 
Rasa, kuma cewa lalle Allah, ga 
dukkan kome, Masani ( ° ne, 

98. Ku sani cewa lalle Allah Mai 
tsananin ufcuba ne. kuma lalle Allah 
Mai gafara ne, Mai jin kai. 

99. Babu abin da yake a kan 
Manzo, sai iyarwa, kuma Allah 
Yana sanin abin da kuke bayya- 
nawa da abin da kuke Boyewa. 

100. Ka ce; "Mummuna da mai 
kyau ba su daidaila. kuma ko da 
yawan mummunan ya ba ka 
sha'awa. Saboda haka ku bi Allah 
da la£awa,yama*abuta hankula ko 
la'alla ?a ku ci nasara " 

iOL Ya ku wadanda suka yi 
imani! Kada ku yi tambaya ga ahu- 
buwa, idan an bayyana muku 
(hukuncinsu) su Bata muku rat 
Kuma idan kuka yi tambaya a gare 
su a 16kacin <2) da ake saukar da 
AlEur'ani, za a bayyana muku. Al- 
lah Ya yafc laiti daga garc su. Allah 
Mai gafara nc t Mai haRuri, 

102. Lalle ne wasu mulane sun 
tambayc su daga gabanmku, sa*an 
nan kuma SUka wayi gan da su suna 
kSfirai ®JUf*£ ^u5$^Sglfcfl3 © -i» '.< 

<I) Domin ku $an haka kuma ku himnialu ga isarc alkawurranSa 

(2) Wannan lokacin ya nuna shi cfai ne lokacin saukar hukunci kowane tri nc daga 
Allah, Wanda ya cc Annahi ya farfa masa wani hukunci a kan wata mas'ala, bayan 
walaltn$a, tsira da aminci su labbaia a garc shi, to, ba /a a karfiar masa ba, domin ya safia 
wanassm AlEufani Kuniamafarkibaya/amahuya f balleaifaukrshi hukunci wandaakc 
yin aiki da shi Mafarkin annabawa ko mafarkin da annabawa suka labbaur. shi nc 
gaskiva, saura kuma sai abin da ya bayyana, kuma bai safia wa shan'a ba 5.SQratul Ma'ida IS1 a tall* i *j+< 103. Kuma Allah bai sanya wata 
bahira ha, kuma haka saMba, kuma 
haka wasila. kuma haka hami, m 
amma wadanda suka kafirta, su 
suke iciriara Earya ga Allah, kuma 
mail yawansu ba su hankalta* 

104 Kuma idan aka ce musu: 
"Ku zo zuwa ga abin da Allah Ya 
saukar, kuma /uwa ga Manzo," sai 
su ce: "Mai isarmu shi nc abin da 
muka iske ubanninmu a kansa/ 1 
Shin, kuma ko da ubanninsu sun 
kasance ba su sanin kome. kuma ba 
su shiryuwa? 

105, Ya ku wadanda suka yi 
imani! Ku lazimci' 21 rayukanku, 
wanda ya fiace ba zai ciice ku ba 
idan kun shiryu, zuwa ga Allah 
makomarku lake gaba daya. Sa an 
nan Ya ba kulabarigaabindakuka 
kasance kuna aikalawa. 

106. Ya ku wadanda suka yi 
imani! Shaidar <u tsakaninku, idan 

LJ 't^t-^u^-M. 


(1) BahTra da sa'iba da wasfla da hami sunayen dabbohi nc wadanda alec ban domin 
tsafi Bukhari ya ruwaito daga Said dan Mu&ayyab ya ce; "Dahira ita ce rSKumar da akc 
liana nononiu domm aljannu, babu raai iat>artadagamuiane,Sa'ibakunusuna yania la 
domin gumaka, ha adaukarkomcakama Kuma wasila iiaccrafcuma budurwa wadda ta 
fara haifuwar mace, a ciki na tarko. sa*an nan kuma na btyu haka mace. Suna barin ta pa 
gumaka idan la sadar da rafiuma mala biyu babu itamiji a tsakamnsu H3mi kuwa shT ne 
Raton raleumi wanda ya yi barbara shekaru sanannu a wurrasu. Idan ya Care. $ u su bar shi 
pa pumjka. ha a a/a komc a kunsu Kuma wacfannan dabbnbin duka t masu hidimar 
gumakan. jCi ne sukc cin su/" 

(2) Wanda yake son ya gyara warn sat ya gyara kansa daga larku. Wanda ya gyara 
kansa Datsrwani ba tacutarsa Baa nufina barwa'azi wataua Eyalcmutancdajahilcinsu. 

(3) Idan husuma la auku a tsakanin Mwuimi da Isakamn kaliraj, kuma su kafiran 
sukazama mudda'a alathim (wadanda akc uihuma). kuma babu wata shatda saj su. ui,sai 
su yi rantsuwa a wunn ibadarsu. a kan su nc da gaskiya. a hukumla musu da hakkin. 
Bayan haka. idan an samt waia shaida a kan (caryarsu ana warwarc hukuncin a hayan 
mudda'i (masu Kara) biyu Musulmi sun >; ranuuwa ccwa abin da wsufancan suka fada 
Kaiya ne. abin da shaidunsu suka yi sliaida da shi* shi ne gaskiya S.SQralul Ma'ida 1S2 a i*TlA 3 ijw muiuwa la halarci dayanku, a loka- 
cin wasiyya, maza biyu ne ma'abula 
adalci daga garc ku, ko kuwa wasu 
biyu daga wasunku idan kun tafl a 
cikin Kasa sa'an nan masTfar muiu- 
wa ta same ku. Kuna tsare su daga 
bayan salla har su yi ranisuwa da 
Allah; idan kun yi shakka: "Ba rnu 
sayen kucfi da shi, ko da ya kasancc 
ma'abucin zumunta, kuma ba mu 
Boyc shaidar Allah. Lalle ne mu, a 
lokacin, hafiiJta. muna daga masu 
zunubi. 1 * 

W7. To, idan akaganecewa lalle 
su, sun cancanci zunubi, lo, sai 
wasu biyu su isayu matsayinsu daga 
wacfanda suka karfta daga gare su, 
mutane biyu mafiya cancanta, sa'an 
nansu yi rantsuwada Allah: "Lalle 
ne shaidarmu ce mafi gaskiya daga 
shaidarsu, kuma ba mu yi zalunci 
ba. Lallc mil a lokacin, hakiita, 
muna daga azzalumai." 

108. Wunnan nc mafi kusantar 
su zo da shaida a kan fuskarta, ko 
kuwa su yi tsoron a lure rantsuwoyi 
a bayan rantsuwoyinsu Kuma ku 
bi Allah da tafcawa, kuma ku sau- 
rara, kuma Allah ba Ya sfairyar da 
mutane fasiicai. 

109, A ranarda Allah Yaketara 
manzannL sa'an nan Ya ce: "Mcne 
nc aka kar&a muku T * (Za) su ce: 
"Babu ilmi a gare mu. Lalle ne KaL 
Kai nc Masanin abubuwan 
fake."*" 

2®> •*r _.iVif 

&* '-('S» r 2\-"'P A'"'- AXfozA * 


|l) A nan hukunix-hukuncen alkawurra suka Jtare a wannan sura daga aya ta sama 
da wannan Kuma da wannan aya ra (09 Allah Yana yi raana hikayar abin da m\ auku a 
Lahira da hindnkenSa ga isarc alkawnri, ko rashin tsarewa Ya fara da annabawanSa da S.SQratul Ma'ida 1S3 a i-M » »j4- 110. A lokacin da Allah Ya ce: 
"Ya Tsa (fan Maryama! Ka luna 
nwmaTa a kanka. kuma a kan 
mahaifiyarka, a lokacin da Na Rar- 
fafa ka da Ruhul Kudusi, kana yi 
wa mutanc magana a cikin shimfi- 
dai jarin, da kuma kana dattijo. 
Kuma a lokacin da Na sanar da kai 
rubutu da hikima. da Attauta da 
Injila, kuma a lokacin da kakc yin 
halilta daga laka kamarsiirar Isuni- 
su da iziniNa, sa'an nan ka hum a 
cikinia. sai la zama isunlsu da izi- 
niNa, kuma kana warkar da haifaf- 
fcn makaho da kuiuru, da i/.iniNa, 
kuma a lokacin da kake fitar da 
matattu da iziniNa, kuma a lokacin 
da Na kange Bam Isra'ila daga gare 
ka, a lokacin da ka je musu da 
hujjoji bayyanannu, sai wadandu 
suka kafirta daga cikinsu suka cc: 
"Wannan ba kdmc ba nc, face sihin 
bayyanannc' 

111. "Kuma a lokacin da Na yi 
wahayi zuwa ga Hawariyawa 1 " 
ccwa ku yi Tmani da Ni. kuma da 
Man/oNa. Suka cc: '"Mun yi Tma- 
ni. kuma ka shaida da ccwa lalle 
mu, masu sallamawa ne." 

112. A lokacin da Hawariyawa 
suka cc: "Ya Tsa dan Maryam! 
Shin, Ubangijinka Yana iyawa Ya 
saukai da kaftaki a kanmu daga 


3Mty%3$jC* 

"Tl.'T 1.-'.' 


>>v '&$&*$&$>* i j&>\ i'Jc.\L&&>J&3 M:< Ya aiko, da karin bayani a kan inn muhawarar da /£ ta Shiga u isakantnSa da aimabawa. 
Ya yi misali da Isa doimn minanensa na nan a cikin wannan ■■i!\inim;i ana kirnn .\u /uwa 
ga Musulunci. kuma domin shi nc annahi na Earahcn da ha a mania abubuwan da 
mulanensa &uka yi ba a gabanin daukc shi, da kuma a hayau tfaukc shi din 

(1) Hawariyawa s& nc Sahabban Tsa. amincin Allah ya labbata a garc shi. Suna 
sanyawar faiarun tutati. domin haka aka yi musu suna da haka 5.SQratul Ma'ida 1S4 o i^ 3 •j>- sama?" (Tsa) Ya cc: "Ku bi Allah 
da laKawa idan kun kasance mu- 
minai." 

113. Sukacc: "Munanufinmuci 
daga gare shi nc, kuma zukalanmu 
su natsu, kuma mu san ccwa lalle 
ne, ka yi mana gaskiya, kuma mu 
kasance daga masu shaida a 
(causa/ 1 

IN. Tsa cfan Maryam ya cc: "YS 
Allah. Ubangijinmu! Ka saukar da 
ka&aki a kanmu daga sama domin 
ya /ama idi ga na farkonmu da na 
Earshenmu, kuma ya zama aya 
daga garc Ka. Ka arzuta mu, kuma 
Kai ne MalTlTcin masu arzutawa." 

1/5. Allah Ya ce: "Lalle ne NT, 
mai saukar da shi ne a kanku, sa'an 
nan wanda ya kafiria daga gare ku. 
lo, lalle ne NT. Tna azabta shi. da 
wala a/aba wadda ba Ni azabla ta 
ga kowa daga talikai/* 

116. Kuma a lokaein da Allah Ya 
ce: "Ya Tsa dan Maryama! Shin, 
kai ne ka ce wa mutane, 4 Ku ritfe ni. 
ni da uwata, abubuwan bautawa 
biyu, baicin Allah'?" (Tsa) Ya cc; 
"Tsarkinka ya labbaia ! Ba ya 
kasanccwa a gare ni, in fadi abin da 
babu wani hakki a gare ni, Idan na 
kasance na fade shi, lo lalle Ka san 
shi. Kana sanin abin da kc a cikin 
raina, kumabani sanin abin da kc a 
cikin ranKa. Lalle ne Kai Masa- 
nin abubuwan fake ne. 

117. "Ban fatfa musu ba, face 
abin da Ka umurcc ni da shi; wa* 
tau: *Ku bauta wa Allah, Uban- 
gijinakumaUbangijinku\ kumana \**S? £ £<**¥*"' ****** ** >\Jl rf** ■i '' 


'^h^^z H ^^\fi^ l*** * &1sH\j> 9 +z> £ 4^^^j3^s3j iij S.SQratul Maida 1X5 a ia^li i ij>i kasancc mai shaida a kansu matu- 
Kar na dawwama a cikinsu. sa'an 
nan a lokacin da Ka kar6i raina tn , 
Ka kasance Kai ne mai tsaro a 
kansu, kuma Kai, a kan dukkan 
kome, Halartaccc ne* 

118, "IdanKaa/abtasu, lojalle 
ne su, bayinKa nc > kuma idan Ka 
gal art a musu, to, lallc nc Kai ne 
Mabuwayi Mai htkima." 

//ft Allah Ya ce: fc4 Wannan ce 
ranar da masu gaskiya, gaskiyarsu 
lake amianinsu. Suna da gidajen 
Aljanna, Roramu suna gudana daga 
Rarfiashmsu, suna madawwama a 
eikinsu har abada. Allah Ya yarda 
da su, kuma sun yarda da Shi. 
Wannan ne babban rabu mai 
girma. 

120. Allah ne da mallakar sam- 
mai da Gasada abinda keacikinsu, 
kuma Shi. a kan dukkan kome, Mai 
ikon yi ne. 

T* - < ANraKB 


(1) KorBar ran Tsa biyu nc. na duniya da na mutuwa. 6.SurdIul An' am 186 1 p wS'» i_j>- 
i una karanlar da tauhidi da tsarkakc akida da ayyuka daga 
al'adu na shirki da kafirci. Babu mai yanka hukunci a kan kome sai 
Allah kawai, watau Tauhidin Rububiyya ke nan. ^ 4&fc9&& _~> Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 1. Godiya la tabbaia ga Allah 
Wanda Ya halitla sammai da Easa, 
kuma Ya sanya duffai da haske"', 
sa'an nan kuma wadanda suka ka- 
firta, da L'bangijinsu suke karka- 
cewa. 

2. Shi ne Wanda Ya halitta ku 
daga laka, sa'an nan kuma Ya yan- 
ka ajali. alhali wani ajali ambatacce 
yana wurinSa. Sa'an nan kuma ku 
kuna yin shakka. 

3. Kuma Shi ne Allah a cikin 
sammai. kuma a cikin Rasa, Yana 
sanin asirinku da bayyancnku, 
kuma Yana sanin abin da kuke yi 
na Isirfa. 

4. Kuma waia aya daga Uban- 
gijinsu ba /a la jc musu ha. face sun 
kasancc. daga garc ta. masu biji- 
rcwa. 

(1) DuITui iij dare da zulunci da bin hukuncc-hukuncen al'aJu. Iiaske kuma shi ne tia 
taiiraci da wuu da shan'u na Lvliali il.i aniwhcj. fc.SQrdtul An 'am 187 1 fWS* i^j- 5. Saboda haka, lalle sun Kar- 
yaia (Manzo) game da gaskiya, a 
lokacin da ta je musu, to, labarun 
abjn da suka kasance suna izgili da 
shi, za su je musu. 

6. Shin, ba su gani ba, da yawa 
Muka halakar da wani Kami daga 
gabaninsu. Mun mallaka musu, a 
cikin fcasa, abin da ba Mu mallaka 
muku ba, kuma Muka saki sama a 
kansu tana la /uba, kuma Muka 
sanya koguna suna gudana daga 
Karitashinsu. sa'an nan Muka hala- 
ka su saboda zunubansu, kuma 
Muka Kag.a haliitar wani learnt na 
dabam daga bayansu? 

7. Kuma da Mun sassaukar da 
wani HttafL zuwa gare ka, a cikin 
takarda, saan nan suka ta&a shi da 
hannuwansu, lalle da wadanda 
sSuka kafirta sun ce; "Wannan bai 
zama ba, face sihiri bayyananne." 

8. Sukace:"Donmebaasaukar 
da wani mala'ika ba a garc shi?" 
To, da Mun saukar da mala'ika, 
haKlRa, da an hukunta alamarin tl \ 
sa'an nan kuma ba za a yi musu 
jinkiri ba. 

9. Kuma da Mun sanya mala'ika 
ya zama manzo. lalle nc da Mun 
mayar da shi mulum, kuma da Mun 
nkita rnusu abin da suke rikitawa. 

10. Kuma lalle DC, haKiRa, an yi 
izgili da man/anni daga gabaninka, 
sai wadanda suka yi izgilin, abin da 
suka kasance suna izgili da shi ya 
(ada musu. ( I ) Da an hukunta al'amari da halakami. domin 
da akc yi wa vva'a/i bayyane, li>, halakar.su la jc ke 

i *A< \v* w*f{<\'\' 

iti&£$&&&& idan malu'ika ya sauka ga mutanen 
nan ft.Sfirdtiil An'am 1SS 1 fU-S*i i^- //. Ka cc: ;, Ku yi lafiya a cikin 
Icasa. sa*an nan kuma ku duba yad- 
da aKibar masu Icaryatawa la 
kasance," 

/Z Ka ce: **Na wane ne abin da 
yake a cikin sammai da Rasa?" Ka 
ce: "Na Allah ne. Ya wajabla raha- 
ma eakanSa. Lallene Yana tara ku 
zuwa ga Ranar Kiyama, babu shak- 
ka a garc Shi. Watfanda suka yi 
hasarar rayukunsu, lo, su ba z3 su yi 
imani ba, 

13. "Kuma Shi ne da mallakar 
abin du ya yi kawaici a cikin dare da 
yini. kuma Shi nc Mai ji, Masani." 

14. Ka ce: "Shin, wanin Allah 
nikc ri£o majiftinci. (alhali Allah 
nc) Mai Kaga haliitar sammai da 
Icasa. kuma Shi. Yana ciyarwa, 
kuma ba a ciyar da Shi?" Ka cc: 
"Lalle nc m, an umurce ni da in 
kasance farkon wanda ya sallama. 
kuma kada lalle ku kasance daga 
masu shirki." 

15. Kace: "Lalleneni.inalsoron 
azabar Yini Mai girma, idan na 
sa6a wa Ubangijina. 

16. "Wanda aka juyar da shi 
daga gare shi. a wannan ranar, lo, 
lalle ne. (Allah) Ya yi masa rahama. 
Kuma wannan ne Isira bayya- 
nanniya. 

17. "Idan Allah Ya shafe ku da 
wala cuta. lo. babu mai kuranyewa 
gare ta, face ShT. kuma idan Ya 
shafe ka da wani alheri. lo. ShTne. a 
kan komc, Mai Ikon yi. 


n 1\*A ** *£ ^^j^o^^^iwi^i* 5" ^6^^^yj^^r^J* Wdtifi 4^^ji>S^i^o& •3**»Ifc- fc.Suratul An'ani 1W 1 f wS*> i^^- 18. "Kuma ShT ne Tanfcwasa a 
kan bayinSa, kuma Shi ne Mai 
hikima, Masani." 

19. Ka ce: "Wane abu ne mafi 
girma ga shaida?" Ka ce: "Allah ne 
Shaida a tsakanina da isakaninku. 
Kuma an yiwo wahayin wannan 
AlCur'ani domin in yi muku gargadi 
da shi, da wanda labari ya kai garc 
shi. Shin Ialle ne ku, haJtlKa. kuna 
shaidar cewa> lalle ne tare da Allah 
akwai wasu abubuwan baulawa?" 
Ka ee; "Ba /an yi shaidar (haka) 
ba-" Ka ce: "Abin sani, Shi ne Abin 
bautawa Guda, kuma lalle ne ni. 
barrantaccc ne daga abin da kuke yi 
na shirki." 

2(K Wadanda MukabasuLilUlfi 
suna sanin sa (n kamar yadda sukc 
sanin diyansu. Wadanda suka yi 
hasarar rayukansu, lo» su ba su yin 
imani. 

2L Wane ne mail zalunci daga 
wanda yake (cirEira fiarya ga Allah, 
ko kuwa ya fiaryala game da 
ayoyinSa? Lalle ne shT, azzalumai 
ba za su ci nasara ba. 

22. KumaranardaMukatarasu 
gaba daya, sa*an nan Mu ce wa 
wadanda suka yi shirki: "Ina abo- 
kan larayyarku wadanda kuka ka- 
sancc kuna riyawa?" ,»^ - '■5 tgABtytfA&fe 


(I) Yahudu da Nasara suna sarin) Annabi Muhammadu. tsira da amino su tahhaia a 
gare shi. da abin da ya zo da shi na AlJcur'sim, kamar yadda suka san tfiyan isaudnsu: 
kamar yadda Abdullahi dan Salami ya cc wa Umar: "Lalle nc na san >hi a lokacin da na 
gan shi t kamar yadda nakc sanin ifana. kuma lalle ne, m 4 mafi tsananin sani r\c ga 
Muhammadu fiyc da tfana." 6*Sfiralul An'am 19(1 1 f wS^ i^^- 23- Sa'an nan kuma fltinarsu ba 
ta kasance ba, face domin sun ce; 
"Muna rantsuwa da Allah Ubangi- 
jinmu. ba mu kasance masu yin 
shirki ba/ 1 

H Ka duba yadda suka (caryaia 
kansu! Kuma abin da suka kasance 
suna kirEira Raryarsa, ya bace daga 
gare su* 

25. Kuma daga cikinsu akwai 
wanda yake saurare gare ka- Kuma 
Mun sanya abubuwan rufi a kan 
zukatansu, domin kada su fahimee 
shi, kuma a cikin kunnuwansu 
(Mun sanya) wani nauyi. Kuma 
idan sun ga kowace aya ba za su yi 
Tmani da ila ba, har idan sun je 
maka suna jayayya da k :.; \ . wadanda 
suka kafirta suna cewa: "Wannan 
bai zama ba face tatsuniyoyin mu- 
lanen farko." 

26. Kuma suna hanawa daga 
gare shi, kuma suna nisanta daga 
gare shi T kuma ba su halakarwa. 
lace kansu, kuma ba su sansan- 
cewa. 

27. Kuma da kana gani, a 16- 
kacin da aka tsayar da su a kan 
Wuta, sai suka ce: **Ya kaitonmu! 
Da ana mayar da mu, kuma ba za 
mu fcaryata ba daga ayoyjn Ubangi- 
jinmu, kuma /a mu kasance daga 
muminai." 

28. A'aha, abin da suka kasance 
suna Boyewa, daga gabam. ya 
bayyana a gare su. Kuma da an 
mayar da su, lalle da sun koma ga 
abin da aka hana su daga bannsa, 
Kuma lalle ne su, haKTfca, maicar- 
yata ne. 


m ,\ 0^» AX>i)&j A&Q&iJto " Y,\ *■*> -? fi&£» v\ 

h.SQrdtul An 'am 191 1 f wS*> i^^- 29. Kuma suka ce; "Ba ta zama 
ba, face rayuwarmu la duniya, 
kuma ba mu /ama wadanda akc 
layarwa ba/' 

30. Kuma da kana gani t a loka- 
cin da aka Lsayar da su ga Ubangi- 
jinsu, Ya ce; "Ashe, wannan bai 
zama gaskiya ba?** Suka ce: 
"Na'am, muna rantsuwa da 
Ubangijinmu!" Ya ce: "To, ku 
dandani azaba saboda abin da kuka 
kasance kuna yi na kafirci/ 1 

3L Lalle ne, wadanda suka Kar- 
yala game da gamuwa da Allah sun 
yi hasara. har idan Sa'a ta je musu 
kwalsam. sai su cc; "Ya nadam- 
armu a kan abin da muka yi sakaei a 
cikimar Alhali kuwasu.suna dau- 
kar kayansu masu nauyi a kan 
bayayyakinsu. To, abin da suke 
dauka ya munana. 

32. Kuma rayuwar duniya ba la 
zama ba, face wasa da shagala, 
kuma lalle ne Lahira ce mafi aJheri 
ga wadanda suka yi tafcawa. Shin, 
ba za ku yi hankali ba? 

33. Lalle ne Muna sani cewa, 
hakika, abin da suke fa da yana 6a(a 
maka rai. To, lalle ne su, ba su 
Raryata ka (a cikin zukatansu), 
kuma amma azzalumai da ayoyin 
Allah suke musu, 

34. Kuma lalle ne, halcilca, an 
fcaryala manzanni daga gabamnka, 
sai suka yi hakun a kan abin da aka 
Garyala su, kuma aka cutar da su, 
harlaimakonMu ya je musu, kuma 
babu mai musanyawa ga kalmomin 
Allah. Kuma lalle nc (abin da yake 


.< *** ^- .t 


^Jjy6oiSaU^ 
fc.SQrdtul An'am 192 i f wS*> i^ nalsar da kai) ya /o maka daga 
labann (annabawan) farko, 

35. Kuma idan va kasancc ccwa 
finjircwursu la yi nauyi a garc ka, 
lo, idan kana iyawa, ka nemi wani 
fiulo a cikin Rasa, ko kuwa wani 
isani a cikin sama domin ka zo 
musu da wata aya, (sai ka yi). Kuma 
da Allah Ya so, hatciKa, da Ya lara 
su a kan shiriya. Saboda haka, kada 
lalle ka kasance daga jahilai. 

36. Abin sani kawai, watfanda 
suke saurare ne sukc kar6awa, ku- 
ma matattu Allah Yakc layar da su, 
sa T an nan kuma zuwa garc Shi akc 
mayar da su, 

37. Kuma sukacc: "Don mc baa 
saukar da aya ba, a kansa, daga 
Ubangijinsa?" Ka cc: 'Xalle ne 
Allah Mai Tko nc a kan Ya saukar 
da aya, kuma amma mart yawansu, 
ba su sani ba." 

jfi. Kuma babu wata dabba a 
cikin Casa, kuma babu wani tsuntsu 
wanda yakc hira da fukafukinsa, 
face al'umma ne misalanku. Ba Mu 
yi sakacin barin kome ba a cikin 
Littafi, sa'an nan kuma zuwa ga 
Ubangijinsu akc tara su. 

39. Kuma wacfanda suka Kar- 
yatagamedaayoyinMu. kuramcnc 
kuma behave, a cikin dulTai. Wanda 
Allah Ya so Yana Batar da shi, 
kuma wanda Ya so zai sanya shi a 
kan hanya madaidaiciya. 

40. Ka cc: ''Shin, kun gan ku, 
idan azabar Allah ta zo muku, ko 
sa'ar Tashin Kiyama la zo muku. 


Htf f Zt.1 

- .An -.'-X artjH^iiiX&e o^^iifH-' fc.SQrdtul An 'am 193 1 fWV< i^>- shin wanin Allah kukekira, idandai 
kun kasancc masu gaskiya?" 

41. "A'a t Sh7dai kuke kira sai Ya 
kuranyc abin da kuke kira zuwa 
garc Shi- idan Ya so. kuma kuna 
mania war abin da kuke yin shirk in 
tare da shi." 

42. Kuma lalle Mun aika zuwa 
ga al'ummai daga gabaninka, sai 
Muka kama su da isanani da euta, 
tsammaninsu /a su EanEan da kai. 

43. To. don me, a lokacin da 
tsananinMu ya je musu ba su yi 
lawalu'i ba? Kuma amma /uka- 
lansu sun Eefcashe, kuma Shaidan 
ya Eawala musu abin da suka kas- 
ance suna aikatawa. 

44 Sa'an nan kuma a lokacin da 
suka mania da abin da aka tunatar 
da su da shi, sai Muka bfitfe, a 
kansu, (tofofin dukkan kome, har a 
lokacin da suka yi farm ciki da abin 
da aka ba su, Muka kama su, kwal- 
sam, sai ga su sun yi tsuru-tsuru. 

45. Sai aka katse karshen muia- 
nen, wacfanda suka yi xalunci. 
Kuma godiya la labbala ga Allah 
Ubangijin talikai, 

46. Ka ce: "Shin, kun gani, idan 
Allah Ya rikejinku, daganananku, 
kuma Ya sanya halimi a kan zuka- 
tanku, wane abin bautawa ne, wa- 
nin Allah, zai je muku da shi?" Ka 
duba yadda Muke sarrafa ayoyi, 
sa'an nan kuma su, suna finjirewa. 

47. Ka ce: **Shin, kun gan ku, 
ulan uzabar Allah la je muku, kwat- 
sam. ko kuwa bayyane, shin, ana ©S^;S&L5>^£$ feL2tf 
ibiiS^m^Xpfi - > - 


fc.SQratul An 'am 194 1 fViHx ijj** halakarwa, face dai mulane a// - 
lumaiT 

48. Kuma ba Mu aikawa da 
manzanni lace masu bayar da bus- 
hara, kuma masu gargadi. To, wan- 
da ya yi imani kuma ya gyara aiki, 
to, babu isoro a kansu, kuma ba su 
yin baKin tiki, 

49. Kuma wadanda suka fcarya- 
la game da ayoyinMu, azaba tana 
shafar su saboda abin da suka ka- 
sancc suna yi na fasikanci. 

50. Ka cc: "Ba zan ce muku T a 
wurina akwai taskokin Allah ba. 
Kuma ba ni sanin gaibi, kuma ba ni 
gaya muku cewa ni mala'ika ne. Ba 
ni bi, (ace abin da ake yiwo wahayi 
zuwa gareni.^Kacc: Shlllj maka- 
fo da mai gani suna daidaita? Shin 
fa, ba ku yin lunani? M 

5L Kuma ka yi gargadi da shi ga 
wadanda sukc jin isoron a tara su 
zuwa ga Ubangijinsu, ba su da warn 
masoyi baicinSa. kuma babu mai 
ceto, tsarnmaninsu, suna yin 
taftawa. 

52. Kuma kada ka kori watfan- 
da tn sukc kiran Ubangijinsu safe 
da maraice, suna nufin yardarSa. 
babu wani abu daga hisabinsu a 
kanka, kuma babu wani abu daga 
hisabinka a kansu, har ka korc su. 
ka kasancc daga az/alumai. 
+\"*3R >**< * w *** AC tf&&* ^0j 


(I) Musulunci addinin Allah nc. wanda. yakc faltirin dukiya da mawadacinla. duka 
daya sukc a gare slu Saboda haka wanda duka ya ngayi wani a cikinsu. to. ba za a korc shi 
ba domin dayan ya Shiga. Allah imani Yakc so, ko daga wane inn mutum yakc, ba Ya 
hukalar dukiya fc.SQrdtul An 'am 195 n ^wV i^^- 53. Kuma kamar wannan nc. 
Muka filini sashensu da sashc, do- 
min su cc: "Shin, wadannan nc 
Allah Ya yi falala a kansu daga 
tsakaninmu V Shin, Allah bai zama 
Mafi sani ha ga masu godiya? 

54. Kuma idan wadanda sukc 
yin imani da ayoyinMu suka je 
maka, sai ka ce: "Aminci ya tabba- 
taagareku;UbangijinkuYawajahla 
rahama ga kanSa, cewa lalle ne 
wanda ya aikata aibi da jahilci daga 
cikinku, sa'an nan kuma ya tuba 
daga bayansa, kuma ya gyara, to, 
lalle Shi. Mai gafara ne. Mai jin Rat." 

55. Kuma kamar wannan nc 
Mukc bayyana ayoyi, daki-daki, 
kuma domin hanyar masu laifi ta 
bayyana, 

56. Ka ce: "Lalle ne ni, an hana 
ni in bauta wa wadanda kuke kira 
daga baicin Allah." Ka cc: "Ba ni 
bin son zuciydyinku. (domin in na 
yi haka) lalle ne, na 6ace. A sa an 
nan, kuma ban zama daga shirya- 
yyu ba." 

57. Ka ce; "Lalle ne ina kan 
hujja daga Ubangijma, kuma kun 
Karyata (ni) game da Shi; abin da 
kukc ncman gaugawarsa* ba ya wu- 
rina, hukunci kuwa bai zama ba 
face ga Allah, Yana bayar da laba* 
rin gaskiya, kuma Shi ne mall alhc- 
rin masu rarrabewa." 

58. Kace: "Lallene, daa wurina 
akwai abin da kuke neman gauga- 
wa da shi, haKTCa > da an hukunta 

aTamatin, a tsakanina da tsaka- 

ninku. kuma Allah Shi ne Mafi sani 
ga azzulumai." r ^O^ 


I " 


f -V rtt. 1 JW^taferfScBH 

*& * j»'iJ-f^7A ***** t m<+ **VJl 
fc.SQrdtul An 'am 196 i fwS^ i^>- SS, Kurna a wurinSa mahu* 
dan <n gaibi suke, babu wanda yakc 
sanin su face Shi, kuma Yana sanin 
abin da ke a cikin ludu da ruwa, 
kuma warn ganye ba ya facfuwa, 
lace Ya san shi, kuma babu wala 
fcwaya a cikin dutTan kasa. kuma 
babu rfanye, kuma babu (cckas- 
asshc, face yana a cikin wani Littafi 
mai bayyanawa. 

60. Kurna Shi ne Wanda Yake 
karBar 121 rayukanku da dare, kuma 
Yana sanin abin da kuka yaga da 
rana. sa'an nan Yana tavar da ku a 
cikinsa, domin a hukunia ajali 
ambatacce, sa'an nan kuma zuwa 
gare Shi makomarku take, sa'an 
nan kuma Ya ba ku labari da abin 
da kuka kasancc kuna aikatawa. 

61. Kuma ShT ne Mai rinjaya 
bisa ga bayinSa. kuma Yana aikan 
masu tsaroakanku, haridan muiu- 
wa la jc wa dayanku, sai man- 
zanninMu su karbi ransa. alhali su, 
ba su yin sakaci. 

62. Sa'an nan kuma a mayar da 
su zuwa ga Allah Ubangijinsu na 
gaskiya. To! A gare Shi hukunei 
yake. kuma Shi ne Mafi gaugawar 
masu bincike. —,. .< 

"V 

•fcr* (1) Lokacin aukuwar abubuwa na alhiri da na a2aba da rayuwa da mutuwa da 
>aurar;>u, babu waiida ya san su sai Allah Wanda ya cc ya san warn abu na gaibi alhali 
kuwa.shiba wani man7on Allah ba, to, kafin nc. Hakakuma wanda yakec£*a, annabawa 
sun san dukkan gaibi, Lamar yadda Allah Ya sant. shlma kaftri ne. 

(2) Karfiar r:n da dare domtn barci, layarwa a cikin ran:i. walau yini daga barci, 
Akwai mi^alui dare da dftniya kuma rana da Ranar Kiyama. kuma mutuwa da barci. da 
farkawa duga bam da Tashin tCiyama Ayar ta Kunsa a*7rai masu yawa fc.SQrdtul An 'am 197 i f wS> Sj^ 63. Kace; "Wanene YaketsTrar 
da ku daga duhuhuwan tudu da 
ruwa, kuna kiran Sa bisa ga EanKan 
da kai kuma a 66yc: i.alle nc idan 
Ka Isirar da mu daga wannan (ma- 
sifa), liaRiKa. muna kasanuewa 
daga masu godiya?"' 

64. Kacc: "Allah ne Yakc isTrar 

da ku daga gare la, kuma daga 
dukan bakin ciki, sa'an nan kuma 
ku, kuna yin shirki!" 

65. Kace: tl Shi ne Mai iko a kan 
Ya aika da wata azaba a kanku, 
daga bisanku, ko kuwa daga Kar- 
fiashin Kafafunku, ko kuwa Ya gau- 
raya ku Kungiyoyi, kuma Ya cfan- 
cfana Wa sashcnku masifar sashc." 
Ka duba yadda Mukc sarrafa 
ayoyi, tsammaninsu suna fahimta! 

66. Kuma mutanenka sun (car* 
yata (ka) game da shi, alhali kuwa 
sfai negaskiya. Kace: "Ni banzama 
wakili a kanku ba. 

67. "Akwai matabbala ga du- 
kan labari, kuma za ku sani." 

68. Kuma idan ka ga wadanda 
suke kulsawa a cikin ayoyinMu, to, 
ka bijire daga gare su, sai sun kutsa 
a cikin wani labari waninsa. Kuma 
imma dai Shaicfan lalle ya mantar 
da kai, to, kada ka zauna a bayan 
lunawa tare da mutane azzalumai, 

69. Kuma babu wani abu daga 
hisabinsu (masu kutsawa a cikin 
ayoyin Allah) a kan masu taftawa, 
amma akwai tunatarwa (a kansu), 
tsammaninsu (masu kutsawar) za 
su yi taEawa T# T# \\t..ii. *? 

t^r . « J- 

fc.SQratul An 'am 19S i fwS*i i^* 70, Kuma ksi bar wadanda suka 
rilci addininsu ahjn wasa <n da wargi 
alhali rayuwar duniya ta rude su, 
kuma ka tunatar game da shi 
(AlKur'ani): Kada a jcta rai a cikin 
halaka saboda abin da ya tsirlanla: 
ba shi da wani majiftinci baicm 
Allah, kuma babu wani mai celo: 
kuma ko ya daidaila dukan fansa, 
ba /a a karba ba daga garc shi, 
Wadancan nc aka yanke wa tsam- 
mani, saboda abin da suka tsir- 
fanta: suna da wani abin sha daga 
ruwan zaii, da wata azaba mai rada- 
di, saboda abin da suka kasance 
suna yi na kafircL 

7/. K.a ce: "Shin, za mu yi kiran 
abin da ba ya amfaninmu, baicin 
Allah, kuma ba ya cular da mu, — 
kuma a mayar da mu a kan dugadu- 
ganmu. a bayan Allah Ya shiryar da 
mu, - kamarwandashaidanusuka 
kayar da shi a cikin fcasa, yana mai 
dimuwa, yana da abokai suna kiran 
sa zuwa ga shiriya, l Ka zo 
niana av,, ?Kace: 4i Lallene.shiriyar 
Allah ita cc shiriya. Kuma an umur- 
ce mu, mu sallama wa Ubangijin 
lalikai. 

72. "Kuma(ancemana):Kutsai 
da salla kuma ku bi Shi (Allah) da 
laJcawa, kuma Shi ne Wanda Yake, 
ZUW3 garc Shi ake lara ku." 


J9& A1 , ?- v <r *i 


V* 

(1) Suka sanya sababbm abubuwa a cikinsa. watfanda suite babu su acikinna, kamar 
Khawlnjawa da sashcn wand a kc da'awar danganuwa zuwa ga salthai. inda suka saiiya 
Tanka mai sadarwa /uwa ga Allah, haniliri da algaila. kuma suka tara abubuwa wadanda 
ba su halaita ba ga sharia Daga SawT 

(2) Shi kuma ba ya karSawa ha lie ya null wunn riiinyar da sukc kiran sa ya tail, 
saboda ya rigu ya fadi daga sama /uwa Ica&a, kuma cfimuwa la kama shi fc.SQrdtul An 'am 19^ i fwS^ Ijj* 73. Kuma Shine Wanda Ya ha- 
litta sammai da Easa da mulkinSa, 
kuma a ranar da Yake cewa; "Ka 
kasance/* sai abu ya yi ta kasan- 
cewa. MaganarSacegaskiya, kuma 
gare Shi mulki yake a ranar da akc 
busa a cikin Raho. Masanin fake da 
bayyane ne. kuma Shi nc Mai hiki- 
ma Masani. 

74. Kuma a lokacin da Ibrahima 
yace wa ubansa Azara: "Shin, kana 
rifcon gumaka abuhuwan bautawa? 
Lallc n7, ina ganin ka kai da muta- 
nenka, a cikin Bala bayyananniya." 

75. Kuma kamar wancan ne, 
Mukc nuna wa Ibrahima mulkin 
sammai da Easa, kuma^domin ya 
kasance daga masu yafcini 

76. To, a lokacin da dare ya rufe 
a kansa, ya ga wani tauraro, ya ce: 
"Wannan ne, ubangijina?" Sa'an 
nan a lokacin dayafadi, ya ce; "Ba 
ni son masu faduwa." 

77. Sa*an nan a lokacin da ya ga 
wata yana mai bayyana, ya ce: 
"Wannan nc Ubangijina?" Sa'an 
nan a lokacin da ya fadl, ya ce: 
"Lalle ne idan Ubangijina bai shir- 
yar da ni ba, haftTfca, ina kasancewa 
daga mutane ftatattu." 

78. Sa'an nan a lokacin da ya ga 
rana tana bayyana, ya ce: "Wannan 
shine Ubangijina, wannan ne mafi 
girma?'' Sa'an nan a lokacin da ta 
faefhyace: "Ya mutanena! Lallene 
ni barrantacce nake daga abin da 
kukc yi na shirki. 

79. "Lallc nc ni, na fuskantar da 
fuskata ga Wanda Ya Kaga halittar 


'X-.L'.U s*'*i 


■5s *-* 

ft .» "* 

*$^l^J^Gftf^i4w^ fc.SQrdtul An'am 2(H) i fwH* ij^- sammai da Kasa, ina mai karkata 
zuwa ga gaskiya, kuma ba ni cikin 
masu shirki." 

8(1 Kuma mulancnsa suka yi 
musu da Shi. Ya ce: "Shin kuna 
musu da ni a cikin sha'anin Allah, 
alhalikuwa Yashiryardani?Kuma 
ba ni tsoron abin da kuke yin shirki 
da shi. face idan Ubangijina Ya so 
wani abu, Ubangijina Ya yalwaci 
dukkan kome da ilmi. Shin, ba za 
ku yi tunani ba? 

8L "Kuma yaya nake jin tsoron 
abin da kuka yi shirki da shi, kuma 
ba ku tsoron cewa lalle ne ku. kun yi 
shirki da Allah, abin da (Allah) bai 
saukar da wata hujja ba game da 
shi? To, wane Bangarc daga sashen 
biyu ne mafi cancania da aminci* 
idan kun kasance kuna sani? 

82. "Wadanda suka yi Tmani, 
kuma ba su gauraya Tmaninsu da 
zalunci ba. wadannan suna da 
aminci, kuma su ne shiryayyu." 

83. Kuma waccan ila ce hunar- 
Mu T Mun bayar da ita ga Ibrahima 
a kan mulanensa. Muna daukaka 
wanda Muka so da darajoji. Lalle 
ne Ubangtjinka Mai hikima ne, 
Masani, 

84. Kuma Muka ba shi Is'haCa 
da YaEubu, dukansu Mun shiryar, 
kuma Nuhu Mun shiryar da shi a 
gabani, kuma daga zunyarsa akwai 
Dawuda da Sulaimanu da Ayyuba 
da Yusufu da Musa da Haruna. 
kurna kamar wancan nc Muke saka 
wa masu kyautatawa. 


&^u^jx£j$$ *tjt4&Zs»iM° 


£iU=3 


^^piO'ski^S 


®i£s&L 


-a&% 


.* A < >.* 


fc.SQrdtul An'ani 201 1 f wS^ ij^- 85. Da Zakariyya da Yahaya da 
Tsa da Ilyasu dukansu daga salihai 
sukc, 

86. Da lsma'ila da Alyasa'a da 
Yunusa da Ludu, kuma dukansu 
Mun (TlTla su a kan talikai. 

87. Kuma daga ubanninsu, da 
/uriyarsu, da 'yaiTuwansu, kuma 
Muka /aftc su. kuma Muka shiryar 
da SU ZUWa ga hanya madaidaieiya. 

88. Wancan ne shirvarwar AU 
lah, Yana shiryar da wanda Yakc so 
daga bayinSa. Kuma da sun yi shir- 
ki da, haluRa, abin da suka kasance 
suna aikaiawa ya lalace. 

89. Wacfancan nc wadanda 
Muka bai wa Littafi da hukunci da 
annabci. To, idan wadannan (muta* 
ne) sun kafirta da ita, to, hafiiEa. 
Munwakkala wasu mutane gare la. 
ba su zama game da ila kafirai ba, 

90. Wacfancan ne Allah Ya shir- 
yar saboda haka ka yi koyi da 
shiryarsu. Ka cc; "Ba ni (ambayar 
ku wata ijara. Shi (Alkur*ani) bai 
zama ba face lunatarwa ga talikai.** 

9L Kuma basu Raddara Allah a 
kan hakkin kaddara Shi ba. a loka- 
cindasukaec; "Allah bai saukar da 
komc ba ga wani mutum/" Ka cc: 
**Wane ne ya saukar da Littafi wan- 
da Musa ya zo da shi, yana haske da 
shiriya ga mutane, kuna sanya shi 
(akardu. kuna bayyana su T kuma 
kuna 66ye mai yawa, kuma an sa- 
nar da ku abin da ba ku sani ba, ku ii-i?w&s&3fj-3& ©c«J£fe y^^j u*>j j-vj a-jw M 


f -SO; .«-* 


$ jSKfttf-uy by ifftr - it** &$ fc.SQrdtul An 'am 202 1 f wS^ i^^- da ubanninku?" Ka ce: "Allah/* 411 
sa'an nan ka bar su a cikin 
sharholiyarsu suna wasa. 

92. ICuma wannan Littafi ne, 
Mun saukar da shi. mai albarka ne, 
mai gaskata wanda yake a gabansa 
ne, kuma domin ka yi gargacfi ga 
Uwar AlKaryu (Makka) da wanda 
yakc gcfcnta. Kuma wadanda sukc 
yin imani da Lahira suna imani da 
shi (Al£ur*ani), kuma su, a kan 
sallarsu. suna tsarewa. 

93. Kuma wane nc mafi zalunci 
daga wanda ya KirKira Rarya ga 
Allah, ko kuwa ya ce: **An yi wa- 
hayi zuwa gare ni," alhali kuwa ba a 
yi wahayin kome ba zuwa gare shi, 
da wanda ya ce: "Zan saukar da 
misalin abin da Allah Ya saukar"? 
Kuma da ka gani, a lnkacin da 
az/alumai sukc cikin maycn mutu- 
wa, kuma mala'iku suna masu 
shimfi(fa hannuwansu, (suna ce 
musu) Ku filar da kanku: a yau 
ana saka muku da azabar wula- 
Kanci saboda abin da kuka kasance 
kuna fada, wanin gaskiya, ga Allah, 
kuma kun kasance daga ayoyinSa 
kuna yin girman kai." 

94. Kuma lalle ne, haRiRa, kun 
/o Mana dai dai, kamar yadda 
Muka haliita ku a farkon lokaci. 
Kuma kun bar abin da Muka mai- 
laka muku a bayan bayayyakinku, 
kuma ba Mu gani a tare da ku ba. 3fi*xi*i^^ vV-\ ft?-. \<.<" 


(1) Allah ne Ya saukar da shi, saboda haka ba /ai zama abin mamaki ba ko abin 
musu ga Ya saukar da warn littafi kamar AlEur'am ga warn rauium a bajan Tauiata ga 
Musa Kuma a akin Tauralar ba a cc ita cc Karshcn Littafin Allah ba* kuma Musa ba shi 
nc Karshcn :innabawa n:s 6.SQrdtul An 'am 203 1 f UiS^ Sjj^ macetanku wadanda kuka nya 
cewa lalle ne su, a cikinku masu 
tarayya ne. Lallc nc, haCiKa, kome 
ya yanyanke a Isakaninku, kuma 
abin da kuka kasance kuna riyawa 
ya fiace daga gare ku + 

95. Lalle ne, Allah ne Mai tsagc- 
war fcwayar hatsi da kwalfar gurtsu. 
Yana fitar da mai rai daga mamaci, 
kuma (Shi) Mai filar da mamaci ne 
daga mai rai°\ Wannan ne Allah. 
To, yaya ake karkalar da ku? 

96. Mai tsagewar safiya, kuma 
Ya sanya dare mai natsuwa, kuma 
da rana da wata a bisa lissafi. Wan- 
nan ne kaddarawar Mabuwayi 
Masani. 

97. Kuma Shi nc Ya sanya muku 
lauran domin ku shiryu da $U a 
cikin duffan ludu da ruwa. Lalle nc 
Mun bayyana ayoyi daki-daki. ga 
mutane wadanda sukc sani. 

98. Kuma shi nc Ya fcaga hull- 
ilarku daga rai guda, sa'an nan da 
mai labhata da wanda ake ajewa. 
Lalle ne Mun bayyana ayoyi daki- 
daki, ga mutane wadanda suke fah- 
imta. 

99. Kuma Shi ne Ya saukar da 
ruwa daga sama, Muka fitar da 
Isiron dukan kome game da shi, 
sa'an nan Muka fitar da kore daga 
gare shi. Muna fitar da ft way a 
*_.fc 0j^*j^^iiii^£ o* 

** * far* if* {)) Mailmani daga kaflri ko kafin daga mai imanL da mai ar?iki daga maialauci da 
matalauci daga mawadact, sarkt daga talaka da talaka daga sarki. da mm sanyi daga mai 
lafi ko mai zafi daga mai sanyi haka dai ga komc Allah Yana filar da kishiyarsa. ft.Suratul An 'am 2(M i f\dH\ ijj** damfararriya daga garc shi (ko- 
ren), n> kuma daga dabino daga 
hirtsinta akwai dumbuje-dumbuje 
makusania, kuma (Muka fitar) 
da gonaki na inabobi da zai- 
luni da rummani, masu kama 
da juna da wasun masu kama 
da juna, Ku duba zuwa 'ya'yan 
ilacensa, idan ya yi "ya'yan, da 
nunarsa. Lalle ne a cikin wannan 
akwai ayoyi ga wadanda sukc yin imariL I Of). Kuma suka sanya wa Allah 
abokan tarayya, aljannu. alhali 
kuwa (Shi) Ya halilta su, Kuma sun 
kirkira masa diya da "ya'ya, ba da 
ilmi ba. TsarkinSa ya tabbata! 
Kuma Ya daukaka daga abin da 
sukc sifanlawa. 

101. Mafarin (1> halitlar sammai 
da ftasa. Yaya da zai zama a gare 
Shi, alhali kuwa mata ba ta kasance 
ba a gare Shi, kuma Ya halitta 
dukan, kdme, kuma Shi, game da 
dukan kome, Masani ne? 

102. Wancan ne Allah Uban- 
gijinku. Babu wani abm bautawa 
face Shi, Mahaliccin dukan komc. 
Saboda haka ku bauta Masa, kuma 
Shi ne Wakili a kan dukan komc 103. Gannai ba su lya nsku- warSa, kuma Shi, Yana riskuwar 
gannai, kuma Shi nc Mai tausa- 
sawa* Masani. 

-i'.'-'-M-.'-',"'-' ■- A '<'A- « : j. £ 


(1) Allah mi halitta korcn gnnycdaga haskcn riina.&a'an nan Ya halitla sarin Cwayii 
korcn. 

(2) Shi nc wanda Ya firi haliltar su ba da Ya kdya daga wani ba, Saulin jan was- 
alin (fa) zai yi sama domin bambanci daga maiSn waiau sababin abu, ana rai£c sautin 
maddi a gare shi. ft.Sflratul An'am 205 i P wS^ ijj- 104. Lalle nc, abubuwan lura 
sun je muku daga Ubangijinku, to, 
wanda ya kula, to, domin kansa, 
kuma wanda ya makanta, to. laifi 
yana a kansa. kuma m, a kanku, ba 
mai tsaro ba ne. 

705, Kamar wannan ne, Muke 
sarrafa ayoyi, kuma domin su ce; 
"Ka karanta?" Kuma domin Mu 
bayyana shi ga mutane wadanda 
sun a sani. 

106. Ka bi abin da aka yi wahayi 
zuwa gare ka daga Ubangijinka; 
Babu warn abin bautawa face Shi, 
kuma ka bijire daga masu shirk), 

107. Kuma da Allah Yaso, da ba 
su yi shirk] ba, kuma ba Mu sanya 
ka mai tsaro a kansu ba. kuma ba 
kai ne wakili a kansu ba. 

1Q8. Kuma kada ku /agi wadan- 
da suke kira. baicin Allah, har su 
zagi Allah bisa zalunci, ba da ilmi 
ba* Kamar wannan ne Muka (tawa- 
ta ga kowacc aPumma aikinsu, 
sa'an nan zuwa ga Ubangijinsu ma- 
komarsu take, sa'an nan Ya ba su 
labari da abin da suka kasance suna 
aikatawa. 

109 Kuma suka vi rantsuwa da 

^* 

Allah iyakar rantsuwoyinsu (cewa) 
lalle ne idan wata aya la je musu, 
haicifca. suna yin imani da ita. Ka 
ce: "Abinsanikawai. ayoyi a wurin 
Allah sukc. Kuma mene nc zai sa- 
nya ku ku sansancc cewa. lalle ne su, 
idan ayoyin sun je. ba za su yiTmani 
ba?" 

U0. Kuma Muna jujjuya zuka- 
tansu da ganansu, kamar yadda ba 


M ^^f4^ii^ a^-j ©■ ©^r-iy.^ 1 


*J+4~**m*fr T 


*j^-)j>v^is*4iij ft.Suratul An 'am 20fi 1 fWV< i^j- su yi imani da shi ba a farkon lokaci. 
kuma Muna barin su a cikin kutsa- 
warsu, suna dimuwa. 

///. Kuma da a ce, lalle Mu, 
Mun saukar da mala'iku zuwa gare 
su, kuma matattu suka yi musu 
magana, kuma Muka tara dukan 
komc a kansu, gungu-jiungu, ba su 
kasancc suna iya yin imani ba, sai fa 
idan Allah Ya so, kuma amma mafi 
yawansu suna jahiltar haka. 

112. Kuma kamar wancan nc 
Muka sanya wa kowanc annabi 
maRiyi; shaidanun mulane da al- 
jannu, sashensu yana yin ishara fn 
zuwa sashe da Kawataceen zance 
bisa ga rudl Kuma da Ubangijinka 
Ya so. da ba su aikata shi ba, don 
haka ka bar su da abin da suke 
kirkirawa. 

113. Kuma domin zukaian wa- 
danda ba su yi imani da Lahira ba 
su karkala saurare zuwa gare shi t 
kuma domin su yarda da shi, kuma 
domin su kamfaci abin da suke 
masu kamfata. 

114. Shin fa. wanin Allah nake 
ncma ya zama mai hukunci <2 \ alha- 
h kuwa ShT nc Wanda Ya saukar ty-a 


(1) Wahaym shaitfanu sashensu zuwa $j *ashe da Jtawala fiarya u zama kamar 
gaskiya. Kamar Shairfar. ya sanya waswasi; da da'awar annabi gaskiya ce, ai da manyan 
mutane ne za su Tara bin la, ba matalauta ba, ko kuwa annabi mai sihiri ne domin yana 
raha miji da mata. da rfa da uba~ Walau su karkatar da magana. domin su karkatar da 
wawaye daga bin gaskrya. 

(2) Duka wanda ya shirya warn abu wanda shan'a ba ta zo da shi ba, sa an nan ya 
ncmi mutane su haushi. su yt aikt da shi, yazama mai hukunct. wanin Allah Wanda ya bT 
shi da da'a kan bjdi'arsa. to, ya yi ahirki da Allah, ya riKi wanin Allah mai yi masa 
hukunci ke nan- ft.Suratul An 'am 207 1 f wS^ ijj- muku da Lillafi abin rabewa daki- 
daki?Kuma wadanda Mukabai wa 
Littafl suna sanin cewa lalle shi 
(Altfur'ani) abin saukarwa ne daga 
Ubangijinka, da gaskiya? Saboda 
haka kada ku kasancc daga masu 
shakka. 

115. Kuma kalmar Ubangijinka 
ta cika, tana gaskiya tn da adalci. 
Babu mai musanyawa ga kalmo- 
minSa, kuma Shi ne Mai ju Masani. 

116. Kuma idan ka bi mafiya 
yawan wadanda suke a ukin Kasa 
da da'a suna 5atar da kai daga 
hanyar Allah. Ba su bin kome sai 
face (^addaM-fad!* 2 ' suke yi. 

117. Lalle ne Ubangijinka Shi ne 
Mafi sani ga wanda yake Bacewa 
daga hanyarsa kuma Shi ne Mafi 
sani ga Masu shiryuwa. 

118. Saboda haka ku ci daga 
abin da aka ambaci sunan Allah (3) 
kansa, idan kun kasance masu jma- 
ni da ayoyinSa. 

1/9. Kuma meneneya same ku. 
ba za ku ci ba daga abin da aka 
ambaci sunan Allah a kansa, alhali 
kuwa, ha£i£a T Ya rarrabc muku 
daki-daki. abin da Ya haramta a 


?** Ji^M V&j$!^^&ZXcZ £^>i tatgAwg; ^_ <* j, ^ •* 


(1) Musulunci ko Allcur'anr nc cikon addinin Allah, babu mai iya zowa da warn ahu 
sabokoya Kara warn ahuacikinsa takowaee hanya kuma babu raailya musanya waniabu 
a cikinsa. Ya cika ya kammala, sai biya kawai Annabi ya cc. "Wanda ya yi warn atki ba da 
umuminsa a kan abin da ya aikata din nan ba, to, an mayar masa, ba a kar&a ba." 

(2) K amarmaganarsuccwamiishc wanda Allah da kansa Ya kashc. ya Hdaccwadaa 
ci shi, bi*a ga abin da mutane suka yanka. 

(3) An sani daga nan ccwa ambaton sunan Allah wajen yankan dabba wajibi nc, idan 
an tuna. Wanda ya mania, ana cin yankansa, amma wanda ya ban da gangan, ha ?a a ci 
yankansa ba h.Suratul An 'am 2HK 1 f wS*> i^^- kitnku, lace fa abin da aka bukatar 
da ku bisa lalura zuwa gare shi ? 
Kuma lalle ne masu yawa suna 
Batarwa. da son zuciyoyinsu, ba da 
wani ilmi ba. Latle ne Ubangijinka 
Shi ne Mafl sani ga masu ta'addi. 

120. Kuma ku bar bayyanannen 
zunubi da boyayyensa. Lalle ne 
wadanda suke tsiwurwurin zunubi 
za a saka musu da abin da suka 
kasance suna kamfata. 

I2L Kada ku ci daga abin da ba 
aambaci sunan Allah baakansa tl} , 
Kuma lalle ne shi, fasiKanci nc, 
Kuma lalle ne, shaitfanu, haluEa, 
suna yin ishara zuwa ga masoyansu, 
domin su yi jayayya da ku, Kuma 
idan kuka yi musu da'a, lalle ne ku, 
hafuKa, masu shirk! ne. 

122, Shin, kuma wanda ya ka- 
sance matacce, sa'an nan Muka 
rayar da shi, kuma Muka sanya 
wani haske dominsa, yana tafiya da 
shi. yana zama kamar wanda misa- 
linsa yana cikin duflai, shi kuma ba 
mai fiia ba daga garc su? Kamar 
wancan nc aka (cawaia wa kafirai 
abin da suka kasance suna aika- 
lawa. 

123. Kuma kamar wancan ne, 
Mun sanya a cikin kowace alKarya, 
shugabanni su ne masu laifinta, 
domin su yi makirci a cikinta, alhali 


**,* ^ 


* s 


. ! ?J 

(I) Saboda haka ba a cm yankan majusu Ana tin yaukan Bakitabe, b3bu ruwanmu 
da abin da yakc fada, mo da Allah Ya halatra mana cin abtnoinsu alhali fcuwa Ya san sun 
riga sun musanya addinmsu Idan Musulmi ya bar sunan Allah da gangan, amnu bai 
ambaci sunan kowa ba, to, akwai nwaya biyu game da haka. ci k6 rashin cj* Amma idan ya 
hada sunan Allah da na wani, to. ba za a c\ ha, domin ya yi ndda n.Suratul An' am 209 1 f wS'» i 3y - kUWa ba su yin makirci face ga 
rayukansu. kuma ba su sans- 
ancewa. 

724. Kuma idan wala aya ta je 
musu sai su cc: "Ba za mu yiimani 
ba. sai an kawo mana kamar abin 
da aka kawo wa manzannin Allah." 
Allah ne Mall sanin inda Yake 
sanya munzancinSa' 1 '. Wani wula- 
Ranci' 21 a wurin Allah da wata 
azaba mai Isanani za su sami 
wadanda suka yi laifi, saboda abin 
da suka kasancc suna yi na makirci. 

125. Domin haka wanda Allah 
Ya yi nufin ya shiryar da shi sai ya 
buda Icirjinsa domin Musulunci, 
kuma wanda Ya yi nufin Ya 6atar 
da shi, sai Ya sanya Eirjinsa mai 
Kunci matsattse, kamar dai yana 
lakawa 1 -" ne a cikm sama. Kamar 
wannan ne Allah Yake sanyawar 
kazanta a kan wadanda ba su yin 
imani. 

126. Wannan ita ce hanya ta 
Ubangijinka madaidaiciya. Lalle ne 
Mun bayyana aydyi daki-daki ga 
mulane miisu karftar lunatarwa. 

127. Suna da gidan aminci a wu- 
rin Ubangijinsu, kuma Shi nc Maji- 
oincinsu, saboda abin da suka ka- 
sance suna aikatawa. 


Wk&sff ■F r ^,f,,^ ,/i 4K3££»W^^ 


1 1) Man/anci da /.a6in Allah yake. ba da kudi ko 'ya'y» *» kabTla yake ba. sai a wunn 
da Allah Ya aya shi. 

(2) Mai girman kat ga bin umurnin Allah, sakamakonsa wulafc"anci nc 

(I) Mai lakawa zuwa sama Rirjinsa Kunci yake yi, saboda isk.ir numfashi tana raguwa 
gaic shi Kuma shi yana shasxhekar gajiya da rashin iska Wannan ilmi yana a cikin 
mu'uji/.if AlEur'ani. 6.SuratuI An 'am 210 1 f uSt ijj- 128. Kuma ranarda yakclara su 
gaba daya (Yana CCWa): "Ya ja- 
ma ar aljannu ! Lalle nc kun yawaita 
kanku daga mutane." Kuma majV 
fiantansu daga mutane suka ce; 
"Ya Ubangijinmu! Sashenmu fu ya 
ji darfi da sashe, kuma mun kai ga 
ajalinmu wanda Ka yanka mana!" 
(Allah) Ya ce; "Wuta ce mazau- 
narku, kuna madawwama a cikinia. 
sai abin da Allah Ya so, Lallc ne 
Ubangijinka Mai hikima ne, 
MasanL" 

129. Kuma kamar wancan ne 
Mukc jiBintar da sashcn azzalumai 
ga sashe, saboda abin da suka fea- 
sance suna tarawa. 

ISO. Ya jama*ar aljannu da mu- 
tane! Shin, manzanni daga gare ku 
ba su jc muku ba, suna labarta 
ayoyiNa a kanku, kuma suna yi 
muku gargatfin hacfuwa da wannan 
yini naku ? Suka cc: "Mun yi shaida 
a kan kawunanmu." Kuma rayu- 
war duniya la rude su. Kuma suka 
yi shaida a kan kawunansu cewa, 
lalle ne su. sun kasance kafirai. 

13 L Wancan kuwa saboda 
Ubangijinka bai kasance Mai ha- 
laka alfcaryoyi saboda wani zalunci 
ba ne, alhali kuwa mutanensu suna 

<2) ..-* 

«j»i4i3e»ted! 


(] I Hak.ii dai mui l-ill a buyan a/a bar laifinsa tii labbala a kansa ba ya Boyewar abin 
da ya nga ya bayyana, sai ya fatfa da kansa domin ya bayyanar da nadamarsa a lokacin da 
nadama ba la da amlani. 

(2) Allah ba Ya halaka mutane saboda wani laifi, sai bayan Ya aiki mai gargadi ya 
tali ya yi musu gargadi. sun sail luifmsu. sun k'i ban. sa'an nan azaba Ea je musu. ft.Suratul An 'am 211 n fwS** i^^- 132. Kuma ga kowannc m , ak- 
wai darajoji daga abin da suka ai- 
kaia. Kuma Ubangijinka bai zama 
Mai shagala ba daga abin da suke 
aikai&wa. 

133. Kuma Ubangijinka Wa- 
dalaccc 12 * ne Ma'abucin rahama 
Man Ya so, zai tafi da ku. kuma Ya 
musanya daga bayanku, abin da 
Yake so. kamar yadda Ya Kaga 
haliltarku daga zuriyar wasu muta- 
nc na dabanv 

134. Lalle ne abin da akc yi 
muku wa'adi, lalle mai zuwa ne. 
kuma ba ku zama masu buwaya ba. 

135. Ka cc: "Ya ku mutancna! 
Ku yi aiki a kan halinku, lalle nc ni, 
mai aiki nc, sa an nan da sannu za 
ku san wanda aEibar gida za ta 
kasancc a garc shi. Lalle ne shi, 
azzalumai ba za su ci nasara ba." 

136. Kuma sun sanyawani rabo 
ga Allah daga abin da Ya halitta 
daga shuka da dabbobi, sai suka ce : 
"Wannan m na Allah ne*\ da riya- 
warsu "Kuma wannan na abu- 
buwan shirkinmu ne/* Sa'an nan 


© tSfi^&^srfg^ V'^ ' ' .TI 


€1 t 


(1) Kowacc jama'a. ta masu ifa'a da La masu *aP6, suna da sakamako gwargwadon 
maisayin kowanne, ga Tmimmsa da aikmsa ka kuwu kahrcin sabonsa 

(2) Rashin gaugawarym sakamako ga masu laifisahoda wadaiar Allah nc. BaShiyin 
ulEubadomin Yayifushinan rage masamulki.baka kuma ba Shi yinnfimadomm an Kara 
Masa mulkr Sai dai domin Ya nuna adalci da Talala nc kawai. 

(3) Sun kasanc* a cikin Jahtliyya idan suka yi noma ko kuwa idan suka sami 'yiTyan 
Hare, saj su sanya wani ]U2*i daga garc shi ga Altah, wani ju/i kuma ^a gumaka. Abin da 
yakc rabon gumaka. sai su isarc shi, kuma su Its&alcc >hi Idan warn abu ya fatfi daga abm 
da aka amhacc shi ga Samad, sai hu mayar da shi zuwa ga rabon gumaka, amma rabon 
gumakan, ba ya zuwa ga na Allah, Ana bayar da rabon Allah ga miskmai. kuma rabon 
eumaka ga raatsaransu* fc.SiirdtuI An'am 212 i fwS* i^^- abin da ya kasancc na abubuwan 
shirkinsu. to, ba ya saduwa zuwa 
Allah, kuma abin da ya kasance na 
Allah, to, shi yana saduwa zuwa ga 
abubuwan shirkinsu. Tirda hukun- 
oinsu! 

137. Kuma kamar wancan nc 
abubuwan shirkinsu suka Jtawata 
\va masu yawa, daga masu shirkin; 
kashewar a> 'ya'yansu, domin su 
halaka su, kuma domin su rikitarda 
addininsu a gare su, kuma da Allah 
Ya so, da ba su aikala shi ba. Sabo- 
da haka. ka bar su da abin da suke 
Eirfcirawa. 

138. Kuma suka ce: "Wadannan 
dabbobi da shuka hanannu ne; 
babu mai dandanar su lace wanda 
mukc so," ga riyawarsu. Da wasu 
dabbobi an hana hayayyakinsu. da 
wasu dabbobi ba su ambatar sunan 
Allah a kansu, bisa KirKiren Karya 
garc Shi, Au saka musu da abin da 
suka kasance suna kirkirawa. 

139. Kuma suka cc: **Abin da 
yake a cikin cikkunan wadannan 
dabbobi ke6antacce ne ga maza- 
nmu, kuma hananne ne a kan ma- 
Ian aurenmu. Kuma idan ya ka- 
sance mushc, to. a cikinsa, su. abo- 
kan tarayya ne." Zai saka musu 
sifantawarsu. Lallc nc ShT, Mai hi- 
kima nc, Masani. \j^Qifiiy^E (1) Suna turbude "ya'ya mala* domin tsoron tatauci ko domin tsoron leunya Sal mai 
haihuwa ta haihu a bakin rami, idan mace la Haifa, sai la lura La cikin ram in, la rule, idan 
kuma namiji nc sai la bar shi. Haka kuma kashc 'ya'ya. a kan bakance da alwashi. auna 
ganm sa ibada ne. ft.Suratul An 'am 213 1 fWty 5^>- /40. Lalle ne watfanda suka kas- 
he diyansu saboda waula, ba da ilmi 
ba, sun yi hasara! Kuma suka ha- 
ramla abin da Allah Ya arzuta su, 
bisa EirRira Rarya ga Allah. Lalle 
ne, sun 6ace, kuma ba su kasancc 
masu shiryuwa ba. 

I4L Kuma Shi ne Wanda Ya 
Raga halillar gonaki masu rumfuna 
da wasun masu rumfuna, da dabi- 
nai da shuka. mai safiawa ga 
'ya'yansa na ei> da /aituni da rum- 
mani mai kama da juna da wanin 
mai kama da juna. Ku ci daga 
'ya'yan itacensa, idan ya yi 'ya'yan. 
kuma ku hayarda hakkinSaa ranar 
girbinsa, kuma kada ku yi Barna. 
Lalle ne Shi, ba Ya son maGarnala, 

142 Kuma daga dabbobi (Ya 
Raga halittar) mai daukar kaya da 
Ranana: Ku ci daga abin da Allah 
Ya arzula ku, kuma kada ku hi 
zambiyoyinShaidan- Lalle ncshi. a 
gare ku, maKiyi nc bayyananne. 

143. Nau'o'i lakwas daga tuma- 
kai biyu, kuma daga awakai biyu; 
ka ce, shin ma/an biyu nc Ya ha- 
ramta ko matan biyu, ko abin da 
mahaifar matan biyu suka tattara a 
kansa?Kubani labari da ilmi, idan 
kun kasance masu gaskiya. 

144. Kuma daga raKuma akwai 
nau'i biyu, kuma daga shanu biyu; 
ka ce, shin, mazan biyu ne Ya hana 
ko matan biyu Ya hana, kd abin da 
mahaifar matan biyu suka taitara a 
kansa? Ko kun kasance halarcc ne a 
lokacin da Allah Ya yi muku wa- 
siyya da wannan? To, wane ne mafi ?w~ v. ^ -< ,.i 


K.'-=- <'- *T ~Atr-i'4k{* .»>. -> •*".- 


^' 

k -1 ,.iif* i»c^ , ws£.d5*-aft ^^v * **_ &4wU0*?e* - '\V\ • **&$&&&£ Qtfi ft.Suratul An 'am 214 1 fU-S^ i^- /alunci daga wanda ya (cirKira Ea- 
rya ga Allah, domin ya Batar da 
mulane, ba da wani ilmi ba? Utile 
ne f Allah ba Ya shiryar da mulane 
azzalumaL en 145. Ka ce: "Ba ni sum*", a 

cikin abin da aka yo wahayi zuwa 
gare ni, abin haramtawa, a kan 
wani mai ci wanda yake cin sa face 
idan ya kasancc mushe, ko kuwa 
jini abin zubarwa, ko kuwa naroan 
aladc, to, lalle nc shi Jtazanla ne, ko 
kuwa fasilcanci wanda aka kuru- 
ruta, domin wanin Allah, da shi," 
Safari nan wanda larura la kama 
shi, ba mai fila jama'a ba, kuma ba 
mai ta'addi ba, to, lalle Ubangijin- 
ka Mai gafara ne T Mai jin (cai. 

146. Kuma a kan wadanda suka 
tuba (Yahudu) Mun haramta* 2 ' du- 
kan mai akaila, kuma daga shanu 
da bisashe Mun haramta musu kit- 
sattsansu face abin da bayukansu 
suka tfauka, ko kuwa kayan ciki. ko 
kuwa abin da ya garwaya da £ash7. 
Wannan nc Muka saka musu, sabo- 
da zaluncinsu, kuma Mu, haKiEa, 
Masu gaskiya ne. 

147. To, idan sun Earyata ka, sai 
ka ce: "Ubangijinku Ma'abucin 
rahama ne Mai yalwa; kuma ba a 
mayar da azabarSa daga mulane 
masu laifi." 

'z<: 


*. t ^^ts^VAidjQS z * -J. J* 


(I) Buyanin abubuwao da aka haramta cinsu daga dabbobi wadanda Allah Ya hana. 
ba wadanda al'ada la hana ba. (2) Hayanin abubuwan da Allah Va hana 
saboda wani laifmsu nc kan Yahudu. shi ma hanm an yi sin 6.SurdIul An' am 215 i fwS'» i iy ~ 148. Wacfanda suka yi shirki"' 
za su cc: "Da Allah Ya so. da ba mu 
yi shirki ba, kuma da ubanninmu ba 
su yi ba, kuma da ba mu haramla 
wani abu ba." Kamar wannan nc 
mulanen da suke a gabaninsu suka 
Raryata, har suka dandani aza- 
barMu. Kacc: "Shin, kuna da wani 
ilnii a wurinku domin ku fito mana 
da shi? Ba ku bin kome face zato, 
kuma ba ku zama ba lace Kiri-fadi 
kawai kukc yi." 149. Ka cc; "To. Allah ne da 
hujja isasshiya, saboda haka: da Ya 
so, da Ya shiryar da ku gaba cfaya." 

150. Ka cc: "Ku kawo shaidu- 
nku, wacfanda suke bayar da shai- 
darcewa Allah ne Ya haramla wan- 
nan." To, idan sun kawo shaida, 
kada ka yi shaida tare da su. Kuma 
kada ka bi son zuciyoyin wacfanda 
suka fcaryala, game da ayoyinMu. 
da wacfanda ba su yin imani da 
Lahira. alhali kuwa su daga 
Ubangijinsu suna karkacewa. 

151. Ka cc: "Ku zo, in karanta 
abin da IJbangijinku Ya haramla." 
Wajibi nc a kanku kada ku yi shir- 
kin komc da Shi, kuma ga mahaifa 
biyu (ku kyautata) kyaulataw-a, 
kuma kada ku kashe cfiyanku sabo- 
da talauci, Mu ne Muke ar/uta ku, 
ku da su, kuma kada ku kusanci 
abubuwan alfasha. abin da ya 

dl>\S 


gs&^flblff 11 


Oj afti^QHSJ 

.* i r>" ... '> \^i&&kEm3 


(I) Wahayin Shaidan /uwa ga masu shirki da hana dabbobi da fcaga wasu hukunec- 
hukunuc. Kalmar gaskiya ct: aktr yin nufin Earya da ita« da hayanin warwarc rikicin. Juyar 
da maganar ga&kiya domin a y> Earya da ita yana sabbaba saukar azaba- Kuma dukun 
mapanar da bi la da asah ga Litiali ko mutt,, to. ba gaskiya ba cc. bin la nau'in shirki nc 6.SurdtuI An 'am 21fi n fwS** i^^- bayyana daga garc la da abin da ya 
fioyu, kada ku kashe rai wanda 
Allah Ya haramla. face da hakki. 
Wannan ne (Allah) Ya yi muku 
wasiyya da shi : tsammaninku, kuna 
hankalta. 

152. Kada ku kusanci dukiyar 
maraya (ace da wadda take ita ce 
mafi kyau, har ya kai ga Karfinsa. 
Kuma ku cika mudu da sikeli da 
adalci, ba Mu kallafa wa rai face 
iyawarsa. Kuma idan kun fatfi raa- 
gana, to, ku yi adalci, kuma ko da 
ya kasance ma'abucin zumunta ne. 
Kuma da alkawahn Allah ku cika. 
Wannan nc Ya yi muku wasiyya da 
shi: (sammaninku, kuna lunawa. 

153. Kuma lalle wannan ne ta- 
farklNa, yana madaidaici; sai ku b7 
shi, kuma kada ku bi wasu hanyoyi. 
su rarrabu da ku daga barin hany- 
aTa. Wannan nc Allah Ya yi muku 
wasiyya da shi, tsammaninku. kuna 
yin takawa. 

154. Sa'an nan kuma Mun bai 
wa Musa Littafi, yana cikakkc bisa 
ga wanda ya kyautata (hukuncin 
Allah) da rarrabewa, daki-daki, ga 
kowane abu, da shiriya da rahama, 
lsammuninsu (1 \ suna yin imani da 
haduwa da Ubangijinsu, 

155. Kuma wannan Littall ne, 
Mun saukar da shi. mai albarka ne, 
sai ku bi shi kuma ku yi takawa, 
tsammaninku, ana jin Ganku. 


** . **- 
^^Ui^ii (I) Mabiya Lrttafin Musa waiau Yahudu, idan sun san ccwa AlEur'aiu kamar 
Ailaura yakc daga Allah aka saukar da shi, kuma Muhammadu Annabm Allah ne kamar 
Musa kuma su duka suna gaskaia juna. sai su ji sauJEin Imam da shi ft.Suratul An'am 217 1 f wS> Ijj* "Da dai 
Littafl a /5tf. (Domin) kada ku ce: "Abin 
sanj kawai, an saukar da Litlafi a 
kan fcungiya'" biyu daga gaba- 
ninmu, kuma lalle nc mu, mun ka- 
sance daga karalunsu, haRiKa, 
galilai/* 

157. Ko kuwa ku cc: 
lallc mu. an saukar da 
kanmu, hafcifca, da mun kasancc 
maflya shiryuwa daga gare su." To. 
lallc ne wata hujja bayyananniya, 
daga Ubangijinku, la zo muku, da 
shiriya da rahama. To, wane nc 
mafl zalunci daga wanda ya Garyata 
game da ayoyin Allah, kuma ya 
hinjire daga barinsu? Za Mu saka 
wa wadanda suke hinjirewa daga 
barin ayoyin Mu da mugunyar aza- 
ba, saboda abin da suka kasance 
suna yi na hinjirewa. 

/5S. Shin, sunajiran (wani abu), 
lace dai mala'iku* 2 * su je musu, ko 
kuwa Ubangijinka Ya je T ko kuwa 
sashen ayoyin Ubangijinka ya je. A 
ranar da sashen ayoyin Ubangijin- 
ka yakc zuwajmanin rai wanda bai 
kasancc ya yi imanin ba a gabani, 
ko kuwa ya yi tsiwirwirin wani 
alhcri, ba ya amfaninsa. Kace: "Ku 
yi jira: Lallc nc mu, masu jira ne," ^ t 

Z* ***+■ r >** •*. (I) Ana magana da masu shirkin Larabawa. KungtySyjn biyu kuwa su nc Yahiidu da 
Nasara. Irtiafin shi nc Auaura da Linjila. 

<2) Zuwan maia'iku dflmin karSar riyukansu. zuwan Allah shine zuwanSa domin 
hi&abin bayi , zuwan sashen iyOyin Ubangiji shl nc fiiftwar rlnS daga yamnia 
da filar RaCumar SalThu. Wadannan abubuwa duka idan sun auku a kan wanda ba shi da 
imam a gabanin aukuwarsu, kuma ya zama ya aifcata ayyukan alhcn da sharf a la umurce 
shi da yi, to, ha /a a karBi wani Tmanln&a ba fc.SQrdtul An'am 218 1 f wS*> ijj- W Lallc ne wadanda 1 " suka 
rarraba addininsu, kuma suka fea- 
sance Cungiya-Jcungiya, kai ba ka 
zama daga gare su ba, a cikin komc : 
ahin sani kawai, aPamarinsu zuwa 
ga Allah yake. Sa'an nan Ya ba su 
labari game da abin da suka kasan- 
ce suna aikalawa, 

160. Wanda ya zo da kyakkya- 
wan aikt guda. to. \ ana da goma din 
misalansa, Kuma wanda ya 20 da 
mugun aiki guda, to, ba za a saka 
masa ba face da misalinsa, K uma su t 
ba a zaluntar su. 

I6L Ka ce: "Lalle nT, Ubangi- 
jina Ya shiryar da ni zuwa ga tafarki 
madaidaici, addini, Jcimanlawa (ga 
abubuwa), mai aicidar Ibrahim, mai 
kurkata /.uwa ga gaskiya. kuma bai 
kasancc daga masu shirki ba." 

162. Ka ce: * % LalIe ne sallata, da 
baikona, da rayuwata, da mulu- 
wata, na Allah ne Ubangijin (alikai. 

163. "Habu abukin larayya a 
gare Shi. Kuma da wancan aka 
umurec ni, kuma ni nc farkon 
masu sallamawa." 

164. Ka cc: "Shin, wanin Allah 
nake nema ya zama Ubangiji. alhali 
c »' 


{I) Bayanbayamn wanda bai yi imam basai hayanm sababmrashm kar6ar jmamnya 
70. 531 kuma ya ci gaba da bayanin u*wj. ko wanda ya yi tmanin idan ya Kara wasu 
abubuwa a cikin addini bisa ga abin da Allah Ya saukar* la haka bar mutane suka /ama 
fcungiyaEumriya, kamarmasu cfarilcnKi na ca&fcwwufi, to.su ma Annabibayalaredasuga 
komcdomin sun kuma wa hanyar Jahiliyyaa lokactn da wasu sukc feaga hukuncc-hukuncc 
a kan mutanc, suka ?ama da yin baka nan abubuwan baulawa, kuma masu bin su suka 
/ama mushirikai Daga nan bar zuwa ga Earshcn Surar duka La'oIlEi ne ga dukan abm da 
Stirar ta Eunsa na T&utudin Rububiyya da LiEaiiawa ga hiiyamti muhimman mas'alohn da 
La Eunsa Sanmata shi nc ruhm addirii. fc.Siirdtul An'am 21M 1 fWty i.»- kuwa Shi ne Ubangijin dukan 
kome? Kuma wani rai ba ya yin 
tsirfa face domin kansa, kuma mai 
daukar nauyi, ba ya daukar nauyin 
wani, sa'an nan kuma komawarku 
zuwa ga Ubangijinku take: sa'an 
nan Ya ba ku labari ga abin da kuka 
kasance, a cikinsa, kuna saBa wa 
juna? 

165. "Kuma ShT ne Wanda Ya 
sanya ku masu maye wa juna ga 
£asa, Kuma Ya daukaka sashenku 
bisa ga sashe da darajoji : domin Ya 
jarraba kit a cikin abin da Ya ba 
ku," Lalle ne, Ubangijinka Mai 
gaggawar uKuba ne, kuma lallc ne 
Shi, hafclKa. Mai gafara nc, Mai jin 
fcai. 

At 
Tuna karantar da tsere a tsakanin gaskiya da Karya, tun farko, 
kuma halin ba zai gushe ba yana a kan haka, har Tashin Sa'a. ^)\mm -3 /)# iww;;i Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 1. A. L M. S. 

2. Littafi ne aka saukar /uwa 
garc ka. kada wani Kunei ya kasan- 
cc a cikin Rirjinka daga garc shi, 
domin ka yi gargadl da shi. Kuma 
tunatarwa ne ga muminai. ©J^ AT* - 1 


* t ^ r- 7.SuratuI A'arif 220 V i»)lj»ty OJ- J, Ku bi abin da aka saukar 
/uwa garc ku daga Ubangijinku, 
kuma kada ku dinga bin wasu maji- 
ftinia, baicinSa. Kadan Kwarai kuke 
tunawa. 

4. Kuma da yawa wata alKarya 
Muka halaka ta, sai azabarMu la je 
mala da dare ko kuwa suna masu 
kailula. 

5. Sa'an nan babu abin da yake 
da'awarsu, a lokacin da azabarMu 
la je musu, face suka ce: "Lalle ne 
mu muku kasance masu zalunci," 

tf. Sa'an nan lalle ne Muna 1am- 
bayar wadanda aka aika zuwa gare 
su, kuma lalle Muna tambayar 
Man/an nin, 

7. Sa'an nan, ha£i£a, Muna ba 
su labari, da ilmi, kuma ba Mu 
kasancc Masu fakuwa ba. 

8. Kuma awo a ranar nan ne 
gaskiya. To, wanda sikelansa suka 
yi nauyi. to, wadannan su ne masu 
cin nasara. 

9. Kuma wanda sikelansa suka 
yi sauki, to, wadannan nc wadanda 
suka yi hasarar rayukansu, saboda 
abin da suka kasancc, da ayo- 
yinMu, suna yi na zaluncL 

10. Kuma lalle ne, haluEa, Mun 
sarautar da ku, a cikin (casa, kuma 
Mun sanya muku abubuwan rayu- 
wa, a cikinla; kadan fewarai kuke 
godewa. 

//. Kuma lalle ne, halciEa, Mun 
halitla ku, sa'an nan kuma Mun 
suranta ku, sa'an nan kuma Mun ce 
wa mala'iku: "Ku yi sujada ga 
u^^W'^k*? 


ft£4£eu£}*0Sw 

L< S ><** %p0>^}&J&«$3l 7,SuratuI A'araf 221 V »J^S' *j>- Adam." Sai suka yi sujada face 
IhlTs, bai kasance daga masu yin 
sujadar ba M) . 

72 Yace: "Meneneyahanaka, 

ba ka yi sujada ha. a lokacin da Na 
umurcc ka?" Ya ce: "Nine mafTdci 
daga gare shi, Ka halilta ni daga 
wuta, alhali kuwa Ka halilta shi 
daga laka." 

13. Ya ce: "To, ka sauka daga 
gare ta: domin ba ya kasancewa a 
gare ka ga ka yi girman kai a cikin- 
la. Sai ka fila. Lalle ne kana daga 
masu Casitanci." 

14. Ya ce; "Ka yi mini jinkiri 
/uwa ga ranar da ake tayar (2> da 

su 9* 15. Ya ce: "Lalle ne, kana daga 
wadanda aka yi wa jinkiri." (3) 

16. Ya ce: "To, ina rantsuwa da 
halakarwar da Ka yi mini. lalle ne, 
ina zaunc musu lafarkinKa madai- 
daici. 

17. "Sa'an nan kuma* haKi£a< ina 
jcniusu daga gaba gare su. kuma 
daga baya gare su. kuma daga 

t#fflm»*Ji M- S&itfMLK 


( 1 ) Allah Ya Cidanya m imimnn da Ya yi wa mutant daga halitlarsu da suranta su d a 
Ya yi. kuma Ya ginnama su da sanyawar mala'iku su yi sujada ga ubansu Adam, sa'an nan 
kuma Ya nuna musu ccwa Shaitfan ya ii bin umurmnSa ga gumama ubamu Adam, 
taboda haka su ma su yt Isoron maRiyin kakansu 

(2) Ya rod kadd ya mum, domin a Ranar Rayarwa babu xauran wata muluwa 

(31 Wannan ya nuna ccwa. kowa ya rolci Allah wanl abu. to. zai ba shi gwargwadon 
yadda Yakc so, Shi Ubangijin. 7,SuratuI A'araf 222 V i»)lj»ty OJ- jiholiin damansu, da jihohin ha- 
gunsu: Kuma ba za Ka sami mafi 
yawausu masu godiya ba/' 

i& t Ya cc: "Ka fita daga gare ta 
kana abin zargi korarre. Lalle ne r 
wanda ya bi ka daga gare su, haici- 
Ka, 2a Ni cika Jahannama daga gare 
ku, gaba cfaya. 

19. "Kuma ya Adam ! Ka zauna 
kai da malarka a Aljanna, sai ku ci 
daga inda kuka so; kuma kada ku 
kusanci wannan Uaciya, bar ku ka* 
sance daga azzalumai." 

20. Sai Shaidan ya sanya musu 
waswasi domin ya bayyana musu 
abin da aka rule daga barinsu, daga 
aPaurarsu, kuma ya cc: "Ubangi- 
jinku bai hana ku daga wannan 
itaeiya ba face domin kada ku ka- 
sancc mala'iku biyu ko kuwa ku 
kasance daga madawwama." 

2L Kuma ya yi musu rantsuwa: 
Lalle nc nT, a gare ku, hafiTEa, daga 
masu nasTha ne. 

22. Sai ya saukar da su da rudi. 
Sa an nan, a lokacin da suka dan- 
dani itaciyar, aKaurarsu ta bayyana 
a gare su, kuma suka shiga suna 
hRawar ganye a kansu daga ganyen 
Aljanna. Kuma Ubangijinsu Ya 
kira su : l4 Shin, Ban hana ku ba daga 
waccan ilaciya, kuma Na cc muku, 
lalle ne Shaidan. a gare ku, maRiyi 
nc bayyananne?" 

23. Suka ce; "Ya Ubangijinmu! 
Mun zalunci kanmu, Kuma idan ba 
Ka gafarta mana ba, kuma Ka yi 
mana rahama, hafclfta, muna 
kasanct-wa daga masu hasara/' ®^>5^4^^^J^ i B- 


H* *&tf&l53BSi 
SUffitoifc yj^^ J W^ j 4k-***- d -' 


7-Suratul A'araf 223 V i»)lj»ty OJ- 24. Ya ce: "Ku sauka, sashenku 
zuwa ga sashe yana maEiyi, kuma 
kuna da matabbata a cikin Easa, da 
(fan jin dadi zuwa ga warn lokaci/ 1 

25. Ya ce: "A cikinta kuke rayu- 
wa, kuma a cikinta kuke mutuwa, 
kuma daga gare ta ake fitar da ku," 

26. Ya diyan Adam! Lalle ne 
Mun saukar da wala tufa' 11 a kan- 
ku, Una rufc muku al'aurarku, 
kuma da Icawa. Kuma tufar taRawa 
wancan ce mall alheri, Wanean 
daga ayoyin Allah ne, Isammuninsu 
suna lunawa! 

27. YaifiyanAdam!KadaShai- 
dan, lallc> ya filine ku, kamar yadda 
ya fitar da iyayenku biyu daga Al- 
janna, yana fizgc tufarsu daga gare 
su, dortiih ya nuna musu al'aurarsu. 
Lalle ne shi, yana ganin ku. shi da 
rundunarsa, daga inda ba ku ganin 
su. Lalle ne Mu, Mun sanya Shai- 
cfan majifiinci ga wadanda ba su yin unan 28. Kumaidansukaaikataalfas- 
ha l2> su ce; "Mun sami ubanninmu 
akanta;' 1 kuma "Allah ne Ya umur- 
ce mu da ita " Ka ce: "Lalle ne, 
Allah ba Ya umurni da alfasha: 
Shin, kuna facfar abin da ba ku da 
saninsa ga Allah?" 

29. Ka ce: "Ubangijina Ya yi 
umurni da adalci; kuma ku tsayar 


>jj^, ^~ UJUUQC <^&s3lgy 
(1) Tufar da aka saukar. ita cc addinin Allah Wanda ya rilca shi da taKawa, to, ya 
kyaula (fawarsa. 

(2) Alfasha tla cc dukan mu^un aiki , walau abtn da shun 'a ba la zo da shi ba t ka da 
an jingina shi ga addini, kamar dawifi uryan (isirara) da bauta wa mala'iku da satihai. da 
yin kowace ibada ba bisa ga yadda Annabi ya koyar da ita ba. 7.Suratul A'araf 224 V i»)lj»ty OJ- da fuskokinku a wunn kowane 
masallaci, kuma ku roKe Shi, kuna 
masu tsarkake addini gare Shi. Ka- 
mar yadda Ya fara halittarku kuke 
komawa." 

30. Wala Eungiya (Allah) Ya 
shiryar, kuma wata Rungiya 6ata la 
wajaha a kansu; lalle ne su, sun riRi 
shaidanu maji&inta. baicin Allah* 
kuma suna zaton, lallc su* masu 
shiryuwa ne. 

31. Ya diyan Adam' Ku ri£i Ra- 
warku a wurin kowane masallaci, 
kuma ku ci, kuma ku sha: kuma 
kada ku yi Barna. I-allc nc ShT (Al- 
lah), ba Ya son masu Barna. 

32. Kacc: "Wancncyaharamta 
Kawar Allah, wadda Ya fitar saboda 
bayinSa, da masu dadi daga 
abinci?"Kace: "Su.domin wadan- 
da suka yi imam suke a cikin rayu- 
war duniya, suna ke&antallu a Ra- 
nar ICiyama." Kamar wannan nc 
Muke bayyana ayoyi, daki-daki, ga 
mutanen da suke sani. 

33. Ka ce* "Abin sani kawai. 
Ubangijina Ya hana abubuwan al- 
fasha: abin*da ya bayyana daga 
gare su da a bin da ya Boyu, da 
zunubi da rarraba jama'a, ba da 
wani hakki ba, kuma da ku yi shirki 
da Allah ga abin da bai saukar da 
wani dafili ba gare shi. kuma da ku 
fadi abin da ba ku sani ba, ga 
Allah." 

34. Kuma ga kowace al'umma 
akwai ajali: sa'an nan idan ajalinsu 
yaje, baza ayimusujinkiri ba, sa'a 
guda. kuma ba /a su gabacc shi ba. «' >*'i j~5* j-"?' *? 7-Suratul A'araf 225 V J^< ij>- 35. Ya diyan Adam! Ko dai 
wasu manzanni, daga cikinku, su jc 
muku, suna gaya muku ayoyiNa — 
lo. wanda ya yi taRawa, kuma ya 
gyara aikinsa — to, babu tsoro a 
kansu, kuma ba su yin bakin ciki 

36. Kuma wadanda suka Kary- 
ata game da ayoyinMu, kuma suka 
yi girman kai daga gare su, wadan- 
nan su ne abokan wuta, su, a cikin- 
ta madawwama ne. 

37. To, wane ne mafi zalunci 
daga wanda ya (firtfira Karya ga 
Allah, ko kuwa ya Icaryata game da 
ayoyinSa? Wacfannan rabonsu 
daga Liltafi yana samunsu, bar a 
lokacin da ManzanninMu suka jc 
musu, suna karftar rayukansu, su 
cc: "!n;i abin da kuka kasancc kuna 
kira, baicin Allah?" Su ce: "Sun 
6ace daga gare mu," kuma su yi 
shaida a kansu cewa lalle su, sun 
kasance kafirai. 

38. Ya ce: "Ku shiga a cikin 
al'ummai wadanda, haKifia, sun 
shige daga gabantnku, daga aljannu 
da mutane, a cikin wuta A ko da 
yaushe wata al'umma ta shiga sai (a 
la'ani 'yar'uwarta, har idan suka 
riski juna, a cikinta, gaba tfstya, ta 
Rarshensu la cc wa ta farkonsu: 
'Ya Ubangijinmu! Wadannan ne 
suka 6atar da mu, sai Ka kawo 
musu azaha ninki daga wuta/" Ya 
ce: "Ga kowane* 1 ' akwai ninki: 
kuma amma ba ku sam ba." 


ttf 


w)/y t V£-sl*" SU4fc»SW4ifcBi «.— T* , T* 

(I) Shugabannin batasu nekefara shiga wuta, sa'an nan mabiyansu.su shiga. domin 
shugahanni suna rta laili hiyu. nasu. na aiktnsu, da kuma sababin da suka yi. na fcalarda 
ma biyiimu. Kuma an fa hi ml a daga nan cewa l *lna bin wane a kan Bala, shi ne ya Balar da 7.SuratuI A'araf 226 V *ity> *j>- 39. Kuma la farkonsu ta ce wa ta 
Carshc: 'To, ba ku da wata falala a 
kanmu. sai ku dandana a/aba sabo- 
da abin da kuka kasancc kuna 
isirfawa!" 

40. Lalle ne wadanda suka tear- 
yata game da ayoyinMu, kuma 
suka yi girman kai daga barinsu, ba 
za a bubbutfc musu Rofotln sama 
ba, kuma ba su shiga Aljanna sai 
raRurrn ya Shiga kafar allura, kuma 
kamar wannan ne Muke saka wa 
masu laifl. 

41. Suna da wata shimtkfa daga 
Jahannama kuma daga samansu 
akwai wasu murafai. Kuma kamar 
wancan ne Muke saka wa azza- 
lumai. 

42. Kuma wadanda suka yi ima- 
ni, kuma suka aikata ayyukan Kwa- 
rai - ba Mu Rallafa wa rai face 
iyawarsa — wadannan ne abokan 
Aljanna, su. a cikinta, madawwama 
ne. 

43. Kuma Muka fitar da abin da 
yake a cikin (cirazansu, daga 
kiyayya, (coramu suna gudana daga 
Icarfcashinsu, kuma suka ce; "G6- 
diya ta labbala ga Allah, Wanda Ya 
shiryar da mu ga wannan. Kuma ba 
mu kasancc muna iya shiryuwa ba, 
ba domin da Allah Ya shiryar da mu fUSSjaja^Ui^M -j ' .^;^h^ s K$/$&J&30$S&$$l ^sSsssmsSftj^ L- 

' ^ ** 

ni." ba ya zama huija mai hana shiga wuia. domin Allah Ya rzb wa kowane baligi mai 
hankali da ya yi binukcn gaskiya gwargwadon iyawarsa. Allah ba Ya kuma mulum da 
abin da ba ya a cikin Tkonsa 7.Suratul A'araf 227 V Jijtty 'JJ- ba Lallc ne, halcifca, Man/annin 
Ubangijinmu, sun jc mana da gas- 
kiya." Kuma aka kira su, cewa: 
"Waccan Aljanna an gadar da ku 
ita, saboda abin da kuka kasance 
kuna aikatawa." 

44. Kuma abokan Aljanna suka 
kirayi abokan Wutasukace: "Lalle 
ne mun sami abin da Ubangijinmu 
Ya yi mana wa'adi, gaskiya ne. To. 
shin, kun sami abin da Ubangijinku 
Ya yi muku wa'adi, gaskiya?' - Suka 
ce: "Na'am." Sai mai sanarwa ya yi 
yckuwa, cewa: "La'anar Allah ta 
tabbata a kan a//alumai." 

45. "Wadanda sukc kangewa 
daga hanyar Allah, kuma suna ne- 
man ta ta zama karkalacciya.'kuma 
su. game da lahira, kafirai ne/* 

46. Kuma a tsakaninsu akwai 
wani shamaki"', kuma a kan 
A'araf akwai wasu ma/u suna sanin 
kowa da alamarsu: Kuma suka ki- 
rayi abokan Aljanna cewa: "Amin- 
ciya tabbalaa kanku:" Basushige 
la ba. alhali kuwa su, suna tsamma- 
ni. 

47. Kuma idan an juyar da gan- 
nansu wajen abokan Wuta, su ce: 
"Ya Ubangijinmu! Kada Ka sanya 
mu tare da mutane azzalumai." 

48. Kuma abokan A'araf suka 
kirayi wasu maza. suna sanin su da 
alamarsu, suka ce: "Tarawar duki- 
yarku da abin da kuka kasance if. 


» .j*,# lo^^^^^w*^ 


®^&#fc3c •* i t." m 


j^ i : . 7^7 r ** ^ iM^i^CuS ii^y i\3 « 


ISte* (I) A tsakanin Aljanna da Wuta akwai hango. ana ce masa A'araf* tnda ?a a ajcyc 
mulincn da ayyukansu na fcwarai suka yi daidai da miyagun ayyukansu, Suna ganin 
ramanen Aljanna suna yi musu sallama suna gurin shigarta, kuma suna ganin mulancn 
Wuta; suna Ia*anar su h suna neman nisanta daga gare la. 7*Suratul A'araf 228 V i»)lj»ty Sj>- kuna yi na girman kai, bai wadalar 
ba daga barinku?" 

49. "Shin, wadannan nc wadan- 
da kuka yi ranisuwa, Allah ba /ai 
same su da rahama ba? Ku shiga 
Aljanna, babu tsoro a kanku, kuma 
ba ku zama kuna bafiin ciki ba." 

50. Kuma abokan Wuta suka 
kirayi abokan Aljanna ccwa: "Ku 
zubo a kanmu daga ruvva ko kuwa 
daga abin da Allah Ya arzuta ku/ 1 
Su ce: "Lalle ne Allah Ya haramta 
su a kan katlrai. 

5L "Wadanda suka riKi addi- 
ninsu abin shagala da wasa. kuma 
rayuwar duniya ta rude su," To, a 
yau Muna mantawa da su, kamar 
yadda suka manta da haduwa da 
yininsu vvannan, da kuma abin da 
suka kasancc da ayoyinMu suna 
musu. 

52, Kuma lallc nc, hafiTfia, Mun 
jc musu da Littafi, Mun bayyana 
shi, daki-daki, a kan ilmi, yana 
shiriya da rahama ga mutane wa- 
danda suke yin TmanL 

53. Shin, suna jira, face fassa- 
rarsa, a ranar da fassararsa take 
zuwa, wadanda suka manta da shi 
daga gabani. suna cewa: "Lalle ne, 
Man2annin Ubangijinmu sun jc da 
gaskiya. To, shin, muna da wasu 
masu celo, su yi ceto garc mu, ko 
kuwa a mayar da mu, har mu aikata 
wanin wanda muka kasancc muna 
aikatawa?" Lalle ne sun yi hasarar 
rayukansu, kuma abin da suka ka- 
sancc suna KirEirawa ya Bace musu. 5»ri/x?fi 
iUA»s& 


1 'Ziitt \$SMjje* 


*S-!<i-5 VS 7,SuratuI A'araf 22V V i»)lj*ty OJ- 54. Lalle ne Ubangijinku Allah 
ne, wanda Ya hahtla saramai da 
kasa a ciktn kwanaki shida. sa'an 
nan kuma Ya daidaila a kan ATars- 
hi, Yana sanya dare ya rufa yini. 
yana ncman sa da gaggawa, kuma 
rana da wata da taurari horarru ne 
da umurninSa. To, Shi ne da halit- 
tar kuma da umurnin. Albarkar 
Allah Ubangijin haliltu ta bayyana ! 

55. Ku kirayi Ubangijinku da 
KanKan da kai, da kuma a 6oye: 
lalle ne Shu ba Ya son masu wucc 
iyaka. 

56. Kuma kada ku yi ftarna a 
cikin (casaa bayan gyaranta. Kuma 
ku kiraye Shi saboda tsoro da 
tsammani: lalle ne. rahamar Allah 
makusanciya cc daga masu kyau- 
lalawa. 

57. Kuma ShT nc Wanda Yake 
aika iskoki. suna bishara gaba ga 
rahamarSa. bar idan sun dauki 
gizagizai masu nauyi, (1> sai Mu 
kora su ga wani gari matacce, sa'an 
nan Mu saukar da ruwa gare shi, 
sa'an nan Mu filar, game da shi, 

sfcspwafiijjfejf c 9*J 


(]) Ya kamaola hadan da ruwa da Alieur'ani da ahin da ya Cunsa. da sifania Easa 
busas&hiya da jahilcu da zuciyar imani da gari mai kyau, da ruciyar kafirct da mugun gari, 
kuma rayuwa da imam da muluwa da tasha. Annabi ya cc, "Misalin abin da Allah Ya aiko 
ni da shi na tlmi da ihinya kamar ruwa ne mai yawa. ya sami wata Kasa To, ta Tama daga 
cikinta akwai mat kyau. ta karSi ruwa. sa'an nan ta tsirar da cjyawa da tsaLsc mai yawa. 
Kuma ta ?ama daga gare la akwai rafuka, suka nCe ruwa Allah Ya am (am mulane da slu. 
suka sha 4 suka shayar kuma suka yi shuka Kuma daga cikinia akwai nau'i. lakanlcani ha 
ya nfcon ruwa. kuma ba ya tsirai da uyawa. wannan sbi nc misalin wanda ya fahimri 
addinin Allah, kuma ahmda Allah Yaaikom da shu yaamlancshi, yasani kuma yasanar, 
da wanda bai dauka kaj ba gare shu kuma bat karbi shirtyar Allah ba wadda aka aiko m da 
ita/ 1 Kuma ana faliimtai eewa kullum akwai fatfa mai dogewa a tsakanmsu, domin $% 
kishiyoyia juna nc 7-Suratul A'araf 230 V i»)lj»ty OJ- daga dukkan 'ya'yan itfice. Kamar 
wancan ne Muke fitar da matattu: 
tsammaninku, kuna lunani. 

5& Kumagari mai kyau, tsirinsa 
yana fita da iznin Ubangijinsa, 
kuma wanda ya munana (tsirinsa) 
ba ya Ilia, face da wahala; kamar 
wannane ne. Muka sarrafa ayoyi 
domin mulane wacfanda suke 
godcwa. 

59. Lalle ne, halcltca, Mun aika 
Nuhu zuwa ga mutanensa, sai ya ce : 
4t Ya muuincna ! Ku bauta wa Allah ! 
Ba ku da wani abin bautawa wan- 
inSa. Lalle ne m, ina yi muku tsoron 
azabar wani Yini mai girma." 

60. Mashawarta (l) daga mu- 
lanensa suka ce: "Lalle ne mu. 
hafflfca, muna ganin ka a cikin Bata 
bayyananniya." 

61. Ya ce: il Ya mutanena! Babu 
bata guda gare ni, kuma amma m 
Manzo ne daga Ubangijin halittu! 

62. ' " i ; '-"; iyar muku da safconnin 
Ubangijina: kuma ina yi muku na- 
siha, kuma ina sani, daga Allah, 
abin da ba ku sani ba 

63. "Shin, kuna mamakin cewa 
ambato ya zo muku daga Ubangi- 
jinku a kan wani namiji, daga garc 
ku, domin ya yi muku gargatfi, 
kuma domin ku yi lafcawa, kuma 
Isammaninku anajin Eanku?" iT i /. csjL 

w wot 


•SB*** (1) ICissarNuhuda mutancnsa lana nuna yanda annabawamasufcawogaskiyakcyin 
I'acfa ila miyapun mulane mavj Ein gaskiya, suna ItoEarin rufe la. Haka kuma Eis&oshin da 
ke lafe a bayanta suna nuna yadda Earya ke fada da gaskiya, ta hanyuyi dabam-dabam 7,Suratul A'araf 231 v i»)ij»ty 0>- 64. Sai suka fcaryata shi, sa'an 
nan Muka tsTrar da shi da wadanda 
suke taredashi,acikinjirgin: kuma 
Muka nutsar da wadanda suka (car- 
yala shi game da ayoyinMu. Lalle 
ne su, sun kasance wasu mutane 
dimautattu. 

65. Kuma zuwa ga Adawa, da- 
n'uwansu Hudu, ya ce: "Ya muta- 
ncna ! Ku bauta wa Allah ! Ba ku da 
wafli abin bauta wa, waninSa. Shin 
fa, ba za ku yi laicawa ba?" 

66. Mashawaria wadanda suka 
kafirta daga mutancnsa suka ce: 
**LaIlc nc rnu, haEifia, muna ganin 
ka a cikin wala wauia! Kuma lalle 
ne mu. ha£i£a» muna /aton ka daga 
makaryata." 

67. Ya ce: "Ya mulanena! Babu 
wala wauia a garc ni, kuma amma 
m t Manzo ne daga Ubangijin 
halittu! 

68. "Ina iyar muku da sa£onnin 
Ubangijina, kuma ni, gare ku, mai 
nasTha nc amintaccc 

5Pj **Shin, kuma kun yi mamaki 
ccwa ambalo daga Ubangijinku ya 
zo muku a kan warn namiji daga 
gareku, dominyayi mukugargadj? 
Kuma ku tuna a lokacin da Ya 
sanya ku masu mayewa daga bayan 
mutanen Nuhu, kuma Ya Kara 
muku zati a cikin halitta. Saboda 
haka ku tuna nf imomin Allah : 
Isammaninku kuna cin nasara." 

70. Suka ce: "Shin, ka zo mana 
ne domin rau bauta wa Allah Shi 
kadai, kuma mu bar abin da 


$&teZ0)f , &* 


A^AgbjC dtes$fcSbk&f& jU^Oj $Q&jU$&>&g$ 

,~. tti. 7.Suratul A'araf 232 V Jiy-ty ij>- ubanninmu suka kasance suna bau- 
ta wa? To, ka ib mana da abin da 
kake yi mana wa'adi da shi, idan ka 
kasance daga masu gaskiya." 

71. Ya ce: "Hakika azaba da 
lushi sun auku a kanku daga 
Ubangijinku! Shin, kuna jayayya 
da ni a cikin wasu sunaye wadanda 
ku nc kuka yi musu sunaycn, ku da 
ubanninku. Allah bai saukar da 
wani dalili ba a garc su? To, ku yi 
jira. Lallc ne ni, tare da ku mai jira 
ne." 

72. To, sai Muka isirar da shi. 
shi da wadanda suke tare da shi 
saboda wata rahama daga gare Mu, 
kuma Muka katse Karshen wadan- 
da suka karyata game da ayo- 
yinMu, kuma ba su kasance miimi- 
nai ba. 

73. Kuma zuwa ga Samudawu 
dan'uwansu. Salihu, ya ce: "Ya 
mutancna! Ku bauta wa Allah; ba 
ku da wani abin bauta wa wannin- 
Sa. Hakika hujja bayyananniya ta 
zo muku daga Ubangijinku! Wan- 
nan rakumar Allah ce, a gare ku, 
wala aya ce. Sai ku bar ta ta ci, a 
cikin kasar Allah, kuma kada ku 
shafe ta da wata cuta har azaba mai 
radadi ta kuma ku. 

74. "Kuma ku tuna a lokacin da 
Ya sanya ku mamaya daga bayan 
Adawa, kuma Ya zaunar da ku a 
cikin kasa, kuna nkon manyan gi- 
daje daga tuddanta, kuma kuna 
sassakar dakuna daga duwatsu ; sa- 
boda haka ku tuna nfimomin Al- Vttfi 


A J> ti 9\T\-' 


b X'.V fV~ r»T-*5. rt- 7-SuratuI A'araf 233 V ip)lj*Sl »J>- lah, kuma kada ku yi Barna a cikin 
Casa kuna masu Fas5dl." U) 

75. Mashawarla, wadanda suka 
yi girman kai daga mutancnsa suka 
ce ga wadanda aka raunanar/ 2> ga 
wadanda suka yi Tmani daga garc 
su. "Shin, kuna sanin cewa Salihu 
manzo ne daga Ubangijinsa?" Suka 
ce: "Lalle ne mu, da abin da aka 
aiko shi masu imani ne/' 

76. Wadanda suka yi girman kai 
suka ce: "Lalle ne mu, ga abin da 
kuka yi imani da shi kafirai ne." 

77. Sai suka soke raKumar, ku- 
ma suka kangarc daga barin umu- 
min Ubangijinsu. kuma suka ce: 
" Ya Salihu I Ka zo mana da abin da 
kakc yi mana wa'adi da shi, idan ka 

kasancedaga manzatini!" 

78. Sai isawa la kama su. saboda 
haka suka wayi gad a cikin gidansu 
guggurfanef 

79. Sai ya juya daga barinsu, 
kuma ya ce: "Ya mulanena! Lalle 
ne, haRiEa, na iyar muku da man* 
zancin Ubangijina. Kuma na yi 
muku nasiha, kuma amma ba ku 
son masu nasiha!" 

80. Da Ludu, a lokacin da ya ce 
wa mutanensa: "Shin, kuna jc wa 
alfasha* babukowada yagabaccku 
da ila daga halittu? ti .Air ^^J^^J$^-^ H&EK *i- ***\r *~\\ f * J *? _- *i\ ® £>*&<>id-#J ?tu5ri$S ?^$m*£^$& ^s *■ ' - "■ •f'irti'^'ru '5-1 dli* 


y&$&M£$S$S& 


'. ' v> &W^i$5^ '■bsZ** 


(I) Fasadi kalmar Larabci Cfc, ma'jruria 5arna. Walau an tc inusu kada su yi fSama 
cikm Barna dotnin haka aan zai sanya ftarnar ta game Rasa duka har ba za a gane mumnta (2) Shugabanni suka cc wa mabtyansu masu raum, waifanda £uka yi imant da 
Man/on Allah Salihu. Annua ba su yi magana da masu Earfin Tmani ba. doima sun yankc 
ttauna daga garc su. 7.Suratul Aaraf 234 V i»)lj»ty ■JJ- A/. "Lalle nc ku, hakika, kuna je 
wa maza da sha'awa, baicin mala: 
A*a, ku mutane ne ma&arnata." 

82. Kuma babu abin da ya ka- 
sance jawabin mutanensa. face dai 
suka ce; "Ku fit a i da su daga alKar- 
yarku: lalle ne su, wasu mutane ne, 
masu da'awar tsarki!" 

83. Sai Muka tsirarda shi,shi da 
iyalansa, lace malarsa, ta kasance 
daga masu wanzuwa. 

84. Kuma Muka yi ruwa a kansu 
da wani irin ruwa: sai ka duba 
yadda a£ibar masu laifi ta kasance! 

85. Kuma zuwa Madayana da- 
n'uwansu Shu'aibu, ya ce: i4 Ya 
mutanena! Ku bauta wa Allah; ba 
ku da wani abin bauta wa, waninSa. 
Lalle ne, wata hujja bayyananniya 
daga Ubangijinku ta zo muku! Sai 
ku cika mudu da sikeli, kuma kada 
ku nakasa wa mutane kayansu, 
kuma kada ku yi fasadi a cikin Rasa 
a bayan gyaranta. Wannan ne mafi 
alheri a gare ku, idan kun kasance 
muminai. 

86. "Kuma kada ku zauna ga 
kowanc lafarki kuna Eyacewa, 
kuma kuna kangewa, daga hanyar 
Allah, ga wanda ya yi imam da Shi, 
kuma kuna neman ta ta zama 
karkatacciya, kuma ku tuna, a 16- 
kacin da kuka kasance kadan, sai 
Ya yawaita ku, kuma ku duba yad- 
da afcibar masu fasadi ta kasance. 

87. "Kuma idan wata Cungiya 
daga gare ku ta kasance ta yi imani 
da abindaakaaiko ni dashi, kuma 
wata (cungiya ba ta yi imam ba, to. 


J&oHte&sfvS* 
ft ?-z 


£j&&$B^&*^*^% .-■ • > ■*- 


tj $XJ&&gZ£- w - . 


7.SuratuI A'araf 235 V JijftS' »JJ- ku yi hakuri, har Allah Ya yi hukun- 
ci a tsakaninmu; kuma Shi ne Mall 
alherin masu hukunci." 

88. Mashawarla wacfanda suka 
kangare daga mulanensa, suka ce: 
"Lalle ne, muna fitar da kai, Ya 
Shu'aibu, kai da wacfanda suka yi 
Tmani tare da kai, daga alkaryarmu ; 
ko kuwa lallc ku komo a cikin 
addininmu." Ya ce: "Ashe!JCuma 
ko da mun kasance masu Ri?" 

$9. "Lalle ne mun kirRira Rarya 
ga Allah idan mun koma a cikin 
addininku a bayan lokacin da Allah 
ya tsirar da mu daga gare shi, kuma 
ba ya kasancewa a gare mu, mu 
koma a cikinsa, face idan Allah. 
Ubangijinmu Ya so. Ubangijinmu 
Ya yalwaci dukan koine ga ilmi. Ga 
Allah muka dogara. Ya Ubangi- 
jinmu ! Ka yi hukunci a isakaninmu 
da isakanin mutanenmu da gas- 
kiya, kuma Kai ne Mafi alherin 
masu hukunci." 

90. Kuma mashawarla wacfanda 
suka kafirta daga mulanensa, suka 
ce: "Lalle ne, idan kun bi Shu'aibu. 
hakTlca ku, a lokacin nan, masu 
hasara ne." 

91. Sai tsawa ta kama su, sahoda 
haka suka wayi gari, a cikin gidan- 
su, suna guggurlanc. 

92. Wacfanda suka Karyata 
Shu'aibu kamar ba su zauna ba a 
cikinta, wacfanda suka karyataShu"- 
aibu, sun kasance su ne masu 
hasara! 

93. Sai ya juya daga barinsu, 
kuma ya cc: "Ya mulanena! HaKl- 
T <L x<,^ 


7.Sfiratul A'araf 236 V Jlj*Vl ij>- ka, na iyar muku da sakonnin 
Ubangijina, kuma na yi muku nasT- 
ha ! To, yaya zan yi bakin ciki a kan 
mutane kafirai?** 

94. Kuma ba Mu aika wani 
annabi u> a cikin wata alkarya ba, 
lace Mun kama mutanenta da aza- 
ba da cuta, tsammaninsu suna yin 
Raskantar da kai. 

95. Sa'an nan kuma Muka mu- 
sanya mai kyau a matsayin mum- 
mun a, har su yi yawa T kuma su cc: 
"Cula da azaba sun shafi uban- 
ninmu." (Sai su koma wa 
kafirci)... Sai Mu kama su kwat- 
sam! alhali kuwa su, ba su sansan- 
cewa. 

96. Kumadalallemutanen alka- 
ryu sun yi Tmani kuma suka yi 
takawa, da. hakika. Mun bucfe 
albarkdki a kansu daga sama da 
Rasa, kuma amma sun Raryata, don 
haka Muka kama su da abin da 
suka kasance suna tarawa. 

97. Shin, mulanen alRaryu sun 
amincc wa a/abarMu la jc musu da 
dare, alhali kuwa suna barci? 

98. Ko kuwa mulanen alKaryu 
sunammcew*a azabarMu la jemusu 
da hantsi, alhali kuwa suna wasa? 

99. Shin fa, sun amincc wa 
makarun Allah? To, biibu mai 
amincc wa makarun Allah face mu- 
lane masu hasara! 


" *^-^-r 5,-. 

»«#% 


A ^ > A- • >" s s. (1) Daga aya ta 94 zuwa a>a la !03 duka lalilti ntr domin farkarwa ga muhimman 
maganganu wadanda Cissoshm Aimabawan nan da mutanensu suka Itun&i. kuma aka ce 
haka dai sauran annabawa da ba a fada ba suka zauna da rnutanensu a cikin fada a 
tsukamn gaskiya da Earya* 7,Suratul A'araf 237 V i»)lj»ty >J>- 100. Shin, kuma bai shiryar da 
wadanda sukc gadon Rasa ba daga 
bayan mulancnia ccwa da Muna so, 
da Mun same su da zunubansu, 
kuma Mu rufc a kan zukatansu, sai 
su zama ba su ji? 

10L Wadancan alRaryu Muna 
gay a maka daga labaransu, kuma 
lallc nc, haKlRa manzanninMu sun 
je musu da hujjdji bayyanannu; to, 
ba su kasance suna yin imam da 
abin da suka Raryata daga gabani 
ba. Kamar wancan nc Allah Yake 
rufewa a kan zukatan kafirai. 

102. Kuma ba Mu sami wani 
alkawari ba ga mafi yawansu, kuma 
lalle ne, Mun sami mafi yawansu, 
hakiRa, lasifcai. 

103. Sa'an nan kuma Mun aika 
Musa, <n daga bayansu, da ayo- 
yinMu zuwa ga Fir'auna da maja- 
lisarsa. sai suka yi zalunci game da 
su. To, dubi yadda alcibar maBar- 
nata lake. 

104. Kuma Musa ya ce: "Ya 
FiVauna! Lalle neni,manzonedaga 
Ubangijin halittu. 

105. "Tabbatacce tie a kan kada 
in ladi komc ga Allah face gaskiya. 
Italic ne, na zo muku da hujja 
bayyananniya daga Ubangijinku; 
sai ka saki Bam Isra'ila tare da ni** - 

106m Ya ce: "Idan ka kasance ka 
zo da wata aya, to, ka kawo la. idan 
ka kasance daga masu gaskiya," 

t. - 


T_ +**^ . \* *^ * # 

-r p'JMH&lr -£ --'*' £ *? MB* (I) An fitar da Rissar Bam Isra'jla dabam. domin 1:» EoilH ahiibuwa masu yawa nil 
farfa a isakamn Earya da ^askiyu, ta banyoyi ma^u >awa, a bayyanr da Boxe a cikin addini. 7.SuratuI A'araf 238 V *Jtj*S' *j>- 707. Sai ya jefa sandarsa, sai ga 
la kumurci bayyananne! 

108. Kuma ya fizge hannunsa, 
sai ga shi far! ga masu dubi! 

109, Mashawarta daga mutanen 
Fir'auna suka ce; "Lalle ne, wan- 
nan. hakiRii. masihirci nc mai ilmi/ 1 

NO. "Yana son ya filar da ku 
daga Kasarku; To* menc ne kuke 
shawarlawa?" 

11L Suka cc: "Ka jinkirlar da 
shi, shi da dan'uwansa, kuma ka 
aika da masu gayyarmulanc a cikin 
garuruwa — 

1/2. "Suzo maka da duka masi- 
hirci, mai ilmi." 

J 13. Kuma masihirla suka je wa 
Fir'auna. suka cc; "Lallc ne, shin, 
muna da ijara, idan mun kasancc 
mu ne marinjaya?" 

114. Ya ce: "Na'am, kuma lalle 
ne kuna a cikin makusanta/' 

115. Sukacc: u YaMusa!K6dai 
ka jefa. ko kuwa mu kasancc, mu 
nc, masu jcfawa?" 

116. Ya cc: "Ku jefa/* To. a 
lokacin da suka jefa, suka sihirce 
idanun mutane, kuma suka tsoratar 
da su: kuma suka je da sihiri mai 
girma. 

/ 17. Kuma Muka yi wahayi 
zuwa ga Musa cewa: "Ka jefa 
sandarka." Sai ga la tana lalcumar 
abin da suke Icarya da shi! 

118. Gaskiya la auku, kuma 
abin da suke aikalawa ya 6aci. ^t«_ 

•t&AJi^tfi ■l *: rf * A i 

av^.-t^rJ:UK:^3ij 


7.SuratuI A'araf 23"* v j^S< »j>- I/V. Sai aka rinjaye su a can, 
kuma suka juya suna RasEantattu, 

120. Kuma aka jcfar da masi- 
hirta, sun;i masu sujada. 

121. Suka cc: "Mun yi Imani da 
Ubangijin halitiu. 

122. "Ubangijin Musa da Ha- 
runa." 

123. Fir'auna ya cc: "Ashe, kun 
yi imani da shi a gabanin in yi izni a 
gare ku? Lallc nc. wannan, haklka. 
makirci nc kuka makirta a cikin 
birni, domin ku fitar da mutanensa 
daga gare shi: To, da sannu za ku 
sani. 

124. "Lallc nc. ina karkatse 
hannaycnku da Kafafunku daga sa- 
fiani. sa'an nan kuma, haJcTka, ina 
tsire ku gaba <faya." 

125. Suka ce- "Lalle ne mu. 
zuwa ga Ubangijinmu, masu ju- 
ya wa ne. 

126. "Kuma ba ka zargin komc 
daga gare mu face domin mun yi 
imani da ayoyin Ubangijinmu a 
lokacin da suka zo mana! Ya 
Ubangijinmu! Ka /uba haRuri a 
kanmu, kuma Ka cika mana muna 
Musulmal! , "• , 

127. Kuma mashawarta daga 
muiancn Fir'auna suka ce: "Shin, 


j> ra,p^^>*oj^eJQ 
»n ^O^ % (1) Musulmi shi nc wanda ya sallama kansa ga hukuncc-hukunccn Allah wadanda 
wain annahin Allah ya /o da su, ;t cikin /amanmsa. 5a bod a haka ma'anar Musuhni shi nc 
mai sallamawa ga bukunrin Allah, a kowane zamani, tun daga Adamu har zuwa Ranar 
ICiyama Sai dai wannan at'umma ta Muhamniadu ta kcftania da siinan Musulmi. addinin 
fcumft da sunan Muswlunci 7.Suratul A'araf 240 V i^ljftSl OJ- /ii ka bar Musa da mutancnsa, do- 
inin su yi fiarna a cikin fcasa, kuma 
ya bar ka, kai da gumakanka?" Ya 
ce : 4 *Za mu yayyanka diyansu maza 
kuma mu raya matansu ; kuma lallc 
ne mu, a bisa garc su, marinjaya 128. Musa nensa m "Ku ya cc 
nemi wa muta- 
laimako da Allah, kuma ku yi hatfuri: Lallc ne 
Easa ta Allah cc. Yana gadar da ita 
ga wanda Yake so daga biyinSa, 
kuma aKiba ta masu takawa ce/' 

129. Suka ce: "An cutar da mu 
daga gabanin ka zu mana, kuma 
daga bayan da kazo mana/' Yace: 
"Akwai tsammanin Ubangijinku, 
Ya halaka maEiyanku* kuma Ya 
sanya ku. ku maye a cikin Rasa* 
sa'annan Yadubayadda kukeaika* 
tawa." 

ISO. Kumalallene, hakiKa, Mun 
kama mutanen Kr'auna da Isa- 
nanin shekaru (fari) da nakasa daga 
'ya'yan itace: isammanmsu suna 
tunawa. 

13L Sa'an nan idan wani alhcri 
ya je musu, sai su ce: "Wannan 
namu nc, 4 ' kuma idan masTfa ta 
same su, sai su yi shu'umci da Musa 
da wanda yake tare da shi! To, 
shu'umcinsu a wurin Allah yake, 
kuma amma mafi yawansu ba su 
sani! ibslM&a *A 4-*? 


it--',-' •"!'** > - <Afr^it-* -T* £.x* v<,- tt'fM&&dm 


©y^ 

(1) Maganar Musa ga BanTbraMa ta uuna uewa sun ga azabar (a yi musu yawa, bar 
sun fara zargin Musa da ccwa ya sabbaba musu Isananin miliar, da zowarsa Shi kuma ya 
lallashe su da ccwa, "Komc ya yi isanafii. to. sauinnsa ya yi kusa " 7,Suratul Aaraf 241 v *JhjH\ ■jj- 132. Kuma suka ce; "K6 mc ka 
/6 mana da shi daga aya. domin ka 
sihircc mu da ita, lo, ba mu zama, 
saboda kai, masulmani ha/' 

133. Sai Muka aika a kansu da 
cikowa. da fara, da KwarKwata da 
kwadi da jini: ayoyi abubuwan 
rarrabcwa n) : sai suka kangare, 
kuma suka kasance mulane masu 
laifi. 

134. Kuma a lokacin da maslfa 
ta auku a kansu. sukan ce: Ya 
Musa! Ka rofca mana Ubangijinka, 
saboda abin da Ya yi alkwari a 
wurinka, lalle ne idan ka kau da 
azabardaga barinmu, hakika muna 
imani saboda kai, kuma muna sakin 
Bam IsnTila tare da kai.* 1 

135. To, a lokacin da Muka ku- 
ranyc a/aba daga barinsu zuwa ga 
wani ajali wanda sukc masu iskc shi 
nc, sai ga su suna warwarcwa! 

136. Sai Muka yi a/abar ramu- 
wa, daga garc su, saboda haka 
Muka nutsar da su a cikin leku, 
domin lalle ne su f sun Karyata game 
da ayoyinMu, kuma sun kasance 
daga barinsu, gafllai. 

137. Kuma Muka gadar da mu- 
tanen, wadanda sun kasance ana 
raunana so* a gabacin fcasa da 
yammacinta, wadda Muka sanya 
albarka a cikmia, kuma kalmar 
Ubangijinka mai kyau la cika a kan \4i^^-^J^^c^'^^^^^^> f j < K 


J££4SS$g&j( { 1 1 Ayoym da suka je musu a ctkiD lokatai daban-daban domin a ja hankaluisu, ko 
z3suynmam Kowacc*iya tana kwana bakw-aisuna wahaladaila^a'an nansuroiti Musa 
ya \ i aildu'a a kuranyc ta. fta B 4a nan a bayan wani lokaci sat su koma wa kafircinsih kamar 
yadda ayoyi inasu Invar uamtan suka bayyana. 7-SuratuI A'araf 242 V i»)lj»ty ij>- Bam Isra'ila, saboda abin da suka yi 
na haJcurL Kuma Muka murtsuke 
abin da Fir'auna da mutanensa, 
suka kasance suna sana'antawa, da 
abin da suka kasance suna shim- 
fidawa (,) 

138. Kuma Muka Retarar da 
Bam Isra'ila ga teku, sai suka je a 
kan wasu mulane wadanda suna 
li/imta da ibada a kan wasu gu- 
maka, nasti* suka ce: "Ya Musa! 
Ka sanya mana wani abin bautawa 
kamar yadda sukc da abubuwan 
bautawa/ MZ * Ya ce: "Lalle nc ku, 
mutane ne kuna jahilla. 

139. 4l Lallc ncwadannan. abin da 
suke a cikinsa halakakkc nc. kuma 
abin da suka kasance suna aikatawa 
Karya ne/ 1 

140. Yace. "Shin, wanin Allah, 
nike nema muku ya zania abin bau- 
tawa. alhali kuwa Shj (Allah) Ya 
fifila ku a kan haliilur 

14L Kuma a lokacin da Muka 
tsirar da ku daga mulanen Fir'au- 
na. suna laya muku mugunyar aza- 
ba. 'Suna karkashe cfiyanku maza, 
kuma suna rayar da matanku.* 
Kuma a cikin wancan akwai jarra- 
bawa daga Ubangijinku/ 3> Mai 
girma. 

ft $}\±= tufty (1) Wannan shi ne Garshcn fiissar fatfan gaskiya daga wajcn Musa da Rarya daga 
wajcn Fir auna da runduuarsa da diikiyarsa. Haka dai Jcarya koine duhuma, Uh na ban/a 
nc, a (carshc za U watse. 

(2) Farkon tarfan Jcarya da gaskiya a isakanin Bam hra'ila da Musa wajcn son 
komawa ga aPadu da Kan a cikin addint ta hanyar bidfa. 

(3) Larmrm Musulmi ne warfanda akc y\ wa magana yan/u a harshen Muhanunadu. 
domm 5U wa'aziu da labatun niutancn farko. 7.SuratuI A'araf 243 V J»^< ij>- 142. Kuma Muka yi wa'adi ga 
Musa da dare talalin/" kuma 
Muka cika su da goma, sai miRatin 
Ubangijmsa ya cika dare arba*in. 
Kuma Musa ya ce wa tfan'uwansa, 
llaruna: 4 'Ka maye mini a cikin 
mutanena, kuma ka gyara, kuma 
kada ka bi hanyar masu fasadi." 143. Kuma a lokacin da Musa ya 
je ga mTCalinMu, kuma Ubangi- 
jinsa Ya yi masa magana, shi Musii 
ya ce: "Ya Ubangijina! Ka nuna 
mini in yi dubi zuwa gare Ka!" Ya 
cc: "Ba za ka gan Ni ba, kuma 
amma ka duba zuwa ga dulse, to, 
idan ya tabbata a wurinsa, to, za ka 
gan Ni. ,T Sa'an nan a lokacin da 
Ubangijinsa. Ya kuranye zuwa ga 
duisen, Ya sanya shi ntfeaicfie. 
Kuma Musa ya Fadi somamme. To. 
a lokacin da ya farka, yace; "Tsar- 
kinKa ya tabbata! Na tuba /uwa 
gare Ka, kuma ni ne farkon mumi- 
nai." 144 Ya ce: "Ya Musa! Lalle ne 
Ni, Na zfiBc ka bisa ga mutane da 
manzanciNa, kuma da maganaTa. 
Saboda haka ka nJei abin da Na ba 
ka. kuma ka kasancc daga masu 
gddiya." ■*> < »42tf»SyttS&» A t r-£f *; 
(1) ICissoshindakelafedaga nan.suna nuna hanigaa Kara wani ahuacikin umarnin 
Allah. Kuwanc inn Ran shi nc ake cewa hidi'a, kuma ko da an yi shi nc da nufm £warai. 
Bid! a tana kawo fitina ga masu ita. 7.Suratul A'araf 244 V JljftSl ■j>* /4J. Kuma Muka rubuta masa a 
cikin alluna daga kowane abu. 
wa'azi da rarrabewa ga dukan ko- 
wane abu: "Sai ka nkc su da karfi, 
kuma ka umurci mutancnka, su yi 
riko ga abin da yake mall kyaun- 
su U) : Za Ni nuna muku gidan fa- 
siEai." 

146. ZaNikarkatarda warfanda 
sukc yin girman kai a cikin kasa, ba 
da wani hakki ba, daga ayoyiNa. 
K uma idan sun ga dukan aya, ba za 
su yi imani da ita ba, kuma idan sun 
ga hanyar shiriya, ba za su rike (a 
hanya ba, kuma idan sun ga hanyar 
6ata, sai su rike la hanya. Wamran 
ne, domin lalle ne su, sun karyala da 
ayoyinMu, kuma sun kasance, daga 
barinsu, giifilai. 

147. Kuma wadanda suka kar- 
yala game da ayoyinMu da gamu- 
wa da Lahira, ayyukansu sun BacL 
Shin, ana saka musu. face da abin 
da suka kasancc suna aikatawa? 

148. Kuma mulancn Musa suka 
riki maraki m , jikin mutane, yana 
ruri, daga bayan tafiyarsa, daga 
kayan Kawarsu. Shin, ba su ganTba, 
ccwa lalle ne shi, ba ya yi musu 
magana, kuma ba ya shiryar da su 
ga hanya? Sun rika shi, kuma sun 
kasance masu zalunci. + .< " - >*t if *+*-£ i^ -* **■ 
©<^ 


{]) Mafi kyau daga Tauiaia slu nc wanda yakc bayyanannc. wauu kada a yi aiki da 
abin da yakc hai bayyana ba, sai da abin dai ya bayyana, bayan an yarda ccwa dukansu 
daga Allah sukc. 

(2) RiKim maraki shi ne bauta maw. ShTmaraJtin an ylshi ne da mundayen£awar»u. 
yana da jiki inn na mutant.', kuma yana run kamar na shanu Ba shi yin magana Sun bauta 
masa a bayan tahyar Musa. a cikin Jcwana goma na Sarin Mifcann 7,Suratul A'araf 245 v Jij*Si ■jj- 749. Kuma a lokacin da suka yi 
nadama, kuma suka gacewa lalle ne 
su, hakika, sun 6ace, suka ce: 4l Ha- 
Eilta, idan UbangijinMu bai yi 
mana rahama ba, kuma Ya gafarta 
mana, Ialle ne muna kasanccwa 
daga masu hasara." 

150. Kuma a lokacin da M usa ya 
koma zuwa ga mutanensa, yana 
mai fushi, mai baitin ciki, ya cc: 
l Tir da abin da kuka yi mini wa- 
kilci, a bayana! Shin, kun nemi 
gaggawar umurnin Ubangijinku 
nc?" Kuma ya jefar da Allunan, 
kuma ya yi riKo ga kan tfan'uwansa 
yana jan sa zuwa gare shL Ya ce: 
"Ya dan'uwata! Lalle ne mutanen, 
sun cfauke ni mai rauni, kuma sun yi 
kusa su kashe ni, sabdda huka kada 
ka daranlar da maltiya game da ni, 
kuma kada ka sanya ni tare da 
mutanc azzalumai." 

151. Yace;"Yai;bangijina!Ka 
gafarta mini, ni da dan'uwana, 
kuma Ka shigar da mu a cikin 
rahamarKa, alhali kuwa Kai ne 
Mafi rahamar masu rahama!" 

152. Lalle ne wadanda suka riki 
maraKin, wani fushi daga Ubangi- 
jinsu da wani walakanci a cikin 
rayuwar duniya, za su same su: 
Kuma kamar wancan ne Muke 
saka wa masu (cirkira karya. 

153. Kuma wadanda suka aikata 
miyagun ayyuka, sa'an nan suka 
tuba daga bayansu kuma suka yi 
imam, lalle ne Ubangijinka daga 
bayansu, haftiica, Mai gafara ne, 
Mai jin Kai. 


u-r. - 5 . -i 


7.Suratul A'arif 246 V JljftSl ■j>* /J-/, Kuma a lokacin da (ushin 
ya kwanla daga barin Musa, sai ya 
riKi Allunan, kuma a cikin kwa- 
fensu akwai shiriya da rahama ga 
wadanda suke su, ga Ubangijinsu, 
masu jin tsoro ne. 

155. Kuma Musa ya zafti muta- 
nensa, namiji saba'in, domin mifia- 
tinMu. To, a lokacin da tsawa ta 
kama su, ya ce: "Ya Ubangijina! 
Da Kaso t da Kahalakarda sudaga 
gabani, su da ni. Shin, za Ka halaka 
mu. saboda abin da wawayen daga 
garc mu suka aikata? Ba la /ama ba 
face filinarKa, Kana fiatarwa, da 
ita, wanda Kake SO, kuma Kana 
shiryarwa, da ita, wanda Kake so; 
Kai ne Maji6incinmu. Sai Ka gafar- 
ta mana; kuma Ka yi mana raha- 
ma, alhalt kuwa Kai ne Mali alherin 
masu gafara. 

156. "Kuma Ka rubuta mana 
alheri a cikin wannan duniya, kuma 
a cikin Lahira. Lalle ne mu, mun 
tuba /uwa garc Ka/' Ya ce; "Aza- 
baTa Ina samu, da ita, wanda Nike 
so, kuma rahamaTa, la yalwaci 
dukan komc. Sa'an nan z3 Ni rubu- 
ta ta ga wadanda suke yin taKawa, 
kuma suna bayar da zakka, da wa- 
danda suke, game da ayoyinMu 
muminai ne; 

157. "Wadanda suke suna bin 
Manzo n \ Annabi, Ummiyyi wan- 
da suke samun sa rubuce a wu- 
rinsu. a cikin Attaura da Linjila; 


S , diMSWLfiwa' '15 1-< 8 -1 


&&$, 


(I) Bayanin bisharar Auaura da Linjila game da Annabi MuhammadtK isira da 
aminci su labbala a gare \hi. Kurna bisharar da Allah ya gaya wa Annabi Musi a wunn 
MiKalinsa tare da mulane sabaln, doiiiin irumanar rfinkc Lake. 7,Suratul A'araf 247 V tft/ty ■j>- yana umurnin su da alheri, kuma 
yana hana su daga barin abin da ba 
a so; kuma yana halalla musu abu- 
buwa masu dadl, kuma yana 
haramlarwar munana a kansu. 
Kuma yana kayar da nauyinsu daga 
barinsu, da Kuitummai wadannan 
da suka kasance a kansu. To. wa- 
danda suka vi imam da shi kuma 
suka Earfala shi, kuma suka lai- 
makeshi, kuma suka bi haske wan- 
da aka saukar larc da shi, watfan- 
nan nc masu cin nasara." 

158. Ka ce; "Ya ku mutanc! (1 > 
Lalle ne ni manzon Allah nc zuwa 
gare ku, gaba day a. (Allah) Wanda 
Yake Shi ne da mulkin sammai da 
fcasa: Babu wani abin bautawa (ace 

Shi, Yana rayarwa, kuma Yana 
matarwa. sai ku yiTmani da Allah 
da ManzonSa, Annabi, Ummiyyi, 
wanda yakc yin imani da Allah da 
kalmominSa: ku bi shi, tsamma- 
ninku t kuna shiryuwa." 

159. Kuma daga mulancn* 21 
Musa akwai al'umma, suna shiryar- 
wa da gaskiya, kuma da ila sukc yin 
adalci. 

160. Kuma Muka yayyanka su 
sibdl goma sha biyu. arummai. 
Kuma Muka yi wahayi zuwa ga 
Musa a lokacin da mutanensa suka 
neme shi, ga shayarwa, cewa: "Ka 

--AK *\\ \ I-** *f U r** * * 


llficJft ! > ft"J '.--" -v.i-f.-i > 


(1) Mulanc a nan. ana rmtm Yahudu -da wasunsu Ana kiran su zuwa ga abin da 
Altaura la yi munii hishara da zuwama, a cjkin sifofin da la sifanla shi da su. 

(2) Ana nunatcwa duka yadda mutant suka Baa. ha 7& a rasa na kirk: a cikinsu ha. 7.Suratul A 4 araf 2-18 V JljftSi 'JJ~ doki dutsen (1 > da sandarka." Sai 
rnarmaro goma sha biyu suka 6u6- 
6uga daga gare shi: Lalle ne kowa- 
danne mutane sun san mashayarsu, 
Kuma Muka sanya girgije ya yi 
musu inuwa, kuma Muka saukar da 
darfta da tamabaru a kansu. 'Ku ci 
daga mSsu dadln abin da Muka 
ar/ula kur Kuma ba su zsUunce Muba; 
kuma amma rayukansu sukc zalunla. 

161 Kuma a Idkacin da aka ce 
masu: "Ku zauna ga wannan alka- 
rya f2 \ kuma kuci daga gare la. inda 
kuka so, kuma ku ce: 'Saryarwa/ 
kuma ku shiga fcdfa kuna masu 
sujada: Mu gafarla muku laifutYu- 
kanku, kuma za Mu Kara wa miisu 
kyaulalawa." 

162, Sai wadanda suka yizalunci 
daga gare su. suka musanya maga- 
na'" watar wadda aka ce musu, sai 
Muka aika azaba a kansu, daga 
sama, saboda abin da suka kasance 
suna yi na zalunci. 

163. Kuma ka lambayc su daga 
alJcarya wadda la kasance kusa ga 
leku, a Idkacin da sukc Ketare haddi 
a cikin Asabar, a Idkacin da 
kifayensu. suke je musu a ranar 

(1) Watau dutscn da ya gudu da tufatmsa nc a lokacin da yake yin wanfca 
domin a nuna wj Ram fcra'tla, wadanda suka soke shi da gwaiwa.cewa lafiya lau yake. 
Kuma aka umuree shidadaukar dulsen, kuma >an/uaka umuree Uu da ya Joke shidomm 
ruwa ya fiio saboda shansu. 

(2) AlKaryar ita ce Baitil Mafchs* b»sa shugabancin Yiisha'u 'Saryarwa 1 watau a 
saryar mana da xunubinmu, ya Allah! 'Shipa Eofa da sujada 1 . watau da lawah'u 

0) Suka musanya hidrfa da hincfa: watau alkama (Aya la 161) Sai aka saukar da 
azaba a kansu. saboda haka wannan ya nuna ccwa Allah ba ya son a rnusan>a addininSa 
da kome. sai dai mutuni ya yi &tu kamar yadda ya zo masa M usauyawar umarnin, yaCi ne 
a isakanin gaskiya da (carya Ma'anar hidtfa ita ce kayar da zunubi 7.Suratul A'araf 244 V JljftSl 'JJ- Asabar* 1 ' dinsu jere* Kuma a ranar 
da ba su yi Asabar ba, ha su zuwa 
gare su: Kamar wancan nc Muke 
jarraba su da abin da suka kasance 
suna yi na iasiKanci. 

164. Kuma a lokacin da wata 
al'umma daga gare su ta cc: "Don 
me kuke yin wa*azi ga mutane wa- 
danda Allah Yake Mai halaka su, 
ko kuwa Mai yi musu azaba, azaba 
mai tsanani? 1 * Suka cc; "Domin 
neman hanzari zuwa ga Ubangi- 
jinku. kuma Isammaninsu, suna yin 
la£awa," 

165. To, a lokacin da suka mania 
da abin da aka lunaiar da su da shi. 
Mun tsirar da wadanda suke hani 
daga cula, kuma Muka kama wa- 
danda suka yi zalunci, da azaba mai 
tsanani domin abin da suka kasancc 
suna yi, na fasiicanci. 

166. Sa'an nan a lokacin da suka 
yi girman kai daga barin abin da 
aka hana su daga gare shi, Muka cc 
musu: "Ku kasance birai Raskanta- 
ttu/' 

167. Kuma a lokacin da Uhangi- 
jinku Ya sanar. lalle ne. za Ya aika a 
kansu (Yahudu), zuwa Ranar ECiyS- 

ma. wanda zai dancfana musu 0< ¥-' '>,\ -V ¥■' C\\-'\ »' 


(1) Wala allcaryii ana ce da ita Ailala a bakin gaBar Bahr Al Kul/um a /umanin 
Dawuda, Allah ya uinurce su a kan harshen Dawuda su rilci 1unima*a ranar Tdi, su yanke 
atki a tilo, domin ibada, sai Mika Ci Jumma'a suka zafii Asabar, maunarsa yankewa To. 
sai Allah ya L&ananta musu, Ya hana &u faraular kifi a ranar Asabar, Ya hala'.ia musu shi f a 
sauran kwanukan maWo. Sai a ranar Asabav. su sanii klfi warn kan warn, annua sauran 
kwanuka ba su samunsa haka Sai Ihlis ya sanar da su ga su aifcata matarar ruwa a gefen 
Ickun, a ranar Asabar, su hudc kill ya shiga su rule, bar ranar Lahadi su kama. Sai garin ya 
kasu uku: kashi daya suka yi farauia, wasu suka hana, su kuma suka yi garu a 
isakaninsu da masu yi, na uku ba su yi faraular ba kuma ba su hana ba. A bayan *yao 
kwanaki saj aka mayar da masu faraular birai, sa'an nan suka muni 7.Suratul A'araf 250 V Jijft^l' 'J>- mummunar a/aba. lalle ne Ubangi- 
jinka. haftiCa. Mai gaggawar ufcuba 
Be, kuma ShT. ha£i£a. Mai gafara 
ne, Mai jin Eai. 

168. Kuma Muka yayyanka su, 
a cikin Rasa, al'ummomi. daga gare 
su akwai salihai. kuma daga gare su 
akwai wanda ba haka ba. Muka 
jarrabe su da abubuwan alheri da 
na musita: tsammaninsu, suna 
komowa. 

169. Sai wasu 'yan baya suka 
maye daga bayansu. sun gaji Litta- 
fin. suna kar6ar sifar* 1 * wannan 
RasEantacciya, suna cewa: "Za a 
gafarla mana." Idan kuma wala 
sifa innla (a ZO, ia su kar&e ta. Shin, 
ba a karbi alkawarin Littafi ba a 
kansu cewa kada su farfa ga Allah, 
face gaskiya, alhali kuwa sun ka- 
ranta abin da yake a cikinsa, kuma 
Gidan Lahira ne ma 11 alheri ga 
wanda ya yi tafcawa? Shin, ba za ku 
hankalta ba? 

170. Kuma wadanda suke 
riKewa da Litlafi, kuma suka 
isayar da salla. lalle ne Mu. ba Mu 
lozarla ladar masu gyarawa. 

171. Kuma a lokacin da muka 
daukaka dulse 12 ' sama da su, ka- <*t' 5_&*.. J5J(4j_-3 © j>&->j&*+>)a*Ji& Hi ®5£s&>&2 \(\\ 
Jtof+&t\l * *A~* .-* ^ * A j^j^J^t^b^^ «'~&5* <1> SiTar Kastfanlacciya ilacckayan dunlya nu haram, kamar rashawa. Ankiraiasifa 
domin ha aba cc mai tsayuwa da kanta ba. kuma ha sifar abm kirki ba, sai dai abm da 
yake halaka nc nan da nan Take gaskiya fada ne da addmi, watau yaCi a rsakanm jeaskiya 
da fiarya. 

(2) A lokacin da Musa ya karanta wa Bum I$ra*ila Ailaura da hukuoce-hukunc^n da 
sukes a akinia. masu wuya gare su. sat suka lei yarda da ita Allah va yanka dutsc daidai da 
garinsu, Ya Jaukaka shi a kan.su, ko su yi aiki da iia ko ya farfa a kansu. Daga nan idan 
suna salla. sai su yi sujada da rabtn goshi a kan tsagm hagu, sunakallondiitsen, Kumayin 
sujada a haka ya zama sunnarsu har yanzu. Walau ba a iya tsare gaskiya daga yalan (carya 
\ai an yi amlani da wani (Urfi 7-Suratul A'araf 251 V Jlj*Sl (iw mar dai shi girgije ne. kuma suka 
halt £aEe, lalle ne shi, mai faduwa ne 
a gare su, (aka ce): "Ku kar&i abin 
da Muka kawo muku da Karfi, 
kuma ku luna abin da yakc a cikin- 
sa, Isammaninku kuna yin 
laRawa." 

172- Kuma a lokacin da Uban- 
gijinka Ya karbi (alkawari) daga 
diyan Adam, daga hayayyakinsu, a 
zuriyarsu, kuma Ya shaidar da su a 
kan rayukansu, (Ya cc): "Shin, bo 
N7 nc Ubangijinku ba?" Suka ce: 
"Na'am! Mun yi shaida?"(Ya ce): 
"Kada ku ce a Ranar ICiyama: 
Lalle ne mil. daga wannan. gafa- 
iallu ne.** (1) 

173. K6 kuwa ku ce: "Abin sani 
kawai, ubanninmu suka yi shirki 
daga tarko, kuma mu, mun kasance 
zuriyu daga bayansu. Shin fa, Kana 
halaka mu, saboda abin da masu 
Baiawa suka aikata?" 

174. Kuma kamar haka Muke 
rarrabe ayoyi, daki-daki; tsamma- 
ninsu, suna komowa. 

175. Ka karanta a kansu labarin 
wanda Muka kawo masa (2> ayo- 
yinMu, sai ya saBulc daga gare su, 
sai Shaidan ya bi ahi, sai ya kasance 
a cikin halakakku. 
^ 


(I) Walau kada ku ce ba ku san wannan alkawari b& (2) A*aIinKiSi»ar ana wwa daga Biramu dan Ba'ura nc t Allah yabashi ilmi,saiya bar 
ilmin. Yana daga cikin malaman Bam isra'ila. ya kasance wanda akc kar6ar addu'arsa, 
suna pahatar da shi a akin tsanancc-tsanance, sai Musi ya aikc sht 7uwa ga Sarkin 
Madyana ya kiravc shi /uwa ga Allah Sai Sarkin ya yanka masa Easa, ya ha shi, sai ya bi 
addmin Sarkin* ya bar addintn Musj. Ya zarna inisali ga duk malamm da bai yt aiki da 
iiminsaha Idanmalamiyahaiaka, io*ya h Shaidan sham domin haka Shaidan yakc binsa 
wajen lannakon itarya a kan gaskiya 7,Suratul A'araf 252 V i^ljft^ll OJ- /7A. Kuma da Mun so, da Mun 
daukaka shi da su, kuma amma shi. 
ya nemi dawwama a cikin Kasa, 
kuma ya bi son /uciyarsa. To. misa- 
linsa kamar misalin karc ne, idan ka 
yi cfauki a kansa ya yi tallage, ko 
kuwa ka bar shi sai ya yi tallage, 
wannan nc misalin mulanc wudan- 
da suka Icaryaia game da ayo- 
yinMu: Ka jerania karalun laba- 
run; tsammaninsu suna tunani. 

177a Tir da zama misali, muta- 
nen da suka Karyata game da ayo- 
yinMu, kuma kan.su suka kasance 
suna zalunta. 

178. Wanda 11 ' Allah Ya shiryar v 
to, shi ne Mai shiryuwa, kuma wan- 
da Ya 6a tar, to, wadannan su ne 
masu hasara, 

179. Kumalallene, haicika, Mun 
halitla, saboda Jahannama, masu 
yawa daga aljannu da mulane. suna 
da zukata, ba su fahimla da su, 
kuma suna da idanu, ba su ganida 
su. kuma suna da kunnuwa, ba su ji 
da su: wadancan kamar bisashe 
suke. A Y a, su ne mafl Bacewa: Wa- 
cfancan su ne gafalallu. 

180. Kuma Allah Yana da su- 
naye masu kyau t2) : sai ku roke Shi 4*1 r 


0J$&&&&&M& (1) Ansifania Musulmidadbindaakasilanta Yahudu Ja shiccwa a akinauakwai na 
kirk i kuma akwai miyagu. domin yaEi a tsakanin gaskiya da Earya ya doge. 

(2) Wadanda sukc rotfon Allah ba da sunaycnSa masu kyau ba, su tic ak j sifania da 
dabbobi, hardubbobisun li su, domin dahha tana gudun abin da yakccutarta.amniasubu 
susanabindayakeoularsuba, ballesugujeihi. Kuma anafahtmurccwa baa roCon Allah 
da wani suna Nasa ( idan bai kasanctsacikin sunayimSamasukyau ba, sai fa idanya/ama a 
dunKulc ne, kamar a cc> *Ya Ailah rna rdKon Ka da sunayenKa wadanda na sam da 
wadanda ban saai ba/' domin llad?M ya nuna a yi haka Kiran Allah ba da sunaycnSa 
masu kyau ba yana cikin yaEi a isakanin Juirya da gaskiya- 7,SuratuI A'araf 253 V Ji^S' ij>- da su, kama ku bar wadanda sukc 
yin ilhadi a cikin sunayenSa: Za a 
saka musu abin da suka kasance 
suna aikatawa. 

181. Kumadaga wadanda Muka 
halitta akwai wala alumina, suna 
shiryarwa da gaskiya, kuma da ita 
suke yin adalci. 

182. Kuma wadanda suka Kar- 
yata game da ayoyinMu. za Mu yi 
musu istidraji daga inda ba su sam 
ha. 

183. Kuma Inu yi musu jinkiri, 
lalle ne kaidTNa, mai Karfi ne, 

184. Shin, ba su yi tunani ba, 
cewa babu wata hauka ga ma'abu- 
cinsu7 ul Shi bai /ama ba face mai 
gargadi mai bayyanawa. 

185. Shin, basuyidubi baa cikin 
mulkin sammai da Icasa, da kuma 
abin da Allah Ya halitta daga komc, 
kuma akwai tsammani kasancewar 
ajalinsu, halcTCa, ya kusanta To, 
da wane labari a bayansa sukc yin 
Tmani? 

186. Wanda Allah Ya Baiar, to, 
babu mai shiryarwa a gare shi: 
kuma V.i j jm barin su, a cikin batarsu 
suna cftmuwa. 

187. Suna tambayar ka l2> daga 
Sa*a, a yaushe tabbatarla take? Ka 


f« >"*., *- ' -s 


&S55&^&Mi& &J®&3$p2SMj% (1) Watau, Annabi Muhammadu, isira da amincin Allah su Labhala a gara ahi, ba ya 
da hauka sai hankali, xaboda haka masu yin addini da hauka. kaniar masu da'awar 
lasawwufi. Karya suke yi, suna fada nc da gaskiya. Kuma sukar mai wa'azi da sunayefada 
da gaskiya nc 

(2) Tambayar abin da Allah bai huyyana .shi ba. kamar Ranar Tashin ICiyama, yafci nc 
a tsakamn Karya da gaskiya. Cewa want inutum ya san gaibi ko yatia iya kawo alheri ko ya 
lunfcudc warn sham. Karya nt\ kuma fatfa da gaskiya nc* 7.SuratuI A'araf 254 V Jijtty 'J>- ce: "Abin sani kawai, saninta a 
wuhn Ubangijina yake. Babu mai 
bayyana la ga lokacinla lace Shi. Ta 
yi nauyi a cikin sammai da Rasa. Ba 
za ta zo muku ba face kwalsam." 
Suna lambayar ka, karaar kai ma- 
sani ne gare !a. Ka ce: "Abin sani 
kawai, saninla a wurin Allah yake, 
kuma amma mafi yawan mutane ba 
su sani." 

188. Ka ce: "Ba ni mallaka wa 
raina wani amfani, kuma haka ban 
tunkude wata cula, lace abin da 
Allah Ya so. Kuma da na kasance 
ina sanin gaibi, da lalle ne, na 
yawaila daga alheri kuma cuia ba 
/a la shafe ni ba, ni ban /ama ba 
face mai gargadi, kuma mai bayar 
da bishara ga mulanc wacTanda 
suke yin imani." 

189, Shine Wanda Ya halitla ku 
daga rai guda. kuma Ya sanya, daga 
gare ta, ma'auranta, domin ya nat- 
su zuwa gare"' ta. Sa'an nan a 
lokacin da ya rule ta, la yi ciki. ciki 
sassauka, sai la shude da shi. Sa'an 
nan a lokacin da ya yi nauyi, sai 
suka roKi Allah, Ubangijinsu: "Lal- 
le ne idan Ka ba mu abin Cwarai. 
haKuta. za mu kasance daga masu 
godiya." 


jftft*-^gyss^ 

(1) Asalin halma. raigudace, watau Adam, Allah ya filar da Hauwa'udaga Adumu. 
yamayardaila malarsa. daga gare suTuhya ta yadii. kuma yazamasunnarrai.namijinya 
nalsu zuwa £a maccn. Kuma da^a nan /ama ya ci gaha har idan mace la yi Liki ba la 
darnuwa da shi sat ya yi nauyi. ita da miji >u ditsga addu'a. suna ro£on Allah Abayan 
bukatarsu la biya sai su mania da Allah, su dora jingina abubuwa zuwa ga sabubbansu. su 
bar lunanin Mat sabhabawa Daga nan abu ya yi 7urll bar ya kasance shirks; bauta wa 
want larc da Allah, yafci ne a teakanin gaskiya da Earya. 7.SuratuI A'araf 255 V Jijft^l' 'J>- 190. To. a lokacin da Ya ba su 
abin Rwarai, suka sanya Masa abo- 
kan tarayya a cikin abin da Ya ba 
su. To. Allah Ya (sarkaka daga abin 
da sukc yi na shirki. 

191. Shin, suna shirki da abin da 
ba ya halittar kome, kuma su ne ake 
halittawa? 

192. Kuma ba su iya bayar da 
laimako gare su. kuma kansu ma, 
ba su iya laimaka! 

193 Kuma idan kun kiraye su 
zuwa ga shiriya, ba za su bi ku ba, 
daidai nc a garc ku, shin, kun kiraye 
su, ko kuwa ku masu kawaici ne! 

194. Lalle nc wadannan da kuke 
kira. baicin Allah, bay! ne misa- 
lanku : lo, ku kiraye su, sa'an nan su 
kar&a muku. idan kun kasance 
masu gaskiya! 

195. Shin, suna da Kafafu da 
sukc yin tafiya da su? Ko suna da 
hannaye da suke damica da su? Ko 
suna da idanu da suke gani da su? 
Kosunadakunnuwadasukesaura- 
re da su? Ka ce: "Ku kira wo abu- 
bu wan l ' ' shirkinku sa'an nan k uma 
ku yi mini kaidi, sa'an nan kada ku 
saurara mini. 

196. "Lalle ne. majifiincTna Al- 
lah nc Wanda Ya saukar da Littafi, 
kuma ShT ne Yake jifiintar salihai. 

197. "Kuma wadanda kukc kira, 
baicinSa, ba su iya taimakon ku, 
kuma kansu ma, ba su iya 
taimaka." 


$>&&& 


(I) Biiyar da Isoroda waniabinbaulawakojingma waiabukaiaagaicshuduka yafii 
nc a isakanin gaskiya da (urya. 7.SuratuI A'araf 256 V Jiy-'ii ij>- 198. Kuma idan ka kiraye su 
zuwa ga shiriya, ba za su ji ba, kuma 
kana ganin su, suna dubi zuwa gare 
ka, alhali kuwa su, ba su gani. 

199. Ka riki abin da ya saukaka ; 
kuma ka yi umurni da alheri. kuma 
ka kau da kai daga jahilai.'" 

200. Kuma imma wata flzga 
daga Shaidan ta fi/gc ka, sai ka 
nemi tsari ga Allah. Lallc nc Shi, 
Mai jT ne, Masani. 

201. Lallc nc wadanda suka yi 
takawa idan wani tashin hankali 
daga Shaidan ya shale su, sai su 
tuna (Allah) sai ga su, sun zama 
masu basira. 

202. Kuma "yan'uwansu (shai- 
danu) suna taimakon su a cikin 
Gala, sa'an nan kuma ba su takai- 
lawa. 

203. Kuma idan ba ka je musu 
da wata aya ba, su ce: "Don me ba 
ka kaga ta ba?" Ka ce: "Abin sani 
kawai, ina biyar abin da aka yo 
wahayi zuwa garc ni nc, daga Uban- 
gijina. Wannan abubuwan kula ne 
daga Ubangijinku. da shinya da 
rahama ga mutanc wadanda suke 
yin imani." 

204. Kuma idan an karanta"' 
Alkur'ani sai ku saurara garc shi, 
kuma ku yi shiru: tsammaninku, 
ana yi muku rahama. '-. *■ ****'i*\i\\#iUM'\ 
\}J$&\±^br<$%£% < **&+£ w^te**z? >V3 (1) Bayanin sifofin mai Va'azf, WBtan inutaimakm ga&kiya a kan fiarya. 

(2) Bayan an sifania AlEur'ani da ccwa abin kula ne ga masu imani. sai kuma 
ya yi umurni da saurarc, a Idkacin da ake karatuasa. Saurarcn yana wajabta a ciktn salla. 
idan liman ya hayyana karahi kuma da a Cikin hucfubar Jumma a Yana zama mustahabbi 
gasauranlokaiai. Kur'ani shincablndaakc wa'azidashi kuma shine aya da kansa. liana 
saurarensa vaKi nc da gaskiya. 7,Suratul A'araf 257 V i»)lj»ty ij>- 205, Kuma ka ambaci (n Uban- 
gijinka, a cikin ranka da Kan lean da 
kai, da tsoro, kuma komabayan 
bayyanawa na magana, da safe da 
marece, kuma kada ka kasance 
daga gafalallu. 

206. Lalle ne, wadanda ke wurin 
Ubangijinka ba su yin girman kai 
ga bauta Masa, kuma suna tsarkake 
Shi da tasbihi, kuma a gare Shi suke 
yin sujada. *-*~rj\ j£^a> *iL*Jli $&jj> ^} *«>- 4 Tana karantar da cewa taimakon Allah, shi nc nasara ga masu 
ia£awa f ba Earfinsu ba, da kuma shiryarwa ga dokokin yaCi da abin 
da ya ratayu da yaRi domin cfaukaka kalmar Allah. Da swum Allah, Mai rahama, Mai fin kai. L Suna tambayar ka l2> ga gan - 
ma. Ka ue: "Gamma ta Allah da 
ManzonSa ce. Sai ku bi Allah da 
tafcawa, kuma ku gyara abin da 


(11 Sa'an nan kuma ya yi umurnt da ambaion Allah da addu'a a farko da Karshen 
rana kamar yadda ya yi umurni da yin satla a wadannan lukatai. watau wannan sin ne 
rr.akamin ga*kiya a kan Earya. 

(2) Ya lara Surar da tambayar Sahabbai ga Annabi cewa wane nc ya (i cancanla da 
dukiyar gamnm da aka samu a yifiin Badar Babba, samari mayiUca ka isalaffi masu bayar 
dashawaradara'ayoyinsu. masukyau Sa'an nan Ya yijawabi da cewa. "Kaceganiroar la 
Allah ce da Mau/onSa". saboda dalilan da sukc talc ga ayoyin da sukc hive. Ana nufi 
wanke soja daga jayayya a kan dukiya. Allah Ya fi sanr S.Siiratul Anlal 258 A jUi^' i J>- yake a tsakaninku, kuma ku yi da'a 
ga Allah da ManzonSa, idan kun 
kasance muminai." 

2 t Abin sani kawai, muminai su 
ne wacfanda suke idan an ambaci, 
Allah, zukatansu su firgiia, kuma 
idan an karanta ayoyinSa a kansu, 
su Cara musu wani imani, kuma ga 
Ubangijinsu sukc dogara; 

3. Wacfanda suke tsayardasalla. 
kuma daga abin da Muka ar/ula su 
suna ciyarwa. !l) 

4* Watfannan su nc muminai da 
gaskiya* Suna da darajoji a wurin 
Ubangijinsu. da wata gafara da 
arziki na karimci. 

5. KamaryaddaUbangijinka Ya 
filar da kai daga gidanka da gas- 
kiya, alhali kuwa lallewani ftangare 
na muminai, hatcifca, suna fcyama. 

6. Suna jayayya da kai a cikin 
(sha'anin) gaskiya a bayan ta 
bayyana. kamar dai lalle ana kora 
su zuwa ga mutuwa ne alhali kuwa 
suna kallo 

7. Kuma a 16kacin u> da Allah 
Yake yi muku alkawari da dayan 
(cungiya biyu< ccwa lallc ita laku cc: 


<A< 


■*■<*** ^ **^ .< **: ir wJ Ci -- . * ii = \\ <,' .Btf-ffl 
,-VU)^*-j»y-a> M^^JJJ '»si^J*+>J *>* 


©^^^U^ ^ *t\t - v ** lit* 4 -V* *4- 1 (1) Waiau suna y:n ibada la jiki da ta dukiya. wajiba da nafila. 

(2) A salt n filar Musulrai zuwa Badar shi nc Annabi ya )i labarin Abu Sufyana ya fito 
daga Makka da ayari /uwa Sham, watau "Syria 1 *, sat ya fita domin a kama xht, suka sami 
Abu Sufyana ya shige da dukiya. saboda haka Annabi daga Badar ya koma MadTna. 
Wannan fita. ana kiran ta Badar fCarama Da Abu Sufyana ya sami laban. sai ya aika wa 
Kuraishawa, domin su fito, su isare dukiyarsu daga Musulmi. Annabi, da ya ji labarin 
kumowar Abu Sufyana. sai ya Hla larc da jama'arsa, wanda ya |i yana son lila. kuma yana 
da abm hawa. Abu Sufyana tare da ayari su tic wajen da babu Jcaya. Yak in Kuraishawashi 
ncwajcnda yake da Kaya. Musulmi a isafcjya, Abu Sufyana yasakihanyayaislra. Ya ncmi 
ICuraishawa da su koma. Abu Jahal ya cc sat Allah Ya yi hukunci a i.sakamnsu da 
Muhainmadu wanda ya kat^c /uinunU, ya bar addtnin lyaye. S.Siiratul Aula] 25V A JU;^ OJ- kuma kuna gurin cewa lalle Kungiya 
wadda ba ta da Kay a (a kasancc 
gare ku, kuma Allah Yana nulln 
Ya tabbatar da gaskiya da kalmo- 
minSa, kuma Ya katse (carshcn 
kafirai ; 

8. Domin Ya labbalar da gas- 
kiya, kuma Ya BalaKarya. kumako 
da miisu laifi sun Ki. 

9. A lokacin da kuke neman 
Ubangijinku laimako* sai Ya karfta 
muku cewa: "Italic nc Nl Mai 
laimakon ku nc da dubu daga ma- 
la'iku, jere," 

10. Kuma Allah baisanyashi ba 
face domin bishara, kuma domin 
zukatanku su natsu da shi. kuma 
taimakon. bai zama ba face daga 
wunn Allah: Lalle ne Allah Mabu- 
wayi ne. Mai hikima. 

II A lokacin da (Allah) Yake 
rufc ku da gyangyadi, domin aminci 
daga gare Shi, kuma Yana saukar 
da ruvva 1 " daga sarna, a kanku, 
domin Ya tsarkake ku da shi, kuma 
Ya lafiyar da Kazantar Shaidan 
daga harinku, kuma domin Ya dau- 
re a kan zukatanku, kuma Ya tab- 
batar da Kafafu da shi. 

12. A lokacin da Ubangijinka 
Yake yin wahayi zuwa ga mala'iku 
cewa: "Lalle ne Mu, Muna tare da 
ku, sai ku tabbatar da wadanda 
suka yi imani: za Ni jefa Isoro a 


3, .-i 


f^~ 


HM^iJr<Jfea - ^ i 


(1) A lokacin zaii ne na bazara. kuma aka faralta a/umi k sm Allah Ya saukarda ruwa 
dtiidai da aansanin Musulmi, suka >ha. suka yi wanka sa*an nan kuma aka daddale musu 
rairayi domin saufan lafiya. S.SOratul Anlal 260 AJU-S" »jj- cikin zukatan wadanda suka ka- 
firta, sai ku yi duka bisa ga wuyoyi 
kuma ku yi duka daga gare su ga 
dukan yatsu m . 

13. Wanean nc, domin lallc nc 
su, suna saBa wa Allah da Man/on- 
Sa Kuma wanda ya saBa wa Allah 
da ManzonSa, to, lalle ne Allah Mai 
tsananin uEuba ne. 

14. Wancan ne: "Ku dan- 
dane shi, kuma lalle nc akwui aza- 
bar wuta ga kafirai". 

15. Ya ku wadanda suka yi tma- 
ni! Idankunhadu da wadanda suka 
kafirta ga yaEi T to. kada ku juya 
musu bayayyakinku, 

16. Kuma duka wanda <2> ya juya 
musu bayansa a yinin nan, face 
wanda ya karkata domin kodayya. 
ko kuwa wanda ya jc domin harfu- 
wa da wata (cungiya, to, lalle ne ya 
koma da fushi daga Allah, kuma 
mataltararsa Jahannama, kuma tir 
da makoma ita! 

17. To, ba ku ne kuka kashe su 
ba: kuma amma Allah ne Ya kashe 
su: kuma ba ka yi jifa ba a lokacin 
da ka yi jrfa; kuma amma Allah ne 
Ya yi jifar rn ; Kuma domin Ya jar- © JON \ jLfc^y ^a Xj^) \Jj*£=* 

(1) Sa'an nan kuma Annabi da umumm Allah ya debi isakuwa da hannunsa mat 
da raja ya jela a jihar kafirai* Bahu wanda ya rape a ctkjnsu, face ts;ikuwar nan la shiga a 
cikin idanun&a. 

(2) Gudua wurin yiiKinJihadishincma.fi girman haram duka, malukar kafirai ba su 
fi ninki biyunaadadm Musulmiba* kamar yadda zai zo Wanda yayi gudua wurin jthadi 
kamai ya nem* kafirci ya rinjayi Musulunci nc. 

(3) Kisan da aka yi musu, Allah nc Ya kashe su* haka Annabi ya debi isakuwa da 
hannunsa mai daraja ya jela wa kafirai* tsaktwar ta Shiga cikin id&nun kowane tfaya 
daga cikinsu To, wannan jifar daga Allah take Saboda haka duk gammai dai ta Allah cc 
da Man/onSa, sai yadda Ya so* /a a raba ta* S.SOratul Anlal 261 A jUi^i »JJ- raba Musulmi da jarrabawa mai 
kyau daga gare Shi. Kumn Allah 
Mai ji ne, Masani. 

IS. Wancan ne, kuma lallc ne. 
Allah Mai raunanu kaidin kafirai 
ne. 

19. Idan kun yi altanuncinnasa- 
ra, to. lalle nasarar ta je muku. 
kuma idan kun hanu, lo, shi nc mafi 
alhen a garc ku, kuma idan kun 
koma /a Mu koma, kuma jama'ar- 
ku ha zS ta wadatar muku da kome 
ba, ko da ta yi yawa. Kuma lalle ne 
cewa Allah Yana tare da muminai! 

20. Ya ku wadanda suka yiTma- 
ni! Ku yi da*a ga Allah da Man- 
zonSa, kuma kada ku juya daga 
barinSa, alhali kuna ji. 

2L Kuma kada ku kasance ka- 
mar wadanda suka ce: "Mun ji/* 
alhali kuwa 50, ba su ji. 

22. Italic nc, mafi sharrin da- 
hbobi a wurin Allah, su ne kurame, 
bebaye, wadanda ba su yin hankali. 

23. Da Allah Ya san wani allien 
a cikinsu, da Ya jiyar da su, kuma 
ko da Ya jiyar da su, haiciica, da sun 
juya. alhali su, suna masu hinjirewa. 

24. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Ku kar6a wa Allah, kuma ku 
kar&a wa Manzo, idan Ya kiraye ku 
zuwa ga abin da Yake rayar da ku: 
Kuma ku sani cewa Allah Yana 
shamakaccwa a tsakanin mulum da 
zuciyarsa, kuma lalle ne Shi, a zuwa 
gare Shi akc tara ku. 

25. Kuma ku ji tsoron fitina 
wadda ba la samun wadanda suka i*f ®U^^j*s&&£=4 4fi& ffifjftpR &$X&i .* 1 * *z 


S.SOratul Anlal 262 A jUi^' i J>* yi zalunci daga garc ku kcBc, kuma 
ku sani. lallc ne Allah Mai tsananin 
uRuba ne. 

26. Ku tuna a lokacin da kuke 
kadan. wadanda ake raunanarwa a 
cikin Rasa, kuna isoron mulane su 
cafe ku, sai Ya taltara ku (a wurin 
natsuwa, Madina), kuma Ya Kar- 
fafa ku da taimakonSa, kuma Ya 
arzuta ku daga abubuwa masu 
dadi: tsammaninku, kuna godewa. 

27. Ya ku wadanda suka yilma- 
ni! Kada ku yaudari Allah da Man- 
zonSa, kuma ku yaudari ama- 
noninku, alhali kuwa kuna .sane. 

28. Kumakusaniecwaabinsani 
kawai, dukiyoyinku da "ya'yanku, 
waia fitina cc, kuma lallc ne Allah, a 
wurinSa, akwai ijara mai girma. 

29. Ya ku wadanda suka yiTma- 
nil Idan kunbi Allah da talcawa. zai 
sanya muku mararraba (da tsoro) 
kuma Ya kankare Rananan zunub- 
anku daga barinku. Kuma Ya ga- 
farta muku. Kuma Allah ne 
Ma'abucin falala mai girma. 

30. Kuma a lokacin da wa- 
danda ( 1 ' suka kafirta suke vin 
makirci game da kai. ddmin su 
tabbatar da kai. ko kuwa su kashe 
ka, ko kuwa su filar da kai, suna &$%iJAj. §Jll\L£. 4 jy*jm^ JJi>s,t *))&£**& l 


L^£j$x2ty$, 


ID KuraJshawa suka larusuna shawararyaddazasuyida Muhammadu: kasudaurc 
shi a cikin gida, ko su kashc *ht\ ko su kore shi. Ra'ayinsu yd tsaya ga iu kashtr shi da 
/aftafiSun mulane daga kowace Eabita yadda danginsa. Bam Hashim. ba >u lya fatfa da 
dukkan Larabawa. liar su kuma ga djyya. A ranar da suka shirya kashc shi, Allah Ya 
uimircc shi da htjira zuwa Madina A lokacin da ya fila daga gidansa ya iskc su isaitsayc. 
suna harci* ya zuha Eurfiaya a kunnuwansu, sa'an nan ya shtgc suka lafi (arc da Abubakar* 
suka sauka a cikin kogon dutscnThaur Bayan kwanaki uku. suka fita zuwa Madina 8.Saratul Anfal 263 A JUS" *J>- makirci kuma Allah Yana mayar 
musa da makirci, kuma Allah nc 
Mafificin masu makirci. 

3L Kuma idan aka karanta, 
ayoyinMu a kansu, sukan cc: "Lal- 
le ne mun ji, da muna so, h.-i k" iKa, da 
mun facfi irin wannan: wannan hai 
.*:: jna ba lace tatsuniyoyin mulanen 
farko.** 

32. A lokacin da suka ce: "Ya 
Allah! Idan wannan ya kasance shi 
ne gaskiya daga wurinKa, sai Ka yi 
ruwan duwatsu, a kanmu, daga 
sama, ko kuwa Ka /o mana da wata 
azaba* mai radatfi." 

33. Kuma Allah bai kasance 
Yana yi musu a/aba ba alhali kuwa 
kaikanacikinsu, u> kuma Allah bai 
kasance Mai yi musu a7aba ba alha- 
li kuwa suna yin istigfari. 

34. Kuma mene nc a gare su da 
Allah ba zai yi musu azaba ba, 
alhali kuwa su, suna kangewa daga 
Masallaci Mai alfarma, kuma ba su 
kasance maji&intanSa ba? Babu 
majiBintanSa (ace masu lakawa. 
Kuma mall yawansu ba su sani ba. 

35. Kuma sallarsu a wurin 'Da- 
kin ba la kasance ba face shewa da 
yaya;sai ku damfani azaba saboda 
abin da kuka kasance kuna yi na 
kafirci. 

36. Lalle ne wacfanda suka ka- 
firta, suna ciyar da dukiyoyinsu, 


A W 6&vw LAjty^-to^: it &tj$&£$i#&SL *■ i * ^^SSffSu s^- _.J ^ 


£&A*3£2~2#£l (1) Rayuwar Annabi a cikin muiane aminci ne daga azaba, haka kuma yin istigfan 
aminci nc + Wanda ke son wadaia da amine; daga Allah, sai ya lazimci jstigfan da bin 
flUffltf AnnabL isTra da aminein Allah su i^hhau a gare shi. S.Siiratul Anlal 264 A jUi^i OJ- domin su kangc daga hanyar Allah; 
to, za su ciyar da ita, sa'an nan 
kuma ca kasance nadama a kansu, 
sa'an nan kuma a rinjaye su. Kuma 
wacfanda suka kafirta zuwa ga 
Jahannama akc lara su; 

37. Domin Allah Ya rarrabcmu* 
mmuna daga mai kyau, kuma Ya 
sanya mummunan, sashensa a kan 
sashe, sa'an nan Ya shirga shi gaba 
daya, sa'an nan Ya sanya shi a cikin 
Jahannama. Wadannan su ne masu 
hasfira. 

38. Ka cc wa wadanda suka ka- 
firta idan sun hanu, za a gafarta 
musu abin da ya riga ya shige, kuma 
idan sun koma, to, hanyar kafiran 
farko. hakiKa, la shude* 

39. Kuma ku >iKe su har wata 
iitina ba za ta kasance ba, kuma 
addini dukansa ya kasance na Al- 
lah To, idan sun hanu, lo, lallc nt\ 
Allah ga abin da kukc aikatawa 
Mai gani ne. 

40. Kuma idan sun juya > to, ku 
sani ccwa lallc Allah nc Maji&in- 
cinku: Madalla da Maji&inci, kuma 
madalla da Mai taimako, Shi 

4L Kuma ku sani, abin da kuka 
sSmi (I) gamma daga wani abu, to t 
lalle nc Allah Yana da humusinsa 
kuma da Manzo, da kuma masu zu- 
munta da marayu da miskinai da 


© ^iy. »< -j --=^ j'f. 

^ T* 


■» ' J\.-?" Jl.h?-»uO« (1) Daga farkon SQrar har /uwa a nan, ana bayanin ccwa garumar Badar ba la kowa 
ba cc I3cc Allah da ManzmiSa. lo, a nan yana bayanin yadda za a raba dukiyar, kuma 
wannan rabon^ya 7-*ma sunna ga dukkaodukiyarpanTma da MuMilmi suka samuda yaEi 
ko hart. S.Siiratul Anlal 265 AjU-S" IjM dan hanya, idan kun kasance kun yi 
imani da Allah da abin da Muka 
saukar a kan BawanMu a Ranar 
Rarrabewa, a Ranar da jama'a biyu 
suka hadu, kuma Allah nc, a kan 
kowane abu, Mai ikon yi. 

42. A lokacin da kuke a gaBa la 
kusa su kuma suna a gaba la ncsa, 
kuma ayann yana a wuri mall 
gangarawa daga gare ku, kuma da 
kun yi wa juna wa'adi, da kun sa6a 
ga wa'adm; kuma amma domin 
Allah Ya hukunla abin da yake ya 
kasance abin aikalawa. Domin 
wanda yakc halaka ya halaka daga 
shaida, kuma mai rayuwa ya rayu 
daga shaida, kuma lalle Allah nc, 
hakika, Mai ji, Masani. 

43. A lokacin da Allah Yakc 
nuna maka su suna kadan, a cikin 
barcinka* kuma da Ya nuna maka su 
suna da yawa, lalle ne da kun ji 
tsoro, kuma lalle ne da kun yi jaya- 
yya a cikin aFamarin, kuma amma 
Allah Ya tsare ku: Lalle Shi ne 
Masani ga abin da yake a cikin 
Kiraza. 

44. Kuma a lokacin da Yake 
nuna muku su, a lokacin da kuka 
hadu, a cikin idanunku suna kadan, 
kuma Ya Karantar da ku a cikin 
idanunsu, domin Allah Ya hukunla 
wani aFamari wanda ya kasance 
abin aikalawa : kuma zuwa ga Allah 
akc mavar da aPumurra. 

45. Ya ku wadanda suka yi lma- 
ni ! Idan kun hacfu da wata Kungiyar 
yalci, lo, ku labbala, kuma ku am- 


f K'.f -1 i3^aysatf« &3M 


S.SOratul Anlal 2fifi A jUi^i OJ- baci (n Allah da yawa. tsamma- 
ninku kuna cin nasara. 

46. Kuma kuyi da'a ga Allah da 
ManzonSa, kuma kada ku yi jaya- 
yya har ku raunana kuma iskarku 
ta lafi, kuma ku yi haKuri. Lalle ne 
Allah Yana tare da masu haicuri. 

47. Kada ku kasance kamar 
wadanda suka fila daga gida- 
jensu u \ suna masu alfahari da yin 
riya ga mutane, kuma suna kange- 
wa daga hanyar Allah ; Kuma Allah 
ne ga abin da suke aikatawa Mai 
kewayewa. 

48. Kuma a lokacin da Shai- 
cfan u) ya (cawacc musu ayyukansu, 
kumayacc: "Babumarinjayiagarc 
ku a yau daga mulanc, kuma nT 

maGwabci 06 garc leu." To, a loka- 
cin da Rungiya biyu suka hadii, ya 
koma a kan digadigansa, kuma ya 
cc: "Lalle ne nu barrantacce ne 
daga gare ku! NTina ganin abin da 
ba ku gam; ni ina Isoron Allah: 
Kuma Allah Mai tsananin uJtuba 
ne" 

49. A lokacin da munafukai da 
wadanda suke akwai cuia a ctkin 


- t 'fj 

>*. ffosSbtf&tiijft (1) Ambaton Allah hayyanc ya fi kyau a wurin yaJci da wurin harama da hajji ko 
umra. kuma da lokacin da ake fiia /uwa ga masallacin idi. Wurin da ba wadunnan w urate 
u ku ba, ambaton Allah, ya zama asircc ya h kyau. 

(2) Kada Musulnu su filazima vatCida niinaalfahari da kide^kideda giya da inaiada 
maganganun alfasha, kamar yadda Kuraishawa suka fila mwa Badar; ku fita da uwalu'i 
da /ikirin Allah 

(3) Shairfan ya fita zuwa ga Kuraishawa acikin surar Surafiatu bn Malik, yacc musu 
yana tan: da su t kuma sht nc maEwabcimu; waiau dangwsa, Kan'anawa* ba /a su taBa su 
ba da ya£i, a lokacin da suke ya£i da Muhammadu Bayan haka da ya tall Badai ya ga 
mala'iku. shT nc ya koma baya, vuuA ccwa wai shi yana isoron Allah; watau yanS yi wa 
Kuraishawa izgih; su nc ba su isoron Allah. S.Siiratul Anlal 267 A Jttftl ■jj- zukatansu. sukc cewa; "Addinin 
wadannan ya rude su*\ Kuma wanda 
ya dogara ga Allah, to, lallc nc 
Allah Mabuwayi ne, Mai hikima. 

50. Kuma da ka gam. a lokacin 
da mala'iku sukc karftar rayukan 
wadanda suka kafiria, suna dukar 
fuskokinsu da duwawunsu, kuma 
suna cewa: "Ku cfancfani azabar 
Gobara — 

52- "Wancan saboda abin da 
hannaycnku suka gabatar ne: 
Kuma lalle ne, Allah bai zama Mai 
zalunci ba ga bayinSa. 

52. "Kamar al'adarmutanen Fi- 
r'auna da wadanda sukegabaninsu, 
sun kafirta da ayoyin Allah, sai 
Allah Ya kama su da zunubansu: 
Lallc Allah nc Mai fcarfi. Mai tsa- 
nanin uRuba. 

53. **Wancan ne, domin lalle ne, 
Allah bai kasancc Mai canza wata 
ni'ima wadda ya numlar da ila a 
kan wasu mulanc ba face sun sake 
abin da yake ga rayukansu, kuma 
domin lallc Allah ne Mai j7, Ma- 

■wL 1 ' 

54. Kamar al'adar mutanen Fi- 
r'auna da wadanda sukc a gaba- 
nin.su, sun fearyata game da ayoyin 
Ubangijinsu, sai Muka halaka su, 
saboda zunubansu. kuma Muka 
nutsar da mulanen Fir'auna : Kuma 
dukansu sun kasance ne masu za- 
lunci. 

55. Lalle mafi sharrin dabbobi a 
wurin Allah, su ne wadanda suka 
kafirta, sa'an nan ba /a su yi imani 
ba. 

&&X&3& ®*JtM %r* 


ft* -1- tisLasm 

S.SOratul Aula] 268 A jUl^i OJ- 5tf. Wacfanda ka yi Kullin alka- 
wari da su. daga gare su, sa'an nan 
kuma suna warwarewar alkawa- 
rinsu a kowane lokaci. kuma su, ba 
su yin taltawa, 

57. To. in dai ka kama su a cikin 
yaRi. sai ka kore n> wacfanda suke a 
bayansu,gamcda su, tsammaninsu. 
za su dinga tunawa. 

58. Kuma in ka ji tsoron wata 
yaudara daga wasu mutanc, to. ka 
jefar da alkawarin, zuwa garc su, a 
kan daidaita: lallc nc Allah, ba Ya 
son mayaudara. 

59. Kuma wacfanda suka kiifirla 
kada su yi zaton sun tsere: lallc nc 
su, ba za su gagara ba. 

60. Kuma kuyi taltali, dominsu. 
abin da kuka sami ikon yi na wani 
(carfi <2 \ kuma da ajiye dawaki, 
kuna tsoratarwa. game da shi, ga 
maRiyin Allah kuma maRiyinku da 
wasu, baicin su, ba ku san su ba, 
Allah nc Yakc sanin su, kuma abin 
da kuka ciyar daga wani abu a cikin 
hanyar Allah, za a cika muku 
sakamakonsa, kuma ku ba a zalun- 
tar ku. 

61. Kuma idan sun karkala 
zuwa ga zaman lafiya, to, ka karka- 
ta zuwa gare shi, kuma ka dogara ga 
Allah: lallc ne Shi, Mai ji ne, 
Masani. 

62. Kuma idan sun yi nufin su 
yaudarc ka, lo, lallc ma'ishinka 


»s>^&&^4'y^ 


&£Uh& 


•£«£U£fJty£s$ -j^iPWl*?.? * +*>/. 

<l<> f < s •>. \~ ft \ \-** W*AEf7*?» S rf ri / - Sf4#%K3|iiti (1) Watau a kashc wacfanda aka kama domin sauta su gam su ji isoro. 

(2) Taiitih daga wani Earfi. ya hatfa dukkan abin da zai yiwu a yi ydfiin dbokin gaba 
da shi A yan/u daga bmdiga da abin da yakc saraa da ua. shi ne 2a a yi tattali S.SOratul Anlal 26* A jUi^t *J>- Allah ne< Shi ne Wanda Ya Karfafa 
ka da taimakonSa, kuma da rnumi- 
nai. 

63. Kuma Ya sanya soyayya a 
tsakanin zukatansu. Da ka ciyar da 
abin da yake cikin Kasa, gaba tfaya, 
da ba ka sanya soyayya a isakamn 
zukatansu ba, kuma amma Allah 
Ya sanya soyayya a tsakaninsu. 
Lalle Shi ne Mabuwayi, Mai 
hikima. 

64. Ya kai Annabi! Ma'ishinka 
Allah nc, kai da wanda ya biye 
maka daga rnuminai. 

65. Ya kai Annabi! Ka kwadai- 
lar da rnuminai a kan yaKi. Idan 
muium ashirin masu hafcuri sun 
kasance daga gare ku, za su rinjayi 
metan. kuma idan (fan suka ka- 
sance daga garc ku. za su rinjayi 
dubu daga wadanda suka kafirta, 
domin su, mutane ne, ba su fahimta. 

66. A van/u Allah Ya saufcaKc 
daga gare ku, kuma Ya sani cewa 
lallc ncakwaimasu rauni a uikinku. 
To, idan muium cfari, masu haEuri. 
suka kasance daga gare ku, za su 
rinjayi mctan, kuma idan dubu suka 
kasance daga gare ku, /a su rinjayi 
dubu biyu, da iznin Allah. Kuma 
Allah Yana tare da masu hafcuri. 

67. Ba ya kasancewa tn ga wani 
annabi, kamammu su kasance a ©i^Vw^^s^ '. T* ■**'••. a i , 3- • V. *■•* * -fl T< \S — 

A^k: 

*s rf K* 1 

(I) Bttyan da Musulmi suka ci nasara a Badar. suka kaina Kuraishawa a cikin5u bar 
da Abbas baffan Annabi. Sai Annabi ya shawarci sahabbansa ga abin da *3 su yi da 
k.imammu. Abubakar ya ce wa Annabi* "Mutancnka ne* ka sake ML" Sa'an nan ya nfrru 
t'mar shSwaia, ya cc masa "Ka kashc su " Sai ya kar^i fansa daga garc su Bayan haka 
AlSur'ani ya sauka da Karfafa ra'ayin Umar iia a kashc su. ya fi. Amma lun da an nga an 
^arlar da fansar, shT kc nan. S.Silnitu) Anfal 270 A jUl^t »JJ- gare shi sai (bayan) yfi zubar da 
jinainai a cikin Rasa. Kuna nufin 
sitar duniya kuma Allah Yana nufin 
Lahira. Kuma Allah ne Mabuwayi, 
Mai hikima. 

68. Ba domin wani Littafi daga 
Allah ba, wanda ya gabata (, \ da 
azaba mai girma daga Allah la 
shafe ku a cikin abin da kuka kama, 

69. Sabodahaka, kucidagaabin 
da kuka samu gamma, yana halal 
mai kyau. Kuma ku bi Allah da 
tafcawa. Lalle Allah ne Mai gafara, 
Mai jin Ear 

70. Ya kai Annabi! Ka cc wa 
wanda yake a cikin hannayenku 
daga kamammu; "Idan Allah Ya 
san akwai wani alhcri a cikin mka- 
lanku, /ai kawo muku mafi alhen 
daga abin da aka karba daga gare 
ku, kuma Ya yi muku gafara : Kuma 
Allah ne Mai gafara, Mai jin Kai/* 

7 A Kuma idan sun yi nufin yau- 
dararka. to, halufca* sun yaudari 
Allah daga gabani sai Ya bayar da 
dama daga gare su: kuma Allah ne 
Ma&anL Mai hikima. 

72. Lalle ne wacfanda suka yi 
imam, kuma suka yi hijira. kuma 
suka yi jihadi da dukiyoyinsu da 
rayukansu, a cikin hanyar Allah, da 
wacfanda suka bayar da masauki, 
kuma suka yi taimako. Wadancan, 
sashcnsu waliyyai ne ga sashe. 
Kuma wadanda suka yi imani ZA < C *AK 


m LJU* 
««& ^L^- J/?^-' W->-^ i£Mfea63a&as& (I) Abin da ya gabaia aa Liiiafi shi ne, amma Allah ne Masamn haiclKa. abin da yake 
a cikin Surar AI Imrana. aya v& 159. jnda aka bai wa Annabi umurnin ya yi shawara da 
wihabbarcsa ga abin da ya shall yiEi, sa'an nan kuma ya dogara £a Allah wajcn zarlar da 
abin da ya iaba daga shawurar da suka ba shi. S.SOratul Anlal 271 A jUi'j' i J>- kuma ba &u yi hijira 111 ba, ba ku da 
wani abu daga waliccinsu, sai sun yi 
hijira* Kuma idan suka neme ku 
taimako a cikin addini, to, iaimako 
ya wajaba a kanku, face a kan 
muiane wadanda a Isakaninku da 
tsakaninsu akwai wani alkwari. 
Kuma Allah ne, ga abm da kuke 
aikaiawa, Mai gani. 

73. Kuma wadanda suka kafirta, 
sashensu nc waliyyan siishe, idan ba 
ku aikala shi ba, wala fitina za la 
kasancc a cikin Kasa, da I'asadi 
babba. 

74. Kuma wadanda suka yi ima- 
ni kuma suka yi hijira, kuma suka yi 
jihadi, a cikin hanyar Allah, kuma 
da wadanda suka bayar da masauki, 
kuma suka yi iaimako, wadannan su 
ne muminai da gaskiya. suna da 
gafara da wani abinci na karimci. 

75. Kuma wadanda suka yi ima- 
ni daga baya, kuma suka yi hijira 
kuma suka yi jihadi tare da ku, to, 
wadannan daga garc ku sukc. 
Kuma ma'ubula /umunla, sashensu 
nc waliyyan <2) sashc a cikin Liilafin 
Allah. Lallc Allah ne ga dukkan 
kome Masani, 


A A 1 

(1) A farkon Musulunci hijira sharacfi cs ga shiga cikin waliccm Musulmi. amma 
bayan da Musulunci ya yi Garfi, hijira ha ta /ama standi ba, sai daj tana wajaba ga 
Musuimi ya lashi daga inda ba ya lya tsare addimnsa /uwa ga inda yakc lya isarc shi* 
matufcar babu wau wahala mai isanani. Ana tairaakun Musulmm da bai yi hijira ba ga 
ahin da bai shall war ware alkawann Musulmi ba 

(2) Wahcci shi nc kusanta da lmmtar wajabcin taimakon juna. A farkon Musulunci, 
Muhulmi ba su da walicci a kan wani Musulmi, saj idan ya yi hijira zuwa Madma. Bayan 
cin Makka da wauuwar Musulunci sai waliccin Mu\ulmi ya wajaba a kan kowanc 
Musulmi a inda duk >akc, a cikin duniya. gwargwadun hah, amma kuina a akin haka maft 
kuxantar /umunla shi nc mafi cancanta da walnxin kowanc Musulmm bar dar ga abin da ya 
shaft halayc na /aman mulum kamar aurc da gado, da xauransu, kamar yadda liitaiufan 
sunna suka bayyana. a can cikin babin walicci. y.Sflralut Tauba 272 % iijd' ij>- 
Tana bayani ga hukuncin yankc wa kafirai na kowane irin 
kafirci. da irin alalia wadda take iva ragcwa a tsakanin Musulmi da 
kafiri da bayanin sifofin kafirai. /. Barranta daga Allah da Man- 
zonSa zuwa ga wadanda kuka yi wa 
alkawari daga masu shirki'". 

2. Sabdda haka ku yi taflya a 
cikin Easa wata hudu' 2 ', kuma ku 
sani lalle ku. ba masu buwayar 
Allah ba ne, kuma lalle Allah nc 
Mai kunyalar da kafirai. 

3. Kuma da yckuwa daga Allah 
da ManzonSa zuwa ga mutane, a 
Ranar Haji Babba cewa lalle ne 
Allah Barrantacce ne daga masu 
shirki. kuma ManzonSa (haka). To, 
idan kun tuba, to. shi ne mafi alhcri 
a gare ku, kuma idan kun juya, lo, 
ku sani lalle ne ku, ba masu bu- 
wayar Allah ba nc. Kuma ka bayar 
da bishara ga wadanda suka ka- 
firi a, da azaba mai radadi. 


A* *& 


(1) Kafirai in uku nc: masuaddimnal'a-da k:imar Uirabawa,suncmasuslmki.$a*an 
nan masu bin Lit tall shafalTc watau Yuhiidu da Nasara, sa an nan da munalukan wannan 
afumma. Ya lira da masu shirki da bayanin irin ayubansu. sa'an nan ya yi bayanin sauran 
kamar haka 

(2) Bayao yankc sulhu, Allah Ya bai wa kafirai waia hudu na amana. ddmin $u Eare 
harkokinsu da wasu ma'amaloli da suka k'ulla tare da Musulmi. sa'an nan yaih ya tashi. 
Ana nufin masu aJdinin ai Ada na ihirki a nan Y, Sflratut Tauba 273 * M 1 J JJ- 4. Sai wadanda kuka yi wani 
alkawari daga masu shirki, sa*an 
nan kuma ba su rage ku da kome 
ba, kuma ba su laimaki kowa a 
kanku ba, to, ku cika alkawarin, 
ZUWa garc su, bar ga iyakar yarjeje- 
niyarsu. Lallc nc Allah Yana son 
masu taRawa. 

5. Kuma idan watanni, masu al- 
farma suka shige, to, ku yaKi mushi- 
nkai inda kuka same su, kuma ku 
kama su, kuma ku isarc su, kuma 
ku zaune musu dukkan madakata. 
To, idan sun tuba, kuma suka 
tsayar da salla, kuma suka bayar da 
zakka, to, ku sakar musu da ha- 
nyarsiL Lalle Allah ne Mai gafara, 
Mai jin RaL 

6. Idan wani daga mushirikai ya 
ncmi maRwabiakarka, to, ka ba shi 
maRwabiakar har ya ji maganar 
Allah. sa'an nan ka isar da shi ga 
wurin aminccwarsa. Wancan fa do- 
min lalle ne su, mutanc ne wa<fanda 
ba su sani ba* 

7. Yaya wani alkawari a wurin 
Allah da wurin ManzonSa yake ka- 
sancewa ga mushirikai, face ga 
wacfanda kuka yi wa alkawari wu- 
rin Masallaci Mai alfarma? To, 
maiuRar sun tsaya sosai garc ku, sai 
ku tsayu sosai garc su. Lallc nc 
Allah Yana son masu taRawa. 

H. Yaya, alhali idan sun ci nasara 
a kanku, baza su tsarewatazumun- 

> > ?-.» >'- ,"" -i'" ', t# 

4;WC— I cz£=5~2 > CA •** CH? ^* f^CiA <>/-. 


** _r 


\j®g~&\£&&3£ y. Sflratut Tauba 274 ^1 »J>- ta ba a cikrnku, kuma haka wata 
amana, suna yardar da ku da baku- 
nansu, kuma zukalansu suna ki? 
Kuma mail yawansu fasikai ne. 

9. Sun saya da ayoyin Allah. 
*yan kud"i kacfan, sa T an nan suka 
kangc daga hanyar Allah* Lalle ne 
su* abin da suka kasance suna aika- 
lawa ya munana. 

W. Ba SU tsaron wata /umunta a 
cikin muminai, kuma haka ba su 
tsaron wata amana: kuma wadan- 
nan ne masu. ta'adi. 

IL Sa'un nan idan sun luba* 1 *, 
kuma suka tsayar da salla. kuma 
suka bayar da zakka, to, *yan*- 
uwanku ne a cikin addini, kuma 
Muna rarrabe ayoyi daki-daki, ga 
mutane wadanda suke sani. 

12. Kuma idan suka warware 
ranisuwoyin amana daga bayan 
alkawarinsu, kuma suka yi suka a 
cikin addininku, to. ku yaki shuga- 
bannin kafirci. Lallc nc su. babu 
tantsuwoyin amana a garc su: 
tsammaninsu suna hanuwa. 

13, Shin, ba ku yakin mutane, 
wadanda suka warware rantsu- 
woyinsu, kuma suka yi niyya ga 
Htar da Manzo kuma su ne suka 
fara muku ? lun a farkon lokaci? 
Shin, kuna tsoron su ne? To, Allah 
nc Mafi cancantar ku ji tsoronSa. 
idan kun kasance muminai! <&+ ^j.zv^j^i &Jz& \)^\*ifc*^&^ %^\i^^Mfi 
05j5^^^U55 


IW 


(1) Rukunonin Mtistduacj biyarne: Kalmar shahiida da salla da azumi da zakka da 
hajji ga Dakin Allah. Ana ya£ar rauium saboda bann uku daga cikinsu, walau katmar 
shahada da salla da zakka kawai Kuma uku suna la/jmiar mawadaci da maulauci, su nc 
kalmar shahada da salla da ammi kawai Amma zakka da hajji sai ga mai halin yi da 
wadata. y.SOratut Tauba 275 %\A\ •j>- 14. K uyaKcsu, Allah Yayimusu 
a/aba da hannaycnku, kuma Ya 
kunyatar da su. kuma Ya laimakc 
ku. kuma Ya warkar da (cirazan 
mutane muminai. 

15. Kuma Ya tali da fushinzuka- 
tansu, kuma Ya kar&i tuba a kan 
wanda Yaso. Kuma Allah neMasa- 
ni. Mai hikima. 

16. Ko kuna zaton'" a bar ku, 
tun Allah bai bayyana wadanda 
suka yi jihadi ba daga gare ku. 
kuma su ba su riKi wani shige ba, 
baicin Allah da Man/onSa da mu- 
minai? Kuma Allah ne Mai jarra- 
bawa ga abin da kukc aikalawa. 

17. Ba ya kasanccwa ga masu 
shirki su raya masallalan Allah, 
alhali kuwa suna masu bayar da 
shaida a kan rayukansu da kafirci, 
wadannan ayyukansu sun Baci, 
kuma a cikin wuta .su madawwama 
ne. 

IH. Abin sani kawai, mai raya 
masallatan Allah, shi ne wanda ya 
yi imam da Allah da Ranar Lahira. 
kuma ya tsayar da salla kuma ya 
bayar da zakka. kuma bai ji tsoron 
kowa ba face Allah. To, akwai 
Isammanin wadannan su kasance 
daga shiryayyu. ->y @ Ojj^-^i^Gl' JJ>^+v )s^-±' 5» H O*' »0* **' ■*-^-V*—&.U^ (I) Watau kuna /aion ku shijja Aljanna saboda cewarku, "Mun yi imitni," kawai? 
A "aha 1 Sai Alliili Ya bayyanar da mai gaskiyar imam game da jihadu kuma gaskiyar imani 
itaccccrashinsoyayya da wanin Allah da ManzonSa da muminai, duka wanda yaso warn 
ahu haicinsu. lo ha mOmini ha nc, ba /a; shiga Aljanna ha domin ma j I yi imani (ciwM 
Maanar son Allah da son Annabi .sht ne rashtn safia wa umuminSa Ma'anar son wanin 
Allah da wanin Annabi, shi nc ka yi abin da wanin nan yakc », alhali kuwa a wajen yuisa 
akwai sa&a wa Allah da ManzonSa. ¥. Sflratut Tauba 276 ^1 >J>- 19. Shin, kun sanya shayar da 
mahajjaia da rayar da Masallaci 
Mai alfarma kamar wanda ya yi 
imani da Allah da Ranar Lahira. 
kuma ya yi jthadi a cikin hanyar 
Allah? Ba su daidaita a wurin Al- 
lah, Kuma Allah ba Ya shiryar da 
mutanc a/zalumai. 

20. Wadanda suka yi imani, 
kuma suka yi hijira, kuma suka yi 
jihadi. a cikin hanyar Allah, da 
dukiyoyinsu, da rayukansu, su ne 
mail girma ga daraja, a wurin Allah, 
kuma wadannan su ne masu bab- 
ban rabo. 

2L Ubangijinsu Yana yi musu 
hishara da wata rahama daga gare 
Shu da yarda da gidajen Aljanna. 
Suna da, a cikinsu, ni'ima zauna- 
nniya. 

22. Suna madawwama acikmsu, 
har abada. Lalle ne Allah a wurinSa 
akwai lada mai girma. 

23. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Kada ku nKj ubanninku da 
'yan'uwanku masoya, idan sun 
nuna son kalirci a kan imanL' 11 
Kuma wanda ya jifiince su daga 
gare ku, to, wadannan su nc azzH- 
lumai. 

24. Ka ce: "Idan ubanninku da 
diyanku da 'yan'uwanku da malan- 
ku da danginku da dukiydyi, wa- 
danda kuka yi l^iwirwirinsu, da 
fatauci wanda kuke tsoron tasga- 
ronsa, da gidaje wadanda kuke yar- »j 

6&&ftJi&te *f*c '^is^imz^i^f. m <---» 


^ *. '^l^j^J#J&$>5 

(I) Idan an umurci mutumya rabuda uhansa da 'yan'uwansakafirai, sahndashi yana 
Musulmi, to. ga waninsu abin ya ft Earfl. Y, Sflratut Tauba 277 ^1 \J>- da da su, sun kasance mafiya soyu- 
wa a gare ku daga Allah da Man- 
zonSa, da yin jihadi ga hanyarSa, 
to, ku yi jira har Allah Ya zo da 
umurninSa! Kuma Allah ba Ya 
shiryar da mutane fasiEai. 

25. Lalle ne, hafclKa, Allah Ya 
taimake ku a tikin wurarc masu 
yawa, da Ranar Hunainu, (1) al6ka- 
cin da yawanku ya ba ku sha'awa, 
sai bai amfanar da ku da komc ba. 
kuma Rasa ta yi Kunci a kanku da 
yalwarta. sa'an nan kuma kuka 
juya kuna masu bayar da baya. 

26. Sa'an nan kuma Allah Ya 
saukar da natsuwarSa a kan Man- 
zonSa, kuma a kan muminai, kuma 
Ya saukar da rundunoni wadanda 
ba ku gan su ha, kuma Ya azablar 
da wacfanda suka katlrla, wancan 
ne sakamakon kafirai, 

27. Sa'an nan kuma Allah Ya 
karBi tuba daga bayan wancan a 
kan wanda Ya so. Kuma Allah nc 
Mai gafara, Mai rahaimr 

28. Ya ku wacfanda suka yi ima- 
ni! Abin sani kawai, mushirikai 
najasa nc. saboda haka kada su 
kusanci Masallaci Mai alfarma a 
bayan shekararsu wannan, Kuma 


- fit &'< ""\ 

(1) tlunainuwani wadinca tsakamn Makkada Da'ifa inda Musulmisuka yiyafida 
Hawazmawa.actfcin Shawwalshckara la lakwas. Yawan MuMilmi yarfltfcsu liar sukacc. 
"Yau M m a rinjayc mu ha, sab6da Earanri," Yawansu ya kasanc? dubu goma sha biyu. 
kuma katirai dubu liutfu. sai &uka ji Uoro. suka gudu. suka bar Annahi a km alfadararsa, 
Baida*a, babu kowa lart da shi lace Abbas da Abu Sufyana wanda yakc nKc da likkifar 
Annabi Annabi ya sanya Abbas ya yi ta kiran su t ,- Y5 AnsSr! Ya Muhajirun 1 " har suka 
komo aka ci nawira- •>. Sflralut Tauba 27S %\d\ »J>- idan kun ji tsoron lalauci'", to, da 
sannu Allah zai wadala ku daga 
falalarSa. idan Ya so. Lalle Allah ne 
Masani, Mai hikima. 

29. Ku yafci \vadanda <2) ba su 
yin imam da Allah kuma ha su 
imam da Ranar Lahira. kuma ba su 
haramla abin da Allah da Manzon- 
Sa Suka haramta. kuma ba su yin 
addini, addinin gaskiya, daga 
wadanda aka bai wa Littafi, har sai 
sun bayar da jizya daga hannu, 
kuma suna KasKantattu. 

30. Kuma Yahudawa suka ce: 
'Uzairu dan Allah nc". Kuma Na- 

sara suka ce: "Masihu dan Allah 
ne". Wancan zancensu ne da baku- 
nansu Suna kama da maganar wa- 
dandu suka kafirla daga gabani. 
Allah Ya la'ancc su! Yaya aka kar- 
katar da su? 

31. Sun ruci malamansu C3> (Ya- 
hudu) da ruhubanawansu fNasara) 
ubannangiji, baictn Allah, kuma 
sun riRi MasThu dan Maryama 
(haka). Kuma ba a umurce su ba 
lace da su baula wa Ubangiji Guda. 
Babu abin bautawa lace Shi. Tsar- s'* >-fj£ v -f—^ St iSfifl ^;*LSirfwa!&B -«flf (1) Idan kun ji isomn talauci iaboda hana mushmkai zuwa hajji. saboda fataucinku 
dit su lai rage. Co, babu kome, arziki ea Allah yuke. Vana bayar da sfai ga wanda Yakc so. 

(2) Bay an i*ama hukunctn alafiar Musulmi da katlran farko. walau ma mi shirkin. 
Larabawa. sai kuma ya Tata bavanin alaicai Musulmi d;i kafiraj na biyu; watau Yahudu 
da Nasara 

(3) Hibni shi ne matamin Yahudawa. Ruhubani mat ibada wanda ya yankc jin daifm 
duniya daga kansa ^aborta ibada, daga cckin NasSra, mabiyan, gefen biyu sun rt£i 
shugabanninsu ubanningiji suna baula musu. waUu suna yanka musu dokoki wadanda ba 
na Allah ba, sOkunia suna bin sua kan haka. Bautardasukeyi wa U/airu kn Masihu. Tsa 
(fan Maryama domin sun ce su divan Allah ne. watau sun zama ju/mSa kt: nan Tiarki ya 
labhala £a Allah daga wacfannan sifloft dulca •>. Sflralut Tauba lit **U* »J>- k i nSa ya tahbata daga barin abin da 
sukc yin shirki da shi. 

32. Suna nufin su bice hasken 
Allah da bakunansu. Kuma Allah 
Yana Ei, face dai Ya cika haskenSa, 
kuma ko da kafirai sun £i. 

33. Shi ne Wanda Ya aiko man- 
zonSa da shiriya da addimn gas- 
kiya, domin ya bayyana shi a kan 
addini dukansa, kuma ko da mushi- 
nkai sun lei. 

34. Ya wadanda suka yi imani! 
Lalle ne masu yawa daga Ahbar u> 
da Ruhbanawa, haJaKa suna cin 
dukiyar mulanc da Karya, kuma 
suna kangewa daga hanyar Allah. 
Kuma wadanda sukc taskacewar 
zlnariya da azurfa, kuma ba su ciyar 
da iia a cikin hanyar Allah, to. ka yi 
musu bushara da azaba mai radatfi. 

35. A ranar da ake Kona shi a 
kanta a cikin wutar Jahannama, sai 
a yi lalas da ita ga gosmnansu da 
sashinansu da bayayyakinsu. (a ce 
musu) "Wannan ne abin da kuka 
taskace domin rayukanku. To, ku 
dand'ani abin da kuka k usance kuna 
sanyawa a laska," 

36. Lallai ne Kidayayyun waian- 
ni a wurin Allah waia goma sha 
biyu nc a cikin Littafin u> Allah, a *Jg*>jM4±i X> *— i* J v*-d 
Slf L ^ . ,*" *J*** <$*$&&4&L *W 


irf^-s <, 4^ Vj^j* #• ^r^4l^ (1) Jam in llibru watan mulamln Yahudawa 

(2) K<>da T acikm waJannan waianni akwai maMiallanna. koda yakesu kafirai ba sa 
kiyaye aifarmaisu ba. sun shigar da wani wayonsu a cilci wanda sukc ccwa NasT'u fwatau 
jinkiri); Idan suna son suyiyaKi a cikin rfayan warannin.saisuhalaMardashi.sa'annansu 
haramta warn wata a maKayinsa, su Kara kafirci a kan kaftrcinsu. da yin haka Saboda 
haka Allah Ya halaUar da ystEi a cikin kowanne wata domin kada a matnavi Musulnu. 
Kuma >m jihadi yana cikin ayyukan ibada wadda Allah Yakc ndanya ladarta a akin 
waianma. masu alfarma L Y, Sflratut Tauba 280 ^1 »J>- ranar da Va halicci sammai da Kasa, 
daga cikinsu akwai hudu masu al- 
farma Wannan nc addini madai- 
daici. Saboda haka kada ku zalunci 
kanku a cikinsu. Kuma ku yaRi 
mushirikaigabadaya, kamaryadda 
suke yafar ku gaba daya. Kuma ku 
sani cewa lallai ne Allah Yana tare 
da masu tafeawa. 

37. Abin sani kawai"Jinkirtawa" 
Kan ne a cikin kafirci, ana 6atar da 
wadanda suka kafirta game da shi: 
suna balatiar da wala a wala sheka- 
ra kuma su haramlar da shi a wala 
shekara dnmin su dace da adadin 
abin da Allah Ya haramta. Saboda 
haka suna halattarda abin da Allah 
Ya haramlar. An kawace musu mu- 
nanan ayyukansu. Kuma Allah ba 
Ya shiryar da mutane kafirai. 

38. Ya ku warfanda suka yi ima- 
m! Mcnc ne a gare ku, idan an ce 
muku, "Ku fita da yafci a cikin 
hanyar Allah 1 \ sai ku yi nauyi (,) 
zuwa ga kasa* Shin, kun yarda da 
rayuwar duniya nc daga la Lahira? 
To jin datfin rayuwar duniya bai 
zama ba a cikin Lahira, face kadan, 

39. Idan ba ku liia da yaki ba, 
Allah zai azabta ku da azaba mai 
radadl, kuma Ya musanya wasu 
mutane, wasunku (a maimakonku). yjj a^^fc^&s^S Y-\<~ 4 


** ..< 


»J »f 


(1) Nauylzuwaga£a&a T walaukukasa Lashi tayc ballema kufita/.uwa yafemdaaka 
ncmc ku da ?hi (saboda shi). Fiia da yaici a nan. ana nufin ya£in Tabuka a cikin lukacin 
ha/ara, kuma babuahinci riomm Allah Ya jarrabi Musulmi, Ya filar da mummaida kuma 
munafukai. domin a san yadda za a yi ma*amala da su, Haka kuma a kowanc lokau Allah 
Yakan sanya warn abin jarraba na wahala a cikin Musulmi domin Ya hambanta mQminai 
daga munafukai y. Sflratut Tauba 2S1 *M' \JJ- Kuma ba za ku cutar da Shi da 
kome ba. Kuma Allah a kan dukan 
kome Mai ikon yi ne. 

40. Idan ba ku laimake shi ba, 
to T lalle ne Allah Ya taimakc shi, a 
lokacin da wadanda suka kafirta 
suka filar da shi, yana na biyun 
biyu T a lokacin da suke cikin kogon 
dulse, a lokacin da yakc cewa da 
sahibinsa: "Kada ka yi bakin ciki, 
lalle ne Allah Yana tare da mu". Sai 
Allah Ya saukar da natsuwarSa a 
kansa, kuma Ya taimakc shi da 
wadansu rundunoni, ba ku gan su 
ba, kuma Ya sanya kalmar wadan- 
da suka kafirta makaskanciya, 
kuma kalmar Allah ita cc madau- 
kakiya. Kuma Allah ne Mabuwayi, 
Mai hikima. 

4L Ku fita da yafci kuna masu 
saukakan kaya da masu nauyi* 
kuma ku yi jihadi da dukiyoyinku 
da kuma rayukanku a cikin hanyar 
Allah, Wancan ne mafi alheri a garc 
ku, idan kun kasanee kuna sani. 

42. Da ya kasance n> waia sifar 
duniya ce, makusanciya, da lafiya 
matsakaiciya, da sun bT ka, kuma 
amma fagen ya yi musu nTsa. Kuma 
/a su yi ta yin rantsuwa da Allah, 
"Da mun sami dama, da mun tafi 
tare da ku*\ Suna halakar da kansu 
(da rantsuwar Karya) ne T kuma Al- 
lah Yana sanin lalle. hakika, su 
makaryata ne. - *_ •&3hftii-»flt&& te&& 


ttftM4^fUl&£tf8ft& (II Yasliiga bayaiun siftofin munalukai wadanda sukafi fita da wadanda sukafua 
/nwii Tabuka, da warfanda suka nemi wan; u/un, a cikin siflafi dabam-dubam da /a a :_ya 
ganc munafukai da su a cikin kowanc /umani na rayuwar Musulmt a duniya. Y, Sflratut Tauba 282 Wyft >J>- 43. Allah Ya yafe maka laifi. 
Domin mc ka yi musu izinin zama? 
Sai wadanda suka yi gaskiya sun 
bayyana a garc ka, kuma ka san 
maCaryata. 

44. Wadanda suke yin imani da 
Allah da Ranar Lahira, ba za su 
iiemi izininka ga yin jihadi da 
dukiyoyinsu da rayukansu ba, 
Kuma Allah ne Masani ga masu 
tafcawa. 

45. Abin sani kawai, wadanda 
ba sa imam da Allah da Ranar 
Lahira, kuma zukatansu suka yi 
shakka, su nc kc n£man izininka, 
sa*an nan a cikin shakkarsu suna la 
yin kai kawo* 

46. Kuma da sun yi nufinfita,da 
sun yi wani tatlali saboda shi, kuma 
amma Allah Ya Ri zaburarsu, sai Ya 
nauyayar da zarnansu. Kuma aka 
ce ku zauna tare da masu m zama. 

41. Da sun fitaaeikinku bazasu 
(care ku da kome ba face da 6arna> 
kuma lalle da sun yi gaggawar sa* 
nya annamimanci a tsakaninku. 
suna nema muku filina. Kuma a 
cikinku akwai 'yan rahoto saboda 
su. Kuma Allah nc Masani ga 
azzalumai. 

48. Kuma lalle nc. halalta, sun 
ncmi filina daga gabani, kuma suka 
juya maka al'amari, har gaskiya ta 
zo t2, « kuma umurnin Allah Ya 
bayyana, alhali suna masu Gyama. 

%^jmy$i\M%* 


(1) Walau mala da yara da gajiyayyu. 

(2) Tun tarkon zuwan Annabi a MadTna munafukaj sun yi ta yin kaidi domin su Rata 
al'amarin Annabi da Mtuulunci. snka kasa. har gaskiya \a bayyana, suka kama bakinsu 
domin rashin abin da za su iya facfa a yard a da shi. Y, Sflratut Tauba 283 «M *jj+ 49> Kuma daga cikmsu u> akwai 
mai cewa, "*Ka yi mini izinin zama, 
kuma kada ka fitine ni'\ To, a cikin 
fitinar suka fada Kuma lalle nc 
Jahannama, hafuKa* mai Kcwayewa 
ce ga katirai. 

50. ldan wani alheri ya same ka, 
zai Bata musu rai, kuma idan waia 
masifa ta same ka sai su ce, "HaKi- 
tca, mun rike aTamarinmu daga 
gabanfV Kuma sujuya*alhalr kuwa 
suna masu farm ciki. 

5L Ka cc, "Babu abin da yakc 
samun mu face abin da Allah Ya 
rubuta saboda mu. Shi nc Majifiin- 
cinmu. Kuma ga Allah, sai mumi- 
nai su dugara". 

52. Ka co, "Shin, kuna dako nc 
da mu? Face dai da dayati abubu- 
wan biyu <2> masu kyau, alhali kuwa 
mu, muna dako da ku, Allah Va 
same ku da wata azaba daga gare 
Shi, ko kuwa da hannayenmu. To. 
ku yi dako. Lalle ne mu, tare da ku 
masu dakon ne*\ 

53. Ka ce, "Ku ciyar a kan yarda 
ko kuwa a kan iilas. Ba za a kar6a 
daga gare ku ba. Lalle ne ku, kun 
kasance mutane fasiJcai." 

54. Kuma babu abin da ya hana 
a karBi ciyarwarsu daga gare su lace fes&k&ta; "5 ct.t i^&&j3&# if 1 V 'Z&lti&u^ 


X&®' 


< ^p* -_- ** 


^^jft&scysj* £» ■j 


4 * ?* 3^J\i>-ivjjKU#\j 
(1) Kuma a yanzu ga yatcmTabuka(munafukai) sun bayyanada inn uzurranda suke 
kawowa dumiu kada su fiu. kamar mai cewa. To, Allah Ya hana 2ina. tdan na fita na ga 
malan Rumawa. ba zan iya yin haJtun daga hannsu ba. Saboda hula ina son a kar&i 
u/uhna kada a jctii ni a ctlcin filing". Ba! sani ha, da wannan rashm filar ya jefa kansa a 
eikm fitinar, domin /i a bar shi l^rc da mata, su da she kawai. 

(2) T>ayan abubuwa biyu masu kyau, su nc mutuwa a kan shahada ko rinjaya da 
samun gamma da izza* Y, Sflratut Tauba 2X4 % iijji i J>rf domin su, sun kafirla da Allah da 
Man/onSa, kuma ba su zuwa ga 
salla face suna masu kasala, kuma 
ba su ciyarwa face suna masu 
Eyama. 

55. Saboda haka, kada dukiyo- 
yinsu su ba ka Shtt'awa, kuma haka 
'ya'yansu. Abin sani kawai, Allah 
Yana nufm Ya yi musu azaba da su a 
cikin rayuwar duniya. kuma rayu- 
kansu su fiia alhali kuwa suna ka- 
firai, 

56. Kuma suna ranlsuwa da Al- 
lah cewa, lallc nc su, haklka, daga 
garc ku sukc, alhali kuwa ba su 
zamo daga garc ku ba. Kuma amina 
su mulanc nc masu tsoro. 

57. Da suna samun mafaka ko 
kuwa wadansu Buloli, ko kuwa 
wani mashigL da sun juya zuwa 
gare shi, kuma suna gaggawar 
shiga. 

58* Kuma daga cikinsu akwai 
wanda yake zunden ka a kan 
sha'anin dukiyoyin sadaka, sai idan 
an ba su daga cikinta, su yarda, 
kuma idan ba a ba su ba daga 
cikinta sai su zamo suna masu fushi. 

5ft Kuma da dai su lalle sun 
yarda da abin da Allah Ya ba su, da 
ManzonSa, kuma suka ce, "Mais- 
hinmu Allah nc, zai kawo mana 
daga falalarSa kuma Man/onSa 
(zai ba rau), Lallc nc mil, zuwa ga 
Allah masu kwadayi AC." 

60. Abin sani kawai, dukiyoyin 
sadaka na faKirai ne da miskinai da 
masu aiki a kansu, da wadanda ake 
lallashin zukatansu. kuma a cikin * Ju%i ^i ]gd£jWi\ Jt* iy-sji 

±C* <. f 
y.Sflratut Tauba 2X5 % iijJ' ijj- fansar wuyoyi, da mabarta, da a 
akin hanyar Allah da dan hanya 
(matafiyi). Farilla daga Allah 
Kuma Allah nc Masani, Mai hiki- 
ma. 

61. Kuma daga cikinsu akwai 
wadanda sukc cular Annabu kuma 
suna cewa, **Shi kunnc 111 nc", Ka 
ce: Kunncn alhcri garc ku, yana 
imani da Allah, kuma yana yarda 
da muminai. kuma rahama ne ga 
wacfanda suka yi imani daga gare 
ku Kuma wacfanda suke cular 
Man/on Allah suna da azaba mai 
radacfi 

62. Suna rantsuwa da Allah sa- 
boda ku, domin su yardar da ku 
Kuma Allah da ManzonSa ne mafi 
cancamar su yardar da Shi* idan 
sun kasancc muminai. 

63. Shin, ba su sani ba cewa, 
'Xallc nc wanda ya sa6a wa Allah 
da ManzonSa, hakika yana da wu- 
tar Jahannama, yana madawwami 
a cikinta? Waccan ita cc wula- 
kaniawa babba!" 

64. Munafukai suna tsoron a 
saukarda watasuraa kansu, wadda 
lake ba su labari ga abiri da yakc 
cikin zukatansu. Ka ce T "Ku yi 
izgili, Lalle ne, Allah ne Mai filar da 
abin da kuke isoro." *t* i?t-*< ^ **? *iif <- *f 


-* ii * . rf* fa£ujXjwKt^+ 3t*4 ^- 11) Shi kunnc nc, ma'anarsa. kume ka gaya masa yana gaskatawa* watau wai ba shi 
da wayon gane gaskiya da Earya. Sabtida haka Allah Y;i cc, kunncn alhcri. wauu ya san 
gaskiya kuma yana gaskala la, kuma ya san Earya, ha ya aikt da ita Y, Sflratut Tauba 28ti % iijji ijw 65. Kuma lallc nc, idan ka tam- baye (i) su haKiKa, suna cewa. "Abin sani kawai, mun kasance 
muna hira kuma muna wasa,** Ka 
ce, "Shin da Allah, da kuma ayo- 
vinSa da Man/onSa kuka kasance 
kuna i/gili?" 

66. Kada ku kawo wani uzuri, 
i i j k ! k\i , k i.i ii kafirta a bayan imanin- 
ku. Idan Mun yafe laifi ga wata 
Rungiya daga gare ku, za Mu azabia 
wata Eungiya saboda. lulle, sun 
kasance masu laifi. 

67. Munafukai maza da 
munafukai mala, sashcnsu (z) daga 
sashe, suna umurni da abin lei, 
kuma suna hani daga alheri. Kuma 
suna damRcwar hannayensu. Sun 
mance Allah, sai Ya manta da su. 
Lalle ne munafukai su ne fasifcar 

68. Allah ya yi waadi ga muna* 
fukai maza da munafukai mala da 
kafirai da wuiar Jahannama, suna 
madawwama acikinta. llaccmaNs* 
hiyarsu Kuma Allah Ya la'ancc su, 
kuma suna da a/aba zaunanniya. 

69. Kamar watfanda suke a 
gabaninku* sun kasance mafi Isana- 
nin Rarfi daga gare ku, kuma mafi 
yawan dukiyoyi da diya. Sai suka ji 
dadi da rabonsu, sai kuka ji dadi da 
rabonku kamar yadda warfanda 
,t **«--.■ 


Lg3d$&&l 
tt >*?^i (1) Ana a akin lafiya /uwa Tahuka sat wasu muianc daga cikin munafukaj suka CC wa 
junansu/'Wannanyanazaiunyau gidajeii Rumawa da Biraneusu? Faufau/'Sai Allah Ya 
sanarda AnnabinSaflsiradaamincIn AlbhsuiabbaiaagareshOabindasukal'ada Saiya 
ce, "Ku za mam da waifancan mutanc " Da suka )c masa ya cc musu "Kim cc ka/a da 
fcaza. 1 Sai suka yl ramsuwa da cewa: ba mu kaaaiiee ba sat muna hira muna wasii. 

(2) Su duka daidai »ukc ga halinsu na sharri. Damfcc hannu shi nc rows. Y, Sflratut Tauba 2S7 ^1 >J>- Sllkc a gabaninku suka ji dadi, da 
rabonsu, kuma kuka kutsa kamar 
kutsawarsu. Watfancan ayyukansu 
sun Bad a duniya da Lahira, kuma 
wacfannan su ne masu hasara. 

70. Shinjabarin wadandasukea 
gabaninsu bai jc musu ba, mutanen 
Nuhu da Adawa da Samudawa da 
mutanen Ibrahim da Ma'abuta 
Madyana da wacfanda aka birkicc? 
Manzanninsu sun jc musu da aydyi 
bayyanannu. To, Allah bai kasancc 
Yana zaluniar su ba. amma sun 
kasancc rayukansu suke zSIunta. 

7 A Kuma mummunai maza da 
mummunai mata sashensu maji- 
Bincin sashe nc* suna umurni da 
alheri u) kuma suna hani daga abin 
da ba a so* kuma sunn tsayar da 
salla, kuma suna bayar da zakka. 
kuma suna da'a ga Allah da Man- 
zonSa, Wacfannan Allah zai yi 
musu rahama. Lalle Allah nc Ma- 
buwayL Mai hikima, 

72, Kuma Allah Ya yi wa'adi ga 
mummunai maza da mummunai 
mata da gidajcn Aljanna Koramu 
suna gudana daga karfcashinsu, 
suna madawwama a cikinsu* da 
wuraren zama masu dad! a cikin 
gidajen Aljannar. Kuma yard a 
daga Allah ce mafi girma, Wancan 
shi nc babban rabo, mai girma. 

73. Ya kai Annabi ! Ka yaKi kafi- 
rai da munufukai kuma ka tsaurara &M ^jiS^^^ijiS^^i 

j+ ** \ +* ■■ ** J **L ** i ***** ' .**"i 
W3&S-W *#g$&j&Jfof4£$tifa (I) Abin da aka sani ga shan'a shi ne alhch, kuma abin da da ba a sani ba gasbarTa 
ilil tic abui 6l wanda ba a so. V. Sflratut Tauba ?.8S ^1 >J>- a kansu. 

Jahannama 

makomar! K Limit 
ce t Tir malaitararsu 
da la zama 74. Suna rantsuwa da Allah, ba 
su fada ba, alhali kuwa lalle ne, 
haKiEa. sun fa<fi kalmar kafirci, 
kuma sun kafirta a bayan musul- 
unlarsu, kuma sun yi himina ga 
abin da ba su samu ba* Kuma ba su 
/argi komc ba face domin Allah da 
ManzonSa Ya wadalar da su daga 
falalarSa. To T idan sun tuba zai 
kasance mafi alhen gare su, kuma 
idan sun juya baya. Allah zai azabla 
su da azaba mai radadl a cikin 
duniya da Lahira, kuma ba su da 
warn masoyi ko wani maiaimaki a 
cikin Easa. 

75. Kuma daga cikinsu akwai 

wadanda suka yi wa Allah alka- 
wari. "Lalle nc idan ya kawo mana 
daga falalarSa, haEiEa, muna bayar 
da sadaka, kuma lalle ne muna 
kasancewa daga salihaiV 

76. To, a lokacin da Ya ba su 
daga falalarSa, sai suka yi rowa da 
shi, kuma suka juya baya suna 
miisu bijirewa. 

77. Sai Ya biyar musu da muna- 
funci a cikin zukaiansu har zuwa ga 
ranar da suke haduwa da Shi, sabo- 
da sa6a wa Allah ga abin da suka yi 
Masa alkawari, kuma saboda abin 
da suka feasance suna yi na Earya* 

78. Shin, ba su sani ba ccwa lalle 
ne Allah Yana sanin asTrinsu da 
ganawarsu, kuma lalle Allah ne 
Masanin abubuwan fake? .: J* ^ pftJ^-A *T- rait' 


* f S*is*** f~*j \)yj K& r'\\..'\ tf,x,'A 


^tja^&jttt Y, Sflratut Tauba 2XY «M >JJ- 79. Wadanda suke aibanta masu 
yin alheri daga mummunai a cikm 
dukiyoyin sadaka, da wadanda ba 
su samu face lyakar KoRarinsu. sai 
suna yi musu izgili. Allah Yana yin 
izgili gare su. Kuma suna da azitba 
mai radadi, 

80. Ko ka nema musu gafara ko 
ba ka nema musu ba. idan ka nema 
musu gafara sau saba'in. lo, Allah 
ba zai gafarla musu ba. Saboda su, 
sun kafirla da Allah da Man/onSa. 
Kuma Allah ba Ya shiryar da muta- 
ne fasiEat. 

81. Wadanda aka bari sun yi 
farin ciki da /amansu a bayan Man- 
zon Allah, kuma suka Ri su yi jihadi 
da dukiyoyinsu da rayukansu a ci- 
kin hanyar Allah, kuma suka ce* 
"Kada ku fita zuwa yaKi a cikin 
zafL" Ka ce, "Wutar Jahannama ce 
rnafi tsananinzafi." Da sun kasancc 
suna lahimia! 

82. Saboda haka su yi dariya 
kadan, kuma su yi kuka da yawa a 
kan sakamako ga abin da suka 
kasanee suna tsirfatawa. 

83. To. idan Allah Ya mayar da 
kai ZUWa ga waia Kungiya daga gare 
su, sa'an nan suka nenie ka izni 
domin su fila, lo, ka ce. "Ba za ku 
fita tare da ni ba har abada. kuma 
ba / i ku yi yaici tare da ni ba a kan 
wani mafciyi. Lalle ne ku. kun yarda 
da .';■.. a farkon lokaci, sai ku 
zauna tare da mata masu /aman 
gida." 

84. Kuma kada ka yi salla a kan 
ktiwa daga cikinsu wanda ya mulu, 


3&}£ S^isJS^^jS 9$**** y*y W-^ junk 


. -* * K. ,*** 
&$S$s$jjfej$&$£$j Y, Sflratut Tauba 290 <y >j>- har abada. kuma kada ka isaya a 
kan kabarinsa. Lalle nc su 7 sun 
kafiria da Allah da ManzonSa, 
kuma sun mutu alhali kuvva suna 
fasikai. 

85. Kuma kada dukiyoyinsu da 
cfiyansu su ha ka sha'awa* Abin sani 
kawai, Allah Yana nutin Ya yi musu 
azaba da su a cikin duniya, kuma 
rayukansu su fila alhali kuwa suna 
kafirai. 

86. Kuma idan aka saukar da 
wata Sura cewa: Ku yi imani da 
Allah kuma ku yi jihadi tare da 
ManzonSa- Sai mawadata daga 
gare su su ncmi i/ninka. kuma suce: 
Ka bar mu mu kasance tare da 
ma/auna. 

87. Sun yarda da su kasance tare 
da mata masu zama (a cikin gidaje). 
Kuma aka rufe a kan zukatansu, 
saboda haka, su, ba su fahimla. 

8ft. AmmaManzon Allah da wa- 
cfanda suka yi imam tare da hi, sun 
yi jihadi da dukiyoyinsu da rayu- 
kansu. Kuma wadannan suna da 
ayyukan alhcri, kuma wadannan su 
ne masu cin nasara. 

89. Allah ya yi musu tattalin 
gidajen Aljanna, tcoramu suna gu- 
dana daga KarRashinsu, suna ma- 
dawwama a cikinsu. Wancan nc 
babhan rabo mai girma. 

90. Kuma masu u/uri daga Kau- 
yawa zuka zo domin a yi musu tzini, 
kuma wacfanda suka yi wa Allah da 
Man/onSa Carya. suka yi zamansu, 
Wata a/aha mai radadi za ta sami 
wacfanda suka kafiria daga garc su 


* 9 9 

>4— M 
Y.Sflratut Tauba 291 \ iijji i J>rf 91. Babu lain a kan maraunana 
kuma haka majinyata, kuma babu 
laift a kan wadanda ba su samun 
abin da suke ciyarwa idan sun yi 
nasiha u) ga Allah da ManzonSa, 
Kuma babu wani laifi a kan masu 
kyautatawa. Kuma Allah nc Mai 
gafara, Mai lausayi. 

92. Kuma babu (laifi) a kan wa- 
danda idan sun jc maka domin ka 
daukc su. ka ce, 'Hi-, ni da abin da 
nakc daukar ku a kansa," suka juya 
alhalikuwaidanunsusunazubarda 
hawayc domin balcin ciki ccwa ba su 
sfimi abin da sukc ciyarwa ba. 

93. Abin sani kawai, laifi van a a 
kan wadanda suke neman lzininka 
alhali kuwa su mawadata ne Sun 
varda su kasance tare da mala ma- 
maya (gidaje), kuma Allah Ya dan- 
ne a kan zukatansu, domin haka su, 
ba su ganewa, 

94. Suna kawo uzurinsu zuwa 
gare ku idan kun koma /uwa gare 
su. Ka ce. "Kada ku kawo wani 
u/uri, ba ?a mu amincc muku ba. 
HaKuca, Allah Ya bamulabaridaga 
labarunku. Allah zai ga aikinku 
kuma ManzonSa (zai gani). Saan 
nan kuma a mayar da ku zuwa ga 
Masanin gaibi da bayyane. sai Ya 
ba ku labarin abin da kuka kasance 
kuna aikaiawa/" 

95. Za su yi rantsuwa da Allah a 
gare ku idan kun juya zuwa garc su, 
domin ku kau da kai daga garc su. 


.,^^-ri */ 
to 


^S&fKU^«AK (I) NasTha ita cent fa<fi maganur £*var*u,kyaulaLiwa ilacca yi aifct drimm Allah* ba 
durimi Dcman duniya ha. Y, Sflratut Tauba 292 «M >j>* 


*i&m 


is»0Mtf»»^' ■< T rf TO, ku kau da kai daga gare su don 
kii su Eazanta ne. kuma Jahannama 
ce malattararsu bisa ga sakamakon 
abin da suka kasance suna tsir- 
fatawa. 

96. Suna rantsuwa gare ku do- 
min ku yarda da su. To, idan kun 
yarda da su. to, lallai nc Allah ha 
Shi yarda da mutanc fasiRai. 

97. ICauyawa nc mafi Isananin ( l ' 
kiifirci da munafmci, kuma su nc 
mafi kamania ga rashin sanin 
haddodin abin da Allah Ya saukar a 
kan ManzortSa. Kuma Allah ne 
MasanL Mai hikima. 

98. Kuma daga Kauyawa akwai 
wadanda' 2 * suke riKon abin da suke 
ciyarwa a kan lara ce, kuma suna 
sauraron aukuwar masifa a gare ku, 
aukuwar mummunar masifa la lab- 
bala a kansu. Kuma Allah nc Mai ji, 
Masani. 

99. Kuma daga Rauyawa akwai 
wacfanda suke yin imani da Allah da 
Ranar Lahira, kuma suna riRon 
abin da suke ciyarwa (tamkar) wa- 
cfansu ibadodin neman kusanta ne a 
wurin Allah da addu'o'in Man- 
zonSa. To, lalle ne ila (ciyarwar 
nan) ibadar neman kusanta ce a 
gare su. Allah zai shigar da su a 
cikin RahamarSa. Lalle Allah ne 
Mai gafara, Mai jin Kai. 

(1) ICauyawa nc mafi tsananin kafirci domm nisansu daga sanin hilaycn girmamawa 
da na zamaniakcwa* sa'an nan da msansu daga Annabi bar su saurari abin da ya 2fl da shi. 

(2) fCauyawa kashi biyu nc: akwai wawayc munafukai masu panin addini ya tfora 
musu nauvin biyan /akka da sauran ayyukan allien, suna rfaukar sa kamar Lira da biyan 
kakkarai Kuma akwai Eauyawa misti haofcali Sufl sani Annabi rnanzo nc daga Allah, iud3 
rfaukar abin da addTm ya aza musu duka Ibfidfl nc, suna laiar kusanta da shi /uwa ga Allah, 
Ubangijinsu. To su mutancn £ warai nc, /& su ihiga Aljanna. 
■.*,'" f' -if ' £ t «J»i^'- •" 


¥. Sflratut Tauba 2M3 % iijd' ijj- 100. Kuma masu tserewa (,) na 
furko daga Muhajirina da Ansar da 
wadanda suka bi su da kyautatawa. 
Allah Ya yarda daga gare su su 
kuma sun yarda daga gare Shi. 
kuma Ya yi masu talialin gidajcn 
Aljanna: tcCramu suna gudana a 
EarRashinsu, suna madawwarna a 
cikinsu har abada. Wancan ne ba- 
bban rabo mai girma. 

101. Kuma daga wadanda sukc a 
gefenku daga Kauyawa akwai 
munafukai, ' haka kuma daga 
mutanen Madina: sun goge a kan 
munufunci, ba ka sanin su, Mu ne 
Mukc sanin su, Za Mu yi musu 
azaba sau hiyu, sa an nan a mayar 
da su zuwa ga a/aba mai girma. 

102. Kuma da wadansu, sun yi 
furuci (A) da laifinsu, sun hatfa aiki na 
fcwarai da want mummuna. Akwai 
tsammanin Allah Ya kar&i tuba a 
kansu. Lallai Allah ne Mai gafara, 
Mai jin (cai. 

103. Ka karfii sadaka daga 
dukiyoyinsu kana mai isarkake su, 
kuma kana mai tabbaiar da kirkinsu 
da ita* Kumaka yi musu addu'a, Lallai 
addu'o'inka natsuwa nc a gare su. 
Kuma Allah ne Mai ji t Masani. 


< -j <i •flT'if'fct '"" " At i *'i - ** C . .- -,'Bl/* 

i&$°^ *.t- (1) Yalcin Tabuka ya kasa jama'ar Musulmi gwargwadon imamnsu da ayyukansu da 
gabaursu a ciktn addmi, ciktn darajoji da tfahaCoCi Darajar farko ita cc, Sahabhan farko 
wadanda suka tsSrc wa sauran mutant ga sh&ga Musulunci da Earfin imam da yawan aiki 
da isarkake zuuya ga aikin Allah. 

(2) ICungiya ta biyu munafukai masu zurfin Wiiyo. sun san yadilu suke B6ye 
munafuncinsu saboda gogewa da iva munafunci har mulanc ba za su lya gane su ba. sai 
Allah Ya tona su. 

(3) Wata Eungiya wadda ta yi munalimci* la lei fita zuwa yaKi amma kuma suka ga 
sun yi laill suka yi ifcir&n da ccwa "sun yi laifi/* sa'an nan suka tuba. Allah Ya karfti 
lubarsu. Y, Sflratut Tauba 294 % iijd' ij^- 104. Shin, ba su sani ba, cewa 
lallai Allah ne Yake karBar tuba 
daga bayinSa, kuma Yana karBar 
sadakokinsu, kuma lalle Allah ne 
Mai karBar luba T Mai jin Jcai? 

105. Kuma ka ce, "Ku yi aiki, 
sa'an nan Allah zai ga aikinku* da 
ManzonSa da Muminui, kuma 
za a mayar da ku zuwa ga Masanin 
fake da bayyanc, sa'an nan Ya ba ku 
labari ga abin da kuka kasance 
kuna aikatawa." 

106. Kuma da wadansu wa- 
<fanda (1) aka jinkirlar ga umurnin 
Allah, ko dai Ya yi musu azaba ko 
kuma Ya karBi tuba a kansu. Kuma 
Allah nc MasanL Mai hikima. 

107. Kuma wadanda (2) suka riRi 
want masallaci domin cuta da ka- 
firci da neman rarrabewa a tsakanin 
muminai da bagewa ga laimakon 
wanda ya yafcj Allah da ManzonSa 
daga gahani, kuma hakika suna yin 
ranlsuwa cewa, "Ba mu yi nufin 
komai ba (ace alheri" alhuli kuwa 
Allah Yana yin shaida cewa, su, 
hatciRa. maKaryala ne, 

108. Kada ka tsaya a cikinsa har 
abada. Lalle ne. Masallaci wanda «— 


.(!, >'\" }'X* 


igBtSfi&v^tJ&l (1) Waia Eungiya wadda ita ba munafuka ba cc* amma kuma ba su flta ?uwa yaKin 
ba, kuma ba su da wani dalllt sai kasala kawai da Laushcwar Shaicfan. Watfannan an 
jinkiriar da al'amannsu har Allah Ya yi hukunci a kansu. 

(2) Wau kungiya ta munalukai hush atki domin lumfiukc Cariin Musulmi U hanyar 
da ha a iva gancwa da sauii Kamar su gina masallaci kusa da wani Lsdhon masallaci da 
sunan laimakon addini amma da nulinsu raba jama'ai Musulmi, kuma sun samt wunnda 
/a su rika t^ro da Boye kayan y&Jti da .thirin sharri ga Musulmi. Kamar ma'abuia Masjidil 
Dirar, wanda aka yi kusa da masallacin ICuba a Madmu. Aikinsu bai tsaya f?a lokacin 
y&ltin Tabfika ba t saboda haka aka ce* da bagewa ga wanda ya yatfi Allah a gabioi, watau 
a gabanm bayvanar fallasar munafuka) da vale in Tabuka. Y, Sflratut Tauba 295 \ iijji ij^- aka yi harsashinsa a kan laKawa lun 
farknn yini. shi ne mafi cancantar 
ka tsaya a cikinsa, A cikinsa akwai 
wadansu ma/a suna son su tsar- 
kaka. <r) Kuma Allah Yana son 
masu neman tsarkakuwa. 

109. Shin, wanda ya sanya 
harsashin gininsa a kan talcawa 
daga Allah da yarda, shi ne mafi 
allien ko kuwa wanda ya sanya 
harsashin gininsa a kan gaftar rami 
mai tusgawa? Sai ya rusa da shi a 
akin wular Jahannama. Kuma Al- 
lah ba Ya shiryur da mulane az/a- 
lumai. 

/7ft Gininsu. wanda suka gina, 
ba zai gushc ba yana abin shakka a 
cikin zukalansu, lace idan zuka- 
lansu sun yanyankc. K uma Allah ne 
Masani. Mai Hikima. 

Ill Lalle ne, Allah Ya saya <2) 
daga murnmunai, rayukansu da 
dukiyoyinsu, da cewa suna da Al- 
janna, suna yin yaJci a cikin hanyar 
Allah, saboda haka suna kashewa 
ana kashe su. (Allah Ya yi) wa'adi a 
kanSa. tabbacc, a cikin Aiiaura da 
Linjilada AIKur'ani. Kuma wane nc 
mafi cikawa da alkawarinsa daga 
Allah? Saboda haka ku yi bushara 
da cinikinku wanda kuka Sulfa da 


£&$$#$ **$$ $!$ 


'^ - * ^-" * 


-^k. ?, - 


^4lil S^S4MteJ$*S (1) SunS son tsarkaka ta 8oyc da la hayyanc. Ta 66yc sananniya cc, ila a rashin 
munaiuncj, kuma la bayyane ita cc suna kama ruwa a bayart sun karcc kashinsu da dulse, 
kamar yadda ya /o a cikin I Lid km Allah nc Mafi satu. 

(21 BSyan bayanjn nau'ukan kafirai da alamomm^u da yadda /a a hi wajen yankewa 
da &u. da barin lagc ga muminai na (cwarai, sai kuma Ya kirayi mummai zuwa ga 
mukaya'A ga Allah, watauciniki, sa'an nan Ya bayyana musii kudin sayeda abin sayarwa, 
ya cc: Allah Ya saya daga muminai... Y.SOratut Tauba 296 \ iijji ijj- Shi. Kuma wancan shi ne babban 
rabo. mai girma. 

112. Masu tn tuba, masu bau- 
lawa, masu godewa, masu tafiya, 
masu ruku'i, masu (awali'u, masu 
umurni da alheri da masu hani daga 
abin da aka (ci da masu tsarewa ga 
iyakokin Allah- Kuma ka bayar da 
bushara ga muminai. 

113. Ba ya kasanccwa' 21 ga An- 
nabi da watfanda suka yilmani, su 
yi isligifari ga mushirikai, kuma ko 
da sun kasancc ma'abuta zumunta 
nc daga bayan sun bayyana a gare 
su, cewa lalle ne, su, "yan Jahim ne. 

114. Kuma isiigifarin Ibrahim 
ga ubansa bai kasancc ba (ace sa bo- 
da wani vra'adi ne da ya Kulla 
aUtawarinsa da shi, sa an nan a 
lokacin da ya bayyana a gare shi 
(Ibrahim) cewa lalle ne shi (ubansa) 
maKiyi nc ga Allah, sai ya barranca 
daga gare shi. Lalle ne Ibrahim, 
haKlKa, mai yawan addu'a nc t mai 
haEuri. 

115. Kuma Allah bai kasance 
mai Satar da mutanc a bayan Ya 
shiryar da su ba. sai Ya bayyana 
rnusu abin da /a su yi tafcawa da shi. 
Lalle ne Allah, ga kome, Masani ne. 
ttftfH 


f 

o fo« W 


SllJjKldfito 


<+J 
(1) Sa'an nan kuma ya bayyana a cikin vvannan ay a la 112 siffofin mununai 
wadanda aka fuskantar da bran ncman ciniki da su. 

(2) Bayanin umurm da yankc wa kaftrai, ko da sun mulu, da harm yi musu addu'ar 
alheri. •>. Sflralut Tauba 297 <M 'JJ- 116. Lallc iic Allah Yana"' da 
mulkin sammai da fcasa, Yana ra- 
yarwa kuma Yana matarwa. Kuma 
ba ku da wani masoyi, kuma ba ku 
da mataimaki. baicin Allah. 

117. Lallai ne. haKiKa, Allah Ya 
karfii tubar Annabi da <2) Muha^ 
jirina da Ansar wacfanda suka bi 
shi, a cikin sa'ar tsanani, daga bayan 
zukatan warn Bangare daga gare su 
sun yi kusa su karkata, sa'an nan 
(Allah) Ya karni tubarsu. Lalle, ShT 
ne Mai lausayi, Mai jin kai gare su. 

J 18. Kuma (Allah) Ya kar&i 
tuba a kan ukun' 3 ' nan wacfanda 
aka jinkirtar liar Kasa da yalwarla 
la yi KuncJ a kansu, kuma rayu- 
kansu suka yi fcunci a kansu, kuma 
suka yi zaton babu waia mafaka 
daga Allah face (komawa) zuwa 
gare Shi. Sa'an nan Allah Ya karBi 
tubarsu, domin su tabbata a kan 


■•J*i 


_ ". t t i i ' -\ *- 1-* Cf II) Wannan aya tana nuna ccwa takllfin da Allah Yaks a/a wa bayinSa na £aGi da 
waninSa, ba domin ya wahalar da su ha nc, Yana yi nc domin alheri a gare su, Shi Allah 
Mawadaa ne, Yana da Rasa da %ammai, kuma ShT ne Maj yin hahttar komc. 

(2) Ya lara gabaiat da ccwa "Allah Ya karfti lubar Annabi da watfanda Ya ambata 
tare da shi"ddmmyabiyarayar da kezuwata tubar wadanda suka yi/amansu,biida warn 
u/uri ba, kumasuba munafuEai ba, aka jinkirtar da maganar tubarsu har a bayan horon 
fcwana hamsin babu mai yi musu magana. bisa hanin Allah. Kuma da an amhaci karbar 
tubarsu kawai ba da an gabatar da lubar wacfanda suka fita ba. da sat a cc sun fi wacfanda 
suka fita. domin an yi hasm a kan iubarsu. Wanda aka yi nassi a kan tubarsa, ya fi wanda 
aka baii a cikin duhu. 

(3) Su mulanc uku waifanda aka jinkintar da al'amannsu, a aya ta 106, su nc Ka'abu 
hn Maliki da Murdralu bn RabTa cl Amry. da Hilalu bn Umaiya el Wakify sun Ei fita. 
ba da want uzuri ba, kuma a lokacinda Annabi yakomo daga Tabuka, wacfanda ba sufita 
ba suka tall suka fadi u/urorinsu na ra>hm fita. Annabi ya karfia musu kuma ya ncma 
musu gafara. Amma su ukun, suka lacfi gaskiya ciwa .sun zauna ne ba domin munafunci 
ba, sai dai abin ya kasance haka kawai ba da wani ozuri ba. To, Annabi ya « su dakala sai 
abin da Allah Ya cc a kansu, Aka hana kowa ya yi musu magana a cikin Madma, har 
maunsu na aure Suka yi kwana hamsin a cikin matsuwa, sa'an nan Allah Ya sauku da 
lubarsu. Y, Sflratut Tauba 29S Wufl >JJ- tuba. Lallc Allah nc Mai karftar 
luba. Mai jin feu, 

119. Ya kuwadandasuka yi ima- 
ni! Ku bi Allah da laKawa. kuma ku 
kasance tare da masu gaskiya. 120. Ba ya kasaneewa (i> mutanen Madina da wanda yakc a 
gcfcnsu, daga Kauyawa, su sa&a 
daga bin Man/on Allah, kuma 
kada su yi gudu da rayukansu daga 
ransa. Wancan, saboda Kishirwa ba 
la sarnun su, haka kuma wata wa~ 
hala, haka kuma wata yunwa, a 
cikin hanyar Allah, kuma ba su 
takin wani mataki wanda yakc ia- 
kailarda kafirai kuma ba su samun 
wani samu daga maKiyi face an 
ruhuta musu da shi, ladar aiki na 

Ewarai Lallai nc Allah ba Ya tozar- 

ta ladar masu kyautatawa. 

12L Kuma ba su ciyar da wata 
ciyarwa, ftarama kd babba, kuma 
ba su kcta wani rafi sai an rubuta 
musu, domin Allah Ya saka musu 
da mall kvawon abin da suka ka- 
sance suna aikatawa. 

122. Kuma ba ya kasaneewa ga 
muminai su fita zmva yafci gaba 
daya. u * Saboda haka, don me ne yttegys&KsMSi 


7 •"_ 1* 


s* 


< 1 > Bayanin falalar mutanc da kc /aun-e a Madina tare da Annabi. a lokaansa ko 
hayama. 

(2) Bayan ya Rare bayam a kan falalar da Allah Ya iTlTla mazuuna Madma da lla, 
saboda haka ba ya halatla a gare su su >a&a wa Annabi da *ama a bayan ya fila /uwa v;'i£ i. 
Sa'an nan kuma ya yi idiraki da isharar ccwa fiia zuwa yatfi fanllar kil'aya cc: wasu suna 
tfaukc wa wasu Kuma ba ya kyauluwa a cc kowa ya zama sojan yaEi, a bar sauran ayyuka 
na lalurar rayuwa kamar fiu neman ilmi, shi ma lanllar kil'aya nc tilas wasu su hla ?uwa 
nemansa domin idan sun korna ga mutanensii sai *u karamar da su Hifcimar iyar la fara 
da maganar fita zuwa yalti kuma la Earc da sakamakon komowa daga makarania domin 
nun awn r fita zuwa garc su duka wajibi nc: wanda wani ke iya Jiiuke wa want Allah nc 
Mali sani y, Sflratut Tauba 2W % iijji i J>rf wala jama "a daga kowane Gangurc 
daga gare su ba la fila (zuwa neman 
ilimi ba) domin su nemi ilimi ga 
fahimtar acldlni kuma domin su yi 
gargadi ga mutanensu idan sun 
koma zuwa garc su. tsammaninsu, 
suna yin sauna? 

12$. Ya ku wadanda sukayuma- 
ni! Ku yaki wadanda suke kusan- 
tar'" ku daga kafirai. Kuma su 
sami tsanani daga gare ku. Kuma 
ku sani ecwa Allah Yana tare da 
masu takawa. 

124. Kuma idan aka saukar u) 
da wala sura, to, daga garc su akwai 
wadanda suke ccwa. "Wane a cikin- 
ku wannan sura ta (cara masa 
imani? ,t Toamma wadanda suka yi 
imani, to, ta Kara musu imam, kuma 
su, suna yin bushara (da ita). 

125. Ammakuma wadanda suke 
a cikin zukatansu akwai cula, to. ta 
kara musu fcazanta zuwa ga fcazan- 
tarsu, kuma su mutu alhalin kuwa 
suna kalirai. 

126. Shin, ba su ganin cewa ana 
tltinar su a cikin kowace shekara: 
sau day a ko kuwa sau biyn, sa'an 
nan kuma ba su luba. kuma ba su 
zama suna lunani ba? 

127. Kuma idan haKika. aka 
saukarda wata sura, sai sashensu ya 
yi dubi zuwa ga wani sashc, (su ce), 
''Shin, wani mutum yana ganin 
ku?" Sa'an nan kuma sai su juya. -/.r- m '^-*. iM¥~ij£*wW 


Aa -\' ff£_Jf<ifc&V 
( 1 1 Bayanm yadda akc yin ya£i nc; ba a fatfa wa dukfcan maCiya gaba rfaya, na kusa 
da na ncsa Sai an fara da na kusa lukuna sa nan nan a dinga fadatfawa. 
(2J Tafiinldwa da Rann lanhthi ga ahin da surar ta Cunsa *».SQratut Tauba 3M % hfl\ h jy * Allah Ya juyar da zukatansu, do- 
min. haKlka. su mutane ne. ba su 
fahimta. 

128. Lalle ne, hafe, Manzo (l> 
daga cikinku ya je muku. Abin da 
kuka wahala da shi mai nauyi ne a 
kansa, Mai kwadayi ne saboda kir 
Ga muminai Mai tausayi ne, Mai 
jin Kai. 

129. To, idan sun juya, sai kace: 
Ma'ishma Allah ne, Babu abin bau- 
lawa face Shi. A gare Shi nake 
dogara. Kuma Shi nc Ubangijm 
ATarshi mai girma. >i^^ 
*jo 0^45** k ''■%-^> *-< ** •- ' T£<\*V< 2%W™Z^>W*ap 
Tana karantar da tauhidin Ubangiji game da jan hankali zuwa 
ga abubuwan halilta wadanda suka shaft mutane wajen amfani da 
su. d^A. Da sunan Allah, Mai rahama* Mai jin kai. 1. A, L. R. Wadanean ayoyin 
littafi ne kyautaiacce. OJX S ^ i^SlSjl (I) Bayanmrahamar Allah game da aikc Manzu daga akin mulanc, ccwa waia falala 
CC a gare su + Kuma shi Man/on nan rfan'uwamu nc wanda ba ya SOU su da warn abu sai 
allien, jdan sun ganc da sun bi shi. kuma idan ba su gane ba* lo, Allah Ya isarc shi daga 
^harnnsu, kuma Ya isar masa. lO.Sflralu Yunus 301 u*Jt *jJ-* 2. S' in a , aina abin mamaki ga 
mutane domin Mun yi wahayi zuwa 
ga wani namiji daga gare su cewa, 
"Ka yi gargadi ga mutane kuma ka 
yi bushara ga wacfanda suka yi 
imani da cewa : lallc ne suna da abin 
gabatarwar gaskiya a wurin 
Ubangijinsu." Kafirai suka cc, 
"Lallc ne wannan, haRTKa, masi- 
hirci nc bayyanannc.** 

3. Lallc Allah ne Ubangijinku 
Wanda Ya halicci sammai da tcasa a 
cikin kwana shida, sa'an nan kuma 
Ya daidaita a kan AFarshi Yana 
gudanar da aramari. Babu wanj 
maceci face a bayan izninSa. Wan- 
nan nc Allah. Ubangijinku, sai ku 
baula Masa. Shin fa, ba ku lunani? 

i Zuwa gare Shi makomarku 
lake gaba daya, wa'adin Allah gas- 
kiya DO, HaitlKa. Shi nc Yukc lara 
halitla. sa an nan kuma Ya mayar 
da iia domin Ya saka wa wacfanda 
suka yi Tmani kuma suka aikata 
ayyukan Kwarai da adalci. kuma 
wacfanda suka kafirta suna da abin 
sha daga ruwan zafi. da azaba mai 
radadi. saboda abin da suka kasan- 
ce suna yi na kafirci, 

5. Shi nc Wanda Ya sanya muku 
rana, babban haskc, da wata mai 
huske. kuma Ya itaddara shi ga 
Manziloli, domin ku san Jcidayar 
shekaru da lissafi. Allah bai halitta 
wannan ba, lace da gaskiya. Yana 
bayyana ayoyi daki-daki domin 
mutane wadanda suke sani. 

6. Lalle ne a cikin saftawar dare 
da yini, da abin da Allah Ya halitta a 
cikin sammai da Kasa, haKitta akwai 


<J°- 
lll.SOratu Yunus 302 LT*Ji *jj-* ayoyi ga mutane wadanda suke yin 
takawa. 

7. Lalle ne wadanda ba su kau- 
nar gamuwa da Mu, kuma suka 
yarda da rayuwar duniya kuma 
suka natsu da ita, da wadanda suke 
gafalallu ne daga ayoyinMu, 

8. Wadannan maialiararsu 
Jahannama cc saboda abin da suka 
kasance suna tsirfatawa. 

9. Lallcnc wadanda suka yiTma- 
ni kuma suka aikaia ayyukan Ewa- 
rai, Ubangijinsu Yana shiryar da su 
saboda mianinsu, (coram u suna gu- 
dana daga karkashinsu, a cikin 
gidajen Aljannar ni T ima, 

W. Kiransu a eikinta, "Tsw- 
kinKa ya Allah!" kuma gaisuwarsu 
a cikinla, "Salamun" kuma karshen 
kiransu, ccwa, "Godiya la tabbata 
ga Allah Ubangijin halilla/" 

//. Kuma da Allah Yana gag- 
gawa ga mulane da sham kamar 
yadda Yakc gaggauta musu da alhe- 
ri, haklRa da an hukunla ajalinsu 
ZUwa garc su. Saboda haka Muna 
barin wadanda ha su fcaunar gamu- 
wa da Mu, a cikin kangararsu suna 
ta dimuwa- 

12. Kuma idan cuta ta shafi mu- 
lum, sai ya kiraye Mu. yana (kwan- 
ce) ga sashensa ko kuwa zaune, ko 
kuwa a tsaye. To, a lokacin da 
Muka kuranye cutar daga gare shi. 
sai ya shude kamar dai bai kiraye 
Mu ha zuwa ga wala cuta wadda la 
shafc shi, Kamar wannan ne aka 
kawata ga mafiannata, abin da suka 
kasance suna aikalawa. 


Q^&tffflu* '.«- 

lO.SQram Yunus 303 l-^jeijj- /.?. Kuma, hakifca, Mun halakar 
da al'ummomi daga gabaninku, a 
lokacin da suka yi zalunci. kuma 
manzanninsu suka je musu da 
hujjoji bayyanannu, amma ba su 
kasance suna imam ba. Kamar 
wannan ne. Mukc sakawa ga muta- 
nc masu laifi. 

14. Sa'an nan kuma Mukasanya 
ku masu mayewa a cikin Jfasa daga 
bayansu, domin Mu ga yaya kuke 
aikalawa. 

15. Kuma idan ana karaiunayd- 
yinMu bayyanannu a kansu, sai 
wadanda ba su Caunar gamuwa da 
Mu. su ce. "Ka zo da wani Alicu- 
r am, wanin wannan. ko kuwa ka 
musanya shi." (1> Ka ce, "Ba ya 
kasanccwa a garc ni in musanya shi 
da kaina. Ba ni biyar kome face 
abin da aka yiwo wahayi zuwa garc 
ni. Kuma, haEiRa. ni ina isoro idan 
na saoa wa Ubangijina. ga azabar 
warn yini mai girma." 

16. Ka ce, "Da Allah Ya so da 
ban karanta shi ba a kanku, kuma 
da ban sanar da ku ba game da shi, 
domin lallc nc na zauna a cikinku a 
zamani mai isawo daga gabanin 
(fara saukar) sa. Shin fa, ba ku 
hankalta? 

17. "Saboda haka wane ne mafi 
zalunci daga wanda ya kirfcira fca- 
rya ga Allah, ko kuwa ya Raryala 
ayoyinSa? Hakitca, masu laifi ba su 
cin nasara!" 

*i M &*\t&**!Sg$4l 


■^>^^*? 3l^eh&#$ffib 

>Us'-y rl's 


\ - <XfoJ\ X - -Y> i 
{I) Suna nufin idan ya nmvanya shi, su cc. "To. ga $hi ku bayyana ccwa kai nc mat 
fcirUtra shi. kana jmgina shi ga Allah." 1Q. Statu Yunus 304 ^i^J^jJ- M\ Kuma suna bauta wa, baicin 
Allah, abin da ba ya cutar da su 
kuma ba ya amfaninsu, kuma suna 
cewa, "Wadannan ne macetanmu a 
wurin Allah." Ka ce, "Shin, kuna 
bai wa Allah labarinega abin da bai 
sani ba, a cikin sammai ko a cikin 
Easa? TsarkinSa ya labbata kuma 
Yadaukakadaga abin da duksukc 
yin shirki da Shi/' 

19. Kuma mulanebasu kasance 
ba face alumina guda, sa'an nan 
kuma suka saba wa juna, kuma ba 
domin wala kalma ba wadda ta 
gabata daga Ubangijinka, da an yi 
hukunci a tsakaninsu a kan abin da 
yake a cikinsa suke sa&a wa juna. 

20. Kuma suna cewa, "Don me 
ba a saukar da wata aya ba a gare 
shi, daga Ubangijinsa?" To, ka ce, 
"Abin sani kawai. gaibi ga Allah 
yake, Sai ku yi jira. Lalle ne ni, tare 
da ku, ina daga masu Jira ." 

2L Kuma idan Muka dantfana 
wa mutane wala rahama, a bayan 
wala cuta ta shafc su, sai ga su da 
makirci a cikin SyoyinMu. Ka cc, 
"Allah ne mafi gaggawar (saka- 
makon) makirci, " Lalle neManzan- 
ninMu suna rubflta abin da kuke yi 
na makirci. 

22. Shi ne wanda Yaketafiyarda 
ku a cikin ludu da (kuma) teku. sai 
idan kun kasance a cikin jirage* su 
gudana tare da su da iska mai dadh 
kuma su yi farm ciki da ita, sai wala 
guguwataje wajiragen, kuma lagu- 
war ruwa ta je musu daga kowane 
wun, kuma su tabbata cewa su, an 
kcwaye su, sai su kirayi Allah, 


is*$w%flSRs&*& 

Jiff** % K fi l^-^T'i-' f J <~ lO.Sflraiu Yunus 305 \*tfijtitf* suna masu tsarkake addini gare Shi, 
(sunacewa): Lallencidan Kakubu- 
tar da mu daga wannan, haRiEa 
muna kasanccwa daga masu godi- 
ya. 

23- To, a lokacin da Ya kufiutar 
da su, sai ga su suna zalunci a cikin 
Icasa, ba da wani hakki ha. Ya ku 
mutane! Abin sani kawai, zalun- 
cinku a kanku yake. a bisa rayuwar 
duniya. Sa'an nan kuma zuwa garc 
Mu makomarku take, sa'an nan 
Mu ba ku labari game da abin da 
kuka kasance kuna aikalawa, 

24. Abin sani kawai* misalin 
rayuwar duniya kamar ruwa nc 
Muka saukar da shi daga sama. 
sa*an nan tsiron Kasa ya garwaya da 
shi : daga abin da mutane da dahbo- 
bi suke ci, har idan Rasa la riki 
zinariyarta kuma ta yi KaWft* kuma 
mutanenla suka /aci cewa su ne 
masu ikon yi a kanta. sai umurn- 
inMu ya jc mata da dare ko kuma 
da rana, sai Mu maishe ta girbabba 
kamar ba ta wadata ba a jiya. Ka- 
mar wanna n ne Muke rarrabc 
ayoyi, daki-daki, ga mutane wa- 
danda suke tunani. 

25. Kuma Allah Yana kira /uwa 
ga gidan aniinci, kuma Yana shiryar 
da wanda Yake so zuwa ga tafarki 
madaidaicl 

26. Wadanda suka kyautata yi. 
suna da abu mai kyawo kuma da 
Eari (l \ wata Kura ba ta rule fusko- 


I e^wis-^o-j^ 


■ *.** 


^t 


j&titaftd&stsdU (] t Masu aikm Ewarai wadanda suka karfia kirari Allah suna da *akaroakon ahu mai 
kvHii, watau Aljanna, kuma da Jcari. watau ganin Ubangijmsu a cilcin Aljanna Haka 
Hadisi ya yi fassara. 1Q. Statu Yunus 306 ^i^Ji'iJ- kinsu. kuma haka wani fcasftanci. 
Wadancan ne abokan AIjanna T 
suna madawwama a cikinta, 

27. Kuma wadanda suka yi tsir- 
tar munanan ayyuka, sakamakon 
mummuna da kamarsa yake* kuma 
kasicanci vanii rule su Ba su da 
warn matsari daga Allah, kamar an 
rule fuskokinsu da gumayen Eira- 
ruwa daga dare mai duhu. Wadan- 
nan ne abokan wuta. suna madaw- 
wama a cikinta, 

2H. Kuma a ranar da Mukc tara 
su gaba daya, saan nan kuma Mu 
ce wa wadanda suka yi shirkL "Ku 
kama matsayinku, ku da abubuwan 
shirkinku/" Sa'an nan Mu rarrabe a 
tsakaninsu, kuma abubuwan shir- 
kinsu su ce, "Ba mu kuka kasance 
kuna bauia wa ba. 

29 "To. kuma Allah Ya isa 
/ama Shaida a tsakaninmu da 
tsakaninku. flakika mun kasance 
ba mu san kome ba na bautawarku 
a gare mu!" 

30. A can ne kowane rai yake 
jarraba abin da ya bayar bashi, 
kuma aka mayar da su zuwa ga 
Allah, MajiBincinsu Tabbaiucce, 
kuma abill da suka kasance suna 
EirKirawa ya 6aee musu. 

31. Kace/*Wanenc Yakearzuta 
ku daga sama da Rasa? Shin, ko 
kuma Wane ne Yake mallakar ji da 
gam. kuma Wane nc Yake fitar da 
mai rai daga mamaci. kuma Ya filar 
da mamaci daga mai rai. kuma 
Wane ne Yake shirya aTaman?" 
To, za su ce, "Allah ne/' To, ka ce, 
"Shin fa, ba za ku yi tafiawa ba? ft 


'-■•' QSM- 

t**zcr 

ld.Sflraiu Yunus 307 Lrv'AF 32. To. wancan ne Allah, Uban- 
gijinku Tubbatacce. To, mene ne a 
bayan gaskiya face Rata? To, yaya 
ake karkalar da ku? 

33. Kamar wancan nc kalmar 
Ubangijinka, ia (abbata a kan wa- 
tfanda suka yi fasiKanci, cewa haki- 
£a s5, ba za su yi imani ba. 

34. Ka cc. "Shin, daga abubu- 
wan shirkinku akwai wanda yake 
fara halitta, sa'an nan kuma ya 
mayar da ita?" Ka oc, "Allah ne 
Yake fara halitta, sa'an nan kuma 
Ya mayar da ila. To, yaya ake jGyar 
da ku?" 

35. Ka ce, "Shin, daga abfi- 
buwan shirkinku akwai wanda yake 
shiryarwa zuwa ga gaskiya 7" K a ec, 
"Aliah ne Yake shiryarwa zuwa ga 
gaskiya. Shin fa. wanda Yake shir- 
yarwa ne mail cancaniar a hi Shi, ko 
kuwa wanda ba ya shiryarwa face 
dai a shiryar da shi? To. mene ne a 
gare ku? Yaya kuke yin hukunci?" 

36. Kuma mail yawansu ba su 
biyar komc face /ato. Lalle ne zato 
ba ya wadatar da kome daga gas- 
kiya. Lalle Allah ne Masani ga abin 
da suke aikatawa. 

37. Kuma wannan Alicur'ani bai 
kasance ga a Kirkira shi ba daga 
wanin Allah, kuma amma shi 
gaskalawar wannan ne da yake a 
gabamnsa da bayanin hukuncin lit- 
laffan Allah, babu shakka acikinsa, 
daga Ubangijin halillu yake. 

38. K6 suna cewa, "Ya Kirkira 
shi"? Ka ee "Ku zo da sura guda 
misalinsa, kuma ku kiravi wanda ^JU'^ 


*-/ * 


lit* 


,T ^ 1 


-'-- 


4fy&ffi$!$!&$ ld.Sflraiu Yunus 308 l.^jeij^ kuka iya cluka, baicm Allah, idan 
kun kasancc masu gaskiya." 

39. A'a, sun fiaryata game da 
abin da ba su kewaye da saninsa ba, 
kuma fassararsa ba la riga la jc 
musu ba. Kamar watfancan nc 
wadanda suke a gabaninsu. Saj ka 
duba, yaya aKibar azzalumai ta 
kasance? 

40. Kuma daga cikinsu akwai 
wanda yake yin imani da Shi, kuma 
daga cikinsu akwai wanda ba ya yin 
imani da Shi. Kuma Ubangijinka ne 
Mali sam ga mabarnata. 

41. Kuma idan sun Karyala ka. 
to, ka ce, "Ina da aikina kuma kunii 
da aikinku, ku kubulatlu ne daga 
abin da nake aikatawa, kuma ni 
ku&utacce ne daga abin da kukc 
aikalawa." 

42. Kuma daga cikinsu akwai 
wadanda sukc saurarc zuwa gare 
ka. Shin fa, kai kana jiyar da kur- 
ma, kuma ko da sun kasancc ba su 
hankalta? 

43. Kuma daga cikinsu akwai 
wanda yake tsokaci zuwa gare ka. 
Shin fa, kai kana shiryar da makafi, 
kuma ko da sun kasance ba su gam? 

44. Lallene Allah ba Yazaluniar 
mulane da kome, amma mutanen 
ne ke zalunlar kansu. 

45. Kuma ranar da Yake lara su, 
kamar ba su zauna ba face sa'a guda 
daga yini. Suna gane juna a tsaka- 
ninsu. Hafcifca, wadanda suka Kar- 
yala game da gamuwa da Allah sun 
yi hasara. Kuma ba su kasance 
masu shiryuwa ba. A^i- i* 


rfar*-.tf$*' •*. 

$o 


fe^t^feS&S^i&Uu e&ldjftr 

1Q. Statu Yunus Mi S.^jtij^ 46. Kuma imma dai. haKilca. Mu 
nuna maka sashen abin da Mukc yi 
musu alkawari. ko kuwa Mu karfti 
ranka, lo, zuwa garc Mu mako- 
marsu take. Sa'an nan kuma Allah 
ne Shaida a kan abin da suke aika- 
tawa. 

47. Kuma ga kdwace al'umma 
akwai Manzo. (I) Sa'an nan idan 
Manzonsu ya je, sai a yi hukunci a 
tsakaninsu da adalci, kuma su, ba a 
zalunlar su, 

48. Kuma suna cewa, "A yaushe 
wannan wa'adi zai auku, idan kun 
kasancc masu gaskiya?" 

49. Ka ce, 14 Ba na mallaka wa 
kaina wata oflta, haka kuma warn 
amiani, sai abin da Allah Ya so. Ga 
kowace al'umma akwai ajalu idan 
ajalinsu ya zo, to, ba za su yi jinkiri 
daga gare shi ba, ko da sa*a guda, 
kuma ba za su gabata ba/' 

50. Ka CC, "Shin, kun gani, idan 
azabarSa ta /o muku da dare ko da 
rana? Mcne nc daga gare shi masu 
laifi suke ncman gaggawarsa?" 

51. Shin, sa*an nan kuma idan 
har ya auku, kun yi unani da shi? 
Ashe? Yanzu kuwa, alhali kun ka- 
sance game da shi kuna neman 
gaggawar aukuwarsa? 

52. Sa'an nan kuma aka ce ga 
wadanda suka yi zalunci, "Ku dan- 
cfani azabar dawwama! Shin, ana 
saka muku face da abin da kuka 
kasancc kuna aikalawa?" 3^2&&s$jJi&8$ti * .^'. frl^mpjfypQl « '-n- ©0>li£ 
««fiB*Js (I J Manzo na farko shi nc mai shiryar da su, Man/o na hiyu shi nc ajalinsu Kl.Sflraiu Yiinus 310 \.^jtij^ 53. Kuma suna tambayar ka; 
Shin gaskiya ne? Ka cc p l % ina 
rantsuwa da Ubangijina. Lalle gas- 
kiya ne, kuma ba ku zama masu 
buwaya ba/' 

$4, Kuma da kowane rai wanda 
ya yi Talunci ya mallaki duka abin 
da yake a cikin kasa, to, da ya yi 
fansa da shi, Kuma suka dinga 
nadama a lokacin da suka ga azaba, 
Sa^an nan aka yi hukunci a Isaka- 
ninsudaadalei.kuma bazaa/alun- 
ce su ba. 

55. To! HuKTCa Allah Ya mallaki 
abin da yake a_ akin sammai da 
Kasa. To! HafiiEa wa'adin Allah 
gaskiya nc. Amma kuma mafi 
yawansu ba su sani ba, 

56. Shi ne Yake rayarwa kuma 
Yake matarwa. Kuma zuwa gare 
Shi ne ake mayar da ku, 

57. Ya ku muianc! Lalle wa'azi 
ya je muku daga Ubangijinku. da 
waraka ga abin da yake a akin 
Kiraza, da shiriya da rahama ga 
muminai. 

58. Ka ce, "Da falalar Allah da 
rahamarSa. Sai su yi farin ciki da 
wannan." Shi ne mat! alheri daga 
abin da suke tarawa. 

59. Kace, "Shin, kunga abin da 
Allah Ya saukar saboda ku na arzi- 
ki. sai kuka sanya hukundn haranv 
ci da halacei a garc shi?" Ka ce, 
"Shin, Allah ne Ya yi muku izni, ko 
ga Allah kuke Rirkirawar Karya?" 

60. Kumamencnc/alon watfan- 
da suke CirKira Karya ga Allah, a 
Ranar Kiyama? Lalle hakifta, Allah 


»W>S >, 
< Ml\\ J*1** s* ^SssjySiau. i<ri_',:-. '.<*: 


lQ.SOram Yunus 311 \*tfijtitf* Ma'abucin falala ne a kan muiane, 
amma kuma mafi yawansu ba su 
godewa. 

6L Kuma ba ka kasance a cikin 
wani sha'ani ba. kuma ba ka karan- 
ta wani abin karalu daga gare shi 
ba. kuma ba ku aikala wani aiki ba. 
face Mun kasance Halarce a lokacin 
da kukc /ubuwa a cikinsa. Kuma 
wani ma'aunin /arra ba zai yi nisa 
ba daga Ubangijinka a cikin kasa. 
haka kuma a cikin sania, kuma 
babu wanda yake mafi fturanci daga 
haka, kuma babu mafi girma, face 
yana a cikin littafi bayyananne. 

62. To. Lalle nc masoyan u> Al- 
lah babu tsoro u kansu. kuma ba za 
su kasance suna yin baRin ciki ba. 

63. Wadanda suka yi imam ku- 
ma suka kasance suna yin taRawa. 

64. Suna da bushara a cikin 
rayuwar duniya da la Lahira. Babu 
musanyawa ga kalmomin Allah. 
Wancan shi ne babban rabo mai 
girma. 

65. Kada maganarsu <2) la sanya 
ka a cikin balcin ciki, Lalle nc alfar- 
ma ga Allah lake gaba daya. Shi ne 
Mai j7. Masani. 


(1) Waliyyin Allah, shi nc masoyin Allah da sharadm ya /ama niunuiii uiai lakawa - 
watau yana aiki da abtn da Allah Ya umurce shi. kuma yana barm abin da Allah Ya hana 
shi. hisa harshen Annabtnsa wanda yakc biya Babu fcann komc babu ragi. Bushararsu. ha 
ce yabon mulane a gare su, ko kuma a lokacin muluwarsu mata'iku su rifca yi musu 
bushara da ganiuwa da Ubangjjmsu. ko kuma a cikin kahan wajen tambaya. Allah nc 
Mafi sani, 

(2) Maganarsu la i/gili a gare ka Idan Allah Ya daukaka ka, babu mai iya hanawa 
domin Shi kadai nc Mai iz/a kuma sai inda Ya sanya la ga wanda Ya so. lO.SQraiu Yunus 3X2 l-^jeij^ 66. To! HaEilca Allah Yana da 
mulkin wanda kc a cikin sammai da 
wanda kc a cikin ftasa kuma wadan- 
da sukc kiran wan;; Allah, ha su 
biyar wadansu abokan tarewa (ga 
Allah a Mulkinsa). Ba su biyar 
kome lace zato. Kuma ba su zuma 
ba tace suna Riri fadi kawai. 

67. Shi ne Wanda Ya sanya 
muku dare, domin ku nalsu a cikin- 
sa, da yini mai sanya a yi gani. Lalle 
ne a cikin wannan akwai ayoyi ga 
mulane watfanda sukc ji. 

68. Suka ce, "Allah Ya riki da" 
Tsarkinsa ya labbata ! Shi ne Wada- 
taccc. Yana da mallakar abin da 
yake a cikin sammai da abin da 
yake a cikin Rasa. A wurinku babu 
wani dallli game da wannan ! Shin, 
kuna fadar abin da ba ku sani ba 
game da Allah? 

69. Ka ce, '•HalcTfca wacfanda 
suke Kirkira karya ga Allah, ba za 
su ci nasara ba." 

70. Jin dacfi ne a cikin duniya, 
sa T an nan kuma makomarsu zuwa 
gare Mu take. sa"an nan Mu dan- 
dana musu azaba mai Isanani sabo- 
da abin da suka kasancc suna yi na 
kafirci. 

71. Kuma kakaranla musu laba- 
rin Nuhu. a lokacin da ya ce wa 
mulanensa. "Ya mutanena! Iclan 
matsayina da tunaiarwala game da 
ayoyin Allah sun kasancc sun yi 
nauyi a kanku. lo. ga Allah na 
dogara.Sai ku [araal'amarinku.ku 
da abubuwan shirkinku. sa'an nan 
kuma kada al'amarinku ya kasance ^^y^fm^m^ ays lO.SOmm Yunus 313 ^i^Ji'iJ- rulaffcakanku, sa'an nan kumaku 
kashe ni, kada ku yi mini jinkih. 

72. "Kumaidan kuka juya baya, 
to, ban tambaye ku wala ijara ha. 
Ijarata ba la zama ba face daga 
Allah, kuma an umurcc ni da in 
kasance daga masu sallamawa. a> " 

73. Sai suka Karyata shi, sa'an 
nan Muka kuButar da shi, da wan- 
da yakc larc da shi, a cikin jirgi. 
kuma Muka sanya su masu mayc- 
wa,kuma Muka nutsarda wadanda 
suka Karyata ayoyinMu, Sai ka 
duba yadda aKibar wadanda aka yi 
wa gargadi ta kasance* 

74. Sa'an nan kuma Muka aika 
wadansu Manzanni daga bayansa 
zuwa ga mutanensu, suka jc musu 
da hujjoji hayyanannu, to. ba su 
kasance za su yi imani ba saboda 
sun Raryata shi a gabani. Kamar 
wannan nc Muke rufewa a kan 
/ukatan masu ta'adi. 

75. Sa'an nan kuma a bayansu 
Muka aika Musa da liaruna zuwa 
ga Fir'auna da mashawartansa, tare 
da ayoyinMu. Sai suka kangara 
kuma sun kasance mutane masu 
iaifi. 

76. Sa*an nan a lokacin da gas- 
kiya la je musu dagagare Mu t suka 
ce, "Wannan haCiEa sihiri ne 
bayyananne," 

77. Musa ya ce, "Shin, kuna 
ccwa ga gaskiya a lokacin da ta zo &fo5fcU3fc$J&<tf A ±f * --+* Q&^&hT&M^ 


D5u^i' A 


(I) Wacau dukan abinda nszo mukuda shi na umunn kci ha&J, to. ni ma an umurcc 
ni da ymsa ko bannsa, Kuma ha m ncman waia ijarai karanlarwa daga gare ku domm 
\l-ah s ; : umorcc ni da iyai d- ntfuzucfoSa zuwi guv ku, laboda hata Shi oe zaJ bjyi ni 

tsadar aiktnu lO.Sflralu Yunus 314 ir*Jt *;>- muku?Shin, sihiri ne wannan?Lal- 
]e masihirci ba ya cin nasara." 

78. Suka ce, "Shin, ka zo mana 
ne domin ka juyar da mu daga abin 
da muka iske ubanninmu a kansa, 
kurna girma ya kasance gare ku. ku 
biyu a cikin Kasa'' Ba za mu zama 
masu imani ba saboda ku/' 

79. Kuma Fir'auna ya ce, "Ku 
zo mini da dukan masihirci, 

masanir" 

80. To, a lokaein da musihirla 
suka je, Musa ya ce musu, "K u jcfa 
abin da kuke jefawa." 

81. To T a lokaein da suka jcfa. 
Musa ya ce, "Abin da kuka zo da 
shi sihiri ne, Lallc ne Allah zai ftata 
shi. Ha£T£a Allah ba Ya gyara aikin 
maBamata. 

82. "Kuma Allah Yana labbaiar 
da gaskiya da kalmommSa, ko da 
masu laifi sun EL** 

&3 Sa'an nan babu wanda ya yi 
Tmani da Musa face zuriya daga 
mulanensa, a kan isoron kada Fi- 
r'auna da shugabanninsu su fitine 
su. Lallc, hakika, Fir'auna marin- 
jayi ne a cikin icasa, kuma lallc shi, 
hakika, yana daga masu Barna. 

84. Kuma Musa ya ce, 'Ya ku 
mutanena ! Idan kun kasance kun yi 
imani da Allah, to, a garc Shi sai ku 
dogara, idan kun kasance Musul- nn •* 85. Sai suka ce. "Ga Allah muka 
dogara. Ya UbangijinmulKadaKa 
sanya rnu fitina ga mutane azzalu- 
mai. Kl.SQratu Yunus 315 lH Ji *J J- tfrt. "Kuma Ka kubuiar da mu 
domin RahamarKa, daga mutane 
kafirai." 

87. K uma M uka yi wahayi zuwa 
ga Musa da dan'uwansa, cewa: Kii 
biyu, ku /aunar da mutanenku a 
Masar a cikin wasu gidaje, Kuma 
ku sanya gidajenku su luskanci Al- 
Jcibla' 1 *. kuma ku tsayar da salla. 
Kuma ka bayarda busharagamasu 
imani. 

88. Sai Musa ya ce, "Ya Ubangi- 
jinmu! Ha£l£a Kai nc Ka bai wa 
hVauna da majalisarsa ffawa da 
dukiyoyi a cikin rayuwar duniya, ya 
Ubangijinmu, domin su ftatar (da 
mutane) daga hanyarKa. Ya 
Ubangijinmu! Ka shale a kan du- 
kiyarsu kuma Ka yi dauri a) a kan 
zukatansu yadda ba /a su yi imaiii 
ba har su ga a/aha mai radadi." 

89. (Allah) Ya cc, "Lallc ne an 

kar6i addu'arku. Sai ku daidaitu, 
kuma kada ku hi hanyar wadanda 
ba su sani ba." 

90. Kuma Muka (cetararda Bam 
Isralla teku, sai Fir'auna da rundu- 
narsa suka blsu bisa ga zalunci da 
Kctarc haddi, bar a lokacin da 
nutsewa la riske shi ya ce, "Na yi cw 
imani cewa, haKiKa. babu abin bau- 
tawa face Wannan da Banu Israel ^z^^^^oiii^c^s '*^^ 


•a^UWaa^;^-* 

(1) Su xanya gidajcn.su Mina luskantar AlKibla ui Ka'aba domin su nka vm salla a 
cikin gidajm, saboda tsoron in sun lafi raasallaci i a a latfa su da duka suna a cikin salla 
Wannan kuma ya nuna yadda akc son gidajen Musulmi su kasancc a ko da yaushc 

(2) Musayayiaddua a kansu, har da raihmlinanisaboda ya sami labann baza su yi 
Tmani ba. kamar mutdnen Nfthu. 

(3) Imam a bay an Man/on mutuwa ya isa ga kaftn ba zat yi niasa amlani ba Ui.SQratu Yunus 316 lT** *jj-* suka yi Tmani da Shi, kuma m, ina 
daga Musulmi" 

9L Ashe! Ayanzu! Alhali kuwa, 
hakika ka sa&a a gabani, kuma ka 
kasance daga masu 5arna? 

92. To, a yau Muna kuftutar (n 
da kai game da jikinka. domin ka 
kasance aya ga wadanda suke a 
bayanka. Kuma lalle nc masu yawa 
daga mutanc, halcika, gafalallu ne 
ga ayoyinMu, 

93. Kuma lalle ne, hakika Mun 
zaunar 12 * da Bani Isra'ila mazaunar 
gaskiya kuma Muka arzula su daga 
abubuwa masu dadi. Sa'an nan ba 
susababahar ilmi yajemusu. Italic 
nc Ubangijinka Yansi yin hukunci a 
isakaninsu a Ranar K'iyama a cikin 
abin da suka kasance SUnS safta wa 
juna. 

94. To. idan ka kasance a cikin 
shakka daga abin da Muka saukar 
ZUWa gare ka, sai ka tambayi wa- 
danda sukc karatun Littafi daga 
gabaninka. Lalle ne, hakika, gas- 
kiya ta jc maka daga Ubangijinka 
domin haka kada ka kasance daga 
masu kokanto. 

95. Kuma kada ka kasance daga 
wadanda suke karyalawa game da 
ayoyin Allah, har ka kasance daga 
masu hasara. 

96 Lalle nc wadanda kalmar 
Ubangijinka ta wajaba a kansu, ba 
/a su yi unani ba. - * * <* ts - .*# <«« 


: : iW 


(1) KuFMiiai da jikm hVauna. banda ruhmsa domin a labbaUr iJj \u mulu 

(2) Allah Ya bai wa BanT Isra'ila mulkin Masar da Palatini gaha rfaya a hayan 
halaka Fu'aima da mutancn>a lU.Sflralu Yunus 317 if** *j>- 97. Kuma kodakowaccaya tajc 
musu, sai sun ga a/aba mai radadl. 

98. To, domm me wata alJcarya 
ba ta kasancc ta yi (I> imani ba har 
imaninta ya amfane ta. face muta- 
ncn Yunus? A lokacin da suka yi 
imani, Munjanyeazabarwulakanci 
daga gare su a cikin rayuwar du- 
niya, Kuma Muka jiyar da su dacfi 
zuwa wani lokaci. 

99. Kuma da Ubangijinka Ya 
so, da watfanda suke a cikin Rasa 
sun yi imani dukansu gaba ifaya. 
Shin, kai kana iTlasta mutanc ne bar 
su feasance masu Imani? 

WO. Kuma ba ya kasancewa ga 
wani rai ya yi imani face da iznin 
Allah, kuma (Allah) Yana sanya 
Kazan ta a kan wadanda ba su yin 
hankali. 

101. Ka cc, "Ku dubi abin da 
yake cikin samrnai da £a$a." Kuma 
ayoyi da gargacfi ba su wadatarwa 
ga mutanc wadanda ba su yta 
imani. 

102. To. shin sunajtran wani abu 
face kamar misalin kwanukan wa- 
danda suka shude daga gabaninsu? 
Kace. "Ku yi jira! Lallc ni tare da 
ku, ina daga masu jira/ 4 

103. Sa'an nan kuma Muna ku- 
ftutar da manzanninMu da wadan- 
da suka yi imani, kamar wannan nc, 


< ?■* ©^jNoid^ f _ t&&Skfi&&aJi3k ■*& L'7< <, i *-U^-l A -?-*•? 

(1) AIEaryun da aka aika da Manzanni cikinsu. ba su yi imam duka ba face mutum 
daya, ko biyu a gabanin halaka la sami mminensu. Sai dai alfiaryar Yunusa. Ua kam la ji 
tsoro, ta yi iniSnj a gahanin saukar azaba. saboda baka suka lsira, ba a balaka garin ba* 
waiauNlnawa Walau babu mai iyasdmunlmani sai Allah Ya nul'cshida haka, Kodamai 
yin gargatfm yakan yiwu ya karkacc, sai da tsann Allah. Kl.SOratu Yumis 318 \« .-i*a j-y. ';>- labhalacee nc a gare Mu, Mu kubu- 
lar da masu imani. 

104. Kace"Yakumutane!ldan 
kun kasancc a akin kdkanto daga 
addinina, to, ba ni baula wa wadan- 
da kuke baula wa, baicin Allah, 
kuma amma ina baula wa Allah 
Wanda Yake kar&ar rayukanku. 
Kuma an umurce ni da in kasancc 
daga masu imani. 

105. "Kuma (an ce mini): Ka 
Isayar da fuskarka ga addini, kana 
karkata zuwa ga gaskiya, kuma 
kada ka kasancc daga masu shirka. 

106. "Kuma kada kakirayi, bai- 
cin Allah, abin da ba ya amfanin ka 
kuma ba ya cutar ka. To, idan ka 
aikata haka. sa'an nan lalle kai. a 
lokacin. kana daga masu zalunci." 

107. Kuma idan Allah Ya shafe 
ka da wata cuta, to, babu mai yaye 
la face Shi, kuma idan Yana nufin 
ka da wani alheri. to, babu mai 
mayar da falalarSa. Yana samun 
wanda Yake so daga cikin bayinSa 
da shi. Kuma Shi nc Mai gal'ara, 
Mai jin Kai. 

108. Kace,"Yakumutanc!La)le 
ne gaskiya la zo muku daga 
Ubangijinku. To, wanda ya shiryu, 
ya shiryu ne domin kansa kawai, 
kuma wanda ya ftace yana Bacewa 
ne a_kansa kawai. Kuma ban zama 
wakili a kanku ba." 

109. Kuma ka bi abmdaakeyin 
wahayinsa xuwa gare ka. kuma ka 
yi haKuri har Allah Ya yi hukunci. 
Kuma ShT ne Mafi alhcnn masu 
hukunci. 
ll.Suratu Hud 31M \ \ 4 j» ij>- 
^■^gg-^fc^gsa^ Tana karanlar da ccwa Manzannin Allah sun kirayi mutancnsu 
ZUWa ga lauhTdi da nainn kira guda. kuma mutanen sun fuskance su 
da halt guda a musu da Karyatawa, sai ka ce a zamani guda sukc\ ko 
a cikin harshc guda suka yi magana. 
Da Sunan Allah, Mai rahanta. Mai jm ftai /. A. L. R, Littati ne an kyautata 
ayoyinsa. sa'an nan an bayyana su 
daki-daki, daga wurin Mai hiktma, 
Mai Kididdigewa, 

2. Kada ku baula wa kowa face 
Allah. Lallc ne ni a garc ku mai 
gargadi ne kuma mai bushara daga 
gare Shi. 

3. Kuma ku nemi gafara gun 
L'bangijinku- Sa'an nan ku tuba 
zuwa gare Shu Ya jiyar da ku dadi, 
jiyarwa mai kyau zuwa ga ajali 
ambataccc, kuma Ya bai wa dukan 
ma abucin girma girmansa. Amma 
idan kun juya, to, lalle ni. ina tsoron 
a/abar yini mai girma a kanku. 

4. Zuwa ga Allah makomarku 
take, kuma Shi a kan kome Mai 
Ikon vi ne t Ti CjjIj^J =' 'WJ&fcS '•' ,.'/ 6-&rJr i^saajiiMaswi 


ll.Suratu Hud 320 \ \ * j» ij>- 5. To, lalle su, suna karkatar* 11 
da Kirjinsu domin SU ftoyc daga gare 
shi. To, a lokacin da suke lullufiewa 
da tufafinsu Yana sanin abin da 
suke ftoyewa da abin da suke bayya- 
nawa. Lalle Shi Masani ne ga abin 
da yake a cikin Kiraza. 

tf. Kuma babu wata dabba a ci- 
kin Easa face ga Allah arzikinta 
yake, kuma Yana sanin malabba- 
tarta 12 ' da ma'a/arla, duka suna 
cikin liitafi bayyanannc. 

7. Kuma Shi ne Wanda Ya halio 
ci sammai da Rasa a cikin kwanaki 
shida, kuma ATarshinSa ya kasancc 
a kan ruwa. (3> domin Ya jarraba ku* 
wannc nc daga cikinku mafi kya- 
won aiki, Kuma hakiKa idan ka ce, 
''Lalle ku wadanda ake tayanva ne 
a bayan mutuwa," halciKa, wadan- 
da suka kafirta suna cewa: "Wan- 
nan bat zama ba face sihiri bayya- 
nannc/* 

8. Kuma lalle ne idan Mun jin- 
kirla da azaba gare su zuvva ga wani 
lokaci (cidayayye, haKiKa suna ccwa 
mc yukc tsarc U) ta? To, a ranar da 
/a la jc musu, ba la zama abin 

(I J Ba su son su ga rnai yi musu wa'azi, saboda haka idan sun tsinkayi Annabi daga 
ncsa.saisuSuya. domm kada ya gansu. ballcma harya yi musuwaVr Kuma handan ya 
same su da wa'azinsa, sai su sanya lufallnsu su rufc idanunsu da kunnuwansu kamar 
yadria mutiincn NQhu suka yi masa a tokacin da yake yi musu wa'azj Ka duba Sflratu 
NQh, Sura la 71. 

(2) Matabhata shi nc uba, kuma ma'axa ha cc uwa. 

I 'Vi Farkon halnia. Al'arshikci ruwa. Ruwa da Ai'arshi suna gaba da sammai da Rasa 
Sa'an nan aka halicci Kasa daga ruwa kuma aka mayar da ruwa hayaki, aka halicci sama. 
Sa'an nan kurna aka mulnuila fiasa a cikin surar Ewai Allah nc Mafi sani 

H) Mc kc isare ta, watau a^abar mc kc hana fa (a 70 yanzu? ll.SuratuHGd 321 \ \ 4 j» ij>- karkaiarwa ba daga garc su. Kuma 
abin da suka kasancc suna yin izgili 
da shi, ya wajaba a kansu. 

9. Kuma lalle ne idan Mun <fan- 
<fana wa mutum wala rahama daga 
garc Mu, sa'an nan kuma Muka 
zarc la daga garc shi, lalle ne shi 
haRiCa, mai yanke tsammani ne, 
mai yawan kafirci. 

l(K Kuma lalle ne idan Mun dan- 
tfana masa ni'ima a bayan cuta ta 
shale shi, yana cewa munanan ha- 
laye sun tali daga wurina. Lalle shi 
mai farin ciki ne, mai alfahari, 

II, Sai wadanda suka vi haJcuri 
kuma suka aikala ayyuka na itwarai. 
Watfannan suna da gafara da lada 
mai girma. 

; 2 Saboda haka tsammaninka, 
kai mai barin sashen abin da aka yi 
wahayi zuwa gare ka ne, kuma mai 
kuntala Kirjinka da shi nc domin 
sun ce, "Domin mc ba a saukar 
masa da wata taska ba, ko kuma 
Mala'ika ya zo tare de shi?" (n Kai 
mai gargadi nc kawai. Kuma Allah 
ne Wakili a kan kome. 

13. K6 suna cewa "Ya itirkira u> 
shi ne." Ka ce, '"Sai kuzo da surori 
goma misalinsa icirKirarru, kuma 


*>->** *k^n *U_ ju <j*3 Xtjyj 

A, *{< » 'l >?■ 


(1) Saboda xaman muianc ba su girmania mutum sai idan yana da wala dukiya kC> 
kuma akwai warn Karfi bayyanannc larc ria shi, to, kai kuma ga z^hiri. ba ka da duktya ko 
want fcarfin da za ka iya ulasta su da shi a kan uani abu. Saboda haka kana *sdrcm iyar da 
dukaabmdaaka umurccka > dominkadaaEaryalaka To, kadakaji isoron iyanva, Allah 
nc Wakili a kan koine. 

(2) KG kuwa ba /a ka iyar da abin da aka aikc ka ba domin isoron su cc, "Kai nc ka 
(cirRira AlCur'ani, sa'an nan ka jingina shi ga Allah " To. sai ka ce, "Ni mutum nc 
kamarku. idan nlna tcirlcira AlEur'ani, to, ba *ai gagare ku ku EirEira uinsa ba, sai ku zo da 
surori goma iritisa*** ll.SuratuHGd 322 \ \ >j* ij j- ku kirayi wanda kukc iyawa, baicin 
Allah, idan kun kasance masu gas- 
kiya," 

14. To, idan ba su amsa muku 
ha, to, kusanicewaansaukardashi 
kawal nc da sanin Allah, kumacewa 
babu abin bauta \va face Shi To, 
shin, ku masu sallamawa ne? 

15. Wanda ya kasance ya yi nu- 
fin rayuwar duniya da Jcawarta* 
Muna cika musu ayyukansu zuwa 
gare su a cikima, kuma a cikinla ba 
za a rage su ba. 

16. Wadannannewadandabasu 
da kome a cikin Lahira face wuta, 
kuma abin da suka sana'anla a 
cikinla (duniya) ya Baci, kuma abin 
da suka kasance suna aikatawa Ba- 
taccc tic. 

17. Shin, wanda ya kasance a 
kan hujja bayyananna daga 
Ubangijinsa, kuma wata shaida 
tana biyar sa daga gare Shi, kuma a 
gabamnsa akwai littafin Musa abin 
koyi da rahama? Wadannan suna 
yin imani da shi, kuma wanda ya 
kafirta da shi daga ftungiyoyi, to. 
wuta cc makomarsa. Saboda haka 
kada ka kasance a cikin shakka 
daga gare shi. Lalle shi nc gaskiya 
daga Ubangijinka, amma kuma 
mafi yawan mulanc ba su yinlmani. 

IS. Kuma wane nc mafi /ilunci 
daga wanda ya RirRtra Rarya ga 
Allah? Wadannan ana gitta su ga 
Ubangijinsu, kuma masu shaida su 
cc, "Wadannan ne suka yi Jcarya ga 
Ubangijinsu. To, la'anar Allah ta 
tabbata a kan azzalumai." ©JH^^o^Jja 

jM^\<^^ ll.SOratu Hud 323 \ \ * j» ij>- 19. Wadanda suke kangcwa 
daga hanyar Allah kuma suna nc- 
man ta karkace, kuma su ga Lahira 
suna kafirlst. 

20. Wacfannan ne ba su kasance 
mabuwaya ba a cjkin Rasa, kuma 
wadansu masoya ba su kasance ba a 
garc su, baicin Allah. Ana ninka 
musu azaba. ba su kasance suna lya 
ji ba, kuma ba su kasance suna gani 
ba. 

21. Wadannan ne wadanda suka 
yi hasarar rayukansu, kuma abin da 
suka kasance suna fcirfcirawa ya 
Bace musu, 

22. Babu makawacewa, haRika, 
su a Lahira. su ne mat! hasara 

23. Lalle ne wadanda suka yi 
Tmani kuma suka aikata ayyukan 
fcwarai, kuma suka yi tawalif i zuwa 
ga Ubangijinsu, wadannan ne abo- 
kan Aljanna. suna madawwama a 
cikinla, 

24. Misahn 6angaren biyu ka- 
mar makaho ne da kurma, da mai 
gani da mai ji. Shin, suna daidaita 
ga misali? Ashe* ba ku yin lunani? 

25. Kuma. haklka, Mun aika 
Nuhu zuwa ga mutanensa, (ya cc): 
"Lalle nc ni, a gare ku mai gargatfi 
bayyanannc nc. 

26. **Kadakubautawakowaface 
Allah. Lalle nT, ina jin tsoron azabar 
yini mai radadi a kanku." 

27. Sai mashawarla wadanda 
suka kafirta* daga mutanensa, suka 
ce, "Ba mu gamn ka face mutum 
kakc kamarmu. kuma ba mu ganin >* /. 


jsfli 
1 -* ©i*i *J*J* 


1 l.Suratu Hud 324 \ \ *j* Up wani ya bi ka face wacfanda sukc su 
EasEantattunmu nc siima ba tare da 
tunani ba. Kuma ba mu ganin wata 
falala a garc ku a kanmu. A'a, muna 
/aton ku maEaryata ne," 

28. Ya cc» "*Ya mutanena! Shin, 
kun gani idan na kasancc a kan 
wata hujja bayyananna daga 
Ubangijina, kuma Ya ba ni wata 
Rahama daga wurinSa, sa'an nan 
aka rufe la (ita Rahamar) daga garc 
ku, shin, za mu tilasla muku ita, 
alhali kuwa ku masu Ki garc ta nc? 

29. '*Kuma ya mutanena ! Ba zan 
tambaye ku wala duktya ba a kan- 
sa. ijarata ba la /ama ba, face daga 
Allah, kuma ban /ama mai korar 
wacfanda suka yi imani ba. Hakika 
$S 1 masu hacfuwa da Ubangijinsu 
ne, kuma amma ni, ina ganin ku 
mutant nc jahilai. 

3(K "Kuma ya mutanena! Wane 
ne yakc laimakona daga Allah idan 
na korc su? Ashe, ba ku tunani? 

3L **Kumaba nice muku a wun- 
na taskokin Allah suke, kuma ba 
ina sanin gaibi ba ne. Kuma ba ina 
ccwa ni Mala'ika ba ne. Kuma ba ni 
cewa ga wacfanda idanunku suke 
wulakantawa, Allah ba zai ba su 
alheri ba. Allah nc Mafi s>ani ga abin 
da yakecikinzukaiansu. Lallcneni, 
idan (na yi haka) da ina daga cikin 
azzalumai. 

3Z Suka cc> "Ya Nuhu, lalle ne 
ka yi jayayya da mu, sa'an nan ka 
yawaita yi mana jidali, to, ka zo 
mana da abin da kake vi mana 
wa'adi idan ka kasance daga masu 
gaskiya." ©^JM 


<&$tffe&^tf 


r- '■ 

1 .£ 


e^ ^3iwo5 '- / \&m^&6 SlaU»rJi^ m flftacr^fljp-ffij ll.Sflratu Hud 325 \ \ *j* Up 33. Yace, " Allah kawaineYakc 

zo muku da shi idan Ya so. Kuma 
ha ku zama mabuwaya ba. 

34, "Kuma nasihata baza ta am- 
fane ku ba, idan na yi nufin in yi 
muku nasTha, idan Allah Ya kasan- 
ce Yana nufin Ya halaka ku. ShTne 
Ubangijinku, kuma zuwa gare Shi 
ake mayar da ku/* 

35. Ko suna ccwa: {Nuhu) ya 
kirfira shi. Ka cc, 'idan m (Nuhu) 
na EirEira shi, to, laiflna a kaina 
yakc. kuma m mai barranta ne daga 
abin da kuke yi na laifi." 

36, Kumaakayiwahayizuwaga 
Nuhu ccwa: Lalle ne babu mai yin 
imani daga mutanenka face wanda ya riga ya yi imanin, saboda haka 
kada ka yi baEin ciki da abin da 
suka kasance suna aikaiawa. 

37. Kuma ka sassaEa jirgi da 
kyau bisa idanunMu da wahayinMu, 
kuma kada ka yi Mini magana a 
cikin sha'anin wadanda suka kaflr- 
ta, lalle ne su, watfanda ake nutsar- 
wa ne. 

38. Kuma yana sassaEa jirgin 
cikin natsuwa, kuma a koyaushe 
wadansu shugabanni daga muta- 
nensa suka shude a gabansa. sai su 
yi izgili garc shi. Ya cejidan kun yi 
izgili gare mu, to. haCTEa mu ma za 
mu yi izgili gare ku, kamar yadda 
kuke yin izgili. 

39. "Sa'an nan da sannu za ku 
san wanda azaba za la zo masa, ta 
wulakanta shi (a duniya), kuma 
wata azaba zaunanna la sauka a 
kansa (a Lahira)/' iJfoJf-E . o'£T ^^i^S^J^gS^^ 


** < 

•&^5 s^i^ Jc 6-£iJ* CiJ^ *5£* e *-A*& - * 1 + &*& U£j ll.SOratu HQd 32ft * * >j» h*< 40. liar a lokacin da umurnin- 
Mu ya je. kuma landa la fiulfiula, 
Muka ce, "Ka dauka. a cikinta, 
daga kome, ma'aura biyu, da kuma 
iyalanka. face wanda magana ta 
£abala a kansa. U) da wanda ya yi 
imani." Amma kuma babu wacfan- 
da suka yi Imam tare da shi face 
kadan. 

4L Kuma ya ce, "Ku hau a ri- 
kmta, da sunan Allah magudanarla 
da matahhatarta. Lalle ne Ubangi- 
j7na, haEika, Mai gafara ne, Mai jin 

42. Kuma ita tana gudana da su 
a cikin laguwar ruwa kamar du- 
walsu, sai Nuhu ya kirayi dansa 
alhali kuwa ya feasance can wuri 
mai nisa. "Ya Karamin tfuna! Zo ka 
hau tare da mu, kuma kada ka 
kasance la re da kafirai!" 

43. Ya ce, "Zan lailara zuwa ga 
warn dulse ya isarc ni daga ruwan/* 
(Nuhu) ya ce, "Babu mai tsarSwa a 
yau daga umurnin Allah face wan- 
da Ya yi wa rahama." Sai laguwar 
ruwa la shamakace a tsakaninsu. 
sai ya kasance daga wadanda aka 
nutsar. 

44. Kuma aka cc, "Ya Easa' Ki 
hacfiye ruwanki, kuma ya sama ! Ki 
kamc." Kuma aka fafcar da ruwan, 
kuma aka hukunla aTamarin. 
kuma jirgin ya daidaila a kan Judiy- 


@^^4>Sfe^j * - . \-""i "fay*-? \, '" \'¥* ''•Xt.K c 6 j&$ x'Jz gdnya; jej &&> 


W) lySlitu Nuhu sun yi imam banda dansa Yamu, da maiarsa guda kafira. Wadanda 
suka yi jmani daga sauran muiancnsa lamamn nc ma/a da maui. Amma kuma an cc 
mutanc saha'tn da hiyu nc, kuma an ce goma nc. Allah nc Mal'i sani ll.SOratu HQd 327 * 1 >J* '>J~ 


b:^ 'J & jpJU* , o^w j*^ .^irj-ii Ji* 

r ii yi/ 1 ' kuma aka ce, "Nisa ya labbala 
ga mutane azzalumai." 

45. Kuma Nuhu ya kira Ubangi- 
jinsa, sa'an nan ya ce, "Ya Ubangi- 
jina! Lalle nedananadaga iyallna! 
Kuma hafcika wa'adinKa gaskiya 
ne. kuma Kai nc Mafi hukuncin 
masu yin hukunci." 

46. Ya ce,"Ya Nuhu! Lalle ncshi 
ba ya a cikin iyalanka, lalle ne shi, 
aiki ne wanda ba na Kwarai ba, 
saboda haka kada ka tambaye Ni 
abin da ba ka da ilmi a kansa. 
HafcTfca, NT Ina yi maka gargadi 
kada ka kasancc daga jahilai." 

47. Yacc/'YaUbangijina! Lalle 
ne in ina ncman isari gare Ka da in 
tambaye Ka abin da ba m da wani 
ilmi a kansa. ldan ba Ka gafarta 
mini ba, kuma Ka yi mini rahama, 
zan kasance daga masu hasara." 

48. Aka ce, ll Ya Nuhu! Kasauka 
da aminci daga gare Mu da albarka 
a kanka. kuma rahama la labbala a 
kan wadansu arummomi daga wa- 
cfanda sukc larc da kai. Da wadansu 
arummomi da za Mu jiyar da su 
dadu sa'an nan kuma azaba mai 
radadi ta shafe su daga gare Mu/' 

49. Waccan Eissa tana daga la- 
baran gaibi, Muna yin wahayinsu 
zuwagareka(Muhammadu) Baka 
kasancc kana sanin su ba. haka 
kuma mulanenka ba su sani ba 
daga gabanin wannan. Sai ka yi 
haRuri, Lalle ne aRiba lana ga masu 
taRawa. 

(J) Judiyyu sunan want dutsc nc a akin JazTra. Jirgin Nuhu ya zauna a kansa. liar 
mutancn farko na wannan alummii sun gan shi. Sa'an nan ya halalta. 

1 l.Suratu Hud 328 * * >j» h*< 50. Kuma zuwa ga Adawa, 
(Mun aika) cfan'uwansu Hudu. Ya 
ce, "Ya ku mutanena! Ku baula wa 
Allah. Ba ku da wani abin baula wa 
face Shi. Ba ku kasancc ba lace 
kuna masu £ir£irawa. 5L "YakumutancnaJBanitam- 
bayar ku wata ijara a kansa, ijarata 
ba la /ama ba, face ga Wanda Ya 
Kaga halitlata. Shin fa, ba ku 
hunkalta?" 

52. "Kuma, ya mutanena! Ku 
ncmi Ubangijinku gafara. sa'an nan 
kuma ku tuba zuwa gare Shi, zai 
saki sama a kanku. lana mai yawan 
/ubar da ruwa, kuma Ya Kara muku 
wani Earfi ga fcarfinku. Kuma kada 
ku juya kuna masu laifi." 

53. Sukace/ l YaHQdu!Bakazo 
mana da wata hujja bayyananna ba* 
kuma ba mu zama miisu barin 
abubuwan bautawarmu ba domin 
maganarka. kuma ba mu zama 
masu yin Tmani da kai ba. 

54. "Ba mu cewa, sai dai kurum 
sashen abubuwan bautawarmu ya 
same ka da^cutar hauka." Ya ce, 
"Lalle ne ni, ina shaida wa Allah, 
kuma ku yi shaidar cewa, "lallc ne 
ni mai barranta ne daga abin da 
kukc yin shirks da shi, 

5.5. "Baicin Allah : Sai ku yi mini 
kaidi gaba cfaya, sa'an nan kuma 
kada ku yi mini jinkiri. 

56. "HadKa, ni nadogaraga Al- 
lah, L'bangijTna kuma Ubangijinku. 
B<ibu wata dabba face Shi ne Mat j^s^ 

4taifei &S *i&5v *& 


^&PU-4&*,}f£ 

te&tflilK&ui&ten #^^y$'&i&4& U.Suratu HQd 329 * 1 *J» '^3- riko ga kwarkwadarta. 1 " HaKtKa, 
Ubangijma Yana (kan) a tafarki ma- 
daidaici. 

57. "To! Idan kun juya, haRika, 
na iyar muku a bin da aka aiko ni da 
shi zuwa gate ku. Kuma Ubangijina 
Yana musanya wadansu mulane, 
wadansunku su maye muku. Kuma 
ba ku cutar Sa da kome. Lalle 
Ubangijina a kan dukan kome, 
Matsari ne." 

58. Kuma a lokacin da umur- 
ninmu ya je, Muka kubular da 
Hudu da wadanda suka yi imani 
tare da shi, saboda wata rahama 
daga gare Mu. Kuma Muka kuBu- 
tar da su daga a/aba mai kauri. 

59. Haka Adawa suka kasance, 
sun yi musun ayoyin Ubangijinsu, 
kuma sun saba vva ManzanninSa, 
kuma sun bi umumin dukan mai 
girman kai, makangari. 

60. Kuma an biyar musu da 
la'ana a cikin wannan duniya da 
Ranar Kiyama. To! Lalle ne Adawa 
sun kafirta da Ubangijinsu. To, 
Nlsa ya tabbaia ga Adawa, mula- 
ncn Mudu! 

61 Kuma zuwa ga Samudawa 
fan aika) dan'uwansu Salihu. Yacc. 
*'Ya mutanena! Ku bauta wa Allah. 
Ba ku da warn abin baulawa face 
Shi. Shine Ya Eaga haliitarku daga 
fiasa. kuma Ya sanya ku masu yin 
kyarkyara a cikinla. Sai ku neme 
Shi galara. sa'an nan kuma ku tuba 
ZUWa gare Shi. Lalle Ubangijina 
Makusanci ne Mai karfiawa." 

(11 Gishin g&shin dabba. r.^i-iNh 

■ - - J»V* 


r + ^ _» 


^~ -".. ± 

ll.SOratu HOd 330 * 1 >j» h*< 62. 3ukace/*YaSalihu!MaEi£a, 
ka kasance a Clkinmu. wanda akc 
faian warn alhcri da shi a gabanin 
wannan. Shin kana hana mu bauta 
wa abin da ubanninmu suke bauta 
wa? Kuma haKiEa mu, muna cikin 
shakka daga abin da kakc kiran mu 
garc shi. mai sanya kokanto." 

63. Ya ee, "Ya mutanena! Kun 
gani? Idan na kasance a kan hujja 
bayyananna daga Ubangijina. 
kuma Ya ba ni rahama daga gare 
Shi, to, wane ne zai taimake ni daga 
Allah idan na safta Masa? Sa'an 
nan ba za ku Rare ni da komc ba 
face hasara. 

64. t4 Kuma ya mutanena! Wan- 
nan raEumar Allah ce, tana aya a 
gare ku. Sai ku bar ta ta ci a cikin 
Easar Allah, kuma kada ku shafe ta 
da wata cuta, kar azaba makus- 
anciya ta kama ku/ 1 

65. Sai suka soke ta. Sai ya ce, 
"Ku ji did] a cikin gidajenku kwana 
uku, Wannan wa'adi ne ba abin 
Earyaiawa ha>" 

66. To, alokacindaumurninMu 
ya k\ Muka kufrutar da Salihu da 
wadanda suka yi imani tare da shi, 
saboda wata rahama daga gare Mu, 
kuma daga wulakancin ranar nan, 
Kalle ne, Ubangijinka Shi ne Mai 
Rarfi, Mabuwayi. 

67. Sai Isawa ta kama wadanda 
suka yi /alunci, sai suka wayi gari 
Slina guggurfane a cikin gidajensu. 

68. Kamar dai ba su /auna a 
cikinta ba. To! Utile nc Samudawa 
sun kafircc wa Ubangijinsu. To, 
NTsa ya tabbala ga Samudawa, 


&&.i ysiit&ti v»r-.*j -i 


>&SPJ1J ^yjUJ jU5CA^i^5 


ll.Sflratu HQd 331 \ \ )*» Uj* 69, Kuma haCiCa, manzan- 
niiiMu sun je wa Ibrahim da bus- 
hara, suka ce, "AmincfV Ya cc* 
^Aminci (ya labbata a gare ku)/ 1 
Sa'an nan bai yi jinkiri ba ya je da 
maraRi Cawalaccc. 

70, Sa'an nan a lokacin da ya ga 
hannayensu ba su saduwa zuwa 
gare shi (maraEin), sai ya yi (cya- 
marsu, kuma ya ji tsoronsu. Suka 
ce/'Kadakaji tsoro, lallenemu, an 
aikomu nc /uwa ga mutanen Ludu " 

7L Kuma matarsa tana tsaye (l \ 
Ta yi dariya. Sai Muka yi mata 
bushara (da haihuwar) Is'halta 
kuma a bayan Is'haKa, Yalcubu. 

72. Sai ta ce, "Ya kaitona! Shin, 
zan haihu nc alhali kuwa tna isohu- 
wa, kuma ga mijina tsoho nc? Lallc 
wannan. hale i£a. abu nc mai ban 
mamaki." 

73. Suka ce. "Shin kinii mamaki 
ne daga al'amarin Allah? Rahamar 
Allah da albarkarSa su labbata a 
kanku. ya mutanen babban gida! 
Lalle ne ShT abin godewa ne, Mai 
girma/' 

74. To ? al6kacindafirgitatatafi 
daga Ibrahim, kuma bushara ta je 
masa. yana mai jayayya a garc Mu 
saboda mutanen Ludu! 

75. Lallc Ibrahim, hafcilta mai 
hafcuri nc, mai yawan addu'a, mai 
tawakkalL %$ffl^$^*^&j i 


? ^. 


f^- * !_!,- ^ 

(I) Matar Ibrahim Sarah lana tsayc ga yi muMi hidima, nai ta yi danyar mamaki, 
dumin baEin sun Ki cm abinci Watfansu na (assarawa - u yi haila. Waiman bai dare ba- ll.Sflratu Hud 332 \ \ >j» h w 76. Ya Ibrahim! Ka bijira daga 
wannan. Lalle shi, haKiKa. umumin 
Ubangijinka ne ya zo, kuma lallc nc 
su, abin da yakc mai jc musu a/aha 
ce wadda ba a iya hanawa. 

77. Kuma a lokaein da man- 
/anninMu suka je wa Ludu* aka 
ftata masa rai game da su, ya fcun- 
tata rai saboda su. Ya ce, "Wannan 
yini nc mai isananin masifa." 

78. Kuma mmanensa suka je 
masa suna gaggawa zuwa gare shi, 
kuma a gabani, sun kasance suna 
aikaiawar munanan ayyuka. Ya ce, 
4l Ya mutanena! Wadannan *y&- 
yana* u) sii ne mafiya tsarki a gare 
ku.Saikubi Allah da ta£awa,kuma 
kada ku wulakania ni a cikin ba£l- 
na. Shin, babu wani namiji shiryay- 
yc daga gare ku?" 

79. Suka et\ "Lalle, haloKa ka 
sani, ba inn da wani hakki a cikin 
\aVanka, kuma lalle kai hafcifta, 
kana sane da abin da muke nufi/ 1 

80. Ya cc, "Da dai ina da wani 
Earfi game da ku, ko kuwa ina da 
goyon baya daga wani rukuni 0) 
mai Earfi?" 

81. (Manzannin) Suka ce, "Ya 
Lucfu! Lalle mu,man^annin Ubangi- 
jinka ne. Ba za su iya saduwa /uwa 
gare ka ba. Sai ka yi lafiyarka a 


J }, ( 1 ) 'Ya*yansa-yana nufin maian aurensu , domin kowane Annabi uban arummarsa ne. 
Ba ya kaniata a ce wai yana kiran mazan gan zuwa ga 'ya yan&a ufcu. domin babu wata 
shari^a ta Allah, ga saninmu. wadda ta halatta haduwar maza biyu ko liyc da biyu a kan 
aurcn mace guda. 

(2) Ya fadi baka domin ba shi da dangi a cikinsu Daga gare shi ba a kuma aiko 
wani Annaht ba sat a cikin wadautr danmnsa. ll.SOratu Had 333 \ \ *j* Up wani yankin dare da iyalinka, kuma 
kada wani daga gare ku ya waiwaya 
lace matarka. Lallc ne abin da ya 
same su mai samunta ne* Lalle 
wa'adinsu lokacin safiya ne. Shin 
lokacin safiya ba kusa ba nc?" 

82. Sa'an nan a lokacin da umur- 
ninMu ya je, Muka sanya na sa- 
manla ya /ama na (casanta, kuma 
Muka yi ruwan duwalsu a kanla 
(fcasar Kudu) daga la5o curarre, 

83. Alamtaccc a wurin Uban- 
gijinka, Kuma iia (fcasar Ludu) ba ta 
/ama mai nisa ba daga azzalumai 
(Kuraishawa). 

84. Kuma /uwa ga Madyana 
(Mun aika) dan'uwansu <n Shu 4 - 
aibu. Ya ce. "Ya Mutancna! Ku 
bauta wa Allah. Ba ku da wani abin 
bautawa lace Shi. kuma kada ku 
rage mudu da sikcli Utile n7, ina 
ganin ku da wadata. <2> Kuma lallc 
ina ji muku tsoron azabar yini mai 
kfiwayowa. 

85. "Ya mutanena' Ku cika 
mudu da sikcli da adalci, kuma 
kada ku naCasta wa mulane 
kayansu, kuma kada ku yi ftarna a 
cikin Rasa kuna rnasu fasadi. 

86. '*Falalar Allah mai wanzuwa 
iia cc mafi alheri a gare ku idan kun 
kasance muminai, kuma ni ba 
mai tsaro ne a kanku ba/* 


-*-*tf -"X\ *** it'll -^r-JKwl ^ - •wA 


SsfiSSSss 

(1) Larabawy nc, suna 3auo<; a isakamn Htjaz da Sham 

(2) Ina ganir: ku a Cikin wadau: ba ku da bukalar rage wa mulane kayansu, Saboda 
hakaku>i adalci ga mui;incwajen clnlkiya fi muku allien daga dukiyar barammatkartwa 
kome vawanla* ll.SQratu Hud 33-1 * 1 *j* Sjj- 87. Sukace, "YaShu'aibulShin 
sallarka cc take umurtar ka ga mu 
bar abin da ubanninmu suke bau- 
tawa, ko kuwa mu bar aikata abin 
da muke so a cikin diikiyoyinmu? 
Lalle, hafiiRa kai ne mai haKuri. 
shiryayye!" 

88. Ya ce, "Ya mutanena! Kun 
gani idan na kasance a kan hujja 
bayyananniya daga Ubangijina, 
kuma Ya arzuta m da arziki mai 
kyawo daga gare Shi? Kuma ba ni 
nulin in sa&a muku zuwa ga abin da 
nakc hana ku daga gare shi. Ba ni 
nufin kome face gyara. gwarg- 
wadon da na sami dama. Kuma 
muwafaKala ba la zama ba lace 
daga Allah. A pare Shi na dogara, 
kuma zuwa gare Shi na wakkala. 

89. "Kuma ya mutanena! Kada 
saBa mini ya daukc ku ga misalin 
abin da ya sami mulancn Nuhu ko 
kuwa muianen Hudu ko kuwa mu- 
tancn Salihu ya same ku. Mutanen 
Lucfu ba su zama a wuri mai nisa ba 
daga gare ku. 

9(1 "Kuma ku nemi Ubangi- 
jinku gafara. sa'an nan kuma ku 
luba /uwa gare Shi. Lalle Ubangi- 
jina Mai jin Kai ne, Mai nuna soy- 
ayya." 

91. Suka ce. -'Ya Shu'aibu! Ba 
mu fahimtarda yawadaga abin da 
kake fad), kuma muna ganin ka mai 
rauni a cikinmu. Kuma ba domin 
jama'arka ba da mun jefe ka. sabo- 
da ba ka zama mai daraja a gunmu 
ba" %Soi%A^ 9** $H 


T"-r * ^ Kj&^famvxAbm i_ ®44*&^4y%W 


© w&4»4> ll.Sfiratu Hud 335 * y *j» h+< 92. Yace, "Ya mutanena! Ashe, 
jama'ata ce mall daraja a gare leu 
daga Allah, kuma kuri riRc Shi a 
bayanku abin jefarwa? Lalle ne 
UbangijTna Mai kewayewa ne ga 
abin da kuke aikatawa. 

93. "Kuma ya mutancna! Ku yi 
aiki a kan halinku. Lalle ni mai aiki 
ne. Da sannu za ku san wane ne 
a/aba za ta zo masa, ta wulakanta 
shi, kuma wane nc maGaryaci. 
Kuma ku yi jiran diiko. lalle ni mai 
dako ne tare da ku/* 

94. Kuma a lokacin da umur- 
ninMu ya je, Muka kuftular da 
Shu'aibu da wadanda suka yiTmani 
tare da shi, saboda wata rahama 
daga gare Mu. Kuma tsawa la 
kama wacfanda suka yi zalunci. Sai 
suka wayi gari guggurtanc a eikin 
gidajensu. 

95. Kamar ba su zauna ba a 
cikinsu. To. halaka la labbata ga 
Madyana kamar yadda Samudawa 
suka halaka. 

96. Kuma haJcifca Mun aiki 
Musa da ayoyinMu. da dalTli 
bayyanannc, 

97. Zuwa ga Fir'auna da maja- 
lisarsa. Sai suka bi umurnin Fir'au- 
na, amma al"amarin Firauna bai 
zama shiryayyc ha 

98. Yana shugabanlar muta- 
nensa a Ranar Kiyama, har ya tuz- 
gar da su a wula. Kuma tir da inn 
tu/gawarsu. 

99. Kuma aka biyar musu da 
la'ana a eikin wannan duniya da *r— t idS^SX n 

w > 


!®&53iJfcJgJ$£- © 


$£AA&3G&tf&&3£b 

ll.SOratu Had 33ft * y >j» hj^ Ranar ICiyama. Tir da kyautar (l) 
da ake yi musu. 

100. Wancan yana daga labaran 
alKaryoyi. Muna ba ka labarinsu, 
daga garc su akwai wanda ke tsaye 
da kutna girbabbe. (2> 

101. Kumaba Muzalunccsuba* 
amma sun zalunci kansu, sa'an nan 
abubuwan bautawarsu wadanda 
suke kiran su, baicin Allah, ba su 
wadatar musu komc ba a lokacin da 
umurnin Ubangijinka ya je, kuma 
(gumakan) ba su £ara musu wani 
abu ba lace hasara. 

102. Kuma kamar wancan nc 
kamun Ubangijinka, idan Ya kama 
alKaryoyi alhali kuwa sunfi masu 
zalunci. Lalle kamunSa mai radadi 
ne, mai tsanani, 

103. Lallc ne a cikin wancan 
akwai aya ga wanda ya ji tsdron 
azabar Lahira. Wancan yini ne 
wanda ake tara mutane a cikinsa, 
kuma w r ancan yini ne abin halarla. 

104. Ba Mu jinkirta shi ba face 
domin ajali Ctdayayye. 

105. Ranar da za ta zo wani rai 
ba ya iya magana face da izninSa 
Sa'an nan daga cikinsu akwai sha- 
Jciyyi da mai arziki. 

106. To, amma wadanda suka yi 
shakaw f a, to, suna a cikin wuta. 
Suna masu Kara da sheka a cikinta KMCtt-lf *■? 


ZZ*": *J ttf 

.« % * *?, 


*<***■ *A ri; -At i t r*3ftA @os£j (1) Kyautar la'ana ila ce wadda ake la'anlar su da tta a dliniya rid Uhira. 

(2) Daga nan /uwa fiarshen suia ta'alifo nc dormn rarkarwa. Mai isayi - watau tana 
nan tsaye. alamominia ba su fiacc ha. kuma akwai wadanda stika halaka kamar karan da 
aka girbc ll.Sflratu Hud 337 * * >j» h*< 107. Suna madawwama a ci- 
kinta t malukar sammai da Rasa sun 
dawwama, face abin da Ubangi- 
jmka Ya so. Lallc Ubangijinka Mai 
aikatawa nc ga abin da Yake nufi. 

108, Amma wadanda suka yi ar- 
zik), to, suna a cikin Aljanna suna 
madawwama, a cikinia, maluKar 
sammai da Easa sun dawwama, (ace 
abin da Ubangijinka Ya SO, Kyauia 
wadda ba la yankewa* 

109 Saboda haka kada ka ka- 
sancc a cikin shakka daga abin da 
wadannan suke bauiawa, Ba su 
wata tbada tacc kamar yadda uban- 
ninsu kc aikatawa a gabani. Kuma 
hakika Mu, Masu cika musu rabon- 
su ne, ba tare da nakasawa ba. 

//ft Kuma hafclfca, Mun bai wa 
Musa littafi. sai aka saba a) wajuna 
a cikinsa, Kuma ba domin wata 
kalma wadda ta gabata daga 
Ubangijinka ba, ha(ciica< da an yi 
hukunci a isakaninsu. Kuma haKT- 
tea, suna a cikin wata shakka, game 
da shi, mai sanya kokanio 

///. Kuma lallc, hakTCa. 
Ubangijinka Mai cika wa kowa 
(sakamakon) ayyukansa ne. Lalle 
Shi, Mai Rididdigewa ne ga abin da 
suke aikatawa, 

1/2 Sai ka daidaitu (2) kamar 
yadda aka umurcc ka. kai da wa- ©-mi * i<- -Ml .'I ' ■* -* -Ulli' 


1lT# Tj "if ******SU*^V 

ts4fe tv^Sg^&^gtftf" $Z&&i&&^wt!& • i -.. i- $5£$jZfo fy3^$i%&0gj£Ji (II Yahudawa sun sa&a wa juna a cikin hllatlafan da aka hai wa Musa To, ku 
Musuliui kada ku bi hanyarsu. har ku >al>a wa Allah, ha: ubln da ya same su ya same ku 

(2) Wannan aya lana hana dukan bidi a a cikin uddim Tun da ba a yarda Annabi ya 
Kara nTayinsa ba sai dai ya bi unmrnin Allah kamat yadda Ya yi umuinin. kuma haka nc 
Ya umurei wanda ya hi Annabi Saboda haka mai sa5a wa umurnin Allah da (car: ka rap, 
ba ya cikin mabiyan Annabi, Esira da amincin Allah su lahbala a garc shj. 11. Statu Hud 338 * 1 >J* '>J~ cfandu suka tuba tare da kai, kuna 
ha masu Eclara haddi ba. Lalle Shi, 
Mai gani ne ga abin da kuke aika- 
tawa. 

IIS. Kada kukarkata a> zuwaga 
wadanda suka yi zalunci hat wuta 
ta shafe ku. Kuma ba ku da wa- 
cfansu maji&inta baicin Allah, sa'an 
nan kuma ba za a laimakc ku ba. 

114. Kuma ka tsai da salla a 
gefe guda biyu na yini da wani yanki 
daga dare. Lalle ne ayyukan (cwarai 
suna kote munanan ayyuka. Wan- 
can' 21 ne tunatarwa ga masu tuna- 
wa. 

115. Kuma ka yi haRuri. Allah 
ba Ya tozariar da ladar masu 
kyautatawa.'-" 

116. To, don me masu hankah 
ba su feasance daga mulancn Ear- 
nonindasukcagabaninku ba, suna 
ham daga narna a cikin ftasa? Face 
kadan daga wanda Muka kubular 
daga gare su (sun yi hanin). Kuma 
wacfanda suka yi zalunci suka bi 
abin da aka ni'imtar da su a cikinsa, 
suka kasance masu laili 

117. Kuma Ubatigijmka bai ka- 
sance Yana halakar da alKatyu sa- $%£i&3&i$$£ 


5&^^s&jmjG_ « (1) Ba ya halatia ga Musulmi ya karkHla /uwa pa kafirai kamar yadda_ba ya halalta 
ya karkata a cikin addininsa. Wannan shi nc babbaii iiiakarni a kan mak'iya 

(2) Tsayar da salldh farillai (arc da I.iman a cikin masallauii shi nc zikiri ga tnai son 
zikirin gaskiya Ayyukan fewarai suna shaft miyagu 

(3) HaKun a kan ihada vvajihi nc, haka kuma kyauiatawa. walau shine yin kowane 
aiki na ibada tsanisa kamai salla ko na ma'amala kamar cimki da dure, domin Allah 
ItamJ.A yi*a wannan fannina biyu suna da'Tasawwuf '. bidi'ancdommbai lahudaga 
Sunna ba Asalinsa "theosophy" daga tugar Ajam, ma'anarsa ncman hikima (a Allah a 
halm kcftiincckaiacikin kadailada wasu aikacc-aikaccna ibada. kamar girkaga yanboii. ll.SOratu Hud 339 * * >j» h*< huda wani zalunti ba. alhah muta- 
ncnsu suna masu gyarawa. * 

//& Kuma da Ubangijinka Ya 
so, da Ya sanya mutane al'umma 
guda, Kuma ba 7a su gushe ba suna 
masu sa6a wa juna. 

1 19. Sai wanda Ubangijinka Ya 
yi wa rahama, kuma domin wan- 
nan i21 ne Ya halicce su. Kuma kal- 
mar Ubangijinka "Lalle ne za Ni 
cika Jahannama da aljannu da mu- 
tane gaba day a" ta cika. 

120. Kuma dubi dai Muna ba da 
labari a gare ka daga labarun Man- 
zanni, abin da Muke labbatar da 
zuciyarka da shi. Kuma gaskiya la 
zo maka a cikin wannan, da wa'azi 
da lunalarvva ga masu imani, 

12L Kuma kacc wa wacfanda ba 
su yin Tmani, "Ku yi aiki a kan 
halinku, lallc mu masu aiki nc. 

122. "Kuma ku yi jiran dako. (j) ne. lalle mu masu jiran dako 

123. Kuma ga Allah gaibin san> 
mai da Kasa yake, Kuma zuwa garc 
Shi ake mayar da dukan aTaman. 
Sabdda haka ku baula Masa kuma 
ku dogara a kanSa. Kuma Ubangi- 
jinka bai zama Mai gafala daga 
abin da kukc aikaiawa ba. ** -r 
^ v. 


(1) Wannan aya da ta sama da ita suna nuna muhiminancin wa'azi a ctkin kowanc 
hali na al'unima, domin tsarcwar /amanla aPuinma. 

(2) Allah ya lulicci mutane da hatayc dabam-daham dumin su safta wa juna 

(3) Kuyijira kugani wane nezaicmasara; ma da muka hi umurnin Allah, ko kuwa 
ku da kukc bin zuciyoyinku ACiha dai tana ga masu ta£awa< Allah ya tabbaiar da mu a 
kan binSa a kan taEawa, Amin, 12-SGratu Yusuf 340 \ T cA-ji «.»- 
Tana karamar da halayen rayuwar mulum a cikin duniya tare 
da abokan zama a kdwanc matsayi. <*$&&3&m Da sunari Allah. Mai rahama, Mai jin fcai. 1. A. L. R. Wadancan ayoyin 
LillaH mai hayyanawa nc. 

2. Lalle ne Mu, Mun saukar da 
shi. yana abin karanlawa na Larab- 
ci; tsammamnku, kuna hankalta 

3. Mu, Muna bayar da labari a 
garc ka. mafi kyawon labari ga abin 
da Muka yi wahayin wannan Alku- 
r am zowa garc ka. Kuma lalle ne ka 
kasancc a gabaninsa. haCTEa, daga 
gafalallu. 

4. A lokacin da Yusufu ya ce 
wa ubansa. "Ya baba! Lalle ne ni, 
na ga taurari goma sha daya, da 
rana da wata. Na gan su suna masu 
sujada a gare ni." 

5. Ya cc, "Ya Earamin dana! 
Kada ka ladi mafarkinka ga 'ya- 
n'uwanka. har su Kulla maka wani 
kaidi. Lalle ne Shuidan ga mulum, 
haklKa, maEiyi nc bayyananne."' \iQ'*&y 


"jjr, '-lite .- 1-^?,- 


'i 


(1) Tarbiyyarubagaifansa, Vara fcaranvi ana rcnon va da javvabi rnai hiuihi a fahimiar 
maLsayin \amrv 12,SGratu Yusuf 341 \ T ^# *_»- fi, "Kuma kamar wanean no, 
Ubangrjinka Yakc /a6en ka, kuma 
Ya sanar da kai daga fassarar laba- 
rai, kuma ya cika nMmominSa a 
kanka. kuma a kan gidan YaEiiba 
kamar yadda ya cika su a kan uban- 
ninka biyu, a gabani. Ibrahim da 
U'hafta, Lallc Ubangijinka ne Ma- 
sani, Mai hikima/* 

7. Lallc tie, haEika, ayoyi M> sun 
kasancc ga Yusulu da "yanuwan- 
sa 12 ' domin masu tambaya, 

& A lokacm da suka ce (3 >, lalle 
ne Yusufu da dan'uwansa ne ma* 
fiya soyuwa ga ubanmu daga pare 
mu, alhali kuwa mujama'a guda nu. 
Lalle ubanmu. haKika, yana cikin 
Bata bayyananniya. 

P. KukasheYusufu,kokuwaku 
jefa sht a wata Rasa, luskar ubanku 
ta wofinta saboda ku, kuma ku 
kasance a bayansa mutane salihai. 

10. Wani mai magana daga ci- 
kinsu ya ee, "Kada ku kashe Yusu- 
fil. Ku jefa shi a cikin duhun rljiya. 
wasu matafiya su tsince shi, idan 
kun kasancc masu aikalawa ne* - > 


*tf, BitfS* 


(1) Ayoyianan* ana nufin halayc wadaadasukazaniadarussa nakoyarwagamulanc 
domin larbiyya ga yara da manya na kmvane matsayi ga rayuwar dan Adam* 

(2) Yusulu da dan'uwansa sluJtifci. Biiiyamfnu. da sauran guma. Babbansu ga 
shekaru, shi nc RaubTlu. kuma sai Lawiya A cikin tfidansa aka >i Annabawa, sai Yahuza 
kuma shi nt shugabansu a ra'ayi. shi ne uban sarakunansu, saboda haka sunansa ya 
nnjaya a kan EabiW, aka ce muMi Yahudu. 

(3) IlTrar yara a isakaninsu. Suna Lunattin suyayyar ubansu ga cfayansu wanda ba ya 
cikinsu yanzu Suna tunanin yadda za su sanu adalcin daidailiwar so daga ubansu baki 
cfayansu, *Dan f uwan&u wanda ubansu yakc so, waiau Yusufu, ya sanu haKinjim dapa pare 
su domin ubarou yana sonsa Saboda haka Shaidan yana sanya musu tunanin su yt 
zunubin rabuwa da shu sa'an nan su tuba ga Allah, 12,SGratu Yusuf 342 \ T ^*}i *_»- //. Suka ce t "Ya babanmu! (1) 
Mcne nc a gare ka ba ka amince 
mana ba a kan Yusufu, alhali kuwa 
lalle ne mu, ha£i£a. masu nasiha 
muke ne a gare shi? 

12. "Ka bar shi tare da mu a 
gobe. ya ji dadu kuma ya yi wasa, 
Kuma lalle ne mu. a gare shi. masu 
tsaro ne." 

13. Ya ce, "Lalle nc ni, haRTEa, 
yana &aia mini rai ku tafi da shi. 
Kuma ina isoron kcrkcci ya cinye 
shi, alhali ku kuwa kuna masu sha- 
gala daga gare shi," 

14. Suka ce, "HatcTica, idan ker- 
kcci ya cinyc shi. alhali kuwa muna 
dangin juna, lalle ne mu, a sa'an 
nan. haEika, mun zama masu ha- 
sara." 

15. To> a 16kacin (2) da suka tafi 
da shi. kuma suka yi niyyar su sanya 
shi a cikin duhun njiya, Muka yi 
wahayi zuwa gare shi, "Lalle ne, 
kana ba su Iabari game da wannan 
al'amari nasu, kuma su ba su sani 
ba." 

16. Kuma suka je wa ubansu da 
dare suna kuka. 

77. Suka ce, "Ya babanmu! ( * J 
Lalle ne. mun tafi muna tscrc, kuma 


(1) Sun iar;i zariar da abin da suka shirysi, wutau daukc Yusufu daga gaban ubansa 
Sun lara da maganar da ubansu yake so game da su tat Una da dan'uwansu Carami. Suna 
muhawara da ubansu suna ncman yardarsa don ya barsu su lafi da Yusulu. 

|2) Suka cire rigarsa, suka jefa shi da guga a cikin njiya. Sa'an nan suka sanya wa 
ngarsa jinin wata dabba da suka yanka, d6min ya zama alamar ccwa kcrkcci ya cinyc 
Yusufu. G.i ngarsa la fiaci da unin jikinsa Waiau jinin shi nc alamar ya mulu Sai suka 
mania ccwa kafin kcrkcci ya cin>e yaro a cskin ngarsa, sai ya kekkcta ngar tukun, 

(3) Muhawarar*u tare da ubansu. Ya nuna bait in ciki, amma kuma ya mayar da 
aPaman ga Allah. 12,Suratu Yusuf 343 \ T ^*}i *_»- muka bar Yusufu a wurin kayan- 
mu, sai kerkeci ya cinyc shi\ kuma 
kai, ba mai amincewa da mu ba ne, 
kuma ko da mun kasance masu 
gaskiya!" 

18. Kuma suka je, a jikin rigarsa 
akwai warn jinin Earya. Yace, ''A'a, 
zukatanku suka (cawata muku wani 
aFamari. Sai hafuri mai kyau I 
Kuma Allah ne Wanda ake neman 
taimako (a gunSa) a kan abin da 
kukc sifantawa." 

19. Kuma wani ayari (n yaje, sai 
suka aika mai ncman musu ruwa. 
sai ya zura gugansa, ya ce ? '*Ya 
busharata! Wannan yaro ne. M 
Kuma suka 66yc shi yana abin 
sayarwa. Kuma Allah ne Masanj ga 
abin da suke aikaiawa. 

20. Kumasukasayar ,2> dashida 
T yan kudi kadan, dirhamomi Kida- 
yayyu Kuma sun kasancc, a wurin- 
sa, daga masu isuwa da abu kadan. 

2L Kuma wanda ya sayc shi 
daga Masar u> ya ce wa malarsa, 
44 Ki girmama ma/auninsa, akwai 
tsammanin ya amfanc mu, ko kuwa 
mu nice shi da." Kuma kamar wan- 
can ne Muka labbatar ga Yusufu, a 
cikin Rasa, kuma domin Mu sanar 
da shi daga fassarai labaru, kuma Kb&i 


'•\S* .Ki< fi«2tta9w«^5 


< J * *j T^ £%* W&A*ASRi^ (II Aysin ya )c kusa da njiyar Yfitttftt, har suka karita shi ya ?ama bawa abin sayarwa 
a hannunsu- 

(2) Ayann, sun lafi da shi, sun iayai da shi a kan kutfi kadan. domin $un_&am» shi ba 
bawansu banc, txinto shi suka yi.Sabiklahak a kumc suka samugamcdashunbaccagare 
%u Kuma gudun kada iyaymsa su ganc shi, su rasa koine daga garc fchj gaba daya + 

(3) Yusufu a gidan saraula, kuma a akin halm girma da rfaukaka. Gidan A?xn 
Masar, watau Firiyim Mimsla, babban wannn Masar 12,SGratu Yusuf 344 \ T ^*}i *_»- Allah ne Marinjayi a kan al'amar~ 
inSa, kuma amma mafi yawan mu- 
tane ba su sani ba. 

22. Kuma a lokacin da ya isa 
mafi Karfinsa, Muka bashi hukunci 
da ilmi. Kuma kamar wancan ne 
Mukc saka wa masu kyaulatawa. 

23. Kuma wadda yake* 1 ' a cikin 
dakinta, ta neme shi ga kansa, 
kuma ta kukkullc Icoiofi, kuma la cc, 
"Ya rage a gare ka!** Ya ce, "Ina 
neman Isarin Allah! Lallc ShT nc 
Ubangijina. Yajcyautata mazau- 
nina. Lallc ne shi, masu zalunci ba 
.su cin nasara!" 

24. Kuma lallc nc, ta himmantu 
da shi. Kuma ya himmantu da ttain 
ha domin ya ga dalilin Ubangijinsa 
ba, Kamat haka dai, domin Mu 
karkatar da mummunan aiki da 
alfasha daga gare shi. Lallc nc shi* 
daga bayinMu zaBa6Bu yakc. 

25. Kuma suka yi tscre (2> zuwa 
ga Kofa. Sai ta (sage rigarsa daga 
bfiya, kuma suka i&ke mijinla a 
wurin kofar. Ta ce. M Mcnc ne saka- 
makon wanda ya yi nufin cuta game A -Al- fVX >-J 
■*r Af 


tfl&e ■* '4 Sjw; M$ rto*x2C&j (1) Yusufu ya Shiga cikin fitinar uwar tfakmsa, ZalTha Ya mat da aramann&a ga 
Ubangijtnsa wanda ya fitar da $hi daga njiya zuwa gidan saiautai Masar. kuma Ya ba shi 
liukuncL walau Annabel da i!mi da Ya saukar masa na ibada da mtramala Ya sanar da shi 
halal da haram kuma ya sanya masa tsaro daga ^unubi, 

(2) Idan namiji da mace sun hacfu > to, ba ya halaiia ga namijm ya dogara ga tlminsa 
na amanarsa* ya zauna tare da litmar Shaidan Saboda baka Yusufu ya gudu, la bi shi da 
haiin kasawar milium ga halm so bar bakin Eofa Suka ha<fu da mijlnta Ta mayat da 
maganar rawatsa ((tarya) a kan Yusufu. Shi kuma ya kare kansa da maganar gaskiya. Sai 
shaida za a nema. Ta himmantu da Jukarsa domin yd £i ya yi mala da'a ga ahin da take so 
daga gare shi alhah yam bawanta. shi kuma ya himmantu da dukarta domin ya tunkude 
macuci. Alfashar ila cc zina, cfitar kuwa iia ccdiika, dalllm Ubangijinsa slu nc bin sbart'ar 
Allah 12,SGratu Yusuf 345 \ T ■ fc i- Ji i jj- da tyalinka? Face a daurc shi, ko 
kuwa a yi masa wata azaba mai 
Hktafi.** 

26. Ya ce, **Ita ce ta neme ni a 
kaina." Kuma wuni mai shaida 
daga mutanenta ya bayar da shai- 
da: (I> "Idan rigarsa la kasance an 
tsage la daga gaba, to, ta yi gaskiya, 
kuma shi ne daga makaryata. 

27. "Kumaidanrigarsatakasan- 
ce an isagc ta daga baya, to, ta yi 
Karya, kuma shi ne daga masu gas- 
kiya/' 

28. Sa'an nan a lokacin da ya ga 
rlgarsa an tsage ta daga baya, ya ce. 
"Lalle nc shi, daga kaidinku ne, 
mata! Lalle nc kaidinku mai girnw 
ne! 

29. "Yusufu!Kakaudakaidaga 
wannan. Kuma ki nemi gafara 12 * 
domin laifinki. Lalle ne ke> kin 
feasance daga masu kuskure." 

30. Kuma wadansu mata u> a 
cikin Rirnin suka ce, "Matar Azi/ 
tana neman hadiminta daga kansa ! 
Ha(ufca T ya rufe zutiyarta da so. 
Lalle ne mu. muna ganin ta a cikm 
Bala bayyananna.** 

-r"3* (1) Bayardashaidaakanarada.maibayardashaidaryanagabatardaitaddmagana 
a kan Yusufu. domin a gamnsa tuhuma a kanu, ta rt kaifi. kuma zumunlarsa da ita ha la 
rfaukc shi ha ga kurkatar da magana domm ya luimake la. 

(2) Mai gida ya yi hukunct da yabon gjrman halin Yusufu da kuma ncman ya kashc 
maganar a nan* 

(3) Tscgumin mata a cikin gan da yadda malar A/i/ la yi magamn isegumm, la 
hanyar yi wa matan hyafa. Mace ha la kunyar mala 'yan'uwania ga irin wannan filina idan 
ta dame la* ita kadau baltc mala ga *u duka sun kamu a vikm larkon da ya kama ta. Sai ta 
gaya musu gaskiyar abin da ya auku a tsakSomta da Yusufu. a bayan ta rama /argin da 
suka yi mata. 12,SGratu Yusuf 34ft \ T ^}i *_»- 3L Sa'an nan a lokacin <J;i la ji 
labari game da makireinsu, sai ta 
aika kiran liyafa /uwa garc su, 
kuma la yi laitalin abincin da akc 
dogara wajen cinsa* kuma ta bai wa 
kowacc tfaya daga cikinsu wuKa, 
kuma lace, "Kafitoa kansu."To,a 
lokacin da suka gan shi. suka gir- 
mama shi, kuma suka yanyanke 
hannayensu, kuma suka ee. "Tsarki 
yana ga Allah! Wannan ba mulum 
ba ne! Wannan bai zama ba face 
Malaga nc mai daraja!" 

52. Ta ce. "To wannan nc fa 
wanda kuka zargc 111 ni a eikinsa! 
Kuma la lie nc, hafiTfea. na nemo shi 
daga kansa, sai ya tsare gida, kuma 
m ina rantsuwa, idan bai aikala 
abin da nake umurnin sa ba, hakiRa, 
ana cfaurc shi. HaKiKa, yana kasan- 
ccwa daga KasKanluttu/* 

33. Ya cc, "Ya Ubangijina! Kur- 
kuku ne mafi soyuwa a gare ni daga 
abin da suke kira na zuwa garc shi, 
Kuma idan ba Ka karkaiar da kai- 
dinsu daga gare ni ba, /an karkata 
zuwa garc su. kuina in kasancc daga 
jahilai" 

34. Sai Ubangijinsa Ya karfta 
masa, saboda haka Ya karkaiar^ da 
kaidinsii daga garc shi. LaUc Shi ne 
Mai jT, Masani. 

35. Sa an nan kuma ya bayyana 
a garc su a bayan sun ga alamomin. 

--'•",Wi; 

-T« ,f 


(I) A cikin maganar malar A/I/ a isakamn mala babu wala kunya. domin la tiuua 
kasawarsu Kuma akwai isfiratarwa ga Yusulu idan bat yi mat a da'a ba ga bukatarta gaic 
shi. 12,SGratu Yusuf 347 \ T ^ji *_»- lalle ne dai su daure shi har zuwa 
wani lokaci. 

36. Kuma wadansu samari biyu 
suka shiga kurkuku tare da shi. u> 
'Dayansu ya ce, "Lalle ne ni ? na yi 
mafarkin ga ni ina maisar gi^a. n 
Kuma day an ya cc, "Lalle nc in, na 
yi mafarkin ga ni ina dauke da 
wama a bisa kaina, isuntsayc suna 
ci daga gare ta. Ka ba mu labari 
game da fassararsu. Lalle ne mu, 
muna ganin ka daga masu kyauta- 
lawa" 

37, Yace/'Wamabineibazaizo 
muku ba wanda akc arzuta ku da 
shi face na ba ku labarin fassarar- 
sa (2 \ kafin ya ZO muku. Wannan 
kuwa yana daga abin da Ubangijina 
Ya sanar da ni, Lalle ne nT, na bar 
addimn mutane wadanda ba su yi 
imani da Allah ba, kuma game da 
Lahira T su kafirai ne. 

38. "Kuma na bi addimn iya- 
yena, Ibrahim da Is'hak'a da YaEu- 
ba, Ba ya yiwuwa a gare mu mu yi 
shirka da Allah da komc. Wannan 
yana daga falalar Allah a kanmu da 
mutane, amma mafi yawan mutane 
ba su godewa. 

39, "Ya abokaina biyu na kur- 
kuku' Shin iySycn giji dabam-da- 
bam ne maflya alheri ko kuwa Allah 
Makadajci Mai tanfewasawa? 

f# t '-..'-'A »: ~>r 


(1) Yu&ufu a cikin kurkuku (are da abokan shigarsa kurkukun, Kuma yana fassara 
mararki a bayan kiransa ziiwa ga addini. 

(2) Kdwaw inn abin nc kafin in gan shi da idona, zan >ya gaya mukunaiTiitsa. katnar 
yaddalsayacc/ina bakulabannahindakukcciagidaicnku/' A Surai Al Iniranaaya u 
49. 12,SGratu Yusuf 348 \ T ij~*# i^y* 40. "Ba ku bauta wa kome, bai- 
cinSa. face watfansu sunayc wadan- 
da kuka ambace SU, ku da uban- 
ninku. Allah bat saukar da warn 
dalili ba game da su. Babu hukunci 
lace na Allah. Ya yi umurnin kada 
ku bauta wa kowa face Shi. Wan- 
can ne addini madaiduiei. kuma 
amma mafi yawan mulanc ba su 
sani ba. 

4L "Ya abokatna biyu, na kur- 
kuku! Amma dayanku, to, zai sha- 
yar da uban gidansa giya, kuma 
gudan, lo. za a isTre shi, sa'an nan 
tsuntsaye su ci daga kansa. An hu- 
kunta aFamarin, wanda a cikinsa 
kukc yin faiawa." 

4Z Kuma ya cc da wanda ya 
tabbatar da ucwa shi tnai kubuta ne 
daga gare su, "Ka ambace ni a 
wurin uban gjdanka." Sai Shaidan 
ya mantar da shi tunawar ubangi- 
jinsa, saboda haka ya zauna a cikin 
kurkuku 'yan shekaru. 

43, Kuma sarki ya cc. "Lalle nc. 
na yi mafarki;' 11 na ga shanu bak- 
wai masu Kiba, wacfansu bakwai 
ramammu. sunacin su, da zangarku 
hakwai kore-korc da wacfansu Ke- 
Kasassu. Ya ku jama*a! Ku yi mini 
fatawa a cikin mafarkina, idan kun 
kasance ga malarki kuna fa&sa- 
rawa," — *-** 


~; >$*:& wh;J , *-^i Jr* &j^ja\ U£ft&&&&£& 


-Ms>$SSj ,r,r. »*-,«— ».\^ 1.^'''',' •p*** > K ?r 


^&t&ge&!ui (I) Malarkm Sarki wanda zai zama sanadm filar Yibufu daga kurkuku Watuian 
yana rtuna ba a keSance ytn mafarki ga Musulmi kawai. kaltri ma yana ytn mafarki, Ba 
a lya fassara malarki sai da ilmm AlEur'ana da Hadisi du kuma sanin al'adun mulanc 
Malarki ha ya /ania hujja sdi idan wani annabi ya fassara sh» 12,Suratu Yusuf 349 \ T ■ fc i- Ji ijj- 44. Suka ce, **Y£ye-yayen ma* 
farki nc, kuma ba mu zamo masana 
ga fassarar vaye-yayen mafarki 
ba." 

45. Kuma want) an da ya kuftuta 
daga eikinsu ya ce, a bayan ja yi 
lunani a lokaci mai tsawo, * 4 Ni, ina 
ba ku labari game da fassararsa Sai 
ku aike ni." 

46. "Ya Yusufu! Ya kai mai ya- 
wan gaskiya! Ka yi mana latawa a 
cikin shanu bakwai masu Kiba, wa- 
dansu bakwai ramammu suna cin 
su, da zangarku bakwai kfiravc da 
wadansu Keltasassu, isammanma in 
koma ga mulanc, isammaninsu za 
su sani." 

47. Yace/'Kunashuka, shekara 
bakwai tutur, sa'an nan abin da 
kuka girbc, sai ku bar shi, a cikin 
zanganniv ; ■;: sai kadan daga 
abin da kuke ci. 

48. "Sa'an nan kuma wacfansu 
bakwai masu tsanani su zo daga 
bayan wancan, su cinye abin da 
kuka gabiilar dominsu, face kadan 
daga abin da kukc adanawa. 

49* "Sa'an nan kuma wala she- 
kara ta zo daga bayan wancan, a 
cikinta akc yi wa mutanc ruwa mai 
albarka, kuma a cikinta suke mat- 
sar abin sha." 

50. Kuma sarkm ya ce, "Ku zo 
mini da shi/* To, a lokacin da man- 
zo ya je masa (Yiisufu), ya cc, "Ka 
koma zuwa ga uban gidanka, sa'an mtfs&xggtessm a.< -• *^ * & .A 3k ^J^**&jH/H 


* *T ,*'*■ ©iAWUjjBJl -r H 


,9 }^z£ vu £ 5j£j ^i& j til «5 ■ j& { I ) Barin halsi a cikin /anganniyarsa shi ne mat*anin ruftcwarsa, ko wadansu (sutsotM 
da suke cin fit. 12*Sflratu Yusuf 35(1 \ T i^A-ji i jj- nan ka tambaye shi : Mcne nc halin 
matayen nan wadanda suka ya- 
nyanke hannayensu? Litlle ne 
Ubangijina ne Masani game da 
kaidinsu," 

5L Ya ce, "Mene ne babban 
al T amarinkiL a lokacin da kuka 
nemi Yusufudagakansa? T *Sukace. 
"Tsarki ga Allah yake! Ba mu san 
wani mummunan aiki a kansa ba," 
Matar Azi? la ce, "Yanzu fa gas- 
kiya (1> la bayyana. Ni ce na neme 
shi daga kansa. Kuma lalle ne shi. 
hakiRa, yana daga masu gaskiya. 

52. "Wancan nc, domin ya san 
cewa lalle ne ni ban yaudaure shi ba 
a fioye, kuma lalle Allah ba Ya 
shiryar da kaidin mayaudara. 

55. "Kumabani kuftuiardakai- 
na. Lalle nc rai, ha£iEa, mai yawan 
umurni ne da mummunan aiki, face 
abin da Ubangijina Ya yi na raha- 
ma. Lalle Ubangijina Mai gafara 
nc, Mai jin Rai/* 

54. Kuma sarkin ya ce, **Ku zo 
mini da shi in kc6e shi ga kaina." 
To, a lokacin da Yusufu ya yi masa 
magana sai ya ce, "Lalle ne kai a 
yau, a gunmu, mai daraja ne, 
amintacee." (2> 

55. Ya ce, "Ka sanya ni a kan 
taskokin Rasa. Lalle ne m, mai tsa- 
rewa ne. kuma masani." iaM^fufts,? -J\ ©jy? &3A& 5# '^15 *£■&» &£ vffl S> 


-4tfwa -mr\i a- i. 


©y (1) Da wannan magana la malar AzTzZalTha ana fahiroiarua ni musulunta ta hannun 
Yusufu kalin a daure shi. 

(2> Magaiiar da Yusuf ya gaya wa sarkj lfikaan da ya)c masa ha a fade la ba.saidaian 
nuna ta KSyalar da shi har ya yabe shi da c£wa shi mai daraja nc amintaccc 12,Suratu Yusuf 351 \ T ***-*# *_»- 56. Kuma kamar wancan ne 
Muka bayar da iko ga Yusufu a 
cikin Rasa" 1 yana sauka a inda duk 
yakcso. Muna samunwanda Muke 
so da rahamarMu, kuma ba Mu 
lo/ariar da ladar masu kyautalawa. 

57, Kuma lalle ladar Lahira cc 
mafi alhcri ga wadanda suka yi 
imani, kuma suka kasance masu 
taKawa. 

5<S, Kuma *yan*uwan (2) Yusufu 
suka jc, sa an nan suka shiga a garc 
shi. sai ya gane su, alhali kuwa su f 
suna masu musunsa, 

59. Kuma a lokacin da ya yi 
musu tattali da lallalinsu, ya cc, 
"Ku zo mini da wani dan'uwa naku 
daga ubanku. Ba ku gani ba cewa 
lalle ne nl ina cika ma'auni, kuma 
m ne mafi alhcrin masu saukarwa? 

60. "Sa'an nan idan ba ku zo 
mini da shi ba, to, babu awo a gare 
ku a wunna, kuma kada ku kasance 
ni." 

61. Suka cc, "Za mu neme shi 
daga ubansa. Kuma lalle ne mu, 
hafifea, masu aikaiawa ne/* 

62. Kumayaecwayaransa/'Ku 
sanya hajjarsu a cikin kayansu* 
tsammaninsu suna gane la idan sun 
juya ZUWS ga mulanensu. tsamma- 
ninsu, za su komo." 


*:• ._>: Sfc S^EaasM^suaB '*- -i VZA t , ?'- 


'iss >Jo^J 


©cjjp 


(1) Lokacin da Yusufu yana aikin LsUalin arzikin Icasa a cikin shckarar wadila. ya 
mallake Gasar Masar duka a lokacin da wahala da yunwa suka auku. 

(2) 'Yan'uwun Yusufu sun zo suna ncman awo a gunsa, ya gsnc su domin baitauyc ko 
mafalauri bai fayecanja kamanmnsa ba, amma su. hasu ganc shi ba. saboda haibat imilki 
da kwarjinin halittaisa a bayan ya zama babban mulum ga idonsu a mda ba su zalon sa 12.Suratu Yusuf 352 > T *X->y i_>_f- 63. To. a lokacin da suka koma 
zuwa ga ubansu. suka ce, "Ya ba- 
banmu 1 An liana mu awo. sai ka 
aika dan'uwanmu tare da mu. Za 
mu yi awo. Kuma lalle ne. haitiRa 
mu, masu lura da shi ne." 

64. Ya ce. "Ashe, za ni amincc 
muku a kansa? Face dai kamar 
yadda na amincc muku a kan dan- 
'uwansa daga gabani. sai dai Allah 
ne MarTtTcin masu isari, kuma Shi 
ne Mafi rahamar masu rahama." 

65. Kuma a lokacin da suka 
budc kayansu. suka sami hajjarsu 
an mayar musu da ita, suka ce, "Ya 
babanmu! Bamuzalunci! Wannan 
hajjarmu ce an mayar mana da ita, 
kuma mu nemo wa lyalinmu abinci, 
kuma mu kiyaye dan'uwanmu, 
kuma mu Kara awon kayan rak'umi 
guda. wancan awo ne mai sauKi." 

66. Ya ce, "Ha /an sake shi tare 
da ku ba. sai kun kawo mini alka- 
warinku daga Allah, hakika, kuna 
dawo mini da shi, sai fa idan an 
kcwaye ku." To. a lokacin da suka 
yi masa alkawari. ya cc, "Allah ne 
WakTli a kan abin da muke fada." 

67. Kuma ya ce, "Ya ifiyana! 
Kada ku shiga ta Kola guda. ku 
shiga ta Icofofi dabam-dabam."' 

*SJi8$k8ijfffo (I) Yafcubu ya umurci diyansa su shiga gann, ta Rufofi dabam-dabam. yana nuna 
ccwa yana gudun kyawurtsu da yawansu zai ja hankaltn mulanc /uwa garc su. A cikin 
mulatto akwaj masu kamhun bakadamugun nuftkodayakc Yafc'uhaacikinhalinhaka^ya 
a/a tawakkalin^a ga Allah. Ya yi abin da yakc zaion alhen nc. wanda bat sa&a wa shan'a 
ba Amma kuma yi yi haka nc a kan wani ilmi da Allah Ya sanar da shi ccwa a wannan 
filar lasu cc Allah ?a\ yi sanadin sake saduwai^u da Yusufu saboda haka ya umurcc su da 
su shiga la Eofofi dabam-dabam. domtn mutum shi kadai ya fi simun damar la'amnialin 
saaifi mulane da abubuwa. Kuma ta yin haka* yana uammanin wamnsu zai ga Yusufu 12-Suratu Yusuf 353 \ T ci-ji «.»- kuma ba na wadatar muku kome 
daga Allah. Babu hukunci face 
daga Allah, a gare Shi na dogara. 
kuma a gare Shi masu dogara sai su 
dogara." 

68- Kuma a lokacin da suka Shi- 
ga daga inda ubansu ya umurce su 
wani abu bai kasancc yana 
wadatarwa a kansu daga Allah da 
komai ba face wata bukata ce a ran 
YaRubu, ya bayyana la. Kuma lalle 
nc shi, ha£Uca, ma'abucin wani ilmi 
nc ga abin da Muka sanar da shi, 
kuma mafi yawan mutane ba su sani 
ba. 

69. Kuma a lokacin da suka Shi- 
ga wajen Yusufu, ya tattara dan- 
'uwansa ZUWa gare shi, ya ce, "Lalle 
nT ne dan'uwanka. saboda haka 
kada ka yi baKin ciki da abin da 
suka kasance suna aikalawa." 

70. Sa'an nan a lokacin da ya yi 
musu lailali da tattalinsu, sai ya 
sanya ma'auni a cikin kayan dan- 
'uwansa sa'an nan kuma mai yeku- 
wa ya yi yekuwa, "Ya ku ayari! 
Lalle ne, hakika ku 6arayi ne." 

71. Suka ce, kuma suka fuskanta 
/uwa gare su, "Mene nc kuke 
nema?" 

72. Suka ce, "Muna ncman 
ma'aunin sarki. Kuma wand a ya zo 
da shi, yana da kayan rakumi daya. 
kuma ni nc lamuni game da shi." 

73. Suka ce. "Tallahi! Lalle ne, 
hadlca, kun sani, ba mu zo don mu 
yi 6arna a cikin Rasa ba, kuma ba 
mu kasance &arayi ba." 


Ssra * » wJz&A 


\ -'U '"c ■ : ' *J1 £Busg;&K A^. * to hfiJH 


j- l' r* 


12-SGratu Yusuf 35-1 > T cA-ji ijy 74. Suka cc, "To, mene ne saka- 
makonsa idan kun kasance malcar- 
yata?" 

75. Suka ce, "Sakamakonsa, 
wanda aka same shi a cikin kayan- 
sa, to, shi ne sakamakonsa/" ka- 
mar wancan ne muke saka wa a//a- 
lumaj." 

76. To, sai ya fara (bincike) da 
jikunansu a gabanin jakar tfan'- 
uwansa. Sa'an nan ya fitar da ita 
daga jakar dan'uwansa. Kamar 
wancan muka shirya wa Yusufu. 
Bai kasance ya kama dan'uwansa 
a cikin addinin (dokokin) sarki ba, 
face idan Allah Ya so. Mima cfau- 
kaka darajoji ga wanda Muka so, 
kuma a saman kowane ma'abucin 
ilmi akwai wani masani. 

77. Suka ce, "Idan ya yi sata, to, 
lalle ne wani dan'uwansa ya tana 
yin sata a gabaninsa." Sai Yusufu 
ya boye' 1 ' ta a cikin ransa. Kuma 
bai bayyana ta ba a garu su, ya cc, 
"Ku ne mafi sharri ga wuri. Kuma 
Allah nc Mall sani daga abin da 
kukc sifantawa." 

0^&HSft3 > .' .5*- - o**fe> 

(1) Shariar BanT Y;Ta£Gbu ttaceana bautarda fiarawushekaraguda. Wannan shine 
shari'ar da Turawa suka dauka suka mayar da Ha tfaurm kurkuku da bauiar da 5arawo a 
ctkin mudda ayyananna 

(2) Tan\iwan Yu&ufu sun fa<fi ccwa dan'uwan Btnyammu ya tafta yin saia, domin 
su nuna ccwa a wajcn uhansw tsarkakakku nc daga yin sata Shi kuma wanda ya yi salan ya 
gade la nc daga waieu uwar&a, domin wani shaEiKin^a (Yusufu) ya I a 6a yin sita> To. sai 
Yusufu ya ce a ransa "Ku nc dai mart shainn imitane. Allah nc Mafi sanj daga abin da 
kukc aifanlawa/' 

Asalm wannan magana wala goggonsaoe(Shi Yusufu) rfiyar Is'hafca, ta riEcshi.yana 
yarn, har a lokactn da ubansa (Yafiubu) ya so ya karfic shi daga garc la, sai ta yi kaidin 
sanya kayan sala a cikin ngarsa (Yusufu) domin ta hana uban ifaokarsa 

A wala ruwaya kuma an cc shi (Yusufu) ya daukc wani mutummulumi nc na /.inari 
(gunki) ya karairaya shi. Doti haka 'yati'utt'ansa suke jingina sata a gare shi 12,Suratu Yusuf 355 \ T ^*}i *_»- 78. Suka ce/'Ya kai A/i/u! Lal- 
le ne yana da wani uba, tsoho mai 
daraja, saboda haka. ka kama 
dayanmuamatsayinsa, Lallc nemu, 
muna ganin ka daga masu kyauta- 
tawa. 

79. Ya ce, "Allah Ya isare mu 
daga mu kama wani face wanda 
muka sami kayanmu a wurinsa. 
Lallc ne mu, a lokacin nan, haJcTEa, 
azzalumai nc/* 

80. Saboda haka, a lokacin da 
suka yanke tsammani daga gare shi. 
sai suka Bta suna masu ganawa. 111 
Babbansu ya ce, "Shin, ba ku sani 
ba cewa lalle ne ubanku ya riKi 
alkawari daga Allah a kanku, kuma 
daga gabanin haka akwai abin da 
kuka yi na aakaci game da Yusufu? 
Saboda haka, ba /an gushc daga 
kasar nan ba face ubana ya yi mini 
i/ni, ko kuwa Allah Ya yi hukunci a 
gare ni, kuma Shi nc Mafi alherin 
mahukunta. 

8L '*Ku kuma zuwa ga ubanku, 
ku guyamasa: Yababanmu, lallc ne 
danka ya yi sata, kuma ba mu yi 
shaida ba face da abin da muka 
sani, kuma ba mu kasancc mun san 
gaibu ba. 

82, "Kuma ka tambayi alRarya 
wadda muka kasancc a cikinia, da 
ayan wanda muka gabato a cikinsa, 
kuma lalle ne, halaEa, mu masu 
gaskiya ne/ » 

[ '<r; k' - . ..** 


{It 'Yan'uwan Yusufn sun yank? isammamn samun Binyaminu daga sharfa. sun 
koma suna ganawa a isakanlnsu Sai dai wadannan diyar«Mi nc domm su, suna Masar 12,Sflratu Yusuf 356 \ T *^ji *_»- 83. Ya cc. "A'a, zukalanku sun 
(cawala wani aPamari a garc ku. Sai 
haKuri mai kyawo, akwai tsam- 
manin Allah Ya zo mini da su gaba 
daya (Yusufu da 'yan'uwansa). Lal- 
le ne Shine Masani, Mai hikima." 

84. Kuma ya juya daga garc su, 
kuma ya ce, "Ya baRin cikina a kan 
Yusufu!" Kuma idiinunsa suka yi 
fari saboda huznu sa*an nan yana la 
hadewar haushi. 

85. Suka ce, "Tailahi! Ba za ka 
gushe ba, kana ambaton Yusufu,* 1 * 
bar ka kasancc mai rauni (cwarai, 
ko kuwa ka kasance daga masu 
halaka." 

86. Ya cc, "Abin sani kawai, ina 
kai Earar bafcin cikina da sunona 
zuwa ga Allah, kuma na san abin da 
ba ku sani ba daga Allah. 

87. "Ya diyana! Sai ku lafi ku 
nemo labarin Yusufu (i> da dan- 
'uwansa. Kada ku yankc tsammani 
daga rahamar Allah, I-allc nc, babu 
mai yankc tsammani daga rahamar 
Allah face mulanc kafirai." 

88. Sa'an nan a lokacin da suka 
shiga gare shi suka ce, "Ya kai 
Azizu! Cuta la shafc mu t mu da 
iyalinmu, kuma mun /o da wata 
haja maras Rima. Sai ka cika mana 
hi, i a m i j ] . kuma ka yi sadaka a gare t<* ti ^Jfiti 'V' trt. r ¥*r il'V 0*j&&^»Xh&fim * ^r. 


&k# " < J "5 '\\ *"" < i ' 


®&4-<P .1- -r. i ~ 


1^1 - »ll Pi „J 


(1) Mat isohonlaifi ha ya son ya jiana amhatonsa, saboda haka fyanllWU Yusufu) 
sukc zarpn babansu da ambaion (nina) Yusufu, 

(2) A nan YaEGbu ya bayyana inn llmirv da Allah Ya sanar da shi, eewa YGsuru yana 
nan da ransa, kuma sun yi kusa su sSdu da. |una. 12-Suratu Yusuf 357 > T ci-j( i^j- mu. Lallc nc Allah Yana saka wa 
miisu yin sadaka* 1 *." 

89. Ya ce, "Shin. kun (Z1 san 
abin da kuka aikata ga Yusufu da 
tfan'uwansa a lokacin da kuke 
jahilai?" 

90. Suka cc. "Shin ko, lalle ne. 
kai ne Yusufu?" Ya ce v "N7 nc 
Yusufu, kuma wannan shi ne cfan- 
'uwana. HaicTka Allah Ya^yi fala- 
la a gare mu. Lalle ne, shi wanda 
ya bi Allah da taicawa, kumu ya yi 
hakuri, to, lalle ne Allah ba Ya 
tozarta ladar masu kyautatawa." 

9L Suka ce, "Tallahi! Lallc ne 
haklKa, Allah Ya z£6e ka a kanmu, 
kuma lallc ncmun kasance. haJcTka. 
masu kuskure." 

92, Yace, "Babuzargiakankua 
yau. Allah Yana gafarta muku, 
kuma Shi ne Mafi rahamar masu 
rahama. 

93. "Ku tafi da rigata wannan, 
sa'an nan ku jefa ta a kan fuskar 
mahaifina, ?ai koma mai gani. 
Kuma ku zo mini da iyalinku haki 
tfaya," 94. Kuma, a lokacin da ayari (3) ya bar (Masar) ubansa yacc. "Lalle 
ne. ni ina shakar iskar Yusufu. ba 
domin kuna Karyata ni ba." '.it >\'f\% '- 


o*y 
fej$2oty£S£i^{ij9 (1) Wannan ya nuna ba a haramia sadaka ba ga Annahiwau da suka gabaia, sai tj 
Annabinmu Muhammadu, iMra da aminem Allah su tabbata a gare shi, shi da danginsa na 
kusa aka liana wa cin sadaka 

(2) Yisufu ya bayyana ga van uwansa, kuma sua yafc wa (una lisifi 

(?) YiiKuba da jTkokinsa. Yana gaya musu, ccwa yana slialcar Eanshin Yiisiifu. su 
kuma suna jingma shi ga rudcwar tsufa domin rabonsa da Yusufu shckara lalatin da biyar 
/uwa arba'in. 12,Sflratu Yusuf 358 \ T *^-_« *^^- 95. Suka ce, 'Tallahi, lalle ne, 
Kiii. haKika, kana a cikin 6atarka 
dadadtfa." 

96. Sa'an nan a lokacin da mai 
bayar da bushara ya je, sai yajefa ta 
a kan fuskarsa, sai ya koma mai 
gam. Ya ce. "Shin, ban gaya muku 
ba. liille ne, ni ina sanin abin da ba 
ku sani ba daga Allah?'' 

97. Sukace_"Yaubanmu! ul Ka 
nema mana gafara ga zunubanmu, 
lalle ne mu> mun kasanec masu 
kuskure." 

98 Ya ce. "Da sannu za ni ncmu 
muku gafara daga Ubangijina. Shi 
nc Mai gafara, Mai jin Kai/* 

PP. Sa'an nan a lokacin {2) da 
suka shiga gun Yusufu. ya tallara 

mahaifansa biyu a garc shi, kuma 
yaee, "Ku shiga Masarin Allah Ya 
so, kuna amintattu." 

100. Kuma yacfaukaka iyaycnsa 
biyu a kan karaga, sa'an nan suka 
farfi a garc shi. suna masu sujada. u) 
Kuma ya cc, "Ya babana! Wannan 
ita ce fassarar mafarkin nan nawa 
Lalle ne Ubangijina Ya sanya shi ya 
labbala sosai, kuma lalle ne Ya 3&X+ yftsSJfi Ct&V 


H w-y, -*t <%fi**-t J^lO^jB <if > * -rtf 


to •**1ft *J^^Ja>JawiJ»^^u%j 

(1) T>iyan Yafc'Qbu suna iKrari d;i laifinsii, suna nctn:m Allah Ya gafarta musu gab» 
ifayd- Ubamu yana jinkirta nema miiMj gafara pun Allah bar a lokacin asuha kd kuwa 
daren Jununa j domin ya yi ruKo a lokacin karftar addu'a. Wannan ya nun a ana lya ne man 
mai albarka kd want mutum ya >i wa warn munim addifa. 

(2) Yusufuyasadudaubansada uwarsa. A Larabci anarmjayarda aba a kan mva. ■ 
cc ubanm biyu. kuma ga Hausa ana rinjayar da uwa a kan.uba. a ce uwayc biyu 

(3) Sujada idan la zama da umurmn Allah ne ga kowa* to, ba la da laifi duk yadda 
lake, amma idan an yi la ba mda Allah Ya ajlye la ba, to, ia zama kalirci. A Musulunei 
gatsuwa da duEawar kai haram cc, waifansu Malamai sun cc idan ba la kai ga ruku'i ba, 
makaruhi ce, amma idan la kai ga ruku'i la /ama haramun ga duka malamai, watsiu 
iima'm malamai sun haramta du&awar da ta kai ga rukuY 12,Suratu Yusuf 359 \ T ***-*# *_»- kyautatagamedani alokacinda Ya 
fitar da ni daga kurkuku. Kuma Ya 
zo da ku daga Eauye, a bayan Shai- 
dan ya yi fisgar 6arna a Isakanina 
da tsakanin 'yan'uwana. Lallc nc 
Ubangijina Mai lausasawa ne ga 
abinda Yakcso. Lallc nc Shu Shine 
Masani* Mai hikima. 

101 "Ya Ubangijina. (l> lallc ne 
Kj ba ni daga mulki, kuma Ka 
sanar da ni daga fassarar labaru. 
Ya Mahaliccin sammai da Itasa! 
Kai ne MajiBincina a duniya da 
Lahira, Ka karfti raina ina Musul- 
mi, kuma Ka nskar da ni ga sa- 
lihai." 

102. Wannan daga (2) labarun 
gaibi ne. Muna yin wahayinsa zuwa 

gare ka t kuma ba ka kasance a 
wurinsu ba a lokacin da suke yin 
niyyar zarlar da afamarinsu, alhali 
suna yin makirci. 

103. Kuma mafi yawan mutane 
ba su zama masuTmani ba, ko da ka 
yi kwatfayin haka* 

104. Kuma ba ka tambayar su 
wala lada a kansa. ShTbai zama ba 
lace ambaio domin halittu. 

105. Kuma da yawa, wata aya a 
cikin sammai da kasa, suna shu- 
dewa a kanta, kuma < : . suna biji- 
rewa daga gare ta. £l 5-tll***- *- -j 


-*» 


»- 

(II Yitaufu yana addu'a a Eanhcn rayuwarsa. yana ncman Allah Ya cika ma*ii lia 
Tmim. 

(2) Karfafawa da Earin tamhiln daga abin da suiar ta (cunsa, daga nan har zUWft 
Earshcnia. 12,Suratu Yusuf 360 \ T ^*}t *_»- 106. Kuma mafi yawansu ba su 
yinlmam da Allah face kuma suna 
masu shirki. 

107. Shin fa, sun amincc cewa 
wata masifa daga azabar Allah ta zo 
musu ko kuwa Tashin ICiyama ta zo 
musu kwatsam. alhali su ba su sani 
ba? 

108. Ka cc, "Wannan ce han- 
yata (l1 ; ina kira zuwa ga Allah a 
kan basira, m da wadanda suka hi 
ni, kuma isarki ya labbala ga Allah ! 
NT kuma, ban /a ma daga masu 
shirki ba/' 

109. Kuma ba Mu aika ba a 
gabaninka lace ma/ajc, Muna wa- 
hayi zuwa gare su, daga mutancn 
Rauyuka. Shin fa, ba su yi tdfiya a 
cikin Rasa ba, domin su duba yadda 
aKibar wadanda suka kasance daga 
gabaninsu la zama? Kuma lalle nc 
gidan La hi r a shi ne mafi alhcri ga 
wadanda suka yi takawa? Shin fa. 
ba ku hankalta? 

110. Har a lokacin da Man/anni 
suka yanke tsammani, kuma suka 
yi zaton cewa an jingina su ga 
Earya, sai iaimakonMu ya jc masu, 
saan nan Mu Iserar da wanda 
Muke so, kuma ba a mayar da 
azabarMu daga mutane masu laid 

///. Lalle nc> hakika, abin kula 
ya kasance a cikin fc'issoshinsu 
ga masu hankali Bai kasance 

^jfe^4^-3 (I) Bin hukuncin Allah kamar yadda Kissar Yiisufu la nuna cewa, a kowane hali 
mutuni ya kasance akwai yadda Allah Ya yi umurnt a wannan liilm da u ht Shi. wanda ya 
hi umurntn Allah, to, /ai daukaka a duniva kuma Allah ba zai tozartar da ladarsa a I .ahira 
ba. 13.Suratur Ra'ad 3fil \ t ■»*> hr wani (ciriciran labari ba. kuma 
arama shi gaskalawa no ga abin da 
yakc a gaba garc shi, da rarrabewar 
dukan abubuwa. da shiriya da raha- 
ma ga muiane wadanda suka yi 
imani. Tana karantar da tauhidi, bisa jan hankali ga duba zuwa ga 
ayoyin halilta, da bayanin kiran Allah zuwa ga muiane, da labbatar 
da Manzancin Annabi Muhammadu, a cikin magana mai mrfi ga 
hankali. 
Da stman Allah, Mai rahama, Mai jin kai L A, L M. R.Wadancan ayoyin 
littafi ne. kuma abin da aka saukar 
gare ka daga Ubangijinka ne gas- 
kiya, kuma amma mafi yawan mu- 
tanc ba su yin imani. 

2. Allah Shi ne Wanda Ya tfau- 
kaka sammai, ba da ginshiEai ba 
wadanda kuke ganin su. Sa'an nan 
kuma Ya daidaita a kan AParshi, 
kuma Ya hore rana da wata, kowa- 
ne yana gudana zuwa ga ajali amba- 
tacce. Yana shirya al'amari, Yana 
rarrabe ayoyi daki-daki, mai yiwu- 
wa nc ku yi yaftini da hacfuvva da 
Ubangijinku. 

y s a* Jt&fc -rtJ&S C -■ , r* ; ^>-' 


^■*fP 13.Suratur Ra'ad 362 \ r j* Ji i^ J. Kuma Shine Wanda Yashim- 
fida Rasa, kuma Ya sanya duwSt.su 
da koguna a cikiuta. kuma daga 
dukan "ya'yan itace Ya sanya 
ma'aura biyu cikinsu. Yana sanya 
dare ya rufe yini. Lalle ne a cikin 
wancan, haRiRa akwai ayoyi ga mu- 
tane wacfanda sukc yin tunani, 

4. Kuma a cikin Rasa akwai yan- 
kuna masu maKwabtaka, da gonaki 
na inabobi da shuka, da dabinai iri 
guda, da wacTanda ba iri guda ba, 
ana shayar da su da mwa guda. 
Kuma Muna iTfTta sashensa a kan 
sashe a wajen ci. Lalle ne, a cikin 
wancan akwai ayoyi ga mutane wa- 
cfanda suke hankalta. 

J. Kuma idan ka yi mamaku to, 
mamakin kam shi ne maganarsu* 
"Shin, idan muka kasance turBaya, 
za mu zama a cikin wata halilla 
sabuwa? Wadancan ne, wacfanda 
suka kafirta da L'hangijinsu, kuma 
wadancan akwai RuRumai a cikin 
wuyoyinsu, kuma wacfancan ne 
abokan wuta. Su, a cikinta. masu 
dawwama ne. 

6 Kuma suna neman kadagag- 
gawa da azaba a gabanin rahama, 
alhali kuwa abubuwan misali sun 
gabata a gabaninsu. Kuma lalle ne 
Ubangijinka, haRiRa, Ma'abucin 
gafara ne ga mutane a kan zalun- 
cinsu. kuma lalle ne Ubangijinka, 
haRiRa. Mai tsananin uRuba ne. 

7. Kuma wacfanda suka kafirta 
suna ccwa, don me ba a saukar da 
wala aya a gare shi ba daga Ubangi- 
jinsa? Ahin sani kawai, kai dai mai 
*-!'• ft#JM& J * S i-'-i 4'^u 13.Suratur Ra'ad 363 * r ••*> br gargadi ne kuma a cikin kowadannc 
mutane akwai mai shiryarwa. 

8. Allah Yana sanin abin da ko- 
wace mace take daukc da shi a 
cikinta, da abin da mahaifu suke 
ragewa 1 " da abin da suke fcaiawa. 
Kuma dukkan kome, a wurinSa, da 
gwargwado yake. 

9. Shi ncMasanin fakedabayya- 
ne, Mai girma, Madaukaki. 

10. Daidainedagagareku, wan- 
da ya asirla magana da wanda ya 
bayyana game da ita, da wanda 
yake shi mai neman Boyewa ne da 
dare, da mai bayyana a cikin 
tafiyarsa a hanya da rana. 

//. (Kowannenku) Yana da wa- 
dansu mala'iku masu mayc wa juna 
a gaba gare shi da baya gare shi, 
suna tsare shi daga umurnin Allah. 
Lalle ne, Allah ba Ya canja abin da 
yake ga mutane sai sun canja abin 
da yake ga zukatansu. Kuma idan 
Allah Ya yi nufin wata azaba game 
da mutane. to, babu mai mayar da 
ita, kuma basuda wanimaji6inci (I) 
baicin Shi. 

12. ShT ne Wanda Yake nuna 
muku walkiya domin Isoro da 
tsammani, kuma Ya kiiga halittar 
giragizai masu nauyi. 

13. Kuma aradu tana tasbihi 
game da gode Masa, da mala'iku 
domin taoronSa, Kuma Yana aiko 
(l| Rapowar lokacin akin ko Earuwaria 

(2) Babu wani majiBina buiein Allah* wanda zai iya tsirar da su daga azabarSa 13.Suratur Ra'ad Hi * 1 J*j» >J>- t^awawwaki, sa*an nan Ya sami 
wanda Yakc so da su, alhali kuwa 
su* suna jayayya a eikin (aramarin) 
Allah, kuma Shi ne mai tsananin 
hlla. u> 

14. Yana da kiran gaskiya, kuma 
wadanda (kafirai) suke kira ban 
cinSa, ba su karfta musu da kome, 
face kamar mai shimtkfa lafukansa 
zuwa ga ruwa (na girgijc) domin 
(rowan) ya kai ga bakinsa, kuma shi 
ba mai kaiwa gare shi ba. Kuma 
kiran kafirai (ga wanin Allah) bai 
zama <2) ba lace yana a cikin Bata. 

15. Kuma saboda Allah, wanda 
yakc a cikin sarninai da kasa suke 
yin sujada, so da lei, kuma da 
inuwoyinsu, a sale da maraice. 

16. Ka ce, ,l Wane ne Ubangijin 
sammai da Gasa?" Ka ce, "Allah", 
Ka ce, "Ashe fa, kun riKi wadansu 
masoya baicin Shi, wadanda ba su 
mallaka wa kansu wani amtani bu. 
kuma haka bii su lure wala cuia?" 
Ka ce, "Shin makaho da mai gani 
suna daidaita? K6 shin, duhu da 
haske suna daidaita? Ko sun sa- 
nya ga Allah wadansu abokan ta- 
rayya wadanda suka yi halttta ka- 
mar halittarSa, saan nan halittar ta 
yi kama da juna a gare su?" Ka ce T 
"Allah ne Mai halitla komc, kuma 
Shine Matfaukaku Marinjayi." o - > < J f —< %-M \'."s f\ &015&3i&ViM (1) Hlla, ila cc makirci, Allah Yana a^iibla masu >in hlla ga addininSa, da azaba mai 
isanani. kuma Ya kama su da hihrsu u hanyai da ba su sam ba. 

(2) Allah Mammallakm ruwa, Yana kiran mutant; domin Ya ba mi ruwan, su sha Su 
kuma kSfirai suna kiran wadansu abubuwa dabam warfanrta ko karfta musu kiran ha ?k su 
lya yi ba, kuma suna ncman ruwa daga garc sti, alhali kuma ba su mallaki komc ba Walau 
Mai abu Yani kiran su domin Ya ba su. sun ti kar6a nia&a, sai suna kiran warn wanda bai 
mallaki komc ba, suna rotcon sa ruwa. l.VSuratur Ra-d 365 * 1 J*j" >J>- 17. Ya saukar da ruwa daga 
saina' 1 ', sai magudanai suka gu- 
dana da gwargwadonsu. Sa'an nan 
kogi ya dauki kumfa mai Icaruwa, 
kuma daga abin da suke zuga a 
kansa (azurfa ko zinari ko Rarfe) a 
cikin wula. domin ncman ado ko 
kuwa kayan cfaki akwai kumfa mi- 
salinsa(kumfarruwa) Karnar wan- 
can nc Allah Yakc bayyana gaskiya 
da (carya. To, amma kumfa, sai ya 
tall ReEasasshe. kuma amma abin 
da yake amfanin mutane sai ya 
zauna a cikin Rasa* Kamar wancan 
ne Allah Yake bayyana misalai* 

18. Ga wadanda <2> suka karba 
wa Ubangijinsu akwai abu mafi 
kyau a gare sm kuma wadanda sukc 
ba su karBa Masa ba, to, lalle da 
suna da abin da yake a cikin Rasa 
gaba daya da misalinsa tare da shL 
haluEa. da sun yi fansa da shi. 
Wadancan suna da mummunan 
bincike, kuma matabbatarsu 
Jahanuama ce, kuma tir da ita ta 
zama shimfida. 
— **, #j*#ftSS3*teS (1) Idan ruwa ya sauka daga sama safari nan ya gudana a cikin nil una zai yi kumfa. 
Sai ruwa mat amfanin muianc ya nulsc a Kasa ya 7auna. sa'an nan kumlan kuma ya 
kck.ishc ya la I ace Haka kuma idan an sanya Earfc na /man ko na a/urla ko bafiin Karlc a 
cikiti wuta. aka ^uga ta a kansa, zai filar da kumfa, watau isakin Lama wanda /a a filar 
domin rashin amfaninsa, domin zinanyar £warai mai amfam ta wanru To haka ga komc 
akwai kumfa marashin amfani da mai kyawo mai amlani. 

(21 Bayan da ya facfi cewa Allah Yana kira, kiran gaskiya a cikin aya ta 14. kuma 
watfansu mutane sun Si karftar kiran Allah, =*ai suna kiran watfansu abuhuwa daham, sai 
ya bayyana* a nan, sakamakon wanda ya karfti kiran Allah samun ruwan sha, aaboda Mai 
ahu nc Ya kirawo sht. Ya kuma ba shi. ya sin* a hankali kwamv, saan nan kuma Allah ?m 
ba shi abin da ya li ruwan kyau, watau Aljanna Amma wanda ya Ri karBawa, to. ya yi 
ha»3ra biyu, bai sami ruwan da ya yi kiran wan! ya ba shi ba f sa'an nan kuma ya hadu da 
a?abar da lake zai iya bayar da dukan abin da ya mallaka domin ya yi fansar kansa da (ta. 13.Suratur Ra'ad 366 \ t Mj* h** 19. Shin, fa. wan da yake sanin 
ccwa lallc abin da aka saukar zuwa 
gare ka daga Ubangijinka nc gas- 
kiya yana zama kamar wanda yake 
makaho? Abin sani kawai, masu 
hankali su kc yin lunani. 

20. Su nc wadanda sukc cikawa 
da alkawarin Allah, kuma ba su 
warware alkawari. 

2L Kuma su nc wadanda sukc 
sadar da abin da Allah Ya yi umurni 
da shi domin a sadar da shj, kuma 
suna tsoron Ubangijinsu, kuma 
suna isoron mummunan bincike. 

22. Kuma wadanda suka yi ha- 
Kuri domin neman yardar Ubangi- 
jinsu. kuma suka tsayar da salla. 
kuma suka civar da abin da Muka 
arziiia su da shi, a asirce da bay* 
yanc, kuma suna lunkudc mummu- 
nan aiki da mat kyau, Wadancan 
suna da aRibar gida mai kyau. 

2 J. Gidajcn Aljannar/ama,suna 
shigarsu. su da wadanda suka kyau- 
latu daga iyaycnsu, da rnalansu da 
zuriyarsu. Kuma mala'iku suna 
shiga zuwa gunsu la kowace kofa, 

24. **Aminci c,) ya tabbaia a kan- 
ku saboda abin da kuka yi wa ha£u- 
ri. Saboda haka madalla da numar 
akibar gida/ 1 

25. Kuma wadanda n) suka war- 
ware alkawarin Allah daga bayan £J*ft"3 - «r. t *->* A\ 

re . S *ii jn>i> MkZjj&i &$§ (1) Sallamar mala'ikua kansu idsn iun shiga a gare su. ita ce su ce musu"Aminti ya 
labhata a gate ku". 

12) Bayatim silTofin waifanda suka k*i karfj-ar kiran Allah Waiau aJcasin wadanda aka 
yi bayanmsu a baya. 13.Suralur Ra'ad 367 > r jf. Jl i^ Kulla slii, kuma suna yankc abin da 
Allah Ya yi umurni da shi domin a 
sadar da shi kuma suna Barna a 
cikin Jcasar. Wadancan suna da 
waia la'ana. kuma suna da munin 
gida. 

26. Allah no Yakc m shimfida 
arziki ga wanda Yake so, kuma 
Yana Runtatawa. Kuma sun yi larin 
ciki da rayuwar duniya, alhali kuwa 
rayuwar duniya ba ta zama ba dan- 
ganc ga ta Lahira face jin datfi 
kadan. 

27. Kuma wandanda suka ka- 
firta, suna cewa, "Don me ba a 
saukar da wata ay a ba a kansa daga 
Ubangijinsa?" Ka ce, "Lalle ne 
Allah Yana baiar da wanda Yake so 
kuma Yana shiryar da wanda ya 
luba /uwa gare Shi." 

28. Wadanda suka yi Tmani 
kuma zukatansu sukan natsu da 
ambaton Allah.* 2 ' To. da ambaton 
Allah zukata suke natsuwa. 

29. Wadanda suka yi Tmani, 
kuma suka aikala aiki nagari, farin 
ciki ya tabbala a gare su, da kyak- 
kyawar makoma. 

30. KamarwancanncMukaaika 
ka a cikin al'umma wanda lake wa- 
dansu al'ummai sun shude daga 
gabaninta, domin ka karania musu 1 f'f'tl' jf' /¥-"■* -Is 
•tic. \> 

(]) Ta'afiTbida UmbThi ne da £ahn bayaniga mai hankalidnminyazaburagakarBar 
kiian Allah 

(21 Ambaton Allah, shine hukunct>hukunccnSa ga komc Umardan KhaLlabyac*. 
"Mafificin ambaton Allah, shi ne wanda aka yi a wunn umurmnSa ku hamnSa. Wanda 
yake yin zikjiin baki ba da yana aiki da hukuncc-hukunccn Allah ba a cjkin ibadarsa da 
mu'amalarsa. to, shi mai i/pli kawai tie da sflnan Ubangijinsa, ba mai yin zikiri ba nc 13.Suratur Ra k ad 368 * 1 J*j» >J>- abtn da Muka yi wahayi zuwa a 
gare ka T alhah kuwa su» suna kafirta 
da Rahaman. 40 Ka ce. "Shi nc 
Ubangipna, babu abm baulawa 
(ace Shi. a gare Shi na dogara, kuma 
zuwa gare Shi tubata lake/' 

3L Kuma da lalle an saukar da 
warn liltafi abin karalu wanda ake 
lafiyar da duwai&u game da shi. kn 
kuma aka yanyanke Easa da shi, ko 
kuwa akayi magana da mataltu da 
shi (da ba su yi imani ha). A'a ga 
Allah al'amari yake gaba daya! 
Shin fa, wadanda suka yi imani ba 
su yanke tsammani ba da cewa, da 
Allah Ya so, da Ya shiryar da mula- 
nc gaba daya?Kuma wacfanda suka 
yi kafirci ba za su gushc ba wata 
maslfa tana samun su saboda abin 
da suka aikaia,kokuwa kasauka* 21 
kusa da gidajensu, har wa'adin Al- 
lah Yazo. Kuma lalle nc Allah baya 
safia wa lokacin alkawari. 

32. Kuma lalle ne, hatcika, an yi 
izgili da Manzanni kafinka, sai Na 
yi jinkiri ga wadanda suka kafirta. 
sa'an nan Na kama su. To, yaya 
ukubaTa lake? 

33. Shin fa, Wanda Shi Yake 
tsaye a kan kowane rai game da 
abm da ya tanada (zai zama kamar 
wanda ba haka ba)? Kuma suka 

* & -* 
^ 

(1) Sujuji Allah Rahman, daga rahanta. waiati Mai Rahama wadda yake dukan 
alhen yana shtga a cikm ma'anarta a wajen hahita da rayuwa da bayar da laTiya da 
shiryarwa. Malt girman nnmarSa shi nc aiknwar Man/on Allah daga gare Shi zuwa gare 
mu. Kafirai ba su yi lunani ba a kan watfannan rahamdmi, ballc su yi godiya. saboda haka 
sal kal'iic-i suke yt 

(2) Aniiabi ya sauka kusa da gidajen Kuraishawa a ranar kirfc Makka. Kuma 
wannan hukunci yana nan yana aiki ga masu Eiyayya da addinu kullum masilu sunS 
aukuwa a kansu har ranar da Musulunci y*i rinj^yc su. 13.Suratur Ra k ad 369 * 1 J*J» >J>- sanya abokan tarayya ga Allah ! Ka 
ce, "Ku ambaci sunayensu." Ko 
kuna bai wa Allah labari ne game 
da a bin da bai sam ba a cikin Rasa? 
K6 da bayyananniyar magana kukc 
£in shirka, (banda a cikin zuciya)? 
A'a, an dai fcawatu wa warfanda 
suka kafirla makircinsu, kuma an 
kange su daga hanya* Kuma wanda 
Allah Ya Balar, to, babu wani mai 
shiryarwa a garc shi! 

34. Suna da wata a/aba^a cikin 
ray u war diiniya, kuma haKiKa aza- 
bar Lahira cc mafi tsanani, kuma 
babu wani mai tsare su daga Allah 

35. Misalin Aljanna wadda aka 
yi alkawarinta ga masu taRawa, 
Koramu suna gudana daga KarEa- 
shinta. Ahincinta yana madaw- 
wami da inuwarta. Waccan cc 
akibar wacfanda suka yi takawa, 
kuma akibar kafirai, ita cc wula. 

36. Kuma wacfanda Muka ba su 
Littafi suna farm ciki da abin da aka 
saukar zuwa gare ka. kuma daga 
Jtungiyoyi akwai mai musun sas- 
hensa. Ka ce> "Abin sani kawai, an 
umurce ni da in bauta wa Allah, 
kuma kada in yi shirka da Shi. 
Zuwa garc Shi nake kira, kuma 
zuwa garc Shi makomala take." 

37. Kuma kamar wancan nc 
Muka saukar da shi, u> Hukunci a 
cikin Larabct Kuma lalle nc idan 
ka bi son zuciyoyinsu a bayan abin 
da ya zo maka na ilmi, babu wani 
(1) Kamar yadda Iillaliafan larko sukc. haka AlEurani yake daga Allah, sal rial shi 
Alkur'ani an saukar da shi a cikin Larahci. 13.Suratur Ra'ad 370 * 1 -*j" Sj>- masoyi a gare ka tnai kare ka daga 
Allah, kuma babu matsari. 

38. Kuma la lie nt\ hafiiEa, Mun 
aika wadansu manzanni daga 
gabaninka, kuma Muka sanya ma- 
tan aure a gare su da zuriyya, kuma 
ba ya kasancewa ga wani Manzo ya 
zo da wata aya, sai da iznin Allah. 
Ga kowanc ajali m akwai lillafi. 

39. Allah Yana shafc abin da 
Yakc so. kuma Yana tabbatarwa, 
kuma a wurinSa asalin Liltafin 
yakc. 

40. Kuma imma lallc Mu 
nuna (:) makasashcn abin da Muke 
yi musu wa'adi, ko kuwa lalle Mu 
karfii ranka, to, abin sani kawai, 
iyarwa ce a kanka, kuma hisabi 
yana gate Mu, 

41. Shin, kuma ba su gani ba 
cewa, lalle ne, Muna je wa Jcasar 
(su), Muna rage ta daga gefunanta? 
Kuma Allah ne Yake yin hukun- 
cinSa. Babu mai bincike ga hukun- 
cinSa- Kuma Shine Mai gaggawar 
sakamako. l3> 

ft. r&s 


^ **,^ * " 
S>4^ t*1» t.^tl 


(1) Aikowar Man/annida littatlafai ha ya tuna Allah Yaaiko warn Man/a daga bay a 
da warn Ittiafi wanda ya shafc abm da yake cikin Uualtafan farko Allah Ya tabhaiar da 
abin da Yakc so na bukunce*hukuncen da suJca gahaia diimin dogewar aikinsu ga mulane 
bar yan/u, kuma Ya shafc abin da Yakc so <taboda amfaninsu da hukuncinsu ya shigc, 
saboda wata hikima da Allah Ya yam, amma asalin liiuuafan duka wanda ba /ai canja ha, 
a ctkm sanin Allah, yana wurinSa. 

(2) ldan Mun m> Mu yi musu a/aba a guban idonka /a Mu yi musu. kuma idau Mun 
so Mu unkuta musu hai a bayan ka mulu, wan Ban ba aikinka ba ne. naMu ne, Abin da 
yakc aikinka shi nc iyar da man/and kawai Yin hisabi a kansu alhakin Allah rfai nc, 

(3) Gaggiwarsakanukoga wandayaEi binuraurnin Allah wanda AnnahmSaya iyar 
zuwa gare shi Asaltn hisabj, shi nc btneikc domin a sami abm da aka yi na alhen ko na 
sham* annua abm da akc nufi a nan. ma£asildin bincikc, shi nc sakamako da alheri ko da 
azaba ewargwadon oufinSa, 13.Suratur Ra'ad 371 > r m Ji hr 42. Kumalallcnc, wadandasukc 
a gabaninsu sun yi makirci. To. ga 
Allah makircin y'ake gaba daya. Ya 
san abin da kowane rai yakc tana- 
da, Kuma kafirai /a su sani. ga 
wane akibar gida lake. 

43. Kuma wadanda suka kafirla 
suna cewa, "Ba a aiko ka ba." Ka 
ce, "Allah Ya isa zama Shaida a 
tsakanina da isakaninku, da wanda 
yakc a wurinsa akwai ilmin n> Lil- 
ian." ' &\&2fcp Tana karantar da yadda ake yin wa'azi da shiryarwa a game da 
abin da ya auku ga al'ummomin da suka shude, na Ewarai da 
miyagu. Mm^ ^ Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai L A. L, R. Littafi ne, mun sau- 
kar da shi ZUWa gare ka dfimin ka 
filar da mutane daga duhunhunu 
zuwa ga haske, da iznin Ubangi- 
jinsu, zuwa ga tafarkin Mabuwayi, 
Abin godewa. 


(I| Allah Ya isa Aima Shaida, haka wanda yakc a kan waoi itmi daga Allah kamar 
Yahududa Nasara suna isa /ama shaida a isakanina da ku a kaiigaskiyar da'awalaccwam 
abin aikowa nc daga Allah zuwa garc ku, domin akwai wannan maRana a cikin 
litlaUafanku M.Suratu Ibrahim 372 * * ^j] *>** 2. Allah, Wanda Yakc Yana da 
abin da kc akin sammai da cikin 
Rasa, Kuma hone ya tahhaia ga 
kafirai daga a/aba mai tsanani. 

3. Wadandasuka fi sonrayuwar 
duniya Hycdala Lahira, kuma suna 
kangewa daga hanyar Allah, kuma 
suna ncman ta karkace. Wadancan 
na a cikin Rata mai msa. 

4. Kuma ha Mu aika wani Man- 
zo ha face da harshen mulanensa, 
domin ya bayyana musu. Sa'an nan 
Allah Ya Batar da wandu Yakc so, 
kuma Ya shiryar da wanda Yakc so. 
Kuma Shine Mabuwayi, Mai hiki- 
rna. 

5. Kuma lalle ne, hakilta, Mun 
aika Musa game da ayoyinMu 
cewa. **Ka filar da mulanenka daga 
duhu ZUW3 ga haskc. Kuma ka 
lunar musu da kwanukan (musi- 
fun) Allah." Lalle ncacikin wancan 
akwai ayoyi domin dukan mai ya- 
wan halcuri, mai godiya. 

6. KumaalokacindaMusayace 
wa mulanensa, "Ku tuna nfimar 
Allah a kanku. a lukacin da Ya 
Isirar da ku daga mutanen Fir*- 
auna, suna yi muku mummunar 
azaba, kuma suna yanyanka tfiyan- 
ku, kuma suna rayar da matanku. 
Kuma a akin wancan akwai jarra- 
bawa mai girma daga Ubangi- 
jinku.* 1 

7. Kuma a lokacin da Uban- 
gijinku Ya sanar, "Lalle nc idan 
kun godc, halulta. Ina Kara muku, 
kuma lalle ne idan kun kafirta. 
hafuEa azabaTa, tabbas, mai tsana- 
ni ce." \* *** — -it 


©i*-i' 


•>. ,<- -i '-' 


^£4g?&~t&Q. Qjjjja 14.Siiratu Ibrahim 373 \ 1 ^*i^! *)** S. Kuma Musayacc. "Idan kun 
kafirta. ku da wacfanda sukc a cikin 
tcasa, gaba daya/to, lalle ne Allah, 
halciica Mawadact ne, Mai yawan 
godiya." 

9. Shin, labarin wacfanda suke a 

fabaninku, mutanen Nuhu da 
.dawa da Samudawa, bai zo muku 
ba? Kuma da wadanda suke daga 
bayansu babu wanda yake sanin su 
face Allah? Manzanninsu sun jc 
musu da hujjoji mabayyana. sai 
suka mayor da hannaycnsu a cikin 
bakunansu, kurna suka ce. "Lalle 
nc mu, mun kafirta da abin da aka 
aiko ku da shi. Kuma lalle ne mu, 
haicika, muna a cikin shakka da 
abin da kuke kiran mu zuwa gare 
shi, mai sanya kokanto." 

10. Manzanninsu suka ce, 
"Ashe, akwai shakka a cikin (sha"- 
anin) Allah, Mai Kaga halitlar sam- 
mai da Casa, Yana kiran ku domin 
Ya gafarta muku /unubanku. kuma 
Ya jinkirta muku /uwa ga ajali 
ambatacce?* , Suka cc, "Ba ku zama 
ba face mutanc misalinmu, kuma 
nufinku ku kange mu daga abtn da 
iyayenmu suka kasance suna bau- 
tawa, sai ku zo mana da dalili 
mabayyani.* 1 

//. Manzanninsu suka ce musu, 
"Ba mu zama ba face mutane misa- 
hnku. kuma amma Allah Yana yin 
falala a kan wanda Yakc so daga 
bayinSa. kuma ba ya kasancewa a 
garc mu, mu zo muku da wani dalili 
face da i/nin Allah. Kuma ga Allah 
sai muminai su dugara. o^»^-* Jj*^=v ^U^O 4 ^J 

14.Sfiratu Ibrahim 374 \ i «*M ijj- 72. u Kuma menc ne a gare mu, 
ba za mu dogara ga Allah ba, alhali 
kuwa haltifca Ya shiryar da mu ga 
hanyoyinmu? Kuma lallc ne muna 
yin haKuri a kan abin da kuka cutar 
da mu, kuma ga Allah sai masu 
dogara su dogara," 

IS Kuma watfanda suka kafirta 
suka ce wa Man/anninsu, "Lalle ne 
muna filar da ku daga Kasarmu, ko 
kuwa hatufca, kuna komowa a cikin 
addininmu." Sai Ubangijinsu Ya yi 
wahayi zuwa gare su, 'Lalle ne. 
Muna halakar da azzalumai." 

14. Kuma haicika, Muna zaunar 
da ku ga Kasa a bayan&u. Wancan 
nc abin gargadi ga wanda ya ji 
Isoron malsayiKa, kuma ya ji iso- 

ron Kyaccwata, 

15. Kuma suka yi addu T ar alta- 
nu. m Kuma kowanc kangararre 
mai Isaurin kai ya la6e, 

16. Daga bayansa akwai Ja- 
hannama, kuma ana shayar da shi 
daga wani ruwa, surkin jini, 

17. Yana kwankwadarsa, kuma 
ba ya jin sauCin hacfiyarsa, kuma 
mutuwa la jc masa daga kowanc 
wuri. kuma bai zama mai muluwa 
ba, kuma daga bayansa akwai aza- 
ba mai kauri. 

18- Misalin wadanda suka ka- 
firta da Ubangijinsu, ayyukansu 
sun yi kama da toka wadda iska ta 
yi tsananin bugawa da ita a cikin 
yini mai guguwa. Ba su iya amfani %&%fiffiL&fa$e& * '"-. s-.tf ' ftttt^&s: rsttCvi & Z\i 


QtiJ^ijL^^ IJ S." 


St. 


■r'-.* "ji-ri ''-■-•\' 


tf^ Jii^.wj ^Ti ' w*V 
fa&jSiJ&jf (I) Kowanc Banyan: ya yi uddu'aralfanu jia abin da yakc pani ^askiyarsa Annahawa 
suka yi alfanu da Allah, kuma miuanensu suka yi da abin da iukc zaco alhcri a gare su. 14.Suratu Ibrahim 375 * i <•**'/! hj- daga abin da suka yi tsirfa a kan 
kome. Wancan ita ce 6aia mai nlsa. 

19. Shin, bakagani bacewa lalle 
ne Allah Ya halicci sammai hakwai 
da icasa da mallakarSa. 1 " Idan Ya 
so zai tafiyar da ku. kuma Ya zo da 
wata hahtla sabuwa. 

20. Kuma wancan bai zama 
mabuwayi ba ga Allah. 

21. Kuma suka bayyana ga Al- 
lah gaba daya. sai masu rauni suka 
ce wa wadanda suka kangara, "Lal- 
lc nc mu, mun kasance masu bi a 
gare ku, lo, shin, ku masu karcwa 
ga barinmu nc daga azabar Allah 
daga wani abu?" a > Suka ce, "Da 
Allah Ya shiryar da mu, da mun 
shiryar da ku, daidai ne a kanmu. 
mun yi raki ko mun yi hafcuri ba 
mu da wata mafaka." 

22. Kuma Shaicfan ya ce a loka- 
cin da aka karc al'amarin, "Lalle ne 
Allah Ya yi muku wa'adi, wa'adin 
gaskiya, kuma na yi muku wa'adi, 
sa'an nan na safia muku. Kuma 
babu wani dahli a garc ni a kanku 
face na kira ku, sa'an nan kun karba 
mini. Saboda haka kada ku zarge 
ni. kuma ku zargi kanku. Ban zama 
mai amfaninku ba, kuma ba ku 
/a ma masu amfamna ba. Lalle na 
bairanta da abin da kuka hada ni 
da shi gabanin wannan (matsayi). 


~r 


®x#gy 


<rt b\S&&tite~S^&J2- (1> DalTlt nc a kan kafircin kaiirat ba ya rage mulkin Allah da kome. domm ba su iya 
hia daga halmar sammai da Gasa, waifanda Allah Ya haluui da abin da yakc mallakarSa, 
(2) Muhawarar \an wuta a isakanin mabiya da shugubannm kaliici M.Sliratu Ibrahim 37« * * M»<jd h** Lallfl azzfiJumai suna da a/aha mai 
radadi" ft) 

2J. Kuma aka shigar da wa- 
danda suka yi imanL kuma suka 
aikala ayyuka na Itwarai. a gidajen 
Aljanna, icoramu suna gudana daga 
(carfiashinsu. suna madawwama a 
cikinsu da iznin Ubangijinsu, gaisu- 
warsu a cikinla "Salam", (watau 
Aminci). 

24. Shin, ba ka gan[ ha, yadda 
Allah Ya buga wani misali, kalma 
mai kyau u> kamar itaciya ce mai 
kyau, asalinta yana labbatacce, 
kuma reshenta yana cikin sama? 

25. Tana bayar da abinunta a 
kowane lokaci da iznin Ubangijin- 
ta! Kuma Allah Yana buga misali 
ga mulane, mai yiwuwa nc, suna 
lunawa. 

26. Kuma misahn kalma mu- 
mmuna l3) kamar itaciya mummuna 
ce, an tum&uke ta daga bisa ga Rasa, 
ba ta da wata tabbata. 

27. Allah Yana labbatar da wa- 
cfanda suka yi imani da magana 
labbaiacciya a cikin rayuwar du- 
niya, da cikin I .Alma. Kuma Allah 
Yana fiatar da a/?alumai, kuma 
Allah Yana aikata abin da Yake so* 

,7i 


* ■*> (1) HudubarShaicfangamabiyansa^acikin wuta. a hayananyimuhawaraa rsakanin 
m-ibiya da sliugabannin kafircj. sashe yana la'antar sashc har ahu ya kat ga Shaitfan, 
watau Ihlis. Shi kuma ya tishi ya yi wannan hucfuha domin ya ffara musu ha£in ciki a kan 
wani. 

(2) Kalma mai kyau la addim tana da asali, kamar itaciyar dabino cc 

(3) Kalma la kafirci. ba ta da asali. kamar gunar shanu cc 14-Sfiratu Ibrahim 377 * i *+U\ *>J~ 28. Shin, ba ka lura ba da wa- 
tfanda suka musanya'" ni'imar Al- 
lah da kalirei, kuma suka saukar da 
mulancnsu a gidan halafca ' 

29. Suna Conuwa a wutar Jaha- 
nnama. kuma tir da matabbatarsu. 

30. Kuma suka sanya wa Allah 
kTshiyoyi, domin Batarwa daga ha- 
nyarSa. Ka ce, "Ku ji diidi, sa'an 
nan. lallc ne, makomarku wutar 
ce, 

31. Ka ce wa baylNa wacfanda 
suka yi imam su Isayar da salla 
kuma su ciyar daga abin da Muka 
ar/uta su, a asirce da bayyanc, daga 
gabanin wani wuni ya zo, babu 
cintki a ciki, kuma babu abotaka- 

JZ Allah ne Wanda Ya halicci 

sammai da Rasa, kuma Ya saukar 
da ruwa daga sama T sa'an nan Ya 
fitar game da shi. daga 'ya'yan ita- 
ce, arziki dominku, kuma Ya hore 
jirgin ruwa domin ya yi gudu a cikin 
teku da umurninSa, kuma Ya hore 
muku koguna. 

33. Kuma Ya hore muku rana da 
wala suna madawwama biyu, kuma 
Ya hore muku dare da wuni. 

34 t Kuma Ya ba ku dukan abin 
da kuka roRe Shi, kuma idan kua 
Ridaya, ni'imar Allah baza ku lissa- 
fe la ba. Lalle ne mulum, haRiKa, 
mai yawan zalunci nc, mai yawan 
kafircL ©Jp) 


* '"YA* r** "Stf ** . vS* (1) (Curaishawa wacfanda Allah Ya yi inusu ni'imar zama a cikm hurumtn Allah da 
amino da Ya /uba a kansu da albarku* sun musanya godiya da kafirci a lukacio da suka 
Earyala Man/on Allah Sun saukar da mulancnsu a gidan halaka a Badar. 14»Suratu Ibrahim 378 \ t *fi\j] »jj* 35. Kuma a lokacin da Ibrahim 
ya cc, "Ya Ubangijina! Ka sanya 
wannan gari U) aminlacee, kuma 
Ka nisanla ni* ni da tfiyana daga 
bauta wa gumaka. 

36. "Ya Ubangijina! Lalle ncsu, 
sun 6alar da masu yawa daga muta- 
ne, sa'an nan wanda ya hi ni, to, 
lalle shL yana daga gare ni, kuma 
wanda ya saba mini, to, lalle ne Kai 
Mai gafara ne, Mai jin Kai, 

37. "Ya Ubangijinmu! Lalle ne 
ni, na 7aunar da zuriyyaia ga rafi 
wanda ba ma'abucin shuka ba, a 
wurin 'Dakinka, mai alfarma. Ya 
Ubangijinmu! Domin su Isayar da 
salla. Sai Ka sanya zukata daga 
mutane suna gaggawar begen zuwa 
gare su, kuma ka arziita su daga 
"ya'yan itace, mai yiwuwa ne suna 
godewa. 

38. "Ya Ubangijinmu! Lalle ne 
Kai, Kana sanin abin da rnuke 
Boyewa. da abin da muke bayyana- 
wa. Kuma babu abin da yake Boye- 
wa ga Allah, daga warn abu a eikin 
Rasa, kuma babu a eikin sama, 

39. "Godiya la tabbata ga Allah 
Wanda Yake Ya ba ni, ina a eikin 
tsufa, IsrmTila da Is'hafca. Lalle ne 
Ubangijina, haKiIca, Mai jin addu'a 
ne* 

40. "Ya Ubangijina! Ka sanya ni 
mai isayar da salla. Kuma daga 
zuriyyala. Ya Ubangijinmu! Kuma 
Ka karfii addu'uia* *!.+ ** 

-»' 

t? r^ -.-. /.ffl&tM •q is* j) 1 a-*— 1 o; o^j*t- '•? L,"i- 


(1) Wannan gan waiau Makka, Ana tunalar da Larahawa ga kakan^u Ibrahim da 
addu ar da ya yi saboda gann Makka da rnulancn i:arui da divan Isma ila ilomin su 
wa'azln* 14.Suratu Ibrahim 379 ^ t ^y.\ ijj- 4L "Ya Ubangijinmu! Ka yi ga- 
fara gare ni, kuma ga mahailana, 
kuma da muminai, a ranarda hisabi 
yake tsayawa, 

42. "Kuma kada ka yi zaton Al- 
lah Mai shagala ne daga abin da 
a/zalumai suke aikatawa. Abin sani 
kawai, Yanajinkirta musu nczuwa 
ga wani wuni, wanda idanuwa suke 
fiia Luru-luru a cikinsa. 

43. "Suna masu gaggawa, masu 
daukaka kawunansu zuwa sama, 
Kiflawar ganinsu ba la komawa 
garc su. Kuma zukatansu wotln- 
tattu/*<" 

44. Kumakayigargadigamuta- 
nc ga ranar da azaba take je musu, 
sai wacfanda suka yi zalunci su ce, 
"Ya Ubangijinmu! Ka yi mana jin- 
kiri zuwa ga wani ajali makusanci, 
mu karba wa kiranKa, kuma mu bi 
ManzannL" (Allah Ya ce musu) 
"Ashe, ba ku kasance kun yi rantsu- 
wa ba daga gabani. cewa ba ku da 
waia gushcwa? 

45. "Kuma kuka zauna a cikin 
gidajcn wadanda suka zalunci kan- 
su, kuma ya bayyana a gare ku 
yadda Muka aikata game da su* 
kuma Muka buga muku misalai." 

46. Kuma lallc sun yi makirci 
irin makircinsu, kuma a wurin Al- 
lah makircinsu yake. kuma lalle nc 
makircinsL ya kasance, haKiKa, du- 
watsu suna gushcwa saboda shL 

« *^ ~.-f 


§&jj- 


(I) A nan nc ivakar nia^anar shujMbanmu Ibrahim da addu'arsa* 14.Sura.tu Ibrahim 3811 \ t pfi\j] i^- 47. Saboda haka, kada ka Rar- 
fafa xalon Allah Mai safta wa adin- 
Sa ne ga Man/anninSa. Lallc ne 
Allah ne Mabuwayi. Ma'abucin 
a/abar ramuwa. 

48. A ranar da ake musanya 
£asa UJ , baKasarnanba.dasammai 
kuma su bayyana ga Allah Maka- 
daici, Mai tanJcwasawa. 

49. Kuma kana ganin masu laifi, 
a ranar nan, suna wadanda aka yi 
wa ciri daidai a cikin maruruwa. 

5tt. Rigunansu daga farar wuta 
ne. kuma wuta ta rule fuskokinsu. 

5L Domin Allah Ya saka wa 
kowane rai da abin da ya tsuwur- 
wurla. Lalle ne, Allah Mai gag- 
gawar hisabi ne. 

52. Wannan iyarwa ce ga muia- 
ne, kuma domin a yi musu gargadl 
da Mm kuma domin su sani cewa, 
abin sani kawai. Shi ne abin bauta- 
wa euda Kuma domin masu han- 
kali su riica tunawa. 


S* '. KH JZX~~? ,J&A£***x *-j- ©^u^i^^iiui 


(DA R.inar lOyama Allah ?ai musanya £uso da sama a kawo wadansu a lokaun da 
mutant Mike a kan sirdtii kamar yadda ya va a Hadisi 15-Sflralul tfijr 381 * ■ &H *JJ- 
Tana karantar da wa'azi da umiimin masu wa'azidahafturida 
jarumtaka. saboda Allah Ya yi alkawarin halaka masu izgili ga 
masu wa'azi na gaskiya, kuma masu gyara su ne isayuwar aPumma; 
dukan musun gaskiya izgili nc. Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 1. A.L.R. Wadancan ayoyin lii- 
tall nc da abin karantawa mai 
bayyanawa, 

2. Da yawa wadanda suka ka- 
flrla suke gurin da dai sun kasancc 
MusulmL M> 

3. Ka bar su, su ci kuma su ji 
dadi, kuma gun ya shagaltar da su, 
sa'an nan da sannu za su sani- 

4. Kuma ba Mu halakarda wala 
alkarya ba face tana da littafi 
sananne 

J. Wala aPumma ba ta gabalar 
ajalinta. kuma baza sujinkirta ba. 


%a^.\}&^] (I) Kowanc kafin yanii gOnn ya zama Musulmi domin abin da yakc gam na shinya 
da Iddubban Musutuncu wadanda ya labbata habu /ama laftya jm muium (ace id;ui ya 
same su, amma Shairfan yana hana sht mimiluma saboda wadansu dahlai da yakt? sanyawa 
a gamnsa. lS.Saratui Hijr 3S2 \ j*±\ Ijf* 6 Suka ce, "Ya kai wanda aka 
saukar da Ambato (Alicur'ani) a 
kansa ' Lalle ne kai. hakiKa, mahau- 
kaci nc. 

7. "Domin me ba zaka zo mana 
da mala'iku ba idan ka kasance 
daga masu gaskiya?** 

8. Ba Mu sassaukar da malzTiku 
faccdagaskiya.' 11 baza su kasance, 
a wannan Jokacin, wadanda ake yi 
wa jjnkiri ba. 

9. La lie Mu nc, Muka saukar da 
Ambalo (Alfcurani). kuma lalle 
Mu, haKrEa, Masu kiyaycwa ne 
gart shi. 

10. Kuma lallc ne, haRTRa, Mun 
aika man/anni a cikin ftungiyoyin 
farko, gabaninka 

//. Kuma wani Man/o ba ya 
/uwa garc su face sun kasance suna 
masu i/gili a gare shi. 

12. Kamar wancan ne Muke shi- 
gar da shi (2) a cikin /ukatan masu 
laifl. 

13. Ba su yin imani da shi, m 
kuma hakika, hanyar rnutanen lar- 
ko ta shige. 

14. Kuma da Mun bude wata 
Kola daga sama a kansu bar suka 
wuni a ciki suna lakawa. 

15. Lallc ne da sun ce, "Abinsani 
kawai, an rule idanuwanmu ne. ^&#^>#<&m 


*&Mi\ 6&J*JHfci£^fi@£ft 


feSiffiUS^il^ ^^■^\U£&3£ 


$&£0tefr<4$03 (1) (Jaskiyaa nan ana nufin a/aha domin/u^anta labbatacccnc Dukan abinda yakc 
tabbasaece siiT no haECun. waiau gaskiya. 

(2) Shirki da kallrci da tfaryalawa. su duka izgilt nc da addini. 

(3) Arniabi, ttiM da aminun Allah su tahhata a pare slu Hanyar mutanen farka la 
Karyaia Man/anni har a iokacln da Allah /;ai halaka su da azabarSa lS.Silratul tfijr 383 * ■ j**' h** AV mu mulane ne wadanda aka 
sihircc." 

16. Kuma lalle ne, hakiica. Mun 
sanya wadansu masaukai a cikin 
sama, kuma Muka (cawala la pa 
masu kallo. 

17. Kuma Muka kiyaye ta daga 
dukan shaidam wanda ake jifa. 

18. Face wanda ya saci saurare, 
sai wuiar yula bayyananniya (a bi 
shi. 

19. Kuma Jcasa Mun mike la, 
kuma Mun jefa duwatsu labbatatlu 
a cikinia, kuma Mun tsirar, a cikin- 
ta, daga dukan abu wanda akc 
aunawa da sikeli, 

20. Kuma Muka sanya muku. a 
eikinia, abubuwan rayuwa <n da 
wanda ba ku ?ama masu ciyarwa 
garc shi ba. 

21. Kuma babu wani ahu (ace. a 
wunnMu, akwai laskokinsa, kuma 
ba Mu saukar da shi ba face a kan 
gwargwado sananne. 

22. Kuma Muka aika iskoki 
masu barbarar juna, sa'an nan 
Muka saukar da ruwa daga sama. 
sa'an nan Muka shayar da ku shi, 
kuma ba ku zama masu laskacewa a 
garc shi ba. 

23. Kuma lalle ne Mu Muke 
rayarwa, kuma Muke kashewa, 
kuma Mu nc magada. , 9 r* ** * J *" * ( I } Muka &anya muku ahuhuwan rayuwa a cikmu . kuma Muka mallaka muku bayi 
wadanda sukc ba ku nc kuke ciyardasuba, Munekeayar da suganic da kuduka. Waiau 
121 itbubuwd a kan ma'auni shi nc maslaha rashin yarda &a isaion ma'aunin nan shi nc 
izgili. lS.Sflralul Hijr 384 \ j*±\ Ijf* 24. Kuma lalle ne. ha£i£a. Mun 
san masu gabaia daga cikinku* 
kuma Mun san masu jinkiri. 

25. Kuma lalle ne Ubangijinka 
Shi ne Yake lara su. lalle Shi ne Mai 
hikima, Masani. 

26. Kuma lalle ne, Mun halicci 
mulum daga KcEasasshiyar laka. 
daga baRin yumfiu wanda ya canja. 

27. Kuma aljani, Mun haJicce 
shidagagabuni. daga wuiar' 11 iskar 
/all. 

28. Kuma a lokacin da Ubangi- 
jinka ya cc wa mala'iku "Lalle NT, 
mai halillar wani jiki nc daga 
ftekasasshen yum6u wanda ya 
canja. 

29. "To, idan Na daidaiia shi, 
kuma Na hura daga RuhlNa (3) a 
cikinsa, to, ku fatfi a garc shj, kuna 
masu yin sujada/ 1 

30. Sai mala'iku suka yi sujada 
dukansu gaba daya 

3L Face Iblis, ya lei kasanccwa 
daga masu yin sujadar. 

32. Ya cc, "YS IblTs, mene nc a 
gare ka, ba ka kasancc tare da masu 
yin sujuda ba?" 


N* \' r f^"" >'■<.'•' 'I'Z*' '*!''' \* ci&Sf&jp&ffib ©j^^ij^U > r-sy t'ji- i'i* »? - ■ *. ~ -■' *V* ' \- \- T * X*i^ 


(1) Halillar Adamu daga yumBu KeEasasshc, ya ft daraja bi.sa halillar ShaiJan daga 
hariheu wuta. donun uuta tana num ga sassabcin hankali da raatun naisuwa, 

(2) Wannan ya nuna Adamu an yi hahtiarita ne da laka da Ruhi daga Allah kamar 
yadda aka halilta Tsa. anuncin Allah ya tahbala a garc *hi Sahdda haka halillar Adamu ta 
fi sanra abin mamaki daga hahttar Tsa, dnmm Wk asali guda kawat ya rasa daga halillar 
diyan Adam la al'ida, amma halillar Adamu ta rasa dukan asalan biyii na uwa da na uba. 
ilaka kuma halillar Hawwa*u« matar Adamuia fi laTsa ban mamaki domin rashin a&atin 
uwa da ta yi inda da yakc daukar lukacin surantawa. ya fi ban mamaki daga rashm asalin 
uba. lS.Sfiratul tfijr 385 * ■ j**' j JJ- 33. Ya ce, "Ban feasance ina yin 

sujada ba ga mulum wanda Ka 
halicce shi daga busasshen yum- 
6un laka wadda la canja/' 

34. Ya ce, "To, ka fita daga garc 
la, domin lalle kaj abin jifa ne 

35. "Kuma lalle ne akwai la 'ana 
a kanka har ya zuwa ranar saka- 
mako/* 

36. Ya ce, "Ya UbangijTna! Sai 
Ka yi mini jinkiri zuwa ranar da ake 
lashe su." 

37. Yace/ToJallcnekanadaga 
wadanda ake yi wa jinkiri. 

38. "Zuwa ga yinin lokacin nan 
sananne." 

39. Ya ce, "Ya Ubangijina! Ina 
rantsuwa da abin da Ka fiatar da ni 
da shi. hakifca. ina tcawata musu 
(rayuwa) a cikin icasa kuma haKifca 
ina Batar da su gaba day a. 

40. "Face bayinKa daga garesu, 
wacfanda Ka tsarkake." 

41. Ya ce, "Wannan lafarki ne a 
garc Ni, madaidaicL 

^ 42. ."Lalle ne bayTNa, ba ka da 
7ko a kansu, face wanda ya b! ka 
daga balallu/* 

43. Kuma lalle Jahannama ce, 
haRiRa. ma'alkawarlarsu gaba 
daya. 

44. Tana da Jcofofi bakwai/° ga 
kowace Kofa akwai wani juz'i daga 
garc su rababbc. 


&$4$fisKa&8s &2&8dS&fc$3i T* rf< 
*& (1) IColofin Jahannama bakwai ne. wacau dabaKuKinia. ta farko ita ce Jahannama. 
ia'an nan L&zja. sa'an nan Alhudama. sa'an nan AssaVa, sa'an nan SaKar, sa\m nan 15.Sfiratul Hijr 38fi \ j*±\ ijj* 45. Lalle masu taJtawa suna a 
cikin gidajcn Aljanna mai idan- 
dunan ruwa. 

46. *'Ku shige ta da aminci. kuna 
ammtattu." 

47. Kuma Muka tfebeabinda ke 
a cikin zukatansu na daga fcullin 
zuci, suka zama *yan\iwa a kan 
gadaje. suna masu fuskantar juna. 

48. Wala wahala bS *a ta shafc 
su ba a cikinta. kuma ba su /ama 
masu fita daga cikinta ba 

49. Ka bai wa bayiNa laban 
cewa lalle ne Ni, Maigafara nc, Mai 
jin ftai. 

50. Kuma a/abaTa ita ce azaba 
mai rucfadl. 

5L Kuma ka basulabarin baEin 
Ibrahim. 

52. A lokacin da suka shiga gun- 
sa, sai suka ce, "Sallama." Ya ce, 
"Lalle mu t daga garc ku, masu 
llrgila nc/' 

53. Suka ce ? "Kada ka firgita. 
Lalle ne mu. muna yi maka bushara 
game da wani yaro masani." 

54. Ya ce, "Shin, kun ba ni bu- 
shara 11 * ne a kan isufa ya shafc ni? 
To, da mc kukc ba ni bushara?** ©i^i^l&^Kol l^*>^Vij^S\ 
Aljahim, yd an nan Alhawiya. Kowacc tfabafca (ana da juz'i sanannc. watau Kofa fa 
Yahudu. wata gaNasara. wata Saba 'awa, wata ga MajiisSwa, wata ga MushJnkai, waiaj»a 
munafukai, wala ga Musulmi wadanda aka yi mu*u hushi (mummunan aiki) + An5 falan fila 
pa masu luuhldi daga garc la. Ba a falan koine ga sauran. suna dawwama a cikinta hai 
abada. 

(I) Ibrahim yana yi inu>u tainbaya tie domm yani ganin kamar suna y: masa 
niagana la tfgih nc a kan samim da a bayan istifansa da na malarsa. Saboda haka suka 
gaya masa cfwa su m.isu gaskiya nc* lS.Sfiratul yijr 387 \ j*±\ ijj* 55. Suka ce, "Muna yi maka 
bushara da gaskiya ne, saboda 
haku, kada da kasancc daga masu 
yankc Isammani." 

56. Ya cc, "Kuma wane ne yake 
yankc tsammani daga rahamar 
Ubangijinsa, face fiatattu?" 

57. Ya cc, "To, mene ne babban 
aPamarinku? Ya ku manzanni!" 

58. Suka ce, 'Lalle ne mu, an 
aika mu zuwa ga wasu mutane 
masu laifi. 

59. "Face muiancn Ludu, lalle 
ne mu, halaKa, masu tsTrar da su 
ne gaba daya. 

60. 'Tacematarsa, munkaddara 
ccwa lalle nc ita, hakika. tana daga 
masu halaka." 

61. To, a lokacin da manzannin 
suka jc wa muiancn Ludu, 

62. Ya cc, "Lalle ne ku mutane 
nc wadanda ba a sam ba. fl 

63. Suka ce, "A'a, mun zo maka 
saboda abin da suka kasance suna 
shakka a cikinsa. 

64. "Kuma mun zo maka da 
gaskiya. Kuma lallc nc mu, hakilca. 
masu gaskiya ne. 

65. "Sai ka yi tafiya da iyalinka. 
a want yanki na dare, kuma ka bi 
hayansu, kuma kada warn daga 
cikinku ya yi waiwaye. kuma ku bi 
ta inda aka aumurce ku," 

66. Kuma Muka hukunia wan- 
can aVamarin zuwa garc shi ccwa 
lalle ne Karshen wadancan abin 
yankewa ne a lokacin da suke masu 
shiga asuba. 


*- ©yUJ^i^^o-jESiyjg 


•\-> i<A&* **' 


'* *- 

lS.SOratu] Hijr 388 \ O j*±\ tj*4 67. Kuma mutanen allcaryar 
suka je suna masu bushara. 

6ft. Ya cc, "Lalle ne wadannan 
battina ne, saboda haka kada ku 
kunyata ni. 

69. "Kuma ku bi Allah da ta- 
Eawa, kuma kada ku sanya ni a 
baRin ciki." 

70. Suka ce, "Ashe ba mu hana 
ka daga lalikai ba?" 

71. Ya ce, "Ga wadannan 'ya'ya- 
na ,n idan kun kasance masu aika- 
tawa nc/ 1 

72. Ramsuwa da t2) rayuwarka! 
Lallc ne su a cikin mayensu suna ta 
dTmuwa. 

73. Sa'an nan tsawa ta kama su, 
suna masu shiga lokacin hudowar 
rana. 

74. Sa'an nan Muka sanya sa- 
mania ya koma Rasanta, kuma 
Muka yi ruwan duwaisu na lakar 
wuia a kansu- 

75. Lalle ne a cikin wancan ak- 
wai ayoyi ga masu Isokaci da 
hankali. 

76. Kuma lalle ne ita, halulta. 
suna a gfifen waia hanya tabba- 
tacciya. C3> 

77. Lalle ne a cikin wancan ak- 
wai aya ga masu imani, 


S', fir** - %r> ' ■'T-#il»M 

©^_£%$3^Sl @^u$*B •&d4&4$#t ID Yana nufin maian garin, domin Annabin muiane sin ne ubansu. 

(2) Allah Ya yi ranrsuwa da rayuwar Annabi \1uhammadu, isira da aminun Allah su 
ubbau a garc shi. Wannan shi nc maiuKar girmamawa wadda Allah Yake yi wa mutum 
Kuma yana nuna cewa rayuwar Atinabi tana da muhimmanci fewarai. 

(ll Hanya lahbatacciya ta mutanen Makka zuua Syria (Sham). lS.Sflratul Hijr 389 v * j*±\ ij^ 78. Kuma lalle ne ma'abuia Al'- 
aika" 1 sun kasance. haETk'a, masu 
zalunci! 

79. Sai Muka yi a/abar ramuwa 
a gare su, kuma lalle su biyun, 
halcTCa. suna a gcfcn wani tafarki 
mabayyani. 

SO. Kuma lalle ne. haRlKa, 
ma'abiita Hijiri' 2 ' sun Earyata 
Manzanni. 

81 Kuma Muka kai musu 
ayoyinMu, sai suka kasance masu 
bijircwa daga gare su. 

82. Kuma sun kasance suna sas- 
saKa gidajc daga duwatsu, alhah 
suna amintattu. 

S3, Sai isawa la kama su, suna 
masu shiga asuba. 

84. Sa'an nan abin da suka ka- 
sance suna tsirfantawa bai wadalar 
ga bannsu ba. 

85. Kuma ba Mu halicci sammai 
da £asa da abin da yake a Isaka- 
ninsu ba face da gaskiya. Kuma 
lalle ne Sa'a (Ranar Aliciyama) 
haEiica. mai zuwa ce. Saboda haka 
ka yi rangwame, rangwamc mai 
kyau. 

86. Lalle ne L'bangijinka, Shi ne 
Mai yawan halilla, Masani. 

87. Kuma lalle ne, halcTRa, Mun 
ba ka bakwai wacfanda akc mai- 
maiiawa' 3 * da AlEur'ani mai girma. ,*< 'SI ** ©o^£?A^ 


eT - ' J l*'1\* &***<{' 'JttK'" 


(1) Ma'abuia Al'aika, sii ne mulanen Stufaibu. 

(2) Ma'abuia Hijiri, su nc Samudawa. 

(3) Bakwai wadanda akc maiinaiiawiKu ncFaiihamaiayoyibakwai Anakarantasua 
cikm kowacc raka'a la salla. lS.Sflratul Hijr 390 \0 juJ-lijj- 88. Kada lalle ka miKa idanunka 
biyuzuwa gaabinda Mukajiyarda 
su dacfi game du shi. nau'i-nau'i a 
gare su, kuma kada ka yi balctn ciki 
a kansu. kuma sassauta fikafikanka 
ga masu imani, 

89. Kuma ka ce. "Lalle nl nT ne 
mai gargadi bayyanannc-" 

90. Kamar yadda Muka saukar 
a kan masu yin rantsuwa, 11 * 

9L Wadanda suka sanya Al£u- 
rani tatsuniyoyi. 

VZ To, rantsuwa da Ubangi- 
jinka! <2) HaEllta, Muna lambayar 
su gaba tfaya. 

93. Daga abin da suka kasance 
suna aikalawa- 

94. Sai ka tsage gaskiya game da 
abin da akc umurnin ka. kuma ka 
kau da kai daga masu shirki. 

95. Lalle ne Mu, Mun isar maka 
daga masu 13 * izgili. 

96. Wadanda suke sanya war 
wani abin bautawa na dabam tare 

®& -p r^ * f *^ ** ^ r^ •tj&e*~t\«&*i « •$&»$£■£££&& (1) Masu ranbuwa a lean safia wa Annabawa, waiau kamar sun yi raiiuuwa ctwa ha 
/a su hi abin da Annabawa suka /.a da *h; ha Walau su nc masu isananin tzgih da addini 

(2) Allah Ya yi rantsuwa da ZatinSa a kan Shi nc Ubangijm Annabi Muhammadu 
tsira da amine) su (abbata a gare shi, domin Ya nalsar da ransa daga tsdron masu yi masa 
tzgili, kuma domin Ya fcarfafa shi ga Air tar da aikin da Ya sanya shi na iyar da Manzanci* 
ha da wata fargaba ha. 

(i) Masu tsananin i^gili ga Annabi watfanda Allah Ya isar masa daga gare su. Su 
biyar nc, daga Bam Asad bn Abdul'uzza bn Kusayyi akwai Aswadu bn el Mutialib. Abu 
/amah, kuma daga Bam Zulirah akwai el As wad bn Abdu Yagiith Daga Hani Makluunu 
akwai el Walid bn Mugira Daga Bam Sahmi akwai cl As bn Wail Daga Bnm Khuzaa 
akwai el llanth bn el Tulatilah. Su ncmasu darajar muianensu A lokarindasukadogcda 
sham. Allah Ya hular da Annabi daga sharrtnsu da nau'Miaiu na masifu. suka halaka, 
Dubi Eann bayard daga utisTrin bn KaihTr Tsarc Annabi daga gare n tun yam shi ka<fai a 
Makka yi isa ya sanya shi ya dogura ga Allah bayun abubuwa sun icara yawa da sauRi lS.SOratul Hijr 341 \ O j&\ ijj* da Allah, sa'an nan da sannu za su 
sani. 

97. Kuma lallc ne. haRllca, Muna 
sanin ccwa lallc kai, Rirjinka yana 
yin Runei game da abin da suke fada 
(na izgili). 

98. Saboda haka ka yi lasblhi 
game da godc wa Ubangijinka, 
kuma ka kasance daga rnasu 
sujada. 

99. Kuma ka bauca wa Ubangi- 
jinka. har muluwa ta zo maka. 

A*rft &<*$&& so- I s ' T'"t' 
Tana karanlar da ni'imomin da Allah Ya bai wa mutum daga 
haliltarsa, da abincinsa da shiryarwar da Ya yi masa, da hankalin da 
Ya ba shi, domin ya kadaitaShi da baularSa, harzuwa ga ni'imomin 
Lahira ga wanda ya shiryu. 
Da sunan Allah, Mai rahama, Mai fin fiat. L Al'amarin Allah yazo. saboda 
haka kada ku nemi hanzarlawarsa. 
Tsarkin Allah ya labbaia, kuma Ya 
daukaka daga abin da suke yi na 
shirka. 


16.Suratun Nahl 392 \ 1 J*cl\ i^ 2. Yana sassaukar da mala'iku 
da Ruhi" 1 daea umurninSa a kan 
wanda Yake so daga baymSa, cewa 
ku yi gargadl cewa* Lallc ne shi, 
babu abin bautawa face Nl saboda 
haka ku bTNi da laRawa, 

3. Ya halicci sammai da Rasa da 
gaskiya. Ya tfaukaka daga abin da 
*uke yi na shirka. 

4. Ya halicci mulum daga ma- 
niyyi, sai ga shi yana mai husuma 
bayyananniya. 

5. Da dabbobin nfima. Ya halic- 
cc su dominku. A cikinsu akwai 
abin yin tfimi da warfamu amfano- 
nl, kuma daga gare su kuke ci. 

6. Kuma kuna da kyau a cikinsu 
a lokacin da sukc komowa daga 
kiwo da maraicc da lokacin da suke 

sakuws. 

7. Kuma suna daukar kayanku 
masu nauyi zuwa ga wani gari, ba 
ku kasance masu isa gare shi ba, 
face da tsananin wahalar rayuka. 
Lalle ne Ubangijinka ne, haRiica, 
Mai lausayi, Mai jin Jcai. 

8. Kuma da dawaki' 2 * da alfa- 
darai da jakuna. domin ku hau su. 


— I * t^,^« ** • ****** !i 


\i#-% sjij Jxftjft (1) Saukar da mala*iku da Ruin watau AlKur*ani a /amamn Annabel ko kuma 
fahimiadaEarfmzuciyawarfanda Allah kesanyawaga wanda Ya nufadajaddadaaddmia 
kan kowanc learnt Aiko roa&u gargadi shi nc mafi girman ni'imar Allah a kan mutant 

(2) Hada dawaki da alfadaral zuwa ga jakuoa kuma aka cc domin "hawansu da yin 
Eawa" yana nuna ccwa ha a cm dawaki da alfadarai, domin an san ccwa an hana ctn 
jakuna a lokacin yaCin Khaibara, kuma ayoyin da ke paba da. wannan aya sun nuna ana 
cin dabbobin m'tma kuma ana hawansu, kuma ctn nama ya ft hawa zama numa, saboda 
haka. shi nc ya kamata a ambata inda ya halatia. Wannan nc mazhabar Malikt da Abu 
Manila, kuma shi nemaganar Abdullah hn Abbas, Allah Yayardada su Wasusuncc ana 
cin dawaki da ulfadurai domin ccwa ana "hawansu domin Eawa" ba ya hana a yi want abu 
da su, waio an namansu. domin a akin Bukhari da Muslim an rawaito halaccin cm lfc.SOratun Nahl 393 \*\J*cl\i^ kuma da Kawa. Kuma Yana halilta 
abin da ha ku sum ba. 

9. Kuma ga Allah madaidaiciyar 
hanya lake kuma daga gare ta ak- 
wai mai karkaccwa* Kuma da Ya 
so, da Ya shiryar da ku gaba tfaya. 

10. Shi ne Wanda Ya saukar da 
ruwa daga sama dominku, daga 
gare shi akwai abin sha, kuma daga 
gare shi itace yakc, a cikinsa kuke 
yin kiwo. 

//. Yanatsirardashukagameda 
shi, ddminku, da zaitimi da dablnai da 
inabai, kuma daga dukan 'ya'yan 
ilace. Lallc nc a cikin wancan. haCi- 
Ka. akwai aya ga mutanc wadanda 
sukc yin tunani. 

12. Kuma Ya hore muku dare da 
wuni, da rami da wata, kuma tau- 
rari horarru nc da umurninSa. Lalle 
ne a cikin wancan. hafrEa, akwai 
ayoyi ga mutane wadanda sukc 
hankalla 

13. Kuma abin da Ya halilta 
muku a cikin Rasa, yana mai sa- 
fianin launukansa. Lalle ne a cikin 
wancan, hafcifia, akwai aya ga mu- 
lanc wadanda suke tunawa. > '*k* ~\'<\\ ., i~1- -1f"-» >J***3 


<-s 


dawiki, Wannanshi nemaganar ANHasandaShuraihda'Atfa'adaSa'idbnJubair Kuma 
shT ne mazhabar Shafi'i da Is'haE. Sun yi hujja da halaccin riman dawaki da abin da 
Asma'u binl AbT Bakar As-SlddiK ta ce, "Mun soke wata gorfiya. muka ci, a /amanin 
Manzon Allah, a Madma." Kuma a akin Bukhan da Muslim daga Jabir. Allah Ya yarda 
da shi, "Mun ci dawaki da jakunan jeji a Khaibara, kuma Annabi. isira da aminci sun 
tabbata a gare shi, ya hana jakunan gida". A akin AbT Dawud, "Mun yankc dawaki da 
alfadaratda jakunaalhali yunwa Ukama mu f ammasai Annabi ya hana mucin jakuna da 
alfadarai, bai hana mu cin dawaki ba*\ Ni. a ganina, ra'ayin cm dawaki ya ft Karri, domin 
surar ta sauka a Makka. amma hadisin yankan gotfiyar, a Madma aka yi shi. Saboda haka 
surar ha la shale shi hj Duhi Radd Al-A/han. 16.S0ratun Nahl 394 \^J~J\i^ 14. Kuma Shi nc Ya horc tcku 
domin ku ci wani nama sabo daga 
garc shi, kuma kuna fitarwa, daga 
garc shis (<awa wadda kuke yin ado 
da ita. Kuma kuna ganin jirage 
suna yankan ruwa a cikinsa kuma 
domin ku yi neman (fatauci) daga 
falalarSa Kuma mai yiwuwa ne 
kuna godcwa. 

15. Kuma Ya jefa, a cikin Kasa, 
labbatatlun duwatsu domin kada la 
karkata da ku, da koguna da hany- 
yoyi, dammaninku kuna shiryuwa. 

16. Kuma da wadansu alamomi. 
kuma da taurari suna masu ncman 
shiryuwa (ga lafiyarsu la fatauci). 

17. Shin. Wanda Yakc yin halitla 
yana yin kama da wanda ha ya yin 

halitta? Shin fa, ba ku lunawa? 

IS, Kuma idan kun Kidaya 
ni'imar Allah, ba ku iya lissafa ta. 
Lalle nc Allah, hadlca, Mai gafara 
nc, Mai jin Eai. 

19. Kuma Allah Yana saninabin 
da kuke asirtawa da abin da kuke 
bay yana wa, 

20. Kuma wacfanda suke kira, 
baicin Allah, ba su halicci komc ba, 
kuma su nc akc halittawa. 

21. Matattu nc, ba su da rai, 
kuma ba su san a wane lokaci ake 
tayar da su ba, 

22. Abin bauiawarku, abin bau- 
lawa ncguda, to, wacfanda basu yin 
imani da Lahira, zukatansu masu 
musu ne, kuma su makangara ne. 

23. HaklRa, lallenc, Allah Yana 
sanin abin da suke asirtawa da abin 


<-T ' 


t -* r** 


>*&3&J&:jX s^U^ywfi >ia^ a*-*> JJ_» JJ ©>*5iy _*\^S« c tteJ **.. t. t4r -> ,5f- 


■s. c 


16.Suratun Nahl 345 \^J^\i^ da suke bay yana wa. Italic nc Shi. ba 
Ya son masu girman kai. 

24. Idan aka cc musu "Menc nc 
Uhangijinku Ya saulcarT' Sai su ce, 
^Tatsuniyoyin mutanen farko/* 

25. Domin su dauki /unubansu 
cikakku a Ranar Kiyama, kuma 
daga zunuban wadanda suke Batar- 
wa ba da wani ilmi ba. To, abin da 
suke dauka na zunubi ya munana. 

26. Lalle ne wadanda suke a 
gabaninsu sun yi makirci, sai Allah 
Ya je wa gininsu daga harsa- 
shensa/ n sai rufi ya fada a kansu 
daga bisansu, kuma azaba ta je 
musu daga inda ba su sani ba. 

27. Sa'an nan a Ranar Kivama 
(Allah) Yana kunyala su, kuma 
Yana ccwa, "Ina abokan laray- 
yaTa. wadanda kuka kasance kuna 
gaba a cikin daukaka sha'aninsu?" 
Wadanda aka bai wa ilmi suka cc, 
"Lalle ne wulakanci a yau da euta 
sun tabbata a kan kafirai." 

28. Wadanda mala'iku suke kar- 
6ar ravukansu suna masu zalun- 
tar kansu. Sai sukajefa neman sul- 
hu (suka ce) "Ba mu kasance muna 
aikata wani mummunan aiki ba," 
Kayya! Lallc Allah ne Masani ga 
abin da kuka kasance kuna aika- 
lawa. 

29. Sai ku Shiga Kofofin Jahan- 
nama. kuna madawwama a cikinta. 
Sa'an nan tir da ma/aunin masu 
girman kai. 


» "- !:c(i > -i;--' *4&J1^&<M&. 


© iS^^a^f^i^ s*r->l> 7? -■ f"' 


.*. i > -7- 


^ <. -^*pj& (I) Kamar yadtla Allah Ya halaka Bukhi Nasar Aka halaka sht da ginin gidansa. 
Allah Yana halaka kafuai da abin da suke lanada wj kansu domin ncman rayuwarsu lfc.Suratun Nahl 396 sn jpjiij^ 30. Kuma aka ce wa wadanda 
suka yi tattawa, "Mene ne Ubangi- 
jinku Ya saukar?" Suka ce, "Alheri 
Ya saukar Ga wadanda suka kyau- 
lala a akin wannan duniya akwai 
warn abu mai kyau, kuma haKiKa, 
Lahira ce mafi alheri." Kuma hatti- 
Ea T madalla da gidan masu tafia wa. 

3L Gidajen AIjannar?ama,suna 
shigarsu, Koramu suna gudana 
daga fiarfiashinsu, suna da abin da 
suke so a cikinsu. Kamar haka Al- 
lah ke saka wa masu lafiawa- 

32. Wadanda mala'iku suke 
karBar rayukansu suna masu jin 
dadin rai, mala'ikun suna ccwa, 
"Aminci ya labbata a kanku. Ku 
shiga Aljanna saboda abin da kuka 
kasance kuna aikalawa." 

33. Shin, suna jiran wani abu 7 
Face mala'iku su jc musu ko kuwa 
umurnin Ubangijinka. Kamar 
wancan ne wadanda suke a gaba- 
ninsu, suka aikata. Kuma Allah 
bai zaluncc su ba* kuma amma 
kansu suka kasance suna zalunta. 

34. Sai munanan abubuwan da 
suka aikata ya same su, kuma abin 
da suka kasance suna yi na izgili ya 
wajaba a kansu. 

35. Kuma wadanda suka yi shir- 
ki suka ce, "Da Allah Ya so, da ba 
mu bauta wa kome ba, baicinSa, mu t 
ko ubannimmu kuma da ba mu 
haramtakomeba, baicinabinda Ya 
haramia." Kamar wancan nc wa- 
danda suke a gabaninsu suka aika- 
ta. To, shin, akwai wani abu a kan 
Man/anni. (ace iyarwa bayya- 
nanniya? 


** \" ■ T"" * ?* 

r * 

16.Suratun Nahl 397 \ <l J^Ji Ijw i6. Kuma lallc nc, hakika, Mun 
aika a cikm kowace al'umma da 
wani Manzo (ya ce), "Ku bauia wa 
Allah, kuma ku nisanci Dagutu/* 
To, daga gare su akwai wanda Al- 
lah Ya shiryar, kuma daga cikinsu 
akwai wanda 6aia la wajaba a kan- 
sa. Sai ku yi tallya a cikin Gasa, 
sa'an nan ku duba yadda akibar 
masu Karyatawa ta kasance. 

37. Idan ka yi kwadayi a kan 
shiryuwarsu, to, lalle ne, Allah ba 
Ya shiryar da wanda yakc Batarwa, 
kuma ba su da wadansu matai- 
maka. 

38. Kuma suka rantse da Allah 
iyakar rantsuwarsu (eewa) Allah ba 
ya tayar da wanda yake mutuwa! 
Na'am, Yana layarwa. Wa 'adi ne 
(Allah) Ya yi a kanSa labbaiaecc. 
kuma amma mafi yawan mulanc ha 
su sani ha T 

39. Domin Ya bayyana musu 
abin da suke safta wa juna a cikmsa* 
kuma domin watfanda suka kafirla 
su sani ccwa lallc .su ne suka kasance 
maKaryata. 

40. Abin sani kawau Maganar- 
Mu ga wani abu idan Mun nufe shi, 
Mu ce masa, "Ka kasance/' sai 
yana kasancewa. 

4L Kuma wadanda suka yi hiji- 
ra a cikm sha'anin Allah daga 
bayan an zalunce su T haKika Muna 
zaunar da su a cikin duniya da 
alhcri, kuma lalle ladar Lahira cc 
mall girma. da sun kasance suna 
sani. 

* - f- 

'- T ' ' .-si • rA — '1 ', i -a* -'■ te4fr 4 «* *~ 


tf- 


'■'<\h~ * 16,S0ralun Nahl 3*>8 \1 JpJiijj- 42. Wadanda suka yi haKuri, 
kuma ga Uhangijinsu suke dogara. 

4i. Kuma ha Mu aika daga 
gabaninka ba, face wadansu mazaje 
Muna yin wahayi zuwa gare su. Sai 
ku lambayi mulanen Ambato idan 
kun kasanec ba ku sani ba, 

44* Da hujjoji bayyanannu da 
lillaitafai. kuma Mun saukar da 
Ambalo zuwa pare ka. domin ka 
bayyana wa mutane abin da aka 
sassaukar zuwa gare su, kuma don 
dammaninsu su yi tunani. 

45. Shin fa, wadanda suka yi 
makircin munanan ayyuka sun 
amince da Allah, ba zai shafc Rasa 
da su ba f ko kuwa azaba ba za la 
je musu daga inda ba .su sani ba? 

46. Ko kuwa Ya kama su a cikin 
jujjuyawarsu? Saboda haka ba su 
zama masu buwaya ba. 

47. Ko kuwa Ya kama su a kan 
nakasa? To, lalle ne L'bangijinka 
hakika Mai tausayi ne, Mai jin fcai. 

48. Shin, basulurabadaabinda 
Allah Ya halitta, ko mene ne, inu- 
woyinsu suna karkaia daga dama 
da wajajen hagu, suna masu sujada 
ga Allah, alhali suna masu Cas- 
Eanlar da kai? 

49. Kuma ga Allah, abin da yake 
a cikin sammai da Easa na dabba da 
mala'iku, suke yin sujada, kuma ba 
su kangara. 

50. Suna tsoron Ubangijinsu 
daga bisansu. kuma suna aikaia 
abin da ake umurnin su. 


i -r . -=. %* 

16,Suratun Nahl 399 \n >diii*-i 5L KumaAllahYace/'Kadaku 
riKi abubuwan bauiawa biyu. Abin 
sani kawai, Wanda ake bautawa 
guda ne. sa'an nan sai kuji isoroNa. 
Ni kawai." 

5Z Kuma Yana da abin da yake 
a cikin sammai da Kasa, kuma Yana 
da addini wanda yakc dawwa- 
mamme. Shin fa, vvanin Allah kuke 
bi da takawa? 

53. Kuma abin da yake a gare ku 
na ni'ima, to, daga Allah ne, Sa'an 
nan kuma idan cuta ta shale ku, lo, 
zuwa garc Shi kuke hargowa. 

54. Sa'an nan idan Ya kuranye 
cfltar daga gare ku. sai ga wani 
Bangare daga gare ku game da 
IJbangijinsu suna shirk]. 

55. Domm su katlrta da abin da 
Muka ba su. To, ku ji dadt, sa'an 
nan da sannu za ku sani* 

56. Kuma suna sanya rabo (u ga 
abin da ba su sani ba daga abin da 
Muka arzuta su. Ranstuwa da Al- 
lah! Lulle ne za a lambaye ku daga 
abin da kuka kasance kuna fcir- 
fcirawa. 

57. Kuma suna danganla 'ya'ya 
mat a ga Allah. TsarkinSa ya labba- 
ta! Kuma su ne da abin da sukc 
sha'awa. *r pC.-^-rf m -*,T* ?-*J *** 1 ******* jj£- <v_^*** **tf_ft**\ 


y .** *rft *■* f^jy^jf^ AUlt J**- / . *- p *ZjJ>AUis>, 

-j^Oju^ ■vj;* tf ^ v fr k ->4^i (1) Suna sanya war rabo daga dabbubida hatst ga gumakd koaljannu, alhali ba su *>an 
amfamndagumakan ko aljannun sukciyajawo musu ba ko sukc tunkudcwa daga gare su 
Akwai daga akin niimomin Allah. Ya shiryarda mutant ga ganc ccwa wacfannan gumaka 
da aljannu ko wani mahaluEt ba ya iya cuui ko |awo wani amfani lace da i/nin Allah. 
Saboda haka babu wanda ya cancanci a baula ma^a (ace Allah. Mai tum&ukc cuta kuma 
Mai jawo amfani Watau wannan hayar da nf jtnar 'yaocin dan Adam kamtlan, sx\ duka 
bayi ne, babu daraja pa kema sai da u£awd, Samn haka wala ni -ma ce daga Allah. 16.S0ratun Nahl 400 V "\ J^Jl i>y 5H. Kuma idan aka yi wa da- 
vansu bushara da mace'" sai fus- 
karsa ta wuni baRa £irin, alhali 
kuwa yana mai cikc da baRin ciki. 

59* Yana 6oycwa daga mulanc 
domin munin abin da aka yi masa 
bushara da shi. Shin, zai riKc shi a 
kan wulakanci, ko /ai lurbude Shi a 
cikin turfiaya? To, abin da sukc 
hukuntawa ya munana. 

60. Ga wadanda ba su yi ima- 
ni (71 da Lahira ba akwai sifar cuta, 
kuma ga Allah akwai sifa mafi dau- 
kaka. Kuma Shi ne Mabuwayi, Mai 
hikima. 

6L Kuma da Allah Yana kama 
mulanc da zaluncinsu, (i) da bai 
bar wata dabba ba a kan Rasa. 
Kuma arama Yana jinkirta musu 
/uwa ga ajah ambalacce. Sa'an nan 
idan ajalinsu ya /o, ba /a a yi musu 
jinkiri ba ko da sa'a guda, kuma ba 
za su gabala ba 

62. Kuma suna sanya wa Allah 
abin da suke Ri* kuma harsunansu 
na siffania Karya ecwa lallc no suna 
da abubuwa masu kyau. Babu 
shakka. lalle ne suna da wuta* kuma 
lallc su T wadanda ake Ryalewa ne (a 
cikin ta). 

63. Ranisuwar Allah! Lallc nc 
haRiRa Mun aika /uwa ga al'um- 
?<% «-<i 


w -<* &^j^#£P r &Mc#J&P$&$ (1) FahinlarcSwadanamijida yamacc dukarfaya sake, da hanakashehiiko lurbude 
su, waia m'ima cc babha da yancin mala bahba, a cikin rayuwar dan Adani 

(2) fCann bayani nc ga abin da ya gahata kuma na baya da shi ya ratayu da shi. 
Shiryarwa /uwa ga halayc madaukaka m'ima ce babba 

(3) Rashin halaka diiniva saboda laifin mulanc da rashin kama su da dukan iaifinsu, 
ni'ima cc bahba^ lfc.Suratun Nahl 401 \1 J«J»ij>- momi daga gabaninka, sai Shaidan 
ya fcawacc musu ayyukanstt, sabo- 
da haka shine majifitncinsu, a yau, 
kuma suna da azaba mai radadi. 

64. Lalleba Musaukarda Liltafi 
ba a kanka, lace domin ka bayyana 
musu abin da suka safta wa juna a 
cikinsa, kuma domin shiriya da 
rahama ga mutane wadanda suke 
yin irnani. 

65. Kuma Allah Ya saukar da 
ruwa daga sama, sa'an nan Ya rayar 
da Kasa da shi a bayan mutuwarta. 
Lalle nc a cikin wannan, ha£i£a 
akwai aya ga mutane wadanda sukc 
saurare. 

66. Kuma lalle ne, kuna da abin 
luraacikindabbobin ni'ima; Muna 
shayar da ku daga abin da yake a 
cikin cikunansu, daga isakanin lu- 
kar lumbi da jini. nono tsanisan, 
mai saulcin hatfiya ga masu shi 

67. Kuma daga 'ya'yan itacen 
dabmo da inabai. Kuna samu daga 
gare shi, abin mayc (1> da abinci mai 
kyau. Lalle a cikin wannan, haRifia, 
akwai aya ga mutane wadanda suke 
hankalta. 

68. Kuma Ubangijinka Ya yi 
wahayi <2) zuwa ga Kudan zuma 
1 1) Yaombaci abin mayca cikin abubirwan nnma a gabanin a haramla giya, Kuma 
haramla la ba ya hana ta ?ama a cikin ni'imomin Allah ga mutane domin an haramla nc 
sah6da tsaron hankalinmu a kan neman watfansu ni'imomin da suka ti ta a Aljanna a tnda 
hi za a hana la ba saboda tfarewar laklifi a can Saboda haka nc ya Rare ayar da ccwa. 
"Akwai aya ga mutane wadanda sukc hankalta." 

(2) Wahayi na ilbartia, watau Allah Ya cusa wa Rudan /ama ilrnin yin jniltar gtdan 
zuma da ganc hanyoyin tafiya la koma gidan la. da cm kSwaiu irt luren itace domin a filar 
da ni'imar abm sha mai dacfi ga mutane, kutna wunda ya Gunsa dukan magani ga 
tiiwarwalansu. Wannan ni'ima ce bubba. 16.Suratun Nahl 402 \1 JpJiij^ ccwa; *"Ki rid gidaje daga duwatsu, 
kuma daga ilacc. kuma daga ahin 
da suke ginawa. 

69. "Sa an nan ki ci daga dukan 
'ya'yan itace, sahoda haka ki shiga 
hanyoyin 1,'bangijinki. suna 
horarru." Wani abin sha yana fita 
daga cikunanta, mai saftawar 
launukansa, a cikinsa akwai wata 
warkewa ga mutane Lalle ne, a 
akin wannan. haRiEa, akwai ayoyi 
ga mutane wacfanda suke yin 
lunani. 

70. Kuma Allah ne Ya halicce 
ku, sa'an nan Yana kar&ar rayu- 
kanku, kuma daga garc ku akwai 
wanda akc mayarwa zuwa ga mall 
KasKancin rayuwa, domin kada ya 
san kome a bayan da ya zama mai 
ilmi. Lalle Allah ne Masani, Mai 
ikon yi 

71. Kuma Allah Ya fifila sashcn- 
ku M> a kansasheaarziki. Sa'an nan 
wacfanda aka fifita. ba su zama 
masu mayar da arzikinsu a kan abin 
da hannayensu na dama suka mal- 
laka ba, har su zama daidai a cikin- 
sa. Shin fa, da ni'imar Allah suke 
musu? 

72 Kuma Allah Ya sanya muku 
matan aurc daga kawunanku, 
kuma Ya sanya muku daga matan 
aurenku diya da jikoki, kuma Ya 
arzula ku daga abubuwa masu A** i -"l^ ' ** \\\^ sY~ ** 


*A 


(I) Ar/iki da^a Allah yakc* yana nftta watfansu bayinSa da ar/iki a kan waifansu. 
Sa'an nan wanda aka bai waamkidagacikiiisubayaiyamayardaarzikinalsakariinsada 
wani hawa nasa har su zama daidai a kan arzikin To* idan haka nc. yaya kukc sanya 
wadansu nay in Allah daldat da Allah wajcn bantarku garc su 1 lfc.Suratun Nahl 41*3 \1 JwJli^ dad"i- Shin fa. da karya suke yin 
imanL kuma da ni'imar Allah su T 
suke kafirta? 

73. Kuma suna baula wa, baicin 
Allah, abm da yake ba ya mallakar 
wani arziki dominsu, daga sanimai 
da Kasa game da kome. kuma ba su 
iyawa (ga aikata kome). 

74. Sa'an nan kada ku bayar da 
wadansu misalai ga Allah, I-alle nc 
Allah Yana saili, kuma ku, ba ku 
sani ba. 

75. Allah Ya hugawanimisali da 
wani bawa wanda ba ya iya samun 
iko a kan yin koine, da (wani bawa) 
wanda Muka aizflti shi daga gare 
Mu da arziki mai kyau. Sa'an nan 
shi yana ciyarwa daga arzikin, a 

asirce da bayyane. Shin suna dai- 
daila? Godiya ta tabbata ga Allah. 
/Va mafi yawansu ba su sani ba. 

76. Kuma Allah Ya buga wani 
misalt. maza biyu, dayansu bebe ne. 
ba ya iya samun ikon yin kome. 
kuma shi nauyi ne a kan mai malla- 
karsa, indaduk ya fuskantarda shi. 
ha ya zuwa da wani alhcri- Shin, 
yana daidaita, shi da (namiji na 
biyu) wanda yake umurni da a yi 
adalci kuma yana a kan tafarki 
madaidaici? 

77. Kuma ga Allah gaibin* 11 
sammai da Kasa yake, kuma 
aTamunn SsTa bai zama ba face 
kamar walEawar gani, ko kuwa shi 
ne mall kusa! 


•» ■f. , ^4 


ftS^r&UJMtftf tt£<***Z*+*+ 

(1) "Boye lolcactn Kiyama a hayan bayanin rabbaiar fttikliw&rta yana daga cikin 
rii'itndmio Allah* domm mai hankali ya yi tatul; saboda jta 16,Suratun Nahl 404 \n j^Jiijj- Lalle Allah, a kan dukan kome, Mai 
ikon yi ne. 

78. Kuma Allah neYa filar da ku 
daga cikunan iyayenku, ba da kuna 
sanin koine ba> kuma Ya sanya 
muku ji da gannai da zukata, tsam- 
maninku za ku godc, 

79. Shin ba su ga tsuntsaye 111 bu 
suna horarru a cikin sararin sama, 
babu abin da yakc rikc su face 
Allah? Lalle ne a cikin wancan, 
hakika akwai ayoyi ga mutane wa- 
(fanda suke yin imani. 

80. Kuma Allah ne Ya sanya 
muku daga gidajenku wurin natsu- 
wa, kuma Ya sanya muku daga 
fa tun dabbobin ni'ima waso gidaje 
kuna duukar su da sauCi a ranar 

taftyarku da ranar zamanku, kuma 
daga sufinsu' 21 da gashinsu da gc- 
/arsu (Allah) Ya sanya muku 
kayan cfaki da na jin dacfi zuwa ga 
wani lokaci. 

81. Kuma Allah nc Ya sanya 
muku inuwa daga abin da Ya halit- 
ta, kuma Ya sanya muku dakuna 
daga duwalsu, kuma Ya sanya f["f\ * '■- '■> WWtfc 


{ I ) Tsuntsaye horarru a cikin uirarin sama, ana nufi da su, a ganma, Allah nc Ya sail 
halu£a, iu dc jiragen stttka, saboda ambaton horewa tare da su a cikin sararin samaniya, 
domin abin da aka hofc. ana hoioosa nc domin a o amfanmsa a lokact da wunn horon. 
1 suntsayen al'ada ba su da warn am fan: a gate mu a lokacin da suke a cikin sarartn sama* 
Saboda haka babu wani abu. sai jirgin sama. Ba ?a a cc ana nufin shaho ba a lokadn 
faraula. domin wannan amlani ya yi kacfasi bjsa ga abm da Surar lake Cidayawa na 
m'imomtn Allah a kan muiancgaba tfaya. Farautakc5afi5iyacegamulancnKauyekawai 

(2) Sufi, shi nc gashtn tumaki mm kama da auduga. wabar shi nc gashin raRumi mat 
laushi. sha'ar, shi nc gashin awaki da gc/ar dawaki. Bai ambaci auduga da kauani ba, 
domin a wajen shuka sukc. 16.Suratun Nahl 405 \1 JpJiij^ muku wadansu riguna 111 suna tsare 
muku zafi. da wacfansu riguna sunji 
tsare muku makaminku. Kamar 
wancan nc(Allah) Yakecika ni'im- 
arSa akanku, tsammanin ku kuna 
sallamawa. 

82. To, idan sun juya» to. abinda 
ya wajaba a kanka> shi nc iyarwa 
kawai, bayyananniya. 

83. Suna sanin ni'imar Allah, 
sa'an nan kuma suna musuma. 
kuma mafi yawansu kafirai nc, 

84. Kumaaranarda Mukctayar 
da mai shaida daga kowace aPum- 
ma, sa'an nan kuma ba za a yi izni 
ba ga wadanda suka kaflrta, kuma 
ba su zama ana neman komawarsu 
ba. 

85. Kuma idan wacfanda suka yi 
zalunci suka ga a/aba, sa*an nan ba 
za a sau(ca£c ta daga garc su ba, 
kuma ba su zama ana yi musu jin- 
kiri ba. 

86. Kuma idan wacfanda suka yi 
shirka suka ga abubuwan shirkarsu 
sai su cc, "Ya Ubangijinmu! 
Wadannan ne abubuwan shirkar- 
mu wacfanda muka kasance muna 
kira baicinKa*\ Sai su jefa ma^ana 
zuwa gare su, "Lalle ne ku. haJci£a, 
makaryata ne/* 

87. Kuma su shiga neman sulhu 
zuwa ga Allah a ranar nan T kuma 
abin da suka kasance suna Eir- 
(cirawa ya Race daga gare su. ■m^£k%4U 

Jtt&^S&fi$S$\S$i ».< i ,;^'-^' 


.fcs^wsyu^ &**\ii<z (II Rigadommzafidasaiiyidagasufidaxvabardagashi daaudugada kauiimda rlga 
domin maktimi shi nc sulke. domin raakami daga baEin Earlc yakc kamar Lakobu mashi 
da kihiya 16,Suratun Nahl 406 \1 JpJiijj- 88. Wacfanda suka kafirta, kuma 
suka kange daga hanyar Allah, 
Mun Kara musu wata a/aba bisa ga 
a/abai\ saboda abin da suka kasan- 
ce suna yi na fasadi, 

89. Kumaaranarda Mukctayar 
da shaidu a cikin kowaee al'umma, 
a kansu daga kawunansu, kuma 
Muka zo da kai kana mai bayar da 
shaida a kan wacfannan, kuma Mun 
saussaukar da Liltafi a kanka do- 
min yin bayam ga dukan komc da 
shiriya da rahama da hushara ga 
mslsu miica wuya (Musulmi). 

90. Lalle Allah na yin umurni da 
adalci da kyautatawa, da bai wa 
ma'abucin zumuma. kuma yana 
hani ga alfasha da abin da aka Jci da 
rarrabe jama'a. Yana yi muku gar- 
gadl, dammanin ku ( kuna tunawa, 

91. Kuma ku cika da alka- 
warin m Allah idan kun yi alkawari, 
kuma kada ku warware rantsu- 
wdyinku a bayan (carfafa su t alhali 
kuma hafcika kun sain a Allah Mai 
lamuncewa a kanku Kuma lallc 
Allah ne Yake sanin abin da kukc 
aikatawa. 

92. Kuma kada ku kasancc ka- 
mar wadda la warware zarcnta u 


■*^r t4 x ' f ^ r -J-* 

I *\ SIX- \ vi ** ' * 
®^ij6 


(I) Wanda yakc rantsuwar alkawan da warn, sa'an nan ya warwaic rantsuwar domin 
ncman ya £ulla wata ramsuwa da wani malum sahoda wani amfamnsa. kojama v arsa a 
cjkin wata Kabila wadda ta ft la mutancn farko Earfi, to. sifarsa kamar mace oe 
raahaukaciya. mat yin zare. a bayan la tukka stu. ya yi Karri, sa'an nan ta warware $ht 
Saboda haka tdan ta somayarda shi wani za re. to. bazaiyj kyau ba kamar zarcn farko da 
ta yi kuma mulanc sun gane hatikarta, ha za su yi wata ma*mala da ila ba. Wanda ya yi 
rantsuwa da Allah a kan ahu. lo, ya sartya Allah lamuni ktr nan, Ba ya halauj jm wanda ya 
shugabamar da Allah ga warn abu. sa'an nan ya kuina baya ya ft cika wannan alkawarin. 
domin bai kiyayc girman Allah ba, Wanda ya sanya 3 tsakaninsa da abokm ma'amalarsa 
(\aron alkawan nt'ima nc 16.SQratun Nahl 407 S <l J^Ji i>y bayan tukka, ya zama warwararku. 
kuna riRon rantsuwoyinku ddmin 
yaudara a isakaninku, domin ka- 
sanccwar wata al'umma ta fi nba 
daga wata al'umma! Abin sani ka- 
wai Allah Yana jarrabar ku da shi. 
kuma lalle ne yana bayyana muku, 
a Ranar Kiyama. abin da kuka ka- 
sance, a cikinsa. kuna safta wa juna. 

93. Kuma da Allah Ya so, hallcT- 
ka T da Ya sanya ku al'umma guda, 
kuma Yana Baiar da wanda Ya so, 
kuma Yana shiryar da wanda Ya so. 
Lallc nc ana tambayarku abin da 
kuka kasance kuna aikalawa. 

94. Kada ku riEi rantsuwoyinku 
domin yaudara a tsakaninku, har 
kafa la yi sulBi a bayan tabbatarta. 
kuma ku dancfani azaba saboda 
abin da kuka kange daga hanyar 
Allah. Kuma kuna da wala a/aba 
mai girma. m 

95. Kada ku sayi 'yan kudi ka- 
dan da alkawarin Allah. Lalle ne 
abin da yakc a wurin Allah shi ne 
mafi alheri a garc ku, idan kun 
kasance kuna sani. 

96. Abmdayakea wurinkuyana 
Rarewa, kuma abin da yake a wurin 
Allah ne mai wanzuwa Kuma lalle 
ne. Muna saka wa wadanda suka yi 
hafcuri da ladarsu da mafi kyawun 
abin da suka kasance suna aika- 
tawa. i '• 

6 t- 

§-^* 


(I) Wanda yakc yin ranisuwada Allah dornmya yaudan wani, 10, yana rusakansane 
da kansa. kuina Allah Yana debc jarumci da naisuwa daga zficiyarsa. sa'an nan kuma yana 
da wata azaba mai girma a Lahira idan Allah bai galaria masa ha. da luba ko da watii 
sahabi- Sanin haka ni*ima nc. 16,Suratun Nahl 408 ^ ^ J*ji ijyu 97. Wanda ya aikata aiki na 
Jcwarai daga namiji ko kuwa mace T 
alhah yana mumini, to. haKifia, 
Muna rayar da shi, rayuwa mai 
datfi. Kuma haRifta, Muna sakit 
musu ladarsu da mafi kyawun ahin 
da suka kasancc suna aikatawa, 

08. Sa*an nan idan ka karanla' 11 
AlCur'ani, sai ka ncmi tsari ga Allah 
daga Shaidan jefaffe- 

99. Lallc nc shi. ba shi da wani 
Rarfi a kan wacfanda suka yiTmani, 
kuma suna dogara ga Ubangijinsu. 

100. Abin sani kawai, Earfinsa 
yana a kan watfanda sukc jiBimar 
sa, kuma wacfanda suke su. game da 
shi. masu shirk! ne. 

I0L Kuma idan Muka musanya 
wala aya a matsayin wata aya, 
kuma Allah ne Matl sani ga abin da 
Yakc saukarwa, sai su ce, "Abin 
sani kawai, kai maJcirGiri ne/' A'a 
matl yawansu ba sa sani. 

102, Ka ce, Ruhul Kudusi (2> ne 
ya sassaukar da shi, daga Ubangi- 
jinkadagaskiya. domin ya tabbaiar 
da wacfanda suka yi Tmani, kuma 
(domin) shiriya da bushara ga 
Musulmi. 

103- Kuma lalle ne, hadKa. 
Muna sanin (ccwa) lallc nc su, suna & «uiU x£~Xs 0' O*" &3j* oW 


(!) An yi saBani ga mtwui Isii'iza a gabamn karalu ka a hayansa Malik ya /.:■■ a yi 
Isu'aza a bayan karatu. ko a bayan an fcare yin salta. domin kada Sliaufan ya nnjayi 
mulum a bayan imamnsa da salla Saboda haka ya kajhanta shi a akin salla, Wasu kuma 
suna islt'aza a gabanin karalu ko a gabamn salla. 

(2) Ruhul K'udusi. warau rai mai fsarki, ana nufin Jibiilu. ammcin Allah ya tabbata a 
gare shi. 16.Suratun Nahl 4ltM \ <l J^Ji ij^ cewa, "Abin sani kawai, wani mu- 
tumne vakekarantar dashi."Hars- 
hen wanda suke k*arkatar da maga- 
nar zuwa gare shi. Ba'ajamc 413 ne, 
kuma wannan (AlRur*ani) harshc 
nc Balarabc bayyananne. 

104. Lallc ne wadanda ba su yin 
imani da ayoyin Allah, Allah ba /ai 
shiryar da su ba, kuma suna da 
azaba mai radadi. 

105. Abin sani kawai. wadanda 
ba .su yinlmani da ayoyin Allah, su 
nc sukc Rirftira Earya. Kuma 
wacfannan su ne maEaryata. 

106. Wanda ya kafirla da Allah 
daga ba^an imaninsu,' 21 lace wan- 
da aka tilasta ajhali kuwa /uciyarsa 
tana nat&c da imani, kuma wanda 
ya yi farm ciki da kafird, to. akwai 
fushi a kansa daga Allah, kuma 
suna da wata azaba mai girma. 

107. Watfancan ne kafirai domin 
sun fifita son duniya a kan Lahira. 
kuma lalle ne Allah ba Ya shiryar da 
mulane kafirai. 

108. Watfancan ne wadanda Al- 
lah Ya bice hasken /ukalansu da 

*li^tt<JU>M (1) Aiipim g;i asab. wanda ba ya lya magana da Larabu ko da ga asalin jim shi 
Balarabe nc. Asalin mapanar akwai warn Ratva Bariimc Nasaram. watau mabiyin adiluiin 
Isa yanli karatun liltaltafansa kuma yana /uwa yana sauraron Annabi, $ai maEiya suka ce 
wai shi nc yakc gaya wa Annabi Alk'iu ani. Domin haka Allah ya yi raddin maganarsu da 
rashin sanin Larabcin wannan muttimin Sunansa Kainu ko Jabra. 

(2) Kidda ita cc komawa ga kafiru a bayan shiga Musulunci Ba a yin hukunci da 
ndda pa Musulmi, sal idan ya kafirta da kansa. babu wala lllasiiwa. kuma ya nuna ya 
yarda da kafircin. kuma_yana farin cikin da shi. To, hukuncinsa kisa nc. domin ya /.ama 
dan lawayc Wannan sin ne ma'anar cewa akwai lu&lu a kansa daga Allah. Kuma ba a 
kashc shi sai an ncmc sht da tuba a akin kwana uku. babu yunwa, babu Kishirwa, Kuma a 
yi munazara da shi ko zai komo. Bayan kwana uku a kashc slu idan ya Ki luba + 16.Suratun Nahl 410 s <% w u* ijj^ jinsu da gannansu Kuma wadan- 
can su ne galalallu 

109. Babu shakka, tulle ne. a 
Lahira su ne masu hasara. 

110m Sa'an nan kuma lallc nc 
Lhangijinka ga watfanda suka yi 
hijira daga bay an an fitine su, sa\in 
nan kuma suka yi jihadi. kuma 
suka yi hakuri, lalle ne Ubangi- 
jinka. daga bayania ,n hakika Mai 
gafara nc. Mai jm Kai. 

///• A ranarda kowane raizaije 
yana jayayyar tunkudewa daga 
kansa, kuma a cika wa kowane rai 
(sakamakon) abin da ya aikata. 
kuma su ba za a zuluncc su ba. 

112. Kuma Allah Ya buga misa- 
li/ 2> wata alkarya ta kasance amin- 
tacciya, nalsaltsiya, andkinla yana 
je mala a wadace daga kowane 
Willi, sai la kafirla da ni'imomiii 
Allah, saboda haka Allah ya danda- 
na mala tufafin yunwa da tsoro, 
saboda abin da suka kasance suna 
sana'anlawa. 

/Ll Kuma lalle nc, hakika, wani 
Man/o daga garc su, ya je musu, sai 
suka Raryata shi, saboda haka aza- 
ba la kama su, alhali kuwa su ne 
masu zSlunci, -U j -fi-ftlS ;-**< i^t ^^u^&^i^ >\ U" ©. 


w- @5y 


(1) Sayan filina, yana nufin wanda ya shiga Musulunci* sa'an nan fitinar ndda ta 
same shu kuma Allah Yasanya shi ya fcomacikin Musulunci, yayi ahindd Musulunciyake 
netna dagagaieshi, naayyukan Jcwarai gwargwadon haimsa, to, Allah Yana gafariama^a 
larfufftikansa na ndda, kuma Yana jm (cans-a da rahamarSa. 

(2) Kamar Makka Annabi Muhammadu ya jc musu sun Earyala shi, sai Allah Ya 
musanya amincinsu da isoro, kuma wadaUmu da yunwa. Wannaii shi nc sakamakon ndda 
a kowane lokuu 16.Suratun Nahl 411 1 1 J** tjj* 1/4. Sa annankucidaga n) abin 
da Allah Ya ar/uta ku da shi, halas, 
kuma mai dacfi, kuma ku gode wa 
ni'imar Allah idan kun kasance Shi 
kuke bautawa. 

115. Abin sani kawai (Allah) Ya 
haramta 1 *' muku mussai da jini da 
naman alade da abin da aka ambaci 
sunan wanin Allah game da shi, 
Sa'an nan wanda aka tilasla a kan 
larura, baicin mai raba jama* a, 
kuma baicin mai zalunci, to, lalle 
Allah nc Mai gafara, Mai jin Kai- 

116. Kuma kada ku ce. domin 
abin da harsunanku sukc sifTanta- 
wa da Garya. "Wannan halas ne, 
kuma wannan haramun ne/' Do- 
min ku Kirfcira Earya ga Allah. Lalle 
ne, wadanda suke RirKira Rarya ga 
Allah ba za su ci nasara ba 

117. Jin dacfi ne kadan. Kuma 
suna da wata azaba mai radacfi. 

i is. Kuma kan wadanda suka 
luba (Yahudu) Mun haramta abin 
da Muka bayar da labari a gare ka 
daga gabani, u> kuma ba Mu zalun- 


'V 
^^^&gL^J> M^Ai jit 

(1) Bayan bayam a kan hukuncin ridda saboda sanyawar xashen numomin Allah ga 
wasu gumaka ko aljannu ka wadansu mutane saliliai. sa'an nan Va yi umurn: da cin abin 
da Allah Ya arzula mulum duka amma da sbarutftfa uku, waiau ya zama halas ga shari'a 
kuma mai darfin a, warn haECi na want mulum hairalayabaa kanxa ga shan'a. kumaa bi 
sharTa waicnaikaiardashi kamar yadda Allah Yd ee wajen yanka da mai kamadashi.shi 
nc gode wa Allah. Sabuda haka banda kaniar gjya da kayan warn mutum sat fa a bisa 
yardarsa. 

(2) Bayamn abubuwan da aka haramta, idan biibu larura. Ana cin abin da shari'a ta 
hana a ci a kan larura. sai idan larurar la sami mutum nca akin halm safion Allah, kamar 
mai fita daga rfa'ar Sarkm Musulunci ya yt Usa Eungtya dabam, ka wanda ya fila domin 
wani zSlunti kamar sata ga misah, to. ba su cin haram domin su ci gaba da atkinsu 

(3) Gabanin wancan Sura, kamar a cikiiiSuratul Anamaya ta 146 Sabudahaka baa 
biyar da Yahudu a wajen haramem abin da Allah Ya haramta musu. su kadai saboda 
Ailuncmsu W.Suratun Nahl 412 \ , \ ,Uilii j>- CC su ba. amma .sun kasance kansu 
suke zalunla. 

1/9. Sa'an nan kuma tu lie ne 
Ubangijinka ga wadanda suka ai- 
kata tnummunan aiki Cl> da jahilci. 
sa'an nan suka tuba daga bayan 
wancan. kuma suka gyara, lalle nc 
Ubangijinka, daga bayanta hakiRa 
Mai gafara ne, Mai jin Rai. 

120. Lalle nc Ibrahim'" ya ka- 
sance Shugaba, mai kaskantar da 
kai ga Allah, mai karkala /uwa ga 
gaskiya. kuma bai kasance daga 
masu shirki ba. 

121. Mai godiya 13 ' ga ni'imo- 
minSa (Allah), Ya /afte shi, kuma 
Ya shiryar da shi /uwa ga tafarki 
madaidaici. 

122. Kuma Muka ba shi alheri a 
cikin duniya. Kuma lalle shi. a Lfi- 
hira, yana daga salihai. 

123. Sa'an nan kuma Muka yi 
wahavi /uwa garcka (cewa), "Ka l4> 
bi akidar Ibrahim, mai karkata 
/uwa ga gaskiya. kuma bai kasance 
daga masu shirki ba." 


UkJ 


}Q&£-$&X» <ii &£■■>.. .fcjffil 1%-Ul ■•t l »TVtl*- LSN&-13 - ,f. • - 

(1) Wanda ya yi wani abu da Allah Ya hana wajen ni'imomi, ko wajen warn abu 
dabam na sSBon Allah, to. idan ya tuba a gahamn ya kai ga gargara, Allah zai gatarla 
mavd Wannan ni'ima ce 

(2) Akwai daga m'imdmin Allah. Ya sanya mulum macfaukaki sahoda addirunsa da 
imamnsa ga Lbangi|insa t kuma Ya ba shi ikon binSa da lafiawd kamar yadda Ya yi wa 
Ibrahim. Kuma akwai daga nTimomin Allah Ya sanya muiurn a cikin zunyyar mulumin 
kirki kamar yadda Ya yi wa Annabi Muhammadu Ya sanya shi a cikin zunyyar Ibrahim 

(3) An ambaci Ibrahim *aboda ya gode wa m'iinomn Allah ddmin Musulmi su yi 
kftyi da shi wajcn godc WB Allah ga m'imomtn da Ya yi tshara zuwa garc su a cikin wannan 
Sura da waUnla. Gode wa ni ima wala ni'irna cc. 

(4) Yana cikin m'imaga Ibrahim da kammalanaagarcshiaumurcinialTlTan talikai. 
Muhammadu. Isira da ami net n Allah su tahbala a garc shi, da bin afiidar Ibrahim 16.Suratun Nahl 413 \ 1 Wi tjj* 124. Abin sani kawai, an sanya 
Asabar a kan wadanda suka safta 
wa juna a cikin sha'aninsaj 11 Kuma 
lallc nc Ubangijinka, haKTKa. Yana 
yin hukunci a tsakaninsu a Ranar 
ICiyama a cikin abin da suka kasan- 
ce a cikinsa suna sa6a wa juna. 

125. Ka yi kira zuwa ga hanyar 
Ubangijinka da hikima'- 1 da wa'azi 
mai kyau kuma ka yi jayayya da su 
da magana wadda lake mafi kyau. 
Lalle ne Ubangijinka Shi ne Mafi 
sani ga wanda ya Bacc daga han- 
yarSa, kuma Shi ne Mafi sani ga 
masu shiryuwa. 

126. Kumaidan kukasaka u *wa 
uRuba, to, ku saka wa uicuba da 
misalin abin da aka yi muku ufcubar 
da shL Kuma idan kun yi haRuri, 
lallc shl ne mafi alhcn ga miisu 
haKuri. 

127. Kuma ka yi haRun, kuma 
haRurinka ba zai zama ba lace do- 
min Allah, kuma kada ka yi baRin 

J ^ > %£ij$ipi^^ (1) Wadanda suka &afta wa juna a cikin sha'amn Ibrahim wanda yake ya fcftsauce 
yana girmama Juma'a ddimn ita cc ranar cikon ni'imomin Allah a kan bayinSa. Yahudu 
suka saBa wa Ibrahim suka pirmama A»ahar dcirnin a ranar nan nc babu wani aiki* 
Wannan ya doge har a bayan rfaukc Tsa. Na*£ra suka juya ddmin Em Yahudu zuwa ga 
Ldhadi.domin su yi daidai da ICaisara. Kusi&ntayti .maigirm una I ah&dj rflnai baUU wa 
rana. Kafircc wa ni'ima azaba cc. 

(2) Km yuwa ga hanyar Ubangijh Allah, yana dag3 cikin abubuwan koyu daga 
Ibrahim kuma kira zuwa ga Allah na daga cikin ni'imamtn Allah ga mai k»ran da wanda 
ake kiran T sa'an nan zaman kiran da hikim* da wa*a/i mai kyau, ni'ima cc ga mai yi da 
wadanda akc kira zuwa pa shiriyar duka. Abin da ake cewa Hikinia sh» nc a y\ magana a 
kan hujja wadda abokin husuma ba zai \\u kaucc mala ba. 

(3) Kuma mai kiran mutanc ZUWA ga Allah lallc nc $ai ya hadu da eularwa daga 
mutancndabaMisangaskiya To. Allah ba Yasonzalunci kodiakanmatiyanSa. saboda 
haka Ya yi umurni da yin Jcisasi da misalin uEuba, ko a yi hafcuru amina ytn halctin ya fi 
lamawa domin ncman m'imar Allah la Eara kammala. 17.Sflratul Isra' 414 \ v ,1*41 i^ ciki sabo da su. kuma kacla ka 
kasanceaeikin Ituneinraidagaabin 
da sukc yi na makirei. 

128. Lalle Allah Yana tare da 
wadanda suka yi laRawa da warfan- 

da suke su masu kvautatawa ne. Tana karantar da daidaitawa a tsakanin abubuwa masu 
danganlaka da juna. jgf&tjfl. ~~> Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. I. Tsarki ya tabbata ga Wanda 
Yayitafiyardare'" da bawanSa-da 
dare daga Masallaei mai alfarma 
ZUwa ga Masallaei mafi n7sa, (ZI 
wanda Muka sanya albarka a gc- 
fensa domin Mu nuna masa daga 
ayoyinMu. Lalle ne Shi. Shi ne Mai 
ji, Mai gani. /«j^) 


j<j (1) Israel, shi nc lafiyar dare da Allah Ya yi da Annabi daga Makfca zuwj Baiul 
MaJcadis Sa'an nan Mi'iraji /uwa sama inda aka ba shi salldh. 

(2) Mufcarana a tsakanin Masjidil Haram watau iwrarre daga a yalti mulancnsa da 
Masjidtl ACsa wanda ba Isararrc ba. hrdi da MT'iriii sun i\ Mifcatin Musi da ganawaisa 
da Ubangtji d *Dur Sma'a n.SOratu) Isra' 415 * V •MJP h^ 2. Kurna Mun bai wa Musa 111 
littafi, kuma Mun sanyn shi shiriya 
ga Bani Isra'ila, ccwa kada ku riKi 
wani wakilt baiciNn. 

J. Zuriyar wadanda Muka cfau- 
ka tare da Nuhu Lallc nc shi ya 
kasancc wani bawa mai godiya. 

4. Kuma Mun hukunla /uwa ga 
BanT Tsra'ila a cikin Littafi, ccwa 
lallc ne, kuna yin fiarna a cikin Rasa 
Sail biyu, kuma lallc nc kuna zalun- 
ci, zalunci mai girma. 

5 t To idan wa'adin na farkonsu 
ya je, za Mu aika, a kanku wadansu 
bayi <2) Namu, ma'abuta yaRi mai 
Isanani, bar su yi yawo a isakanin 
gidajcnku, kuma ya zama wa'adi 
abin aikatawa. 

6. Sa'an nan kuma Mu mavarda 
cfauki a gare ku a kansu. kuma Mu 
taimake ku da dukiydyi da diya 
kuma Mu sanya ku mafiya yawan 
masu fua va£i 

7. Idan kun kyautata^kun kyau- 
tata domin kanku, kuma idan kun 
munana, lo. dominsu. Sa'an nan 
idan wa'adin na (carshe f3> ya je, (za 

(1) Tsakamn Bawan Allah Muhammadu da Musa. kuma an aiko Musa ga Bani 
I&ta 'ita kawai, kuma Nuhu an cemasa bawa ajnma baa jtngmashtkamaryaddaakaiinKina 
Bawansa ba. Sa'an nan kuma jingina Yahudu ga Nuhu ya daidaiia su da sauran mutant: 
wajen da'awar tfaukaka da nasaba 

(2) Sun yi fasadi da bann aifci da Taurali, saboda haka aka aika Jaluia a kansu Ya 
kashc su kuma ya kama zuriyarsu 

(3| Suka yi fasadi marra ta biyu da kashc Zakariyya da Yahaya, sai aka atka musu da 
Bukhi Nasar daga Habita ya karkashc su, kuma ya kama zuriyarsu. kuma ya rushc Baitil 
Matadis. Wadannan labaru biyu na ftarnar Baoi Isra'ila suna cikin biiyar da labaru na 
gatbi. Idan an daidaita su da labarun gaibi wadanda Al£ur*ant ya fada, wadansu suka auku 
kuma wadansu suna la aukuwa. /a a san falalar AlEur ani a kan Taurati kamar yadda ya 
bayyana ccwa Auaura la yi kira zuwa ga lauhidi da shiriya. sa*an nan ya bayyana 
abubuwan da AlKur'ani yake karantarwa daga aya la *> zuwa ga aya (a 3S inda ya lara 
halayen Kwaiai kuma ya kore munana 

n.SflratuI Isra > 41ft * V iU-fl 1 *i* - su je) domin su baftanla fusko- 
kinku, kuma su shiga masallaci ka- 
mar yadda suka shige shi a farkon 
lokaci, kuma domin su halakar da 
abin da suka rinjaya a kansa, hala- 
karwa. 

8. Akwai isammanin Uban- 
gijinku Ya yi muku rahama. Kuma 
idan kun sake, Mu sake. Kuma 
Mun sanya Jahannama maisara ga 
kafirai. 

9< Lalle ne wannan AlKur'ani 
yana shiryarwa ga ( halaye ) wa- 
danda suke mall daidaita, U) kuma 
yana bayar da bushara ga muminai 
wadanda suke aikata ayyuka na 
Kwarai (cewa) "Lalle nc suna da 
wata ijara mai girma." 

JO. Kuma lalle nc wadanda basu 
yin lmani da Lahira, Mun yi musu 
tallalin wata u/aba mai ratfadL 11. Kuma mulum yana 12 * ym addu'a da sharri kamar addu'arsa 
da alheri, kuma mulum ya kasance 
mai gaggawa. 

12. Kuma Mun sanya dare da 
rana. ayoyi biyu, saan nan Muka 
shafe ayar dare, kuma Muka sanya 
ayar rana mai sanyawa a yi gani, 
domin ku nemi falala daga Ubangi- 
jinku, kuma domin ku san Eidayar 
shekara da lissail. Kuma dukan 


(]> BayanyaTadiabubuwanda Atlaura lakarantar, yaec/\AIKur*anjyanasMryiraa 
zuwa ga halaycn da suka fi daidaita daga abtn da AiUura \a karantar ." SsTan nan ya ci 
£aba da hayantn abuhuwan da Alftur'ani yakc karaniarwa. 

(2) Altcur am yana shiryar da mulum harga yadda yake yin addu'a domin kada ya yi 
\va kansa addu'a la sharri alhali kuwa yana nufiti ya yi allien domin an halicci mulum da 
son gaggawa. 17,SQratuI Isra' 417 * V iU-fl 1 *i* - kome Mun bayyana shi daki-dakin 
bayyanawa. 

13. Kuma kowane mutum Mun 
lazimta masa abin rekodmsa a cikin 
wuyansa, kuma Mu filar masa a 
Ranar Kiyama da littafi wanda xai 
hadu da shi budadtfe. 

14. "Karanla Littafinka. Ranka 
ya isa ya zama mai hisabi a kanka a 
yau/" 

15. Wanda yanemi shiryuwa. to. 
ya nemi shiryuwa nc domin kansa 
kawai kuma wanda ya 6acc, to, ya 
Bace nc a kansa kawai, kuma rai 
mai cfaukar nauyi ba ya daukar 
nauyin wani ran, kuma ba Muzama 
masu yin azaba ba, sai Mun aika 
wani Manzo. 

16. Kuma idan Mun yi nufin Mu 
halakar da wata alRarya, sai Mu 
umurci mawadatama, bar su yi 
fasiGanci a cikinta, sa'an nan mag- 
anar azaba ta wajaba a kanta, sa'an 
nan Mu darkakc ta, darkakcwa. 

17. Kuma da yawa Muka hala- 
kar da aPummomi a bayan Nuhu. 
Kuma Ubangijinka Ya isa ya zama 
Mai fcididdigcwa ga zunubban 
bayinSa, Mai gani 

/#. Wanda ya kasance yana nu- 
fin mai gaggawa, ( ° sai Mu gag- 
gaula masa a ctkinta, abin da Muke 
so ga wanda Muke nufi, sa'an nan 
kuma Mu sanya masa Jahannarmu 
ya (conu da ita, yana abin zargi 
kuma abin tunkudewa. 


$4- .l-l"'-' &3c *£>* iil_-4~ J* 3 JA^sJVJ •f 
(1) Duniya. AnS kwatarua duniya da mai son ta. da Lahira da mai son la. n.SOratu) Isra' 418 * V •MJP h** 19 Kuma wanda ya null Lahira, 
kuma ya yi aiki saboda ila irin 
aikinlu alhali kuwa yana mumini, 
to, wadannan aikinsu ya kasance 
godaddc. 

2(1 Dukansu Muna laimakon 
wadannan da waifancan daga kyau- 
lar Ubangijinka, kuma kyautar 
Ubangijinka ba ta kasance hananna 
ba. 

2L Ka duba yadda Muka iTtTtar 
da sashcnsu a kan sashe ! Kuma lalle 
nc Lahira ce mafi girman darajoji, 
kuma mafi girman tTfltawa. 

22. Kada ka sanya wani abin 
bauta wa na dabam tare da Allah, 
har ka zauna kana abin zargi, yar- 
6aBBe. 

23. Kuma Ubangijinka Ya hu- 
kunia kada ku bauta wa kowa face 
Shi, kuma game da mahaifa biyu ku 
kyautata kyautatawa, ko dai 
dayansu ya kai ga tsufa a wurinka 
ko dukansu biyu, to, kada ka ce 
musu 'tir* kuma kada ka tsawace su. 
kuma ka fatfa musu magana mai 
karimci. 

24. Kuma ka sassauta musu fi- 
kafikan tausasawa na rahama- 
Kuma ka ce "*Ya Ubangijina ! Ka yi 
musu rahama, kamar yadda suka yi 
renona. ina Karami." 

25. Ubangijinku nc Mafi sani ga 
abin da yakc a cikin rayukanku. 
Idan kun kasance salihai, to, lalle ne 
Shu Ya kasance ga masu komawa 
gare Shi, Mai gafara. 


QSJ&lttfSi fs V-'t k t ^*< 

J&ff^&ttg&J i>_ &0s&-JS$&efc (ft Si- tmy** n.SflratuI Isra > 41« * V •MJP ljj- 2(5. Kuma ka bai wa ma'abucin 
zumunta hakkinsa, ,n da misklni 
da cfan hanya. Kuma kada ka baz- 
zara dukiyarka, baz?arawa. 

27. Lalle ne mubaz/arai sun ka- 
sance 'yan'uwan Shaidanu. Kuma 
Shaidan ya kasance ga Ubangijinsa. 
mai yawan kafirci. 

28. Ko dai ka kau da kai claga 
garc su domin neman rahama daga 
Ubangijinka, wadda kake fatanta, 
lo sai ka gaya musu magana mai 
laushi. 

29. Kuma kada ka sanya han* 
nunka Kukuntacce zuwa ga 
wuyanka, kuma kada ka shimfida 
shi dukan shimfidawa, har ka zama 
abin zargi. wanda akc yankc wa. <2> 

30. Italic ne Ubangijinka Yana 
shimfida ar/iki ga wanda Yake so, 
kuma Yana RuKuntawa. Lalle Shi, 
Ya kasance Masani ga bayinSa, Mai 
gani, 

3L Kuma kada ku kashe 
'ya'yanku domin isoron lalauci. 
Mu ne ke arzuta su, su da ku. Lalle 
ne kashe su ya kasance kuskure 
babba. 

32. Kuma kada ku kusanci zina. 
Lalle ne ila ta kasance alfasha cc 
kuma ta munana ga zama hanya 

33. Kuma kada ku kashe rai 
wanda Allah Ya haramla (ace da 


-<r 4A* 

J&G&S* AHili'i^ol 


»* _-^ff f. *■** < . ■wz^gsm&ij (1) HaEtin zumunla shi nc athenda sadardazumunla HaKfiin miskinidaifanhanya 
*akka da sadakar ladawwa'i da liyalar kwana uku pa hafio bisa al'aila da alheri. ba bisa 
frarna da kallafaua ha. 

(2) Kada ka /ama marowaa a garg£ ka. kuma kada ka zama ahnubaziari ka rasa 
mulanc. su yankc daga gare ka. n.SflratuI Isra > 420 * V ****t hj" haJtKi, kuma wanda aka kashe, yana 
wanda aka zalunta, to. hakifia, 
Mun sanya hujja ga waliyyinsa, sai 
dai kada ya Ketare haddi a cikin 
kashewar. Lalle sin yakasance wan- 
da ake taimako. 

34. Kuma kada ku kusanci di> 
kiyar maraya face dai da sit'a wadda 
lake ua ce mafi kyau, har ya isa ga 
mafi Icarfinsa. Kuma ku cika alka- 
wari. Lalle alkawari ya kasancc 
abin lambayawa ne 

35. Kuma ku cika mudu idan 
kun yi awo. kuma ku auna nauyi da 
sikeh madaidaici. Wancan ne mafi 
alheri. kuma mafi kyau ga fassara. 

36. Kuma kada ka bi abin da ba 
kada ilmigamcdashi, Lallcnc jida 
gani da zuciya, dukan wadancan, 
(mutum) ya kasance daga gare shi 
wanda akc tambaya. 

37. Kuma kada ka yi tafiya a 
cikin Rasa da alfahari- Lalle kai, ba 
/-: ka huda Easa ba, kuma ba za ka 
kai ga duwatsu ba ga tsawo. 

38. Dukan wancan, mai mu- 
ninsa ya kasance abin ftyama a 
wurin Uhangijinka. 

39. Wancan yana daga abin da 
Uhangijinka Ya yi wahayi zuwa 
garc ka na hikima. Kuma kada ka 
sanya wani abin bautawa na dabam 
tare da Allah, har a jefa ka a cikin 
Jahannama kana wanda akc zargu 
wanda ake iunkudewa, a> i W U 


K >.'. -T* 

«c <s IS- 


(l( Wannan shTnc Karshcn mufiarana Lsakanin shiryarwar da Alfcur'am ya kawo wa 
riuniya da ahin da Auaura ta kawo wa Ban! Isra'iia Kuma ftkw&l daidaUtwa a cikinsu a 
is-ikamn lialaye masu kyau da kishiyoymsu, WabUl luilayc masti muni 17.S0ratul Isra' 421 * V •U-fl 1 hr 40. Shin fa. Ubangijinku Ya 
za&e ku da diya maza ne. kuma Ya 
riki ya'ya mata daga mal;Viku?* n 
Lalle ne ku. haElfia, kuna facfar 
magana mai girma! 

41. Kuma lalle ne hafcifca, Mun 
sarrafa bayani a cikin wannan AI- 
Jcur'am domin su yi lunanj. kuma 
ba ya Kara musu komc face gudu. 

42. Ka ce, "Da akwai wadansu 
abubuwan baulawa tare da Shi, 
kamar yadda suka fada, a lokacin, 
da (abubuwan bautawar) sun nemi 
wata hanya (2) zuwa ga Ma abucin 
Alarshi/' 

43. TsarkinSa ya tabbaia kuma 
Ya cfaukaka daga abin da sukc fada, 
tfaukaka mai girma. 

44. Sammai bakwai da Kasa da 
wanda yake a cikinsu suna yi Masa 
tasbihi. Kuma babu warn abu face 
yana lasbihi game da gode Masa, 
kuma am ma ba ku fahimtar tasbi- 
hinsu, Lalle ne Shi, Ya kasance Mai 
haEuri ne, Mai gafara. 

45. Kumaidanka karanla AlKu- 
r'ani, (U sai Mu sanya a tsakaninka 
da isakanin wacfanda ba su yin 

(1) Farkon muKarana a tsakanin al'adun mushinkai da shiryarwar AIRur'ani domin 
gySra lunaninsu ga karftar imanin TauhidL 

(2) D;i su ahokan tarayyai sun ncmi hanya zuwa ga Allah domin su yalcc Shi saboda 
Ya cc Al'arshi lasa lc. Slii kfidftr, docnm su sanii nasu rabon. saboda Al*arshi la hadlye 
komc. har da su. 

(3) Muslnnkai jahtlai nc. ba su iya cfaulcar jayayyar magana, sahoda sun fi kusanla 
/u wa ga dabbobi ga lunaninsu, bisa gare su zwa ga muiauc, ko da yake sauran jikin^u na 
mutanc nc Saboda haka a koyaushe suna kusa ga latfan tayar da hankah da dokc-dokc 
Sahoda haka Allah Ya sanya ttari ga AnnahmSa da wanda ya ht hanyar Annahin. wajen 
shirya: da miuane game da karanla AUcurani. Bdzisu iya fada mat karanla AlCur'am da 
duka ba, kuma tsoronsa sukc ji domin kwarjinin AlCur'itni n.SOratu) Isra' 422 * V rfj^l ijJ* Tmani da Lahira wani shamaki mai 
suturcewa 

46. Kuma Mu sanya marufai a 
kan zukatansu, domin kada su fit- 
hi nice shi, da wani nauyi a cikin 
kunnuwansu, kuma idan ka amhaci 
Ubangijinka, a cikin Alfur'ani, Shi 
kacTai. sai su juya a kan baya- 
yyakinsu domin gudu 

47. Mu ne Mafi sani game da 
a bin da sukc saurare da shi, a loka- 
cin da suke yin sauraren zuwa gare 
ka. kuma a lokacin da suke masu 
ganawa a tsakaninsu* a lokacin da 
azzalumai sukc cewa, "Ba ku biyar 
kowa tacc wani namiji sihirtaccc," 

48. Ka duba yadda suka buga 
maka misalai, sai suka ftacc, ba su 
iya samun hanya. 

49. Kuma suka cc, "Shin, idan 
mun kasance Kasusuwa da nifia- 
RRun ga6a6uwa, ashc, lallc ne mu. 
baioCa, wadanda akc tayarwa nc a 
wata halitta sabuvva?" 

50. Kace, "Ku kasance duwatsu 
ko kuwa baRin Karfc, 

5L "Ko kuwa wata halitta daga 
abm da yake da girma a cikin £ira- 
zanku." To, za su ce. ^Wane ne zai 
mayor da mu V* Ka cc, "Wanda Ya 
Icaga halittarku a farkon Idkaci." 
To, za su gyada kansu zuwa gare ka T 
kuma suna ccwa, "A yaushe ne 
shi?" Ka cc, "Akwai tsammaninsa 
ya kasance kusa. 

52. "A ranar da Yake kiran ku, 
sa'an nan ku ri£a karftawa game da 
gode Masa. kuma kuna zaton ba ku 
zauna ba (ace kadan." 


1 5 

&%^v^}j>$* %, 9 r w * < < ._ -3 ©5^1^44 17.S0ratul Isra' 423 \ V iMJfl 5jj- m j -*■» i\U\\#y> "?&M 
Mk8&iA&2i VJ 


r*+ *r ivi^r^-f -V j^cUW-Wj ^ LijOiJ^Gs^v - > ,- > Ji. Kuma ka ce wa BayiNa, su 
fatfi kalma 111 wadda lake mall 
kyau. Lalle ne Shaidan yana sanya 
barna a tsakamnsu Lalle ne Shai- 
dan ya kasanee ga mulum, maJciyi 
bayyananne. 

54. Ubangijinku ne Mall sani 
game da ku. Idan Ya so, zai yi muku 
rahama, ko kuwa idan Ya so zai 
a/abta ku. Kuma ba \lu aika ka 
kana wakib a kansu ba. 

,55. Kuma Ubangijinka ne 
Mafi sani game da wanda yakc a 
cikin sammai da Rasa. Kuma lalle 
ne, halcTlta, Mun (TtTta sashen Anna- 
hawa a kan sashe kuma Mun bai wa 
Dawuda Zabura.' 3) 

56. Ka ce, "Ku kirayi wacfanda 
kuka riya, baicinSa. To, ba SU mal- 
lakar kuranyewar cuta daga gare 
ku, kuma haka juyarwa."* 3 * 

57. Wadanean, wadanda suke 
kiran, t4> suna neman tsani zuwa ga 
Ubangijinsu. Watfannenesukema- 
iTlTla a kusania? Kuma suna fatan 
samun rahamarSa, kuma suna tso- 
ron azabarSa. Lalle ne azabar 
Ubangijinka la kasanee abar tsoro 
ce. 

(1) Kaccwa hayiKa, muunc. idan sana magana su auru kalmominda sukczanccda 
su T sa'an nan ±u nfca amfani da kalma mali kyawo domin kada Shaidan ya sami mashiga 
daga raaganarsu zuwa ga /ukalansu, ya sanya Barna a isakaninsu. 

(2) MuEarana a bakanin Aiinabawa. Allah Ya fffiu watfansu a kan wadansu. Falalai 
Dawuda a kan watfansu Annahawa da Zabura ne. Lo. ma fifikon wanda aka bai wa 
AlEur'am matTficin liltafi da sauran Annabawa? 

(3) Ba za su iya juyar da cuta daga gare ku zuwa ga wani ku kuwa daga warn zuwa 
garc ku ba. 

(4) Wadanda kaTirai kencman tawas&uli da su/uwaga Allah, su ma suna ncman abin 
da zai sadar da su /uwa ga Allah, saboda haka babu hambanci a tsaklmn mai lawasxuli da 
wanda akc tawassuhn da shi ga kusanta zuwa ga Allah. Babu mai kusanta /uwa ga Allah 
sai da tatcawa ga ibadarSa kawar. kt$&fis&JB 


--_, < "sum 


17-SQratuI Isra' 424 \ V iMgl ijr 58. Kuma babu wata allcarya 
lace. Mu nc masu halaka ta a gaba- 
nin Ranar ICiyama ko kuwa Mu 
masu azabta ta ne da azaba mai 
Isanani. Wancan ya kasance a cikin 
Httafi rubulacce, 

59. Kuma babu abin da ya hana 
Mu, Mu aika da ayoyi face saboda 
mutanen farko sun Raryata game da 
su. Kuma Mun hai wa Samudawa 
taguwa. aya bayyananna, sai suka 
yizaluncigamedaila. Kumaba Mu 
aikawa da ayoyi lace domin 
tsdratarwa. 

60. Kuma a lokacin da Muka ce 
maka, '"Lalle ne Ubangijinka Ya 
kcwaye mutane". Kuma ba Mu 
sanya abin da ka gani wanda* 1 ' 
Muka nuna maka ba, (ace domin fi- 
rina ga mulane, da itaciya wadda 
aka la'ania a cikin Aucur'ani. Kuma 
Muna tsoratar da su, sa'an nan 
(tsoratarwar) ba ta Kara su face da 
kangara mai girma. 

67. Kuma a lokacin 12 ' da Muka 
ce wa mala'iku, "Ku yi sujada ga 
Adamu" sai suka yi sujada, face 
IbilTsa. ya ce, "Shin, /an yi sujada ga 
Wanda ka'-" halitta shi yana laka?" 


'-.: s v. 


'j'.. ** -. 


{I) Abubuwan da Ar.nahi ya gani a daren Isra'i da MVtraji, watau lafiyarsa zuwa 
sama wadda aka yi ishara da ifa a faikon surai . Itiiciyar da aka la'ania. it a cc Zafijcum. 
abinnn mutanen wula. AkwaimuGarana.acikmwannan.cewaayoyinda akabai wa want 
Annabi sun ti wadanda aka hai wa wasu Annabawa girma* 

(2) MuKarana a uakanin jinsin mutum da mala'iku da aljacuiu An filTlar da jinsin 
mutum da sanya wa sauran jinsoshi biyu su yi masa sujada. $a**an nan aka daukaka jinsin 
mala'ika saboda da'a. kuma aka la'anci jinsin Ibhsa da safto- 

(3) Rubuia "ka" da Jcaramin "Itt" nc ko da yakc lamirin Allah ne. domin ya nuna 
halm ma^anar Shaiduu zuwa ga Allah Mai ginna. Yana ym maganar da hush), ba da 
giimamawa ba. n.SOratu] Isra > 425 * V ****t hj" 62. Yacc, "Shin, kagan ka (1 >»J 
Wannun wanda ka girmama a kai- 
na t lallc ne idan ka jinkirta mini 
zuwa ga Ranar Kiyama lallc ne, zan 
Ium6uke zuriyarsa. face kadan." 

63. Ya cc ; "Ka tafl Sa'an nan 
wanda ya hi ka daga gare su, to* 
Jaliannama ce sakamakonku, (Mu 
ba ku shi) sakamako cikakke. 

64. "Kuma ka rikilar da wanda 
ka sami iko a kansa, daga gare su T 
da saulinka, kuma ka yi hari a 
kansu da dawakinka da dakarunka, 
kuma ka yi tarcwa da su a cikin 
dukiyoyi da dlya, kuma ka yi musu 
wa'adL" Alhali kuwa Shaidan ba ya 
yi musu wa'adin kome face da rucfi- 

65. "Lalle ne bayiNa, ba ka da 
wani karfi a kansu. Kuma Ubangi- 
jinka Ya isa Ya zama Wafcui," 

66. Ubangijinku ne Yakc gu- 
danar da jirgi a cikin teku, domtn ku 
ncma daga falalarSa. Lallc nc Shi. 
Ya kasance a gare ku Mai jin Ear 

67. Kuma idancula ta shafe ku, 
a cikin teku, sai wanda kuke kira ya 
Dace* face Shi, To, a lokacin da Ya 
tsirar da ku zuwa ga tudu sai kuka 
bijire. Kuma mulum ya kasance 
mai yawan butulci. 

68. Shin fa, kun amince cewa 
(Allah) ba Ya shaft gefen Rasa game 
da ku, ko kuwa Ya aika da iska mai 
Isakuwa a kanku. sa'an nan kuma r 
1 1) Maisdfii; subr>d;i hassada ba ya gamn girman Ubangijinsa. A cikin maganar Ibhs 
akwai rashin iadabi da nuna Eiyayya ga Adamii, har /uwa ga zunyarsa. wadda ba a haifa 
ba nikuna 17-SQratul Isra' 42fi \ v typ ij^ ba za ku sami wani wakili ha 
dominku? 

6V. Ko kun amince ga Ya mayar 
da ku a cikin tckun. a wani lokaci na 
dabam. sa'an nan Ya aika waia 
guguwa mai karya abubuwa daga 
iska, har ya nutsar da ku saboda 
abin da kuka yi na kafirci'.' Sa'an 
nan kuma ba ku samun mai bin 
hakki saboda ku. a kanMu. game 
da Shi. 

70. Kuma lallc nc Mun gir- 
mama 'yan Adam/ 1 ' kuma Muka 
dauke su a cikin Easa da teku. kuma 
Muka ar/iiia su daga abubuwa 
masu datfi, kuma Muka fifTta su a 
kan masu yawa daga wadanda 
Muka halilta, filTtawa. 

71. A raftar da Muke kiran 12 ' 
kowanc mutane da nmaminsu, lo, 
wanda aka bai wa liltafinsa a da- 
mansa. to. wadannan sunii karalun 
littafinsu, kuma ba a zaluntar su da 
/aren bakin gurtsin dabino. 

72. Kuma wanda ya kasancc ma- 
kaho (3) a cikin wannan, saboda 
haka shi a Lahira makaho nc. ku- 
ma mafi 6ata ga hanya 

73. Kuma lallc nc sun yi kusa. 
hakiEa, su filinc ka daga abin da 
Muka yi wahayi /uwa gare ka, do- 
min ka KirKira waninsa a gate Mu, a 
lokacin, hafuEa, da sun rilcc ka 
ma soy i. *- rt&*j£L&&£l 
(1) MuKarana a tsakamn jrnsm mutum da sawan hahttar Allah 

(2) MuKirana a Lahira a isakanin al'umnuinii kuma da isakanin mununar da 

kafirai. 

(3) MuKarana a tsakanin makanlar haslra da makantar ganin ido 17,SQratuI Isra' 427 * V iU-fl 1 *i* - 74. Kuma ba domin 11 ' Mun 
tabbaiar da kai ba, lalle ne, haKlfca, 
da ka yi kusa ka karkata ZUWa gare 
su la warn abu katfan. 

75. A lokacin. lallc nc, da 
Mun dandana maka ninkin azabar 
rayuwa da ninkin azabar mutuwa, 
sa'an nan kuma ba za ka sami 
mataimaki ba a kanMu. 

76. Kuma lallc nc, sun (2> yi kusa. 
hadRa, su layar da hankalinka 
daga Easar, domin su II tar da kai 
daga garc i ;■ Kuma a lokacin, ba za 
su zauna ba a kan sa6aninka face 
kadan. 

77. Hanyar wacfanda, halciGa, 
Muka aika a gabaninka, daga Man- 
zanninMu, kuma ba /a ka sami 
juyarwa ba ga hanyarMu, 

78. Ka t&ayar da salla l3> a kar- 
katar rana zuwa ga duhun dare da 
lokacin fitar alfijir, lallc ne karatun 
fitar alfijir (4) ya kasancc wanda ake 
halarta. 


i-iiiSJMS* 4 *-*** 4 t&^tgu&ra^&s Ms*&. f-= s\\'\ og 


t £ ^c*3JWRSKjiaS£?3£i * 5..,^ 


(1) Mulcarana a tsakanin saraula da Man/ancin Allah Sarkin duniya >ana canja 
manurarsa domin ncman vardar muianensa Amman Man/on Allah ba >a sake abtn da 
Allah Ya umurcc shi da shi domin ncman yardar miiiane. 

(2) MuEarana a tsakanin mai aiki domin Allah, ba a lya juyar da shi daga aikinsa 
domin ncman wata kamala. amma mai aikw duniya ani iya canja shi domin haka Kuma 
bambancin hijira da kow, wadanda suka kun Annablnsu sai a halaka su. amma wadanda 
Annabinsu ya yi hijira gabarun a?aba. to, ba /a a halaka su ba- 
ll) Tsayar da salla a cikin lokuianla. *U* ne yake liana a yaudari milium da magana 

har a sanya shi ya yi abin da bai kamata ba. ko kuma ya yi abjn da sharfa la hami. 

(4) Karahm fitar allijir. ana nulin &allar asuha. Saboda haka ana son dogon k a rain a 
cikinta. Rwargwadon fara ta a duhun dare a bayan Alar alfijir. 17.Sflratul Isra > 428 * V iU-fl 1 »i>- 79. Kuma da dare, sai ka yi 
h?ra u 'da shi (AlKur am) a kan Rari 
gare ka. Akwai isammanin Ubangi- 
jinka Ya tayar da kai a wani matsayi 
godadde, 

SO. Kuma ka e C> "Ya Uban- 
gij7na! (2J Ka shigar da ni shigar 
gaskiya, kuma Ka fitar da ru lllar 
gaskiya. Kuma Ka sanya mini, 
daga gunKa, wani Jcarfr mai taima- 
ko M 

81. Kuma kace, "Gaskiya la zo, 
kuma Karya ta lalace. Lalle ne fiarya 
ta kasance lalalacciya/' 

82. Kuma Muna sassaukarwa, 
daga AlJcur'ani, abin da yakc wara- 
ka ne da rahama ga muminai. 
Kuma ba ya Kara wa azzalumai 
(kome) face hasara. 

83. Kuma idan Muka yi ni'ima a 
kan mutum, (3J sai ya hinjirc, kuma 
ya msanta da gefensa, kuma idan 
gharri ya shfife shi, sai ya kasance 
mai yankc Sauna. 

84. Ka ce, "Kowa ya yi aiki a 
kan hanyarsa. Sa'an nan Ubangi- 
jinka nc Mall sani ga wanda yakc 
mail shiryuwa ga hanya," 

85. Suna tambayar ka ga ruhi. 
Ka cc, "Ruhi daga afamarin *r »* *< 

a_*^j eUJ._>Al*uttpJ'oi'^) 


4^ M ZP V s Fl/'if&y^) (1) llTra da AlEur'ani, walau a yi sallolin nafi'.a na daic. Shata'i, bibbiyu. a Karc da 
Wutri. Ga Annabi lahajjudi da Wutrin wajibi nt, fiari a kan abin da aka dora wa sauran 
mutant:, a lokacin da yakc /aunt a gida. Ga sauran mutant. Wulri sunna or. kamar sallolin 
Tdi da riiKon ruwa da husulin rana da na waia. A nan akwai bamhaiKi a isakamn Annabi 
da jama'arsa a wajeil Wuiri. 

(2) Kuma ka yi addu'a a cikin sallarkada bayanta da wannnan addu'a domm la niina 
sallamawarka ya Ubaiigijmka Allali. 

(i) MuEarana a isakamn lialayc biyu na muiutn. halin isanani da balm riiia. 17*SQratu] Isra > J2M * v ^T hr Ubangijina nc. kuma ba a ba ku 
(komc) ba daga ilmi face kadan." 

H6. Kuma lalle ne idan Mun so, 
haklRa. Muna tafiya da abin da 
Muka yi wahayi ?uwa gare ka. 
Sa'an nan kuma ba za ka sami wani 
wakili ba dominka game da shi a 
kanMu, 

87. Face da rahama daga 
Ubangijinka. Lalle ne falalarSa la 
kasance mai girma a kanka. 

ft8. Kace/'Laileneidanmutane 
da aljannu sun taru a kan su zo da 
misalin wannan AIRur'ani, ba za su 
zo da misalinsa ba, kuma ko da 
sashinsu ya kasance mataimaki ga 
sashi." 

89 Kuma lalle ne, halcTfta, Mun 
caccanza domin mutanc, a cikin 
wannan AIGur'ani. daga kowane 
misali, sai mafi yawan mutane suka 
Ki (korne) face kafirci. 

90. Kuma suka ce. "Ba za mu yi 
imani ba dominka sai ka &u66u- 
gar (1> da idan ruwa daga fcasa. 

9L "Ko kuma wala gona daga 
dabinai da inabi ta kasance a garc 
ka. Sa'an nan ka bufi&ugardaEora- 
mu a isakaninla 6u66ugarwa. 

92. "Ko kuwa ka kayar da sama 
a kanmu, kaBukka, kamar yadda ka 
riya, ko kuwa ka zo da Allah* da 
mala'iku bangabanga. @i|toa4fife ;-<■> * T*r- *+ 


— c _ — 


- >*. 

(I) Kafin baya lyahangcnabindahaa lya laSsshi da _gafio6m jinajiki. domin haka 
suka ncmi rfayan watfannan abubuua ya auku kamin mi yi imam Mumirn yana kange da 
ganin baslra f domin haka ya wadaiu da ^amao AlKur'aru aya mai isa ga ya yi smani da sht 17.SflratuI Isra > AM) \ V ,1*91 i^ W. "Kokuwa wanigidana/ina- 
riya ya kasancc a garc ka, ko kuwa 
ka laka a cikin sama. Kuma ba za 
mu yi imam ha ga takawarka, sai ka 
sassauko da wanj littafi a kanmu, 
muna karanta shi." Ka ce, "Tsarki 
ya tabbata ga Ubangijina! Ban ka- 
sance ba face mulum. Manzo/' 

94, Kuma babu abin da ya hana 
mutane su yi imani, a lokacin da 
shiriya la je musu* face sun ce, 
''Shin, Allah zai aiko muium ya 
zamo yana Manzo." 

95. Ka ce, "Da mala'iku sun 
kasancc a cikin Kasa, kuma suna 
tafiya, suna masu nalsuwa, lalle ne 
da mun saukar da mala'ika daga 
sama ya 7ama manzo a kansu," 

06, Ka ce, "Allah Ya isa ZSffia 

Shaida a Isakanina da ku. Lalle Shi 
Ya kasance ga bayinSa, mat Ridid- 
digewa Mai gam." 

97. Kuma wanda Allah Ya shj- 
ryar, to, shi ne shiryayye, kuma 
wanda Ya Batar, to. ba za ka sami 
wadansu masoya a gare su ba bai- 
cinSa. Kuma Muna tara su a Ranar 
JCiyama a kan fuskokinsu, suna 
makafi, kuma bcbayc da kurame. 
Maiadararsu Jahannarna ce, ko da 
yaushe ta bice, sai Mu Kara musu 
wata wula mai tsanani. 

98. Wancan ne sakamakonsu, 
saboda lallc su, sun kafirta da ayo- 
yinMu, kuma suka ce, "Shin idan 
muka kasance Kasusuwa da niRalt* 
Kun gaBGBuwa, shin lalle mu. haKi- 
Ka, wacfanda akc tayarwa ne a cikin 
wata haliita sabuwa?" 


- '???-■?- SAX - - 43 ®y$f&g$8 v> f^fr" 'if J- -^- ^ 


--■' '^f 


'C>'\'-K - U^^^J v&zm L7 -- -- -'.' >+»^o- 17.Sflratul Isra' 431 * V ,1*01 i^ 99. Shin, kuma ba su gam u) ba 
(cewa) lallc ne Allah. Wanda Ya 
halicci sammai da Easa, Mai ikon yi 
nc a kan Ya halicci misalinsu? 
Kuma Ya sanya wani ajali a gare su 
wanda babu kokwanto a cikinsa? 
Sai azzalumai suka fci face kafirci* 

100. Ka ce> "Da dai ku, kuna 
mallakar a) taskokin rahamar 
Ubangijina. a lokacin, haEiEa, da 
kun kame, domin tsoron Earewar 
taskokin. Kuma mulum ya kasancc 
ma i Rwauro ne/* 

I0L Kumalallene. haEiEa*Mun 
bai wa Musa ayoyi i3) guda tara 
bayyanannu, .sai ka lambayi Bani 
IsnTila. a lokacin da ya jc musu, sai 
Fir'auna ya cc masa, "Lallc ni, ina 
zaton ka, ya Musa, sihirtacce," 

102. Ya cc, "Lalle ne, haETEa, ka 
sani babu wanda ya saukar da 
wacfannan, face Ubangijin sammai 
da Easa, domin su zama abubuwan 
lura Kuma lalle ne ni» hakiEa, ina 
zaton ka, ya Fir'auna, halakakkc" 

103. Sai ya yi nutln fitar da su 
daga Easar. sai Muka nutsar da shi, 
shi da wanda yake tare da shi gaba 
daya. 

104. Kuma Muka cc, daga ba- 
yansa ga Bani Isra lla, **Ku zauni 


T ^- 


^y fto£&&frt&& (1) MuEarana a Lsalcamn Tarkon halitta da mayarwa da lu, idan farawa ba ta 
buwaya ba. mayarwa ba za (a buwaya ba 

(2) MuCarana a isakanin kyauiar mulum da rowarsa ga dukiyar da ya mallaka, 

(3) MuEarana a isakanin maganar makantfan Fir'auna da Man?on Allah, Musa 
domin mina ayar Annabawa ba su tsdron k,Wn uajen lyar da M-inzjincin Allah, kuma ha 
su (tanin want Earfi a uahan&u fact na Allah n.SflratuI Isra > Ail \ V |l*£l i^ Sa'an nan za idan wa'adin 
Mu je da ku Rasar. 

Jcarshe ya zo, 
jama'a-jama'a/ 

105. Kurna da gaskiya Muka 
saukar da shi, kuma da gaskiya ya 
sauka. Kuma ba Mu aike ka ba face 
kana mai bayar da bushara, kuma 
mai gargadi. 

106. Kuma yana abin karatu T 
Mun rarraba shi, domin ka karanta 
shi ga mutane a kan jinkiri. kuma 
Mun sassaukar da shi sassau- 
karwa. (2) 

107. Ka ce> "Ku yi7m»ni 0) da 
shi* ko kuwa kada ku yi imani. lallc 
nc wadanda aka bai wa ilmi daga 
gabaninsa, idan ana karalunsa a 
kansu, suna facfuwa ga ha6uftinsu. 
suna masu sujada. 

108. "Kuma suna cewa: Tsarki 
ya labhata ga Ubangijinmu! Lalle 
ne wa'adin Ubangijinmu ya kasan- 
ce, halciica, abin aikatawa." 

109. Kuma suna facfuwa ga 
haftofiinsu suna kuka. kuma yana 
Kara musu tsoro. 
j- > i «*Wi (1) Wannan magana una kama tla daawar Yahudu cewa yana rubuce a cikin 
liUalmsu /a >.u kama haduwa bayan miraba a nan duniya, kuma Hadrsin komawar 
Yahudu a Kalasdinu, har Musulroj su yi yiRi da su* suna a kan gafiar gabu, kuma su 
Yahudawa suna a kan gafiar yamma daga Kogin 1,'rdun yanii karfara wannan ra"ayi 
Kuma an ruwaito ircwa daga akin alamomin Tashin Kiyama akwat kdmawar Yahudu a 
Falastfmu, Allah \\t Mali iam. 

(2) Saukar da AlEur'ani a cikin shekaru a&hirin ko ashjnn da uku ya yi kama da 
saukar ayoyin Musa lara a Idkacin da yakc luran Kir'auna ztiwa ga aridini 

(3) MuKiranar yin imani da rashin imanm niutanc ga AlKur'am ba zai rage 
gasktyarsa da kumc ba. sai dai wacfanda suka let unanin nc /a su cutu, Sa'an nan da 
bambanti a tsakanin mai ilmi da jahili, Mai ilmi yana da &au£in jawuwa zuwa ga gaskiya 
har ya rasa abin da zai aikaia face ya lucft rikccL% a kan ha&arsa. yana mayar da al'amari ga 
Allah kuma yana lawah'u. 17.Suratul Isra r- T 433 \ V iMgl ijj* 110. Ka ce. ,4 Ku kirayi Al- 
lah 1 " ko kuwa ku kirayi Mai raha- 
ma. Kowanc kuka kira, to, Yana da 
sunaye mafi kyau. Kutn'a kada ka 
bayyana 1 " ga sallarka, kuma kada 
ka Boye ta. Ka ncmi hanya a tsaka- 
nin wancan " 

111. Kuma ka cc, 'Godiya 1 -" la 
tabbala ga Allah Wanda bai ruci da 
ba. kuma abokin larayya bai kasan- 
cc a gare Shi ba a cikin mulkinSa, 
kuma wani masoyi saboda wula- 
kancin bai kasance a garc Shi ba." 
Kuma ka girmama Shi, girma- 
ma wa. Sj^^^jWMwy -rtT*T'-vfT< 3&Z&&£&3U a»f i Si f m&GSSgfr&tii Tana karantar da ladubban ibada zuwa ga Allah da yin aiki da 
zahirin shari'a da barin dukan abin da ya sa&a wa shari'a. 
Da sunan Allah. Mai rahama, Mai jin kai L Godiya la tabbala ga Allah 
wanda Ya saukar da Liltafi a kan 
bawanSa kuma bai sanya karkata 
ba a garc shi. {I) MuKarana a tsakamn sfinaycn Allah wacfanda ake kirun Sa da su wajcn rolco da 
w.itfanda b:I a yin rako da 9tL SunSycn mafiya kyau da ako kiran Allah da su Haclist ya 
kawo su sai a ncma daga Jalalaini. 

(2) Kuma rsakauawa wajcn karalun salla ko addu a kamar yadda aikm Annabi ya 
nuna yadda akc yt, kada a bayyuna kada a Boyc. Sai dai t.saka. 

(3) Ka cc, ** Allah ba shi da abokin mutfarna a kowacc jiha Shi kadai Ya cancanci 
girmamawa/* Saboda haka ka girmama Shi, girmamawar da ta dace da Shi. lS.Suratul Kahf 434 ^ A ui*£li • jj-* 2. Madaidaici, domin Ya yi gar- 
gadi da a/aba mai tsanani daga garc 
Shi, kuma Ya yi bushara ga mumi- 
nai, wadanda suke aikaia ayyuka 
na ftwarai da (cewa) suna da wata 
lada mai kvau. 

i. Suna masu zama a cikinta har 
abada. 

4, Kuma Ya yi gargadl ga wa- 
danda' 1 * suka ce, "Allah yana da 

far 

5. Ba su da wani ilmi game da 
wannan magana, kuma iyayensu ba 
su da shi, abin da ke fita daga 
biikunansu ya girma ga ya zama 
kalmar fa da ! Ba su fadan kome lace 
Earya. 

<S. To, kayikusakahalaka ranka 
a gurabbansu, wai domin ba su yi 
Tmani da wannan labari ba, saboda 
batiin ciki. 

7. Lalle nc Mu. Mun sanya abin 
da kc kan fcasa, wa(a Kawa ftJ ce 
garc ta, domin Mujarraba su; wan- 
nc daga cikinsu zai /ama mafi kyau 
ga aiki. 

8, Kuma lallc Mu, Masu sanya 
abin da kc a kania (ya zama) i ur- 
ftaya EeJcasasshiya nc. 


©t$4i3*& f*J± O/WsasEgis^^ 

<< .-I,* ^A^^5^l& (1) Larahawa sun cc mala'tku 'yi'yu Allah nc. Yahudawa am cc Uzairtl dan Attah 
nc, Nasara sun cc ha dan Allah nc. Babu ladahi ga la din wannan magana Sahoda haka 
Annabi Muhammadu, istia da amincm Allah su tabbata a gaic shi, £a gaya musu. cc*a 
wannan magana Earyacc kuma rashin ladabi ncga Allah. Da ha su yi imani ha t yaji tsoro 
kada ya zama shi nc ya yi Ewauron baki ga (ada musu gaskiya. Sai Allah Ya gaya masa, 
ccwa kada ya halakar da ransa domin baKm cikin haka. 

(2) Saboda haka lea war Icasa, kamar lurcn iiatcnia nc, ba su rudm mai hankali ga 
tsarcwar ladabi tare da Ubangijinsa, da bin shan'ar Isttafin da aka saukar wa Annabi. 
kuma ba a saoya ma&a karkata ba* 18.S0ratul Kahf 435 \ A u4&* i jy 


*-r, . o. j. *< 9 Ko kuwa ka yi zaton eewa 
ma'abuta kogo U) da alio sun ka- 
sance abin marhaki daga ayoyin 
Allah? 

10. A lokacin da samann suka 
tattara zuwa ga kogon. sai suka ce, 
l4 Ya Ubangijinmu! (2> Ka ba mu 
wata rahama daga garc Ka, kuma 
Ka sauEaftc mana (samun) shinya 
daga aTamarinmu/* 

//. Sai Muka yi duka a kan kun- 
nunwansu/ 31 a cikin kogon. shc- 
karu masu yawa. 

/Z Sa'an nan Muka layardasn, 
domin Mu *an wane day an Kungi- 
yoyin biyu suka li lissafi ga abin da 
suka /auna na lokacin. 

13. Mu nc ke jcranta maka la- 
barinsu da gaskiya. Lalle nc su. 
wucfansu samari nc. Sun yi imani da 
Ubangyinsu. kuma Muka Kara 
musu wata shiriya. 

14. Kuma Muka tfaurc a kan 
/ukalansu, a lokacin da suka tsayu, 
sa'an nan suka cc, "Ubangijinmu 
Shi nc Ubangijin sammai da Rasa. 
Ba ?& mu kirayi waninSa abin bau- 
tawa ba. (Idan mun yi haka) lalle 
nc, hakika. mun fadi abin da ya 
ketare haddi a sa'an nan/* (1 ) Lokacin da Allah Ya cc. kada Annabi ya wahalar da kansa donun baEin cikin ba a 
karfit maganarsa ha. sai Ya ba shi labarin rna'abuta kogo. yadda suka yi gudun hijua da 
addiniiisu. Allah Ya tsare su daga wahala, a cikin halm abin al'aiabL Sa'an nan Kissar la 
taitan* a kan ladubba wadanda akc ncman rnuUin ya isare su lire da Ubangymsa a cikin 
dukan molsinsa* kamar yadda hayani zai nuna 

(2) Sun faia da addu'a ta ncman shiny;* daga Allah, Uhanpjinsu. Addu'a lun farko 
go komc ladabi nc Kuma farawa da nuna bautarsu ea Ubangiji, ladabi nc Hijira da 
addint. ladabi ne, kuma amincewa da samun rahamar Allah, ladabi nc ga Allah, sabnda 
haka Allah ya jiftinci tsaron kogon ya zamc musu mafi kyawun wunn zama. 

(3) Duka a cikin kunnuwa, shine sanya musu barcj. 

zt T ^$ffijtilfc&&>8%i 


lS.SQralul Kahf 43fi ^ a ***$£)! • _»- f5. 44 Ga wadannan mutanenmu, 
sun ritci waninSa ahin bautawa! 
Don me ba su zuwa da wata hujja 
hayyananna a kansu (wacfanda ake 
bautawar)7To,wanenemafizalunci 
daga wanda va Gaga karya ga 
Allah? 

16. "Kuma idan kun nisancc su, 
su da abin da suke bautawa, lace 
Allah, to, ku tattara zuwa ga kogon, 
sai Ubangijinku Ya watsa muku 
daga rahamurSa, kuma Ya sauKaKe 
muku maddgara daga al'ama- 
rinku." 

17. Kuma kana ganin rana idan 
ta fito tana karkata daga kogonsu 
wajen dama. kuma idan ta fikfL 
tana gurgurar su wajen hagu, kuma 
su, suna a cikin warn fili daga garc 
shi. Wannan abu yana daga aydyin 
Allah. Wanda Allah Ya shiryar, to, 
shi ne mai shiryuwa. kuma wanda 
Allah Ya Batar, to* ba za ka samar 
masa wani majiBinci mai shiryarwa 
ba. 

18. Kuma kana zaton su far- 
kakku nc, alhali kuwa su masu barci 
nc, Muna juya su wajen dama da 
wajen hagu, kuma karensu yana 
shim fide da ziraWin Kalafuwansa 
ga farfajiya (ta kogon). Da ka IcKa 
(a kan) su (da) lalle ne, ka juya daga 
gare su a guje kuma (da) lalle nc ka 
oka da tsoro daga gare su. 

19. Kuma kamar wannan nc, 
Muka tayar da su, domin n> su i$ty^c$$&$W* >** - &E z*. 


fit .* -*cr fu., <wr.%.. 


i$$$&j&^ aa-a (I) Mahawarar muminai a bayan bjrein shekara tfari uku. arama duk dahaka suna 
cikin hankalinsu suna mayar da al'amari ga Allah lS.SQralul Kahf 437 \ A ui*£)i *jf~> lambayi juna a tsakaninsu. Wani 
mai magana daga cikinsu ya Cfl, 
"Menc nc lokaciri da kuka zauna?" 
Suka cc, ,l Mun /auna yinj daya ko 
sashen yini/* Suka cc, **Ubangi- 
jinku nc Mafi sani ga abin da kuka 
/auna. To, ku aika da dayanku. 
game da azurfarku wannan, ztiwa 
ga birnin. nl Sai ya diiba wanne ne 
mail tsarki ga abin dafawa, sai ya /o 
muku da abinci daga gare shL 
Kuma sai ya yi da hankali, kada ya 
sanar da ku ga wani mutum. 

20. "Lalle nc su, idan sun kama 
ku T za su jclc ku. ko kuwa su mayar 
da ku a cikin addininsu. kuma ba za 
ku sami babban rabo ba, a sa'an 
nan bar abada." 

21. Kuma kamar wancan ne. 
Muka nuna su (gare su) domin su 
san lalle wa adin Allah gaskiya nc, 
kuma lalle ne Sa*a babu shakka a 
cikinta. A lokacin da suke jayayyar (2) sai aTamarinsu a Isakaninsu, 
suka ce, "Ku gina wani gini a kansu. 
IJhangijinsu nc Mat! sani game da 
su." Wadanda suka rinjaya a kan 
aFamarinsu suka cc, "Lalle mu riRi 
masallaci a kansu." 

22. Za su ce, "Uku nc da na 
hudunsu, karensu. M Kuma suna 
ccwa« "Biyar ne da na shidansu 
karensu/* a kan jifa a cikin duhu 
Kuma suna cewa. "Bakwai ne da 


** -, J J? abfli^a9*«i 41U-* 


in 


^fSO^SmdSSsXj^ .' ^b^3}^\^\J^ ;&i#ss4& 
(1) Birnin shi nc Tarasus. Sunan sarkinsu Dafcayanus 

(2) Muhawarar muminai da kaftrai, da yadda kafuaj kc zartar da alaman ha da 
ambalonyardar Allah Ubangijinsuba. Da yadda sukcyinsari-laifigamaualubnilmi daya 
kamala a mayar da saninsu ga Allah. lS.Suratul Kahf 438 ^ A ui*£H ij^-» na takwas dmsu karcnsu," Ka ce, 
"Ubangijina (n ne Mafi sani ga 
Cidayarsiu babu wanda ya san su 
face kadan." Kada ka yi jayayya 
a cikin al'amarinsu.sai jayayya 
bayyananna. Kuma kada ka yi 
falawa' 2 * ga kowa daga garc su a 
cikin aramannsu. 

23. Kuma kada lalle ka ce ga 
wani abu, "Lalle ni, mai atkatawa 
ne ga wancan a gobc." 

24. Face idan Allah Ya so. Kuma 
ka ambaci Ubangijinka idan ka 
mania, kuma ka cc. "TJammani ga 
Ubangijma, Yashiryarda nigaahin 
da yakc shi nc mafi kusa ga wannari 
na shiriya." 

25. Kuma suka /auna a cikin 
kogonsu shckaru dan uku, kuma 
suka dada lara, 

26. Ka cc, Allah ne Mafi sani ga 
abin da suka zauna. ShT ne da (sa- 
nin) gaibin sammai da fcasa. Mcne 
nc ya yi ganinSa da jinSa! Ba su da 
wani majibinci baicinSa, kuma ba 
Ya tarayya da kowa a cikin hukun- 
cinSa. 

27. Ka karanta abin da aka yi 
wahayi zuwa gare ka, na littafin 
Ubangijinka. Babu mai musan- 
yawa ga kalmominSa, kuma ba iz 
ka sami wata madogara ba daga 
waninSa* 

.j& t -, '<-|T. ®U-$)U!l» 
(1) Bayamnladubbanmagananamatsalolinilmidana aiki Babu wanda yasangaibu 
sai Allah. Ba a lambayar malaman 5ala da son zuciya. ddmin sari-faifi sukc yi ga jawabin 
mai lambaya. 

(2) Dumin haka ba a yin fatawa a wunn malamin hidi*a kn jahih domin /ai I'adi ubin 
da yakc su. ko kuma ya >i kaddan fadi. jifa a akin duhu lS.SOralul Kahf 43* ^ A ui*£H ij^-* 28. Ka haRurtarda ranka tare da 
wadanda ke kiran Ubangijinsu, safe 
da maraicc, suna nufm yardarSa. 
Kuma kada idanunka su juya daga 
barinsu, kana nufln tfawar rayuwar 
duniya."' Kuma kada ka bi wanda 
Muka shagaltar da zuciyarsa daga 
hukuncinMu. kuma ya bi son zuci- 
yarsa, alhali kuwa aramarinsa ya 
kasancc yin Barna, 

29. Kuma ka ce. "Gaskiya daga 
Ubangijinku lake/' Saboda haka 
wanda ya so, to, ya yi imam, kuma 
wanda ya so. to, ya kafirta. Lallc nc 
Mu, Mun yi tattali domin az?a- 
lumai, wata wuta wadda shama- 
kuntasunkewayedasu. Kumaidan 
sun nemi taimako sai a taimake su 
da wani ruwa kamar dabzar mai, 
yanasoyefuskokr Tirdaubinshan- 
su, kuma wutar ta yi munin zama 
mahutarsu. 

30. Lalle nc wadanda suka yi 
imani kuma suka aikala ayyukan 
Gwarai. lallc nu Mu> ba Mu tozartar 
da ladar wanda ya kyautata aiki. 

.?/. Watfannan suna da gidajen 
Aljannar /ama, Eoramu na gudana 
daga KarJcashinsu. ana sanya musu 
Icawa, a cikinsu, daga mundaye na 
zinariya* kuma suna tufantar wa- 
cfansu tulafi koi e, na alhanni rafcifci 
da alharini mai kauri, suna kishin- 
gicfc a cikinsu, a kan karagu. Ma- 


t#jt<t s-.>" «* >■ 

f _' - ' *■ •>- %4 


(I) A\ovi na ashirin da bakwai da aMuriu da Likwas suna umurni da bin shari'a ta 
AUcur'Sai, kuma suna ham daga bin son zfidya domin ncman (cawar r&yuw&r duniya 
wadda aka yi domin a }arrabi wawa da ita, sa'an nan ta koma turfiaya kefcasasshiya. Dubj 
ay.i kuma, ta takwas da ta tara. Mun dai sanL cftwa umurni da bin shari'a bayyananna shi 
nc kan labann sunir. lS.Suratul Kahf AM) ^ A u^fii ij^-* dalla da sakamakonsu. Kuma AI- 
janna ta kyaulatu da zama wurin 
hulawa. 

32. Kuma ka buga musu misa- 
li* 11 da wadansu maza biyu Mun 
sanya wa cfayansu gonaki biyu na 
inabobi. kuma Muka kewaye su da 
ilacen dabinai, kuma Muka sanya 
shuka a isakaninsu (su gonakin), 

33. Kowacc gona daga biyun. ta 
bayar da amfaninta, kuma ba (a yi 
zaluncin komc ba daga garc shi, 
Kuma Muka 6u56ugarda Jcorama 
a tsakaninsu. 

34. Kuma cfan itacc ya kasancc 
garc shL Sai ya CC wa abokinsa, 
alhali kuwa vana muhawara da shi 1 
"Ni ne mafifici daga gare ka a wajen 
dukiya, kuma mafi izza a wajen 
jama'a." 

35. Kuma ya shiga gonarsa, al- 
hali yana mai zalunci ga kansa, ya 
ce, "Ba m zaton wannan za ta hala- 
ka har abada. 

36. "Kuma ba ni zalon Sa'a 
mai tsayuwa ce t kuma lalle ne, idan 
an mayarda ni zuwa ga Ubangijina. 
to, lallc nc, /an sami ahin da yakc 
mafi alhcri daga garc ta ya /ama 
makoma." 

37. Abokinsa ya ce masa, alhali 
kuwa yana muhawara da shi, "Ashe 
ka kafiria da Wanda Ya halitta ka 
daga turftaya, sa*an nan daga dlgon 
maniyi, sa'an nan Ya daidaita ka, ka 
zama mutum?" 


ti&8£*&Gtim&£ s§ ^r-V^'Ti GS VfA 


tfsiLdj 

(I) Misali ga mai shapala da dlimya da ftawarta, mat saunn komdwa lurSaya 
IctRasasshiya. da mai bin umurnjn Allah, mai ladabi da bin sharPa Yadda a£ibar 
kowancn.su /a ta fca?ancc L 18-Suratul Kahf 441 ^ A <j£i^ ij>- 38. "Amma ni, ShT nc Allah 
Ubangijina. kuma ha /an lara kowa 
da Ubangijina ba\ 

59. "Kuma don me, alokacinda 
ka shiga gonarka. ka ce. 'Abin da 
Allah ya so (shi ke tabbata) babu 
wani Carfi face game da Allah. ' Idan 
ka gan ni. ni nc mall Karanci daga 
gare ka a wajen dukiya da diya. 

40. "To, akwai falan Ubangijina 
Ya ba ni abin da yake mail alheri 
daga gonarka, kuma ya aika azaba 
a kania (ita gonarka) daga sama. sai 
la wayi gan lurbaya mai santsi. 

41. "Kb kuma ruwania ya wayi 
gari falcaKKe, saboda haka, ba za ka 
iya nemo shi ba dominta." 

42. Kuma aka halaka dukan 
'ya'yan itacensa, sai ya wayi gari 
yana juyar da tafunansa biyu. sabo- 
da abin da ya kashe a cikinia, alhali 
kuwa ita tana kwance a kan rassan- 
ta, kuma yana cewa. "Kaitona, da 
dai ban tara u> wani da Ubangijina 
ba!" 

43. Kuma watajama'a ba ta ka- 
sance a gare shi ba, wadanda ke 
taimakon sa, baicin Allah, kuma 
bai kasancc mai taimakon kansa 
ba. 

44 A can taimako da jiBinta ga 
Allah yakc^ ShT nc kawai Gaskiya. 
ShTnc Mafifici ga lada kuma Mafi- 
iTci ga aEiba. Q0^J^%$$&&£ ^** ^ 

* Jf *- ^ 

®&$3®%£&&)B®& (I) Ya yi nadamar halakar gunar kawau amma bat yi nadamar kafircin shir km da ya 
yi ba, saboda haka Allah bai mayar masa da badalinia ba. Daga nan kuma ana fahimtar 
cewa lashin mai da al'amariga Allah shirkurn:, kuma girman kai saboda dukiya, shirkune 
wanda Kawar duniya ke sanya wawaye a ciBci. 18.S0raIul Kahf 442 i a oi$£i s^- 45. Ka buga musu misalin ra- 
yuwar duniya, kamar ruwa nc wan- 
da Muka saukar da shi daga sama 
sa'an nan tsinn Kasa ya garwaya da 
shi, sa'an nan ya wayi gari dudduga, 
iska tana shiKar sa. Kuma Allah 
Ya kasance Mai yawan ikon yi ne a 
kan dukan kome. 

46. Duktya da cfiya, 11 * su ne Ka- 
war rayuwar duniya, kuma ayyuka 
masu wanzuwa na Rwarai sun ft 
zama alheri a wuhn Ubangijinka ga 
lada kuma sun fi alheri ga buri 

47. Kuma a ranar da Muke ta- 
fiyar da duwatsu. kuma ka ga Kasa 
bayyane. kuma Mu tara su har ha 
Mu bar kowa ba daga gare su. 

48. Kuma a gitta'** su ga Uban- 
gijinka Suna sahu guda, (Mu ce 
musu). "Lulle ne. halcilta, kun /o 
Mana kamar yadda Muka halilla 
ku a farkon lokaci. A'a, kun riya 
ecwa ba za Mu sanya muku wani 
lokacin haduwa ba/' 

49. Kuma aka aza liliafin ayyu- 
ka, sai ka ga masu la ill suna masu 
jin Isoro daga abin da ke cikinsa. 
kuma suna cewa, "Kailonmu ! 
Mene ne ga wannan liltafi, ba ya 
bann Icarama, kuma ba ya barin 
babba p face ya Rididdige la 7" K uma 
suka sami abin da suka aikata ha- 
larcc. Kuma Ubangijinka ba Ya 
/alunlar kowa. f 1* * >\ * :T- 


mi££ ^tg*fojtt$&£ 


• M& ^C^ft^j£%& -U» JV UdyJ> jj^cy *JU- 

*l£*£=u www' 4 
(I) Dukiya da tfiya. Icawar duniya nc. idan suka zama abinaltahanga mai su. amma 
idan an cjyar da dukiya ga tafarkin Allah, kuma aka karamar da diya ga hisa ufarkin 
hanyar shana suka lashi Musulmm lew a raj, lo n Min /ama aikin shan'a na Lahira kc nan. 

12) Bayanin abubuwan da kc aukuwa a wunn hisabi kc nan ga masu hm son zjldya, 
su bar shan'a lS.SQratul Kahf 443 1 A Jl£S\ ijy* 50. Kuma a lokacin da Muka ce 
wa mala'iku, "Ku yi sujada ga 
Adamu/' Sai suka yi sujada, (ace 
IblTsa, ya kasancc daga aljannu sai 
ya yi fasiCanci ga harin umurnin 
llhangijinsa. To fa, ashe, kuna ri- 
Kon sa, shi da zuriyarsa, su zama 
majifiinta, baicin Ni, alhali kuwa su 
makiya ne a gare ku? Tir da ya 
zama musanya ga azzalumai. a) 

51. Ban shaida musu halitiar 
sammai da Easa ba, kuma ban 
(shaida musu) halitlar rayukansu 
ba, kuma ban kasancc mai rikon 
masu Balarwa (da wani) su zama 
maiaimaka ba. 

52. Kuma da ranar da Allah 
Yakc cewa, "Ku kirayi abokan ta- 
rayyaTa, wadanda kuka riya/' Sai 
su kiraye su, sai ba za su kar&a 
musu ba, kuma Mu sanya Mau- 
biRa t:) (Mahalaka) a tsakaninsu. 

53. Kuma masu laifi suka ga 
Wuta. suka tabbata lalle ne. su 
masu auka mata ne, kuma ba su 
sami majuya ba daga garc la. 

54. Kuma lalle ne, hakika, Mun 
jujjuya, a cikin wannan Alfturani, 


.<" VVSkMAX^Li i l?'-s \ 

* -. ^^&3y^v£ 
ttJ8kS*Bs»*8Wi y (1) Allah SIiI nc Ya haliiia mutant, kuma Ya daukaka darajaisu, domrn Ya .sanya 
malittku su yi sujada ga ubansu Adamu. Saboda wannan soyayyar kuma Ya ha su shaft at 
dazasubjsushiryu hai su Shiga Aljanna. am ma sai suka Jti, auka koma waShaufanwanda 
yakc shi nc farkon maRiyin ubansu, Adamu, wandi ya fc) yi wa sujada. har aka la'anc \hi, 
suna bin sa, shi da cfiyan&a, alhali kuwa habu wain abin da za su iya yi musu na alhcri kn na 
sham, domin su ma haliua ne kamarsu Ba su san komc ba a sama ko a Rasa, kuma Allah 
ba Ya yiit ma'amalar komc da su Wanda ya bt Shaiifan ya bar Allah, lo, yi yi mugunyar 
musanya. kuma ya zalunci kansa Rwarai. 

(2) MaubiEa siinan warn rafincna wuta.asalinsa daga 'WabtCa. watauya halaka« /a 
a sanya wannan rail a tsakamn masu bin Shaidan da sflrfinn gumaka, da wanda ya shirya 
musu gumakan, suna baula musu. lS.SOratul Kahf 44J 1 A J^&l o^^- daga kuwane inn misali ga mutane 
(domin su ganc, su hi shari'a), kuma 
milium ya kasancc mafi yawan abu 
gajidali. (l) 

55. Kuma babu abin da ya hana 
mutane su yi imani a lokacin da 
shiiiya la /o musu, kuma su nemi 
gafara daga Ubangijinsu, face han- 
yar farko m la je musu ko kuma 
azaba la je musu nauVnau'i. 

56. Kuma ba Mu aika Manzanni 
ba face suna masu bayar da bushara 
kuma masu gargadi, kuma watfan- 
da suka kafirta suna jidali da Karya 
domin su 6ala gaskiya da ita, kuma 
suka riRi ayoyiNa da abin da aka yi 
musu gargacfi da shi abin izgili. 

57. Kuma wane nc mafi /alunei 
daga wanda aka tunatar game da 
ayoyin Ubangijinsa, sai ya bijire 
daga barinsu, kuma ya mania abin 
da hannayensa suka gabatar? Lallc 
ne Mi Mun sanya abubuwan rufi a 
kan zukatansu domin kada su fa- 
himce shi, kuma a cikin kunnu- 
wansu (Mun sanya) wani nauyi, 
kuma idan ka kirayc su zuwa ga 
shinya, to. ba za su shiryu ba, a 
sa'an nan, har abada. 

58. Kuma Ubangijinka Mai ga- 
fara nc, Ma'abucin rahama. Da 
Yana kama su saboda abin da suka 
sana'anla, lallc nc, da Ya gaggaula •"fcr A >,<At"'A'A 


J *Z*j* **+ Z 

$Jjfyx$j$g$g&. l£»fr (1) Jidali shi ne jayayya, alhali kuwa rnutum ya san yana kan karya 

(2) Ilanyar farkrc ita ce Allah Ya halaka au saboda latfinsu. ko kuma azaba ta |c musu 
riau Vnau'i, dnmin su Mu*uluu r .a, >aJ tiarelic idan sun Ki. a halaka su. Wadansu sun fassara 
Eubala* ko'Kibala' da ta fuskance su bayyaot!, bisa ga karatun kalmar 'Eihala* da wasalin 
Kasa. da ma'anar azaba. 18.S0ralul Kahf 445 1 A J^&l ijy. azaba a garc su. A'a. suna da loka- 
cin alkawari, ( wanda) ba za su sami 
wata makoma ba, baicinsa.'" 

59. Kuma wadancan alk'aryu' 2 ' 
Mun halaka su, a lokacin da suka yi 
zalunci. kuma Muka sanya lokacin 
alkawann. ga halaka"' su. 

60. Kuma a lokacin da Musa <4) 
ya cc wa yaronsa, "Ba zan gushc ba 
sai na isa mahadar Icku biyu, ko in 
shucfe da lafiya shckara da 
shekaru." 

61. To. a lokacin da suka isa 
mahadar isakaninsu, sai suka man- 
ia klfinsu, sai ya kama tafarkinsa a 
akin Icku kamar blga. 

62. To. a lokacin da suka wuce, 
ya ce wa yaronsa, "Ka kawo mana 
kalacinmu. I .alio ne haicifca, mun 
hadii da wahala daga lafiyarmu 
wannan." 

63. (Yaron) ya ce, "Ka gani! A 
lokacin da muka laltara zuwa ga 
falalen nan, lo, lalle m, na mania 
kTfin. kuma babu abin da ya mantar 
da nlshi, face Shaidan, domin kada ySss •Oris 

( 1 ) Wauu ba su dd wata makoma su bar wannan Inkacin alkawann saukar a/abar. 

(2) AlEaryun Adawa da Samudawa da wadansunsu 

O) K6me Allah zat yi, sai Yi aanya ma^a lokacin aukuwarsa, kuma ba ?ai aukun ha 
sai ajaltn nan da Ya ambata masa ya zo. 

(4) Shine Musa bn Imran Man/on BanTlsra'ila, Sababm wannan ffissu, an lambayc 
shTne. "Wane ne ya ft ilmi a sanmsa?" Sai ya cc. shi nc ya fi. Wannan jawabi nasa gaskiya 
ne, dommshi ncManzon/amaninsa, shi ncaka bai wa Auaura. kuma Allah Yayi raagana 
da shi. sai dai ya mancc Kit cc Allah Ya H sane ba. domin haka aka ce masa ya !afi neman 
ilmi i*;i wan i muium a tmcamar tcku biyu. Wannan bawan Allah . Haliru nc Yaron 
Musa kuwa. shine Yusha'u bn Nunin, Man/on Allah a bayan Musa Kifin kuma 
na guzurinsu nc wanda Allah Ya umurcc shi ya dauka, sdyayye, kuma akace musu duka 
inda yai raj, U\d nan nc Bawan Allah yakc, mai shinn Kara wa Miua ilnn Mayar da 
ilmi ga Allah, shi nc ladabm shari'a lS.SQratul Kahf 44fi 1 A Jiffii i^j- in luna shi* sai ya kama tafarkinsa a 
akin icku, da mamaki!" 

64. Ya ce, "Wancan nc abin da 
muka kasance muna bida." Sai 
suka koma a kan gurabunsu. suna 
blbiya. 

65. Sai suka sarai wani bawa 
daga bayinMu, Mun ba shi wata 
rahama fl> daga wurinMu, kuma 
Mun sanar da shi wani ilmi daga 
gunMu. 

66. Musa ya ce masa, "Ko in bi 
ka a kan ka sanar da ni daga abin da 
aka sanar da kai na shiriya?" 

67. Ya ce, "Lalle ne kai, ba za ka 
iya yin haEun larc da ni ba. 

6$. "Kuma yaya za ka yi haKuri 
a kan abin da ba ka kewaye da shi 
ba ga jarrabawa?" 

69. Ya ce, "Za ka same ni, in 
Allah Ya so. mai halcuri, kuma ba 
zan saBamakabaga waniumumi/ 1 

70. Ya ce, "To. idan ka bi ni, to, 
kada ka lambayc ni daga kome sai 
na labarla maka ambaio a> daga 
garc shi," 

7L Saisuka tafi,har alokacinda 
suka hauacikinjirgi ya hujeshi, ya 
ce, "Ka hujeshi domin yajiutsarda 
mutancnsa? Lallc nc, haEiEa, ka zo 
da wani babban abu!" 


E^.#tfSlSS3&8)pS ®z l/ua-H 

< I'^-i 


3£i? i 3T. artfaShS ■' . *,. 


(1) Rahama a nan »la cc Annabel saboda ccwa kuma an ba shi ilm» daga gun Allah, 
kuma ya yi hukunci da shi llmin ilhama ba a yin hukunci da shi domin Annabawa kawai 
Allah Ya tsare daga kuskurt game da wahayi Wannan nc bambanci bayyanannc a 
tsakanin waliayin Annabel da wahayin walieei. Haka'mu'ijiza da karama. su duka siifiawar 
al'ada ne, amma mu'ujizar Annabi an san ?a ta zo daga bakin wanda aka yi dommsa, 
amma karama babu mai saninia, sai la auku. Saboda waliyyi ba ya iya yin lakara. amma 
annabi yana iya yin Lakara a kan maKiyansa 

(2) Watau sat na £aya maka hukuncinsa da kaina* kuma na ambacc shi da kaina. lS.SOratul Kahf 447 \ A Jl*£Ji ijj^ 72. Ya cc, "Ashe, ban cc, lalle 
kai, ba za ka iya yin haKuri tare da 
nlba?" 

73. Ya ce. "Kada ka kama ni da 
abin da na mania* kuma kada ka 
kallafarninilsananigaaramarina/* 

74. Sai suka lafi, bar suka hadu 
da wani yaro, sai ya kashe shi. Ya ce, 
"Ashe, ka kashe rai tsarkakakke, ba 
da wani rai ba? Lalle ne, haici£a, ka 
zo da wani abu na Icyama/* 

75. Yace/'Shin, banco makaba, 
lalle nc kai ba za ka iya yin haicuri 
tare da ni ba?" 

76. Ya ce, "Idan na tambaye* 11 
ka daga wani abu a bayanta, to. 
kadaka abuceni. Lalle ne. kaisaga 
iyakar uzuri daga gare ni." 

77. Saisuka tafuharalokacinda 
suka je wa mulanen wala alEarya, 
suka nemi mulanenta da su ba su 
abinci, sai suka Ki su yi musu liyafa. 
Sai suka sami wani bango a cikinta 
yana nufin ya karye, sai (Ilaliru) ya 
tayar da shi miRe. (Musa) ya ce, 
"Da ka so, lalle ne da ka karBi ijara 
a kansa." 

78. Yace/'Wannan shi ne rabu- 
war tsakanina da tsakaninka Za ni 
gaya maka fassarar abin da ba ka 
iya yin haRuri ba a kansa. E'?.. •J|^g^s^a%Hpi j$ >** <<* 


,r 


(1) Musi ya kasa yin haicuri a bayan ya yi alkawura ciwa /ai yi haCun, saboda ba ya 
halatta ;.a mutum ya ga abm da ya sifia wa shari'a, sa'an nan ya yi slnru Da zai halalla a yi 
shiru. da Musa bai yi rnagana ba ga aikin malamtn da Allah Ya umurcc shi da ya tali ya 
karfio dim daga garc shi. a bayan Ya gaya masa cewa. Ya ba shi wani ilmi daga garc Shi 
Domin sharadin da ya safia wa shari'a warwararre jic + Saboda haka Allah bai zargi Musi 
ba a bayan sun rabu. Sake munkar wajibi ne a akin ladubban shan'a gwargwadon halt, 
kamar yadda yakc a ctkiii lladisi Ana gabaiar da hukuncm da ya ft tsanani. lS.SOralul Kahf 44S 1 A Jl£S\ ijy* 79. u Amma jirgin, to, ya zama 
na watfansu matalauta ne, suna 
aiki a) a cikin teku, sai na yi niyyar 
in atbania shi, alhali kuwa warn 
Sarki ya kasance a gaba gare su, 
yana kardewar kowane jirgi (lafi- 
yayyc) da Kwace. 

80. "Kuma amma yaron, lo, 
uwayensa sun kasance muminai, lo, 
sai muka ji Isoron ya kallafa musu 
kangara da kafirci. 

81. "Sai muka yi nufin Ubangi- 
jinsu Ya musanya musu mafi alheri 
daga garc shi ga tsarkakuwa, kuma 
mafi kusaniar tausayi. 

82. "Kuma amma bangon. lo, ya 
kasance na wadansu yara biyu nc, 
marayu a cikin birnin. kuma akwai 

wata taska tasu a EarRashinsa, 
kuma ubansu ya kasance salihin 
mutum (21 nc, domin haka Ubangi- 
jinka Ya yi nufin su isa iyakar Ear- 
llnsu* kuma s0 ( SB fitar da taskarsu* 
saboda rahama nc daga Ubangi- 
jinka. Kuma ban yi shi ba daga 
umurnina. Wancan shi ne fassarar 
abin da ba ka iya yin haEuri ba a 
kansa." l^i^^6^\d >®eWj«S^^4 ©l^i^jT^^ 

<.&>-./~c y'^'s'rt «,1&*& A. 


3ums^; 
(1) Wauiu want kamfani nc na matalauta, suna sana'ar ifaukar kaya a eikm leku 
Shanka watau kamfani a Liniki ya halalla da sharutfrfansa. 

(2) Wannan ya nuna cewa kirkjn uba yana amfanin diyansa, haka gan na daraja 
saboda *amun muiancn kirki a ciknisa. kamar yadda yake KasKanta da Jcasitancin 
mazauaausa bi$a dafilin da t'arko an kira jjarin *alltarya* saboda rowar ma/auna. kuma aka 
kin shi MadTna saboda darajar yaran nan biyu da ubansu da taskaisu. AlKarya ita cc 
Edramin gan watau Kau>e, kuma Mud it) a ita etf babban gaii 18.Suratul Kahf 449 1 A Jtfl\ i iy . 83. Kuma suna tambayar ka 
daga Zulkarnaini," 1 ka cc, "Zan 
katanta muku ambaio daga gate 
shi." 

84. Lalle ne Mu, Mun ba shi 
mulki a cikin Rasa, kuma Muka ba 
shi daga kowane abu, hanya (zuwa 
ga muradinsa). 

85. Sai ya hi hanya. 

86. Har a lokacin da ya isa ga 
mafadar rana, kuma ya same ta 
tana ftacewa a cikin wani ruwa mai 
bakar laka. kuma ya sann wadansu 
mutane a wurinta. Muka ce, "Ya 
Zulitarnaini. imma dai ka a/abtar, 
kuma imma ka nRi kyauiaiawa a 
cikinsu." 

87. Ya ce. "Amma wanda ya yi 
/alunci, to, za mu azabta shi, sa'an 
nanamayardashi/uwaga Ubangi- 
jinsa, sai kuma Ya yi masa azaba, 
azaba abar Eyama. 

88. "Kuma amma wanda ya yi 
Tmam kuma ya aikata aikin Kwarai, 
to, za mu yi sakamako a gare shi 
(watau kyaula) mai kyau. 12 ' kuma 
za mu gaya masa saiuci daga umur- 
ninmu." 

89. Sa'an nan kuma ya bi hanya. 


&s?jmj&wto 


'* *+. iltefajS&dBli SPcSBj, $$$&&&!&<$& C-V 


3 


(1) ZuICamaini anceSarki ncyana hin shari'ar Ibrahim, ga hannunsa ya musulunta. 
siinansa Askandar Haliru Wazuinsa nc yana tafiya a gaban ySEinsa, kuma dan inrtarsa. 
watau (fan Khalarsa nc. Shi nc ya gnu A&kandanyya. Sai dai ga magunur akwai wapvarc 
juna. Allah Ya sam* Abm da ke a gabaninmu a nan, shi ne samn ccwa Allah Ya ba shi 
mulki, ya ko yi sht btsa shan'a. ya yi Icarfi, da Earlin Allah, 

(2) Kyauia niai kyau a nan ba Aljanna ba cc, domin maganar ta ZuHcarnaini cc, idan 
ya ci Easa. yana lya sanya masu imamntd a cikm hah mai kyau Amma idan an tfaukt 
maganar. la Allah cc, a cikin maganar Zultfamaim ga kafin, lo, a nan *mai kyau* sat la 
/ama Aljanna ke nan. lS.SOratul Kahf 450 1 A Jl£S\ ijy* 90. Har a lokacin da ya isa ga 
malliar rana, ya same ta tana fila a 
kan wadansu mutane (wadanda) ba 
Mu sanya musu wata kanya ba 
daga bahnta. 

91. Kamar wancan, alhali kuwa, 
halciCa. Mun kewayc da jarrabawa 
ga abin da kc gunsa. 

92. Sa an nan kuma ya hi hanya. 

93. Har a lokacin da ya isa a 
tsakanin duwatsu biyu, ya sami 
wadansu mulane daga gabaninsu. 
Ba su yi kusa su fahimci magana ba. 

94. Suka ce, "Ya ZulCarnaini! 
Lalle ne Yajuja da Majuja masu 
Barna ne a uikin Rasa. To T ko za mu 
sanya haraji saboda kai, a kan ka 
sanya wani danni a tsakaninmu da 
tsakaninsu?" 

95. Ya ce, "Abin da Ubangijina 
Ya mallaka mini, a cikinsa ya fl 
zama alheri. Sai ku taimake m da 
KarfL in sanya babbar kalanga a 
Isakaninku da tsakaninsu, 

96. "Kukawominiguntayen ba- 
kin Jcarfe". (Suka kai masa) har a 
lokacin da ya daidaita a tsakanin 
duwatsun biyu (ya sanya wuta a 
cikin fiarfcn) ya cc, * ; Ku hura (da 
/ugazugai)." Har a lokacin da ya 
mayardashi wuta.yace, **Ku kawo 
mini gaci (narkakke) in zuba a 
kansa*" 

97. Domin haka ba za su iya 
hawansa ba. kuma ba za su iya 
hujewa gare shi ba, 

98. Ya ce, "Wannan wata raha- 
ma ce daga Ubangijina. Sai idan S^a^jijil 6fiua %jk -~iM 

sMM^as fMttMS IffijK&Ati iSJSS^giSSdSiBB&Si & i 18.Suralul Kahf 451 1 A J&\ Sjj- wa"adin ul Ubangijina ya zo. ya 
mayar da shi niKaRKe. Kuma 
wa'adin Ubangijina ya feasance 
labbalacce." 

99. Kuma Muka bar sashcnsu a 
ranar nan. yana garwaya a cikin 
sashe, kuma aka busa a cikin Kaho, 
sai muka tara su, larawa. 12 ' 

100. Kuma Muka gitla Jahan- 
nama, a ranar nan ga kafirai gil- 
lawa. 

101. Wadanda idanunsu suka 
kasance a cikin rufi daga tuna'-" Ni, 
kuma sun kasance ha su iya saura- 
rawa. 

102. Shin fa, wacfanda suka kii- 
firla sun yi zatun (daidai ne) su riki 
wadansu bayiNa, <4) majibinla bai- 
ciNa? Lalle ne, Mun yi lattalin 
Jahannama la zama liyafa ga ka- 
firai. 

103. Ka ce, "Kb mu gaya muku 
game da matTfita hasara ga ayyuka? ®Q^i&cji&}«&* .?-» . ' -. » f *. -•. -■ i&A&$j&&3&#^&** 'J..-''i . *ll i-4^4 


££M 


s&uM&lm (1) WVadtn Ubangiji da fitowar Yajuj da Mitjiij A yan/u babu wanda ya san Inda 
sukc /aunc. *ai Allah. 

(2) Allah Ya nuna yadda lialm da ZulEarnaini ya bar Yajuj da Majuj. watau sun 
garwaya a cikin junansu, sa'an nan kuma wannan ma'anar aka bayar da ita ga mutant: 
wadanda kc bin son ransu. ba su bin shari'ar Allah, suna hargusc a Isakanjnsu. bar a yi 
ImKit larko, su mulu. kuma a yi busa ta biy*u su tashl a cikin hargitsinsu, sai kuma a gitta 
Jahannama gaba pare su. 

(I) Zikr — tunawa — shi nc AlEui'aiii da ahm da ya lira na ibida da sauran 
ma'amaloli. dukansuibadane. malufcar an biabmda Allah Yaajiyeacikmsu nahukuncc- 
IntkuAce. 

(4) Wadanda suka n£i wasu bayw Allah, suna bauia musu, kamar Yahudu masu 
bauia wa Uzairu da Nasara masu bauia wa Tsa da wasu Musulim rriasu bauia wa wasu 
salihai, sun zama kafirai Ma'anar bauiawaj shi ne su IcirEira wasu hukunec-hukuncc ku 
wasu sifofi wadanda suka saBa wa maganar AlGur'ani da Hadiu* sa'an nan su jmgina su 
zuwa ^a wadannan bayin Allah. su hi su da su. lS.SOratul Kabf 452 1 A J^&l o^^- 104. "Wacfanda aikinsu ya Baue 
acikin rayuwarduniya* alhali kuwa 
suna zaton lalle ne su, suna kyau- 
taia (abin da sukc gani) aikin Kwa- 
rai?" 

105. Wadancan ne wadanda 
suka kafirla da ayoyin L'bangijinsu, 
da kuma haduwa da Shi. sai ayyu- 
kansu suka 5aci- Saboda haka ba za 
Mu isayar musu da awo (l) ba a 
Ranar Kiyama. 

106* Wancan nc, sakamakonsu 
shi ne Jahannama, saboda kafir- 
cinsu, kuma suka rifci ayoyiNa da 
ManzanniNa abin lzgili. 

107. Lallc ne, wadanda suka yi 
in i.hi i kuma suka aikata a yyuka na 
Kwarai, Aljannar Firdausi ta ka- 
sance ila ce liyafa a gare su. 

108. Suna madawwama a ci* 
kinta, basunemanmakarkata daga 
barinta. 

109. Kace/*Datcku l2l iakasan- 
ce lawada ga (rubulun) kalmomin 
Ubangijma, lalle ne da tekun ta 
Icare a gabanin kalmomin Uhangi- 
jlna su Karc. kuma ko da mun je da 
misahnsa domin Eari." 

1HK Ka cc, "NT, mutum ne ka~ 
wai kamarku, ana yin wahayi zuwa 
garc ni cewa; Lalle ne, Abin bauta- 
warku, Abin bautawa Guda ne. 


s-. 


&$3&\ f\~* '•" V+**R * xm 

(1) Walau ko aunawa ha /a a yi ba halle a duiduiu ma'iium. 

(2) Ma^arayarnaniia^AllahncMafisanrnminA^ 

da suka cfauki ma*ananrn&a f h3 za a iya rubuca su ba. balle ma'anonin da kc cikmsu 
Saboda haka abm da kc liankah fa mutum. sin nc ya yi aiki da dan ilmin da Allah Ya 
umuiceshidaaikidashi Idan ya nemi y.i wuccnan. io t yahalakardakansadommbaisan 
jflda ;aj (arfa ba. W.mnan tlmm shi nc sharia da aiki da ita. 19. Sura tu Maryam 453 \ * (Cr- h** saboda haka wanda ya kasancc 
yana fatan hacfuwa da Ubangijinsa, 
to, sai ya yi aiki na fcwarai. Kuma 
kada ya hacfa kowa ga bauta wa 
Ubangijinsa: M1) @^^^^^0 
Tana karantar da hikimar samun dlya da 'ya'ya ga mutane da 
Isarkakc Allah daga haka. <®#w. -*a Da sunan Allah, Mai rahama. Mai jfn RaL 2* Ambatonrahamar Ubangijin- 
ka ne ga BawanSa Zakariyya. 

3. A lokacin da ya kirayi 
Ubangijinsa, kira Boyayyc. 

A Ya ce, tfc Ya Ubangijina! Lalle 
nc ni, (cashi na daga garc ni ya yi 
rauni, kuma kaina ya kunnu da 
furfura, kuma ban kasancc maras* 
hin arziki ba game da kiranKa, ya 
Ubangiji! 


(I) Wannan a yd. a dunEulc, ta lara dukan abin da kc nkin surar. Allah Ya shiryarda 
mu. ga kadaua Shi ga ibada. da yin ibadar. kuma yadda Allah Ya cc a yi la, ga niai isammanin 
rahna I.ahira, Wanda ba ya tsammamn rabon Lahira. ya tsaya ga duniya mai gushcwada 
sauri. tn, shi ba a shiga battinsa ba 19.Suratu Maryara 454 \ * (Cr- h** 5. "Kuma lalle m, na ji tsoron" 1 
dangi a bayana, kuma matata la 
kasance bakaranya! Sai ka ba ni 
warn mataimaki daga wajcnKa. 

6. "Ya gaje ni, kuma ya yi gado 
daga gidan Yafcuba> Kuma Ka 
sanya shi yardajje, ya Ubangiji!" 

7. (Allah Ya kar6a) "Ya 
Zakariyya! Lallc ne Mu, Muna yi 
maka bushara da wani yaro. sunan- 
sa Yahaya. Ba Mu sanya masa wani 
lakwara ba a gabSni." 

A Ya ce, "Ya UbangijTna! Yaya 
wani yarn zai kasance a gare ni* 
alhali kuwa matata ta kasance ba- 
karariya, kuma ga shi na kai ga 
matuka ta tsufa?" 

9. Yace/ 4 Kamar wancanUban- 
gijinka Ya ce. Shi a garc Ni mai 
sauki ne, kuma halcika Na halitla 
ka a gabanin haka, alhali ba ka 
kasance kome ba/* 

10. Ya ce, "Ya Ubangijina! Ka 
sanva mini aUima." Ya ce, "Ala- 
marka ita cc ka kasa yi wa mulanc 
magana a daruruwa uku daidai." 

//. Sai ya fit a u kan mutanensa 
daga masallaci. sa'an nan ya yi 
ishara zuwa gare su da cewa, "Ku yi 
lasbihi safe da yamma." 

12. Ya Yahaya! Ka kama liitafi 
da Earfi. Kuma Muka ba shi hu- 
kunci yana yaro."' 


r IS I 
V±.<£& @&^& (1) Amlamn samun da ga mutumin kirki sh» nc domin ya gaji ktrken kuma ya lamiaki 
sauran danpnsa, ya rayar da gida Kuma wanda ba muiumin kirki ba yana yiwuwa ya 
saini ddn kirki mai shiryar da shi zuwa ga hanyar fewarai. 

(2) Yahaya dan Zakariyya. shi ne Annubi da aka hai wa hukunci tun yana yaro. 
Kuma shi nc mai bayar da bushara da Tsa. amincui Allah ya labhata a gare su 19. Sura tu Maryam 455 ^ * *f hf 13. Kuma (Mukasanya shi) abin 
girmamawa daga gunMu. kuma 
mai albarka, kuma ya kasance mai 
rfa'a da takawa. 

14. Kuma mai biyayya ga 
mahaifansa biyu, kuma bai kasance 
mai girman kai mai saBo ba. 

15. Kuma aminci ya tabbata a 
gare shi a ranar da aka haife shi da 
ranar da yakc mutuwa da ranar da 
akc tayar da shi yana mai rai. 

16. Kuma ka ambaci Mar- 
yamu'" a cikin Lillafi, a lokacin da 
ta tsallakc daga mutanenta a wani 
wuri, a gefen gabas. 

17. Sa'an nan ta riki wani sha- 
maki daga barinsu. Sai Muka aika 
ruhinMu zuwa gare ta. Sai ya bay- 
yana a gare ta da siffar mulum 
madaidaci. 

18. Ta cc, "Lalle m, ina neman 
Isan ga Mai rahama daga gare ka, 
idan ka kasance mai Isaron 
addini!" 

19. Ya ce, "Abin sani kawai, ni 
Manzon Ubangijinki ne domin in 
bayar da wani yaro Isarkakke gare 
ki." 

20. Tace, "A ina yaro zai kasan- 
ce a gare ni alhali kuwa wani mutum 
bai shafe ni ba. kuma ban kasance 
karuwa ba?" 

21. Ya ce, "Kamar wancan 
Ubangijinki Ya ce, 'Shi a gare Ni © t^as^j&sijAss 


£^ * -*** 


m^M^^'i^j^ &&&&$&&& 


»« s&jfffr %*&34j&M&~'$ (1) An iara da Jcissar Maryamu domin a nuna sakamakon da aka yi mala da saniun 
rfan kirk i saboda kasanccwarta mulumiyar kirki, kuma da nuna ccwa Annahi 7sa ha d"an 
Allah ha nc 19»SQratu Maryara 45f. \ * f-f hf mai sau£i m ne. Kuma domin Mu 
sanya shi wata alama ga mulane, 
kuma wala rahama cc daga gare 
Mu/ Kuma abin ya kasance want 
aPaman hukunlacce/' 

22. Sai ta yicikinsa, sai tatsalla- 
kc da shi ga wani wuri mai nisa, 

23. Sai naKuda ta kai ta zuwaga 
wani kutuiturun dahmiya, ta cc, 
"Kaitona, da dai na mutu agabanin 
wannan kuma na kasance wani abu 
wulakantacce wanda aka manta!" 

24. Sai (yaron da la Haifa) ya (2) 
kira la daga fcar£ashinta> 4l ICada ki 
yi baRin ciki! HaKiRa Ubangijinki 
Ya sanya wani marmaro a fcarica- 
shinki 

25. "Kuma ki girgiza zuwa gare 
ki game da kutuiturun dabmon ya 
zuba a kanki yana 'ya'yan dabino, 
rudabi nunannu. 

26. "Sai kici, kuma kisha, kuma 
ki ji sanyi ga idanunki.'" To. idan 
kin ga wani daya daga mutane. sai 
ki cc, 'Lalle ni, na yi alwashin azumi 
domin Mai rahama. saboda haka 
ba zan yi wa wani mutum magana 


z XiJfciijX+r* © u*>*> t^; *±> o xz>$ cu>o » ^fg^kJ^tefcift 

(1) Mala ikin da ya je ga Maryama a cikin surar muium Jibnlu ne. Ya hlira a cikin 
wuyan ugatta, sai ta yi ciki da Isa. 

(2) AnnabiTsa, amincin Allah ya labbata a gare shi, yafara magana ga UWftrsa luna 
Idkacin da aka haife shi yana a JtarEashin uwarsa Gudanar ruwan marmaro a KarEashinla 
da filar da 'ya'yan dabmodaga kutuiturun da hi no* alamu nemasu nunaccwa Allah naiya 
halillajanribadauha ba, kuma Yana lAyarda matalludaga kabarinsu bada wala wahala 
ba. 

(3) Jin sanyi ga idanu .shi nc fann akin saboda samun haihuwa Ga ibadar Bam 
Isra'ila, mai uumi ba ya ytn magana, amma ga Musulunci Allah Ya shafc wannan 
hukunci Mai azumi yami magana sai dai ana sonya kama hakmsadaga maganarda ha la 
i ha da ba 19.Suratu Maryam 457 \ * &f br* 27. Sai la je wa mutanenla tana 
tfauke da shi. Suka ce, "Ya Marya- 
mu! Lallene, haKika. kinzoda wani 
abu mai girma! 

28. u Ya 'yar'uwar Haruna! 
Ubanki bai kasance mutumin alfa- 
sha ba, kuma uwarki ba la kasance 
karuwa b«. M 

29. Saitayiisharazuwagareshi, 
suka ce, "Yaya za mu yi magana da 
wanda ya kasance a cikin shimfidar 
Isumma yana janri?" 

30. Ya ce, "Lallc nc. nT bawan 
Allah ne, Allah Ya ba ni Littafi 
kuma Ya sanya ni Annabi. <n 

31. "Kuma Ya sanya ni mai al- 
barka a inda duk na kasance, kuma 
Ya umurce ni da yin salla da zakka 
maluRar ina da rai. 

32. " Kuma mai biyayya ga uwa- 
{% kuma bai sanya ni mai kaushin 
zuciya ba marashin alheri. 

33- "Kuma aminci ya labbala a 
garc ni a ranar da aka haife ni da 
ranar da nake mutuwa da ranar da 
ake layar da ni ina mai rai/' 

34. Wancan ne Tsa dan Marya- 
mu, maganar gaskiya wadda sukc 
shakka a cikinta. 

35. Bayakasancewaga Allah Ya 
riKi wani da. ui Tsarki ya labbala a 

^CSP^S&ft^ «T-r 

%&9i& 


(1) Wanaan ita ce maganar da Tsa yayi wamuiancnuwarsadomin ya harrantardaita 
daga tuhuma, kuma ya niina matsayinsa ga Allah da muGaminsa na Annabel. 

(2) Ba ya kasancSwa ga Allah Ya nk'i tfa. domin ba Ya mutuwa ballc Ya yi hukaiai 
mai gado ga isaron dukiya. Shi kadai nc* ba Ya bukatar warn da ma» tsaron dangi domin 
kada $u bar hanya 19.Suratu Maryara 45S \ * f.f br* garc shi! Idan Ya hukunta wani 
al'amari. sai kawai Ya ce masa, 
"Kasance/ 1 Sai ya dinga kasan- 
ccwa. 

36. "Kuma lallc Allah ne Uban- 
gijina ul kuma Ubangijinku, sai ku 
baula Masa. Wannan shi ne tafarki 
madaidaici.'' 

37. Sai Eungiyoyin"' suka saBa 
wa juna a tsakaninsu. To, bone ya 
tabbala ga watfanda suka kafirta 
daga halartar yini mai girma. 

38. Mene ne ya yi jinsu, ai kuma 
mene ne ya yi ganinsu a ranar da 
suke zo Mana! Amma azzalumai 
suna a cikin Bata bayyananna. 

39. Kuma ka yi musugargadi da 
ranar nadama a lokacin da aka 
hukunia aPamari, alhali kuwa suna 
a cikin Bala, kuma su ba su yin 
imani. 

40 Lalle nc Mu, Mu ne ke ga- 
don£asa U) da wanda yukeu kanta, 
kuma zuwa garc Mu akc mayar da 
su 

t* _? o^m&&ji^J 


r f "J (It Tanu a cikin maganar hi a lokacin du >a girma yana wa*a/i ga muiincnsa, 
Saboda haka aka raba ta da maganar t'arko a lokacin da yake jarin. 

(2) Sayan daukc Annabin Allah Isa dan Maryama Kungiyoym rnulanc sun saBa wa 
junamu a cikin sha'anmsa Yahudu suna sukar sa, Nasara suka kasu uku : Nastunyya suka 
ce. Shi dan Allah ne". Malakaniyya suka cc* "Shi nc na uku din uku, ' Ya'aleubiyya, suka 
ce. "Sin uc Allah. "Sab6dahaka Nasara suka haihayc kuma suka /urfafa.sa'an nan Yahudu 
suka taleaiia kuma suka yt suka garc shi. 

(3) A ranar Lahiia a lokacin da akc yi musu hisab; a gaban Allah gamnsu da jidmi 
suna da kyau Rwarai, amma a nan dumya suna a cikiri makanta da kurumci saboda Balar 
da suka y\ t suka Earyaia Tsa, amtnci ya labbata a garc shi 

(4) Tun da yakc Mu kc gadon kasa da wanda yakc a cikima, ba *a Mu yi bukatar 
samun wani magaji ba 19.Suratu Maryara 459 \ * f.f br* 4L Kuma ambaci Ibrahim (l) a 
Clkin Littafi. Lallc shi ya kasancc 
mai yawan gaskatawa, Annabi. 

42. A lokacin da ya cc wa uban- 
sa, "Ya baba! Don mc kakc baula 
wa abin da ba ya ji, kuma ba ya ga 
ni, kuma ba ya wadatar da kome 
daga bannka? 

43. "Ya baba) Lalle ni, hatifca, 
abin da baije maka ba na ilmi ya zo 
mini, sabodahakakabini inshiryar 
da kai wani lafarki madaidaici. 

44. "YababalKadakabautawa 
Shaitfan. Lallc Shaitfan ya kasance 
mai sa&awa ga Mai rahama. 

45. "Ya baba! Lallc nc ni ina 
tsoron wala a/aba daga Mai raha- 
ma la shafc ka, hat ka zama masoyi 
ga Shaitfan-" 

46. Ya cc. "Ashe, mai gudu ne 
kai daga gumakana? Ya Ibrahim! 
Lalle nc fc idan ba ka hanu ba, haftT- 
Ea, zan jcfe ka. Kuma ka Eauracc 
mini tun kana mai mulunci M 

47. Yace/'Aminci^'yatabbata 
a gare ka! Zan nemi Ubungijina Ya 
gafarta maka. Lalle Shi Ya kasance 
Mai girmamawa gare ni. 

48. M Kuma ina nisanlar ku da 
abin da kuke kira, baicin Allah, 
kuma ina kiran Ubangijina, 

--•,: ^•^i L" W^!~? 


A&&SJS * fct 


Kfr^j3Sfti£3;»4 ^fyzJct&*L.& ,AJ ?**>-iJO^=* #. -^J ^ -S 


(1) Ibrahim ya yi KoEann shiryar da ubansa* sai dai Allah bai aufi shiryuwarsy ba. 
Daga ctkin amlamn haihuwa akwai abin haihuwa ya shiryar da mahaifinsa, ya yi masa 
nasiha gwargwadon hah. 

(2) Ibrahim ya mayar da magana mai kyau da laushi da aniinci ga maganar ubansa 
mai muni da gaiitst da tsoratanva Wannan yana koyar da yadda akc kira zuwa ga Allah da 
kuma yadda ya kamau a lausasa wa uba ko da shi kafiri nc. 19»Suratu Maryam 4fil> \ * f.s h** Isammanin kada in zama marashin 
arziki game da kiran Ubangijina." 

49. To, sa'ad da ya tusance su 
da abin da suke bautawa* baicin 
Allah, Muka ba shi Is'hafca da 
Ya'altuba, alhali kuwa kowanensu 
Mun mayar da shi annabi. 

50. Kuma Muka yi musu kyauta 
daga RahamarMu, kuma Muka 
sanya musu harshcn gaskiya (l) 
madaukaki. 

5/, Kuma ka ambaei Musa a ci- 
kin Litt&ft. Lallc nc shi, ya kasancc 
/i6a66c, kuma ya kasancc Manzo, 
Annabi. 

52. Kuma Muka kira shi daga 
gefen dutse na dama, kuma Muka 
kusanla shi yana abokin ganawa. 

53, Kuma Muka yi masa kyauta 
daga RahamarMu da cfan'uwansa 
Haruna, ya zama Annabi, 

.54, Kuma ka ambaei Ism;Vila a 
cikin Litlafi. Lallc shi, ya kasancc 
mai gaskiyar alkawari, kuma ya 
kasancc Manzo, Annabi. 

55. Kuma ya kasancc yana 
umumin mutanensa (7> da satta da 
zakka. Kuma ya kasance yardajje 
a wurin Ubangijinsa. 

56. Kuma ka ambaei Idrisa a 
cikin Lilian. La lie .shi, ya kasance 
mai yawan gaskatawa. Annabi. 

m<0h$&&%& u wg^»i@s$%gg 


** Zl%*$ "*as^i$3Ki$ftg& •&%$ 4^4frL&4W /5 ®@ (1) llarshen gaskiya, shi nc yabo raai kyau daga Allah da mutant Wanda ya yankc 
wa mutanensa domin Allah, to, 7ai saka masa da watfansu mulanen kirki, domin su debe 
masa kewa- 

(2) Matarsa da 'ya'y&nsa da Jurhum, yana umurninsu da salla da zakka. Yana 
wajaha ga mulum ya umuru iyalinsa da ta&rc halckoKm Allah 19.Suratu Maryam 461 \ * (Cr- hr 57. Muka daukaka shi a wuri 
madaukaki. 

58. Wacfancan su nc wacfanda 
Allah Ya yi wa nfima daga Anna- 
bavva daga zuriyar Adamu, kuma 
daga wadanda muka dauka tare da 
Nuhu, kuma daga zuriyar Ibrahim 
da Isra'ila, kuma daga wadanda 
Muka shiryar kuma Muka ziibc su. 
Idan ana karatun ayoyin Mai raha- 
ma a kansu, sai su facfi suna masu 
sujada kuma masu kuka. 

59. Sai wadansu *yan baya (1) 
suka maye a bayansu suka to/arta 
salla, kuma suka hi sha'awowinsu. 
To, da sannu za su hacfu da wani 
sham* 

60. Face wanda ya luba* kuma 
ya yiTmani, kuma ya aikala aiki na 
Cwarai, To. wadannan suna shiga 
Aljanna, kuma ba a zaluntar su da 
kfime, 

61. Uidajen Aljannarzama wad- 
da Mai rahama ya yi alkawarin 
bayarwa ga bayinSa (masu aikin 
imani) a fake. Lalle ne Shi, alka- 
warin ya kasance abin riskuwa. 

62. Ba su jin yasassar magana a 
cikinta, faccsallama. Kuma suna da 
abinci, a cikinta, sale da maraicc. 

63. Wancan Aljannar ce wadda 
Muke gadar da wanda ya kasance 
mai aiki da laicawa daga bayiNa, §& (1) An ruwaiio ctwa wannan zai atiku a lokacin Tashm Kiyama ne a bayan tafiyar 
sihhan wannan al'umma ta Muhammadu. Za su dinga barbarar junansu a cikin hanyoyi. 
Su toraru salla, su gina manyan gidaje *u hau dukan abm da aka hana m t su tufanci abm 
da aka hana su. KuidabL 19.Suratu Maryam 462 \ * f.f h^ 64. (Suna masu cewa) "Kuma ba 
mu sauka (1) lace da umurnin 
Ubangijinka (Muhammad). Shi nc 
da mulkin abin da kc a gaba garc 
mu da abin da kc a bayanmu da 
abin da kc a tsakanin wannan." 
Kuma (z) Ubangijinka bai kasance 
Wanda ake mantawa ba. 

65. Shj ne Ubangijin sammai da 
fcasa da abin da yake a tsakaninsu, 
Sai ka bauta Masa, kuma ka yi 
hafiuri ga baularSa. Shin, ka san 
wani lakwara a gare Shi? 

66. Kuma mutum yana cewa. 
"Shin, idan na mutu, lalle ne, had- 
Ka, da sannu za a filar da ni ina mai 
rai: 

67. Shin, kuma mutum ba zai 
tuna ba cewa lallc ne Mun halilta 
shi a gabani, alhali kuwa bai kasan- 
ce kome ba? 

6H. To, Muna raniiuwa da 
Ubangijinka, lallc nc, Muna layar 
da su da kuma shaidanun, sa'an 
nan, kuma, lalle Muna halartar da 
su a gefen jahannama suna gurfane. 


f / -ft as tSk^ssfa c „ su •WWtfliW >". i < -A i •fife 4>dts^SuiK ©^^j^^i 


69. Sa'an nan kuma , lalle, Muna 
fizge wanda yake mafi isananin 
girman kai ga Mai rahama daga 
kowace (cungiya* 

(1) 'Van Aljanna suna cewa ba mu sauka a wadannan gidajc ha sai da umurnin 
Ubangijinka, kai mai karaiu. Allah Mai mallakar komc, kuma koine ava nc mat nuni zuwa 
gare Shi, saboria haka bi a mamawa da Shi* A wata fassarar, wannan maganar ta Jibrilu 
cc* saboda ibn Abbas ya ruwaho cewa MutZQU Allah, isira da araincin Allah su labbata a 
garc ahi, ya cewa Jibrilu: «Mc kc hana ka ka ziyarce mu da yawa?» Sai aka saukar da 
wannan ayar. Bukhari ya ruwaito shi 

(2) Maganar Allah cc a bayan maganar *yan Aljanna domin U aJnhi da Jcarin bayani 
ga maganar&u. 19»Suratu Maryam 463 \ * f.f h** 70. Sa'an nan kuma, lalle Mu ne 
M.J j sani ga wadanda suke su ne 
mafiya cancantar Konuwa da Ha. 

7L Kuma babu kowa daga gare 
ku sai mai tuzga mata. M> Ya ka- 
sancc wajibi ga Ubangijinka, 
bukuntacce. 

72 Sa*an nan kuma, Mu tserar 
da wadanda suka yi aiki da talcawa, 
kuma Mu bar azzalumai a cikinla 
gurfane. 

73. Kuma idan ana karatun ayo- 
yinMu. bayyanannu a kansu, sai 
wadanda suka kafirta su cc wa wa- 
danda suka yi imani. "Wane daga 
(cungiyoyin biyu ya zama mafi alhc- 
ri ga matsayi, kuma mafi kyaun 

majalisa?" 

74. Kuma da yawa daga muta- 
nen Rami Muka halakar a gaba- 
ninsu, su (wadanda Muka halakar) 
din nc mafi kyaun kayan daki da 
magana <2 \ 

75. Ka ce, "Wanda ya kasance a 
cikin 6ata, sai Mai rahama Ya yal- 
wata masa yalwatawa, har idan sun 
ga abin da ake yi musu wa'udi, 
imma azaba ko Sa'a, lo, za su sani, 
wane ne yake shi ne mafi sharri ga 
wuri T kuma mafi raunigarunduna!" 


*A*> II) Idan an lara mutanc domin hisabt, ana ajiye wuta a tsakamn mutanc da Aljanna. 
sa'an nan a gilia siradi a kan miiar domin mutanc su hi a kansa su £ciare wular zuwa 
Aljanna, kuma wadarisu su fada a cikm wutar domin azaba dawuamainma ko kuma la 
dan lokiici gwargwadon laifi* 

(2) Kayan daki najindarfi kamar gadajeda leujenda kayan cin abin d. Maganakuwa 
tta cc wunn da akc gam ga muium kamar tufafinsa da surar jikmsa da it;ikan abin gam 
daga gare shi. 19. Sura tu Maryara 4fc-i \ * £f hf 76. Kuma Allah na Kara wa \va- 
cfandfl suka nemi shiryuwa da shir- 
iya. Kuma ayyuka masu wanzuwa 
na Kwarai nc mafi alheri a wurin 
Ubangijinka ga lada, kuma mail 
alheri ga makoma. 

77. Shin, ka ga wanda ya kafirta 
da ayoyinMu, kuma yace. "Lalle ne 
za a ba ni dukiya da diya?" 

78. Shin, ya tsinkayi gaibi ne. ko 
kuwa ya dauki wani alkawan daga 
Mai rahama ne? 

70. A'ahalZamurubutaabinda 
yake facfa. kuma Mu yahvata masa, 
daga a/aba. yalwalawa. 

80. Kuma Mu gadc shi ga abin 
da yake facfa, kuma ya zo Mana 
yana shi kadai. 

81. Kuma suka riki gumaka,'" 
baicin Allah, domin su kasance 
mataimaka a gare su. 

82. A'aha! Za su kafirla da iba- 
darsu, kuma su kasance maCiya a 
kansu. 

83. Shin, ba ka gam ba cewa 
Mun saki shaidanu* 2 ' a kan kafirai 
suna shushuta su ga zunubi shushu- 
lawa? 

84. Saboda haka kada ka yi gag- 
gawa a kansu, Muna yi musu Ki- 
dayar ajali ne kawai, Kidayawa. 

1#LaJw!A3& _r ©S* 


(1) Gunki. shi nc dukan ahm bautawa wanda ha Allah ha. Wanda ya nKi wani sahhi 
ko mala'iki ko aljani yana bauu masa. la. yi nice sbi gunki kc nan, Hauta, ita cc hin 
iimurni da baiin ham. Wanda ya hi umurnin da ba na Allah ba, ko ya bar abin hanin da ba 
na Allah ba. to, ya baula wa mai umurnin ko mai hanin, ya nice shi gunki baicin Allah. 

(2) Idan shaidanu sun ga mai wa'azin gaskiya. sai su dinga shushiiia mahiyansu 
domin su yi iada da mai wa'azin. domin kada su saurarc shi har su gane fiaiarsu Shaidan 
shi nc mai fiatar da warn, mulum nc ko al|ani + 19.Suratu Maryam 4*5 \ * <j* ijj- 55, A ranar da Muka lara masu 
tatcawa zuwa ga Maj rahama suna 
baEm girma. 

ft6. Kuma Muna kora masu laifi 
?uwa Jahannama, gargadawa. 

87. Ba su mallakar cclo, face 
wanda ya ri(ti alkawari a wurin Mai 
rahama, 

8fi. Kuma sukaec/'Mai rahama 
Ya riEi tfa!' 1 

89. Lalle ne, haKiEa* kun zo da 
warn abu mai girman muni. 

90. Sammai suna kusa su tsat- 
tsagc sahoda shi* kuma Kasa la 
kece, kuma duwalsu su facfi, suna 
karyayyu. 

91. Domin sun yi da'awar da ga 
Mai rahama, 

92. Alhali ba ya kamata ga Mai 
rahama ya riEi warn (fa. 

93. Dukan wanda yake a cikin 
sammai da Easa bai zama ba tace 
mai jc wa Mai rahama ne yana 
b:lwa. 

94. Lalle ne. halulca. Ya hssafe 
su, kuma ya Eidayc su fudaya. 

95. Kuma dukan kowanensu 
mai je Masa ne a Ranar K'iyama 
yana shi kadai. 

96. Lalle ne wadanda suka yt 
imani, kuma suka aikala ayyuka na 
Jcwarai, Mai rahama zai sanya muNu so. (ii •«jfefl®tfta#*^*a %l-*j£'ifij 


K* w 9 Z+* », t ***V-1 Oft* »J 5^. & •M'rtfliSj .V ~tAi s2^^>+»J 


11 } Wanda ya hi Allah da gasktya. Aitah zai sanya zukiiian mutanc su so £hi, karnai 
yadda yake a akm Hadisi wanda Imam lirmm ya ruwaito daga Sa ad da Abu Huraird. 20.S0ralu 'D.H. Jftfi T.^i 'If 97. Sa'an nan ahin sani kawai, 
Mun sauKakar da shi (Alkur'ani) a 
haishenka, domin ka yi bushara da 
shi ga masu aiki da tafcawu, kuma 
ka yi gargadi da shi ga mutanc masu 
tsananin husuma. 

98. Kuma da yawa Muka ha- 
lakar da mutancn Karnoni a gaba- 
ninsu. Shin, kana jin motsin wani 
guda daga gare su. ko kuwa kana jin 
wata duriya lasu? 


,4- Tana karanlar da ccwa AlCur'ani ko Musulunei, abu nc mai 
sauEi domin shiryar da mutane zuwa ga saufci, babu wahala a 
cikinsa. «w> Da sunan Allah. Mai rahama, Mai jin kat. /. D.H. 

2. Ba Mu saukar da Alfcur'ani a 
gare ka domin ka wahala ba. 

3. Face domin tunatarwa ga 
wanda ke tsoron Allah. 

4. (An saukar da shi) saukarwa 
daga Wanda Ya halilia fcasa da 
sammai madaukaka 


-* * &*&1*j* iVl -* 

£ * Q3k/PBJgm&&£ 20.SQralu 'D.H. 467 T * ->i ■jj- 5. Mai rahama, Ya daidaita 411 a 
kan AKarshi- 

6. Abin da yake a cikin sammai 
Nasa, nc < ^ a a bin da yake a cikin 
Rasa da abin da yake a tsakaninsu 
da abin da ke IcarRashin tur&aya, 

7. Kuma idan ka bayyana da 
magana, to, lalle Shi, Yana sanin 
asiri da mafi Royuwa. 

& Allah, babu abin bautawa face 
Shi. Yana da sunaye mafiya kyau. 

9. Kuma shin, labarin Musaya je 
maka? 

10. A lokacin da ya ga wala 
Wilts, sai ya ce wa iyalinsa, "Ku 
dakata. Lalle ne ni, na Isinkayi wala 
wuta. tsammanma in zo muku da 
makamashi daga gare la, ko kuwa 
in sami wala shiriya a kan wutar." 

it. Sa T an nan a lokacin da ya jc 
mata, aka kira shi, "Ya Musa! 

12. "Lalle ne T NT ne Ubangi- 
jinka, sai ka debc lakalmanka. (2) 
Lalle ne kana a rafin nan abin 
tsarkakewa, *Duwa. 

13. M KnmaN7»Naza6eka.Saika 
saurara ga abin da akc yin wahayi. 

14. "Lalle NT, Nine Allah. Babu 
abin bautawa face Ni, Sai ka bauta 
Mini, kuma ka isayar da salla do- 
mm tuna Ni. te8AieX$m ^ T* 


L-zcxii*fifcB 

(1) Allith Yadaiiiaim a kao Afarshi daidatia wadda u dace da Shi. 

(2) An cc wa Musi ya del* takalmansa domin suna da najasa ko kuwa su kansu 
najasa nc domin ya Shiga wun mai Isarki wjnda akc kira 'Duwa a ctkin sahirar Sinai a 
tiakaniii Masar da Madyana 20.S0ratu 'D.H. 468 T * ->i ■jj- 15. "Lalle ne Sa'a mai zuwa ce, 
Ina k usa da In 6oyc tadomin asaku 
wa dukan rai da abin da yake aika- 
tawa. 

16. "Saboda haka, kada wanda 
ha ya yin imani da ita kuma ya bi 
son zuciyarsa. ya taushe ka daga 
gare ta bar ka halaka. 

17. "Kuma wace ce waccan ga 
damanka ya Musa!" 

18. Ya cc, "Ita sandata ce, ina 
dogara a kania, kuma ina kakkabar 
ganye da ita a kan Gananan bisa- 
shena. kuma ina da watfansu buka- 
loci ,l> na dabam a garc la." 

19. Ya ce "Ka yi jTta da ita. ya 

Musa!" 

20. Sai ya jcfa ta, Sai ga ta dab- 
bar maeijiya, tana tafiya da gag- 
gawa. 

21. Ya ce, "Ka kama ta, kuma 
kada ka ji tsdrcx Za Mu mayar da 
ita ga halinla na farko 

22. "Kuma ka hada hannunka 
zuwa ga damtsenka, ya fita yana 
fari T babu solanc, wata aya ta da- 
bam. 

23. "Domin Mu nuna maka 
daga ayoyinMu manya. 

24. "Ka tafi zuwa ga Fir'auna. 
Lalle shi, ya Ketare haddi (da gir- 
man kai)." ggmgOi itiJ ba &2tf k -Sue*" 


'. ir.\'R \? 


\jAj£S$8$5&Ut& J\Wrt> 


®^m&&j. ©<#4^4^ (I) Amfanoninsanda: ana nConalCibla acikmdajita/ama sifra. ana dogara a kanta 
sabada £ajiya ko rauni Limamin Jununaa na dogara a kanla a lokaein hucfuha, ana Hta 
da ita a cikiii xuwan sama ana dogara a kanta, ana dukan iyali da ita domin ladabiarwa. A 
cikm want HadTst Annabi ya ce, * K.a rataye sandarka inda jyalmka sukc ganin ta " RiKon 
sanda na sanya farkawa ga barin dumya, watau mai ita ya zama a cikm halin tafiya 20.S0ralu *D.H. w y ■ -- ■> '->*- 25. Ya ce. "Ya Ubangiji! Ka 
buda"' mini KirjTna. 

26. "Kuma ka sauEake mini af- 
a manna. 

27. "Kuma Ka warware mini 
wani Jculli daga harshena. 

28. "Su fahimci maganala. 

29. "Kuma Ka sanya mini wani 
mataimaki daga muiancna. 

30. "Haruna dan'uwana. 

31. "Ka Rarfala halitlata da shi 

32. "Kuma Ka shigar da shi a 
cikin al*amarina. 

33. "Domin mu isarkake Ka da 
yawa. 

34. "Kuma mu tuna Ka da 

yawa. 

35. "Lallc Kai, Ka kasanee Mai 
gani gare mu." 

36. Ya ce. "Lalle ne, an ba ka 
rofconka, ya Musa! 

37. "Kuma lalle ne.haKTRa.Mun 
yi wata baiwa gare ka a wani loka- 
cin na dabam. 

38. "A lokacin da Muka yi wa- 
hayin abin da aka yi wahayi /uwa 
ga uwarka. 

39. "Cewa. Ki jefa shi a cikin 
akwatin nan, sa'an nan ki jefa shi a 
cikin kdgi. sa'an nan kogin ya jefa 
shi a gafia, wani mafciyi Nawa kuma 
maKiyi nasa ya dauke shi." Kuma 
Na jefa wani so daga gare Ni a 
kanka. Kuma domin a n£c ka da 

kyau a kan idoNa. 


^Jz0V LC«a- 1 ^-i^JJJ K-,r (MShfKc&al 


(1) Ma'anar hucfa Eirji, shi nc a sanya ntu&u hafcun 20.S0ratu 'D.H. 470 * * ->a ■.»- 40. "A sa'ad da 'yar'uwarka kc 
tafiya har la cc> 'Shin, in shiryar da 
kuga wanda kcrcnonsa?*Sai Muka 
mayjir da kai /uwa ga uwarka do* 
min idonta ya yi sanyi ° ' kuma ba za 
ta yi baKin ciki ba. Kuma ka kashe 
wani '■!. sa'an nan Muka tserar da 
kai daga bakin ciki, kuma Muka 
litine ka da wadansu tilinoni Sa'an 
nan ka zauna shekaru a cikin muliV 
ncn Madyana. Sa'an nan kuma ka 
zo a kan waia Eaddara. ya Musa! 

4L "Kuma Na /56c ka domin 
Kama. 

42. "Ka tail kai da darf uwanka 
game da ayoyiNa. kuma kada ku yi 
rauni ga ambaioNa. 

43. "Ku tafi ku biyu zuwa ga 
Fir'auna Lallc shT, ya Kclare haddi 
(ga girman kai), 

44. "Sai ku gaya masa magana 
mai laushi, f2> isammaninsa yanii 
tunawa ko kuwa ya ji tsoro." 

45. Su biyu suka ce, "Ya 
Ubangijinmu! Lallc no muna tso- 
ron ya yi gaggawa a kanmu, ko ya 
Eelarc haddi/' 

46. Ya cc, "Kada ku ji isoru. 
Lallc NT, Ina la re da kujna ji, kuma 
Ina gani. 

47. "Saikujemasa.sa'annan ku 
cc, Lallc mu. Man/anni biyu nc na 
Ubangijinka, sai ka saki Bani Is- 
ra'ila tare da mu. Kuma kada ka yi 


*<* g &&#*& >£:■• A sar&ttrtr^fc §^ / ^j i 0^jk&CJ& .T*_^-< §&$$&$&> §i^^JM%M$ $^*J^jM$$$i © iispJ^SZtmS^Si ****1 r+ *. _i. 


(I) Idonla ya yi sanyi, watau ta )i dadi saboda ganin danta 

(7) Wannan shi no dalilin umunii da alticri da ham daga sham, kuma a yi haka da 
magana mai laushi ga wanda yakc da iko da Karfi Ko da ga wanda Allah Ya tsarc da 
IsannSa nc, ballc ga wanda bat Laki komc ba. Ta haka dc mai wa'a/i kc cm nasara. 20.Siiratu 'D.H. 471 T * *Vi ■jj- musti azaba. Ha£i£a, mun zo maka 
da wala aya daga Ubangijinka, 
Kuma aminci ya tabbala ga wanda 
ya bi shiriya, 

4H. "Lallc mu, haEIfca, an yi 
wahayi zuwa garc mu, ccwa a/aba 
tana a kan wanda yaEaryata, kuma 
ya juya baya/** 

49. Yacc/To, wancne Ubangi- 
jinku? Ya Musa!" 

50. Ya cc. "Ubangijinmu Shi nc 
Wanda Ya bai wa dukan komc ha- 
littarsa, sa'an nan Ya shiryar" 

51. Ya cc, 'To. mene halin £ar- 
nomn farkoT 

52< Ya ce. "Saninsu yana a wurin 
Uhangijina, Ubangijina ba YaBace- 
wa kuma ba Ya manluwa. 

53. "Wanda Ya sanya muku 
£asa shim ft da, kuma Ya shigar 
muku da hanyoyi a cikinta, kuma 
Ya saukar da ruwa daga sama.' 
Sa an nan game da shi u 'Muka filar 
da nau*i~uau*i daga tsiruruwa 
dabam-dabam. 

54. Kucikumakuyikiwondab- 
bobin ni'imarku. Lalle ne, a cikin 
wannan akwai ayoyi ga masu 
hankali. 

55. Dagagarcta u> Mukahalitta 
ku. kuma a cikinta Muke mayar da 
ku. kuma daga gare ta Muke dear 
da ku a warn lokaci na dabam. ** - -v « ®s^^*jOB^ 


y$03aai3^^ ' ^ * «K ^.-jiii-ty" o* ^Wj ' -ll^idf^Jtettts 


r« ^&*3S 43j^«'sr544^^ , 4^<J l * 


{I) Ruwan 
(2) Kasa. 20.S0ratu 'D.H. 472 1- * 4*1 *M+ 56, Kuma lalle, ha£l£a, Mun 
nuna masa ayoyinMu dukansu, sai 
ya Karyala, kuma ya Kiya? 

57, Ya cc, "Shin, ka zo mana nc 
domin ka filar da mu daga Kasarmu 
game da sihirinka* ya Musa? 

58, "To, lalle ne. muna zo maka 
da warn sihiri irinsa. Sai ka sanya 
wani wa'adi a tsakaninmu da isaka- 
ninka, ba mu sada masa mu, kai 
kuma ba ka sa&awa, a wani wuri 
mai daccwa." 

59, Ya ec. "Wa'adinku shi ne 
ranar Eawa, kuma a tara muiane da 
hantsi." 

60, Sai Fir'auna ya juya, sa'an 
nan ya tara mugunyar dubararsa* 
sa # an nan kuma ya zo. 

6L Musa ya CC musu, "Kai- 
idnku! Kada ku CirRira Karya ga 
Allah, har Ya tumBuke ku da wata 
a/aba. Kuma wanda ya Kiricira £a- 
rya, ya ta&e," 

62, Sai suka yi jayayya ga 
aPamarinsu a tsakaninsu, kuma 
suka asirta ganawa. 

63 Suka cc, "Lalle ne wadannan 
biyun. haEiKa. masihirta ne, suna 
nufin su fitar da ku daga Kasarku 111 
game da sihinnsu, kuma su tall da 
tabTarku mafltteiya. 

64. "Sai ku hada dabararku* sa*- 
an nan kuma ku lafi a sahu guda, ^^3C'^*4^^^ i ^'*jJy i^ussJjs rt&fik 


-'* &*> 


©■i" 
tfsartAikasE^fcKffl U#Si 


^S^i^^ (I) Ya fara da siyasa domin ya karkaiar da hankalin tuutane daga ayuyin Allah. 
Ccwarsa ya yt nutin ya fitar da ku daga Kasasku. slu nc si>asa. domin idan mutanc suka ii 
maganar fitanva daga kasa, sai su mania da kowacc inn ma^ana la wani allien 20,Silralu "D.H. 473 T * ->i ■jj- kuma haRiRa* wand a ya rtnjaya, a 
yau, ya rabbanla/* 

65 Sukace, "YaMiisaf Immaka 
jcfa, ko kuma mu kasance lark on 
mat jefawa.** 

66. Ya ce, "A 'a, ku jefa/ T Sai ga 
igiyoyinsu da sandunansu anii su- 
ranta su a garc shi, daga sihirinsu, 
lalle suna tafiya da saun. 

67. Sai Musa ya ji tsoro a cikin 
ransa. 

68. Muka cc, "Kada ka ji tsoro. 
Italic kai ne mafi daukaka. 

69. "Kuma ka jcfa abin da ke a 
cikin hannun damanka, ta cafe abin 
da suka aikaia. Lallc ne abin da 
suka aikala, makircin masihirci nc. 
kuma masihirci ba yu cin nasara a 
duk inda ya je/* 

70. Sai aka jefar da masihirtan 
suna masu sujada, suka ce, "Mun yi 
imani da Ubangijin I laruna da 
Musa/' 

71. Ya ce, "Kun yi imani saboda 
shi a gabanin in yi muku izni? Lalle 
shi. hakika, babbanku ne wanda ya 
sanar da ku sihirin ! To, lalle ne zan 
kakkatse hannayenku da kata- 
funkua tarnaki. kuma lalle zan tsire 
ku a cikin kutuiluran itacen dabTno, 
kuma lalle /a ku sani wancnmu ne 
mafi isananin a/aba, kuma wane ne 
mafi wanzuwar (azaba)," 

72. Suka ce, "Ba za mu (TlTla ka 
ba faufau a kan abin da ya zo mana 
na hujjoJL Muna ranlsu wa da Wan- 
da Ya icaga halittarmu sai ka hu- 
kunla abin da kake mai hukunlawa. ©5 A&fc&Lgai ■4 


*rtf+iAA<S\#Gl*t<+**tf Air 


gl §J& 


i+w 

20.S0ratu T).H. A1A T * ->i ijj- ai kana hukunci akan rayuwar du 
niya kawai nc. 

73. "Lullc mu, mun yi imani da 
Ubangijinmu domin Ya gafarta 
mana lailuffukanmu da ahin da ka 
tilasta inu a kansa na sihiri. Kuma 
Allah ne Mafi alheri, kuma Mali 
wanzuwa." 

74. LaHc (u shi, wanda ya jc wa 
Ubangijinsa yana mai lain, to, lalle 
ne yana da Jahannama, ba ya mutu- 
wa a cikinta kuma ba ya rayuwa. 

75. Kuma wanda ya je Masa 
yana mai imanL alhali kuwa ya 
aikaia aikin IcwaraL to, wadannan 
suna da darajdji madaukaka, 

76. Gidajen Aljannar zama, ko- 
guna na gudana daga CarKashinsu, 
suna madawwama acikinsu Kuma 
wannan nc sakamakon wanda ya 
(sarkaku. 

77. Kuma lallc nc, haKifci, Mun 
yi wahayi zuwa ga Musa ccwa, **K;i 
yi tafiyardare da bayiNa. Sa an nan 
ka doka musu hanya a cikin teku 
tana fcefcasasshiya, ba ka tsoron 
riskuwa, kuma ba ka fargahar nut- 
sewa. 1 ' 

78. Sai Fir'aunayabisugameda 
rundunarsa. Sai abin da ya rufe su 
daga teku ya rufe su. 

79. Kuma Fir'auna va 5atar da 
mutanensa* kuma bai shiryar (da 
BU) ba. 

•S^Ott r,xV iglbfii&ii^idks '_ *T 

£xX^*i&^*AJ&& ioV*Al" ®&&\^3*&&ffi { 1 ) Aya la 74 du la 75 maganar Allah cc domin Sarin bayam a kan maganar masilurta 
a bayan sun musuluma 20.SQralu 'D.H. 475 r. aWS '.»- 50. Ya BanTlsraTla! Lalle Mun 
tserar da ku daga maKiyinku, kutna 
Mun yimuku wa'adiagefcnDuisen 
nan na dama, kuma Mun sassaukar 
da darba da (attabaru dominku 

81. Ku ci daga masu dadin abin 
da Muka arztila ku, kuma kada ku 
(fctare haddi a cikinsa har hushTNa 
ya sauka a kanku. Kuma wanda 
hushiNa ya .sauka a kansa, lo, lallc 
nc, ya fadi. 

82. Kuma lalle N7, haklka. Mai 
gafara nc ga wanda ya luba kuma 
ya yi Tmani, kuma ya aikala aikin 
Ewarai, sa'an nan kuma ya nemi 
shirvuwa. 

83. "Kuma menc ne ya gag- 
gautar u) da kai ga barin mula- 
nenka? Ya UMS H 

84. Ya ce, "Su ne wadannan a 
kan sawuna, kuma na yi gaggawa 
ZUWa garc Ka, ya Ubangiji! Domin 
Ka yarda M 

85. Ya ce. u To, lalle ne, haiclica, 
Mun fitini mulanenka daga ba- 
yanka,kumaSamiriya6aiardasu." 

86. Sai Musa ya koma zuwa ga 
mulancnsa yana mai hushi. mai 
baltin ciki, ya ce, "Ya mulancna! 
Shin, Ubangijinku bai yi muku 
wa'adi ba, wa'adi mai kyau? Shin, 
lokacin ya yi tsawo a kanku ne, ko 

J$&2j&&& sy 

(I) MusayaTiSimutunsabiTrndaga Bam Isra'ila. daminsuianwunnMlEaUiarc.su 
ji maganar UbanpjL A lokacin da ya yi kusa, sat ya y» gaggawa donun bcgc K6 kuwa a 
bayan azumiti kwana arba'm ya tali a wurin MiEatin. Allah Ya fara yi masa magana game 
da mulanensa domin debc masa kewa. Sai ya karBa da ccwa, "Stud nan a kan sawuna." 
Watau suna nan a kan ahm da na dora su a kansa na addmt da aiclda la cauhldL Sai Allah 
Ya « masa ,L A*aha! Sun musanya addminka da baular marala" 20.SQralu 'D.H. 47ft 1 • &i '->*- kun yi nufi ne wani hushi ya sauka a 
kanku dapa Uhangijinku, saboda 
haka kuka saBa wa alkawanna?" 

» 

87. Suka ce* "Ba mu sa6a wa 
alkawarinka ll> ba da Tkonmu. 
kuma amma an dora mana wa- 
dansu kaya masu nauyi daga abin 
Kawar muianen nc* sai muka jefar 
da su. Sa'an nan kamar baka ne 
Samiri ya jefa. 

88. l \Sai ya filar musu da wani 
maralci, jikin mutane, yana ruri, 
sa'an nan suka ce, 'Wannan ne 
gunkinku kuma gunkin Musa, sai 
ya mania'/' 

89. Shin, to, basuganincewa, ba 
ya mayai musu da magana, kuma 
ba ya mallakar waia cuta a gare su, 
kuma bii ya mallakar amfani? 

90. Kuma. haKilca, Harunayaee 
musu daga gabani, "Ya mutancna! 
Lallc an fitine ku da shi ne kawai. 
Kuma lalle Ubangijinku Mai raha- 
ma ne, saijcu bi ni, kuma ku yi da'a 
ga umurnina." 

9L Suka CC, "Ba /a mu gushe ba 
faufau a kansa muna masu la- 
zimta/ 2) sai Musa ya komo zuwa 
gare mu/' ^ 


-* (1) Alokacin da BanT IsraTla za mi lira daga Masar sun yi aron mundayen mutancn 
Masar domin sii nuna cewa biki suke yi, ha gudu ?a su yi ba, doitun kada a bi au da wuri. 
Watfannan mundaycn nc Sannn ya lara a bayan lafiyar Mlisa zuwa ga Mlitalin 
Ubangijinsa yaKcra musu marafii maijiki mnnamulancdasauii inn na shlnu, doomi ya 
yimasa magudanar iskaacikin cikinsa, idan iskar ta fuo. sataji ladasauu kamar sautin 
kukan shanu. Kuma shi maratfin ba ya da wmi mi, ba ya motsi. sai dai fnigin kawai. 

(2) Lazimta a kati baula wa maraEm akwai wahala a cikinia, diimin haka aka kawo 
wannan Gissa sahoda a nuna ccwa bauiar Allah habu lazimta da wahala a cikmiu. duk abin 
da yakc da wahala 3 cikinsa, ba additnn Allah ha nc. Akwai i'mkafi a ctkin Musulunu 
wanda maliyawan>a kwanagomancaakin masallaei. Mutancn Samiri nc suka tara ibada 
da kidVi da rawa da waEa a akin wurin ihad^rsu. 20.SQratu 'D.H. 477 X * &i *j+* 92 (Musa) ya cc, "Ya Haruna! 
Me ya banc ka T sa'ad da ka gan su 
sun ftace. 93. "Ba ka bi ni ba! Shin, to, ka 
saba wa umurnina ne?" 

94. (Haruna) ya ce, "Ya tfaif u- 
wana! Kada ka yi kamu ga gemu- 
na ko ga kaina. Lalle ni, na ji tso- 
ron ka ce, *Ka rarraba a Isakanin 
Bani Isra'ila, kuma ba ka isarc 
maganala baV* 

9.5. (Musa)yace, "Menencbab- 
ban al'amarinka? Ya Samiri!" 

96 (Samiri) yacc, "Na ga abin 
da ba su gan shi ba shi, sai na yi 
damlca. damfca guda daga kufan 
sawun Man/on, sa'an nan na jefa 
la. Kuma haka dai raina ya Kawata 
mini/' 

97. (Musa) ya ce, "To, ka tail, 
saboda haka lalle ne kana da a cikin 
rayuwarka, ka ce 'Babu shafa\ 
kuma kana da warn ma'alkuwarta. 
bazaasa&amakagareta ba. Kuma 
ka duba zuwa ga gunkinka wanda 
ka yini a kansa kana mai lazimta. 
Lalle nc muna Konc shi/ 11 sa'an nan 
kuma muna shSEe shi, a cikin tcku, 
shcEcwa " ®^^s\i^c;i^^u @^o4 m& 


*-»jB &ȣpmctf) '.* ' '■"" l.' '""* -\\" 1 m>* 1ft 

#1£ (1) Musa. amlncin Allah ya labhaia a gare shi, ya Cone maraKin ya shck'c shi a cikin 
ruwan icku domin ya nuna rashin ikon maraCin ga k3rc kansa daga waia cuta kuma 
da Garancinsaa cikinieku wadda take tfaya cc daga cikin abubuwan Ikon Allah da suke 
iya gam. da ISlaccwar ibadar mlsu bauia wa wanin Allah, a bay an wahalarsu mai yawa 
U lazimta a kansa . 20,SQralu 'D.H. 47S 1- * 4*1 ■.»- 98. Abin sani kawai, abin bau- 
lawarku Allah kawai nc. Wanda 
babu wani abin bautawa face shi, 
kuma Yayalwaci (l> dukan komeda 
ilmL 

99. Kamar wancan ne Mukc la- 
bar(awa (z> a gare ka, daga laharan 
abin da ya gabata, alhali kuwa 
hak'ika. Mun ba ka zikiri (Alfcu- 
rani) daga gunMu, 

100. Wanda ya kail da kai daga 
gare shi, to, lalle shi, yana daukar 
wani nauyi a Ranar Kjyama. 

10L Suna madawwama a cikin- 
sa, kuma ya munana ya zama abin 
dauka, a Ranar ICiyama. 

102. A Ranar da ake hurawa a 
cikin fcaho. kuma Muna tara masu 
lain, a ranar nan, suna masu shu- 
dayen idanu. 

103. Suna Boye magana a isa- 
kaninsu, (Suna cc wa jflna) "Ba ku 
zauna ba (a cikin duniya) face kwa- 
na goma." 

104. Mu nc mail sani ga abin da 
suke fada a sa'ad da malmcinsu ga 
hanya kc CcWit* fcV Ba ku zauna ba 
face a yini guda/* ^^St^xS^^^i %&&- jI^KEU S^6«S$ JS30I 

Oi"* -".if',-- ', .',>••''" '."A^ 


'- .-■; §^\^J^by^Z 


(1 1 Allaii Ya yalwaci dukan komc da sani, wauu Yana aikaia komc da ilminSa. kuma 
Yana umumi da bauta Masa da ilmi, wanda Ya aiki Man/anninSa da shi. 

(2) Ya kawu SHrin bayani game da wan nan fossa a cikin ayoyin da kc cafe daga nan. 
yadda bin addimn Allah yakc da sauki a cikin lokaci gajere na duniya kawai, a cikin 
taltailucccn lokari, da kuma wuyar bauia wa warn ga daukar kaya m£su nauyi a duniya da 
Lalura, a cikin dogon lokaci 20,SQralu 'D.H. 4iv 1 * ->i 'If 105. Kuma suna lambayar ka 
daga duwalsu 11 ', sai ka ce, "Uban- 
gijina Yana shcRc su shcRcwa, 

106. Sa'an nan Yana barin (\vu- 
rinsu) faCo mai santsi. 

107. "Ba ka ganin karkala a ci- 
kinsa> kuma ba ka ganin wani 
ludu." 

108. A ranar nan suna biyar mai 
kira, babu karkala a garc shi. kuma 
sauluka suka yi kawaici ga Mai 
rahama, ba ka sauraren komc face 
sautin tafiya. 

109. A yinin nan cclo ba ya yin 
amlani face wanda Mai rahama Ya 
yi masa izni kuma Ya yarda da shi, 
da magana.* 2 ' 

110. Yana sanin (i) abin da ke a 
gaba gare su da abin da ke hayansu, 
kuma ba su kewayewa da Shi ga 
sani. 

111. Kuma fuskoki suka KanEan 
da kai ga Rayayye, Tsayayye, alhali 
kuwa wanda ya dauko wani zalunci 
ya ta6e. 

112. Kuma wanda ya aikata 
wani abu daga ayyukan fewarai al- 
hali kuwa yana mai imani, lo, ba ya 


.=*< - .a* 


>"-:,ti"- 

}*}* K^frj^^'l^rt IfiJK (1) Ana siflanta duwatsu marfaukaka da ayyukan dumya wadanda ba ibadar Allah 
h;i H watau al'adu da ibadodin da ba ibadar Allah ba, dukansu komc yawansu /a sti la live a 
ranar da Mai kira. walau IsralTl. zui bu&a kalio na kiran mulaiu* zuwa ga Tashin Kiyama, 
kira wanda bahu makarkata daga garc shi. watau ba kamar kiian da Annahawasukayjba, 
wanda wadansu mutane suka karkace daga pare shi a nan duniya 

(2) Babu cclo ga kowa sai wanda Allah Mai rahama Va yi masa iziuit da yin celon, ga 
wanda aka yi tzntn sabdda shi, kuma i/ni ana yin sa nr da maganar Allah, ba da wata 
ishara ba 

(3) Allah Ya san komega hahilunSa. SU kuwa ba su tya kewayewa dasantn komc game 
dttShi. 20.SQralu 'D.H. 481) y ■ -- ■> 'v- isoron wani zalunci ko wata na- 
Rasa. 

115. Kuma haka Muka saukar 
da shi, AIKur'ani. yana abin karan- 
lawa, da I.arabci, kuma Muka juj- 
juya misalai, a cikinsa, na tsoratar- 
wa, tsammaninsu. suna yin taJcawa 
ko ya sabbaba musu wata wa'az- 
luwa. 

1 14. Sa'an nan Allah, Mamalla- 
ki, Tabbatacce, Yadaukaka. Kuma 
kada ka yi gaggawa" 1 da AlKur'ani 
a gabanin a Care wahayinsa zuwa 
gare ka. K uma ka ct\ "Ya Ubangiji ! 
Ka kara mini ilmi." 

7/5. Kuma lalle, hafci£a, Mun yi 
alkawari zuwa ga Adamu a gabanin 
wannan, sai ya mama, kuma ba Mu 
sami karfin /uciya a gare shi ba. 

116. Kuma sa'ad da Muka ce 
wa mala'iku. "Ku yi sujada ga 
Adamu." Sai suka yi sujada, face 
IblTsa, ya fciya. 

W. Sai Muka ce. "Ya Adamu! 
Lallc ne wannan makiyi (2) ne gare 
ka da kuma ga matarka. saboda 
haka kada ya fitar da ku daga 
Aljanna har ku wahala. £&Siffl£UUtii 


iy<^- i 4i> Awl • -■ . - .-- ? J- #$&&(£ 


(1) Allah Ya umurci Annabi da ya har gaggawar karalun AlEur am a lokacin da akc 
yin wahayinsa *uwa aare shi. diimin kada ya wahala, domin surar tana karauuu da ccwa 
oddtnin Musuluncj sauffi nc« bai zo domin ya wahalar ba Kuma tsoron yin kuskurc yana 
sanya yin kuskurc maj jawo wahala kamar yadda Adamu ya yi gaggawar ga tsoron 
umurnin Allah, sat yayimanluwa, yayiabin da akahana shi, har masifau simu. jka filar 
da shi daga Aljanna 

(2) Ana farkar da divan Adamu ga rnaEiyin uhansu wanda ya sabbaba musu wahalar 
auwa dumya da haduwa da taklTfi a cikmta. Kuma btn wannan taktTli yana zamc musu 
sauJu idan nun hi shi yadda Allah Ya cc t amma idan sun bi hanyar Shaidan. mafeiyinsu, lo, 
babu abin da /ai samu a £arc iu lace Icarm wahala daga dumya bar Lahira* 20,SQratu D,H 481 v* 4*1 ■.»- J18. "Lalle ne ka samu, ba/a ka 
ji yunwa ba a cikinia, kuma ba /aka 
yi tsiraici ba, 

119. "Lallc kai, ba za ka ji Rishir- 
wa ba, kuma ba za ka Shiga hantsi 
ba." 

120. Sai Shaidan ya sanya was- 
wasi ZUWa garc shi, ya ce, "Ya 

Adamu! Shin, in shiryar da kai ga 
itauiyar dawwama da mulki wanda 
ba ya Karewa?" 

121. Sai suka ci daga garc ta. 
sabuda haka aPaurunsu suka bay- 
yana, kuma suka shiga suna lullu- 
Bawa a kansu daga ganyen Aljanna. 
Kuma Adamu ya saBa wa Ubangi- 
jinsa, saboda haka ya Sace. 

122. Sa'an nan kuma Ubangijinsa 
Ya zafte shi, Ya karBi tuba gare shi, 
kuma Ya shiryar (da shi). 

123. Ya ce, u Ku sauka ku biyu 
daga gare ta gaba cfaya, sashenku 
yana maKiyi ga sashe. To, imma dai 
wala shiriya ta jc muku daga garc 
Ni, to. wanda ya bi Shiryarwata, to. 
ba ya Baccwa, kuma ba ya wahala. 

124. "Kuma wanda ya bijire (l) 
daga ambatoNa (Altfurani), to, 
lallc ne rayuwa mai Eunci ta tabbata 
a garc shi. kuma Muna tayar da shi 
a Ranar Kiyama yana makaho." 

125. Ya ce. "Ya Ubangiji! Don 
menc Ka tayar da ni makahoalhali 
kuwa na kasance mai gani?" 


<,+ < 


© 

© jirfiife^aj&Aass ha (1) Wanda ya bijire di*j!a iynyin Allah, shi nc kafirin da hai yarda da Shiga Musulunci 20,SQralu 'D.H. 482 ¥* 4*3 ■.»- 126. Ya ce, "Kamar wancan ne 
ayoyinMu suka je maka, sai ka 
mance su, kuma kamar hakar a 
yau akc mance ka." 

127. Kuma kamar haka Mukc 
saka wa wanda yayawaita, 11 ' kuma 
bai yi imani da ayoyin Ubangijinsa 
ha. Kuma hillc nc azabar Lahira cc 
mafi tsanani, kuma mafi wan/uwa. 

128. Shin, lo, baishiryardasu ha 
ccwa da yavva Muka halakar da 
(kafirai) daga Rarnuka, a gaha- 
ninsu. suna taliya a cikin masau- 
kansu? Lalle nc, a cikin wancan 
akwai aydyi ga masu hankula. 

129. Kuma bii domin waia kal- 
ma ba wadda la gabaia daga 
Ubangijinka, da kuma ajali amba- 
taecc hakika, da azabar ta kasance 

niiii ';./imL.i. 

ISO. Sai ka yi haJcuri f3) a kan 
abin da sukc ccwa, kuma ka yi 
tasbihi da gode wa Ubangijinka a 
gabanin fttowar rana da gabanin 
fiacewarta, kuma daga sa'o'in dare 
sai ka yi tasbihi da sasannin yini. 
tsammaninka /a ka sami yarda. 

131. Kuma kada ka miRar da 
idanunka zuwa ga abin da Muka 
jiyar da su datfi da shi, nau'i-nuu'i, 
daga garc su, kamar hurcn rayuwar 
duniya yake, domin Mu fitinc su a V** s^^a^iaide u-^j jaa\e» 


»#£$ 


=-;'. -'vKr^l IjSj&Wh^M^Wj +$ m&ty&»u&2^}& (]} Wanda ya yawalla, shi ncMusulmilasiKikomaibidfayanafcara abin dabaasani 
ha a cikin adding ya yawaita sht Sin ma ya Shiga a cikin wahatat duniya. Kuma U Lahira 
ta ft bunani 

(2) llaEuri da nice lhada ta salloli da tasibihi a lokatania. tanlla da na nafila. shi nc 
magamn i/gilin masu i/gilr Tasbihi da godc wa Allah a gabanin fitowar rana ga sallar 
Asuba.a gabanin Bacewarta ga Laasar, a sa'o'in dare ga Isha'i. da gefukan rana ga A/ahar 20.SQralu 'D.H. 483 T • ^i t ir * cikinsa, alhali kuwa ar/ikin Uban- 
gijinka ne mafi alheri kuma mall 
wanzuwa. 

132. Kuma ka umurci iyalanka 
da salla, kuma ka yi haCuri a 
katita. Ba Mu tambayar ka wani 
arziki, Mu ne Muke arzula ka. 
Kuma aiciba mai kyau tana ga ta- 
lc a wa. 

133. Kumasukace. "Don me ba 
ya zo mana da wata aya daga 
Ubangijinsa? 1 ' Shin, kuwa hujjar 
abin da ke a cikin littattafan farko, 
ba la jc musu ba? 

134. Kuma da dai Mun halaka 
su da wata azaha daga gabaninsa. 
lallc ne da sun cc, "Ya Ubangi- 
jinmu! Da Ka aiko da wani Manzn 
zuwa gare mu har mu bibbiyi 
ayoyinKa daga gabanin mu fc'asfc'an- 
ta, kuma mu wulakantu!" 

135. Ka ce, "Kowa mai tsumayc 
ne. Sai ku yi tsumaye. Sa'an nan za 
ku san su wa ne ma'abuta tafarki 
madaidaici. kuma wane ne ya nemi 
shiryuwa." 

*h 


^p^6 ••fe^JMHciA^ •-*< A". *■"• 'fr'iS-'. »"-'- 1*"- 21. Sura tu] Anbiya* 484 T * tirfty h*< 
Tana karantar da dokokin Allah masu hukunla hacfuwar 
addinan Allah da hacfuwar afcldodinsu a kan kadailar Allah 
Makatfatci. 
Da sunan Allah, Mai rahama, Mai fin Rat L Hisabin rnutane ya kusanta 
gare su, alhali kuwa suna a eikin 
gafala, suna masu bijirewa. 

Z Wani ambato daga Uban- 
gijmsu sabo, ba ya zuwa gare su face 
sun saurare shi, alhali kuwa suna 
masu yin wasa. 

J. Suna masu shagaltacin zuka- 
tansu. kuma su asirta ganawa: \va- 
cfanda suka yi zalunci, (suna cewa) 
"Wannan ba kowa ba ne face mu- 
tum misalinku. Shin, lo, kunajc wa 
sihiri, alhali kuwa ku, kuna fahinv 
ta?" 

4, Ya cc, "Ubangijina Yana sa- 
nin magana a cikin sama da Kasa. 
kuma Shi nc Mai ji T Masani." 

J, Aa ( suka ee, "Yayc-yaycn 
mafarki ne. A'a, ya KirKira shi nc, 
A'a, shi mawafei ne. Sai ya /o mana 
da waia aya kamar yadda aka aiko 
manzanni na farko." 21,Suratul Anbiya' T ^ t^S'* ijji 6. Wata alKarya da Muka halaka 
la a gabfininsu* ba la ^'i imani ba. 
Shin, to, su. suna yin imani? 

7. KumiJ ba Mu aika ba a gaba- 
ninka face mazajc, Muna yin wa- 
hayi /uwa gare su. Ku larnbayi 
ma'abuta ambato ll) idan kun ka- 
sance ba ku sani ba, 

lV. Kuma ba Musanya sujiku ba 
su cm abin ci ba, kuma ba su kasan- 
ce madawwama ba. 

9. Sa'an nan kuma Muka gas- 
kala musu alkawari, sai Muka tsc- 
rar da su da wanda Mukc so, kuma 
Muka halakar da masu yawai- 
tawa. w 

10. Lallc, hafcika, Mun saukar 
da wani littafi zuwa gare ku, (3) a 
cikinsa akwai ambatonku. Shin, to, 
ba ku hankalla? 

IL Kuma da yawa Muka karya 
wata altcarya ta kasance mai zalun- 
d, kuma Muka Kaga halittar wa- 
dansu mulane na dabam a bayanta. 

12, Sai a lokacin da suka hangi 
azabarMu, sai ga su suna gudu daga 
gare la. 

13. fct Kada ku yi gudu, Ku komo 
zuwa ga abin da aka nnmiar da ku 
a cikinsa da gidajenku tsamma- 
ninku ana tambayar ku, M 


* + _? t- 5&44feVkiW!assisg 

(1) Ma'abuta ambato. watau mulancn dd aka bai wa httaiiafan sama: Yahiidu da 
Na\ara. 

(2) Masu yawauawa, su ne masu wua: haddodin Allah ga kome t lasiKai da ma.su 
hidio'i. 

(3) Al'ummar Muhammad, tsirar Allah da amincinSa su labbaia a gare shi. An 
saukar musu da AlRur'ani, a dktnsa akwai daukakarsu da darajarsu. domin wanda aka 
ambata, to. an daukaku shi. 21.SuratuI Anbiya* ASu T * *W»Ji ijj- 14. Suka cc, "Kaitonmij! Lalle 
mu nc muka kasancc masu 
zaiunci/' 

/J + Sa'an nan waccan ha ta gus- 
he ba, ita cc da'awarsu har Muka 
mayar da su girbabbu, bitattu. 

M. Kumaba Muhaliltasamada 
tcasa da abin da ke a isakaninsu 
Muna Masu wasa ba. 

17. Da Mun yi nufin Mu rilci 
wani abin wasa da Mun fl> nKe shi 
daga gunMu, idan Mun kasancc 
masu aikatawa. 

15. A "a. Muna jlfa da gaskiya a 
kan Karya, sai ta darkake (a, sai ga 
ta halakakka, Kuma bone ya labba- 
ta a garc ku sahoda abin da kukc 
silianlawa, 

/0. Kuma Shi ne da mallakar 
wanda yake a cikin sammai da Rasa. 
Kuma wadanda suke wurinSa (wa- 
tau mahViku), ba su yin girman kai 
ga ibadarSa, kuma ba su gajiya. 

20, Suna tasbThi dare da rana, ba 
su yin rauni. 

2L Ko (katlrai) sun rilci wa- 
cfansu abubuwan baulawa nc ga 
Gasa. su ne masu layarwa (gare su)? 

22. Da wacfansu abubuwan bau- 
lawa sun kasance a eikinsu (sama 
da Easa) (ace Allah, haRifca, da su 
biyun sun Baei. Sahoda haka tsarki 
ya tabbata ga Allah Ubangijin 
Ararshi daga ahin da sukc siffan- 
tawa. 


,</: t>" *< , i -ii" '•' "i \ '- -V. \' 


(1) Abin wasa, shi ne mala, ko tfa, ko warn ahin da ukc shagattuwa da shi. 21 .Suratul Anbiya* 487 T * *W*|i S j>- 23, Ba a lambayar Sa ga abin da 
Yakc aikalawa, alhali kuwa su ana 
tambayar su. 

24- Ko sun riRi wadansu abu- 
buwan baulawa, baicinSa? Ka ce. 
"Ku kawo hujjarku. Wannan shi ne 
ainbaton wanda yakc larc da ni, 
kuma shi ne ambalon wanda yakc a 
gabanina." A a. mafi yawansu ba 
su sanin gaskiya, saboda haka su 
milsu bijirewa ne. 

25. Kumaba Muaiki wani Man- 
zo ba a gabaninka face VI una yin 
wahayi zuwa garc shi, cewa 'Xallc 
ne shi. babu abin bautawa face Ni. 
sai ku bauia Mini." 

26. Kuma sukace, "Mai rahama 
va riRi da." TsarkinSa ya labbata! 
A v a»(mala'iku) bayinemasudaraja, 

27. Ba su gabatarSa da magana. 
kuma su da umurninSa suke aiki. 

28* Yana sanin abin da yake 
gaba gare su da abin da yake a 
bayansu. kuma ba su yin celo face 
ga wanda Ya yarda, kuma su miisu 
sauna ne saboda isoronSa. 

29. Kuma wanda yacedagagare 
su. "Lallc ni abin baulawa ne 
baicinSa/" to, wannan Muna saka 
masa da Jahannama. Kamar haka 
Muke saka wa azzalumar. 

30. Shin, kuma wadanda suka 
kafirla ba su gani da ccwa lalle 
sammai da (casa sun kasance rfin- 
ke 1 tt) sai Muka bude su, kuma 


eJ4y&64ifc^ife S^SjpK^fiJ^ 

P+***f.f9+ ++ t^l^^SB^J&JS (I) Sammai sun kasancc rfmkv. mwa ba ya sauka da^a garc: su. kuma Easa ta kasance 
dinkc, tsiro ba ya isira daga Rare la Sa'an nan Muka sanya komc mai rai ddga ruwa mai 
Htuka daga sama ya jika Kasa. ta yt Is i rev dabbohi su rayu. 21-SuratuI Anbiya* 4SS T ^ *W^ ij>- Muka sanya dukan komc mai rai 
daga ruwa? Shin, ba za su yi imani 
ba? 

31. Kuma Mun sanya tab- 
balallun duwatsu a cikin kasa do- 
min kada la karkata da su, kuma 
Mun sanya ranguna, hanyoyi, a 
cikinsu (duwatsun), tsammaninsu 
suna shiryuwa, 

32. Kuma Mun sanya sama rufi 
tsararre, alhali kuwa su daga ayo- 
yinla masu bijirewa ne. 

33. Kuma Shi nc wanda Ya halil- 
la dare da yini da rana da waia. 
dukansu 11 ' a cikin wani sarari suke 
iyo- 

34. Kuma ba Mu sanya daw- 
wama ga wani mulum ba, a gaba- 
ninka. Shin, to, idan ka mulu* to, sfi 
nc madawwama? 

35. Kowane rai mai cfancfanar 
muluwa ne.Kuma Munajarraba ku 
da sharri da alhen domin fuina, 
Kuma zuwa garc Mu akc mayar da 
ku. 

36 Kuma idan wadanda suka 
kalirta suka gan ka, ba su riEon ka 
face da i/.gili (suna cewa) "Shin, 
wannan nc ke ambatar guma- 
kanku?" Alhali kuwa su, ga amba- 
tar Mai rahama, masu kafirta (;!> ne. 

37, An halilla mulum daga gag- 
gawa, zan nuna muku ayoyiNa. <*^ - "****^ OyZftl^'^SiJ^J 


(I) Wannan ya niina ccwa rani da waia a cilcin sarari guda sukc, ko da >akc akwai 
nisan gaske a isakaninsu 

(21 Sun kasance suna aihanta wanda yakc musun gumakansu. alhali kuwa su. suna 
musun zantan Allah Mai jahaina ya kasance abin bauuiwa guda. Wannan shi nc gayar 
jahijci 21.Sur.itul Anbiya" 4SM T * i^S^ ij>- Saboda haka kada ku nemi yin 
gaggawa* 

3H. Kuma suna cewa, "A yaushe 
wannan wa'adi zai labbala, idan 
kun kasancc masu gaskiya?" 

39. Da wadanda suka kafirla 
suna sanin lokacin da ba >u kange 
WUta daga fuskokinsu. kuma haka 
Jaga bayayyakinsu, alhali kuwa ha 
su /atna ana taimakon su ba. 

40. A'a, tana jc musu bisa ga 
auke,sailacfimautardasu.sa*annan 
ba su lya mayar da ita, kuma ba su 
zama ana yi musu jinkiri ba. 

4L Kuma lallc nc, haCiRa, an yi 
i/gili ga wacfansu Man/anni daga 
gabaninka, sai abin da suka kasan* 
ce suna izgili da shi ya auku ga 
wadanda suka yi izgilin daga gare 
su. 

42. Ka cc, "Wane ne yake tsare 
ku a dare da yini daga Mai 
rahama?" A*a, su masu bijirewa ne 
daga ambaton Ubangijinsu. 

43. Ko kuwa suna da wadansu 
abubuwan bautawa wacfanda ke 
tsare su, daga gare Mu? Ba su iya 
taimakon kansu. kuma ba su kasan- 
cc ana abutar su m ba daga gare 
Mil 

44. A'a t Mun yalwata wa 
wadannan da ubanninsu nfimar- 
Mu, bar rayuwa ta yi tsawo a kansu. 
Shin, to, ba su ganin eewa lalle Mu, A ^ *w 


^dwy&Us&if 
•^4^l»^- 


fcifcrfW *tz <JLK£*&>. (I) Ba m iya samun wanl aboki wanda zm tsare su daga azabarMu Kuma wanda bai 
Bare kansa ba yaya zai iya isare warn? 21.Suratul Anbiya" 4¥U t ^ *w*n hj" Muna je wa Jcasarsu, Muna rage (I> 
ta daga sasanmnta? Shin, to, su ne 
marinjaya? 

45. Ka cc, "Abin sani, ina yi 
muku gargadi kawai da wahayi," 
kuma kurma bayajinkiraalokacin 
da ake yi musu gargadi* 

46. Kuma haRiRa idan wata iska 
daga azabar Ubangiji ta shafe ?-«_l 
hakika suna cewa, 41 Ya kaitonmu! 
Lallc mu ne muka kasante masu 
/alunci/' 

47. Kuma Muna aza ma'aunan 
adalci g.i Ranar ICiyama, saboda 
haka ba a zaluntar rai da komc. 
Kuma ko da ya kasancc nauyin 
Ewaya daga komayya ne Mun ZO da 
ila. Kuma Mun isa zama Masu 

hisabl. 

48. Kuma lallc, haCiRa, Mun 
kawo wa Musa da Haruna Rarra- 
bewa da haske da ambato ga masu 
uiki da taftawa. 

49. Wadanda suke tsoron Uban- 
gijinsu a fake, alhali kuwa su, masu 
sauna ne daga Sa'a* 

50. Kuma wannan ambato ne 
mai albarka, Mun saukar da shi. 
Shin, to, kumasumusu nc gareshi? 

5/* Kuma lalle, haCiKa, Mun 
kawo wa Ibrahim shiryuwarsa 
daga gabanL kuma Mun kasance 
Masana gare shi. 

52. Ya ce wa ubansa da muta- 
nensa, "Mene ne wacfannan *&/&%$&** & ®&^u*&pggm &^^£z$iM$z&5 + *•* 

h'ill W ■s . ff i^U.^j^j^S^ (I) Muna ra^c EUMH daga sasanmma. watau nmtanen da ke bin su ga fiaiarsu 
kullura suna raguwa, suna shiga Musulunci, Musulunci na Euniwa 21,Suratul Anbiya ■Wl T * *W«Ji tjy mutummutumai wadanda kukc 
masu la/imia a kAUSU?" 

53. Suka ce, "Mun sami uban- 
ninmu masu lazimta a Ic&nsu." 

54. Ya ce. "Lalle, haitlka. kun 
kasance ku da ubanninku a cikm 
6ala bayyananna .*■ 

55. Suka ce, "Shin, ka io mana 
da gaskiya ne, ko kuwa kai kana 
daga masu wasa nc? M 

56. Ya ce. u A*a, Ubangijmku Shi 
ne Ubangijin sammai da £asa* 
Wanda Yakagahaliltarsu. Kumani 
ina daga maMJ shaida a kan haka. 

57. "Kuma ina ranlsuwa da Al- 
lah, lallc zan yi wani shin ga gutna- 
kanku a bayan kun juya kuna masu 
bayar da baya. M 

58. Sal ya sanya su gunlu guntu 
face warn babba gare su, tsamma- 
ninsu suna komawa zuwa gare shi. 

59. Suka ce/'Wanencya aikata 
wannan ga gumakanmu? Lallc shi, 
haKiRa, yana daga azzalumai." 

60. Suka ce, "Mun ji wani sau- 
rayi yana ambalar su. Ana cc masa 
Ibrahim." 

6L Suka ce> "To. ku zo da shi a 
kan idanun mulane, isammSnin su 
za su bayar da shaida," 

62. Suka cc. "Shin, kai ne ka 
aikala wannan ga gumakanmu? Ya 
Ibrahim!" 

63. Ya ce, "A'a, babhansu, wan- 
nan, shlya aikaia shi. Sai ku tam- 
bayc su idan sun kasance suna yin 
magana" 


Jlj^o fry .1 

'JM&^k£SX^^k 


Otf &&&l$83X8i 9 \ . -: \ ft^AkU^- 21,Suratul Anbiya' 4*2 T * rt^i ij>- 64. Sai suka koma wa junansu 
suka ce. "Lalle ne ku, ku ne azza- 
luraal" 

65. Sa'an nan kuma aka sun- 
kuyar da su a kan kawunansu (suka 
cc.) 'Xalle, haJciJca, ka sam — 
wadannan ba su yin magana." 

66. Ya ce, "Shin, lo, kuna bauta 
wa abin da ba ya amlanm,ku da 
kome kuma ba ya cutar da ku, 
baicin Allah? 

67. *Tir da ku, kuma da abin da 
kuke baula wa, baicin Allah! Shin, 
to, ba ku hankalla?" 

68. Suka ce T "Kuiconeshi, kuma 
ku laimaki gumakanku, idan kun 
kasance masu aikalawa," 

69. Muka ce, "Ya wuia! Ki ka- 
sance sanyi da aminci ga Ibrahim/ 

70. Kuma suka yi nufin wani 
mugun shiri da shi, sai Muka sanya 
su mafiya hasara. 

71. Kuma Mukalserardashi. da 
Lucfu zuwa ga Kasar nan wadda 
Muka sanya albarka a cikinla ga 
lalikai. 

72. Kuma Muka ba shi Is'halca 
da Ya'afcuba a kan dadi, alhali 
kuwa dukansu Mun sanya su 
salihai, 

73. Kuma Muka sanya su shuga- 
banoi, suna shiryarwa da umur- 
ninMu. Kuma Muka yi wahayi 
/uwa gare su da ayyukan alhcri da 
tsayar da salla da bayar da zakka. 
Kuma sun kasance masu bauta 
garc Mu. »-X.l~i 

<** m? +*> 


&&&&&&&^ 


21.Suratul Anbiya* 493 T * *W^ ij>- 74. Kuma Ludii, Mun ba shi hu- 
kunci da ilmi. Kuma Mun tsirar da 
shi daga allcaryar nan wadda ke 
aikaia munanan ayyuka. Lallc su, 
sun kasancc mulanen mil gun aiki, 
lasiGai. 

75. Kuma Muka shigar da shi a 
cikin rahamarMii. Lallc nc shi, 
yana daga salihai. 

76. Kuma Nuhu.a sa'ad da ya yi 
kira a gabam, sai Muka karfta 
masa, sa'an nan Muka Isirar da shi 
da mutanensa daga balcin ciki mai 
girma. 

77. Kuma Muka taimakc shi 
daga mulanen nan wadanda suka 
Raryata da ayoyinMu. Lalle ne su, 
sun kasance mulanen mugun aiki 
Sai Muka nutsar da su gaba diiya. 

7H Kuma Dawuda da Sulaiman. 
sa'ad da suke yin hukunci a cikin 
sha'anin shuka. a lokacin da tuma- 
kin mutane suka yi ktwon dare a 
cikinsa, Kuma Mun kasancc Masu 
halaria ga hukuncinsu. 

79. Sai Muka fahimiar da ita 
(mas'alar (l> ) ga Sulaiman. Kuma 
dukansu Mun ba su hukunci da 


0*-.. '& -''.'.-'^ •" '•\\ > '^''''\ «&W2^3^30 


{[) Asalin mas'alar, lumakm warn mulum suka yi kiwon 6a ma a gonar warn a akin 
dare, alhah kuwa ana kallafa wa mai dabbohi ya kangc dabhobinsa da dan? kamar yadda 
ake kallafa wa mai >huku da tsurc shukarsa a cikin yiui. Sai Dawudu ya yi liukunct da cewa 
mai shukai ya mallaki lumakm* shi kuma mai lumaki ya mallaki shukur 6aUcciya Sai 
Sulaiman ya gyara hukuncm da ccwa mai gona ya riEt lumakm ya rayu a kamu har a 
lokacin da mai dabbobin ya gyara masa gonarsa har ta koma yadda Lake a fajkon lokacin. 
$a*an nan ya mayar da tumakin ya karfti gdnarsa. 

A cikin kissar akwai nunin ccwa annabawa ba su saunar fadin gaskiya sabdda warn 
mulum duk yadda yakc. kuma ana warwarc hukunci idan kuskuic ya auku a ciki Kuma 
annabawa suna yin kuskurcgaabmda bai shaft wahaytba Kumakomawa ga gaskiya itlan 
la bayyana wajihi nc 21,Suratul Anbiya' 49-i t ^ *w*' h^ ilmi. kuma Muka horcduwaisu tare 
da Dawuda, suna tasbihi, da tsun- 
tsaye. Kuma Mun kasance Masu 
aikatawa. 

80 Kuma Muka sanar da shi 
sana*ar tn wata tufa saboda ku, 
domin ya isarc ku daga maka- 
minku. To, shin, ku masu godewa 
ne? 

8L Kuma (Muka horc) wa 
Suluiman iska mai t&ananin huga- 
wa, tana gudana da umurninsa 
/uvva ga Kasar nan wadda Muka 
sanya albarka a cikinta. Kuma 
Mun kasance Masana ga dukan 
kome. 

82. Kuma daga Shaidannu 
(Mun hore) wanda ke nutso saboda 
shi. Kuma suna yin warn aiki baicin 
wancan. Kuma Mun kasance Masu 
isaro a gare su. 

83. Kuma da Ayyuha a sa'ad da 
ya yi kiran Ubangijinsa, (ya ce,) 
"Lallc ni, cula ta shafe ni, alhali 
kuwa Kaj nc Mafi rahamar masu 
rahama." 

84. Sai Muka karfta masa, sa'an 
nan Muka kuranye abin da ke a 
garc shi na cula. kuma Muka kawo 
masa muianensa da kwatankwacinsu 
tare da su, saboda rahama daga ±$& 

»* 
& 


•yi^^y ££« ttZ&Jfc^&tf © Sfe^E^"^ £*^eoi (1) Wannan yana nuna wajabcin yin sana'a wadda mutuii) ke rayuwa a kanui. Kuma 
yana nuna wajabcin aiki da sabubba domm ncman isaron kai Ba ya halaila ga muium ya 
yi kwancc babu >ana'ar da /at t-ai u a kanla ko kuma ya gr.ia kansa ga halaka da lawilin 
lawakkaii Tawakkah shi ne mayar da afcibar al'amura ga Allah a bayan muium ya yi ahin 
da yakc iya yi. 21-Suratul Anbiya 4V5 T ^ tiji\ i^ wurinMu da tunatarwa <n ga masu 
ibiidu. 

US. Kuma da IsmaTla da ldrTsa 
da Zulkifli, dukansu sunS daga 
masu hufcuri. 

86. Kuma Muka shigar da su a 
cikin rahamarMu Lalle nc, suna 
daga salihai. 

87. Kuma mai kifi' 2> , a sa'ad da 
ya lafi yana mai hushi, sai ya yi 
zatoncewa baza Mukukunta masa 
ba. SaiyayikiraacikindufTaiucwa, 
"Babu abin bauiawa face Kai, 
Tsarki ya tabbala a gare Ka Lalle 
ne ni. na kasance daga az/alumai." 

S8. Sai Muka karBa masa, kuma 
Muka tsTrar da shi daga ba£in ciki, 
Kamaj haka nc Muke tsirar da 
masu imani. 

89. Kuma da Zakariyya a sa'ad 
da ya kirayi Ubangijinsa cewa, "Ya 
Ubangiji! Kada Ka bar ni maka- 
daici alhali kuwa Kai nc MaH alhc- 
rin masu gado." 

90. Sai Muka karBa masa. kuma 
Muka lcyautata 0) masa maiarsa. 
Lalle nesu, sun kasance sunagudun 
[sere ZUWa ga ayyukan alheri. 


* i ^esiSi-SH^i @ 
(I) AyyubaMaruon Allah, anjarraheshida wahalohgajikmsadahalakar diyansaya 
yi hafiiin da hukuncin Allah, sai Allah Ya mayar masa da abin da ya hulaka< sa'aii nan 
kuma ya Kara masa want kamarsa, domm ruhamarSa ga masu mayar da al'dinari a gare 
Shi. da kuma wa'a/i ga masu ibada domm kada aukuwar wala rnasifa u sanya su katsewa 
da rashm daukar haJEun 

|2) Shi ne Yunus hn Malta Ya yi hushi da muiancnsa domin ba su karfii addini ba. 
sai ya barsuUmagabanma vimasaiznin barinsu Sai Allah Yajarrabeshidafadawaakin 
raws bar warn kill ya hadiye shi. sa'an nan kuma ya amayo shi a bayan wahala, ya koma 
Wa muiajiensa Suka yi Imam 

(3) Bayan maiarsa ta isufa ha ta haihu ha Allah Ya kyautata maharfarta, la siim cikin 
Yahava daga fare shi 2LSuratul AnbiysT 49fi T * *w*|i i^ Kuma sun a kiran Mu a kan kwa* 
cfayi da fargaba. Kuma &un kasancc 
masu saunar (aikata saBo) gare Mu. 

9L Kuma da wadda la isarcfar- 
jinla daga alfasha. Sai Muka hura a 
cikinta daga ruhinMu. (1) Kuma 
Muka sanya la ita da cfanta waia 
aya ga duniya. 

92. Lalle ne wannan U) ita ce 
aTummarku, ta zama arumma 
guda, kuma Ni ne Ubangijinku. Sai 
ku baula Mini. 

93. Kuma suka kakkatse al'ama- 
rinsu a Isakaninsu. Dukan kowa- 
ncnsu masu komowa zuwa gareMu 
ne. 

94. Dominwandaya aikata daga 
ayyukan Rwarai alhali kuwa yana 
mai imani, to, babu musu ga ai- 
kinsa, kuma Mu Masu rubulawa 
garc shi ne. 

95. Kuma hananne ne a kan 
wata alfturya da Muka halakar 
cewa lallc su, ba su komowa. 

96. Har sa'ad da aka bucfe Ya- 
juju da Majuju, alhali kuwa suna 
gaggfiwa daga k 6 wane tudun Kasa. 
05 ^^-^^*j>£=so^uij 
ft^feftA £&&*£#& M» 
(1) Ruhin Allah a nan^shv nc Mala'ika Jibnla, ShTncya hura a tikin uuyan ngarta. 
sai la yt ciki da [si Maryamu ba Annabiya ba ce, an am bate ta nc domin shimfitfa ga 
maganar Isa. amincin Allah ya tabbata a gait shi. Zamanta aya shi ne ta &amt tfa ba da 
namiji ba, kuma wanda ya yi haRuri ga tsarcn haddodm Allah. Allah zal daukaka sht da 
ni'ioiar dumya da ta Lalura. T)anla ya /ama aya sahoda mafjana yana yarn, da Annabel, 
da daukar hafiun ga zartai da umurniu Allah 

(2) Al'ummat Musulrci duka guda ce ko da yake Annabawansu sun /*> daham- 
daham. a cikin lokuia masu msa tsakanmsu da harsuna dabam-dabam. domin duk 
aKidarsu yuda cc a kan Ubangvji guda nc Sa'an nan daga baya wndanda suka fita daga 
wannan aladar suka rarrabu Run^iya-Cungiya. 21-Suratul Anbiya 497 T * *W^ i^ 97. Kumawa'adinnantabbalac- 
ce ya kusanlo, sai ga ta idanun 
wadanda suka kafirta suna bay* 
yanannu, (suna cewa), "Ya kaiton- 
mu! Hakika. mun kasance a cikin 
gafala daga wannan! A*a, mun ka- 
sance dai masu zalunci!** 

9H. (A ce musu) "Laile ne, ku da 
abin n) da kuke bautawa, baicin 
Allah, makamashin Jahannama ne. 
Ku masu tusgawa garc ta ne." 

99. Da wadannan (abubuwan 
bautawar) sun kasance abubuwan 
bautawar gaskiya ne. da ba su lusga 
mala ba, alhali kuwa dukansu 
madawwama a cikinla ne. 

KM). Suna da wata hargowa a 
eikinla, alhali kuwa su, acikinla. ba 
su saurarcn kdme. 

101. Lalle nc wacfanda kalmar 
yabo ta gabata a garc su daga garc 
Mu, wacfannan wacfanda akc ni&an- 
tarwa daga barinla nc. 

102. Ba su jin sautin motsinta 
alhali kuwa su madawwama ne a 
cikin abin da rayukansu suka yi 
marmarinsa. 

103. Firgitar nan mall girma, ba 
? a la bakanta musu rai ba. Kuma 
mala'iku na yi musu maraba (suna 
cewa), "Wannan yininku ne wanda 
kuka kasance ana yi muku wa'adi 
da shi/ 1 5 £^&Lft*»S&>&4 


j ,.c\'-_ .i «^ •tU ■ <^ 

f I) Bayin Allah salihai da mala'iku wadaiida wadansu mulajie suka bauta musu da 
Lsammanin cewa /.-? su cccc su daga Allah, ba zi a sanya su wuia ba saboda ibadar da aka yi 
musu. domin yabon Allah ya ngayi hushinSa zuwa garc sa Bayansu da mai hautar da 
wanda akc bautawar kamar gumaka da watfansunsu. wuia /a su shiga 21 .Suratul Anbiya* 44S T * AJ*ii i -»* 104. A ranar da Muke natfe 
sama kamar nadcwar takarda ga 
abubuwan rubutawa, kamar yadda 
Muka fara a farkon u> halilta Muke 
mayar da ita, Wa'adi nc a Kanmu. 
Lallc nc Mun kasuncc Masu aika- 
(awa. 

105. Kuma lalle. haElfca, Mun 
rubuia a cikin Liltafi baicin Amba- 
Io (2) (Lauhul Mahfuz) ccwa Rasa, 
bayTNa salihai, suna gadonta. 

106. Lallc nc a cikin wannan 
(AlKur'ani). hakiKa, akwai iyarwa 
(ga maganar da ta gabata (3) ) ga 
wadansu mutanc masu ibada. 

107. Kuma ba Mu aike ka ba 
face domin waia rahama ga talikai. 

108. Ka ce, "Abin sani kawai, 
ana yin wahayi zuwa gare ni nc, 
cewa Xallc nc, Abin bautawarku, 
Abin bautawa ne Guda. To, shin, ku 
masu mika wuya ne?" 

109. Sa'an nan idan suka juya* 
lo, ka ce, fc *N5 sanar da ku T a kan 
daidaita, kuma ban sani ba, shin, 
abin da ake yi muku wa'adi maku- 
sanci nc ko kuwa manisanci nc? 

//ft "Lalle ne Shi (Allah) Yana 
sanin bayyane daga magana. kuma 
Yana sanin abin da kuke Boyewa. 

IIL "Kuma ban sani ba, isam- 
maninsa ya zama ftlina a gare ku. 


t * * 'P 1 <b 


© &Jt3t&&&A£z3fi5 ^^$&Jtf£M ■v ■* .< -^ , 'tr 


{1} Tun da furawa bai buwaye Mu ba mayarwa ba za :a buwaye Mu ba A Ranar 
ICiyama akc nadc sama a kan abin da yake a cikinta kamar yadda ake nadc takarda a kan 
abin da Ui £un&a na rubulun mala'lku a kan bavin Allah 

(2) Allah Yani mallakarda Casa gabiyinSa saiiliai, bit zi ta fitadaga garc su basal idan 
sun musanya addimnsu na Gwarm da wani mugu 

(3) lea cc ccwa. bayifl Allah *aliliai suna gadon Easa. 22.Suratul Ha]j 4V 1 * r t **•< hr ko kuma don jm dacfi. zuwa ga wani 
dan lokaci." 

f/2 Ya ce, *YS Ubangiji! Ka yi 
hukunci da gaskiya. Kuma Ubangi- 
jinmu Mai rahama ne Wanda akc 
neman taimako a kan abin da kuke 
siflaniuwa/' Tana karanlar da yadda ake Isarkake akida daga aTadu, kuma 
a tsare la daga garc su, kada a cudanya ta da su. 
Da sunan Allah, Mai rahama, Mai fin kai. L Ya ku mutane! Ku hi Ubangi- 
jinkuda taEawa, Lallenegirgizar u> 
fcasa ta tsayuwar Sa'a wata aba ce 
mai girma. 

2. A ranar da kuke ganin la du- 
kan mai shayar da mama tana sha- 
gala daga abin da ta shayar. kuma 
dukan mai ciki tana haihuwar cikin- 
ta, kuma kana ganin mutane suna 
masu mayc alhali kuwa su ba masu 
mayc ba. amma azabar Allah ce mai 
tsanani. 

(1) Addtm tsantsa shi nc kc sanya Kafa la yi isayi ria kyau. Idan an cudanya addtni da 
WKU abuhuwa na bidi'a ko aladu. to, ftafa hj La i>a isayi ballc ma a lokacin girgi?ar (casa 
ta tsayin Sa'a. 22.Suratul Ha]j 500 r t & hy 3. Akwai daga mulane u) wanda 
yakc yin musu ga sha'anin Allah ba 
da wani ilmi ba, kuma yana biyar 
kowanc Shaidan mai taurin kai. 

4. An wajabta masa ccwa wanda 
yajiBineeshi, to, lallenesaiya 5atar 
da shi, kuma £a shiryar da shi zUWa 
ga azabar sa'ir 

5. Ya ku muianc! Idan kun ka- 
sance a cikin shakka a Tashin Kiya- 
ma, lo, lalle ne Mu. Mun halitla ku 
daga tur&aya, sa'an nan kuma daga 
gudajin jinL sa'an nan kuma daga 
tsoka wadda akc haliitawa, da 
wadda ba a halitlawa domin Mu 
bayyana muku. Kuma Munii lab- 
baiar da abin da Muke so a cikin 
mahaifa /uwa ga wani ajali amba- 
tacce, sa'an nan kuma Muna filar 
da ku kuna jarTri. sa'an nan kuma 
domin ku kai ga cikar Earfinku. 
Kuma daga gare ku akwai wanda 
kc mutuwa, kuma daga gare ku 
akwai wanda akc mayarwa £uwa 
ga mafi KasEancin rayuwa domin 
kada ya san kome a bayan ya sani. 
Kuma kana gamn icasa shiru, sa'an 
nan idan Muka saukar da ruwa a 
kanta, sai la girgiza kuma ta kum- 
bura, kuma la tsirar da tsiri daga 
kowane nau'i mai ban sha'awa 

6. Wancan ne; domin lallc Allah 
Shi ne Gaskiya, kuma lallc nc Shi 
Yakc rayar da matattu, kuma lallc 
Shi Mai ikon yi ne a kan kome. 


^jj i^o W 

jku 


(I) Anrabamuiarieapamcdaaddtnikashi hutfu ( sa^innanyalaradaka$hinalarku t 
mafi yawd daga alan satmtn kasu&uwan, wiiiau kashtn wawayc itiasu biyar Shaitfan ga 
al'adu da son zuciyoyi su hdr hukimcc-hukuncen Allah 22.Suratul Ha]j 501 ^ t £^ hr 7. Kuma lalle ne Sa'ar Tashin 
Kiyama mai zuwa ce, babu shakka 
a cikinta, kuma Idlle ne Allah Yana 
layar da wadanda suke a cikin 
Eaburbura. 

8. Kuma daga mutane akwai 
maiyin musu u, ga Allah ba da wani 
ilmi ba, kuma ba da wala shinya ba, 
kuma ba da wani liiuifi mai haska- 
kawa ba* 

9. Yana mai karkaiar da sashcn- 
sa domin ya Batar (da wasu) daga 
tafarkin Allah! Yana da wani wula- 
kanci a duniya, kuma Muna danda- 
na masa azabar gobara a Ranar 
K'iyama, 

10. (A ce masa) "Wancan azaba 
saboda abin da hannayenka biyu 
suka ga batar ne, kuma lalle ne Al- 
lah bai /ama Mai zalunci ga bayin- 
Sa ba/' 

U. Kuma daga mutane akwai 
mai baula a) wa Allah a kan wani 
gefe. Sa'an nan idan wani alhcri ya 
same shi, sai ya natsu da shi, kuma 
idan wata fitina la same shi. sai ya 
juya baya a kan fuskarsa. Ya yi 
hasarar duniya da Lahira. Waccan 
ita cc hasara bayyananna. 

12. Yana kiran, baicin Allah, 
abin da ba ya cutarsa da abin da ba 
ya amtaninsa! Waccan ita ce bata 
mai nTsa- 

13. Yana kiran wanda yake lalle 
cularwarsa cc mafi kusa daga amfa- 


FT* - K I w *• 


-*. i >t .*>j\& 


h^^&^a^cM w \7 **** S^ --** * ?** <* iSti^ * 

(1) Ka*hi na biyu shi ne mugun malami ko Shaitfan mai (coKann 5aiar ria mabiyansa 
wawayc 

(2) Kashi na uku .shi ne munafuki mai shigu addini da biyu. 22.Suratul Ha]j 502 TT stll >r* ninsa! Lalle ne, tir da shi ya zama 
maji&rnci. kuma tir <la ya zama 
abokin /ama! 

14. Lallc ne Allah Yanashigar da 
wacfanda suka yi Tmani u> kuma 
suka aikala ayyukan Ewarai a cikin 
gidajen Aljanna, (coramu na gudanu 
daga EarKashinsu, Lalle ne Allah 
Yana aikala abin da Yake nufi, 

15. Wanda ya kasance yana za- 
ton cewa Allah ba zai laimake shi <2) 
ba a cikin duniya da Lahira, lo. sai 
ya mi£a wala igiya zuwa sama, 
sa^an nan kuma ya yanke la, sa'an 
nan ya duba. Shin, ko lallc kaidinsa 
/ai gusar da abin da yake ji na 
takaici? 

16. Kuma kamar haka Muka 
saukar da shi (Alkur'ani) yana 
ayoyi bayyanannu* Kuma lallc nc, 
Allah Yana shiryar da wanda Yake 
null 

17. Lallc nc wacfanda suka yi 
imani da wacfanda suka tuba (3) (Ya- 
hudu) da wacfanda suka karkacc 
(Saba'awa) da Nasara da Maju- 
sawa da wacfanda suka yi shirka, r < . T If 


-=r *$- w- . 5 


(1) K*shi na hucfu su ne muminai wadanda suke tsarun Allah, su tsaya a inda Ya 
isayar da su, Su nc mafi Rarancin ka$hi ga uku na farko. 

(2) Wanda yake zaton Allah ba zai taimak* AnnabinSa ba, kuma yana jin hushm 
Allah Ya zafti Muhammadu da Annabel, to. sat ya mulu da hushtnsa, kuuia ya yi dukan 
kaidin da yake so ya yi. Allah ha zai fasa abin da Ya yi nufi ba a game da AnnabinSa* isira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi 

(3) Ana ee wa Yahudawa ''wacfanda suka tuba** domin sun saba wa maganar 
Annabmsu, Musa, wanda ya cc wa Allah. "Mun luha /uwa gare Ka.'* Saba'awa, su nc 
masu bauia wa mala'iku daga cikin Larabawa ko Yahudawa. Nasara. su nc wacfanda suka 
bi Annabi IsaDan Maryamu t amincm Allah ya tabbata a gate shi Majusawa. su ne masu 
bauu wa wuta da inn addinin Farisa. Masu shirk), su nc masu hatiia wa gumaka ko 
aljannu ko wacfansu rnulane. watau inn addinin Larabawa na lokacin Jahiliyya da irin 
bautar da wacfansu Musulmi kc yi wa wahyyai a yanzu. 22.Suratul Ha]j 503 ti a*- 18 ^ lalle ne Allah Yana yin hukunci a 
tsakaninsu aRanar K'lyama. Lalle 
ne Allah Mahalarci nc a kan dukan 
komc, 

18. Ashe, ba ka gani ba, lalle 
Allah, wanda yake a cikin sammai 
da wanda yake a cikin Kasa yana yin 
sujada a gare Shi, da kuma rana da 
waia da taurari da duwatsu da ilacc 
da dabbobi. da kuma masu yawa 
daga mutane? Kuma wacfansu 
masu yawa azaba la tabbala a kan- 
su. Kuma wanda Allah Ya wula- 
kanlar, to, ba ya da wani mai girma- 
mawa. Kuma Lalle ne Allah Yana 
aikata abin da Yake so 

19. Wacfannankungiyoyibiyu* 11 
ne masu husuma, sun yi husuma ga 
sha anin Ubangijinsu. To, wadanda 
suka kafirta an yanka musu wadan- 
su tufafi daga wata irin wula. ana 
zuba tafasasshen ruwa daga bisa 
kawunansu, 

20. DashTakenarkardaabinda 
yake a cikin cikunansu da falun 
jikinsu, 

2L Kuma sum! da wadansu 
gwalmomin duka na haRin Rarfc. 

22. Akoyaushesuka yinulin llta 
daga gare la. daga baRin ciki, sai a 
mayar da su a cikinta, (a ce musu) 
"Ku cfancfani a/abar gobara/' 

23. Lalle ne, Allah Yana shigar 
da wadanda suka yi imam kuma $Z^^SL$$ol "-i!* _ - /I J •? -*< 


/k r -lit n .'' J"»it .' wT->a i" «- . >". '.' r*J *+&**■ 4" '&+*#■ 


> .- * U jyas^j«#3Si (II Kuma ya kasa mutant Kungiya biyu, Kungiyar farko su nc masu bin ad din in 
gaskiya, Sungiya ta hiyu su nc masu karkacc wa addimn gaskiya. kamai kasusuwa uku na 
farko, A ko da yaushc akwai husuma a tsakanin (cungiyoyrn biyu. Sa an rtatt ya 
ambau sakamakon Eungiyar Earya ta farkon. 22.Suratul Ha]j 5(14 ti & xi >** suka aikata ayyukan kwarai a cikin 
gidajen Aljanna, Koramu suna gu- 
tlana daga KarEashinsu, ana Eawata 
su. a cikinsu* dawadansumundaye 
na zinari da lu'u-lu'u Kuma tafa- 
finsu a cikinsu alharini ne. n) 

24. Kuma an shiryar da su zu- 
wa ga mai kyau na zance, kuma 
an shiryar da su zuwa ga hanyur 
Wanda akc godc wa. 

25. Lallc nc wadanda suka kafir- 
ta kuma suka laushc(mutane)daga 
hanyar Allah da masallaci mai al- 
farma wanda Muka sanya shi ga 
mutane alhali kuwa ma/auni a ciki 
da bakauye daidai suke, kuma wan- 
da ya yi nufin karkatar (2> da gas- 
kiya a cikinsa da zaluncL za Mu 
dandunu masa daga wata azaba mai 
racfacfi. 

26. Kuma a lokacin da Muka 
iyakance 0) wa Ibrahim wunn "Da* 
kin (Muka ccmasa)/*Kada kahada 
komc da Ni ga baula, kuma ka 
Isarkakc 'DnkiNa, domin masu da- 
wafi da masu tsayuwa da masu 

: i.iku ii da masu sujada. 

27. ''Kuma ka yi yckuwa ga mu- 
tane da wajabcin Hajji, su je maka 
suna masu tafiya da Rafafu da kuma 
a kan kowanc madankwarin raKu- 
mi masu zuwa daga kowane rango 
mai zurfi. S^^Oii$&&*&&$ -T *"* >^.jjLj o*u*?^~ 

«MV ^ +&&& +> i 


**t- 'v'S-.At 


©Aft* (1) Sakamaken Kuiigiya la gasktya, watau muminui. 

(2) llhadi. shine ym ibada ba yadda Allah Ya yi umumi da a yi la ba Wanda ya yi 
niiiiii icarkalar da gaskiyar ibada a cikin hitrumin Makka. Allah ?a» yi masa a/aha mai 
tsaoani. balleraacemulumyaaikata Sahoda haka yana wajaba pu mai nufin zuwa llajji 
ya koyi yadda akc ym ibada kafin ya raft Makka domin kada yajSwo wa katisa halaka 

(3) Allah Ya nuna wa Ibrahim iyakar 'Dakm Ka aba da idea, sa*an nan ya fara gina 
sht kuma Ya nuna masa ivakokin Murumin Makka, ya sanya alamomi- 22.Suratul Ha]j 505 TT ^i >r* 2* ll D6min su halarci abubu- 
wan amfani a gare su, kuma su 
ambaei sunan Allah a cikin 'yan 
kwanuka sanannu, saboda abin da 
Ya a?urta su da shi daga dabbobin 
jin dadi. Sai ku ci daga pare su, 
kuma ku ciyar da matsatlsc mala- 
lauci. 

29. ifc Sa'an nan kuma sai su Rare 
ibadarsu da gusar da Ra/ania, 
kuma sai su cika alkawuransu. 
kuma sai su yi dawafi (suna gewaya) 
ga 'Dakin nan "yanlaccc." 

30. Wancan ne, Kuma vvanda ya 
girmama hukunce-hukuncen Allah, 
to, shi ne matifici a garc shi* a wurin 
Ubangijinsa. Kuma an halatia 
muku dabbobin numa/° face abin 
da akc karantawa a kanku. Saboda 
haka ku nisanci kazanta daga gu- 
maka t kuma ku nisanci £azanla 
daga shaidar zur. 

3L Kuna masu tsayuwa ga gas- 
kiya domin Allah, ba masu yin 
shirka da Shi ba, Kuma wanda ya yi 
shirka da Allah* to, yana kamar 
abin da ya fadb daga Sftttia, sa'an 
nan lsuntsayc su cafe shi. ko iska ta 
fScfa da shi a cikin wani wuri mai 
msa. 

32. Wancan nc. Kuma wanda ya 
girmama ibadodin Allah, to, lalle ne 
ita (girmamawar) tana daga ayyu- 
kan /ukala na ibada. ~ -TI 'i 


© J^^HU^ * KAAH A*'rZ*&\ l \A?\ 
**~\ *? ***** * t"'»^1*^Uv < jt % + - < ** &^mg&&$&s% 


* t- w |J" ilr 
U»MP eja 11) Dabbobin m imj h su nc rafcumai da shanu da lumaki da awakj An haliitta cinsu 
sai wadaoda suka niuiu a gabanin a yanka Kuma shaidar zur kamar bauta wa gumaka 
lake wajen sabbaba aziba, domin ana hatooar da haram ko a haramiarda halat game da 
ita 22.Suratul Ha]j 506 1 1 g* ijj- 33. Kunadawadansuabubuwan 
amtani fl, acikinta(dabbarhadaya) 
har ya zuwa ga wani ajali amha- 
lacce. sa'an nan kuma wurin halatta 
ta zuwa ga # Dakin 'yantaccc ne. 

34. Kuma ga kowace al'umma 
Mun sanya ibadar yanka, domin su 
ambaci sunan Allah a kan abin da 
Ya arzuta su da shi daga dabbobin 
nfinuL Sa'an nan kuma Abin bau- 
lawarku Abin bautawa ne Gu- 
da, sai ku sallama Masa. K uma ka yi 
bushara ga masu Kankantar da kai, 

35. Wadanda suke idan an am- 
baci Allah sai zukatansu su firgita, 
da masu hakuri a kan abin da ya 
same su, da masu Isayar da salla. 
kuma suna ciyarwa daga abin da 
Muku amita su. 12) 36. Kuma raEuman. Mun sanya 
su a garc ku, a ibadodm Allah. 
Kuna da wani alhcri babba a cikin- 
$u. Sai ku ambaci sunan Allah a 
kansu suna uayc m a kan Rafafu 
uku, Sa'an nan idan sasanninsu 
suka facfi. lo, ku ci daga gate su, 
kuma kuciyar da mai wadar/ucida 
mai bara. Kamar haka Muka hore 
muku su, tsammaninku, kuna 
godcwa. 


tf$jt&giS3Z& 1 6g$ r _» ,rf 

W 6 AS J (I) Ana amliini da dabbar hadaya wajcn hawa sabocla larura da shan nono har a kai 
g,i wmin suite ta. Ana sake hadaya a cikin hurumin Makka. 

(2> Wacfannansii ncsiftofin inasu kasKaniarda kai, watau masu lawalfu. Zukaiansu 
na firgita idan an ambau Altah.su gakamat suniganinSa. agahagaresu f saboda haka sai 
su jt sauCm hafiun ga tfaukar masifa, kuma su rsayar da salla da sauran ibadudi na jiki, 
kuma su bayar da ?akka da sauran ibadodiji dukiya 

(3) Wannan yana nuna yadda akc sukar rak'uma suna isaye a kan tcalafu uku. a daurc 
guda hayan an lanEwasa gutwarla an cfaure wima. Ana ambatar sunan Allah kuma a yi 
kabbara a lokarin sukar a masokar 7uciyarla. Ana sukar shanu kuma ana yankaosu. Ana 
yankan tumaki da awaki kawai Ana yanka sauran dabbobi da isunisayc kawai 22.Suratul Ha]j 507 TT s£l >r* 37. Namominsubazasusami Al- 
lah ha, haka jinainansu, amma ta- 
Jcawa daga gare ku tana samun Sa. 
Kamar haka Ya hdre SU saboda ku, 
domin ku girmama Allah saboda 
shinyar da Ya yi muku Kuma ka yi 
bushara ga masu kyautata yi. 

38. Lalle ne, Allah Yana yin 
fa<fa (!> saboda wadanda suka yi 
imani. Lalle nc Allah ba Ya son 
dukan mayaudari, mai yawan 
kafirci. 

39. An yt izni ga wadanda akc 

vakar su da cewa lalle an zalunce su, 

^ ^^ 

kuma lalle nc Allah, hakika, Mai 
ikon yi nc a kan laimakonsu. 

40. Wacfanda aka tltar daga 
gidajensu ba da wani hakki ba face 
suna cewa, "Ubangijinmu Allah 
ne/' Kuma ba domin tunkudewar 
Allah ga mutane ba. sashensu da 
sashe. hakiCa. da an rusa sau- 
mu'din (Ruhbanawa) da maja- 
mi'o'in Nasara da gidajen ibadar 
Yahudu da masallatai wadanda akc 
ambatar Allah a cikinsu da yawa 
Kuma lalle, hakika, Allah Yana 
taimakon wanda yake taimakon Sa. 
Lalle Allah ne, hakika. Mai fcarfi, 
MabuwayL 

4L Wacfanda suke idan Muka 
ba su iko a cikin kasa. sai su tsai da 
salla, kuma su bayar da zakka 
kuma su yi umurni da abin da aka 


**M '^y^L^k\u : ^\ 
(I) A!l;ih Ya yi alkawann karc wanda yake aiki da tattawa dominSa Yana lunkudc 
musa rnjKivansj, Ya yi masa fada. 22.Suratul Ha]j 508 TT gUm sani. 1 " kuma su hana daga abin da 
ba a sani ba. Kuma aKibar al'amura 
ga Allah take. 

42. Kuma idan sun Caryata ka, 
lo, lallc. haJiTEa. mutanen Nuhu da 
Adawa da Samudawa, sun Earyala 
a gabaninsu. 

43. Da muiancn Ibrahim da 
muiancn Kudu. 

44. Damasu Madyana, kuma an 
Karyata Musa. Sai Na jinkirta wa 
kafiran. sa'an nan kuma Na kama 
su. To, yaya musuNa (gare su) ya 
kasancc? 

45. Sa'an nan da yawa daga al- 
Karya, Muka halaka la. alhali kuwa 
tana mai zalunci, sai la zama ladad"- 
tfa a kan rassanta, da yawa daga 
rijiya wadda aka wofintar. da kuma 
gidajen saraula macfaukaka. 

46. Shin, to, ba su yi tafiya ba a 
cikin Rasa, domin zukaia wadanda 
za su yi hankali da su da kunnuwa 
da za su yi saurare da su su kasancc 
a gare su? Domin lallc no idanun ba 
su makanta, amma /ukata wadan- 
da kc a cikin Kira/a su ke makanta. 

47. Kumasunanemankayigag- 
gawa da a/aba, alhali kuwa Allah 
ba zai saBa wa'adinSa ba, kuma 
lallc nc, yini 121 tfaya a wurin &w* 


s+c* o-i -»^=» -oo jjj. ^>o y^ '■ t& 


tr $}&88*&$t& 


w*3}?$o5s^ '** ill's *V*"" l*- -S K J'-" (1) Abin da aka sum dagashai'ia waiau shi nc allien, kuma abin da ha a sani ha ga 
shari'a waUU5harn wanda Allah ba Ya so r a kssin alheri. Tsayarda ayyukan alheri ba /ai 
isa ba sai ana ytn wa'a/i ga mulanc a umarcc su da yin alheri kuma a hana *u daga aikata 
sharrr 

(2) Allah ba Ya saBa wa admSa, Dad? war rashin .saukar a/ 3ba. ba saftawar wa T adi ba 
nc. ajalin a*abar nc bai zo ba. Domin yitu guda a wunr, Allah daidai yakc da shekara dubu 
na shekamn duniya Saboda haka kwana guda datdai yakc da shekara dubu biyu> Saboda 
haka Sa'a guda ta Allah na daidai da shekara lamanin da uku da wata hudu. 22.Suratul Ha]j 5(19 XT a*- 18 ^ Ubangijinka kamar shekara duhu 
yakc daga ahin da kukc Eidayawa. 

48. KumadayawadagaalEarya, 
Na yi jinkirin a/aba garc ta (da 
laifinla) sa'an nan Na kama ta, 
kuma zuwa gare Ni makoma lake. 

49. Ka ce, "Ya ku mutane! NT 
wani mat gargacfi ne kawai zuwa 
gare ku, mai bayyanawa." 

50. To, wadanda suka yi imani. 
kuma suka aikata ayyuka na fiwa- 
rai, suna da gafara da ar/iki na 
karimch 

5L Kuma wadanda suka yi aikin 
Batawa a cikin ayoyinMu, suna 
masu gajiyarwa* wadancan *yan Ja- 
him ne. 

52. Kuma baMuaika wani man- 
zo ba a gabaninka, kuma ba Mu 
umurci wani Annabi ba. face idan 
ya yi buri, m sai Shaidan ya jefa 
(wani abu) a akin burinsa. sa'an 
nan Allah Ya shafc abin da Shaidan 
ke jcfawa. Sa'an nan kuma Allah Ya 
kyauiata ayoyinSa. Kuma Allah 
Masani ne, Mai hikima. 

53. Domin Ya sanya abin da 
Shaidan kc jefawa ya zama fiiina ga 
wadanda a cikin zukatansu akwai 
cuta, da masu KeEasassun zuka- 
tansu. Kuma lalle ne azzalumai, 
hakika, suna a cikin saBani mai 
nisa. 


J^3tf!«^i#fl&$M ' -Wi A^vy tOW iwtrf 

•<%!$J&, 


(11 Aimabawa sukan yi wahanii ga lunamnsu. so yi zaton warn abu daidai n<? alhali 
kuwa j wimn Allah ha haka Yakc nufi ba. A kan wannan. sai shakka ta sliiga wawa a 
kansu, amma wanda kc da Imam, u\ ha zai nkice ba. saboda waanan kuskmc, domln 
Allah ba Ya barin su a kansa. sai Ya gyara ahin da kc citci na wahami Misali Eissar 
Yunusih da Kissnr Annabi a akin Sunmi Abasa, da (msar Ibrahim wajcn jayayya da 
mala'ikun da aka atka zuwa alEaryoym mulancn Luifu. 22.Suratul Hajj 510 1 1 g* hr 54. Kuma domin wadanda aka 
bai \va ilmi su sani lalle shi ne 
gaskiya daga Ubangijinka domin su 
yi imani da shi saboda zukatansu su 
nalsu gare Shu Kuma Utile nc Allah, 
haltiKa. Mai shiryar da wadanda 
suka yi imam nc zuwa ga hanya 
madaidaiciya. 

55. Kuma wadanda suka kafirla 
ba za su gushc ba suna a cikin 
shakka daga gare Shi, har Sa'a ta je 
musu bisa ga abke, ko kuwa azabar 
wani ymi bakarare ta je musu. 

56. Mulki a ranar nan ga Allah 
yake, Yana hukunci a tsakaninsu 
To, wadanda suka yi imani, kuma 
suka aikata ayyukan kwarai, suna a 
cikin gidajen Aljannar ni"ima. 

57. Kuma wadanda suka kafirta, 
kuma suka karyata, game da 
ayoyinMu, to, wadannan suna da 
azaba mai wulakantarwa. 

58. Kuma wadanda suka yi hiji- 
ra a cikin tafarkin Allah, sa'an nan 
kuma aka kashe su, ko suka mulu. 
lalle ne. Allah Yana arzuta su da 
arziki mai kyau. Kuma lalle ne 
Allah, haklGa, Shine Mafi alherin 
masu arzutawa. 

5ft Lalle ne, Yana ^higar da su a 

wala mashiga wadda za su yardada 
ila Kuma lalle ne Allah, hakika 
Masani nc, Mai hakuri. 

60. Wancan! Kuma wanda ya 
rama azaba da misalin abin da aka 
yi masa, sa'an nan kuma aka zalun- 
ce shi, lalle nc, Allah Yana laima- 
kon sa. Lalle ne Allah, hafciCa, Mai 
yafewa ne, Mai gafara. * _ *V ^ _1 • V r ^S>Jl52Ai#ft4i 


t^LAfe 


Li"— ■'{ < "H i 'f -5 it »!f ■ -* £** ^ -^ *~ — 


© JjjLi j*j3sif 22,Suratul Ha]j 511 r t ** hr 61. WancanlSahoda Allah Yana 
shigar da dare a cikin yini, kuma 
Yana shigar da yini a cikin dure, 
kuma lalle. Allah Mai ji ne, Mai 
gani. 

62. Wancan!Saboda lalle ne Al- 
lah, Shi ne Gaskiya, kuma lalle ne, 
abin da suke kira. waninSa, shi ne 
fiarya. Kuma lalle ne Allah, Shi ne 
Madaukaki. Mai girma 

63. Ashe, ba ka gani ba, lalle ne. 
Allah Ya saukar da ruwa (n daga 
sama, sai Jcasa ta wayi gari koriya? 
Lalle Allah Mai lausasawa ne, 
Mai Rididdigewa. 

64. Abin da kc a akin sammai. 
da abin da kc a cikin Gasa, Nasa ne, 
kuma lalle nc Allah, haKiCa, Shi ne 
Wadalacce, Godadde. 

65. Shin ba ka gani ba, lalle ne 
Allah Ya bore muku abin da yake a 
cikin Icasa, kuma jirage suna guda- 
na a cikin teku, da umurninSa kuma 
Yana tike sama domin kada la fadi 
a kan k.isa face da izninSa? Lalle ne 
Allah ga mulane hakiKa. Mai lau- 
sayi ne, Mai jin kai. 

66. Kuma Shi ne Wanda Ya raya 
ku, sa'an nan kuma Yana malar da 
ku, sa'an nan kuma Yana rayar da 
ku. Lalle mulum, haKiKa. mai kaTir- 
ci ne 

67. Ga kowace al'umma Mun 
sanya wurin yanka, su nc masu yin 
baiko garc Shi, saboda haka, kada 


*& B&J=^3&$ 
(1) Ya misalia AIGur'ani da rowan girgijc Kamaryadda rum kesaukadaga sama ya 
raya Rasa hakd Al£ur'*Lni \^kc sauka ya raya njkaia. 22.Suratul Ha]j 512 TT & >r* su yi maka jayayya a cikin aTamu- 
nn (hadaya). Kuma ka yi kira zuwa 
ga Ubangijinka, lallc kai> kana a 
kan shiriya madaidaiciya. 

68. Kuma idan sun yi maka jtda- 
li, sai ka ce, "Allah ne Mat! sani 
game da abin da kukc aikatawa. 

69. "Allah ne zai yi hukunci a 
Isakaninku, a Ranar ICiyama, a 
cikin abin da kuka kasance acikinsa 
kuna saba wa juna." 

7(1 Ashe, ba ka sani ba, lallc nc 
Allah Yana sanin abin da yake a 
cikin sama da Kasa? Lallc ne wan- 
can yana cikin Liltafi, lalle wancan 
ga Allah mai sauki ne. 

7/. Kuma SUOfl bautawa, baicin 
Allah, abin da (Allah) bai saukar da 
wani dalili ba game da shi. kuma 
abin da ba su da wani ilmi game da 
shi, kuma babu wani mar taimako 
ga azzalumai, 

72. Kuma idan ana karanta ayo- 
yinMu bayyanannu, a kansu. kana 
sanin abin (cyama a cikin fuskokin 
watfanda suka kafirta, suna kusa su 
yi danRa ga watfanda ke karaiun 
ayoyinMu a kansu. Ka ce, "Shin to, 
in gaya muku abin da yake mafi 
sharri daga wannan? (Ita ce) Wuta, 
Allah Ya yi alkawarinla ga wadan- 
da suka kafirta. Kuma makomarsu 
ta munana. 

73. "Ya ku mutane! An buga wa- 
ni rnisali sai ku saurara zuwa garc 
shi. Lalle ne wadanda kuke kira bai- 
cin Allah, ba za su halitta ituda ba, 
ka da sun taru gare shi. kuma 
idan (cuda ya Kwace musu wani abu. - _/. 


ty^y* £ $~> <*+* s$ ^ ^-^-* - 

tr,*4L 


22.Suratul Ha]j 513 XT a*- 18 ^ ba /a su kuButar da shi ba daga 
gare shi* Mai nema da wanda ake 
neman gare shi sun raunana/* 

74 Ba su Eaddarawa Allah hak- 
kinj*irmanSa ba. Lalle nc Allah, 
haRika. Mai fcarfi nc, Mabuwayi. 

7.5. Allah na /aBcn Manzanni 
daga mala'iku kuma daga muta- 
Oe t a> Lalle Allah, Mai ji nc, Mai 
gani. 

76. Yana sanin abin da kc gaba 
gare su da abin da ke bayansu, 
kuma zuwa ga Allah ake mayar da 
al'amura. 

77. Ya ku wadanda suka yi lma- 
ni ! Ku yi ruku'i, kuma ku yi sujada. 
kuma ku bauta wa Ubangijinku. 
kuma ku aikata allien, tsanv- 
maninku, ku sami babban rabo 

78. Kuma ku yi jihadi a cikin 
(aramarin) Allah, hakkin jihadm- 
Sa. Shi nc Ya zabc ku. alhali kuwa 
bai sanya wani Eunci* 2 * ba a kanku 
a cikin addini. Bisa Eudurccwar 
ubanku Ibrahim, shine ya yi muku 
suna Musulmi <3> daga gabanm 
haka Kuma a cikin wannan(Liltafi 
ya yi muku suna Musulmi), domin 
Manzo ya kasance mai shaida a 
(1) Allah na zaben Man/anni daga muianc da mala'iku kawai. Sabo da baka babu 
wani man/odajmsinaljannu ko wani jinsi, kuma ayarSuratul Ah?abra 40 la nfma zaficn 
nan ya fiait: daga Armabi Muhammadu* tsira da araincin Allah su labbaia a gare shi. Duk 
wanda ya yi da'awar Allah Ya ba shi wani hukumci a hayan Annabi \1uhammadu t ko da 
bai yi da awar annabci ba. lo, shi Dajjat nc. ba a bin sa 

(2) Babu kunci a cikin Musulumi. duk inda aka fudi tsanani kuma an fadi yadda 
sau£i 7*ii sdmu a kowane hali 

(3) Sharadin Musulunci ya /ama a kitn afcidar Ibrahim wanda ya yt wa wannan 
arumma suua da Musulmi tun a zamanmsa. kuma an amban wannan magana a cikin 
wannan Littafi, watau ANcuram, a cikin Surar Ba£ara aya ta 1 28, 23.Silratul Mu'minun 514 trojMftiijw ■ ;anku, ku kuma ku kasance masu 
shaida a kan mutanc. Saboda haka 
ku tsayar da salla kuma ku bayar 
da zakka, kuma ku amince da Al- 
lah, Shi ne Maji6ineinku. Saboda 
haka madalla da Shi Ya zama Maji- 
fiinci, madalla da Shi ya /ama Mai 
taimako. Tana karantar da hakikanin imani da ayyukan imani, Imani ba 
ya cika sai da aikL S^M\ Da slman Allah, Mai rahama, Mai fin kai. /.. Lalle ne, Muminai u) sun 
sami babban rabo. 

Z Watfandasukeacikm sallarsu 
masu tawali'u ne. 

3, Kuma wadandasuke* sudaga 
barin yasasshiyar magana, masu 
kau da kai ne. 

4. Kumawadandasukegazakka 
masu aikatawa ne. 

J. Kuma wadandasukegafarjo- 
jinsu masu isarewa ne. 

(11 Muminai su nc wacfanda sukeda sifotin da aku jeranta a cikin ayoym da ke biye 
daga la 2 ;uwa ga la 9, 23.Sfiratul MiTminun 515 irbj»p*i*« 6. Face a kan matan aurcnsu, ko 
kuwa abin da hannayen damansu 
suka mallaka, to, lalle su, ha wadan- 
da ake zargi ba ne. 

7. Saboda haka wanda ya nemi 
abin da ke bay an wancan, to. 
wadancan su ne masu (cetarewar 
haddi. 

8. K li m i wadanda suke* su ga 
amanoninsu da alkawarinsu masu 
tsarewa ne. 

9. Kurna da wadanda suke, su a 
kan sallolinsu suna tsarewa. 

W. Wadannan* su ne magada. 

//, Wadanda sukc gadon (AI- 
jannar) Firdausi,' 11 su a cikinta 
madawwama ne, 

/2 Kuma lallc ne, hafcTCa, Mun 
halilia muium daga warn tsanlsa 
daga laka. 

7J. Sa*an nan kuma Muka sanya 
shi, digon maniyyi a cikin matab- 
hata nalsaltsiya. 

14. Sa'an nan kuma Muka halit- 
la shi gudan jini, sa*an nan Muka 
halitta gudan jinin tsoka, sa'an nan 
Muka halitta tsokar ta zama Kasu- 
suwa, sa'an nan Muka tufatar da 
Kasusuwan da wani nama, sa'an 

nan kuma Muka Kaea sin wata 

«■* 

halilta dabam. Saboda haka albar- 
kun Allah sun bayyana. Shine Mall 
kyaun masu halttiawa. 

/5. Sa'an nan kuma ku, bayan 
wannan. lallc ne masu muluwa ne. 


+ * r 


$o>k^^V^-& ©gsV* ^ *4 ***** *Z±**rf> ®5jj£3Sfts$&5 V (1) Asalin lirdausi fadama nui mwa da it iicc dj m'imti. Aljnnnar firdausi ila cc mafi 
claukakar Aljanna. 23.Silratul Mu'minun 51* tr6«.>iii>- 16. Sa'an nan kuma. lalle ne ku. 
a Kanar Kiyama, /a a tayar da ku. 

/7, Kuma lallc ne, hatfiEa, Mun 
halitia, a samanku, hanyoyi bak- 
wai, kuma ha Mu kasance. daga 
barin halitlar, Masu shagala ba. 

IS. Muka saukar da ruwa daga 
sama bisa gwargwado, sa'an nan 
Muka zaunar da shi a cikin fcasa, 
alhali, lalle ne Mu. a kan tafiyar da 
shi, Masu iyawa ne. 

19 Sai Muka Kaga muku game 
da shi (ruwan) T gonaki daga dabmai 
da inabobi, kuna da, a cikinsu, 
'ya'yan itacen marmari masu yawa. 
kuma daga gare su kukc ci. 

20. Da wala itaciya, (1) tana fila 
daga dutsin Samara, tana isira da 
man shafawa* da man miya domin 
masu ci. 

21. Kuma lalle ne, kuna da abin 
lura a cikin dabbobin nnmomi, 
Muna shayar da ku daga abin da 
yake a cikinsu. kuma kuna da a 
cikinsu, abubuwan amfani**' masu 
yawa, kuma daga gare su kuke el 

22. Kumaakansudaakanjirgin 
ruwa akc cfaukar ku. 

23. Kuma lallc nc, haJcrKa, Mun 
aika Nuliu zuwa ga mutanensa, sai 


»**-** £$&$&& 


J- 

.**? 


(1) ItSciyai Zailum. Itaceiiaciyarfackoda taisira a kan Kasa a bayan Dufana, tana 
rayuwa mai dogon lokaci; an cc tana rayuwa kamar shckara duhu hudu. Ana cm 
yaVinu, ana man shafawa da su. kuma ana yin miya da su + Asalin sibg, rim domin tana 
rina lomar Luwix Dutscn Slna'a mai albarka, tfur. shi ne dulse mat itacc a kans-i 

{2) Sufi da gashi domin lufafi da kavan daki T fcasusuwa da fitu da kufaUt durum yin 
jbubuwan umtani. 23.SQr.Uul Mu'minun 517 rr^pi jr * ya ce, ,L Ya mulancna! Ku baula wa 
Allah. Ba ku da want abin bautawa 
waninSa. Shin, lo, ba za ku yi taka- 
wa ba? 1 ' 

24 Sai mashawarla wacfanda 
suka kaflrla daga mutanensa, suka 
ce, "Wannan ba kowa ba ne, face 
mulum misalinku, yana nufin ya 
daukaka a kanku. Da Allah Ya so, 
lallc nc da Ya saukar da mala'iku. 
Ba mu ji (koine) ba, game da wan- 
nan, a cikin ubanninmu na farko. 

25. "Shi bai /amo kowa ba. face 
warn namiji nc, a garc shi akwai 
hauka, sai ku yi jinkiri da shi har 
wani 16kaci- ,> 

26. Ya cc, u Ya UbangijTna! Ka 
taimake ni saboda sun Karyata Qi." 

27. Sai Muka yi wahayi ZUWa 
gare shi. lt Ka sana'anta jirgin bisa 
ga idunMu, da wahayinMu. To, 
idan umuminMu ya je, kurna tanda 
ta Bufiftuga da ruwa, to, ka shigar a 
cikinta daga kome, ma aura hiyu, 
da iyalanka, sai wanda Magana la 
gabala a kansa, daga gare su. kuma 
kada ka roRe Ni (saboda wani) a 
cikin wacfanda suka yi zalunci, lallc 
ne su wadanda akc nuisarwa nc 

28. "Sa'an nan idan ka daidaitu, 
kai da wacfanda kc larc da kai a kan 
jirgin, sai ka ce, "Godiya ta tabbala 
ga Allah, Wanda Ya tsirar da mu 
daga mutane azzalumaj.' 

^ 20. "Kurna ka ce, 'Ya Ubangi- 
jina! Ka saukar da ru.saukarwamai 
albarka. Kuma Kai ne Mall alherin 
masu saukarwa." ® ®^5^jifc£&S4& 23.Silratul Mu'minun 518 tr6«.>iii>- 30 Lalle ne a cikin wancan 
akwai ayoyi. ko da yake Mun ka- 
sance, ha£iEa, Masu jarrabawa. 

31 Sa'an nan kuma Muka Jcaga 
wani Rami, na watfansu dabam. 
daga bayansiL 

32. Sai Muka aika a cikinsu, 
Manzo daga pare su. "Ku baula wa 
Allah, Ba ku da wani abin bautawa, 
sai Shi, Shin to. ba za ku vi tafcawa 
ba?" 

33. Mashawarta daga muta- 
nensa, wadanda suka kallrla kuma 
suka Karyata game da hacfuwa da 
Lahira, kuma Muka nrimlar da su 
a cikin rayuwar duniya, suka cc. 
"Wannan ba kowa ba, lace wani 
mutum ne kamarku, yana ci daga 
abin da kuke cTdaga gare shi, kuma 
yana sha daga abin da kuke sha. 

34. "Kuma lalle ne idan kun yi 
tfa'a ga mutum misalinku. lalle ne, a 
lokacin nan, haftiGa. ku masu hasa- 
ra nc, 

35. "Shin, yana yi muku 
wa'adin (ccwa) lalle ku, idan kun 
mutu kuma kuka kasance turbaya 
da Kasusuwa, lalle nc ku, wadanda 
ake fitarwa nc? 

36. "Faufau faulau ga abin da 
ake yi muku wa'adi da shi. 

37. "Rayuwa ba la zama ba face 
rayuwarmu la duniya. muna mulu- 
wa kuma muna rayuwa* U) kuma ba 
mu zama wadanda ake layarwa ba. §j&^^&&A 'T-*? P &1&&?A&IS&? 


e **^ * » i (I) Muna mutuwii kuma muna rayuwa da haihuwur rfiya da 'yfylk A hayan wannan 
babu wata rayuwa la wata Lahira. 23.Silratul Mu'minun 519 ITbjvph** 38. "Bai /ama kowa ba lace na- 
miji, ya EirKira Karya ga Allah, 
kuma ba mu zama, saboda shi, 
masu imani ba." 

39. Ya ce, "Ya UbangijTna! Ka 
laimakc ni saboda sun fcaryata ni/* 

40. Ya cc, '*Daga abu kadan, 
lalle nc za su wayi gari suna masu 
nadama/' 

4L Sai tsawa ta kama su da gas- 
kiya t sai Muka sanya su tunkubu 
Saboda haka nisa ya tabbaia ga 
mutane azzalumai! 

42. Sa'an kuma Muka Kaga ha- 
littar wasu Karnom dabam daga 
bayansu, 

43. Wata al'umma ba ta gabalar 
ajalinla, kuma ba za su jinkiria ba. 

44. Sa'an nan kuma Muka aika 
da ManzanninMu jere, a ko da 
yaushe Manzon walaal'umma yajc 
mata, sai su Karyala shi* saboda 
haka Muka biyar da sashensu ga 
sashc, kuma Muka sanya su laba- 
run hTra. To, nisa ya tabbata ga 
mutane (wadanda) ba suyin imani! 

4$* Sa'an nan kuma Muka aika 
Musa da dan'uwansa, Haruna, 
game da ayoyinMu da dahli bay- 
yanannc 

46. Zuwa ga Fir'auna da majali- 
sarsa, sai suka kangara, alhali sun 
kasancc mutane ne marinjaya. 

47. Sai suka ec, "Shin, za mu yi 
Imani saboda wasu mutane biyu 
misalinmu, alhali kuwa mutanensu. 
a gare mu, masu bauta ne M 


*&0$3S£3l&!&gaz$ 
&M?&MZ<& ,* *' i fi^&id^SSSf&^^ toM 


23.Silratul Mu'minun 520 tra>->iij>- 4H. Sai suka Karyata su saboda 
haka suka kasance halakakku. 

49. Kuma lalle nc\ haKika. Mun 
bai wa Musa littafi tsammaninsu/ 1 * 
za su shiryu. 

50. Kuma Mun sanya 'Dan Ma- 
ryama, shi da uwarsa wala aya. w 
Kuma Muka tattara su zuwa ga 
wani Isauni ma^abucin natsuwa da 
maremun. 

51. Yaku Manzanni! Kucidaga 
abubuwa masu dadi. (J) kuma ku 
aikala aikin Ewarai. Lallc Ni, ga 
abin da kukc aikalawa, Masani ne. 

52. Kuma lalle ne wannan al'um- 
marku ce, aKumma guda. kuma Ni, 
Ubangijinku ne, sai ku bi Ni da 
ta£awa. (4 \ 

53. Sai (aTummar) suka yan- 
yankc al amarinsu a tsakaninsu 
guntu-guntu/ 5) kowacc Gungiya 
suna masu farin ciki da abin da yake 
a garc su. 

54. To, ka bar su a cikin 6atar.su 
har a wani lokaci. AfrgOcyP 

*■& ' i** 


®5AahS3 9cted^£ft)^jS (1) Bam Isra'ila na yanzuidan sun tuna cewa AHtufam ba shine farkun hllafiusama 
ba, an bai wa Miiai wani littfti, su kuma nm3 alfabari da shi. 

(2) Avar ?sa da uwarsa ita cc an harfe shi bahu uba, Kuma a lokacm nan Yahudu 
suka so Sai ku. zamanin nan ya kashe shi, sat uwan*a ta gudu da shi /uwa Bailil MaEaddas, 
ko DimashGa. ko FalasdTnu. inda suka zaut*a shekara gonia sha biyar har sarkm nan >a 
tnutu, 

(3) Allah Ya umurci ManzanmnSa da cm halat. sa an nan su aikata aiktn fiwaiai. 
Haka kuma Ya umurci Muminai. Saboda haka kar6araiki na fiwarai an tsayar da shi nca 
kan cin halai. 

(4) TaEawa, ita cc hauia wa Allah da abin da Ya yi umurni a hauta Masa. a kan 
harshen AnnabinSa na zamaninsa. Yan/u bahu laEawa sai a ciktn Musutunci kawai 

(5) Kowa ya kama hanyarsa, aKummar Musulmi u ?ama Eungiypyi dabam-dabam. 
kuwantnsu yani farin ciki da abin da kc gare shi. yana £amn shi nc mafillci 23.SHratul Mu'minun 521 tro«->iij>- 55. Shin, suna zalon ccwa abin 
da Muke laimakon su da shi daga 
dukiya da diya. 

56. Muna yi musu gaggawa nc a 
cikin alherori? 

57. Lallene, wacfanda suke masu 
sauna sabo da Isoron Ubangijinsu, 

58. Da wadanda suke-jjame da 
ayoyin Ubangijinsu .suna imani, 

59. Da wadanda suke game da 
Ubangijinsu ha su yin shirki. 

60. Da wacfanda ke bayar da 
abin da suka bayar, alhali kuwa 
/ukatansu suna tsorace domin suna 
komawa zuwa ga Ubangijinsu, 

61. Watfancan suna gaggawar 
tscre a cikin ayyukan alheri, alhali 
kuwa suna masu tserewa zuwa gare 
su (ayyukan alhen). 

62. Kuma ba Mu kallafo wa rai 
face abin iyawarsa, kuma a wurin- 
Mu akwai wani littafi wanda yake 
maganada gaskiya. kuma su ba a 
zaluntarsu. 

63. A'a, zukalansu suna cikin 
jahilci daga wannan (magana). 
kuma suna da watfansu ayyuka, 
baicin wancan. su a gare su, masu 
aikatawa nc. 

64. Har idan Mun kama 
mani'imtansu da azaba, sai ga su 
suna hargowa. 

65. Kada ku yi hargowa a yau, 
lalle nc ku, daga gare Mu ba a 
taimakon ku. 

66. Lallcnc. ayoyiNasun kasan- 
cc ana karalun su a kanku, sai kuka 

&h&®& f&&&&&3t* 23.Sfiratul MiTminun 522 tra>.ftiij>- kasancc, a kan dugaduganku. kuna 
komawa baya. 

67. Kuna masu girman kai gare 
shi (Annabi) T da hira kuna alfasha. 

68. Shin fa, ba su yi la'ammalin 
maganar (Allcur'ani) ba, ko abin da 
bai je wa ubanninsu na farko ba ne 
ya je musu? 

69. K6 ba su san Manzonsu ba 
ne. domin haka sukc masu*musu a 
gare shi? 

70. Ko suna cewa, "Akwai hau- 
ka gare shi?" A'a, ya zo musu da 
gaskiya, alhali kuwa mafi yawOHSU, 
ga gaskiya, masu Ri ne* 

7L Kuma da gaskiya (Al- 
Kur'ani) ya bi son zuciyoyinsu, ha- 
Rltia, da sammai da Rasa da wanda 
yake a cikinsu sun 6aci. A'a, Mun 
tafo musu da ambaton (n (darajar) 
su. sa'an nan su daga barin amba- 
tonsu masu bijirewa ne. 

72. K6 kana lambayar su wani 
haraji nc (a kan iyar da Manzanci a 
gare su)? To, harajin Uhangijinka 
ne mafi alheri, kuma Shi ne Mafi 
alhcrin masu ciyarwa. 

73. Kuma lalle ne. kai, haEiKu, 
kana kiran su zuwa ga hanya 
madaidaiciya. 

74. Kuma lalle wadanda ba su yi 
imani da Lahira ba masu karka- 
cewa daga hanya nc. r ^* 
r *> -- '■\v-.',"i.-^--l'-M-Al-. 


&ft^m&$&$ $&$ ® j$£&e$J>$B 2^5 - A-fr-fct- iKrtsn. ^tpu & 


(I) Zikiri a nan. shi ne AlEui'ani wanda ya to wa Larabawa. ko Kuraishawa da 
abubuwa na daukakarsu, da ambaion sunansu. da shiryar da su, da gabatat da su a kan 
sautan kabilu. Amma duk da haka suna bijirewa daga yarc shi. 23.Siiratul Mu'minun 523 trajMAUj*- 7.5, Kuma da Mun ji tausayinsu, 
kuma Muka kuranyc musu abm da 
yakc tare da su na cuta, lalle ne da 
sun yi zurfi a cikin 6atarsu, suna 
dimuwa. 

76. Kuma lalle ne, haCTCa, Muna 
kama su da azaba, n> sai dai ba su 
saukar da kai ba ga Ubangijinsu, 
kuma ba su yin lawali'u. 

77. Haridan Munbude, akansu. 
wata Rofa mai azaba mai tsananL 
sai ga su a cikinta suna masu 
mugi, <2> 

78. Kuma Shine Wanda Yafcaga 
haliiiar ji da gani da zukata domin- 
ku. Kadati Kwarai kuke godcwa. 

79. Kuma ShT ne Ya halitla ku a 
akin Rasa, kuma zuwa gare Shi ake 
tayar da ku, 

SO. Kuma ShT ne Wanda Yake 
rayarwa. kuma Yana matarwa, 
kuma a gare Shi nesa&awardareda 
yini lake. Shin. to, ba ii\ ku ban- 
kalta ba? 

HI. A*a, sun fadi misalin abin da 
na farko suka fada. 

82. Suka ce, "Shin, idan mun 
mulu kuma muka kasance lur6aya 
da Kasusuwa. shin, lalle nc mu. 
hatfika wadanda akc layarwa nc? 

83. "Lalle ne. halcTlca, an yimana 
wa'adi, mu da ubanninmu ga wan- 
nan a gabani. Wannan abu bai 
zama kome ba, face latsuniyoyin na 
farko." ^Ji^fpcj^y §ycz&j&$M 


>/- © &£&*kd0& bi i£Mj& 


' X: i. WCdSftWJ?&5lx£«6J!jS y^i^J isJ 


(1) A/abar duniya kamar yuima da ciwo da lalauci da nishin kwanctyar hankali, 

(2) Mugt. shi nc kasa yin magana saboda dehe uammani dapa s-amun kowane alhcri 
A.salin kalmar daga Fulatanci lake. 23.Siiratul Mu'minun 52-1 tro>->iii>- 84. Ka cc, "Wane ne da mulkin 
Easa da wanda ke a cikmla, idan 
kun kasance kuna sani?" 

ftl Za su ce, "Ta Allah ce." Ka 
ce, "Shin, to, ba za ku yi tunani 
ha?" 

86. Ka cc, "Wane ne Ubangijin 
sammai bakwai kuma Ubangijin 
Al'arshi mai girma?" 

87. Zasuce, "NaAllahner Ka 
ce, **Shin, to. ba za ku bi Shi da 
lafiawa ba?" 

88. Kace, "Wane nega hannun- 
sa mallakar kowane abu take, alhali 
kuwa shi vana tsarewar wani. kuma 
ba a tsare kowa daga gare shi, idan 
kun kasance kuna sani?" 

89. Za su cc, "Ga Allah yake." 
Ka cc, l4 TOi yaya ake sihirce ku?" 

90. A*a, Mun zo musu da gas- 
kiya, kuma lallc nc su, hafcika, 
makarvata ne. 

91. Allah bai riRi wani abin hai- 
huwa ba, kuma babu wani abin 
bautawa tare da Shi. Idan haka ne, 
(akwai abin bautawa tare da Shi), 
lalle ne. da kowane abin bautawar 
ya tafi da abin da ya halitta, kuma 
lallc nc, da wadansu sun rinjaya a 
kan watfansu. Tsarki ya labbata ga 
Allah, daga abin da sukc silTan- 
lawa. 

92. Masanin 6dyc da bayyane. 
Sa'an nan Ya daukaka daga barin 
abin da sukc yi na shirka. 

93. Ka cc. "Ya UbangijTna! Ko 
dai Ka nuna mini abin da ake yi 
musu wa'adi da shi. 


^)fXj^S^a^pSfiS^ /.<**" JZ ~* c < \i< 

t&^bl^&&»*tfS£ ©ojitAU^Uiyjji 23.Silratul Mu'minun 525 irbjvpij** 94. "Ya UbangijTna, to n kada Ka 
sanya ni a cikin mutane azzalumar" 

95. Kuma lallc nc Mu, haKTfia, 
masu iyawa nc a kan Mu nuna 
maka abin da Muke yi musu wa'adi 
da shi. 

96. Ka tunkude cuta da wadda 

lake ita ce mafi kvau, Mu ne Mafi 

if 

sani game da abin da suke siffan- 
tawa. 

97. Ka cc t "Ya Ubangijina, ina 
neman tsari da Kai daga fizge- 
fizgen shaidanu. 

98. "Kuma ina neman isari da 
Kai. ya Ubangijina ! Domin kada su 
haIarioni"\" 

99. Har idan mutuwa la jc wa 

dayansu, sai yace v t4 Ya Ubangijina* 
Ku mayar da ni (duniya). 

100. 'Tsammuninainaikataaiki 
na (cwarai cikin abin da na bari." 
Kayya! Lallc nc ita kalmace.shi ne 
mafatfinla, alhali kuwa a baya garc 
su akwai warn shamaki har ranarda 
^a a tayar da su. 

tOL Sa'an nan idan an yi busa a 
cikin £aho, to, babu dangantakoki 
a tsakaninsu a ranar nan, kuma ba 
/a su tambayi junansu ba. 

102. To, wadanda sikelinsu ya yi 
nauyi, to, wadannan su ne masu 
babban rabo 

103* Kuma wadanda sikelinsu 
ya yi sauici, to, wadannan ne wa- 
danda suka yi hasarar rayukansu 


'■■feVasft *n*** ■s ** A\ &* * J* 


w**« ^^^ll^H^ii «*-*** 


-.'' ./-"-^(-nt-jr !|"- ' ** ■*-i-- 


6 


(!) Jim neman Isari da Kai, ya Ubangi|ina^ Kada shaiJanu su hsilarto n; 3 cikin 
( i]\imurana duka. domm b& su halarla, face da gharri. 23.SAratuI Mu'minun 516 tro>i>iij>- suna madawwama a cikin Jahan- 

nama. 

104. Fuskokinsu suna balbalar 
wula. kuma su a cikinla masu 
yagaggun leB6a daga haicora nc. 

105. "Shin, ayoyiNa ba su ka- 
sance ana karanta su a kanku ba, sai 
kuka kasancc game da su kuna 
Raryalawa?" 

106. Suka cc, "Ya Ubangijinmu. 
shaJcawarmu lc la rinjaya a kanmu. 
kuma mun kasance mulane 5aiatlu. 

107. "YaUbangijinmu!Ka filar 
da mu daga garc la, sa*an nan idan 
mun koma, lo, lalle ne, mu nc masu 
/alunci." 

108. Ya ce, "KU lafi (da wula- 
kanci) a cikinta, Kada ku yi Mini 
magana/' 

109. La lie nc wacfansu Eungiyoyi 
daga bayiNa sun kasance suna 
CCWa, "Ya Ubangijinmu! Mun yi 
Tmani, sai Ka gafaria mana, kuma 
Ka yi mana rahama, kuma Kai ne 
Mali alherin masu tausayi." 

I/O. Sai kuka riEc su leburori 
bar suka manlar da ku ambatoNa, 
kuma kun kasance, daga gare su 
kuke yin dariya, 

111. Lalle ncNi, Ina saka musu. 
a yau, saboda abin da suka yi wa 
halcun. Domin lalle ne, su, su ne 
masu samun babban rabo, 

112. Yace, "Nawa kukazauna a 
cikin tcasa na fcidayar shekaru?" 

113. Sukace/'Mun zaunaa yini 
daya ko rabin yini, sai ka tambayi 
masu Eidayawa." >^mVi « ©,£$£ 


r © 


®^%M^^^s 23.Siiratul Mu'minun 527 tr6w>iii>- 114. Ya ce. "Ba ku zauna ba face 
kacfan, da dai kun kasance kuna 
sani. 

115. "Shin, to, kunyizatoncewa 
Mun halitla ku ne da wasa, kuma 
lallc ku, zuwa gare Mu, ba za ku 
komo ba?" 

116. Allah, Mamallaki, Gas- 
kiya, Ya daukaka. Babu abin bau- 
tawa, face Shi. ShT ne Ubangijin 
Al'arshL mai daraja, 

117 Kuma wanda ya kira, tare 
da Allah, wadansu abubuwan bau- 
tfiwa na dabam, ba yana da wani 
dalTli game da shT (kiran) ba, to, 
hisabinsa yana wurin Ubangijinsa 
kawai. Lalle ne, kafirai ba su cin 
nasara. 

118. Kuma ka ce, "Ya Ubangi- 
jina! Ka yi gafara. Ka yi rahama, 
kuma Kai ne Mafi alherin masu 
rahama," 


@c^K$S **"'-7 **i ***** *'i^ i^^ff ®hS* 
Tana karantar da hukunce-hukuncen zaman jama'a da ladub* 
bansu. 

Da sunan Allah, Mai rahama. Mai iin kai. I. (Wannan) sura ce, Mun sau- 
kar da ita, kuma Mun wajabta la. &8*$BX!£&$k •p*lr* 24.SuratutNur 528 T t jj* b^ kuma Mun saukar da ayoyi bayya- 
nannu a cikinla. domm ku zan 
tunawa. 2. Mazinaciya da mazinaci. w> to, ku yi bulala ga kowane daya 
daga gare su, bulala (fan. Kuma 
kada tausayi ya kama ku game da 
su a cikin addinin Allah, idan kun 
kasancc kuna yin imani da Allah da 
Ranar Lahira. Kuma warn yankin 
jama'a daga muminai, su halarci 
azabarsu. 

i. Mazinaci bayaaure m face da 
mazinaciya ko mushirika. kuma 
mazinaciya babu mai aurenla (ace 
mazinaci ko mushiriki, Kuma an 
haramla wannan a kan muminai. 

4, Kuma wadanda ke jifar a) 
mata. masu kamun kai. sa'an nan 
kuma ba su jc da shaidu hucfu ba, 
lo, ku yi musti bulala, bulala tama- 
nin, kuma kada ku karbi wata shai- 
da tasu, har abada, Wadancan su 
ne fasifcai. 

5, Face wadandasukatuba daga 
bayan wannan, kuma suka gyaru, 
to lalle ne Allah Mai gafara ne, Mai 
jin kai* 

6, Kuma wadanda ke jifar ma- 
tan ,4> aurensu, kuma wadansu shai- 
du ba su kasance a gare su ba. face ^ J^ js£U s^Z 
(1) Hukunuin wadanda ba &u yi aure ha ne, amma wadanda suka yi an re, hukuncinsu 
a iclc su h;ii $u mulu, bayan shaiutfda sun uka, kamai yadda yakc #a sunna, Kuma 
wannan Ra hakkin 'ya'ya nc, amma bayi, hukuncinsu bulala hamsin kawai. 

(2) Aurcn mazinaci ko mazinaaya makaruhi nc ga wanda ba hakanan yakc ba. dormn 
tsaron mulunci da korc luhuma 

(3) lladdm Itazafi bulala tamanin ga da, ko arba'in ga bawa idan ya yi Eazafi ga da. 
|4) Hukuncin ransiuwar li am da yadda akc yin ta. 24.SuratutNur 529 T £ JjS h ijj* dai kansu, to, shaidar duyansu, 
shaida hudu ce da Allah. 'Lallc shi, 
haicitca. yana daga magasganta\ 

7. Kuma na biyar ccwa Xa'anar 
Allah ta tabbata a kansa, idan ya 
kasanee daga maKaryata/ 

H. Kuma yana lunkude mata 
azaba ta yi shaida, shaida hudu da 
Allah. 'Lalle shl, haRiRa, yana daga 
maEaryata/ 

9. Kuma ta biyar ccwa ihishin 
Allah ya tabbala a kanta idan ya 
kasanee daga magasganta.' 

10. Kuma ba domin falalar Al- 
lah ba a kanku, da rahamarSa, 
kuma cewa Allah Mai kar&ar tuba 
nc, Mai hikima! 

//. Lallc nc, watfanda rn sukazo 
da kiren karya wadansu jama'a ne z rt Z\ -x5« 5S^y/4^# © ^^'^JO^^tf o^d lli£§ 


^ 
r 


Vjk£^*fWi&M (I) FarkoHadisil Itk nc wanda wadansu suka jefi A'ixha. Ummul Mumm7nadu?ina 
acikima, Allah Ya harrantarda tla. Bai zama sharri ba ga Musulmi. sai dai ya ?ama alhcn 
domin ya /ania sanadi im SftDifl hukunee-hukunce niasu yawa. na zaman jama'a da kuma 
daraj&i mutanen da abin ya shafa> 

Yadda fr&sar lake, sin ue yadda A"ishalu. uwai rnilminai ta lada, ta cc* "Na kasanee 
tare da Annabi, tsTra da smincin Allah su iabhata a gare shL a cikm warn yafii, a bayan an 
saukar da HijabL watau kullc Sai ya £are daga yaftin ya koma. ya yi kusa da Martina, sai 
ya yi umurni da lashi ga Cafiya a warn daie. sai m kuma na tafi na Rare &ha'anma, na 
fuskama zuwa ga wunn raEumata. sai na ga ahm wuyana ya yankc, sai na koma, na neme 

$hl kuma su masu kula da m <;;ikij tfai-ki iLr'bu^i siik.i .i/.i a kan raKlima SUfiS Ail.-. t09 

ciki, alhali mata sun kasanee sau££(Ea* domin ba su cin komc sai kadan na abinci. 

"Na sami abin wuyana na komo a bayan sun tall* Sai na /a una a masaukina wanda na 
kasanee a ctkt. Kuma na yi /alon muianen /a su :asa m su komo zuwa garc n> Sai na ji 
barci, na yi barcin. Shi kuma Salwanu ya yi rurumi daga bayan ayarin yaBi, ya fua da 
$aurandarc. saiya wayiganaindanakc Saiy^gdduhunmutummaibarci.saiyagancnia 
lokacin da ya gan ni. da ma ya kasanee yana gam na a gabanin kuilc, sat na Tarka da jin 
suitinsa na isttrja'L 

"A lokacin da ya ganc Of. sai na rule tuakaia da mayafina. Wallahi bai y) nuni 
magana ba da kalma, ni kuma ban ji ko kalma ba daga garc slu, sai dai istirja'insa a 
lokacin da ya gurfanar da raEumarsa. ya take Eafarta U gaba ni kuma na hau. ya shi^a 
yanajanraJcumarda ni har muka jsaga uwar yafcin* a bayan sunsauka^acikm/afin rana. 
Daga nan wanda ya halaka ya halaka, wanda ya ftbinci girman abm f slii nc Abdullahi hn 
l.'bayyin bn Satul * Buhan da Musiiitiu sun ruwaito sin. 24.SuratutNur 530 T I jj* b^ daga gare ku, kada ku yi zatonsa 
sharri ne a gare ku. A T a, alheri ne 
gare ku. Kowane mulum daga gare 
su na da sakamakon abin da ya 
sana'anta na zunubi, kuma wanda 
ya jiSinei girmansa daga garc su, 
yana da azaha mai girma. 

12. Don mc a lokacin da kuka ji 
shi, muminai ma/a da muminai 
mala ba su yi zaton alheri game da 
kansu ba, kuma su <x\ "Wannan 
Kircn Earya ne bayyananne?" 

/_i Don mc ba su zo da shaidu 
hudu a kansa ba? To, idan ba su 
kawo shaidun nan ba, to, wadan- 
nan, a wurin Allah, su ne maftar- 
yata* 

14. Kuma ba domin falalar Al- 
lah ba a kanku da rahamarSa, a 
cikin duniya da Lahira. Lalle ne, da 
azaha mai girma ta shafe ku a cikin 
abin da kuka kutsa da magana a 
cikinsa. 

15. A lokacin da kuke mara- 
barsa da harsunanku kuma kuna 
cewa da bakunanku abin da ba ku 
da warn ilmi game da shi, kuma 
kuna zalon sa mai saufu, alhali 
kuwa. shi a wurin Allah, babba ne. 

16. Kuma don mc a lokacin da 
kuka ji shi, ba ku cc ba, "Ba ya 
yiwuwa a gare mu, mu yi magana a 
game da wannan. Tsarki ya tabbata 
a gare Ka, wannan Kircn Jcarya ne 
mai girma"? 

17. Allah Yana yi muku wa'azi, 
kada ku koma ga irinsa, har ahada, 
idan kun kasanee muminai t»* 
*lr S'i^ m 

a i^l J !j«P^tt 


24.SuratutNur 531 T t j>h ijj* 18. Kuma Allah Yana bayyana 
muku ayoyinSa, kuma Allah Masa- 
ni ne, Mai hikirria, 

19. Lallc ne watfanda ke son al- 
fasha ta waisu ga wadanda suka yi 
imani, suna da a/aba mai racfadi, a 
cikin duniya da Lahira. Kuma Al- 
lah, Shi ne Ya sani, alhali kuwa, ku 
ha ku >ani ba. 

2(K Kuma ba domin falalar Al- 
lah ba a kanku da rahamarSa... 
Kuma lallene Allah Mai lausayi ne, 
Mai jin fcai! 

2L Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni. kada ku bi hanyoyin Shaidan. 
Kuma wanda kc bin hanyoyin Shai- 
cfan, to, lallc ne shi. yana umurni da 
yin alfasha da abin da ba a sani ba. 
kuma ba domin falalar Allah ba a 
kanku da rahamarSa, babu wani 
mutum daga garc ku da zaj Isar- 
kaka har abada, kuma amma Allah 
Yana tsarkake wanda Yake so, 
kuma Allah Mai ji ne, Masani. 

22. Kuma kada u> ma'abuta ia- 
lala daga garc ku da mawadata su 
rantsc ga rashin su bayar da alheri 
ga ma'abuta zumunta da miskinai 
da muhajirai, a cikin hanyar Allah. 
Kuma su yafc, kuma su kau da kai. •fe^££$&$tfJ»g& ~r 9 

9 ~0&« \\l -t 


', tsA •jj^ \g-^4jy$j £\U3 (I) Mai yinalhfri domin Allah kada ya yynkc shi daga wanda yakeyi waalhcnn nan, 
sahdda ya yi masa want lain, da ya share -shi ga mutuncinsj ko ddkiyarsa Sat ya yafe, ya 
kaudakai, yaci gaba da alhcrinsa domin Alloh, kamar yadda Misuhu. wanda yake a cikin 
dangin Ahubakar As-SiddiEya shiga acikin Hadisil Iflcalhalt kuwa Abubakai kcciyarda 
shi saboda slu miskim ne da /umunta kuma a tsakaninsu. sai Ablihakar ya gafarta masa. 
kuma ya ci gaba da ba shi abin da yake bi shi. Haka sauran wadanda suka fada a cikin 
wannan masifa. an yalc musu a bayan an yi musu haddin fcazafi, sai dai wanda ya cfauki 
mai girmansa, waiau Ibn Ubayyii, shi kam ha a yi masa haddi ba domin Allah Ya yi raasa 
alkawann a?aba mat l&anaiu a Lahira Walau Musulmi akc yi wa haddi domin ya 24.SuratutNur 532 T t jj* hr Shin, ba ku son Allah Ya gafarla 
muku, alhali Allah Mai gafara nc. 
Mai jin (cai? 

23. Lalle ne wadannan da suke 
jifar mala masu kamun kai gafilai M } 
muminai, an la'ane su, a cikin du- 
mya da Lahira, kuma sunn da azaba 
mai girma. 

24. A ranar da harsunansu. da 
hannaycnsu, da Eafafunsu, suke 
bayar da shaida a kansu, game da 
abin da suka kasancc suna aika- 
tawa. 

25. A ranar da Allah Yakc ciksi 
musu sakamakonsu tabbataccc, 
kuma suna sanin (ccwa) lallc Allah. 
Shi nc Gaskiya bayyananna. 

26. Miyagun mala domin miya- 
gun 12 * maza suke, kuma miyagun 
ma/a domin miyagun mata sukc, 
kuma tsarkakan mata domin tsar- 
kakan maza suke, kuma tsarkakan 
maza domin Isarkakan mala sukc. 
Wadancan su ne wadanda ake 
barraniawa daga abin da (masu 
Kazafi) sukc facfa, kuma suna da 
gafara da ar/iki na karimci. 

27. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Kada ku shiga gidajc wadan- 
da ba gidajenku ba, sai kun sami 
izni, kuma kun yi sallama m a kan 
ma*abutansu. Wannan ne mall al- 
heri gare ku, tsammaninku. za ku 
tuna. 


* - f, lAJ* 


%^3$&>&u£i& ?*i. 

(I) Gafila, ita cc wadda ba ta jariabi koine ba saboda Eurueciya. 

(2} Haka miyagun kalmoim ba su daeSwa saj daga mugun muium. Kuma kalmnmm 
Icwarar ba su fhowa saj daga mutanen Ewarai. 

(.1) Hukuncin shiga gidaje da ncman l/ni da sallama 2-J.Suratut Nur 533 T i j j* ijj- 2tf. To, idan ba ku sami kowa a 
cikinsu ba, !o. kada ku shige siu sai 
an yi muku izni. Kuma idan an ce 
muku, "Ku koma." Sai ku koma. 
shi ne mafi tsarkaka a garc ku. 
Kuma Allah game da abin da kukc 
aikalawa. Masani ne. 

29. Babu laifi a kanku, ga ku 
shiga gidaje wadanda ba /aunannu 
ba. a cikinsu akwai wadansu kaya 
naku. Kuma Allah Yana sanin abin 
da kuke nunawa. da abin da kuke 
noyewa. 

SO. Ka ce wa muminai maza su 
runise daga ganinsu, kuma su Isarc 
farjojinsu.' 1 ' Wannan shi ne mafi 
isarki a garc su. Lalle ne. Allah, 
Mai (ndiddigewa ne ga abin da 
suke sana'antaWa. 

31. Kuma ka ce wa muminai 
mata su runise daga gannansu, 
kuma su Isarc farjojinsu. kuma 
kada su bayyana Kawarsu face abin 
da ya bayyana daga garc ta, kuma 
su doka da mayal'ansu a kan wuyan 
rigunansu, kuma kada su nuna ka- 
warsu face ga mazansu ko uban- 
ninsu. ko ubannin mazansu, ko 
diyansu. ko d'iyan mazansu, ko 'ya- 
n'uwansu, ko d'iyan 'yan'uwansu 
mata. ko maian' 2 ' (cungiyarsu. ko 
abin da hannayensu na dama suka 


§%S^)^b$j%l&£ 


©s^a^ 

'^±4*£Z4h$ (1) Hukuncin l$arc idanu da rule al'aura ga ma/it da mala. 

(2) Matansu. watau mata Musulmt handa mala kaHrai. ba >a halatta ga mace kafira 
ta gaalaurar mace Musulma. Mabi>asuia:nia$u ncman bukata ga mala watau miskittai, 
tsofaffi daga maza. Al'aurar mace, tfiya a cikin salla ko a tare da wani namiji ajnabL to, 
dukan jtkinta nc sai fuska da tafuna, haka kuma a akin salla. Amma a lare da mace 
Musulma tsakanin cibiya da guiwayi. shi ne aKaura. kuma tare da muharraminla, dukan 
abin da ba sasanni ba Baiwa kaniar namiji lake, araurarsu abin da ke isakanm cibiya da 
guiwft. 24.Suratut Nur 53-i T £ jj* ijj- mallaka. ko mabiya wasun masu 
bukatar mala daga maza, ko jarirai 
watfanda ba su tsinkaya a kan aTau* 
rar mala, Kuma kada su yi duka da 
Kafafunsu, domin a san abin da 
suke fioyewa daga Kawarsu. Kuma 
ku tuba zuvva ga Allah gaba daya, 
ya ku muminai! Tsammaninku, ku 
sami babban rabo. 

32. Kuma ku aurar da gwaurayc 
daga gare ku, da salihai daga bayin- 
ku. da kuyanginku. Idan sun feasan- 
ce matalauta, Allah zai wadatar da 
su daga falalarsa. Kuma Allah Ma- 
wadaci ne, Masani. 

33. Kuma wadannan da ba su 
siimi aure ba, su kame kansu, har 
Allah Ya wadatar da su daga fala- 
larsa. Kuma wutfanda kc neman 
fansa daga abin da hannuwanku na 
dama suka rnallaka, to. ku cfaura 
musu fansa idan kun san akwai 
wani alheri a cikinsu, kuma ku ba su 
wani abu daga dukiyar Allah wan- 
nan da Ya ba ku. Kuma kada ku 
tilasta kuyanginku a kan yin zina, 
idan sun yi nufin tsaron kansu, {n 
domin ku ncmi rayuwar duniya, 
kuma wanda yajilasta su, to, lalle 
Allah, a bayan tilasta su, Mai gafa- 
ra nc, Mai jin Kai. 

34. Kuma lalle nc, Mun saukar, 
zuwa garc ku, ayoyi masu bay- 
yanawa, da misali daga wadanda 
suka shige daga gabaninku, da 
wa'azi ca masu taEawa. WW 4sgf5s533r4J 
$^W$&s$Mv& 

( I) Tsaron kdL shi ncsuyiaure. uhaUiwa u nan, she ncahana 
ubangijinsu aiki. su aurc domin su yi wa 24.SuratutNur 535 T i jj* ij>- 35. Allah ne Hasken sammai da 
Rasa, misalin HaskcnSa, kamar 
taga, a cikinla akwai filila, fililar a 
cikin fiarau. (carau dm kamar shi 
lauraro nc mai isananin haskc, ana 
kunna shi daga waia itaciya mai 
albarka, ta zaituni, ba hagabashiya 
ba kuma ba bayammaciya ba T man- 
la na kusa ya yi haske, kuma ko 
wuta ba ta shaft: shi ba. haskc a kan 
haske, Allah na shiryar da wanda 
Yake so zuwa ga HaskcnSa Kuma 
Allah na buga misalai ga mutanc. 
kuma Allah game da dukan komc, 
Masani ne, 

36. A cikin wadknsu gidaje wa- 
danda Allah Ya yi umurnin a dauka- 
ka, kuma a ambao SunanSa a cikin- 
su. suna yin lasbihi a gare Shi a 
cikinsu, safe da maraice. 

37. Wacfansu maza. wadanda 
warn latauci ba ya shagallar da su, 
kuma sayarwa ba la shagallar da su 
daga ambaton Allah, da tsai da 
Sal la da bayar da zakka. suna 
Isoron wani yini wanda zukata suna 
bibbirkita a cikinsa, da gannai. 

38* Domin Allah Ya saka musu 
da maf! kyaun abin da suka aikalu, 
kuma Ya Kara musu daga falalarSa, 
Kuma Allah Yana arzuta wanda 
Yake so, ba da lissafi ba. 

39. Kuma wadanda suka kalirta. 
ayyukansu suna kamar Kawalwal- 
niya ga faRo, mai Rishirwa yana 
zalon sa ruwa, har idan ya jc masa 
bai iske shi kome ba. kuma ya 
sami 1 " Allah a wurinsa, sai Yacika 

iw ; - 

>^:^j2^\ZZh& 


(I) Ya >5mi Allah a wurin dd Kawalwalmyar take, alhalt Allah Ya gaya masa cewa 24.SuratutNur 536 T £ ^ ijj* masa hisabinsa. Kuma Allah Mai 
gaggawar sakamako ne. 

40. Kd kuwa kamar (U duffai a 
cikin leku mai zurfi, taguwar ruwa 
tana rufcda shi, daga bisansa akwai 
wata taguwa, daga bisansa akwai 
wani girgije, duffai sashcnsu a bisa 
sashe, idan ya filar da lafinsa ba ya 
kusa ya gan shi, Kuma wanda Allah 
bai sanya masa haske ba. to, ba ya 
da wani haske. 

41. Shin, ba ka gani ba (cewa) 
lallc nc Allah, wanda yake a cikin 
sammai da Rasa suna yi Masa lasbt- 
hi, kuma Isuntsayc suna masu san- 
wa, kowane lallc ya san sallarsa da 
tasblhinsa, kuma Allah Masani nc 
ga abin da suke aikatawa? 

42. Mulkin sammai da Rasa ga 
Allah kawai yake, kuma /uwa ga 
Allah makoma lake. 

43. Ashe, ba ka gani ba, lallc nc 
Allah Yana kora girgije, sa'an nan 
kuma Ya hacfa a tsakaninsa, sa'an 
nan kuma Ya sanya shi mai hauha- 
war juna^ Sai ka ga ruwa yana fila 
daga Isaltsakinsa, kuma Ya saukar 
daga wadansu duwalsu a cikinsa na 
EanKara daga sama, sai Ya samu 
wanda Yake so da shi. kuma Ya 
karkatar da shi daga barin wanda 
Yake so. Haskcn walEiyarsa yana 
kusa ya lafi da gannai. t&Vfas 


k! ^ -' •' -»^> •»•■** rj>* 'i\j*».S?\+**M to&jatiaBtfpwii J- ***** AtfA rt^- *, r ».J*f3*Cjt babu ruw:i a nan, kuma Ya nuna masa hiinyar da mi sami ruwa, idan ^al bi la Sai Allah Ya 
cikii rnasa hisabinsa da cevva. "Allah Mai saurin xakamako nr ga wanda ya saba wa 
umurmnSa." domiu nan da nan mai sa&awar /ai ga kurcn kansa. tun daga duniya. Hisabin 
Allah yana aukuwa da sauri a kan mai safia wa umurninSa da gangan 

(I) Ayyukan kafin. wanda ba ya bin Hasken Allah ga aikinsa kamar mai Kishirwa da 
wanda ya siffania a sama yake, ko kuwa kaniar mai lafiya a cikin duITan da aka siflania a 
wannan aya 24.SuratutNur 537 T i ^ i j j- 44. Allah Yana juyar da dare da 
yini. La lie nu a cikin wannan akwai 
abin kula ga ma*abuta gannai. 

45. Kuma Allah nc Ya halitia 
kowacc dabba daga ruW8- To, daga 
cikinsu akwai wacfanda kc laflya a 
kan cikinsu, kuma daga cikinsu 
akwai wacfanda ke tatlya a kan 
Kafafu biyu kuma daga cikinsu 
akwai wacfanda kc lafiya a kan hudu. 
Allah Yana halilla abin da Yakc so, 
lallc Allah, a kan kowanc abu, Mai 
ikon yi ne. 

46. Lalle ne, haKiRa, Mun sau- 
kar da ayoyi masu bayyanawa. 
Kuma Allah Yana shiryarda wanda 
Yake so zuwa ga hanya madaidai- 
ciya. 

47. Kuma suna cewa, "MUfl yi 
imani da Allah d^ kuma Manzo, 
kuma mun yi da'a." Sa'an nan 
kuma wala fcungiya daga gare su, su 
juya daga bayan wancan. Kuma 
wadancan ba muminai ba ne. 

4S* Kuma idan aka kira su ZUWa 
pa Allah da ManzonSa,domin Yayi 
hukunci <n a tsakaninsu, sai ga wala 
Eungiya daga garc su suna masu 
bijircwa. 

49 Kuma idan hakki vakasance 
a garc su, za su jc zuwa garc shi. 
suna masu mTfia wuya. 

50. Shin, a cikin zukalansu ak- 
wai cuta ne, ko kuwa suna Isoron (I) Wannan yana nunacewa rashin yarda da hukuncin Allah kaTtrci lie. Wanda ya kai 
£ara ga kotun aVada alhali kuwa yana Musulmi kunu ya halatia haka, ba da wala talura 
ba, ya zama kafiri sai idan y& tuba Ba ya halatla ga Musnlmi su yarda da yin kiilunan 
aPada a Easarsn 24.Suratut Nut 538 Tij^i L»- Allah Yii yi zalunei a kansu. da 
Manzonsa? A'a. wadancan su nc 
a/zalumai. 

57. Maganar muminai, idan aka 
kira su /uwa ga Allah da ManzonSa 
domin Ya yi hukunci a tsakaninsu. 
takan kasance kawai su ce, ''Munji, 
kuma mun vi da'a." Kuma wadan- 
nan su ne masu cin nasara. 

52. Kuma wanda ya yi da'a ga 
Allah da ManzonSa, kuma ya ji 
Isoron Allah, ya kuma bi Shi da 
laftawa, to, wadannan su nc masu 
habhan rabn. 

53. Kuma suka ranise da Allah 
lyakar rarusuwarsu* Xallc ne, idan 
ka umurcesu, hakiEa. suna fita/Ka 
ce. "Kadu ku rantsc, da a sananna 
ce! Lalle ne, Allah Mai Kididdige- 
wa ne ga abin da kuke aikatawa." 

54. Ka cc, "Ku yi da'a ga Allah, 
kuma ku yi da'a ga Manzo* To, idan 
kunjuya. to, a kan&a akwai abin da 
aka aza masa kawai, kuma a kanku 
akwai abin da aka aza muku kawai. 
Kuma idan kun yi masa da'a za ku 
shiryu. Kuma babu abin da yake a 
kan Manzo (ace iyarwa bay- 
yananna." 

55. Allah Ya yi wa'adi ga wadun- 
da suka yi imani daga garc ku. 
kuma suka aikala ayyukan Icwarai, 
lalle zai shugabantar da su a cikin 
Rasa kamar yadda Ya shugabantar 
da wadanda sukc daga gabamnsu. 
kuma lalle ne zai tabbatar musu da 
addininsu wanda Ya yardar musu, 
kuma lalle ne Yana musanya musu 
daga bayan isoronsu da aminci. 


-i 
24>Suratut Nut 539 ttjjfl \jj+ suna bauia Mini, ba su hada kome 
da Ni, Kuma wanda ya kafirla a 
bayan wannan, to, wadancan, su 
nc fasiKai. 

5(5. Kuma ku tsayar da salla, 
kuma ku bayar da zakka, kuma ku 
yi da'a ga Manzo, isammaninku a 
yi muku rahama. 

57. Kada lallc ka yi zaton 
wadanda suka kafirta za su bu- 
waya a cikia Rasa, kuma mako- 
marsu wula ce t kuma lalle ne ma- 
komar la munana. 

58 Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Wadannan da hannuwanku na 
dama suka mallaka da wadanda ba 
su isa mafarki ba daga cikinku, su 
nemi t/ni <n sau uku; daga gabanin 
sallar alfijir, da lokacin da kuke 
ajiye tufafinku saboda zafin rana, 
kuma daga bayan sallar isha'i. Su 
ne araurori uku a gare ku. Babu 
laifi a kanku kuma babu a kansu a 
bayansu. Su masu kewaya ne a 
kanku. sashenku a kan sashe. Ka- 
mar vvannan nc Allah Yake bayya- 
na ayoyinSa a garc ku- Kuma Allah 
Masani nc, Mai hikima. 

59, Kuma idan yara daga cikin- 
ku suka isa mafarki, to, su nemi 
izni, kamar yadda wadanda sukc a 
gabaninsu suka nemi iznin. Kamar 
wannan ne Allah Yakc bayyana 
ayoyinSa a gare ku, kuma Allah 
Masani ne, Mai hikima, 

0JhA^^^ y 


£ *^^ 


!.;ri.» / ^Z* r*'-: **-** 


(I) Ladabm shigagidashmcdukan yarondayabalaga.danckobawa, kadayashiga 
gida ku daki a bayan salla ma ha: ya nemi i/m da ucwa "In shi^a?" Idan an karfta nus.i da 
izni, ya shiga. idan kuma yana ^aton ba a ji $hi ba. sat ya sake neman \zt\\ hai sau uku 
Neman i/m yana wajaba kn ga yaran gidan a akin lokuu uku, watau a gabanin sallar 
asuba da lokacin isakar ranar na Eailula da bayan sallar ishiTr 24>Suratut Nur 540 rttft\ L»- 60. Kuma tsofaffi daga mata, 
wadanda ba su fatan wani aure T to, 
babu laid a kansu su ajiye tufafinsu. 
ba suna masu filar da (cawa ba, 
kuma su tsare muiuncinsu, shi ne 
mafi alhcri a garc su, Kuma Allah 
Mai jT nc, Ylasani. 

6L Babu laifi a kan makaho, 
kuma babu laifi a kan gurgu, kuma 
babu laifi a kan majiyyaci, kuma 
babu laifi a kan kowanenku, ga ku 
ci (abinci) daga gidajcnku, ko daga 
gidajen ubanninku, ko daga gidajen 
uwayenku, ko daga gidajen 
*yan T uwanku maza. ko daga gidajen 
'yaivuwanku mata. ko daga gidajen 
baffanmnku, ko daga gidajen gwag- 
gwanninku, ko daga gidajen 
kawunnanku, ko daga gidajen in- 
noninku, ko abin da kuka mallaki 
mabudansa, ko abokinku, babu lai- 
fi a garc ku ku ci gaba cfaya* ko 
dabam-dabanv To, idan kun shiga 
wasu gidaje, ku yi sallama a kan 
kawunanku,°'gaisuwa tadaga wu- 
rin Allah mai albarka, mai dadi. 
Kamar wancan ne Allah Yakc 
bayyana muku ayoyinSa. isam- 
maninku ku yi hankali. 

62. Wadanda ke muminai sosai, 
su nc wadanda suka yi imiini da 
Allah da Man?onSa, kuma idan sun 
kasancc tare da shi, a kan wani 
aKamari na aikin gayya, ba su lafiya 
sai sun nemu shi i/ni. I-alle ne wa- Uti2$dpf$ JWtestfwCR ltS 


(1) Akwaidaga ladubban /amaniakcwa hardai a tsafcanin dangi aci abincmjuna. ku 
a ci tare a makai gada* ko kuwa kowa ya ci dabam Kuma idan an haifu a yi gaiMiwa a 
isakanin juna, gaisuwa inn wadria Allah Ya ce Musulmi su yi wa junansu da cewa 
**Assalamu alaikum". ha cc gaisuwa mai kyau Ana Kara "wa rahmatul Labi wa 
barakatuh," domin ta Kara dadi. 24.Suratut Nut 541 T i jj* Oj- danda sukc bidar ka izni, wadancan 
su nc sukc yin Tmani da Allah da 
ManzonSa. To. idan sun neme ka 
izni saboda wani sha'aninsu. lo, ka 
yi izni ga wanda ka so daga gare su. 
kuma ka nema musu gafara daga 
Allah. Lalle Allah Mai gafara tic, 
Mai jin (cai ni . 

63. Kada ku sanya kiran Man- 
zo al a tsakaninku kamar kiran 
sashenku ga sashe. Lallc nc Allah 
Yana sanin wacfanda ke sancewa 
daga cikinku da sadade. To, wadan- 
da sukesaftawa daga umurninSa, su 
yi saunar wala fitina la same su. ko 
kuwa wata azaba mai ratfadi ta 
same su. 

64. To! Lalle Allah nc Yake da 
mulkin abin da kc a cikm siimmai 
da (casa. hakika, Yana sanin abin da 
kukc a kansa. kuma a ranar da akc 
mayardasu zuwa gare Shi, sai Yana 
ba su labari game da abin da suka 
aikata. Kuma Allah, ga dukan 
kome, Masani ne. tn-^ 


^.j?; 


(1) Babban ladabin haduwai jani<Ta&tU be Imam da Allah kuma da Man?onSa Sa'an 
nan kuma b:yayya ga shugaba wajen ayyukan gayya na rayuwa hade, kamar gmin 
masallaci da hanya da kasuwa da maKabarta Shugaba yana da Ikon bayar da i/nin 
fakuwar mai uzuri. kuma yana da Ikon hanlwa gwargwadon halt. Wannan kuma ya nuna 
muhimmancin aikin gayya da uayuwar shugaba a kansa. da wajabcin kar6a ktra zuwa gar* 
shi Kuma wannan yana nuna halaccin kar&ar haraji daga mutanc domin a rsayu da 
hukatocm haduwar jama a gwargwadon ball. 

(2) Wannan yana nuna ladabin yadda ake kiran Man/on Allah la hanya mai ladabi 

Kada a kira shi da sununsa kamar yadda akc Juran sauran mulanc da *Ya AH/ 'Ya Zaid,' 

HUOfUftce Ya Man?on Allah! acikin sauit mai laushi maidadi. Kuma wannan ladabi yana 

shafar dukan Musulminakowanczamani game da Shugabansu wanda yake ihusabanlarsu 

ga al'ammraiisu na zamaniakewa Kuma wannan yana nuna rashm kyawon .masu c£wa 

suna 7»kiri da kiran sunan Allah kamar haka 4 Allah' Allah! Allah*" saboda ntShlO ladabin 

dakecikin yin haka ga Manzon Allah balls ^a Allah. Baa yinaddimsai yadda Allah Yake 

son a yi Masa, waiau yadda AnnabinSa ya shiryar da mulanc domin su hi shi, su yi aiki da 

shl Kuma saBa wa umurnin Annabt yana sabbaba litina ga muuiiie ko kuma ga £a*a gaba 
cfaya. 25.S0ratul Furfan 542 r o Oii>M ijj~> 
Tana karantar da yin kira ga tauhTdi da kore shubhoht daga 
Allcur'ani Mai girma T da kuma Annabi* Isira da aminci su labbata a 
gare shr 
Da swum Allah, Mai rahama. Mai fin Rai. L Albarkata labbaia ga Wanda 
Ya saukar da (Littafi) mai rar- 
rabewa a kan BawanSa. domin ya 
kasance mai gargacfi ga halitta. 

2. Wanda Yake da mulkin sam- 
mai da kasa. kuma bai nKi abin 
haihuwa ba T kuma abokin tarayya 
bai feasance a gare Shi ba a cikin 
mulkinSa, kuma Ya halitta dukan 
kowanc abu, sa'an nan Ya Kaddara 
shi kaddarawa. 

3. Kuma Mika riki abubuwan 
bauiawa, baicin Shi, ba su yin halil- 
lar komc, alhali su ne ake halittawa, 
kuma ba su mallakar wa kansu 
wata cuta, ko wani amfani. kuma 
ba su mallakar mutuwa, kuma ba su 
mallakar rayarwa, kuma ba su mal- 
lakar tayarwa. 

4. Kuma wadanda suka kafirta 
suka ce. **Wannan ba kome ba ne 
Pace Eircn ftarya da (Muhammadu) 

&*f, at imiis^Ai^m j**i' / f-' *k*.Z - J" 


llul^f &^ojSSfts#J£' 25.S0ratul FurCan 543 r o oti>M ijj^ ya RirRira shi, kuma wacfansu muta- 
nc na dabam suka taimake shi a 
kansa/' To. lalle ne sun je wa zalun- 
ci da karkacewar magana. 

5. Kuma suka ce, ^Tatsuniyoyi 
nc na farko ya rurrubula, sai su akc 
shibtarsu a gare shi safe da yam- 
ma/' 

tf. Ka ce, 4 "Wanda Yake sanin 
asiri a cikin sammai da Jcasa ne Ya 
saukar da shi, Lalle ne. Shi Ya 
kasanee Mai gafara. Mai jin Kai,** 

7. Kuma suka ce, lt Mene nc ga 
wannan Manzo, yana cin abinri, 
kuma yana lafiya a cikin kasuwan- 
ni! Don mc ba a saukar da mala'ika 
zuwa garc shi ba, domin ya kasanee 
mai gargacfi tare da shi? 

8. "Ko kuwa a jefo wata taska 
zuwa garc shi, ko kuwa wata gona 
ta kasanee a garc shi, yana ct daga 
garc ia?" Kuma a/zalumai suka ce, 
"Ba ku bin kowa, (ace mutum sihir- 
iaccc/ 1 

9. Ka duba yadda suka buga 
maka misalai, sai suka Bace, domin 
haka ba su iya bin tafarkL 

If). Albarka ta tabbata ga Wan- 
da, idan Ya so, Ya sanya maka mat! 
alheri daga wannan (abu): gonaki. 
Koramu na gudana daga KarKa- 
shinsu, kuma Ya sanya maka ma- 
nyan gidaje. 

//. A'a, sun fcaryala game da 
Sa'a, alhali kuwa Mun yi laltahn 
wuta mai isanani ga wanda ya Ka- 
ryata (manzanni) game da Sa'a, 
> t te- 

9 S 

25.S0ratul Fur£an 544 r o oti>M *^ 12. Idan la gan su daga wani 
wun mai nlsa. sai su ji sautin fushi 
da wani ruri nata. 

13. Kuma idan an jefa su a wani 
wuri mai fiunci daga gare la. suna 
wadanda aka daurc,ciki daidai, sai 
su kirayi halaka a can, 

14. Kada ku kirayi halaka guda, 
kuma ku kirayi halaka mai yawa. 

15. Kace/ l Shin,wancanncmafi 
alheri, ko kuwa Aljannar dawwama 
wadda aka yi wa'adi ga masu lalca- 
wa? la zama, a gare su, sakamako 
da makoma. 

16. "Sun;l da abin da suke so, a 
cikmta. suna madawwama. Wan- 
nan ya kasance wa'adi abin 1am- 
baya a kan Ubangijinka/* 

17. Kuma ranar da Yake tara su 
da abin da sukc baula wa, baicin 
Allah, sai Ya ce, "Shin, ku nc kuka 
batar da hayiNa, wadannan, ko 
kuwasunesuka Batadaga hanya?" 

IS. Sukacc/'Tsarkiyatabhataa 
gare Ka, ba ya kasanecwa a gare 
mu, mu nKi wadansu majiBinta, 
baicin Kai kuma amma Ka jiyar da 
su dadl su da ubanninsu har suka 
manta da Tunatarwa. kuma sun 
kasance mutane ne halakakku." 

19. To, lalle ne t sun (caryala 
game da abin da kuke cewa, saboda 
haka ba ku iya karkaiarwa ga 
(maganarsu), kuma ba ku iya tai- 
mako (ga hana a/aba), kuma wan- 
da ya yi /alunci a cikinku za Mu 
dandana masa azaba mai girma. 

20, Kuma ba Mu aika ba. a 
gahaninka daga Manzanni, face tA.^ I'll ' -* <. "%l^3 *$*P\ 

*i»$l<*<rftf&i-5 i I lit' \ - 

#A2*uty£«i 


rf34yS|4»5aafeiJoa ?^ _ * -I f\*r^ 

^jtSfiUSS^J faj 25.S0ratul FurCan 545 r o Oti jiH i j^- lalle su, hakifta. suna cin abinci 
kumu suna lafiya a cikin kasuwoyL 
Kuma Mun sanya sashen mutane 
fitina ga sashe. Shin kuna yin haku- 
ri? Kuma Ubangijinka Ya kasanee 
Mai gani. 

2l t Kuma watfanda ba su fatan 
hatfuwa da Mu, suka ce, "Don me 
ha a saukar da mala'iku ba a kan- 
mu, kokuwa mugaUbangijinmu?" 
Lalle ne sun kangara a cikin rayu- 
kansu, kuma suka yi Isaurin kai, 
tsaurin kai mai girma. 

22. A ranar da sukc ganin ma- 
la'iku. babu bushara a yinin nan ga 
masu laifu kuma suna cewa, "Allah 
Ya kiyashc 10 mil! 11 

23. Kuma Muka gabala /uwa ga 
abin da suka aikala daga aiki, sai 
Muka sanya shi Eura watsattsiya. 

24. Ma'abula Aljanna a ranar 
nan. su nc mafi alheri ga matab- 
bala. kuma mafi kyaun wurin Rai- 
tula. 

25. Kuma a ranar da sama take 
tsatlsSgewa lure da gi/agizai, kuma 
a saukar da mala'iku, saukarwa. 

26. Mulki a ranar nan, na gas- 
kiya. yanaga Mai rahama, kumaya 
zama yini, a kan kafirai, mai tsa- 
nani. 

27. Kuma ranar da azzalumi 
yake ci/o a kan hannayensa, yana 
cewa, "Ya kaitona! (A ce dai> na 
rifci hanya tare da Manzo! :\-?4A' 

,<;- .'-»-< 


,'ii->i- 


ZU^j^^^^Afy 


(1) Asalin maganarshinc"Tsan tsaraire/'wataumuna neman tsar i daga Allah, isan 
tAbbntwcc 25.S0ratul FurCan 546 r o oti>M ijj^ 28. "Ya kaitona! (A cc dai) ban 
nlci wane masoyi ha! 

29. "Lalie ne, ha£]£a, ya Satar 
da ni daga Tunawa a bayan (Tuna- 
war) la jc mini/* Kuma Shaitfan ya 
zama mai zum&ulewa ga mutum. 

JO. Kuma Manzo ya ce, "Ya 
Ubangijina! Lallc mulancna* sun 
riKi vvannan AHcur ani abin Kaura- 
cewa! H 

31. Kuma kamar haka ne. Muka 
sanya maEiyi daga masu laifi ga 
kowane annabi. Kuma Ubangi- 
jinka Ya isa ga zama Mai shiryarwa, 
kuma Mai laimako 

32. Kuma wadanda suka kafirta 
suka cc, "Don mc ba a saukar da 
AlKur'ani a kansa ba, jimla guda?" 
Kamar wancan ! Domin Mu Karfa- 
fa zuciyarka game da shi, kuma 
Mun jcrania karania shi da hankali 
jeraniawa. 

33. Kuma ba za su zo maka da 
wani misali ba, face Mun je maka da 
gaskiya da mafi kyau ga fassara. 

34. Wadanda ake tayarwa a kan 
fuskokinsu, zuwa ga Jahannama, 
wadancan su ne mafi sharri ga wuri. 
kuma mafi Bacewa ga hanyu. 

35. Kuma lalle ne, Mun bai wa 
Musa Littafi, kuma Mun sanya 
dan'uwansa, llaruna. malaimaki 
tare da shi. 

36. Sai Muka ce, "Ku tafi, ku 

biyu, zuwa ga mutanen nan wadan- 
da suka Raryata game da ayo- 
yinMu-" Sai Muka darkakc su, 
darkakewa. ad ®%V-24&A 


25.S0ratul FurCan 547 r o Oti>!i ijj* 37. Kuma mulancn Nuhu, a 16- 
kacin da suka Earyata Manzanni, 
Muka nutsar da su, kuma Muka 
sanya su wata aya ga mutane, kuma 
Muka yi tattalin azaba mai radadi 
ga azzalumai. 

38. Da Adawa da Samudawa, da 
mutanen Rassi, da wadansu al'um- 
momi, a isakanin wannan, masu 
yawa, 

39. Kuma kowannensu, Mun 
buga masa misalai, kuma kowanne 
Mun halakar da (shi). halakarwa. 

40. Kuma lalle ne. haKi£a. 
(Kuraishi) sun je a kan alkaryar nan 
wadda aka yi wa ruwa, ruwan aza- 
ba. Shin, ba su kasance sun gan la 
ba? A'a, sun kasance ba su Kaunar 
layarwa (a K'iyama). 

41. Kuma idan sun gan ka, ba su 
rikon ka face da i/gili. (suna ccwa.) 
"Shin, wannan ne wanda Allah Ya 
aiko, Manzo? 

42. "Lalle ne, ya yi kusaya&atar 
da mu daga Ubangijinmu. in ba 
domin da muka yi hakuri a kansu 
ba." Kuma /a su sani, a lokaun da 
suke ganin azaba, wane ne mafi 
oacewa ga hanya! 

43. Shin, ka ga wanda ya rifii 
Uhangijinsa son zuciyarsa? Shin, 
lo, kai ne ke kasancewa mai isaro a 
kansa? 

44. Ko kana zaton cewa, mafi 
yawansu suna ji, ko kuwa suna 
hankali? Su ba su zama ba face 
dabbdbin gida' 1 ' suke. A'a, su ne 
mafi Bacewa ga hanya. 


%&&&£&&* y •&jftfcss iL$$&itS&3&L$ otiJSQS 


* ji . 'J*\J>\ *_> *», Afr) _U£l -.-Oiil ^OlA-J^jA*^ ©i^AiiJi •W — fi - irk 


(I) Dabbobin gida sun fi raihin hank all bisa ga na il*ifi t dnmin na daji na gmlun ahin 25.S0ratul Fur£an 548 T o Oil jib $if* 45. Ashe, ba kaduba bazuwaga 
Ubangijinka, yadda Ya miEe inu- 
wa? Kuma da Ya so da Ya bar ta 
tsaye cif. sa'an nan Muka sanya 
rana mai nuni a kanta. 

46. Sa'an nan Muka karfie ta 
(inuwa) zuwa gare Mu, kar&a mai 
sauEL 

47. Kuma Shi ne Wanda Ya sa- 
nya muku dare ya zama tufa t da 
barci ya zama hutawa, da yini ya 
zama lokacin tashi (kamar Tashin 
ICiyama). 

48. Kuma Shi ne Ya aika iskokin 
bushara gaba ga rahamarSa, kuma 
Muka saukar da ruwa mai tsar- 
kakewa daga sama, 

49. Domin Mu rayar, game da 
shi. gari mataa:c, kuma Mu shayar 
da shi dabbobi da mutane masu 
yawa daga abin da Muka halitta. 

50. Kuma lallc nc, haRlCa, Mun 
sarrafa m shi (AlEur'ani) a tsaka- 
ninsu, domin su yi tunanj, sai dai 
inafi yawan mutinen sun Ki face 
kafirei. 

5/. KumadaMunsixhaRilca, da 
Mun aika da mai gargacfi u> a eiEin 
kowace alJcarya. < _«*^ 


§&$$mi%* 

&*k^)^$&<&& da zai cucc sii su kuma dabbobin gida suna zama tare da maau cin su, su sha nununsu kuma 

su kashtf 'ya'yansu 

(1) Sarrafa Alkur'ani walau Mun sanya shi a cikin misalai dabam-dabam domin su 
gam ko $u ji* su yi tunam. amma sai suka Ki sauraren, sac dai kafirci 

(2) Da Muna so da Mun aika wa k 6 wane gan da Annabmsa mai yi musu gargadi, 
amma ba Mu so haka ba« sai Muka aika ka kai daya zuwa ga dukan duniya dumm Mu 
tfaukaka darajarka. 25.SQratul Fur£an 54y r o Oii>M ijj~> 52. Saboda haka kada kayida'a 
ga kafirai. ka yaRc ^u T da shu yaEi 
mai girma. 

53. Kuma Shi ne Ya garwaya 
tekuna biyu, wannan mai dadi, mat 
saujtm hadiya, kuma wannan gishi- 
ri gurftatacce, kuma Ya sanya wani 
shamaki a tsakaninsu da kariya 
mai shamakacewa. 

54. Kuma Shi nc Ya halitta mu- 
lum daga ruwa, sai Ya sanya shi 
nasaha da surukuta. kuma Ubangi- 
jinka Ya kasancc Mai ikon yi. 

55. Kuma suna bauta wa, bai- 
cin Allah, abin da ba ya amfanin su, 
kuma ba ya cutar su, kuma kafiri ya 
kasance mai taimakon (Shaidan) a 
kan Ubangijinsa. 

56. Ba Mu aika ka ba sai kana 
mai bayar da bushara, kuma mai 
gargadi. 

57. Ka ce, "Ba ni tambayar ku 
wata ijara a kansa (ace wanda ya so 
ya riCi waia hanya ' l } zuwa ga 
Ubangijinsa." 

58. Kuma ka dogara a kan 
Rayayyc wanda ba Ya mutuwa, 
kuma ka yi (asbihi game da gode 
Masa. KumaYa isa zama Mai Ki- 
diddigewa ga laifuffukan bayinSa 

59. Wanda Ya halillasammai da 
Rasa da abin da yakc a tsakaninsu, a 

JferaiSMt (I) Ba na neman wala ijara sahoda ina karania muku Aiitur'am, ko T saboda ina 
shiryar da ku, amma wanda ya so ya ayar da duktyarsa domin Allah, lo. shi kam ba m 
hana shi, sai ya ayar Kuma mun sam Aimabi ba ya cm sadaka A kan haka nc wadansti 
Malainai suka hana karBar ijara a kan karantar da AUcur'am. Abin da yakc Mu'utarnadi 
ya halatta sabuda Madlst. kuma da sauKaficwa ga aikin yarfa addmin Musulunci. Hukumci 
yana canrewa da canzawar hali 25.S0ratul FurCan 550 r o Otiyh ij^- cikin kwanuka shida. sa'an nan Ya 
daidaitu a kan ATarshi. Mai raha- 
ma, sai ka tambayi mai bayar da 
laban game da u> Shi. 

60, ldan aka cc musu. "Ku yi 
sujada ga Mai rahama/' Sai su ce, 
"Mene ne mai rahama? Ashe, za 
m li yi sujada ga abin da kuke unuir- 
nin mil?" Kuma wannan (ma- 
gana* 2 *) ta Kara musu gudu. 

6L Albarka ta tabbata ga Wan- 
da Yasanya masaukai a) (na tafiyar 
wata) a cikin sama kuma Ya sanya 
filila da wata mai haskakewa a 
cikinta. 

62. Kuma Shi ne Wanda Ya sa- 
nya dare da yini a kan mayewa, ga 
wanda yake son ya yi lunani, ko 

kuwa ya yi nufin ya gode. 

63. Kuma bay in Mai rahama (4) 
su ne wadanda kc yin tafiya a kan 
Rasa da sautti, kuma idan jahilai sun 
yi musu magana, sai su ce, "Sala- 
ma" (a zauna lafiya). 

64. Kuma wadanda suke kwana 
suna ma&u sujada da tsayi a wurin 
L'bangijinsu. 7** , *^ *** >**\ 

A V^ "J i^-* ^^ \J* *" I - " * f ^■ Krf ,/' I ' ®Qiys, \ieb3j®& (!) Idan kana son samn silTofin Allah, sai ka Limbayi Allah, dumin balm wanda ya 
han Shu sluii na garsi balle ya iya gaya maka yadda Yakv. saboda baka silTolin Allah da 
sunavenSa duka b5 a yin $hlsshigj a garc su, sai yadda aka ji su daga Man/on Allah 
TauEiftyyai nc 

(2) Ki>sun san gaskiyar ahin da aka kira su zuwa garcshi, ba/a su yida'a ha.domin 
wai suna jin nauyi su karfii umurni daga wdm mulum. 

(3) Taurari bakwai wadanda akc cc wa malafa, su nc Mimkh, da Zahra, da Urfand, 
da JCamar wfitttu wata. da rana, da Mushlah, da /uhaK Kum;t burjoji sugomasha bi\une. 
Su nc Hindu, da Saur. daZauja'a. daSirtan. da Asad. da Sunbula. da Mizan. da Akrab,da 
ICausu, da Jadyu, da Dalwu da Hut. 

(4) Bay an da ya amhari masu Kin su yi sujada ga Mai rahama saboda kangararsu. sai 
kuma ya faia ambaton stflofin masu son yin sujada garc Shi, Ya yi musu suna Bayin Mai 
rahama- 25.S0ratul Furfan 551 Y o Oti>M i^ 65. Kuma wacfnnda sukc ccwa, 
"Ya Ubangijinmu! Ka karkalar da 
azabar Jahannama daga gare mu. 
La He ne, a/abarta la zama tara. u> 

66. "Lalle nc ita la mtinana la 
zama wurin tabbala da mazaumV" 

67. Kuma wadanda sukc. idan 
sun ciyar, ba su yin 6arna, kuma ba 
su yin kwauro, kuma (ciyarwarsu) 
sai ta kasance a tsakanin wancan da 
isakaitawa. 

68. Kuma wadanda ba su kiran 
wani ubangiji tare da Allah, kuma 
ba su kashe rai wanda Allah Ya 
haramta face da hakki T kuma ba su 
yin zina. Kuma wanda ya aikata 
wancan. zai gamu da luifuffuka. 

69. A ribanya masa azaba a Ra- 
nar K'lyama. Kuma ya tabbala a 
cikinla yana wulakantacce. 

70. Sai wanda ya tuba, kuma ya 
yi imani, kuma ya aikata aiki na 
fewarai* lo, wadancan Allah Yana 

mus&nya miySgun ayyukansu da 

masu kyau. Allah Ya kasance Mai 
gafara Mai jin (cai. 

71. Kuma wanda ya tuba. (2> 
kuma ya aikala aiki mai kyau. to* 
lallc ne sai ya tuba /uwa ga Allah. 

72. Kuma wadanda sukc ba su 
yin shaidar /ur, kuma idan sun 

r. >\*.At>\ t-.^ j 
l' f* 


(1) Curama, ita cc uEuba da dukiya mat lazimtar wanda aka aza wa ila Da Hat 
ana ccwa tara + Waiau azaba da ?a ta It ttarfin jiki bar tana ncman warn abu wanda ya 
danganct jiki Ko mew nc kamar dukiya. 

(2) Wanda ya tuba daga kowanc iriu zanubi, wadanda aka ambata da wadanda ba a 
ambata ba, ko da lalfinsa kafirci nc. to. sai ya tuba ZUW8 ga Allah kawai, tuba ta gaskiya, 
lallc nc Allah zar karfii lubar&a matuEar ajalin muluwa bai sauka a kansa ba 25.S0ratul FurCan 552 r o Oiiyli i j^- shucfc ga yasassar maganu sai su 
shucfc suna masu mulumci. 

73. Kuma wadanda suke, idan 
an tunatar da su da ayoyin Allah, ba 
su saukarda kai. suna kurame (l) da 
makaft. 

74. Kuma wadanda suke cewa, 
14 Ya Ubangijinmu ! Ka ba mu sanyin 
idanu daga malanmu da /uriyarmu, 
kuma Ka sanya (2> mu shugabanni 
ga masu talcawa/* 

75. Wadannan ana saka musu da 
bene, saboda haKunn da suka yi, 
kuma a hacfa su. a cikinsa, da gaisu- 
\va da amincL 

76. Suna madawwama a cikinsa. 
Ya yi kyau ga zama matabbaci da 
mazauni. 

77. Ka ce, "UhangijTna ba Ya 
kula da ku in ba domin addu'ar- 
ku (31 ba. To, lalle nc, kun Karyata, 
saboda haka aramarin /a ya zama 
malizimci." 


* _ + 

(1) Idan an yi musu wa'a/i /i su >aurarc shi, kuma su yt aiki da shi. Ba /a ku /ama 
kunimc hn ga karftar gaskiya. kuma ba ?i su zama makali ba ga garun hanyur shiryuwa. 

(2) Ana son muLum ya rotci Allah Ya tfaukaka shi, shi da /uriyarsa, cfaukakar 
addini. kamar ysidda Annabj Ibrahim ya yi roEun haka. Kuma wannan yana cikin sifofin 
Raytn Mai rahama, 

(3) Warnianyuna nunacewa Allah Yami sun bayinSa masu ruEonSa. Kuma Yana son 
a rfiRc Shi Evvarai 26.Suratush Shu'ara 1 553 t <\ *\j**l\ lj^ 
^ SCRA TUSH SHU'ARA' t$^\pj? A Tana karanlar da ccwa addinin Allah abu guda ne kuma shi nc 
gaskiya. Manzannin Allah ko da yakc sun yi magana da harsuna 
dabam-dabam a cikin lokulla masu msan gaske, amma duk da haka 
ba su safia wa jiina ga ma'anonin abin da suka fatfa ba. Sauran 
addinai duka Karya ne, masu sa&a wa juna. Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai 2. Wacfancan ayoyin Littafi nc 
bayyananne. 

3. Tsammaninka kai mai hala- 
kar u> da ranku ne» domin ba su 
kasance muminai ba! 

4 Idan Mun so za Mu saukar, a 
kansu, da wata aya duga sama, sai 
wuyoyinsu su yini saboda ita suna 
masu fcaskantar da kai. 

J. Kuma wata lunatarwa ba tajc 
musu ba, daga Mai rahama, sabu- 
W8, lace sun kasance daga barinta 
suna masu bijirewa. ©f=^ ftjSfefciU? &a^#R$k£f*$$i $SSil&2tar&3$&& 


(1) Wannan ya nuna ccwa Annabi Muhammad a yana jin isiiron rashin mianin 
mulanensa, kada ya /ama shi nc ya gajarta daga abm da Allah Yi dura a luuua, na ivar da 
maiuanci. Haka muimni yakc. kullum girman Ubangijmsa yakc dlibi. saboda haka komc 
ya yi na rfa 'a. sai ya ga k.isawar kansa ga tsayuwa da hakkin Uhangijinsa. a kansa, ya Kara 
jin Isoro da tawali'u 2fi.Sural.ush Shu'ara* 554 1*\*\jM\ijf* 6. To. iallc nc, sun Karyata, to, 
labaran abin da suka kasancc suna 
yi na izgtli da shi za ya je musu. 

7, Shin, ba su duba ba /uwa ga 
Kasa, da yawa Muka Isirar a cikin- 
ia T daga dukan nau'i mai kyau? 

ft. Lallc nc, a cikin wancan ak- 
waj aya, kuma mall yawansu ba su 
kasance muminai ba. 

9. Kuma lallc nt\ Ubangijinka, 
ha£iEa. Shine MabuwayL Mai ra- 
hama. 

10. Kuma a lokacin da Ubangi- 
jmka Ya kirayi Musa, **Ka jc wa 
mutanen nan azzalumai. 

//. "Mutanen Fir'auna, baza su 
yi taKawa ba?" 

12. Ya cc/'Ya Ubangijlna, mina 
tsoron su (caryata r. 

13. ^umafiiijTimyayiifrnCi/ 1 * 

kuma harshcna ba /ai saku ba, 
saboda haka ka aika zuwa ga Ha- 
runa. 

\4 "Kuma suna da wani laifi a 
kaina, saboda haka ina tsoron kada 
su kashe ni/* 

15, Ya cc, "Kayya! Ku tafi, ku 
biyu, da AyoyinMu. Lalle ne t 
Muna tare da ku Muna Masu sau- 
rare. 


^ti$tfti$$fi$B& 

{]) Musi yana nuna cSwa, shi yana jtn isuio kada ya /ama ya gajarta wajen iyai da 
man/anci. domin shi mai saunn fiushi nc, yana ncman a taimakc shi da rfan'uwansa. 
Huruna Wannan ya yi katna da i, irk on surar inda Annabi. Uira da aimncin Allah su 
labbala a eare shi, ya nuna tsoron laitailawa ga lyar da manzancui Allah /uwa ga 
mutancnsa dnmin haka ba su yi imam ba. HaSm Annabawa duka rfaya nc ga tsoron taEaiia 
aikin IJhangijinsu. 26.Suratush Shu'ara* 555 tn*lj*Ahij>- /tf. Sai kuje wa Fir'auna, sa'an 
nan ku ce T *Lalle ne, mu. Manzan- 
nin Ubangijin halitta nc\ 

17. lu Ka saki Ban! Isra'ila tare 
da mu\" 

18. Ya ce, "Shin, ba mu yi renon- 
ka ba a cikinmu, kana jariri. kuma 
ka zauna a cikinmu shckaru daga 
lokacin ravuwarka? 

19. "Kuma ka aikata aikinka 
wanda ka aikata alhali kai kana 
daga butulai?" 

20. Ya ce, "Na aikata shi a loka- 
cin ina daga masu jahilcin hushi. 

21. "Saboda haka na gudu daga 
gare ku a lokacin da na ji isoronku, 
sai Ubangijina Ya ba ni hukunci, 
kuma Ya sanya ni daga Man/anni. 

22. "Kuma waccan nfima cc, 
kana gonnla a kaina, domin ka 
bautar da Bam lsra'ila," 

23. hVaunayace/'Kuma mcnc 
ne Ubangijin halittu?" 

24. Yace, "Ubangijin sammai da 
Kasa, da abin da yake a Isakanmsu, 
idan kun kasancc masu Carfin imanL 

25. Ya cc wa wadanda sukc a 
gclensa, "Ba /a ku saurara ba?" 

26. Ya ce, "Ubangijinku, kuma 
Ubangijin ubanninku na larko." 

27. Ya ce, "Lalle ne, Manzonku, 
wanda aka aiko zuwa garc ku, haici- 
Ka, mahaukuci ne. M 

28. Ya ce, "Ubangijin maliiar 
rana da ma6uyarla da abin da yake 
a isakaninsu, idan kun kasance 
kuna hankalia." 


> -Ti '..' 


- .J-T ,'L-1> 


2fi.Sural.ush Shu'ara* 556 1*\*\fMMjf* 29. Ya ce, "Lalle nc Ulan ka riKi 
wani abin baulawa wanina. haCiEa. 
ina sanya ka daga daurarm." 

30. Ya ce, "Ashe, kuma ko da na 
zo maka da wani abu mai bay- 
yanawa?" 

31. Yace. **To, kazodashijdan 
ka kusance daga masu gaskiya." 

32. Sai ya jefa sandarsa, sai ga ta 
kumurci bayyananne. 

33. Kuma ya fizge hannunsa, sai 
ga shi fan ga masu kallo. 

34. (Fir'auna) ya ce ga masha- 
warla a gefensa, "Lalle ne, wannan 
haEiEa. masihirci ne, mai ilmi! 

35. "Yana son ya filar da ku 
daga Kasarku game da sihinnsa* To. 
mcne nc kuke shawartawa?" 

36. Sukace, "Ka jinkirtar dashi, 
shi da dan'uwansa, kuma ka aika 
masu gayya a cikin birane. 

37. "Za su zb maka da dukan 
mai yawan sihiri masanL" 

3H. Sai aka lara masihirta domin 
ajalin yini sananne. 

39. Kuma aka ce wa mutanc, 
"K6 ku masu laruwa ne? 

40. "Tsammaninmu. mu bi ma- 
sihirta, idan sun kasance su ne 
marinjaya/' 

4L To, a lokacin da masihirta 
sukaje, sukace wa Fir 'auna, "Shin, 
lalle ne. haicilca muna da ijara, idan 
mun kasance mu ne marinjaya?** 

42. Ya ce, lt Naam! Kuma lalle 
ne. ku ne a lokacin, hakika. mukar- 
rabai." 

t< t f:»4 *J T ®&^&J& Q^jtpdgF3k& m 


2ti.Suratush Shu'ara* 557 t'Wij.ihijj- 43. Musa ya ce musu T * l Ku jefa 
abin da kuke masu jefawa." 

44. Sai suka jefa igiyoyinsu, da 
sandunansu. kuma suka ce, "Da 
Rarfin Kir'auna lalle ne mu, hakika, 
mu ne marinjaya/' 

45. Sai Musa ya jefa sandarsa, 
sai ga la lana harhade abin da suke 
yi na Karya, 

46. Sai aka jcfar da masihirta 
suna masu sujada. 

47. Suka ce, 4fc Mun yi imani da 
Ubanjrijin halilta. 

4H. "Ubangijin Musa da 
Haruna " 

49. Ya ce, "Ashe, kun yi imani 
sahoda shl, a gabanin in yi muku 
izni? Lalle ne shi, hafiltfa babbanku 
nc wanda ya koya muku sihirin, to, 
za ku sani. Lalle ne. hafatca, zan 
kakkatsc hannuwanku da kafa- 
funku a larnaEi, kuma halcTEa, zan 
tsire ku gaba tfaya." 

50. Suka cc, "Babu wata cuta! 
Lalle ne mu masu juyawa ne ZUWB 
ga Ubangijinmu. 

51. "Lalle nc mu. muna kwa- 
cfayin Ubangijinmu Ya gafarta 
mana kurakuranmu. domin mun 
kasance farkon masu imani/* 

52. Kuma Muka aika /uwa ga 
Musa cewa ka yi tafiyar dare da 
bayiNa, lalle ne ku wadanda ake 
biya <n nc. $^^ti^^^^ 

65£@&ta5 


ft»*-..TMrf 


(I) Fir'auna da'yan yafonsa z£ su hi ku domin su kama ku + Amrna hi /a su sami 
ikon kibna ku ha L 26.Suratush Shu'ara 1 558 1*\ tkj^M^ 53. Sai Fir'auna ya aika masu 
gayya a cikin birane. 

54. "Lalle ne, wacfannan, haki- 
Ea. kungiya ce kadan. 

55. "Kumalallencsu, agaremu, 
masu fusatarwa ne. 

56. "Kuma lallc ne mu, hakika, 
gaba cfaya masu sauna ne," 

57. Sai Muka fitar da su daga 
gonaki da maremari. 

58. Da taskoki da ma/auni mai 
kyau, 

59. Kamar haka! Kuma Muka 
gadar da su ga Bam Isra ila. 

60. Sai suka bTsu suna masu fita 
a lokacin hudowar rana. 

6L Sa'an nan a lokacin da ja- 
ma a biyu suka ga juna. sai ahokan 
Musa suka ce, "Lallc ne mu, haki- 
ka T warfanda ake riska ne/* 

«. Ya ce, "Kayya! Lallc ne, 
Ubangijina Yana tare da ni, ?ai 
shiryar da ni" 

63 Sai Muka yi wahayi zuwa ga 
Musa. cewa. "Ka doki teku da 
sandarka/*... Sai teku ta tsage, a) 
kowane tsagi ya kasance kamar 
falalen dulse mai girma, 

64 Kuma Muka kusantar da 
wadansu mutane a can, 

65. Kuma Muka tsirar da Musa 
da wadanda suke tare da shi gaba 
daya. 


£**-*■* ? ^Tft*. 
(I) T£ku la Uuge han y a goma sli^ biyu. a kan adadin dangtn Bam Isni'ila Suka bi. 
suka wuce. Sii'Hin nan aka nutsaj da Fir'auiia. shi da jama'arsa* a cikin hanyoyin ruwan. 26.Suratush Shu'ara' 551 1 \ *i Uii\ Ij^- 66. Sa'an nan kuma Muka nut- 
sar da waifansu mutanen. 

67. Lalle ne. a cikin wannan ak- 
wai aya. kuma mafi yawansu ba su 
kasance masu imani ba. 

68. Kuma lalle nc L'bangijinka, 
haklka, Shine Mabuwayi, Mai jin 
£ai. 

69. Kuma ka karanta. a kansu, 
labarin Ibrahim. 

70. A sa'ilin da ya ce wa ubansa 
da mulancnsa. "Mcnc nc kuke bau- 
la wa?" 

71. Suka ce, "Muna baula wa 
gumaka, saboda haku muna yini 
masu la/imta a gare su." 

72. Ya ce, "Shin, suna jin ku, a 
lokacin da kuke kira? 

73. "Ko kuwa suna amfanin ku, 
ko suna cular ku?" 

74. Suka ce. "A'a. mun sami 
ubanmnmu. kamar haka nc suke 
aikatawa."' 

75. Ya ce, "Shin to. kun ga abin 
da kuka kasance kuna bauta wa? 

76. "Ku da ubanninku mafi 
dadewa ? 

77. "To, lalle ne su malciya ne a 
gare ni, face Ubangijin halillu. 

78. "Wanda Ya halitta ni. sa'an 
nan Yana shiryar da ni. 

79. "Kuma Wanda Yake Shi nc 
Yakeciyarda ni T kuma Yanashayar 
da ni. 

80. "Kuma idan na yi jiyya, io, 
Shi ne Yake warkar da ni. ©s^Ste^i *y ^ 

&*£> r* iSM &<&&,&&$>£$> fmf&iJ^SB 26.Suratush Shu'ara' 560 1 \ »1 *All i jr . 81. "Kuma Wanda Yakc malar 
da ni, sa'an nan Ya rayar da ni, 

82. "Kuma Wanda Yake ina 
kwadayin Ya gafaria mini kuraku- 
raina. a ranar sakamako. 

83. "Ya UhangijTn.i! Ka ba ni 
hukunci, kuma ka riskar da ni ga 
salihai. 

84. "Kutna Ka sanya mini hars- 
hen gaskiya 1 " a cikin mulanen 
karshe. 

85. "Kuma Ka sanya ni daga 
magadan Aljannar ni'ima. 

86. "Kuma Ka gafaria wa uha- 
na. lalle ne shi, ya kasance daga 
Baiattu 

87. "Kuma kada Ka kunyaia ni 
a ranar da ake tavar da su. 

88. "A ranar da dukiya ba la 
amlani. kuma diva ba su yi. 

89. "Face wanda yajc wa Allah 
da zuciya mai isarki." 

90. Kuma aka kusanlar da Al- 
janna ga masu takawa. 

91. Kuma aka filar da wuta bab- 
ba domin halakakku. 

92. Kuma aka cc musu, "Ina 
abin da kuka kasance kuna bauta 
wa? 

93. "Baicin Allah? Shin, suna 
laimakon ku ko kuwa suna Isarc 
kansu?" 


i\ l $3&&- ( l&05 •^MUStil)^ 

(I) Hurshen gaskiya shi neyabomai kyau Mutancn Juishcsu nc Musulmi, arummar 
Annabi Muhammadu, masu sbaida ga annahawa da tyar da maraud 26.Suratush Shu'ara' Sftl 1 \ »1 *All i jr . 94. Sai aka kikkife su (l, acikin- 
ta. su da halakakkun. 

95. Da rundunar IbilTsa gaba 
tfaya. 

96. Suka cc. ulhalisuna acikinta 
suna yin husuma, 

97 "Rantsuwa da Allah! Lalle 
ne mun kasance, hafciKa, a cikm 
ftata hayyananna. 

98 "A lokacin da muke daidaita 
ku du Ubangijin halittu. 

99. "Kuma babu abin da ya Ba- 
lar da mu face masu laifi. 

tOO, "Saboda haka ba mu da 
wadansu maceta. 

101. "Kuma ba mu da aboki, 
masoyi. 

102. "Saboda haka, da lalle 
muna da (damar) komawa, domin 
mu kasance daga muminai!" 

103. Lalle ne, a cikin wancan 
akwai aya, kuma mafi yawansu. ba 
su kasancc muminai ba. 

104. Kuma lalle ne Ubangijinka. 
Shi ne Mabuwayi. Mai jin (tai. 

105. Mutanen Nuhu sun Earyaia 
Manzanni. 

106. A lokacin da cfan'uwansu. 
Nuhu. ya ce musu, "Shin, ba /a ku 
yi tafcawa ba? 

107. "Lalle ne, zuwa garc ku. ni 
Manzo ne amintacce. 

108. "To.kubiAIIahdataKawa, 

kuma ku yi mini da a. 

(1) Gumakan. su da halakakku mabiyannu 
it.ji hin sa halakakkC- 
Dukan mai fiatar da warn shine gunki ga 26.Suratush Shu'ara* 562 fWlj^ij^ 109. "Kama ba ni tambayar ku 
wata ijara a kansa Ijarala ba la 
/amaba face daga Ubangijin halitlu. 

110. "Sabodahaka, ku hi Allah 
da taitawa, kuma ku yi mini da'a/* 

111. Suka cc y "Ashe, za mu yi 
imam sahoda kai. alhali kuwa, ma- 
ll ya RasEanei sun bi ka?" 

112. Ya ce, "Kuma ba ni da sani 
ga abin da suka kasance suna aika- 
tawa. 

113. 'Tlisabinsu bai zama ba, 
face ga Ubangijina, da kuna 
sansancewa. 

114. "Ban zama mai kore mumi- 
nai ba. 

115. "Ni ba kowa ba ne. sai mai 
gargadi mai bayyanawa/' 

! 16. Suka ce, "Lallc ne, idan ba 
ka hanu ba. ya Nuhu, (daga 
maganarka.) hakifca, kana kasan- 
cewa daga wadanda ake jefewa." 

117. Yacc/'YaUbangijTna!Lal- 
le ne mulanena sun karyaia ni, 

118. "Sai ka yi hukunci. a tsaka- 
runa da tsakamnsu* labbataccen 
hukunci. kuma ka isirar da ni. da 
wadanda sukc la re da ni daga 
muminaL" 

119. Sai Muka isirar da Shi 1 shi 
da wadanda sukc larc da shi, a akin 
jirgj wanda aka yi wa lodi. 

120. Sa'an nan Muka nulsar, a 
bayan haka. da sauran. 

121. Lalle nc, a cikin wannan, 
akwai aya, kuma mafi yawansu, ba 
su kasance masu Imam ba. 


§0j ^^xmMiMu @^I^C^Gj3fi ©o^j^^l^oi 
§ §p£3<$n $& J5 &>& 


26.Suratush Shu'ara' 563 1 \ »1 *All i iS ~. 122. Kuma Lallc nc. Ubiingijin- 
ka. haloRa, ShTnc Mabuwayi. Mai 
rahama. 

123. Adawa sun karyaia Man- 
/anni. 

124. A lokacin da tfan'uvvansu. 
Hiidu ya cc musu. "Ba /a ku yi 
laCawa ba?" 

125. "Lallc nc ni. /uwa garc ku. 
hakika. Man/o nc. aminiaccc. 

126. "Saboda haka ku bi Allah 
da talcawa. kuma ku yi mini da'a. 

127. "Kuma ba ni lambayar ku 
wata ijara a kansa. Ijarata ba la 
/ama ba. face daga Ubangijin halil- 
lu. 

128. "Shin, kuna yin ginin sita- 
diyo ll> a kowane tsauni ne, kuna 
yin wasa? 

129. "Kuma kuna rikon matsa- 
rar ruwa. tsammaninku, ku daw- 
wama?"' 

130. "Kuma idan kun yi damfca, 
sai ku yi damkar kuna masu 
tankwasavva. 

131. "To, ku bi Allah da takawa. 
kuma ku yi mini da'a. 

132. "Ku ji isoron Wanda Ya 
laimake ku da abin da kuka sani. 

133. '"Ya laimake ku da dabbo- 
bin ni'ima da tfiya. 

134. "Da gonaki da maremari. 

135. "Lallc nc ni. ma ji muku 
tsoron u/abar wani yini mai girma." &i 

©i^'-ij m&*&&0 ojlii^Laii!^L^ c>j-&£j '*^ZW% ,1. JffT*« 


(1) Siladiyo shi nc £idan wasanni da Turanci, alama da Larabci 

(2) Ko kuma wuraren sana'o'i kamar TOasaEoEi trin na /imanin nan 26.Suratush Shu'ara' 564 1 \ *i UiS\ 1^ 136. Suka ce, "Daitlai nc a kan- 
mu: Ka yi waazi ko ba ka kasance 
daga masu wa'azi ba. 

137. "Wannan abu bai zarno ba 
face halayen"' mutancn farko. 

138. "Kuma mu, ba mu zama 
wadanda akc yi WS a/aba ba." 

139. Saboda haka suka Earyata 
shi, sai Muka halakar da su. Lalle 
nc a cikin wannan akwai aya, kuma 
mafi yawansu ba su kasance masu 
Tmani ba. 

140. Kuma lalle ne. Ubangi- 
jinka, hakiEa, Shi ne Mabuwayi, 
Mai jin Kai. 

141. Samudawa sun karyaia 
Man/anni. 

142. A lokacin da dan'uwansu 
Sahhu ya ce, "Shin, ba za ku bi 
Allah da laKawa ba? 

143. "Lallc nc ni, ZUWfl gare ku. 
Manzo nc. amintaccc. 

144. "Saboda haka, ku bi Allah 
da tuftawa. kuma ku yi mini da'a. 

145. "Kuma ba ni lambayar ku 
wala ijara, a kansa. Ijaraia ba ta 
zama ba (ace daga Ubangijin ha- 
lillu. 

146 "Shin, ana barin ku'" a 
cikin abin da yake a nan, kuna 
aminlaiiu? 


*-> »*f Z&\{\&Kj$J*#\ (1) Watau Idhdrun rmiianc wadanda ba su ci gaba ba, ba su son a yi rawa da nishadr 
Anakaramawarma'anarEaryariafarko. wacau waitaisuniyacc, acewaia hanaayaakan 
tsaunuka domln wasannt. Suna null da aya ko atama gidajen rawa da na na^haifi watau 
stadiyam da kasino. 

(2) Kuna zaton za a bai ku a inn wannan ni'ima, Allah ba zai karfii rayukanku ba, 
kuma Ya yinuiku hisabi a kania Kayya' Za a yimuku hisabiabayankunmutuan tsayar 
da ku, domin hisabin ayyukan da kuka yi. 26.Suratush Shu'ara* 5fi5 fW^ijj- 147. "A cikin gonaki da marc- 
maii 

14$. "Da shuke-shukc da dabT- 
nai. *ya yan itaccnsu hirlsi u> masu 
narkcwa a ciki? 

149. "Kuma kuna sassaka gidaje 
daga duwaisu* kuna masu alfahari? 

150. "Saboda haka ku bi Allah 
da tafcawa* kuma ku yi mini da'a, 

151. "Kada ku yi da'a ga umur- 
nin ma6arnala. 

152. "Wadandasuke yin 6arnaa 
cikin Kasa. kuma ba su kyauta- 
tawa " 

153. Suka ce, "Kai daga masu 
sihiri kurum kakc. 

154. "Ba kowa kakc ba, face 
muium kamarmu. To, ka /o da 
wata aya idan ka kasancc daga 
masu gaskiya." 

155. Ya ce t "Wannan rafcuma ce 
tana da shan l2) yini, kuma kuna da 
shan yini sananne, 

156. "Kada ku shale la da ciila, 
har azabar yini mai girma ta shafe 
ku." 

157. Sai suka soke la. sa*an nan 
suka wayi gari sunit masu nadama. 

158. Sabodahakaazaba la kama 
su. Lalle ne a cikin wannan akwai 
aya, kunia mafi yawansu, ba su 
kasance masulmanj ba. is.-' 3 j— kiuilK \j£j&jjjj 


dro &jiM*M&'*J*z$ 


1-, B^^4a<5*sd6ted; •■£ j 


(1) Hirlsi shi ne 'ya 'van iiucc sababbi tin; ba su nuna ba Walau hinsin gonakinsu 
idan itn ci shi narkcwa yafcc yi a cikin ciki balk kuma 'ya'yan iiacc nunannu. 

(2) Ranar da take da sha ita katfai za la shanyc rowan njiyarsu, su kuma ranar da 
sukc da sha su kadai ^a su dcbi rowan, ba ?3 la sha ha Amma kuma una ha su ncinu da 
ma da r a 26.Suratush Shu'ara' 56ft 1 \ *1 Uii\ Ij^- 159. Lallc ne Ubangijinka. haKi- 
£a. Shine Mahuwayi. Mai jin Kai. 

160. Mutanen Lutfu sun Karyatu 
Manzanni. 

161. A lokacin da efan'uwan- 
su. n ' Liicfu ya ce musu, "Ba /a ku yi 
laKawa ba? 

162. "Lalle ne m, zuwa gare ku, 
Manzo ne, amintacce. 

163. "Saboda haka. ku bi Allah 
da tafia wa, kuma ku yi mini tfa'a. 

164. "Kuma ba m lambayar ku 
wata ijara Ijarata ba la /ama ba 
face daga Ubangijin haliitu. 

165. "Shin, kuna jc wa ma/a 
daga cikin talikai? 

166. "Kuma kuna barin abm da 
Ubangijinku Ya halilta muku daga 
malankuV A*a, ku mutane nc ma.su 
Retarewa!' 

167. Suka ce, "Lallc nc, halcijca. 
idan ba ka hanu ba. ya Lutfu! Tllas 
nc kana kasanccwa daga wadanda 
akc fitarwa (daga gari)." 

168. Ya ce, "Lallc nc ga aikinku. 
hakika, ina daga masu Cinsa. 

160. "Ya Ubangijina! Ka islrar 
da ni da iyalina daga abin da suke 
aikatawa." 

170. Saboda haka Muka tsirar 
da shi. shi da mutanensa gaba <faya. 

171. Face wata tsohuwa a cikin 
masu wan/uwa, 


0Zjty*4$$* 


VtfrS&w, (I) Ludu darfuwansu nc na zaman gan da aure kawai, Asalmsa dan hail -in Ibrahim 
nc, sun taso daga gabas. (casar Hahila suka yi hijira, har Ibrahim ya sauka llahrOna a 
Sasar Sham, Lutfu kuwa ya sauka a Sad urn da alKaryunla. 26.Suratush Shu'ara' 567 1 \ *1 -Oil i^ 172. Sa'an nan kuma Muka dar- 
kake wasu. 

173. Kuma Muka yi ruwansama 
a kansu, ruwa. Sai dai ruwan wa- 
tfanda ake yi wa gargadi ya muna- 
na. 

174. Lalle ne ga wannan. akwai 
aya, kuma mail yawansu ba su ka- 
sance masu imam ba. 

175. Kuma lalle nc Ubangijinka.- 
haJcIfea, Shi ne Mabuwayi. Mai jin 
Cai. 

176. Ma'abula (cunci sun Rarya- 
ta Manzanni. 

177. A lokacin da Shu'aibu ya cc 
musu, "Ba za ku yi laEawa ba? 

17H. "Lalle ne m, zuwa gare ku. 
Manzo ne, amintacce. 

179. "Saboda haka, ku bi Allah 
da lafcawa kuma ku yi mini da'a. 

180. "Kuma ba ni tambayar ku 
wata ijara a kansa. Ijatala ba la 
/ama ba face daga Ubangijin hali- 
t(u. 

181. "Kucikamudu. kuma kada 
ku kasance daga masu sanyawar 
hasara (ga mutane). 

182. "Kuma ku yi awo da sikcli 
daidaiiacce. 

183. "Kuma kada ku nakasa wa 
mutane abubuwansu, kuma kada 
ku yi fasadi a cikin Rasa kuna masu 
ftarna. 

184. "Kuma ku ji tsoron Allah 
Wanda Ya halitta ku. ku da jama'ar 
farko." **m $fa^p.$3^&%F& u t^M@&t$fi&3ik isJ&tdR&E&to u :Otf &s&jc% •' t-A-q '> «*#ftfiftftBl (&' ftj'fU 

«j *%^Sgf&M£ *.^ 


26.Suratush Shu'ara' 568 1 <\ pijfctli Ij^- 185. Suka ce. "Kai dai daga wa- 
danda suke sihirlatlu kawai nc. 

186. "Kuma ba kowa kakc ba. 
lace mulum kamarmu. kuma lallc 
nc muna zalon ka, haKi£a. daga 
maEaryala. 

187. "To. ka jefo wani &aB6ake 
daga sama a kanmu. idan ka kasan- 
cc daga masu gaskiya." 

188. Ya cc, "UbangijTna nc Mafi 
sani ga abin da kukc aikatawa." 

189. Sai suka (caryata shi, sabo- 
da haka. a/abar ranar girgijc'" ta 
kama su. Lallc ne ila la kasance 
a/abar yini mai girma. 

190. Lallc a cikin wancan, ha((T- 
Ka. akwai aya, amma mafi yawansu 
ba su kasance masu Tmani ba. 

191. Kumu lallc Ubangijinka. 
hadCa. Shine Mabuwayi. Mai jin 
Eai, 

192. Kuma lallc Shi (AlEur'ani), 
haEika. saukarwar 1,'bangijin halit- 
tu ne. 

/9.?. Ruhi <2) amintaece nc ya 
sauka da shi. 

194. A kan zuciyarka, ddmin ka 
kasance daga masu gargaifi. 

195. Da harshe na Larabci mai 
bayfini. 


( 1) An ruwaito cSwa Allah Ya hutfc musu Eofar Jahannama, /afi ya hana su zama a 
ko'ina cikin gidajensu, sa'an nan aka sanya girgije ya yi mu>u inuwa mai sanyi-sany* har 
suka tani acikt, sa*an nan aka sanya girgjien ya kama da wma a kamu. suka Eonc Kurmus 
kamar an gasa fara. Suka koma Inka kamar yadda suka nrma daga Shu aihu da a jefa 
musu ItabBakc daga sama idan ya zama daga masu gaskiya. 

(2) Ruhul Kudu*, shi nc Jtbirt). am in an Allah ya lahhala a pare shi. 26.Suratush Shu'ara 1 56<* fW^ijj- 196. Kuma lalle shi , hyfiilta, 
yana a cikin littattafan IManzan- 
nin) farko. 

197. Ashe, bai kasance aya ba a 
gare su, ya zama Malaman Bam 
Isra'ila sun san shi? 

198. Kumadamunsaukurdashi 
a kan siishcn Ajamawa, 

199. Ya karanta shi a kansu, ba 
su kasance sabodu shi masu imani 
ba. 

200. Kamar wancan ne! Muka 
shigar da shi a cikin zukalan masu 

201. Ba za su yi imani da shi ba 
sai sun ga azabar nan mai radadi. 

202. Sai ta laho musu kwatsam, 
alhali kuwa su, ba su sansance ba* 

203. Sai su ce, "Shin, mu wadan- 
da ake yi wa jinkiri ne?* 1 

204. Ashe, to. da azabarMu suke 
neman gaggawa? 

205. Ashe, to. ka gani, idan 
Muka jishe su dad! a shekaru* 

206. Sa'an nan abin da suka ka- 
sance ana yi musu wa'adi (da shi) ya 
je musu, 

207. Abin da suka kasance ana 
jishe su dadin. ba /ai tunkude azaba 
ba daga gare ( ° su. 

208. Kuma ba Mu halakar da 
wata alfiarya ba face tana da masu 
gargadi- 


*fa&4^+&j& ^ - >'\X V ,'.-^-<,i,^-. 


*r t» *^ ^^^Hg&oiBi ^i (1) Da an basu lukaci mat tsawosunajindadidarayuwarduniyaadkinsa, lo, ranar 
da muluwa ko a?abar Allah la jc garc su, waimari lofcaein ba ?ai tunkude mutuwai ko 
a/a bar ba daga garc su. 26.Suratush Shu'ara* 570 T *\ iijuih i jj- 209. Oomin tunatarwa. kuma ba 
Mu kasanec Masu zalunci ba. 

210. Kuma(AIEur*am)shaidanu 
ba su dora sauka da shi ba. 

21 L Kuma ba ya kamata agare 
su (su shaidanu su sauka da shi), 
kuma ba su ivawa. 212. Lalle nc su, daga saurare, 
hatfTka, wadanda aka nisanlar ne, 

213. Saboda haka, kada ka kira 
want abin bautawa na dabam tare 
da Allah, sai ka kasance daga wa- 
danda ake yi wa azaba. 

214. Kuma kayi gargadigadan- 
ginka rnafiya kusanci. 

215. Kuma ka sassaula Tikafi- 
kanka n) ga wanda ya bl ka daga 
muminai. 

216. Sa'an nan idan suka saba 
maka. to, ka ce, "Lalle m, bar- 
rantaece ne daga abin da kukc aika- 
tawa. 

217. Kuma ka dogara ga Mabu- 
wayi, Mai jin RaL 

218. Wanda Yake ganin 
lokacin da kake tashi tsaye, 

219. Da jujjuyawarka a 
masu yin suiada 

220. Lalle Shi r2> , Shi ne Mai ji f 

Masani, ka a cikm ©^^c^Uj^Ji J^cJ^^j c j i^ ri^ -vt .-t"^ 


H#* 3W* 
(1) Ka 7ama mai lausayi gn muminsii wurfanda suka bi ka, ka yi musu kamar yadda 
ka/i lake yi wa 'ya'yanla Eanana a lokacin sanyt, ko kuwa idan zi su yi hard domin ta karc 
su daga cQul 

(2) Allah Shi nc Mai ji, ji na gaskiya, kuma Masant. sani na ga&ktya. 26.Suratush Shu'ara* 571 T *\ frlj^Sjl i ;J ^ 221. Shin, (kuna so) in gay a U) muku a kan wanda shaicfannu kan 
sauka? 

222. Sukan sauka a kan dukan 
mafriryaci. mai zunubi* 

223. Suna jefa (abin da suka) ji, 
alhali kuwa mafi vawansu makar- 
yata ne. 

224. Kuma mawaka i:) halakak- 
ku ne ke bin su, 

225. Shin, ba ku ga ccwa, lalle nc 
su, a cikin kowane rango suna yin 
cfimuwa (su (cetare haddi) ba? 

226. Kuma lalle nesu, suna fadin 
abin da ba su aikatawa? 

227. Face wacfanda suka yi ima- 
m suka aikata ayyukan Rwarai, 
kuma suka ambaci Allah da yawa, 
kuma suka rama zalunci, daga 
bayan an zaluncc su. Kuma wacfan- 
da suka yi zalunci, za su sani a wace 
majuya suke juyawa. ©^ ; &o-££#Ji bjj®j^®3 •&li&t&4£2feaft - £ 


•<4&fe32fc& ^j- * 


*^SW^»3 (1) Wannan domin raddi nc ga masu cctva afjannu kc gay a wj Muhammadu, l&ira da 
ammcin Allah su tabbala a gare shi* AlKur am Aljannu bit su sauka sai ga maKaryaci. mai 
/unubi, Muhammadu kuwa ba haka yakc ba* Saboda haka shi ba mahaukaa ba, kuma ba 
wanda aljannu sukc gaya wa ba Dukan abtn da ya facfa, to. wahayi nc daga Allah 

(2) Siffofin mawaEa sun nuna ccwa Armahi Muhammadu ba mawaEi ba nc. domin ba 
shi da dayj daga cikin .iiHofin mawalca. Kuma mahiyansa ba halakakku ha nc 27.Suratun Naml 572 TVj^Jli^ 
Tana karanlar da cewa Allah Yana da asirrai, ba su da iyaka. 
Yana nuna sashensu ta hannun wadansu mutane bayinSa da a cikin 
lillallafanSa, domin muminai su Kara fcarfin imani, kuma su yi aiki 
da sharfar da Ya aza su a kanta. Da sunan Allah, Mai rahama* Mai fin kai L *D.S. Wadancan ayoyin Al- 
Cur'ani nc da Liltafi mai bay- 
yanawa* 

2. Shiriya ce da bushara ga 
muminai. 

3. Wadanda suke tsayar da sal- 
la kuma su bayar da /akka. alhali 
kuwa su, game da Lahira. to, su, 
suna yin yafcini. 

4. Lalle ne wadanda suke ba su 
yin imam da Lahira, Mun (cawala 
musu ayyukansu, saboda haka suna 
dlmuwa. 

5. Wadannan nc wacfanda suke 
suna da mugunyar azaba (a du- 
niya>, kuma su, a Lahira, su nc 
mafiya hasura. 6^^^£4&2bjd- 


i>«- 

27.Siiratun Naml 573 TVj^i^- 6. Kuma lalle nekai.haKilca. ana 
hada n) ka da AlKur'ani daga gun 
Mai hikima, MasanK 

7. A lokacin da Musa ya ce wa 
iyalinsa. "Lalle ni, na tsinkayi wata 
wuta, ni mai /o muku daga gare ta 
nc t da wani labari, ko kuwa mai zo 
muku ne da yula, makamashin. 
tsammaninku, ku ji dlmi." 

8. To> a lokacin da yajemata.sai 
aka kira shi cewa, **An tsarkake 
wanda yake cikin (wurin) wuiar da 
wanda yake a gcfcnla, kuma tsarki 
ya tabbaia ga Allah Ubangijin ha- 

9. "YS Musa, lallc ne shi. Nine 
Allah, Mabuwayi, Mai hikima. 

}il "Kuma ka jcfa sandarka." 
To, a lokacin da ya gan ta, tana 
girgi/a kamardai itaKaramin maci- 
ji nc, sai yajuya yana mai bayar da 
haya, kuma bai koma ba, "Ya 
Musa! Kada ka ji tsoro, lalle Ni. 
Manzanm ba su jin tsoro a wuriNa. 

11. "Sai wanda ya yi zalunci, 
sa'an nan ya musanya kyau a bayan 
cuta, to, lalle Ni, Mai gafara ne. 
Mat |in fcai 

12. "Kumakashigarda hannun- 
ka a cikin wuyan rigarka, ya fita 
fan. babu waia cuta. a cikin wasu 
ayoyi tara zuwa ga Fir'auna da 
mulancnsa Lalle ne su, sun kasance 
mutanc nc fasikai." 

to8$&&iA&& 
jj&lgi &. Juit™* J *&?£& Slj, 


(I) I ihir.i da Imani da ita suna a cikin aslran Allah Haka karBai Alicur'iim daga 
Allah yana a cikin asTntn Allah da Yabayyanaa Littati.OaninMusaga wuiada abubuwan 
da suka auku a wurin game da maganai Allah a garc shi da liiyawar sanda madjiya da 
komawarta sanda da juyawar hannuns& fan Cat da juyawarsazuwagaasaiinsa. dukasutia 
a cikin asiran Allah da Ya hayyana su ga wani mmum. 27.Siiratun Naml 57 4 tVj^iijj- 13. To. a lokacin da ayoyinMu 
suka ic musu, suna masu wayar da 
kai, suka cc, wannan sihiri nc T 
bayyananne. 

14. Kuma suka yi musunsu, al- 
hali zukalansu, sun natsu da su t 
domin zalunci da girman kai. To, ka 
dubi yadda akibar mabarnata la 
kasance. 

15. Kuma lalle ne. hakika, Mun 
bai wa Dawuda da Sulaiman ilmi. 
kuma suka ce, "Godiya 0) la tab- 
bata ga Allah, Wanda Ya fifiia mu a 
kan masu yawa daga BayinSa 
muminaj." 

/6. Kuma Sulaiman ya gaji Da- 
wuda yu cc, "Ya ku mutane! An 
sanar da mu maganar tsuntsaye, 
kuma an bfi mu daga kowane abu. 
Lalle ne, wannan, hakika, shi ne 
lalalar (Allah) bayyananna ' 

17. Kuma aka tattara, domin 
Sulaiman, rundunoninsa. daga al- 
jannu da mutane da tsuntsaye, to, 
su ana kange su (ga tafiya). 

IS. liar a lokacin da suka je a 
kan rafin lururuwa. waia tururuwa 
lace. "Yakujama'arlururuwa! Ku 
shiga gidajenku. kada Sulaiman 
da rundunoninsa su kakkarya ku. 
alhali kuwa su, ba su sani ba." 

19. Sai ya yi murmushi yana mai 
diiriya daga maganarta. kuma ya 


*_ *>* 


jtawfeiBssp^ ' m $^#®i$U&$pe& * ' m* "^ 

(I) Abin da ke hakkin nfimar Allah a kan mutum, ya gode Masa Dawuda da 
Sulaiman Allah Ya ba .su ilmi na Annabel sun tsayu da godiyarsa a kan aiki da shi, da 
kuma iRrari da cewa mi ma cc duga Allah, ba da wani aiki nasu ba. Annabel da ilmi da 
sanin roaganar isuntsu da ta aljannu da ta tujumwa duka suna akin asTrin Allah da Yakc 
nundwa la hanyar waifansu BJyinSa, Annahawa 27.Siiratun Naml 575 *V>Ji ijw ce, "Ya Ubangijina! Ka cusa mini 
in gode wa ni'imarKa wadda Ka 
ni'imia ta a gare ni da kuma ga 
mahaifana biyu, kuma in aikaia 
aiki na Ewarai, wanda Kake yarda 
da shi, kuma Ka shigar da ni, sabo- 
da rahamarKa, a cikin bayinKa 
salihai" 

20. Kuma ya binciki (l> isunt- 
sayc, sai ya ce, "Mc ya kare ni ba ni 
ganin hudhudu, ko ya kasance daga 
masu fakuwa nc? 

21. "Lalle ne za ni azabta shi 
azaba mai tsanani, ko kuwa lalle in 
yanka shi, ko kuwa lalle ya zo mini 
da dalili bayyananne/' 

22. Sai ya zauna ba nesa ba t 
sa'an nan ya ce, "Na san abin da ba 
ka sani ba, kuma na 26 maka daga 
Saba da wani labari tabbatacce, 

23. "Lalle nunasami wata mace 
wadda tana mulkinsu, kuma an ba 
ta daga dukan komc, kuma tana da 
gadon sarauta mai girma 

24. "Nasamctajtadamutanen- 
la, suna yin sujada ga rana, baicin 
Allah, kuma Shaidan ya fcawacc 
musu ayyukansu, saboda haka ya 
karkalar da su daga hanya. sa'an 
nan su, ba su shiryuwa. 

25. Tia 41 ' su yi sujada ga Allah 
Wanda Yake fitar da abin da yakc a 
66ye, acikin sammai da Easa, kuma 


** ^-^ 

£ <»rt K * (1) Wannan ya nijna tsaytiwar Sulaimanda bincikcn komc da kowaacikindaularsa 
Kuma da yadda yakc yin l&unaiii a akin saulo Wannan ua cc hanyar mulki mai kyau 

(2) An kayar da harafin korcwa domin bariusa. da Hausa, yana 6ala ma 'ana, domm 
Shaidan ha) kange su daga rashin ym sujada ba. 27.Siiratun Naml 576 tv>J> jj- Ya san abin da kuke ftoyewa da 
abin da kukc bayyanawa. 

26. "Allah, babu abin bautawa, 
face Shu Ubangijin 11 ' Al'arshi* mai 
girrna," 

27. Yace, "Za mu duba. shin, ka 
yi gasJdya nc, ko kuwa ka kasancc 
daga maEaryata? 

2/1. "Ka lafi da takardala wan- 
nan, sa'an nan ka jefa ta /uwa garc 
su, sa'an nan kuma ka juya daga 
barinsu, sa'an nan ka ga mene nc 
suke mayarwa," 

29. Ta ce, "Ya ku mashawarla! 
Lalle ne, an jefo. zuwa gare ni, wata 
takarda mai girma. 

30. "Lalle ita daga Sulaiman 
lake, kuma lalle ita, da sunan Al- 
lah, Mai rahama, Mai jin kai ne. 

3L "Kada ku yi girman kai a 
gare ni, kuma ku zo mini kima masu 

saUtun&wa." 

32. Ta ce, "Ya ku mashawar- 
ta t2) ! Ku yi mini fatawa ga al'ama- 
rina, ban feasance mai yanke warn 
al'amari ba, sai kun halarta." 

33. Sukace, "Muma'abulaKarfi 
:""... kuma ma'abuta yafci mai tsana- 
ni ne, kuma aPamari ya koma zuwa 
gare ki. saboda haka ki duba, mene 
nc za ki yi umurni (da shi)?" 


\ >-\'.{' -tf-fc ^'UhlT^VL^^fi A^SSSWL-a^ 

(1) Ya siflanla Allah da cewa babu abin bautawa lace Shi, domin ya kore cancaoiar 
rana ga tbada. da Ubangtjin ATar^hj duinm ya dene girman gadon Hilkisii daga zukata 

(2) Allah hai keBance hikima #a ma/a kawai ha, har mala akwal masu hikima a 
cikinsu. Sat dai Musulunci ya liana shupabanan mala, saboda fcalihinsu acflfarsu la rinjayi 
hankahnsu, saboda kyautala tarbiyyar yira Ana fahimtar cewa lya mulki. shi tie rashin 
fallcwa da rsTayi ga shugaba. iai a bayan ya shawarci mutancma. kamar yadda Saraumyar 
Saba ta yi da Majalisarta, 27.Suratun Naml 577 rv>J»^ 34. Ta ce, "Lailc Sarakuna idan 
sun shiga wata alKarya. sai su 6a ta 
ta, kuma su sanya masu darajar 
mutanema Kasicantattu, Kuma ka- 
mar wancan ne suke aikatawa. 

35 "Kuma lalle ni, mai aikawa 
ce zuwa gare su da kyauta, sa'an 
nan mai dubawa ce : da mc man/an- 
nin za su komo." 

36. To, a lokacin Ua ya jc wa 
Sulaiman ya ce, "Shin, /a ku Kara 
ni da dukiya ne? To. abin da Allah 
Ya ba ni, shi nc mad alheri daga 
abin da Ya ba ku. A'a, ku ne kuke 
yin farm riki da kyautarku. 

37. l *Ka koma zuwa garc su. 
Sa'an nan lalle muna je musu da 
rundunoni, babu wata ta6ukawa 
gare su game da su, kuma lalle 
muna filar da su daga gare ta, suna 
mafi wulakantuwa, kuma suna 
KasKantattu." 

38. Ya ce, "Ya ku mashawarta! 
Wannenku zai zo mini da gadonta a 
gabiinin su zo. suna masu salla- 
mawa? % * 

39. Wani mai Karfl daga aljannu 
ya ce, "Ni. ina zo maka da shi a 
gabanin ka liishi daga malsayinka. 
Kuma lalle ni a garc shi. halcifca, 
mai Card nc aminiacce/' 

40. Wanda yake a wurinsa ak- 
wai U) wani ilmi daga Littafin yace. 


s.t &£ «rw » - >J&***X6iSA \U\i (I) Allah na bayar da asirai daga liltattafai, koda wahayizuwaga Annabawa, koda 
ilhama daga abin da aka bai wa Annabawa. WadanMi sun ce jlmin nan surtan Allah rn" mad 
gtrma Allah ne Mali sani Sai dai sliaradin aiki da ilmi ga ibada* ya kasancc daga 
Annabawa kawai, a akin lokacjn afwatu* da shari'arsu. Ba a iya amfani da wani sunan 
Allah wanda wans Annabi bai /o da shi ba a gabanin Mu&ulunti. kuma a bayati Musuiunci 27.Siiratun Naml 578 YVj*Jli^ "Ni ina ZO maka da shi a gabanin 
Eyaflavvar ganinka ta koma gare 
ka/* To, a lokacin da ya gan shi 
matabbaci a wurinsa, ya ce T "Wan- 
nan daga lalalar Ubangijina yake. 
domin Yajarrabani: Shin, zangode 
nc, ko kuvva /an butulcc! Kuma 
wanda ya gode, to, yana godewa ne 
domin kansa, kuma wanda ya kafir- 
ta, to, lallc Ubangijina Wadatacce 
nc, KarimL" 

4L Ya ce. *'Ku can/a kamar ga- 
donla gare ta, mu gam. shin za ta 
shiryu, ko kuwa tana kasancewa 
daga wadanda ba su shiryuwa." 

42. To, a lokacin da taje, akace. 
"Shin, kamar wannan gadon sarau- 
tarki yakc?" Ta ce, "Kamar dai shi 
ne. Kuma an ba mu ilmi daga gabu- 
ninia, kuma mun kasancc masu 
sallamawar (ul'amari ga Allah)," 

43* Kuma abin da ta kasancc 
tana baulawa, baicin Allah, ya kan- 
ge la. Lallc ita> ta kasance daga 
mutanc kalirai- 

44. Aka ce mata, "Ki shiga a 
gidan sarauta ." To, a lokacin da la 
gan shi, la yi ZalOnsa wai gulbi nc f 
kuma la kuranyc a) daga Jcwau- 
rinta. Ya ce, 44 Lalle ne shi, gidan 
sarauta ne mai santsi daga ma- 
dubai." Ta ce, 14 Ya Ubangijina! :t^^a^2^j§-* -w- ftfii*^^ baa roRon Allah sai da sunaycnSa masu Icyau, tis'mdataran nan. saidai adunftutckamar 
a ct t 'Ini roGon Allah da sunaycnSa da na sani da wadanda han sam ba/" 

(1) Idan imam ya shiga a cikin zuciyst, sai girman kai ya fita daga gare ta Sarauniya 
Bilkisu tana kuranyc Jtalafunla da niyyarta La shifa a akin ruwa ilormn la nuna tfa'arla lm 
umurnin Annabin Allah Sulaiman. kuma la. yarda da shiga gulbin da ba ta *an tttWOn 
/nrlinsii ba. ko da /\ ta mutu a wurmda'a da taKawa. Maccdasaiautaiyakur gninan kai 
kc nan, babu abin da zal gusar da shi sal imanln gasktya* 27.Siiratun Naml 57M TV>J> JJ- Lalle m, na /alunci karna, kuma na 
sallama al'amari tare da Sulaiman 
ga Allah, Ubangijin halittu." 

45. Kuma lalle ne, hatfifca, mun 
aika zuwa Samudawa da darTu- 
wansu* Salihu (ya ce), "Ku baula 
wa Allah." Sai ga su Eungiyoyi biyu 
suna la husuma. 

46. Ya cc, "Ya mutanena! Don 
me kuke ncman gaggawa game da 
munanawa, a gabanin kyautatawa. 
Don me ba ku neman Allah gafara. 
Isammaninku, za a yi muku raha- 

47. Suka ce/'MunashiTumci da 
kai, kuma da wanda kelarcda kai." 
Ya ce, "Shu'umcinku a wurin Allah 
vakc- A'a, ku mutanc nc, ana fiti- 
nar ku/' 

48. Kuma watfansu jama'a 
iara M> sun kasance a cikin birnin, 
suna yin fiarna, kuma ba su kyauta- 
tawa. 

49. Suka ee, "Ku yi ranlsuwa da 
Allah, lalle ?a mu kwanan masa/ 2) 
shi da mutancnsa, sa'an nan mu ce 
wa waliyyinsa, fc Ba mu halarci hala- 
kar mutanensa ba, kuma mu, hafii- 
(ca, masu gaskiya neV 

50. Kuma suka (culla makirci, 
kuma Muka fculla sakamakon ma- 
kirci. alhali su ba su sani ba © ^#£^?i&& 


- * : ' **^ 

(!) Yawait raasu ftarna ba ya hana gaskiya bayyana Kuma mai makirci ddmin ya 
babkar da mai gargadin addinin Altah, yana yi wa kansa sanadin halaka kawai nc 
Wadannan mutant; tara sun yi niyyarkashe Salihu nc. ba da sanin dangmsa ba. a wunnda 
yakckwana yana sallaa masallacmsa.a bayangan. A can Allah ya halakardasu Wannan 
shi nc sakamakon makircin da suka Kulla. 

(2) Za mu kwanan masa, ai za mu kwana da myyar kashc shi a akin dare, a fioye. 27.Siiratun Naml 580 YVj*Jli^ 51. Ka duba yadda aKihar ma- 
kircinsu la kasancc, lalle Mu, Mun 
darkakc su da mutanensu gaba 
daya. 

52. Wadancan, gidajensu ne. 
wofinlauu. saboda zaluncin da 
suka yi, lallc nea wancan akwai aya 
ga mulanc wadanda suke sain. 

53. M uka tsirar da wadanda 
suka yi imani, kuma sun kasancc 
suna laRawa. 

54. Da Lucfu, a lokacin da ya CC 
wa rnutanensa, "Shin, kuna je wa 
alfasha 111 ne alhaii kuwa kuna 
gam? 

55. "Shin T lalle ku, hakika, kuna 
ie wa maza da sha'awa. baicin 
mata? A'a. ku. wasu inn mulanc nc 
kuna aikin jiihilci." 

56. Bahu abin da ya kasancc ja- 
wabin mulanensa, face suka cc, 
"K.u fitar da mutancn Ludu daga 
alKaryarku, lallc su, wasu iriti muta- 
nc ne miisu da'awar suna da isarki." 

57. Sai MukutsTrardashi.shida 
mulanensa, l2 ' face matarsa, Mun 
fiaddara la a cikin masu wanzuwa. 

58. Kuma Mukayi ruwaa kansu 
da wani irin ruwa. To. ruwan wa- 
danda akc yi wa gargatfi ya mu- 
nana. 'JjL^J i^iiofc" ji^&li &&t^^&8& a _■ .* 
"1,1 •/•! c ** ' 1 H' \" ■ (1) Allashar mutancn Ludu* ita « luwacft. namji ya hi nami|i a duburarsa Wannan 
allasha.kodabbdbi ba su yin U Gamuiancn l.ijcfu tu fara bayyana Allnh Ya halakar da su 
kamar yadda Ya amhaia. Sa'an nan kuma bu a Kara gaoinU ba. sai ga wannan al'umma 
Aairin da ke did, shi ne yadda Allah Yakc jflyar da dabiar mulum la /ama ba ta ma*u 
hankali ba. (arc da dngewar halittar jikinsa kamar yadda lake ga zahiri. 

(2) Mulanensa mumlnar Imani da gaskiya idan gaskiya la bayyana asm nc daga 
asTran Allah sai wanda Ya bat wa. Kusanci ga warn Annabi da auie ko zumuota. ba ya 
bayar da shi. Ruwan a/aba. ahi ma Attn nc na Allah 27.Siiratun Naml 5S1 rv>J»^ 59. Kace, "Godiya ta tabbataga 
Allah, kuma aminci ya tabbala bisa 
ga BayinSa. wadanda Ya zaftaL" 
Shin, Allah ne Mail alheri, ko abin 
da suke yin shirki da shi? (n 

60. Ko wane ne Ya haluta sam- 
mai da Rasa, kuma Ya saukar 
muku, daga sama, wani ruwa, 
Muka tsirar, game da sht, gonaki 
masu sha'awa, ba ya kasanccwa 
gare ku, ku tsirurda uaccnsu? Shin, 
akwai abin bautawa tare da Allah? 
A'a, su mutanc ne suna daidaitawa 
(Allah da wani). 

61. Ko kuwa wane nc Ya sanya 
Ka&a tabbalacuya, kuma Ya sanya 
koguna a isakaninta kuma Ya sa- 
nya mata manyan duwatsu taba- 
tailu, kuma Ya sanya wani sha- 
maki a tsakanin lekuna bivu? Shin 
akwai wani abin bautawa tare da 
Allah. A'a, mail yawansu ba su sanT 
ba. 

62. Ko wane ne yake kar6a wa 
mai bukata idan ya kira Shi, kuma 
ya sanya ku mamayan Rasa? Shin 
akwai wani abin bautawa tare da 
Allah? Kaifan Ewarai kukc yin 
tunani. 

63. Ko wane ne yake shiryarwa 
a eikin duffan kasa da leku. kuma 
wane ne Yake aikowar iskoki domin 
bayar da hushara a gaba ga raha- 
marSa? Ashe, akwai wani abin bau- 
tawa tare da Allah? Tsarki ya tab- 


.IV * ©^^s^sotsj 


§^J (I) Daga wannaoSyi ia 59 zuwa Karshen sura, duka lambihi ne ga abubuwnn fake na 
ilmin Allah, wanda ya shift tikunanmu. amma ha mu san yadda sukc auktiwa a jsare mu 
ba. Sa'an nan kuma da lambihi ga abubuwan gaibi da sukc /uwa tlomin mu yi imam da so 27.Siiratun Naml 582 tv>Ji }^ bata ga Allah daga barm abin da 
suke shirki da shi. 

64. Kn wane ncYakc fara halit- 
ta sa'an nan kuma ya mayar da ita, 
kuma Wane ne Yake arzuta ku daga 
sama da Rasa? Ashe, akwai wani 
abin bautawa tare da Allah? Ka ce, 
"Ku kawo dahlinku, idan kun ka- 
sancc masu gaskiya." 

65. Ka ce, "Babu wanda ya san 
gaibi a cikin sammai da Rasa face 
Allah, Kuma ba su sansancewar a 
yaushe ne akc tayar da su," 

66. A*a> saninsu ya kai a cikin 
Lahira. A'a.suna cikin shakka daga 
gate ta. A "a. su da garc la makafin 
/uci nc. 

67. Kuma wacfanda suka kiifirla 
suka a:, "Shin, idan mun kasancc 
turftaya, mu da ubanninmu. shin, 
hakika, wacfanda ake fitarwa nc? 

68. "Lallcnc, hakTka.an yi mana 
wa'adi ga wannan, mu da uban- 
ninmu, daga gabanin haka. Wan- 
nan ba kome ba ne face latsuni- 
yoyin farko." 

69. Ka ce, "Ku yi tafiya a cikin 
Rasa, sa'an nan ku duba, yaya aRi- 
bar masu laifl take?" 

70. Kuma kada ka yi hakin ciki a 
kansu, kuma kada ka kasance a 
cikin Runcin rai daga abin da suke 
Rullawa na makirci. 

7L Kuma suna cewa, "A yaushe 
wannan wa'adi (zai auku). idan kun 
kasancc masu gaskiya?" 

72. Ka ce, "Akwai fatan sashen 
abin da kukenemangaggawarsa.ya 


MUSB r 'y- d; 


iS$ J«ij V m A <j}j SjS J &^s 27.Siiratun Naml 583 *V>Jl }^ kasanec ya kulurta u) a gare kit* 1 

73. Kuma lalle ne Ubangijinka, 
halc7£a. Mai falala nc a kan mulane, 
kuma amma matt yawansu, ba su 
godewa. 

74. Kuma lallc Uhangijinka, ha- 
IciEa. Yana sanin abin da Kirazansu 
suke Boyewa. da abin da suke 
bayyanawa, 

75. Kuma babu wala (mas'ala) 
mai boyuwa, a cikin sama da (tasa 
face tana a cikin littafi bayyananne. 

76. Lallc newannan AlKur'ani' 21 
yana gaya vva Bam Isra'ila mafi 
yawan abin da su suke saba wa 
junansu a ciki. 

77. Kuma lalle shi, haEiKa, shi- 
nya cc da rahama ga muminai. 

78. Lallc Ubangijinka Yana yin 
hukunci a tsakaninsu da hukun- 
cinSa, kuma Shi ne Mabuwayi, 
Masani.* 1 

7P, Saboda haka, ka dogara ga 
Allah, lalle ne. kai ne a kan gaskiya 
bayyananniya. 

80. Lalle ne kai, ba ka jiyar da 
matattu, kuma bakasakuramesuji 
kiranka, idan sun juya suna masu 
bayar da baya. 

§ 

( 1 ) Kuturi. slu nc a bayan warn ya hau dabba ya kuma ftza want a kama daga baya 
gare shi. Kinaya cc na c£wa abin yana ku*a gare su Kuarai, kamar Kakamn dan kuturi da 
iitahayin dabba 

(2> Idan wanna AlEur'ani ya fiunsa ilmin ajJrat da yakc iya gaya wa BanTlsralla mati 
yawan abin da $u da kansu t suke safia wa juna a kansu, tare da shahararsu da ilmL da 
yawan Annahawan da suka wuce a cikinsii, to, ga Larabawa jahilai hiyaka kc nan. Bahu 
abin da ya wajaba a gare su. sai sallamawa ga abin da yakc kiran ztiwa gare shi- In abin da 
yake fada ba gaskiya ba nc, da Bam IsraTla nc farkon masu niina Karyarsa Amma ba su yj 
ba Saboda haka duka gaskiya nc. Sai kowa ya hi shi ya isira 27.Siiratun Naml 58J rv>J»^ 8L Kuma kai ba ka /ama mai 
shiryar da rfimammu daga fiata ba. 
Ba ka jiyarwa face wanda yake yin 
iniani da ayoyinMu. To, su ne masu 
sallamawa (aKaman zuwa ga 
Allah). 

82. Kuma idan magana ta auku 
a kansu, Muna filar musu da waia 
dabba fn daga Rasa, tana yi musu 
magana, ccwa ^Lallc muiane sun 
kasance game da ayoyinMu, ba su 
yin imanin yaCini," 

83. Kuma a ranar da Muke tara- 
wa daga kowacfl aPumma, wata 
Kungiya daga wadanda sukc Kar- 
yata ayoyinMu, sai ga su ana kange 
su (ga kora). 

84 liar idan sun /o, (Allah) /ai 

ce, "Ashe kun (caryaia ayoyinNa, 
kuma ba ku kewaye su da sani ba? 
To, mene ne kuka kasance kuna 
aikatawa?" 

85. Kuma magana ta auku a 
kansu, saboda zaluncin da suka yi. 
To. su ba su da ta cewa. 

86. Shin, ba su gani ba, cewa, 
lalle Mu, Mun sanya dare domin su 
natsu a cikinsa, kuma da yini mai 
sanya ganP Lalle a cikin wancan 
akwai ayoyi domin mutanc wadan- 
da suka yi imam. k£ **v _t* 


f^wXl-^-fl. **■ \A r+ m^m* 


tm?&™™ 


«^j ji - &jjzJz&mv 


/ t -" 


(I) Wata dabhacc ana kiranta Jassasa. ancc'yarraKumar Sahhuce.alokacindaaka 
ka*he uwarla. ta gudu. ta Shiga cikin dulse, dtiiscn ya rufeda iia Tana tifowa daga dutscn 
Said a Makka da hantsL Rayan filowarU. hahu snuran wa'a/i Mummi ya labhala mumini, 
kafiri kuma ya lab ha la haka. Tana riEe da sandar \1usa da Halimm Sulaiman. Tana 
litowa a bayan fitnwar rina daga yamma, Allah tfai Ya san gaskiyar yadda lake* 27.Siiratun Nam! 585 TV>Jl 'JJ- 37. Kuma da ranar' n da ake 
busa a cikin Jcaho, sai wanda yakc a 
akin sammai da wadanda suke a 
cikin Kasa su firgita, face wanda 
Allah Ya so, kuma dukansu T su jc 
Ma^a suna Caskanlaltu. 

88 Kuma kana ganin duwalsu, 
kana /atori su sandararru, alhali 
kuwa su suna shudewa, shucfcwar 
girgije, bisa sana'ar Allah Wanda 
Ya kyaulata kowane abu. Lallc Shi, 
Mai labartawa ne game da abin da 
kukc aikatawa. 

H9. Wanda ya zo da kyakkawan 
aiki guda, to. yana da mall alheri 
daga gare shi. Kuma su daga wata 
firgita/ 2 * a yinin nan, amintaltu ne. 

90. Kuma wanda ya zo da mu- 

gun aiki, to, an kifc fuskokinsu a 
cikin wuta, Ko za a saka muku face 
da abin da kuka kasancc kuna aika- 
tawa? 

91. (Ka cc), "An umurce ni, in 
bauta wa Ubangijin wannan 
Gari <3> . Wanda ya mayar da shi 
Hurumi, kuma Yana da dukan 
kome. Kuma an umurce ni da in 
kasancc daga masu sallamawa. 

92. kt Kuma ina karania AI- 
Kur'ani." To, wanda ya shiryu, ya 
shiryu ne domin kansa kawai. 

®s^1 c-4»; -.'<T \-^"5Vi( r'i' §^£kJ^£k /.i - firvs-ift *t?Tf 4(-T-' fPCAA* .--. -A -'- 

^j^>^ jf&s&pS^^& (1) Bayan fitowar dabba. kuma sai busar Kaho na farko. sa'an nan na biyu sa'an nan 
IGyaraa. 

(2) Firgila daga ayabar Lahira, wanrutn firgila ba inn ta farfco ba cc. wadda aka 
ambala a cikin aya la 87, dotrun wancan firgilar kwarjimccabayan Uslii daga kaburbura 

(3) Wjniian Can thine Makka. Sanya Makku hurumi ba a lya .Shiga ukima da yafci 
yana a cikin aslraina Allah. Slur^uwa da 8ata duka aslrai nena Allah Tsann AlKur'ani da 
abubuwan da ya fiunsa duka asiran Allah ne 28.Suratul Kasa$ 586 YA ^*jm!i i;^ Kuma wanda ya Bace, to, kace. "Ni 
daga masu gargadi kawai nake." 

93. Kumakace. "Godiya ta tab- 
bala ga Allah. Zai nuna muku ayo- 
yinSa. harkusansu." Kuma 1,'ban- 
gijinka bai zama Mai shagala daga 
barin abin da kuke aikatawa ba. Tana karanlar da nuna falalar hijira domin addim. kuma tana 
kwadailarwa ga yin hijira. Kada tsoron barin dukiya da diya, su 
kange murnini daga yin hijira da addininsa zuwa ga wurin yardar 
Allah Wanda Yake Shi ne Mai kome kuma Yana nice da kome Shi 
kadai. Kuma tana liana rarraba jama'ar Musulmi. &$$$&* Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin koL L T>. S. M 

2. Wadancan ayoyin Littafl ne 
bayyananne. 

J. Muna karantawa a kanka, 
daga labarin Musa da Fir'auna da 
gaskiya domin mulane wadanda 
sukc yin imani- 

4. Lalle ne Firauna ya daukaka 
a cikin fiasa, kuma ya sanya mula- 
ncnla (tungiya-Cungiya. yana rau- 
nanarda wata jama 'a daga garcsu; 
yana yanyanka diyansu maza kuma 
yana rayar da maun su. Italic shi, ya 
kasance daga masu Barna, So* 


-.— *i ■* 


< • - 


28.Suratul ICasa$ 587 TA ^ajmH i}j* 5 Kuma Munanufin Muyifala- 
la ga wadanda aka raunanar a cikin 
Casar, kuma Mu sanya su shuga- 
banni x kuma Mu sanya su magada. 

6. Kuma Mu labhatar da su a 
cikin Easar, kuma Mu nuna wa 
Fir'auna da Hamana da rundu- 
noninsu abin da suka kasance suna 
sauna daga gare su. 

7. Kuma Muka yi wahayi zuwa 
ga uwar Musa, cewa ki shayar da 
shi, sai idankinji tsorogamcda Shi, 
lo T ki jeta shi a cikin kogi. kuma 
kada ki ji tsoro, kuma kada ki yi 
baicin ciki. Lalle nc Mu, Masu 
mayar da shi nc zuwa gare ki, kuma 
Masu sanya shi nc a cikin Manzanni 

8. Sai mulancn Fir'auna suka 
(since shi, domin ya kasance maEiyi 
da haCin ciki a gare su. Lalle ne 
Fir'auna da Hamana da rundu- 
noninsu, sun kasance masu aikin 
ganganci* 

9. Kuma matar n> Fir'auna tace, 
("Ka bar shi yana)sanyinidoagare 
ni da gare ka! Kada ka kashe shi. 
akwai fatan va amfane mu. ko mu 
nice shi da/" alhali kuwa su ba su 
sansance ba. 

HK Kuma zuciyar uwar Musa la 
way gari y6!intatta (2> . Lalle nc, 
halci&a, (a yi kusa ta bayyanar da 
shi, ba domin Mun daure zuciyarla jf «-*»* -* \* i\it \wt\+i^*t**i \ *~ 


r.fii* .-* *■ ** ktsxr^i 


i .*> 


{I) Sunan malar Fir'auna A'siya. tana da zumunia da Musa Ta cc ka yi masa suna 
'Miislia*, ma'anarsa an same shi tsakamn "mu' 1 walau ruwa da "sha", wacau »tace. sa'an 
nan ya /ama Musa. Allah Yana isarc nmium guba ga maCiyinsa. 

(2) Zuciya yonntatta. Ma cc wadda ha la da wani tunani saboda abin da ya sliagaltar 
da iia m tunamn tfanta a hannun mafiiyinsa. 28.SuratuI ICasa$ 588 YA jl*H\ ijj-i ba, domin ta kasance daga mumi- 
nai 

IL Kuma ta ce wa 'yar'uwar- 
sa> HI **Ki blshi." Sabuda haka sai 
ta leke shi daga gefe, alhali su ba su 
sani ba. 

12, Kuma Muka hana masa 
masu shayar da mama, a gabanin 
haka, sai ta ce, "K6 in nuna muku 
mulancn wani gida, su yi muku 
renonsa, alhali kuwa su miisu nasi- 
ha nc a garc shi?" 

13. Sai Muka muyar dashizuwa 
ga uwarsa domin idanunia su yi 
sanyi, kuma ba za ta yi baKin ciki 
ba. kuma domin la san cewa lalle 
wa'adin Allah gaskiya ne, amma 
kuma mall yawansu ba su sani ba. 

14 Kuma a lokacin da ya kai 
Earfinsa, kumayadaidaita, Munba 
shi hukunci u> da ilmi. kuma kamar 
haka Muke saka wa masu kyau- 
tatawa. 

15. Kuma sai ya Shiga garin a 
lokacin da mulanen garin suka shu- 
gala, sai ya samu, a cikin garin. 
wadansu maza biyu suna fada, wan- 
nan daga Itungiyarsa, kuma cfayan 
daga maRiyansa. sai wannan da 
yake daga Itungiyarsa ya ncmi aga- 
jinsa, sai Musa ya yi masa (eulli.yu ©^^o^^>^S r^\ T,-' 


.^-L<*J 


> >: >\ . '* , ! 


.O^.^ - '** *^^^_J&^^ 
tf^-*v;IA*J 


(l| Sunan 'yar'uwar Musa Maryamu ko Kakaroa ko Kalsumu, Sunan uwarsu 
Yuhamz tflyar Hamid dan Lawaya dan YaEiibu 

(2) Wannan ya nuna. cewa Musa an ba shi Annabel a gabanin ya yi hijira /uwa 
Madyana Kuma yana Kara fcarfafa wannan magana abindakccikinayaia 16indayaraEi 
Allah galara, Ya yafaru masa Y da aya la 17 waddj ta nuna ya San an yi masa gafarar har 
yana neman tsan domin kada ya komu yin haka a gaba> Annabawa suna wahami ga ahin 
da ba wahayi ba, sa'an nan Allah Ya gyara kuskurcn. Ya labbaiar da gaskiya. 28.Suratul ICasa$ 589 YA ^wwJl ijj-i * -v -1 * ■ 


- ■S/T 


,r .!^-,^ (^W^ft^t) Ififi-S L; kashe shi. Ya ce, * 4 Wannan aikin 
Shaicfan ne, domm shi maEiyi ne 
mai baiarwa, bayyananne!" 

16. Ya«/'YaUbangij7na!Lalle 
na zalunei kaina, sai Ka yi mini 
gafara." Sai Ya gafarta masa. do- 
min Shi ne Mai yawan gafara, Mai 
jin Kai. 

17. Ya cc, "Ya UbangijTna! Do- 
mm abin da Ka ni'imta shi a kaina, 
saboda haka ba zan kasance mai 
taimako ga masu laifi ba/* 

18. Saiya wayi gari a cikin birnin 
yana mai tsoro. yana sauna* Sai ga 
vvanda ya nemi taimako daga garc 
shi a jiya, yana ncman agajinsa. 
Musa ya ce masa, "Lallc kai Baiaccc 
ne, bayyananne/* 

19. To, a lokacin da Musa ya yi 
nufin ya damKi wanda yake maEiyi 
nc a garc su> (mai ncman agajin) ya 
ce/ 1 * il Ya Musa! Shin, kana nufin 
ka kashc ni nc kamar yadda ka 
kashc wani rai jiya? Ba ka son kome 
(ace ka kasance mai tanfcwasawa u * 
a cikin Rasa, kuma ba ka nufin ka 
kasance daga masu kyauiatawa." 

20. Kuma wani mutum ya zo 
daga mafi nisan birnin yana lafiya 
da gaggawa. ya ce. "Ya Musa ! Lallc 
mashawarta suna shawara game da 
kai domm su kashc ka. saboda haka 
kafita Lallc m. mai nasihancagare 
ka," 

(1) Ya fadi haka zalon Musa zai kashc shi ne sahoda gargadtn da ya gabalar a garc 
shi. Maganur la nuna Musa ya shahara da son gyaran abubuwa domm islahi. haka nc ga 
al'adar mutanc wanda ya tash) yana gyara sai sun luhumcc shi da ncman pinna 

(2) Tanlnvasa kc sanya mutanc su yi abin da ha su son yi Kyautaiawar tslahi ba la 
samuwa.saida lankwasawadomingalihj mutanc sun ft son 6arna a kan kyaulalawalarc Ja 
*aninsu ga ccwar kyaulatawar ila cc daidai. 

*Stes Kespifc^o^^^ 

•c 28.Suratul ICasa$ 5W YA ^Ajfcilt iyj* 21. Sai ya fila daga gare Ia/ J) 
yana mai jin isoro yana sauna. Ya 
cc. "Ya Ubangijina! Ka tscrarda ni 
daga mutanc azzalumai." 

22. Kuma a lokacin da ya fus- 
kanci wajcn Madyana, ya cc. "Ina 
falan Ubangijina Ya shiryarda ni a 
kan madaidaiciyar hanya." 

23. Kuma a lokacin da ya isa 
mashayar Madyana, ya sami wata 
jam'ar mulanc suna shayarwa, 
kuma a bayansu ya sami wadansu 
mata biyu suna korar (tumakinsu). 
Yace, "Menenesha'aninku?" Suka 
ce, "Ba za mu iya shayarwa ba sai 
makiyaya sun fita. kuma ubanmu 
tsoho nc a> mai daraja." 

24. Sai ya shayar musu, sa'an 
nan kuma ya juya zuwa ga inuwa. 
sa'an nan ya cc. "Ya Ubangijina! 
Lallc nc. ga abin da Ka saukar zuwa 
garc ni na alheri ni mai hukala QC-" 

25. Sai dayansu la je masa, tana 
lafiya a kan jin kunya, la cc, **UbS- 
na yana kiran ka, domin ya saka 
maka ijarar abin da ka shayar sabo- 
da mu." To, a lokacin da ya je masa, 
ya gaya masa labarinsa, ya ce, 
"Kada ka ji tsoro, ka tsira daga 
mulane azzalumai." 

26. 'Dayarsu ta ce, "Ya Baba! 
Ka ba shi aikin ijara, lalle ne mafi 


Li 


< ** 


*t - * r Stfflf.1l*5?\K4tit-1 $J3W&*WP ®^^o4#fcS& 


■» v.* 


(1) Ya fita daga alKaryar 

(2) Sabuda girma ba ya zuwa ya shayar da lumakinsa, sat ya sanya mu, mu ya'yansa, 
ku da mukc mata. Wannan ya nuna mace tana yin aikin maza saboda laruia Kuma 
saboda darajar ubanxu ba su shiga a cifcin rnafctyaya ba domin isaron muliMCinsu. don 
liaka akc sun asali mai kyau, Ni&antarsu da pa ma/a naiTin Eaurajewa ne na shan'a 28.Suratul K'asas 591 YA jl*J&\ iyj* alhcrin wanda ka bai wa aikin ijara 
shi ne mai KarlV n amintacce *' 

27. Ya cc, "Lalle ne ina nufin m 
aurar da kai dayan 'ya'yana biyu, 
watfannan, a kan ka yi mini aikin 
ijara shckara takwas, to, idan ka 
cika goma. lo, daga garc ka yakc. 
Ba ni so in Isananta maka, /a ka 
same ni, in Allah Ya so, daga sa- 
lihai." 

28. Ya ce, "Wannan yana a 
Isakanina da tsakanmka, kowanc 
dayan adadin biyun na fiare, to, 
babu wani /alunci a kaina. Kuma 
Allah DC Wakili ga abin da muke 

ftufiu" 

29. To, a lokacin da Musa ya 
Rare adadin kuma yana taftya da 
iya!in$a, sai ya tsinkayi wata wuta 
daga gefen dutse ( r Dur), Ya ce wa 
iyalinsa, "Ku dakata, lalle nc ni. na 
tsinkayi wata wuta, tsammanina ni, 
mai zo muku ne daga garc ta da 
wani labari, ko kuwa da guntun 
makamashi daga wutar don ko ku ji 
cfimi." 

30. To,al6kacindayajcwurinta 
(wutar) aka kira shi. daga gefen 
rafin na dama, a eikin wurin nan 
mai albarka. daga jlactyar (cewa) 
-Ya Musa! Lalle NT ne Allah. 
Ubangijin halittu. 

JL u Kuma ka jefa sandarka." 
To, a lokacin da ya gan ta, tana 
girgiza kamar Karamar macijiya, ya 
juya yana mai bayar da baya, bai 
koma ba. "Ya Musa! Ka fuskanlo. 


£iMj£U^ 
^i S**** *% i 


(I) Wiiiau tana ishara ga ubama da ccwa Musa ya Jara siOofin nan biyu na fcarfi da 
amana domin abin da la jarraba dapa garc shi kafin ya isd ga ubanui. 28.Suratul ICasa$ 5Y2 YA ^a^wJ) i}j* kuma kada ka ji tsoro, lalle ne kana 
daga wadanda ke amintallu, 

32. "Ka shigar da hannunka a 
cikin wuyan ngarka, ya fita fan, ba 
da wata cuta ba, kuma ka hada 
hannuwanka ga kafadunka, domin 
tsoro (ya gushe daga gare ka). To. 
wadannan abubuwa dalilai biyu nc 
daga Ubangijinka zuwa ga FVauna 
da *yan Majalisarsa. Lallc sun ka- 
sancc mutanc nc fasiKai." 

33. Yaee/'YaUbangijInalLallc 
na kashe wani rai daga gare su, 
domin haka ma tsoron kada su 
kashc ni, 

34. "Kuma (fan'uwana Haruna 
shT nc mafi fasaha daga gare ni, ga 
harshe, saboda haka Ka aika shi 
tare da at yana mai taimako, yana 
gaskata ni. lalle ne ina tsoron su 
Karyata ni/' 

35. Ya cc, "Za Mu (tarfafa 
damtsenka game da dan'uwanka* 
kuma Mu sanya muku wani dalili. 
saboda haka ba za su sadu zuwa 
gareku ba, tare da ayoyinMu* kudu 
wadanda suka bi ku ne marinjaya." 

36. To, a lokacin da Musa ya je 
musu da ayoyinMu bayyanannu, 
suka ce t "Wannan ba kome ba, sai 
sihiri, wanda aka Kaga, kuma ba mu 
ji wannan ba daga wajen uban- 
ninmu na farko." 

37. Kuma Musa yace/'Ubangi- 
jina nc Mafi sanin wanda ya zo da 
shiriya daga gare Shi, da wanda 
aKibar gida lake kasanecwa a gare 
shi* Lalle ne masu zalunci ba su cin 
nasara.* 1 jS •Mr* 

28.Suratul ICasa$ $9$ YA jljJ&\ i;^- 38. Kuma Kir'auna ya ce, "Ya 
ku mashawarta! Ban san kuna da 
warn abin baulawa baicina ba, sa- 
boda haka ka hura mini wuta, ya 
Hamanu! a kan laka ln (domin a yi 
tubali). sa'an nan ka sanya mini 
bene, isammanina /an ninRaya 
/uwa ga Ubangijin Musa, kuma 
lalle nc ni. haKika* ina zaton sa daga 
maKaryata/* 

39. Kuma ya kangare, shi da 
rundunomnsa a cikin Rasa, ba da 
hatcki ba, kuma suka zaci ccwa 
su, ba za a mayar da su zuwa gare 
Mu ba. 

40. Sai Muka kama shi, shi da 
tundunoninsa, sai Muka jefa su a 
cikin kogi. Saikadubi yaddaaKibar 

azzalumai la kasance. 

41. Kuma Muka sanya sushuga- 
banni, suna kira zuwa ga WUta, 
kuma a Ranar Kiyama ba /a a 
taimakc su ba, 

42. Kuma Muka biyar musu da 
la'ana a cikm wannan duniya kuma 
a Ranar ICiyama suna daga wadan- 
da aka munana hahttarsu 

43. Kuma lalle nc, haEitfa, Mun 
bai wa Musi! Litlafi daga bayan 
Mun halakar da Karnonin farko, 
domin su zama abubuwan kula ga 
mutane, da shiriya da rahama, 
isammaninsu suna tunawa. 


,^r 


*^ <, 


"■ .^—* ^ -'."- ** ^^ *skv^ 


«W (I) Fir'auna ya lara yin gasassh'jn tubal) da ake ccwa ajurru, aka gina masa dogon 
bene, ya hau samaasa. ya harba kibiya ta lafi sama. ta komo da jiiu Sai ya cc, " ya kashc 
Ubangijin Musa/* Bayan haka sai benen ya karyc jruntu uku, Runiu daya ya facfa wa 
sdjansa. da yawa daga cikinsu suka muiu, gunlu daya kuma ya latfa a cikin ruwa, sauran 
gunlu <faya ya fada wa magina. suka nmiu Kuma ccwar Fir'auna. "Lalle nc ni> ma zaton 
Musa daga makaryata/* ya nuna girman kansa kawai nc ya hana shi imanj, ba rashin 
gancwa ba, s'di dai kuma sun ga kamar habu Tashin ICiyama 28.Suratul ICasa$ 594 YA ^ajmI^ <;^- 44. Kuma ba ka kasance ba ga 
gcfen rail na yam ma a lokacin da 
Muka hukunta aPamari zuwa ga 
Musa, kuma ba ka kasance daga 
halartattu ba. 

45. Kuma amma Mu. Municaga 
halittawar wasu Jcarnoni bar loka- 
lan rayuwa suka yi tsawo a kansu. 
Kuma ba ka kasance mazauni ba a 
eikin mulannn Madyana. kana ka- 
rania musu ayoyinMu, amma Mu, 
Mun kasance masu aikawa (da kai 
game (1) da wacfancan laharai). 

46. Kuma ba ka kasance ga gc- 
fen dulse ba a lokacin da Muka yi 
kira, kuma amma domin rahama 
daga Ubangijinka, domin ka yi gar- 
gacfi ga mutane wadanda suke wani 
mui gargadi a gabuninka bai je 
musu ba, tsammaninsu suna 
tunawa. 

47. Kuma ba domin wata masifa 
la same su ba saboda abin da 
hannayensu suka gabaiar, su cc, 
"Ya Ubangijinmu' Don me ba Ka 
aiko wani Man/o /uwa garc mu ba, 
bar mu dinga bin ayoyinKa, kuma 
mu kasance daga muminai?" 

4H. Sa'an nan a lokacin da gas- 
kiya ta je musu daga wurinMu, 
suka ce, "'Don me ba a ba shi kamar 
abin da aka bai wa Musaba?"Shin, 
kuma ba su kafirta ba da abin da 
aka bai wa Musa a gabanin (wan- 
nan)? Suka ce, "Sihirdri biyu nc 
— H»?f J 


(1 1 Saiun wadannan abubuwa duka ga Umrniyyi a wun mai rns.i daga wurin da ahm 
va auku a tiki, da kuma nTsa daga wadanda abin ya fi &hafuwa, ya nuna gaskiyar abin da 
kakc da'awa Kuma yana nawar da zuciyarka da zQdyai wadanda suka yi imam* kuma 
suka yi hijira lire da ku. ccwa suna ciktn Isaron Allah 28.Suratul ICasa* 5V5 TA ^ajuI^ ijju suka taimaki jiina," kuma suka ce T 
"Lalle ne mu, masu kaflrta ne ga 
dukansu?" 

49. Ka ce, "To* ku zo da wani 
liltafi daga wurin Allah, wanda 
yakc shi ne mafi shiryarwa daga 
gare su, in hi shi, idan kun kasance 
masu gaskiya." 

50. To, idan ba su karba maka 
ha, to, sal ka sani suna bin son 
zuctyarsu ne kawai, kuma wane nc 
mafi Bata daga wanda ya bi son 
zuciyarsa. ba tare da wata shiriya 
dagaAUah ba? Lalle ne, Allah baya 
shiryar da mutane azzalumai, 

51. Kuma lalle ne, haKi£a, Mun 
sadar (l> da magana saboda su* 
tsammaninsu, suna tunani. 

52. Warfanda Muka ba su liltafi 
daga gabaninsa (AlKur'ani), su 
masu imani nc da shi/ 2 ' 

53. Kuma idan ana karania shi a 
kansu, sai su ce, "Mun yi imani da 
shi, lalle shi nc gaskiya daga 
Ubangijinmu. Lalle mu. mun ka- 
sance a gabaninsa masu salla- 
mawa/' 

54. Wadancan ana ba su ladarsu 
sau biyu, saboda haKurin da suka 
yi, kuma da kyautaiawa suna 
tunkudbwar rnunanawa, kuma 
daga abin da Muka arzuta su suna 
ciyarwa. &*U < ' I ^s^i^sS^ 


(1) Allaura da Altfur'am Ayyukan Annabawa sashcosu sun sarin da sashe* 

(2) Mun sadar da ilmin Tuurata da ilniiu AlKur'iim. kowanc ya gaskata wain, ko 
kuwa Mun sadar da m^ganar Ailcur'anj. wata la h\ WBtfll, babu bambanci pa fasaha da 
abuhuwan ban manuki a ctkinsu 28.Suratul Kasas 5% YA ^ajmIi i}j* 55. Kuma idan sun ji yasassar 
magana sukan kau da kai daga 
barinta, kuma sukan ce, "Ayyu- 
kanmu suna a gare mu, kuma ayyu- 
kanku suna a gare ku» aminu ya 
tabbata a kanmu, ba mu ncman 
jahilai (da husuma)/ M,) 

56. Lalle nc kai ba ka shiryar' 2 ' 
da wanda ka so, amma kuma Allah 
Yana shiryar da wanda Yake so, 
kuma Shi nc Mafi sani daga masu 
shiryuwa. 

57. Kumasukace/'Idan mun bi 
shiriya tare da kai ana fizge mu a) 
daga (casarmu." Shin, ba Mu tab- 
batar musu da mallakar Hurumi ba. 
ya zama aminlacce, ana jawowa 
zuwa gare shi, 'ya'yan iiaccn ko wa- 
ne iri 4 bisa ga arzulawa daga gare 
Mu? Amma kuma mafi yawansu ba 
su sani ba. 

58. Kuma da yawa Muka hala- 
kar da wata alCarya wadda ta yi 
bululci ga rayuwarta. To, wadan- 
can gidajensu nc. ba a zaune su ba, a 
bavansu. face kadan. Kuma mun 

fa 

kasance Mu ne Magada. r***< * JLft 


r **•* &m -#&*<JE# 


i& (I) Watfanda aka bai wa Iittafi a gabanm AlEur'ani, su nc Yahiidu da Nasara. 
waitansu da^a cikin Malamansu sun musutun la, kamar Abdullahi bn Salami daga Vahudu. 
da Na&aran SajrJna daga Nasara, sun rousuluma Idan ba'ali ya musulunta sal a cc 
dukamu ke nan sun musulunta. sai wanda ya yi girman kai ya £i gaskiya. Ba 2a a kula da 
shi ba 

12) Aimabi. istra da amino su tabbaia a gare shi. ya kasancc yana son mutanensa 
Kuraishawasushiryu hardai Ammmsa Abu Taliban Allah Ya payamasaccwa shiriya pa 
hannunSa take, Shi katfai* kuma sai wanda Ya so. shi ne /ai shiryu, amma kuma akwai 
daga ciktn dalTlai bayyanannu maganar hijira kamax yadda ayar da kc tafc la bayyana 

(3) Wanda ya makkana musu Hurumi ya /ama aminiacct, yana jya tsare bawanSa 
kuma Ya bashi arziki a ko'ina yakcacikmSiisa. saboda haka Isoron fita dags Hurumi da 
tsoron wuyar abinci a wunn baEuna, ba /ai hana mumini ya yi hijira da addininsa ba zuwa 
wurin yardar Allah 28.Suratul ICasa$ 597 YA ^ajuI^ <;^- 59. Kuma Ubangijinka bai ka- 
sance Mai halaka alEaryu ha. sai Ya 
aika a ciktn hedkwatarsu da wani 
Manzo yana karanla ayoyinMu a 
kansu Kuma ba Mu kasance Masu 
halaka alfcaryu ba. (ace mutanensu 
sun kasance masu /alunci. 

60. Kumaabindaakabasudaga 
kome, (o Jin dadin rayuwar duniya 
ne da Cawarta Kuma abin da kc 
wurin Allah, shi nc mafi alhcri, 
kuma mafi wan/uwa. Shin ba ku 
hankalta? 

61. Shin fa, wanda Muka yi wa 
wa'adj, wa'adi mai kyau, sa'an nan 
shi mai harfuwa da shi ne, yana 
/ama kamar wanda Muka jiyar da 
shi dan dadi, dadin rayuwar duniya, 
sa'an nan shi a Ranar Kiyitma yana 
daga masu shiga wula? 

62. Kuma ranar da (Allah) Yakc 
kiran su, sa'an nan Ya cc f **Ina abo- 
kan tarayyaTa, wadanda kuka ka* 
sance kuna riyawa?" 

63. Wadanda magana la wajaba 
a kansu, su ee. "Ya Ubangijinmu! 
Wadannan su nc watfanda muka 
halakar, mun halakar da su kamar 
yadda muka halaka. Mun barranta 
zuwa garc Ka, ba su kasance mu 
suke bauta wa ba." 

64. Kuma a ce, ku kiravvo abo- 
kan tarayyar dtnku, sai su kira su. 
sai ba su arnsu ba, kuma su ga 
azabar. Da dai lalle su sun kasance 
suna shiryuwa m ! © 5JjL£\j? {]) An shale jawiibi ICarfdarawarwi na cc "05 *un kasancc suna shiryuwa ;i duniya, 
da ba su gan u ba a l-ahira " 28.Suratul ICasa$ sn YA jljJ&\ i}j* 65. Kuma ranar da Yake kiran su t 
sa'an nan Ya ce, 4 'Mene ne kuka 
kar&a wa Man/anni?" 

66. Sai labaru su Bace musu a 
ranar nan, sa'an nan ba za su tam- 
bayi junansu ba. 

67. To, amma wand a ya tuba, 
kuma ya yi imani, ya aikata aiki na 
fiwarai, to, akwai fatan su kasance 
daga masu cm nasara. 

68. KumaUbangijinka Yanaha- 
litta abin da Yake so kuma Yake 
zaBi. ZaBi bai kasance a gare su ba. 
Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma 
(Allah) Ya daukaka daga barin abin 
da sukc yi na shirka. 

69 Kuma Ubangijinka Yana sa- 
nin abin da zukatansu kc Boyewa. 
da abin da Suke bayyanawa, 

7(1 Kuma Shi nc Allah, babu 
abin baulawa lace Shi. Kuma Shi nc 
abin godiya a cikin ta farko (du- 
niya). da ta Karshe (Lahira). Kuma 
Shi ne da hukunci, kuma zuwa gare 
Shi ake mayar da ku. 

7/. Ka ce, **Shin, kun ganu idan 
Allah Ya sanya dare lulur a kanku 
har zuwa Ranar (Ciyama. wane abin 
baulawa wanin Allah zai zo muku 
da haske?Shin, ba ku ji?" 

72. Ka cc« "Shin, kun gani, idan 
Allah Ya sanya yini a kanku lulur 
zuwa Ranar fCiySma. wane abin 
baulawa, wanin Allah, zai zo muku 
da dare, wanda kuna natsuwa a 
cikinsa? Shin ta, ba ku gani' 1 

73. "Kuma daga rahamarSa Ya 
sanya muku dare da yini domin ku 
nalsu a cikinsa, kuma domin ku 

A +9 


-f »•< f LU, 


28.Suratul ICasa$ 54M TA w AAaJl iyj* nema daga falalarSa, kuma tsam- 
maninku za ku gode." 

74. Kuma a ranarda Yakckiran 
su ya ce, "Ina abokan tarayyaTa. 
watfanda kuka kasance kuna 
riyawa?""* 

75. Kuma Muka /arc maj shaida 
daga kowacc al'umma, sa'an nan 
Muka cc, "Ku kawo dalilinku." Sai 
suka san ccwa lalle gaskiya ga Allah 
lake. Kuma abin da suka kasance 
suna (cirEirawa na Earya ya 6acc 
daga barinsu. 

76. Lalle ne JCaruna ya kasance 
daga mulanen Musa. sai ya fita 111 
daga tsarinsu alhali Mun ba shi 
laskdkin abin da yakc mabudansa 
suna nauyi ga jama'a' 1 ' ma'abuta 
Earti, a lokacin da mutanensa suka 
cc masa, "Kada ka yi annashuwa. 
laNc nc Allah ba Ya son masu anna- 
shuwa. 

77. "Kuma ka bida, a cikin abin 
da Allah Ya ba ka, gidan Lahira. 
kuma kada ka manta da rabonka 
daga dumya. Kuma ka kyautata, 
kamar yadda Allah Ya kyautata 
zuwa gare ka, kuma kada ka ncmi 
6arna a cikin fcasa, 141 lalle ne Allah 
ba Ya son masu ftarna," >K *'-.->. © &$s4&34&«#3e£ 

(II Biyan Allah Ya tunatar da Musulmi rahamarSa da kaifaiu ga bayar da lu'ima ko 
liana tu. da siffofi masu kwadahar da mumini ga ifa'a ga Allah da MaozonSa. daga cikin 
via .* akwai yin hjjira wanda yakc shine kan labarin surar sai kuma Ya tsoraiurda maibin 
wanin Allah ga ra&hin yin hijira. Dukaabmdayahanamuminaihijiraidanshiabm nanba 
u/uii ne na shan'a ba, to. ya zama gunki, abin bailt&wa, wanin Allah Lmtirnm da ya saBa 
wa umurnin Allah duka t umurnin abokm t-arayya nc ga Allah ga wanda ya bi shi. 

(2) Asalin baghy zalunci, amma ga iafilShi, sht nc fiui daga da'ar Shugaban Musulmi 

(3) Yawansu saba 'in. an cc arb<nn. kuma an cc goma- 

(4) 'Barna a cikin (eaxa, shi ne fitadaga t&annjania'a* da raba su (rungtya-fcungiya. ko 
barin hijira a biyan an yi umumi da yin la. 28.Suratul ICasa$ MM) YA ^ajmI* i}j* 78. Ya cc. "An ba ni shi a kan 
wani ilmi wanda yakc garc ni ne 
kawai." Shin, kuma bai sani ba 
cSwa lallc Allah. hatfiEa, Ya halakar 
a gabaninsa, daga Karnoni, wanda 
yake shi ne mafi tsananin Jcarfi daga 
gare shi, kuma mafi yawan tarawar 
dukiya> kuma ba za a tambayi miisu 
laill daga zunubansu ba? U) 

79. Sai (ICaruna) ya fila a kan 
mutanensa a cikin adonsa. Wa- 
danda suke nulln rayuwar duniya 
suka ce. "Ina dai munii da kwa- 
tancin abin da aka bai wa fCaruna! 
Lallc sh7, hafilKa, ma'abucin rabo 
babba ne." 

80. Kuma wacfanda aka bai wa 
.Iin. suka ce. ''Kaitonku! Saka- 
makon Allah ne mafi allien ga wan- 
da ya yi tunani, kuma ya aikata 
aikin fcwarai, U) kuma habu wanda 
ake hadawa da ita face mai ha- 
Buri" 

81. SaiMukashafeRasa l3) dashi 
da kuma gidansa. To* wadansu ja- 
\^i}^ifi^^jck*M (1) Yana ganin dukiyar da ya sami), ya same ta nc saboda ya san ilmln Jatauci da 
.•.ana 'a kuma yana da fcarltn ncman <iukiy.tr Saboda raddin inn lunamnsa, Allah Ya tc Ya 
halaka wanda ya fi shi isananin tiarfi da fidEarin taia dukiya. kuma ida:i Ya taslii halaka 
mai laid ba Ya tsayawa lambayarsa dafilin da ya sa ya yi laifin. kafin Ya halakar da shi. 
Wadannan abubuwa uku sun isa ga mai dukiya ya yi lutiant. dfimin kada annashuwa 
la shige shi ya k'i gode wa Allah 

(2) Imam da aikin k'warai wanda Allah Ya yi umurni da a yi shi. kuma ymsa kamar 
yadda Man?onSa ya mina. Akwai daga ak.m aikin fiwarai yin lnjita da barm kula da 
dukiya B3 a samun sakamakon Allah sai da haicun 

(3) An cc a bayan Karuna ya yankc kansa da nasa mutane daga Musi, sai ya shirya 
da wala karuwa riomin ta yi wa Milsa fiazafin ccwa ya y; »na da ita, a kan ya aurc la. Sai 
Musa ya tashi yana wa'au acikm Barn Isxa'ISa ya cc. "Ya Bam Isra *i!a wanda ya yi sata /a 
mil yankc hannuma. wanda ya yi lcazafi mu yi masa bulala tainantn. wanda ya yi zina. ba 
ya da mala, mu yi masa bulala dan. wanda ya yi 2ina yana da mala, mu jcTc shi sai ya 
mulu " Sai Karuna ya cc. *'K6 da kai nc?" Ya cc. "Kei da ni nc "Sai Karuna ya cc "An ce 
kit yi lajirci tare da wancc, karuwa." Sai Miisa ya cc, "A kira la" Da tazti. ya gama ta da 28.Suratul Kasa$ 601 YA ^ajuH i}j* ma'a ba su kasance gate shi ha. 
wadanda suke laimakon sa. baicin 
Allah, kuma shi'bai kasance daga 
masu laimakon kansu ba. 

82. Kuma wadanda suka yi bu- 
rin matsaymsa a jiya suka wayi gari 
sunfi ccwu, "Wai ! Allah Yana shim- 
fida ar/iki ga wanda Yakc so daga 
BayinSa, kuma Yana fcuntalawa. 
Ba domin Allah Ya yi mana falala 
ba, da Ya shaft ftasa da nrn Wai! 
Lalle ne shi, kafirai ba su cin 
nasara." 

83. Wancan gidan Lahira Muna 
sanya shi ga wadanda sukc ba su 
nufin daukaka a cikin rayuwar du- 
niya. kuma ba su son Barna. Kuma 
akiba ga masu taftawa take* 

84. Wanda ya zo da abu mai 
kyau, to, yana da mafi alheri daga 
gare shi, kuma wanda ya zo da 
mugun abu, to, ba za a saka wa 
wadanda suka aikata miyagun 
ayyuka ba. face da abin da suka 
kasance suna aikalawa. 

55, Lalle nc Wanda Ya iaralta 
Alkur'ani a kanka, ha£7lca f Mai 
mayar da kai ne zuwa ga makoma. 
Ka cc, "Ubangijina nc Mafi sani ga 
wanda ya zo da shiriya* da kuma 
wanda yake a cikin fiala bayyanan- 
niya." " 

86- Kuma ba ka kasance kana 
fatan a jefa Littafin nan zuwa gare 
ka ba, face dai domin rahama daga 


i» /^-" $$m 


T' -* 
Alhh, u tacfi gaskiya, sai la ce Karuna nc ya y\ tsada da ila. la latfi hakanan Sat Musa ya 
yi jidilu'a a kansa, Easa Ea hatfiye shi, shi da gidansa duk.i 28,Suratul ICasa? 602 t A jAjuI* i jf* Ubangijmka. Saboda haka kada ka 
zamu mai taimako (1) ga kafirai. 

87. Kuma kada Ialle su karkatar 
da kai daga barin ayoyin Allah, a 
bayan har an saukar da su zuwa 
garc ka. Ka yi kira zuwa ga Ubangi- 
jinka, kuma kada Ialle ka kasance 
daga masu shirka< 

88. Kada ka kira wani abin bau- 
lawa na dabam (arc da Allah. Babu 
abin bautawa face Shi. Kowancabu 
mai halaka ne face FuskarSa* Shi nc 
da hukunci kuma zuwa gare Shi ake 
mayar da ku. (2) 


*. jLrrf** *$i *t**+£ j^^s>w8y»g gas © &3M* 
Tana karanlar da eewa Kalrnar Tmani kawai ba la isa sai da 
aikata abin da (a (cunsa. Kuma Allah na jarraba Musulmi domin a 
filar da munafukai daga cikin nagari. *g\m\£\ A. L. Da siman Allah, Mai rahama, Mai jin kai. 
ft. 2. Ashe, mulanc sun yi zaton a 
bar su su cc, "Mun yi tmani," alhali 
kuwa ba za a fitinc su ba? <&3i 


a*ib (1) Taimakon. shi tie ka yi burin musulunlarsu har ka wahala domin a sauJcaCe ma 
hukuncin btjira wadda Allah Ya yi umurnj da a yi la a bayan musulunla. Sai ka lyar da 
Man/anct, shiryarwa kuwa ga hannun Allah lake. Wannan aya tana nunawa hayyana 
fcaryar masu da'awarcewa wani mutum yana bat wa want Tmani ku ya kar&c shi daga garc 
shi.Kowaacikin tsoroyake. sat Wanda Allah Yasanyashj cikin aminci. Allah Yasanyamu 
cikin amtncinSa domin rahamarSa 

(2) Wannan aya ta Earshen surar. ta tara ilmin da surar la karaniar u cikin abubuwa 
biyar da la /ana 29-SuratuI 'Ankabut 603 M ^j£»HS;j-< J. Kuma lalle Mun fitini wadan- 
da ke a gabaninsu, domin lalle Al- 
lah Ya san wadanda suka yi gas- 
kiya, kuma lalle Ya san maJcaryata* 

4. Ko wadanda ke aikata miya- 
gun ayyuka sun yi zaton su tsere 
Mana? Abin da sukehukuntawaya 
munana. 

5. Wanda ya kasance yana fatan 
gamuwa da Allah, to, lalle ajalin 
Allah mai zuwa ne, kuma (Allah) 
Shi ne Mai ji> Masam, 

6. Kuma wanda ya yi jihadi, to, 
yana yin jihadin ne domin kansa. 
Lalle Allah, halcTka Wadataccc nc 
daga barin talikai. 

7. Kuma wadanda suka yi imani, 
kuma suka aikata ayyukan Ewarai, 
lalle Muna kankarc musu miyagun 
ayyukansu. kuma lalle Muna saka 
musu da mafi kyaun abin da suka 
kasance suna aikatawa. 

8. Kuma Mun yi wa mutum wa- 
siyyar kyautatawa ga uwayensa, 
kuma idan sun tsananta maka do- 
min ka yi shirki da Ni game da abin 
da ba ka da ilmi gare shi, to, kada ka 
yi musu da'a. Zuwa gare Ni mako- 
marku take, sa'an nan In ba ku 
labari ga abin da kuka kasance 
kuna aikatawa, 

9. Kuma wadanda suka yiimani. 
kuma suka aikata ayyukan Ewarai, 
lalle Muna shigar da su a cikin 
mutanen kirki 

10. Kuma daga cikinmutaneak- 
wai mai cewa, 1% Mun yi imani da 
Allah/' sa'an nan idan aka cuce shi 
wajen aikin Allah, sai ya sanya 
T'« !*&$&«& **.,:>.& \"> ^->— :j •ir 


■;itM "\h'\"..'' 


29.Suratul 'Ankabut 604 M ^j£»HS;j-< filinar mutane kamar a/abar Allah, 
kuma lalle idan taimakon Ubangi- 
jinka ya zo. hakika, yakan ce. "Lal- 
le niu, mun kasance tare da ku." 
Shin. Allah bai zama Mafi sani ba 
ga abin da ke a cikin fcirazan halit- 
lunSa? 

IL Kuma la lie Allah na sanin 
wadanda suka yi imam kuma lalle 
Yana sanin munafukai. 

12. Kuma wadanda suka katlrta 
suka ce wa wadanda suka yi imani. 
"Ku hi hanyarmu. kuma mu ifauki 
laifuftukanku," alhali kuwa ba su 
zamo masu dauka daga kome ba 
daga laifuffukansu. Lalle su. 
maKaryata ne. 

13. Kuma lalle suna tfaukar 
kayan nauyinsu da wadansu nau- 
yayan kaya tare da kayan nauyinsu, 
kuma lalle za a lambave su a Ranar 
Kiyama game da abin da suka ka- 
sance suna RirEirawa na Garya. 

14. Kuma lalle Mun aika Nuhu 
zuwa ga mutanensa, sai ya /auna a 
cikinsu shekara dubu face shekara 
hamsin, sa'an nan cikowar ('Du- 
fana) ta kama su, alhali kuwa su ne 
masu zalunci. 

15. Sa'an nan Muka tsirarda shi 
da mutancn jirgin, kuma Muka sa- 
nya jirgin ya zama wata aya ga 
talikai. 

16 Da Ibrahim a lokacin da ya 
ce wa mutanensa, "Ku bauta wa 
Allah, ku bi Shi da taKawa. Wan- 
nan sht ne alheri a gare ku idan kun 
kasance kuna sani- *\ * 


If 4S*+ -* Kc^afasuai 


f . - - ' Stt^iatfaSbaS 


r-r^-l^if* 


XB£3Kj2fc£j!&18& 
-J i 


& J>W-S 29.Suratul 'AnkabQt M»5 1% ^j^Jtijj- 17. "Abin da dsu kuke bautawa, 
bsiicin Allah, gumaka ne, kuma kun 
EirKira Earya. Lalle wadannan da 
kuke bauta wa, baicin Allah, ba su 
mallaka muku arziki. Saboda haka 
ku ncmi arziki a wunn Allah kawai, 
kuma ku bauta Masa. kuma ku yi 
godiya zuwa garc Shi. Zuwa gare 
Shi ake mayar da ku. 

18. "Kuma idan kun Earyala, to. 
lalle wadansu al'ummdmi a gaba- 
ninku sun Karyata, kuma babu abin 
da ke kan Manzo, face iyar da 
manzanci, iyarwa hayyannnna." 

19. Shin,basu (I) gayaddaAlIah 
ke fara yin haliiia ba, sa'an nan 
kuma Ya mayar da iia? Lalle wan- 
nan abu nc mai sauki ga Allah. 

20. Ka ce, "Ku yi tafiya cikin 
kasa, sa'an nan ku duba yadda 
(Allah) Ya fara yin halitta, sa'an 
nan kuma Allah Yana Eaga wata 
halittar mayarwa. Lalle Allah Mai 
ikon yi ne a kan kdme. 

21. "Yana azabta wanda Ya so, 
kuma Yana jin Kan wanda Ya so, 
Kuma /uwa gare Shi ake juya ku, 

22. "Kuma ba ku zamo masu 
buwaya ba a cikin Rasa, kuma haka 
a cikin sama, kuma ba ku da wani 
majiBincJ wanda ba Allah ba, kuma 
ba ku da wani mataimaki." 

23. Kuma wadanda suka kiifirla 
da aydyin Allah da gamuwa da Shi, 
watfannan sun yanke icauna daga 
rahamaTa, kuma wadannan suna 
da wata azaba mai radadi, r " st'' j j+X" i-*i( *t< OS$iiAi~titi&&eb -»? ■ ■*- i wk^iFa*-* fl3ttttb& 


(1) Oil wata kVaV bakuga, dj lamtrin abokan ma gana wadanda Ibrahim kc yi uamaguna A 
kan wannan Ciri'a. maganar Ibrahim ha ia yankc ba har fcaiahra iya la 21 29.Suratul 'Ankabut 606 M ^j£»HS;j-< 24. Sa'an nan biibu ahin da ya 
kasancc jawabin muiancnsa (Ibra- 
him) face dai suka ce, "Ku kashe 
shi ko, ku Kona shi ? M sai Allah Ya 
tsirardashi daga wuta. Lalleacikin 
wanna n akwai ayoyi ga mutanen da 
ke yin imam. 

25. Kuma Ibrahim ya cc. 
"Babu abin da kuka yi sai dai kun 
bar Allah kun rilci gumaka saboda 
soyayyar tsakaninku a cikin rayu- 
vvar duniya, sa'an nan a Ranar 
IGyama s3shinku zai kafircc wa 
sashi, kuma sashinku zai la*ani sashi, 
kuma makomarku ita ce wuta, kuma 
ba ku da wadansu mataimaka." 

26. Sai Lutfu ya yi imani da shi. 
Kuma Ibrahim ya ce, "Lalle ni mai 
kaura ne zuwa ga Ubangijina. Lallc 

Shi, Shi ne Mabuwayi. Mai 
hikima." 

27. Kuma Muka ba shi Is'haka 
da Ya'aRuba, kuma Muka sanya 
Annabci da littafi a cikin zuriy- 
arsa. Kuma Mun ba shi sakama- 
konsa a duniya. kuma lallc shi, a 
Lahira T tabbas, yana a cikin salihai- 

28. Da Ludu, a lokacin da ya cc 
wa mutanensa, tl Lalle ku, hafuCa, 
kuna je wa alfasha wadda wani 
mahaluEi daga cikin duniya bai riga 
ku gare la ba. 

29. "Ashe, lallc ku. kuna je wa 
maza, kuma ku yi fashin hanya 
kuma ku je, a cikin majalisarku, da 
abin da ba shi da kyau?To, jawabin 
mutanensa bai kasancc ba face dai 
sun cc, 'Ka ZO mana da azabar 
Allah, idan ka kasancc daga masu 
gaskiya.*" '. - "?- : 


*** -< 

* ^ JlK *— — ' T - *- ^~ ml J II- - i -~~* *"T* <.. 


M -* 


29.Suratul 'AnkabQt 607 1% ^fS*i\l jr * 30. Ya ce, "Ya UbangijTna' Ka 
laimake m a kan mulanen nan 
mabarnata. 1 * 

3L Kuma a lokacin da Man/an- 
ninMu suka jc wa Ibrahim da 
bushara suka cc, "Kallc mu masu 
halaka mutanen wannan alkarya 
ne. Lalle mutanenla sun kasance 
masu zalunci/* 

32. Ya ce, "Lalle akwai Lutfu a 
cikinta!" Suka ce. M Mu nc mafiya 
sani ga wadanda suke a cikinta, lalle 
muna tsirar da shi da mutanensa, 
lace fa rnatarsa ta kasance a cikin 
masu wanzuwa/' 

33. Kuma a lokacin da Manzan- 
ninMu suka je wa Lutfu ya Bala rai 
saboda SU, kuma ya Kuntata ga Eirji 
saboda su. Kuma suka cc, "Kada 
ka ji tsoro, kuma kada ka yi balcin 
ciki. lalle mu masu tsirar da kai ne 
da iyalanka, face dai matarka ta ka- 
sance daga masu wanzuwa (a akin 
azabar Allah). 

34. "Lalle mu, masu saukar da 
a/aba ne daga sama a kan mutanen 
wannan alfiarva saboda abin da 
suka kasance suna yi na fasikanci." 

35. Kuma lalle Mun bar walu 
aya bayyananna daga garc ta ga 
mutane masu hankalla. 

36. Kuma zuwa ga Madyana, 
Mun aika tfan'uwansu Shu'aibu, sai 
yace, "Ya mulanena! Ku bauta wa 
Allah kuma ku yi fatan (rahamar) 
Ranar Lahira, kuma kada ku yi 
Barna a cikin Icasa, alhali kuwa 
kuna masu lalatarwa.*' 

37. Sai suka Karyata shi, saboda 
haka tsawa ta kama su, domin haka o fyj$, ^&4#*f£>5§ 
&$> a A3&3 


29.Suratul 'AnkabQt 608 1% *j£»HS;j-< suka wayi gari suna gugguriane 

38. Da Adawa da Samudawa. 
alhali kuwa lalle alamun azaba sun 
bayyana a gare su daga gidajcnsu, 
kuma Shaidan ya Jcawata musu 
ayyukansu, saboda haka ya kange 
su daga hanyar Allah, kuma sun 
kasance masu basTra! 

J9. Kuma ICaruna da Fir*auna 
da Hamana, kuma lalle Musa ya je 
musu da hujjoji, sai suka yi girman 
kai a cikin Kasa. kuma ba su kasan- 
ce masu tserewa ba, 

40. Saboda haka kowanensu 
Mun kama shi da laifinsa: Walau 
daga cikinsu akwai wanda Muka 
aika iskar Isakuwa a kansa, kuma 
daga cikinsu akwai wanda isawa ta 
kama. kuma daga cikinsu akwai 
wanda Muka birkice fcasa da shi. 
kuma daga cikinsu akwai wanda 
Vluka nutsar. Ba ya yiwuwa ga 
Allah Ya zaluncc su, amma sun 
kasance kansu suke zalunla. 

4L Misalin wadanda suka rifti 
wadansu masoya wadanda ba Allah 
ba, kamar misalin gizogi/o nc wan- 
da ya rilci wani dan gida, alhali 
kuwa lalle mafi raunin gidajc, shi nc 
gidan gizogizo, da sun kasance suna 
sane. 

42. Lalle Allah Yana sane da 
abin da suke kira, wanda ba Shi ba, 
na wani abu duka, kuma Shi ne 
Mabuwayu Mai hikima. 

43. Kuma wadancan misalan 
Muna bayyana su ga mutane, kuma 
babu mai hankalta da su sai masu 

ilrni. feiS-M^a --- & X><A>j}%$ ot 


Mi- *w 


*.E" -UjiJi 


$*f&A&te&&i 

29.Suratul 'AnkabQt AM 1% ^j£»HS;j-< 44. Allah Ya halitta sammai da 
Easadagaskiya Lullecikin wancan 
akwai aya ga muminai. 

45. Ka karania abin da ake yin 
wahayi /uwa garc ka daga Lillall, 
kuma ka tsayar da salla. Lallc 
sal la tana hanawa daga alfasha da 
ahin Kyama, kuma lallc ambaion 
Allah ya fi girma, kuma Allah Yana 
sane da abin da kuke aikatawa. 

46. Kadakuyijayayyadamazo- 
wa Littafi sai fa da magana wadda 
ta fi kyau, sai fa wadanda suka yi 
zalunci da^a gare su, kuma ku ce, 
44 Mun yi imani da abin da aka 
saukar a garc mu kuma aka saukar 
a garc ku. kuma Abin baulawarmu 
da Abin haulawarku Guda nc, 
kuma mu masu sallamawa nc a gare 
Shi." 

47. Kuma kamar haka Muka 
saukar da Littafi a gare ka, to. 
wadannan da Muka bai wa Littafi 
suna imani da shi, daga cikin 
wadannan akwai mai imani da shi, 
kuma babu mai musun ayoyinMu. 
face kafirai. 

48. Kuma ba ka kasancc kana 
karatun warn littafi ba a gabamnsa, 
kuma ba ka rubutunsa da daman- 
ka, dii haka ya auku. da masu fiarna 
sun yi shakka. 

49. A*a. shT ayoyi nc bayyanan- 
nu a cikin (cirazan wadanda aka bai 
wa ilmi. Kuma babu mai musun 
ayoyinMu (ace azzalumai, 

50. Kuma suka ce, "Don me baa 
saukar masa da ayoyi ba daga 
Ubangijinsa?" Ka ce, "Su ayoyi a 


v^> 


T* _ . T f . 


■ J 


^m^j^<mv&\ 29.Suratul 'Ankabut All) M &j£*&Mjf* wurin Allah kawai sukc. kuma lalle 
ni mai gargatfi kawai nc, mai bayya- 
nawa." 

5L Shin bai ishe su ba cewa lalle 
Mu, Mun saukar da Litiafin a kan- 
ka, ana karanla shi a kansu? Lalle a 
cikin wancan, haCiRa, akwai raha- 
ma da lunalarwa ga mutanen da kc 
yin Tmani. 

52. Kace/'AlIah^YaisaShaidaa 
Isakanma da Isakaninku, Yana sane 
da abin da kc a cikin sammai da 
Rasa, kuma wadanda suka yilmani 
da tcarya kuma suka kafirta da 
Allah, wadannan su ne masu 
hasara." 

53. Kuma suna neman ka da 
gaggauta azaba, la, ba domin ajali 
Kayyadadde ba T da a?aba ta je 
musu, kuma lalle da tana iske su 
bisa ga abke, alhali kuwa su, ba su 
sani ba. 

54 Suna neman ka da gaggauta 
azaba, kuma lalle Jahannama. tab- 
has, mat kewayewa ce ga katirai. 

55. Ranar da azaba ke mfe su 
daga samansu da kuma icasan Eafa- 
funsu kuma Ya n> ce, "Ku dandani 
abin da kuka kasance kuna aika- 
lawa/' 

56. Ya bayiNa. wadanda suka yi 
imani! Lalle fa EasaTa mai yalwa' 21 
ce, saboda haka ku baula Mini. 


(1) (Ja wata ruwayar "Mu" mauayin "Ya ". waiau Mali'iki wakilin a/iharsu. 

(2) Tun da Ka&a na da yalwa, sai muttim ya yi hijtra ruwa wuriri da yakr sassaufia a gurc shi, ya 
hauLa wa Allah da sauEi, idan (garinsu ya buwjyv s .n 29.Suratul 'Ankabut fill H o^J^Hijj-- 57. Kowane rai mai dantfanar 
mutuwa ne. sa*an nan /uwa gare 
Mu ake mayar da ku. 

58. Kuma wadanda suka yi ima- 
ni kuma suka aikata ayyukan kwa- 
rai. lalle za Mu /aunar da su daga 
akin Aljanna a gidajen bene, Kora- 
mu na gudana daga Earlcashinsu, 
suna madawwama a cikinsu. To, 
madalla da sakamakon masu aikin 
Gwarai. 

59. Wacfanda suka yi haKuri, 
kuma suna dogara ga Ubangijinsu 
kawai. 

60. Kuma da yawa" 1 dabba 
wadda ba ta daukar abincinia, Al- 
lah Yana^ciyar da ita tare da ku. 
kuma ShT ne Mai ji, Mai ilmi. 

61. Lalle idan ka tambayc su, 
"Wane ne va halitla sammai da 
k*asa kuma ya horc rana da waia?" 
Lalle suna cewa Allah ne. To, yaya 
ake karkaiar da su ,2) ? 

62. Allah ne ke shimficfa arziki 
ga wanda Yakc so daga cikin bayin- 
Sa, kuma Yana Runlatawa ga (wan- 
da Yake so). Lalle Allah, Masani ne 
ga dukan kome. 

63. Kuma lalle idan ka tambaye 
su, "Wane ne ya saukar da ruwa 
daga sama. har ya rayar da £asa 
game da shi a bayan muluwarla?" 
Lalle suna cewa, "Allah nc." Ka ce. ''&<&j-'sM*&& .- /* Ql^JX^licf^- 


JJU Uiy\^ O^J^i >&V$ » (1) So bod a hakj lunaiun ubinci kuda ya nana ku yin hijiia /u»n wurin yaidar Allah, Mai riyar 
da dabbobin da ba su (attains ablncinsu. 

(2) Yaya ake karkaiar da su daga hijira domm isoiod yankewar abioci. alhah kuwa sun lafi »imn 
yardur wunda Ya halilta namma) da SMil Yin hiiini yani a cikin lurrahawur Allah &> Musulmi. 29.Suratul 'Ankabut 612 1% *j-kdi Jjj- "Godiya ta labbala ga Allah/* A 'a, 
maH yawansu ba su hankalta. 

64. Kuma wannanrayuwa tadu- 
niya ba la /amo ba, face abar shaga- 
la da wasa, kuma lalle Lahira, tab- 
bas, ila ce rayuwa. da sun kasance 
suna sani. 

65. To, a lokacin da suka shiga 
cikin jirgin ruwa, sun kirayi Allah 
suna masu tsarkake addini a gare 
Shi, lo, a lokacin da Ya tsirar da su 
zuwa ga ludun Rasa, sai ga su suna 
shirki. 

66. Domin su kafirce wa abin da 
Muka ba su. kuma domin su ji dacfi, 
sa'an nan kuma za su sani. 

67. Shin, ba su ga cewa, lalle 
Mun sanya Hurumi aminlacce ba, 
alhali kuua ana fisge mutane a 
gefensu? Shin, da Bataccen abu 
suke imani kuma da numar Allah 
suka kafirta? 

68. Kuma wane ne ya fi /alunci 
bisa ga wanda ya EirEira Earya ya 
jingina ta ga Allah, ku kuma ya 
Earyata gaskiya a lokacin da la jc 
masa? Ashe, a cikin Jahannama 
babu mazauna ga kafirai? 

69. Kuma wadannan da suka yi 
EoEari ga neman yardarMu. lalle 
Muna shiryar da su ga hanyo- 
yinMu, kuma lalle Allah, lahbas, 
Yana tare da masu kyaulalawa (ga 
addminsu). 
.!'.>! 

yS&K* ®&rfM •,s«^4f£MBb 30.Suratur Rum 613 r« uj* jj-- 
Tana karantar da cewa duka abubuwan duniya suna da 
dangantaka da junansu. danganlaka bayyananna ko Boyayya. 
Kuma zumuntarsu na gudiina gwargwadon dangantakarsu da juna 
ga jiki da ma'ana. £$$&& Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. L A. L. M. 

Z An rinjayi Rumawa. n> 

J. A cikin mafi kusaniar kasar- 
su, kuma su, a bayan rinjayarsu. za 
SO rinjaya, 

4, AeikirTyan shekaru. APama- 
ri na Allah ne a gabanin kome da 
bayansa, kuma a ranar nan mumi- 
nai za su yi tarin ciki. 

5. Da taimakon Allah, Yana tai- 
makon wanda Yake so. Kuma Shi 
ne Mabuwayi, Mai jin Eai. to* 


&UM (I) Rumawa Kirisldci ne masu aiki da IjiuIl suna facfa da Farisawa masu Kr.jn wa 
wutl Karisa suka rinjayi Rumawa, sahoda liak:i Kuraishawa suka ji dadi saboda alfanu 
ccwa 2a su nnjayi Musulmi idan sun yi fatfa A bayan *aukar Surar. sm Musulmi suka yi 
farm ciki saboda allanu cewa su kuma za su rinjayi Kuraishawa, Wannan ya sanya 
Abubakar ya yi KurTa da Ubaiyu bn Halala. kan ntKuma goma a cikin shckaru uku Sat 
Annabi ya cc wa Abubakar ya kara raKuma da ajatt zuwa stick aru tara A bayan shckaru 
bakwai sai Riimawa suka CI nasara a kan Faxixawa, kuma wannan ya yi daidai da Badar, 
watau rana; da Musulmi suka ci nasara a kan ICuraishawa. Abubakar ya ci raftumansa 
ilaga magadan Ubaiyu. Amrna &ai ya yi sadaka da su da iimurnin Annabi* domin Allah Ya 
hana Musulmi su yi caca a lokacin. 30. Sural ur Rum 614 r* fj/ij^ 6. Wa*adin Allah, Allah ba ya 
saBawa ga wa'adinSa. kuma amma 
mafi yawan mutanc ba su sani ba. 

7. Suna sanin bayyanannar 
rayuwar duniya, alhali kuwa su 
shagalallu nc daga rayuwar Lu- 

8. Shin, ba su yi tunani baa cikin 
zukaniansu eewa Allah bai hahtla 
sammai da Rasa ba da abin da kc 
Isakaninsu, face da gaskiya (2> da 
ajali ambatacce? Kuma lalle masu 
yawa daga mutant: kafirai ne ga 
gamuwa da Ubangijinsu? 

0. Shin, kuma ba su yi tafiya ba, 
a cikin Rasa domin su gani yadda 
akibar wadanda ke a gabaninsu la 
kasance? Sun kasance mafiya Earfl 
daga gare su kuma suka nomi Rasa, 
suka raya la fiyc da yadda suka ray a 
la, kuma manzanninsu suka jc 
musu da hujjojr bayyanannu.Sabo- 
da haka Allah ba Ya yiWUWa Ya 
zaluncc SU* amma kansu suka ka- 
sance suna /ilunta. 

Hi Sa'an nan aRibar wacfannan 
da suka aikata mugun aiki la kasan- 
ce mafi muni, waiau sun (caryaia 
game da ayoyin Allah, kuma suka 
kasance suna izgili da su. 

/A Allah ne ke fara yin halitla, 
sa'an nan Ya sake la, sa'an nan 
mwa gare Shi ake mayar da ku. 

12. Kuma a ranar da Sa'a kc 
tsayuwa, masu laifi /a su kasa 
magana. 


' c a&a&J&$gs& 'j*. 


'-•MUbJ 

(1) Dangatilakur rashin sanin ikon Allah dd sanin <*ha'an)n dlimya da kuma jahillar 
I'aimiin Lahira 

(2) Caskiya tta cc ban labbalaccc wanda ba ya can/iwa. JO.Suratur Rum MS r* fj/ij^ Li. Kuma ba su da masu ccio 
daga abubuwan shirkinsu, kuma 
sun feasance masu kafircewa daga 
abubuwan shirkinsu. 

14. Kuma a ranar da Sa'a ke 
tsayuwa, a ranar nan mutane ke 
rarraba. 

/5. To, amma wadanda suka yi 
imam, kuma suka aikata ayyukan 
lewarai, to, su ana farania musu 
rayuka a cikin wani lambu. 

16. Kuma wadanda suka kafirta, 
kuma suka tcaryata, game da ayo- 
yinMu da kuma haduwa da Ranar 
Lahira, to, wadancan ana halarlar 
da su a cikin azaba. 

17. Saboda haka Isarkakcwa ta 
labbata ga Allah a lokacin da 
kuke shiga maraice, da lokacin da 
kuke shiga safiya/ 1 ' 

18> Kuma Shi ne da gddiya, a 
cikin sammai da Rasa, kuma da 
lokacin yamma da lokacin zawaiL 

19, Yana filar da mai rai daga 
matacce, kuma Yana filar da malac- 
ce daga mai rai, kuma Yana rayar 
da kasa a biiyan muluwarta. Kuma 
haka akc filar da ku. 

2(1 Kuma akwai daga ayoyin- 
Sa, Ya halitta ku daga turBaya, sai 

ga ku kun zama mulum, kuna wat- 
suwa, 

2L Kuma akwai daga ayoyinSa, 
Ya halitia muku matan aure daga * <V € ^i^i^M © <,^ M^m\2*5 


<S> 


J £&«l£fcJftS y 

\ *~ 


¥ <'X" >, '\A' -1 fu • >^ >j'y^j*o«j (I) Akwai danganlaka a lsak:imn tashThi, walau ibada da rayuwa. da isakanin filar 
hanisi da safiya. karaar yadda yake akwai dainganiaka a Isakamn muluwa da maraicc, da 
yamma da kafirci. 30.Suratur Rum Mfi F« fjj' ij^ kanku, domin ku nalsu zuwa 
gare ta. kuma Ya sanya soyayya da 
rahama a lsakaninku. (1) Lalle a 
cikin wanean akwai ayoyi ga muta- 
nt masu yin tunam. 

22. Kuma akwai daga ayoyinSa, 
haliilar sammai da fcasa, da sa6a- 
war harsunanku, da launukanku. 
Lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga 
masu ilmi 

23. Kuma akwai daga cikin 
ayoyinSa, barcinku, a cikin dare da 
rana, da nemanku ga falalarSa, 
Lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga 
mulane masu saurarawa. 

24 Kuma akwai daga cikin 
ayoyinSa, Ya nuna muku walEiya a 
kan tsoro da dammani, kuma Ya 
dinga saukar da ruwa daga sama, 
sa'an nan Ya rayardafiasagame da 
shi a bayan mutuwarla. Lalle a 
cikin wannan akwai ayoyi ga muta- 
ne masu hankaltawa. 

25. Kuma akwai daga ayoyin- 
sa, isayuwar sama da £asa bisa 
umurninSa, sa'an nan idan Ya kira 
ku, kira tfaya. daga Kasa, sai ga ku 
kuna fila. 

26. Kuma wanda ke cikin sam- 
mai da Gasa Nasa ne> Shi kadai. 
Dukansu masu tawali'u nc a gare 
Shi. 

27. Kuma Shine Wanda Ya lara 
halitla, sa'an nan Ya sake la, kuma 
(sakewarta) ta fi saufci a gare Shi, 
Kuma Yana da misali wanda ya fi Sft£_*H*OT 


s *r irf-ifo ^*w - 


AC Li- 


(I) Akwai dangantaka a tsalcanin hahttar namiji da mace daga yumfiu da kuma 
nalsuuar iJa sukc samu daga junada soyayya da rahamar da kc a ciki. JO.Suratur Rum 617 r* m/Sjj- daukaka a cikin sammai da Rasa, 
kuma ShT nc Mahuwayi, Mai jm 
Kai. 

28. Ya buga muku warn misali 
daga kanku, Ko kuna da abokan 
larcwa, daga cikin bayin da hanna- 
yirnku na dama suka mallaka, a 
cikin arzikmku, watau ku zama 
daidai a ciki, kuna tsoron su kamar 
tsoronku ga kanku? Haka dai Mu- 
ke bayyana ayoyi, daki-daki, ga 
mulane masu hankaltawa. 

29. A'aha! Wadanda suka yi za- 
lunci sun bi son zuciyoyinsu, ba tare 
da wani ilmi ba. To, wane ne zai 
shiryar da wanda Allah Ya 6alar, 
kuma ba su da wadansu matai- 
maka? 

30. Saboda haka, ka (sayar da 
fuskarka ga addini, m kana mai 
karkala zuwa ga gaskiya, haliltar 
Allah da Ya halilia mulane a kanla. 
Bahu musanyawa ga haliltar Allah. 
Wannan shi nc addini madaidaici, 
kuma amma mall yawan mutane ba 
su sani ba. 

31 Kuna masu mai da aramari 
gare Shi, kuma ku hi Shi da takawa, 
kuma ku tsayar da salla, kuma 
kada ku kasance daga mushi- 
rikaL m *}^5&%&l!kB&> s*. & 


%^i$\^0?$$ *■-#< tjfe j *$x$i J"-s-V 
A 


(1) Yin addini dabfa cc wadda Allah Va haliua rnulum a kanla Idan mu:um ya hi 
ahm da Allah Ya umurce shi da yikobari. lo. ya yi addimn gaskiya, iduii kuwa hat yi haka 
ba, ya zama mushinki game da wanda yakc karftar uraurni daga gare shi. 

(2) Ya fassa ra mushinkai da aya la 32 Wannan ya nuna la yi num ga liana dukan 
tfanEun Sufayc domin suna rarraba mmanc Rungiya-Eunpya, kuma kowa na gamn abin 
da yakeyiko kuma wanda yaktbi ya find want. Kuma wanda ke cikin wata (cunpyaba/ai 
lya hacfuwa da wsta ba a lokacin wurudinsu. a bayan ububuwan da sukc Kunsawa a cikin 
ayyukamu na bidi o'i da atttdodi da suka safia wa Musulunci. 30.Suratur Rum MS f« fj/i^j- 32. Watau wadanda suka rarra- 
be addininsu. kuma suka kasance 
Kungiya-lcungiya. kowace Eungiya 
tana mai farin ciki da abin da kc a 
gare la kawai. 

33. Kuma idan cula ta shall mu- 
tane. satsukirayi Ubangjjtnsu,suna 
masu mai da aramari gare Shi, 
safari nan idan Ya dandana musu 
wata rahama daga garc Shi, sai ga 
want fiangarc daga gare su suna 
shirki da Ubangijinsu. 

34. Domin su kafirta da abin da 
Muka ba su. To, ku ji dadi kadan, 
saan nan za ku sani. 

35- KoMunsaukarda wanidali- 
li a gare su? Shi kuwa yana magana 
da abin da suka kasance suna shu- 
kin da shi? 

36. Kuma idan Muka dandana 
wa mutane wata rahama, sai su yi 
farin ciki da ita, kuma idan cuta ta 
same su, saboda abin da hanna- 
yensu suka gabatar. sai ga su suna 
yankc Enuna. 

37. Shin, kuma ba su gam ba 
cewa Allah na shimfida arziki ga 
wanda Yake so, kuma Yana (cunia- 
lawa? Lallc a cikin wancan^akwai 
ayoyi ga mulanc masu yin imani. 

38. Saboda haka, ka bai wa mai 
zumunta hakkinsa, da miskinai, da 
dan hanya. Wannan shi ne alheri ga 
wadanda ke nufin yardar Allah, 
kuma wadancan su ne masu samun 
babban rabo. 

39. Kuma abin da kuka bayarna 
riba domin ya Earu a cikin dukiyar 
mutane to, ba zai Earu ba, a wurin 


'7* '..■!' i-?*'»« A P#i^ui^*ii^f26£3 &s$A*4$k 
© -^ i ££. c *t , f^ ..I'K.l ' W-l 

a0$<kW&&&3 30.Suratur Rum 6iy r* fj/ijj- Allah- Kuma abin da kukabayarna 
zakka, kuna nufin yardar Allah, to, 
(masu yin haka) wadancan su ne 
masu ninkawa (ga dukiyarsu). 

40. Allah ne Wanda Ya halitta 
ku, sa'an nan Ya arzula ku, sa'an 
nan Ya matar da ku, sa'an nan Ya 
rayar da ku. Ashe, daga cikin abu- 
buwan shirkinku akwai wanda kc 
aikala wani abu daga wadannan 
abubuwa? Tsarki ya tabbata ga 
Allah, kuma Ya daukaka bisa ga 
abin da sukc yi na shirki. 

4L 'Bama ta bayyana a cikin 
Rasa da leku. saboda abin da han- 
nayen rnulane suka aikata. Domin 
Allah Ya tfan tfana musu sashin abin 
da suka aikala, dammamnsu za su 
komo. 

42. Ka ce, ,% Ku tall a cikin kasa T 
sa'an nan ku dubi yadda akibar 
watfanda suka kasanec a gabaninku 
ta kasancc. Mafi yawansu sun ka- 
sance masu yin shirki/' 

43. Saboda haka, ka uayar da 
fuskarka ga addini madaidaici a 
gabanin wani yini ya /o, babu ma- 
kawa gare Shi daga Allah, a ranar 
nan mutanc suna tsagewa (su rabu 
biyu), 

44. Wanda ya kafirta, to, kallr- 
cinsa na kansa, kuma wanda ya 
aikala aikm £warai> to, saboda kan- 
su sukc yin shimtlda. 

45. Domin Ya saka wa watfanda 
suka yi imani, kuma suka aikata 
ayyukan Rwarai, daga falalarSa. 
Lalle Allah ba Ya son kafiral }^J^^^^^^ r l t.o -. >i. vJjLiaijLiusoj-v ©sXs. 7^ 7* 


} + KWdSi&lt&K&bit a< WfaJStWorf X 

3U.Suratur Rum 6211 f* m/Sjj- 46. Kuma akwai daga ayoyinSa, 
ya aika iskoki masu bayar da bu- 
shara kuma domin Ya dandana 
muku daga rahamarSa, kuma do- 
min jiragen ruwa su gudana da 
umurninSa, kuma domin ku ncma 
daga falalarSa. talankuza kugode, 

47. Kuma lalle Mun aiki wadan- 
su Manzanni a gabaninka, /uwa ga 
mutanensu, sai suka jc musu da 
hujjoji, bayyanannu, sa'an nan 
Muka azabtar da wad'anda suka yi 
laifi, kuma ya kasance tabbatacce, 
taimakon muminai wujibi nc a Kan- 
mu. 

48. Allah nc Wanda ke aika isko- 
ki. sai su molsar da girgije, sa'an 
nan Ya shimfida shi a cikin sama, 
yadda Yuke so* kuma Ya sanya shi 
wani Ba&ftake, sa*an nan ka ga ruwa 
na fita daga tsakaninsa. Sa'an nan 
tdan Allah Ya sami wad'anda Ya so 
daga bayinSa, sai ga su suna busha- 
ra da shi. 

49. Kuma ko da sun kasance a 
gabanin a saukar da shi a kansu. 
kusa-kusa, suna baEin ciki har ba su 
iya magana. 

50. Sai ka dubi alamomin raha- 
mar Allah yadda Yake rayar da 
£asa a bayan muiuwarla. Lalle 
wannan (Mai wannan aiki), tabbas, 
Mai rayar da halitla nc, kuma Shi 
Mai ikon yi ne a kan kome. 

51. Kuma lalle idan Mun aika 
wata iska t suka ganta fatsifatsi. lalle 
za su yini a bayansa suna kafirta. 

52. Saboda haka, kai, bakajiyar 
da matattu kira, kuma ba ka jiyar 


^®So$ds& Mg& >sA<AU \'.ii-\' .?,"\\. i 


t i&m&j$0b<&^& •-. * -At O" *\A*r*-« jj 


^<^&3<$v$f& 


zJ\ ^J-Di 


. ^ -z * r 


30.Suratur Rum 621 T« RU* '.)>- da kurame kira idan sun juya baya 
suna gudu. 

53. Kuma ha ka zamo mai shi- 
ryar da makafi ba daga Batarsu, ba 
ka jiyarwa face wanda ke yin imani 
da ayoyinMu. waiau su ne masu 
miRa wuya. su sallama. 

54. Allah nc Ya halitia ku daga 
rauni/ 11 saan nan Ya sanya wani 
Garfi a bayan wani rauni, sa'an nan 
Ya sanya wani rauni da furfura a 
bayan wani Earth Allah na halitia 
abin da Ya so, kuma Shi ne Mai 
ilmi, Mai ikon yi« 

55. Kuma a ranar da SaV 2J kc 
tsayuwa, masu laifi na ranlsuwa : ba 
su zauna (a cikin kabari) ba face sa'a 
guda. Kamar haka suka kasance 
ana karkatar da su. 

56. Kuma wadanda aka bai wa 
ilmi da imam suka cc. "Lallc, haki- 
Ra. kun zauna a cikin Liltafin Allah, 
harzuwa ranar tayarwa, to, kuma 
wannan ita ce ranar tayarwar. 
kuma amma ku kun kasance <3) ba 
ku sani ba/ 1 

57. To, a ranar da uzurin wadan- 
da suka yi zalunci ba ya amfaninsu, 
kuma ba a neman yardarsu. 

58. Kuma lalle, tabbas, Mun 
buga kowane inn misali ga mulane 
a cikin wannan Alkuranu kuma 


r *« «. £<** 


'>' it'.'t' 'A:' ?— 1 - i-C'". 


&&$Si$ffl&2*^38& 4 

(1> Raunm tarko. shi nc mamyyi, na biyujanniaka da (carfin Euruciya, rauni na tiku. 
■*hi nc tsufa bayan Karfin hankahn kamala la dallako. 

(2) Sa'a la farku Ranar ICiyama, ta btyu dan Idkaci. walau dan lokacm da suka ami 
hulun a/abnr kabah a tsakanin busar farko da ta hiyu, Akwai munaMihar Earyuntu ta 
duniya da ta Lahira. Akwai munasabar dangantakar lafzin kalmonu 

(3) Rashin aiki da litlafm Allah a duniya yakan sanya rfimewa a ranar Lahjra. 31. Sura tu LuCman 611 f\ jUoJ ijj-- lalle idan ka je musu da kowaee aya, 
IalIe Y wadanda suka kafirta za su ce, 
**Kfi ba kome kukc ba face masu 

6arna." 

59. Kamar haka Allah Yake sha- 
fe haske a kan zukalan watfanda ba 
su sani ba* 

60. Saboda haka ka yi haEuri, 
lallc wa'adin Allah gaskiya ne, 
kuma kada wadanda ba su da yaki- 
ni su sassabec maka hankali. 


& §£>jffi$^$&*&M$ 
sCrati; lukmSn Kgrajbia zMs, Js Tuna karaniar da yadda akc larbiyya da rcnon yara, a cikin 
harshe mai saulci. «| Da sunan Allah. Mai rahama, Mai fin fcai. L A. L. M. 

2. Wadancan ayoyin Litiafm nc 
mai hikima. 

3- Shiriya da rahama nega masu 
kyautatawa. 

4. Wacfanda kc isai da salla, 
kuma suna bayar da zakka, kuma 
su, suna yin imanin yakini ga La- 
bi ra, 

5. Wadannan suna a kan shiriya 
la daga U bangijinsu, kuma wadan- 
nan su ne masu babban rabo. 


'fe&rfi 


?l 31,Suratu Lu£man 623 r\ juii Sjj-- 6. Kuma akwai daga cikin muta- 
ne wanda ke sayen latsuniyoyi m 
domm ya 6alar da mutane daga 
hanyar Allah, bit da wani ilmi ba, 
kuma ya riEcta abin izgili! Wadan- 
can suna da wata a?aba mai 
wulakantawa. 

7, Kuma idan an karanla 
ayoyinMu a garc shi, sai ya juya 
baya, van a mai girman kai, kamar 
dai bai saurare su ba, kamar dai 
akwai wani danni a kan kunnu- 
wansa! To, ka yi masa bushara da 
azaba mai radadV 

A\ Lallc, wadanda suka yi imani, 
kuma suka aikata ayyukan fcwarai. 
suna da gidajen Aljannar nilnia. 

9. Suna dawwama a cjkinsu, Al- 
lah Ya yi alkawarin, Ya tabbatar da 
shi. Kuma Shi ne Mabuwayi* Mai 
hikima. 

W. (Allah) Ya halitta sammai, 
ba da ginshifci wanda kuke gani ba, 
kuma Ya jela duwalsu masu kafe- 
wa a cikin (casa, domin kada ta 
karkata da ku. kuma Ya watsa 
daga kowanc irin dabba a cikinla, 
kuma Mun saukar da ruwa daga 
sama, sa'an nan Muka tsirar a ci- 
kinta, daga kowane nau J biyu 
(namijida mace) mai ban sha'awa. 

//. Wannan shi ne halitiar Al- 
lah. To, ku nuna mini, "Mene ne 
wadanan da ba Shi ba suka halitta? 
A*a, azzalumai suna a cikin Bala 
bayyananna." 


©J >o'-U| &&0&$$?&&mL S' 

(I) TatsuniyoylsunashagaHarwadagiiiiminuisanyasamn Allah Allah Yahanaa>i 
tarbiyyar yam game da Uisumya mai tfaukc hankalinsu daga ibada Liuaualan makarama 
na /amani da jandu duka lalsuniyoyi nc f sat ahm da ya dace da Sunna 31,Suratu Lu£man 624 T\ JUil Sjj-- 12. Kuma lalle, haRiRa, Munbai 
wa Lutcman hikima. (Muka cc 
masa) Ka godc wa Allah, kuma 
wanda ya godc, to, yana godewa ne 
domin kansa kawai. kuma wanda 
ya kafirta, to, lalle, Allah Mawada- 
ci ne, Godadde. 

13. Kuma a lokacin da Lultman 
ya ce wa dansa, alhali kuwa yana yi 
masa wa'azi, "Ya fiaramin dana! 
Kada ka yi shirki game da Allah. 
Lalle shirki wani zalunci ne mai 
girma," 

14. Kuma Mun yi wasiyya ga 
mutum game da mahaifansa biyu; 
uwarsa ta tfaukc shi a cikin rauni a 
kan wani rauni, kuma yayensa a 
cikin shekaru biyu (Muka ce masa), 
"Ka godc Mini da kuma mahai- 
fanka biyu. Makoma zuwa gare Ni 
kawai take. 

15. ''Kuma idan mahailanka 
suka tsananta (n maka ga ka yi 
shirki game da Ni, ga abin da ba ka 
da ilmi gare shi, to, kada ka yi musu 
da'a, Kuma ka abucc su a cikin 
duniya gwargwadon shari'a, kuma 
ka bi hanyar wanda ya mayar da 
araman zuwa gare Ni, sa'an nan 
zuwa gare Ni makomarku take, 
sa'an nan In ba ku labari game da 
abin da kuka kasance kuna aika- 
tawa." 

16. "YaKaramindana! Lallcila, 
idan gwargwadon Jcwayar komayya 
ce ta kasance, to, la kasance a cikin 
wani falalcn dutsc, ko a cikin sam- 


rr\* * *% ** t ' "^ ^ ii* ■-> '-11 .ra .- **& + J j&^jfcsLA&aasriii ' *v 


(11 A hfi van luEKiii Allah sai haECin uwayc Sabada haka baza d yi ifa j ga uwayc ba 
ga abin ria ya safla wa Allah 31,Suratu Lu£man 625 T\ JUil Sjj-- mai, ko a cikin Rasa, Allah zai kawo 
la. La lie Allah Mai tausasawa nc r 
Masani. 

17. "Ya Raramin dana! Ka tsai 
da salla, kuma ka yi umurni da 
abin da aka sani, kuma ka yi hani 
daga abin da ba a sani ba, kuma ka 
yi halcuri a kan abin da ya same ka. 
Lalle, wancan yana daga muhim- 
man al'amura. 

18. "Kada ka karkatar da 
kundukukinka 11 ' ga muiane, kada 
ka yi lafiya a cikin Rasa kana mai 
niina ladin rai, Lallc. Allah ba Ya 
son dukan mai laKama, mai alfa- 
hari. 

/P. "Kuma ka isakailaa tafiyar- 
ka, kuma ka runlse ga sautinka. 
Lallc, mail munin sautuka, hatciKa, 
shi ne sautin jakuna/ 2> " 

20. Ashe, ba ku gani ba, cewa 
Allah Ya hore muku abin da ke a 
cikin sammai da abin da kc a cikin 
fcasa, kuma Ya zuba nfimominSa a 
kanku, bayyanannu da Boyayyu? 
Kuma akwai daga muiane wanda 
kc yin jidali ga al'amarin Allah, ba 
da warn ilmi ba, kuma ba da waia 
shiriya ba, kuma ba da wani liilSfi 
mai haskakawa ba. 

2L Kuma idan aka ce musu. 
"Ku bi abin da Allah ya saukar," 
sai su cc, **&% muna bin abin da 
muka sami ubanninmu a kansa." 
Shin, ko da Shaidan na kiran su ne 
/uwa ga azabar sa'ir. ©^J^^^l^^c^ **Ai *jV*m <i( -Itw 


(ft 


i\) Karkata kundukuki ga mulanc. akmar wulakanta su na 

(2) A nan ne lyakar wasiyyar LuEman ga dansa. Sa'an nan kuma Allah Va u gaba da 
btiyanjii yadda akc larbiyyar mutant 31,Suratu LuCman 626 T\ JUil Sjj-- 22. Kuma wanda va mTka fus- 
karsa zuwa ga Allah, alhali kuma 
yana mai kyautatawa. to, lallc ya yi 
riRo ga igiya amintacciya, Kuma 
zuwa ga Allah afcibar aKamura 
take. 

23. Kuma wanda ya kafirta, to, 
kada kafircinsa ya baCanla maka 
rai t zuwa gare Mu makdmarsu lake, 
sa'an nan Mu ba su Iabari game da 
abin da suka aikata. Lalle Allah. 
Masani ne ga abin da ke a cikin 
Eiraza. 

24. Muna jishe su dadi kadan, 
sa'an nan Mu tilasta su ga shiga 
zuwa azaba kakkaura. 

25. Kuma lalle. idan ka tambaye 
su, "Wane ne ya hahtta sammai da 
tfasa?" Lalle, za su ce, "Allah ne." 
Ka ce, "Codiya la tabbata ga 
Allah. 1 ' A'a, mat! yawansu. ba su 
sani ba. 

26. Abin da yake a cikin sammai 
da Rasa duka na Allah kawai ne + 
Lalle, Allah ShT ne Mawadaci, 
Godaddc. 

27. Kuma da dai abin da ke a 
cikin Rasa duka. na iluee, ya zama 
alKalumma, kuma leku [ana yi 
masa tawada, a bayansa da wacfan- 
su tekuna bakwai. kalmomin Allah 
ba za su (tare ba. m Lalle, Allah 
Mabuwayi ne, Mai hikima. 


^ C 


§j/a ^Je&te^M$&& J>J 


(1) Wannan bayam ne ga ya wan ilmin Allah, walauyana nana wamuunccewasu yi 
aiki da jlimn da Ya hi su* mai amlani ZUWn gare su, kada su wucc sin zuwa nanan wani ilmi 
daga wani abu, su bar Allah, su halaka a kan warn ilmi da bai umurcc $u da su yt aiki da shi 
ba llmm da Ya bi su a cikin AIGur'ani shi nc shan'a watau hanya mai kai su g.i Aljannb. 
Sauran hanyoyi Bala nc. 31.Suratu Lu£man 627 r\ uuii Sjj-- 28. Halittarku ba ta zama ba. 
kuma tayar da ku bai zama ba % lace 
kamar rai guda. Lalle, Allah Mai ji 
ne T Mai gani. 

29. Ashe, ba ka ga, lalle, Allah 
Yana shigar da dare a cikin rana ba, 
kuma Yana shigar da rana a cikin 
dare;, kuma Ya hore rana da wata, 
kowane yana gudana zuwa ga ajali 
ambataeee, kuma lalle Allah Ma- 
sani ne ga abin da kuke aikatawa? 

30* Wannan fa, domin Allah Shi 
nc Gaskiya, kuma abin da suke kira 
wanda ba Shi ba, shi ne Karya. 
kuma lalle, Allah Shi ne Matfau- 
kaki, Mai girma. 

3L Ashe, ba ka ga lalle urgin 
niwa na gudana ba a cikin teku da 
ni'imar Allah, domin Ya tlurta 
muku daga ayoyinSa? Lalle a cikin 
wancan akwai ayoyi ga dukan mai 
haKuri. mai godiya. 

32, Kuma idan taguwar mwa, 
kamar duwatsu, la rufe su, sai BU 
kira Allah, suna tsarkakewar addini 
a garc Shi. To, a lokacin da Ya tsirar 
da su /u wa ga tudu, sai daga cikinsu 
akwai mai takaitawa, kuma babu 
mai musun ayoyinMu lace dukan 
mayaudari mai yawan kafirci. 

33, Ya ku mulane! Ku bauta wa 
Ubangijinku da tafia wa, kuma ku ji 
Isoron wani yini, (ranar) da wani 
mahaifi ba ya saka wa abin haifu- 
warsa da kome kuma wani abin 
haifuwa ba ya saka wa mahaifinsa 
da kome. Lalle wa'adin Allah gas- 
kiya nc. Sahoda haka, kada wata 
rayuwa ta kusa ta rude ku, kuma '.Art's.- 


J*1rf5Ar 


32*Suratus Sajda A2S ft 3-U^-J^ *jj-- kada marudln u> nan ya rude ku 
game du Allah 

34. Lalle, Allah a wurinSa kawai 
sanin Sa'a yake* kuma Yana saukar 
da girgije. kuma Yana sanin abin du 
yake a cikin mahaiffannai, kuma 
wani rai bai san abin da yake aika- 
tawa a gobe ba, kuma wani rai bai 
san a wace Rasa yake mutuwa ba. 
Lalle Allah Masani ne. Mai Kidid- 
didigewa A yA5$± fX ^&^S»{^ Tana karaniar da wa'azi da Alfcur'ani gaskiya nc, mabiyinsa 
shl ne mai nba, wanda ya sa&a masa. shT ne mai hasara. 
Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai. /. A. L M. 

2. Saukar da Litlatln, babu 
shakka a gare shi. daga Ubangijtn 
lalikai yake. 

3. K6 suna cewa (Muhammadu 
ne) ya Rirlcira shi? A'a, shi ne gas- 
kiya daga Ubangijinka, domin ka yi 
gargadi ga mutane wadanda wani 
mai gargacfi bai jc musu ba a gaba- 
ninka, fatan za su shiryu. 

(I) Shaadan 32.Suratus Sajda «« fY S-taa-Ji * }*" 4. Allah nc Wanda Ya halitta 
sammai da Rasa da abin da yakc a 
isakaninsu a cikin kwanuka shida, 
sa'an nan Ya daidaita a kan APars- 
hi. Ba ku da, baicin Shi, wani maji- 
Binci, kuma babu wani maceci. 
Shin, ba /a ku yi tunani ba? 

J. Yana shirya aPamari daga 
sama zuwa ga Kasa, sa'an nan ya 
taka zuwa gare Shi a cikin yini, 
wanda gwargwadonsa shekaru 
dubu ne ga abin da kuke lissalawa. 

6. Wannan Shi ne Masanin fake 
dabayyanc, Mabuwayi.Mai jinkai. 

7, Wanda Ya kyautata kome. 
wanda Ya halitta shi, Kuma Ya 
fara halittar mutum daga laka, 

5. Sa'an nan Ya sanya diyansa 
daga wani asali na wani ruwa 
wulakantacce. 

9. Sa'an nan Ya daidaiia shi, 
kuma Ya hura a cikinsa, daga ru- 
hinSa. kuma Ya sanya muku ju da 
ganunuwa da zukata. Godiyarku 
kadan ce Rwarai. 

10. Kuma suka ce, '*Shin. idan 
Eiiuii Bace a cikin Rasa, shin, lallc 
mu, tabbas ne, muna zama a cikin 
wala halitta sabuwa?"" A"a, su game 
da gamuwa da Ubangijinsu kafirai 
ne. 

//. Ka cc, "Mala'ikin mutuwa 
wanda aka wakkala a gare ku, shi 
nc kc karSar rayukanku. m Sa'an 
nan zuwa ga Ubangijinku akc 
mayar da ku." 


1 » if: -.XX > 
(I) Watau ha ku kc mutuwa da kanku ha, sai an malar da ku, sabmla haka tiyarwar 
ma hi ku /a ku yi La da kanku ha, balle ku yi musu. 32.Suratus Sajda 630 ft io*-Ji i } j+ /2 Kuma da ka gani a lokacin 
da masu laid suke masu sunkuyar 
da kawunansu a wurin Ubangi- 
jinsu, "Ya Ubangijinmu' Mun gani. 
kuma mun ji, to, Ka mayar da mu. 
mu aikata aiki na icwarai. Lallc mu 
masu yuttini nc." 

13, Kuma da Mun so da Mun 
bai wa kowanc rai shiriyarsa, to, 
amma magana ta tabbala daga garc 
Ni! Lallc ne Ina cika .lahannama 
daga aljannu da mutane gaba rfaya. 

14. To, kudandana, sabodaabin 
da kuka manta na haduwa da ra- 
narku wannan. Lalle Mu ma Mun 
manta da ku, kuma ku dandani 
azabar dawwama saboda abin da 
kuka kasanec kuna aikatawa. 

15- Wadanda ke imani da 
ayoyinMu kawai, su ne wadanda 
idan aka karania musu ayoyinMu, 
sai su HuTi suna masu sujada, kuma 
su yi lasbihi game da gode wa 
Ubangijinsu, alhali kuwa su ba su 
yin girman kai. 

/6. Sasanninsu na nisanla daga 
wurarcn kwanciya, suna kiran 
Ubangijinsu bisa ga tsoro da tfam- 
mani, kuma suna ciyarwa daga abin 
da Muka arzuta su. 

17. Sabodahaka wanirai baisan 
abin da aka Bove musu ba. na sa- 
nyin idanu. domin sakamako ga 
abin da suka kasance suna aika- 
lawa. 

18. Shin, wanda ya zama mumi- 
ni yana kamar wanda ya /ama fasi- 
Ri? Ba /a su yi daidai ba. 


mr 


•-«TAT - tetfv - 
&&&&$&&& ®53i^lJ^^ tej£tfMs&taSft3fl 32*Suratus Sajda 631 TT 5-^vJ^ *jj-- 19. Amma wacfandasukayi tma- 
ni, kuma suka aikataayyukanKwa- 
rai, to, suna da gidajen Aljannar 
makoma, a kan liyafa saboda abin 
da suka kasance suna aikatawa, 

20. Kuma wadanda suka yi lasi- 
EancL to, makomarsu ita ce wula, 
ko da yaushe suka yi nulin su tila 
daga gare la, sai a mayar da su a 
cikinla. kuma a cc musu/*Ku (fan- 
dana azabar wuta, wadda kuka ka- 
sance kuna Raryalawa game da 
ita." 

21. Kuma lalle Muna dandana 
musu daga a/aba, mafi EasEanri, 
kaiin a kai ga azaha mafi girma, 
domin faian ?a su komo. 

22. Kuma wane nc ya fi zalunci 
bisa ga wanda aka tunatar da 
ayoyin Ubangijinsa, sa'an na ya 
bijirc daga barinsu? Lalle Mil 
Masu yin azabar ramuwa ne ga 
masu laifi. 

23. Kuma lalle hakika, Mun bai 
wa Musa LittatV 1 * saboda haka 
kada ka kasance a cikin shakka 
daga haduwa da shi. Kuma Mun 
sanya shi ya zama shiriya ga Bam 
Isra'ila. 

24. Kuma Mun sanya shugaban- 
ni daga cikinsu. suna shiryarwa da 
umurninMu. a lokacin da suka yi 
haRuri, kuma sun kasance suna yin 
yaleini da ayoyinMu. 


@&# Zr« ■ u ^| S". (I) Ba Alkur'ani ne farkon LitiSfin samu ba, kiunu ba Muhammadu nc farkon 
Manrannin Allah ha. Mun hai wa Musa Atciura, mutanensa sun yi aiki da ita, sun 
daukaka kamar yadtla akc nrmsn Musulmi su yi aiki da AlKur'ani su ifaukaka. 32*Suratus Sajda 632 rr ij**~}\ ijj-- 25. Lalle Ubangijinka Shi nc Zai 
rarrabe a tsakaninsu, a Ranar Ki- 
yama a cikm abin da suka kasance 
suna safta wa juna a cikinsa. 

26. Shin, ha ya shiryar da su 
cewa da yawa Muka halakar, a 
gabanin.su, daga arurnmomu suna 
tafiya a cikin masaukansu? u> Lalle 
a cikin wancan akwai ayoyi. Shin, 
ba su jt ne? 

27. Shin, kuma ba su gani ba 
cewa lalle Mu, Muna kora ruwa 
zuwa ga Kasa keRasasshiya, sa'an 
nan Mu filar game da shi, wala 
shuka wadda dabbobinsu da su 
kansu kc ci daga garc la? Ashe fa, 
ba su gani ba? 

28. Kuma suna cewa, "Yaushe 
Wannan hukurtci yakc aukuwa, 
idan kun kasancc masu gaskiya?" 

29. Ka ce, "Ranar hukuncin 
nan, imanin wacfanda suka kafirta 
ba /ai amlanc su ba (a cikinla). 
kuma ba za a yi musu jinkiri ba/* 

JO, Saboda haka, ka kau da kai 
daga barinsu, kuma ka yi jira lalle. 
su ma masu jira ne. 
WKH £*l>*jJ 


»+*-**!. 4>\&fo?frk& GZv&l (I ) ICuraishawn suna i.niya a c; km gidajcn arummomin da suka halaka. suna gaoin 
abin dvi ya auku gare su. 33.SuraIul Ahzab 633 rr +*W >jy 
Tana karantar da yadda ake kashe miyagun al'adun Jahiliyya 
da ba su dace da Musulunci ba, da musanyar wacfanda suka dace da 
shari'a, «S5»W, Da siinan Allah , A/a/ rahama, Mai jin fcai. I. YakaiAnnabilKabi Allahda 
takawa, kuma kada ka yi da' a ga 
katlrai da munufukai. Lalle. Allah 
Ya kasance Mai ilmi, Mai hikima, 

Z Kuma ka bi abin da aka yi 
wahayi da shi zuwa gate ka duga 
Ubangijinka. Lalle, Allah Ya ka- 
sance Mai labartawa ga abin da 
kukc aikatawa, 

5. Ka dogara ga Allah. Kuma 
Allah Ya isa Ya zama Wakili. 

4. Allah bai sanya zuctya biyu ba 
ga warn namiji a eikinsa, kuma bai 
sanya malanku wadanda kuke yin 
zihari daga garc su t su zama uwa- 
yenku ba, kuma bai sanya diyan 
hankakarku su zama diyanku ba. 
Wannan abu naku, maganarku ce 
da bakunanku, alhali kuwa Allah 
na fadar gaskiya, kuma Shi ne ke 
shiryarwa ga hanyar fewarai. 

5- Ku kira su ga ubanninsu, shi 
ne mafi adalci a wurin Allah, To, 
idan ba ku san ubanninsu ba. to, 
*yan\iwanku ga addim da dlmajo- 


l» 

33.SQratuI Ahzab 634 rr yi^ty J*^- jinku. Kuma babu laifi a gare ku ga 
abin da kuka yi kuskure da shL 
kuma amma (akwai laifi) ga abin da 
zukatanku suka ganganta, kuma 
Allah Ya kasanee Mai gafara. Mai 
jin Kai. 

6. Annabi nemafieancanta (n ga 
mummai bisa ga su kansu, kuma 
maiansa uwaycnsu ne. Kuma 
:...".] !-u 1,1 zumunta wacfansunsu 
sun fl wadansu a cikin Littafin Al- 
lah bisa ga muminai da Muhajirai, 
face fa idan kun aikata wani alheri 
ZUWa ga majiBinlanku Wancan ya 
feasance a cikin Litlali, ruhutacce. 

7. Kuma a lokacin da Muka riKi 
alkawarin Annabawa daga gare su, 
kuma daga gare ka, kuma daga 
Nuhu da Ibrahim, da Musa* da 
kuma Isa dan Maryama, kuma 
Muka ri£i wani alkawari mai kauri 
daga gare su. 

8. Domin Ya lamhayi masu gas- 
kiya a kan gaskiyarsu, kuma Ya yi 
tattalin wala a/aba mai radadi ga 
kafirai. 

9. Yakuwacfandasukayilmani! 
Ku luna ni'imar Allah a kanku a 
lokacin da wadansu rundunoni 
suka ?o muku* sai Muka aika wata 
iska a kansu da wadansu rundunoni 
wadanda ba ku gani ba. Kuma 
Allah Ya kasance Mai gani ga abin 
da kukc aikatawa. 

10. A lokacin da suka zo muku 
daga samanku da kuma kasa daga 

$&&$&&fcfy (I) Idan son rnuminiyasafia wafadai Annabi, tai ya bar son ransa ya koma wa ladar 
Annabi 33.SfiratuI Ahzab 635 rr +\ >Sm iy* garc ku. kuma a lokacin da gannai 
suka karkata, kuma zukata suka 
kai ga mafcosau kuma kuka yi /aton 
/acc-zacc, game da Allah. 

1L A can aka jarrabi muminai, 
kuma aka yi girgiza da su, girgiza 
mai tsanani* 

/Z Kuma a lokacin da munalu- 
kai da wadanda akwai cuta a cikin 
zukatansu ke ccwa* "Allah da Man- 
/.onSa* ba su yi mana wa'adin kome 
ba, face rudi," 

13. K uma a lokacin da wata Kun- 
giya daga garc su, ta ce, "Ya muta- 
nen Yasriba!* 1 * Ba kuda wanimat- 
sayi, sahoda haka ku koma/ 1 Kuma 
wata kungiya daga garc su na ne- 
man izni ga Annabi suna cewa. 
"Lalle gidajenmu kuranyc aukc." 
alhah kuwa ba kuranyc suke ba, ba 
su da nufin kome face gudu. 

14. Kuma da an shigc ta (Madi- 
na) a kansu, daga sasanninia, sa*an 
nan aka tambaye su fitina (kafirci). 
lalle, da sun jc mata. kuma da ba su 
7auna a cikinta (Madina) ba face 
kadan. 

15. Kuma lalle, hakiica, sun ka- 
sance suna yi wa Allah alkawari, a 
gabanin wannan: ba za su juya 
domin gudu ba, kuma alkawann 
Allah ya kasancc abin lambaya. 

16. Ka ce. "Gudun nan, ba zai 
amfane ku ba daga muluwa ko kisa. 
Kuma har in kun gudu, ba za a jlshe 
ku dadi ba face kadan,*' 


&t$ms$s&&(g8vi 


(1| Sun Jcoma ga sunanMadina nazamanm Jahjliyya suna izgili daccwa basu yarda 
sabon lunari ba na Madina, face Yasriha. suiumta da *uka *am na asali 33.Sfiratul Ahzab 636 rr yij^-Si i } ^ 17. Kace, "Wanenewandayake 
tsare ku daga Allah, idan Ya yi 
nufin waia cuia game da ku koYa yi 
nufin wata rahama?" Kuma ba za su 
samar wa kansu wani majibinci ba, 
banda Allah, kuma ba za samar wa 
kansu wani mataimaki ba. 

18. Lallc, Allah Ya san masu 
hana mutanc Eta daga cikinku, da 
masu cewa ga 'yan'uwansu, lt Ku zo 
nan a wurinmu." Kuma ba za su 
shjga yaki ba face kadan. 

19. Suna masu rowa gare ku, 
sa'an nan idan isoro ya zo, sai ka 
gan su suna kallo zuwa gare ka r 
idanunsu suna kcwaya, kamar wan- 
da ake rufe hankalinsa saboda mu- 
luwa. Sa'an nan idan isoron ya lafi, 
saisuyi mukumiyagun maganganu 
da harussa masu kaifi, suna masu 
rowa a kan dukiva. Wadannan. ba 
su yi imam ba, saboda haka Allah 
Ya Baia ayyukansu. Kuma wannan 
ya kasancc mai sauGi ga Allah. 

20 Suna zalon Kungiyoyin kafi- 
rai ba su lafi ba. Kuma idan kungi- 
yoyin kafirai sun zo, suna gurin da 
dai sun zama a karkara a cikin 
Kauyawa, suna tambayar laba- 
ranku. Kuma ko da sun kasancc a 
cikinku. ba za su yi yaEi ba, face 
kadan. 

2A Lalle. abm koyi mai kyau ya 
kasance gare ku daga Manzon Al- 
lah, ga wanda ya kasancc yana 
lalan rahamar Allah da Ranar La- 
hira, kuma ya ambaci Allah da 
yawa. 

22. Kuma a lokacin da muminai 
suka ga Eungiyoyin kafirai. sai suka 

33.SflratuI Ahzab 637 rr yiy*fl t^* ce, "Wannan ne abin da Allah da 
ManzonSa suka yi mana wa'adi, 
Allah da ManzonSa sun yi gaskiya." 
Kuma wannan bai Kara musu komc 
ba face imani da sallamawa. 

23. Daga muminai akwai wa- 
dansu mazaje da suka gaskata abin 
da suka yi \va Allah alkwan a kan- 
$a, sa'an nan a cikinsu, akwai wan- 
da ya biya bukatarsa/ 1 * kuma daga 
cikinsu akwai wanda ke jira. Kuma 
ba su musanya ba, musanyawa. 

24. Domin Allah Ya saka wa 
masu gaskiya da gaskiyarsu, kuma 
Ya azablar da munafukai idan Ya 
so, ko Ya karBi tuba a kansu. Lalle, 
Allah Ya kasance Mai gafara, Mai 
jin kai. 

25. Kuma Allah Ya mayar (2) da 
wadanda suka kafirta da fushinsu, 
ba su sami wani alhen ba. Allah Ya 
isar wa muminai daga barin vS&L 
Kuma Allah Ya kasance Mai Karfi. 
Mabuwayi. 

26. Kuma Ya saukar U) da wa- 
dannan da suka taimakc su daga 
mazowa Littafi, daga hiranensu, 
kuma Ya jefa tsoro a cikin zuka- 
lansu: waia fcungiya kuna kashewa, 
kuma kuna kama wata Rungiyar. 

27. Kuma Ya gadar da ku gona- 
kinsu da gtdajen&u da dukiyoyinsu. 

(1) Biyan hiikaiam waiau ya mutu. cikinsu akwai wanda yakc jirar rautuwa. 

(2) Allah Yd koic £uugi>6yin kafirai cla i?>karSa mat tsanamn sanyi, watau iricar Saba 

(3) Sa T an nan kuma Musulmi suka isarc Yahuilu, Bam tCuraiza. a cikin biruitisu, har 
suka sailama kansu ga hukuticin Sa'ad hn Mu'azu wanda ya hukunla a kashe wanda ya 
balaga daga cikinsu, kuma a bautarda matii da vara Akayi musu hakanan, aka zartar da 
hukuncinsa a kansu. 33.SflratuI Ahzab 638 rr w>\>S'i I *^ da wala Rasa wadda ba ku taBa 
takarta ba. Kuma Allah ya kasance 
Mai ikon yi ne a kan kome. 

28. Ya kai Annabi! Ka ce wa 
matanka, * Idan kun kasance kunu 
nufin ray u war duniya da Rawarla. 
to. ku 10 in yi muku kyautar ban 
kwana. kuma in sake ku, saki mai 
kyau. 

29. "Kuma idan kun kasance 
kuna nufin Allah da Man/onSa da 
gidan Lahira, lo, lallc, Allah Ya yi 
taitalin wani sakamako mai girma 
ga masu kyautatawa daga gare ku." 

3d Yamatan Annabi! Wadda la 
zo da allasha bayyananna daga 
cikinku, za a ninka mala azaba 
ninki biyu. Kuma wancan ya ka- 
sance mai sauki ga Allah 

3L Kuma wadda ta yi tawali'u 
daga cikinku ga Allah da Man- 
zonSa, kuma la aikata aiki na Kwa- 
rai, za Mu ba la sakamakonia ninki 
hiyu* kuma Mun yi mala latlalin 
arziki na karimci. 

32. Ya matan Annabi! Ba ku 
zama kamar kowa ba daga mata, 
idan kun yi laRawa, saboda haka. 
kada ku sassautar da magana, bar 
wanda kc da cuta a cikin zueiyarsa 
ya yi dammanu kuma ku fadi maga- 
na ta allien. 

33. Kuma ku labbata a cikin 
gidajenku n \ kuma kada ku yi filar 
gaye-gaye irin filar gaye-gaye ta 
jahiliyyar farko. Kuma ku Isai da 
salla, kuma ku bayar da /akka. 

0) Umurm ga matan Annabi umurni nc 
ya halatta mace ta ftia daga gidanla face da 


- '.V- '. Vst 
ga matan sauran Musulmi Saboda haka ba 
U I Lira 33.SQratuI Ahzab 63M rr yiy*f! I *^ ku yi cfa'a ga Allah da ManzonSa, 
Allah na nufin Ya lafiyar da (cazam- 
ta kawai daga garc ku, ya mulancn 
Babban Gida! Kuma Ya isarkake 
ku, tsarkakcwa. 

34. Kuma ku tuna abin da akc 
karantawa a akin dakunanku daga 
ayoyin Allah da hukunci. Lalle Al- 
lah Ya k usance Mai tausasawa. 
Mai labartawa. 

35. La lie, Musulmi maza da Mu- 
sulmi mala da muminai maza da 
muminai mala, da masu lawalfu 
maza da masu tawalfu mata, da 
masu gaskiya maza da masu gas- 
kiya mata. da masu hafcuri ma/a da 
masu haEuri mala, da masu isoron 
Allah maza da masu isoron Allah 
mala, da masu sadaka maza da 
masu sadaka mala, da masu a/umi 
maza da masu a/umi mala, da masu 
tsare farjojinsu maza da masu tsare 
farjojinsu mata, da masu ambalon 
Allah da yawa maza da masu amba- 
tonSa mata. Allah Ya yi musu tal- 
talin watagafara da warn sakamako 
mai girma. 

36. Kuma ba ya halalta ga mu- 
mini kuma haka ga mumina, a loka- 
cin da Allah da ManzonSa Ya hu- 
kunla wani umurni, wani za6i daga 
aTamarinsu ya kasancc a garc su. 
Kuma wanda ya saBa wa Allah da 
ManzonSa, lo. ya Bace. ftaccwa 
bayyananna. u) rf i. ©^ (i) Wannanayahani ncga kowane Musulmi ko Musulma ga safla wa umurnin Allah 
da ManzonSa, su bi sun layukamu ^a kome, Kuma ha a lokacin aurcn /amah da /atdu tie 
cfaiiasaukaha kamaryaddawatfansu rtia^uufslrikerubutawadiiminanyi wannanaurea 
gahanin hijira da msa, Ha ayar kuwa la sauka a Madtna ne a bayan yaEin Ahzab, kamar 
vaddii tsarin maganarta ya nun a. 33.SflratuI Ahzab 640 rr +\ >Sm i } ^ 37. Kuma a I6kacin (I) da kakc 
COWfl ga wanda Allah Ya yi nfima a 
gareshikaikumakayi ni'imaagare 
shi, "Ka rike matarka, kuma ka bi 
Allah da laKawa." Kuma kana 
Boyewa a cikin ranka abin da Allah 
zai bayyana* 2 * shi, kana tsoron mu- 
lane, alhali kuwa Allah ne Malt 
cancantar ka ji IsoronSa. To, a 
lokacin da Zaidu ya (care bukalarsa 
daga garc la, Mun aurar da kai ita. 
domin kada wani Eunci ya kasancc 
a kan muminai a cikin (auren ma- 
tan) cfiyan hankakarsu, idan sun 
Eare bukata daga garc su. Kuma 
umurnin Allah ya kasance abin 
aikatawa, 

J* Wani Eunci bai kasance a 
kan Annabi ba ga abin da Allah Ya 
faralta a kansa, a kan Ea'idar Allah 
a cikin (Annabawa) wadanda suka 
shige daga gabaninsa. Kuma umur- 
nin Allah ya kasancc abin Ead- 
darawa tabbalaccc. 

39. Wadanda ke iyar da Man- 
zancin Allah, kuma suna tsoron Sa. 
kuma ba su tsoron kowa face Allah, 
Kuma Allah Ya isa Ya zama Mai 
hisabi. 


e\ j i ** •. 

%j$j% $^k> 4 hj/tssS (1) Idan Allah yaumurcimulanedaym wani abu ko dabarinsa, lo, Annabi shi ucmai 
fara bin umurnin ko kangc kaosa daga abtn da aku liana. Wannan Jcissa misati cc ga ayar 
dakca gaba da ita.yadda Annabi yabiumurni wajenaurenmatar Zaidu bn Hahsa wanda 
Annabi ya yi tahanmnsa a gahanin a hana aiwalar da labanni Auren ya auku Annabi na 
dashekaia 5X rtakuwadashekara43. Sunania Zainab bin:a Jahash diyargoggun Annabi 
Allah Ya nuna ccwa dai labanni ya mutu sosai, 

(2) Abin da Annabi kc Boyewa shine umurnin Allah da Ya gaya masacewa,zai auri 
Zainab malar Zaidu a bayan /aidun ya sake ta. Saboda haka Annabi kc iallashin Zaidu 
donun kada sakin ya auku har aurcnia ya 7ama wajihi a kansa, a bayan abin da aka .sani 
na ccwa, Zaidu ya zama tfansa da Labanni a gabanin haka. 33.SuratuI Ahzab Ml rr v»i >-S> »>}* 40. Muhammadu bai kasance 
uban kowa ba daga ma/anku, 
kuma amma shi ya kasance Man- 
zon Allah kuma cikon Annabawa. 
Kuma Allah Ya kasance Masani ga 
komc. 

41. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Ku ambaci Allah, ambata mai 
yawa. 

42. Kuma ku tsarkake shi, a sa- 
liva da maraice. 

43. (Allah) ShT ne Wanda ke 

tsarkake ku, da mala'ikunSa (suna 
yi muku addu'a). domin Ya filar da 
ku daga duffai zuwa ga haske. 
Kuma (Allah) Ya kasance Mai jin 
fcai ga muminai. 

44. Gaisuwarsu a ranar da sukc 
haduwa da Shi "Salam". kuma Ya 
yi musu lattalin wani sakamako na 
karimci. 

45. Ya kai Annabi! Lallc Mu. 
Mun aikc ka kana rnai shaida. 
kuma mai bayar da bushara kuma 
mai gargatfi. 

46. Kuma mai kira zuwa ga Al- 
lah da izninSa, kuma fitila mai 
haskakawa. 

47. Kuma ka yi bushara ga mu- 
minai cewa, suna da falala mai 
girma daga Allah. 

48. Kuma kada ka yi da'a ga 
kafirai da munafukai. kuma ka kya- 
lecularsu (garc ka), kuma ka doga- 
ra ga Allah. Allah Ya isa zama 
WakTli. 

49. Ya ku wadanda suka yi imii- 
ni! Idan kun auri muminai mala, 
•AS 


&&&%i6ipsz$$k 33.Sflratul Ahzab 642 rr ^i >S'i l»- sa an nan kuka sake su a gabanin ku 
shale su, to. ba ku da wala idda da 
/a ku lissafa a kansu. kuma ku yi 
musu kyautar jin dacfi/ 1 * kuma ku 
sake su saki mai kyau. 

50, Ya kai Annabi! Lallc Mu. 
Mun halatta maka matanka wa- 
cfanda ka bai wa sadakokinsu, da 
abin da hannun damanka ya mal- 
laka daga abin da Allah Ya ba ka na 
gamma, da yiTyan baffanka, da 
"ya'yan goggonninka da 'yg'yan ka- 
wunka da 'ya'yan innoninka, wa- 
danda suka yi hijira tare da kai. da 
wala mace mumina idan la bayarda 
kanta ga Annabi. idan shi Annabi 
yana nufin ya aurc ta, (ha)in wan- 
nan hukunci) kc5c yakc gare ka, 
banda ga muminai. Lalle Mun san 
abin da Muka faralla a kansu (su 
muminai) game da maiansu da abin 
da hannayensu suka mallaka. Do- 
min kada wani (cunci ya kasancc a 
kanka, kuma Allah Ya kasancc Mai 
gafara, Mai jin Rai. 

51. Kana iya jinkirtar da a> wad- 
da ka ga dama daga gare su, kuma 
kana laro wadda kake so zuwa gare 
ka. Kuma wadda ka ncma daga 
wadanda ka nisanlar, to, babu laifi 
a gare ka. Wannan ya fi kusantar da 
sanyaya idanunsu, kuma ba za su yi 
baRin ciki ba, kuma su yarda da 
abin da ka ba su, su duka Kuma 
Allah Yana sane da abin da yakc a 
cikin zukatanku. Kuma Allah Ya 
kasance Masani, Mai haKuri. (1) Kyautar jin datfi tta CC kyautar ban kwanu ga malar da aka saki 

(2) Rabon kwana ga matan Annabi, ba sharfa ba cc a kan hususiyyarsa. saboda 
yawan nauyin da yakc cfaukc da thi na tyar da Man/ancin Allah. ©e & 


33.SfiratuI Ahzab 643 rr yi >S'i iijj 52. Wadansu mata ba su halatta 
a garc ku a bayan haka, kuma ba za 
ka musanya su da matan aurc ba, 
kuma ko kyaun&u ya ba ka sha'awa* 
face dai abin da hannun damanka 
ya mallaka. Kuma Allah Ya kasan- 
ce Mai tsaro ga dukan kome. 

53. Ya ku wadanda suka yi Tma- 
ni! Kada ku shiga gidajen Annabi, 
face fa idan an yi izni a gare ku zuwa 
ga wani abinei, ba da kun tsaya 
jiran nunarsa ba, kuma amma idan 
an kira ku, to. ku shiga, sa'an nan 
idan kun ci, to. ku watse, kuma ba 
da kun tsaya kuna masu hira da 
wani labari ba. La lie wannan yana 
eutar da Annabi, to, yana jin kun- 
yarku, alhali kuwa Allah ba Ya jin 
kunya daga gaskiya. Kuma idan za 
ku tambaye su wadansu kaya, to, 
ku tambaye su daga bayan shama- 
ki. Wannan ya fi muku tsarki ga 
zukatanku da zukatansu Kuma ba 
ya halalta a gare ku. ku cuci Man- 
zon Allah, kuma ba ya halalta ku 
auri malansa a bayansa har abada. 
Lalle wannan a gare ku ya kasance 
babban abu a wurin Allah. 

54. Idan kun bayyana wani abu, 
ko kuma kuka 66yc shi, to, lalle 
Allah Ya kasance Masani ga kome, 

55. Babu laifi a kansu game da 
ubanninsu, kuma babu game da 
dlyansu, kuma babu game da *ya- 
n'uwansu maza, kuma babu game 
da diyan 'yaivuwansu maza* kuma 
babu game da diyan 'yaifuwansu 
mata, kuma babu game da matan 
muminai, kuma babu game da abin 
da hannayensu suka mallaka, kuma 

-* « i r* ****** ^l ©£*£ 33.SuratuI Ahzab <>44 rr 1,11^1 hr ku hi Allah da tatcawa. La He Allah 
Ya kasance Mahalarci a kan kome. 

56. Lalle, Allah da mala'ikunsa 
suna salati fl) ga Annabi. Ya ku 
wadanda suka yi imani ! Ku yi salati 
a gare shi, kuma ku yi sallama 
domin amintarwa a gare shi. 

57. Lalle watfanda kc cutar Al- 
lah da ManzonSa. Allah Ya la'ane 
su. a cikin duniya da Lahira, kuma 
Ya yi musu tattalin azaba mai 
wulakantarwa. 

58. Kuma watfanda suke eular 
muminai maza da mummai mala, 
bii da warn abu da suka aikata ha. 
lo, lallc sun tfauki ftiren Rarya da 
/unubi bayyanannc. 

59. Yakai Annabi! Ka t2) ccwa 
matan aurenka da 'yiTyanka da 
malan muminai su kusantar da 
Rasa daga man van tufafin da ke a 
kansu. Wancan yafisaukigaagane 
su domin kada a cuce su. Kuma 
Allah Ya kasance Mai gafara, Mai 
jin Rai. 

60. Lalle, idan munafukai da wa- 
tfanda vake akwai wata cuta a cikin 
zukalansu* da masu tsegumi, a cikin 
Madina, ba su hanu ba (daga hala- 
ycnsu). L1> lallc, 2a Mushushula kaa « <=***. -r '-^ ik'x','-' 3#fra£&t$flflk *w 

!i^6^3fi^y* (1) Salatin Allah ga Annabi. shi nc daukaka darajarsa a koyaushe Salalin maia H ikii, 
sht nc ittigfSn da addua a gare shi. Salann cnulanc, shi nc ibada da isugfart da addu'a a 
gare shx da tau-assuli da shi domin ncman Allah Ya kar5> ihadarsm. Salati sau daya waiibi 
nc a kan kouant: Musulmi a isawon ran&a, sa'an nan kuma sunna cc a cikin kowacc salla 
Kuma muslahabbi nc a cikin kowanc mazauni da wunn am&atonsa. 

(2) Ana Lira gyara dag a >ama. sa'an na_n gyaran ya sauko Easa, kamar ftamar da la 
faru daga sama, sai ta kai Rasa 

(3) Munafukai da shaidanu da masu isegumi babu abm du kc hana su tnugun halinsu 
\di isanani da isord- 33.SflratuI Ahzab 64S rr +\ >Sm i } ^ garc su. sa'an nan ba za su yi maK- 
wahtaka da kai ha, a cikinta, face 
kadan. 

61. Suna la'anannu, inda duka 
aka same su a kama su, kuma a 
karkashe su karkashewa. 

62. A kan hanyar Allah (ta gya- 
ran jama'a) a cikin wadanda suka 
shude gabaninka, kuma ba za ka 
sami musanyawa ba ga hanyar 
Allah. 

63- Suna tambayarka Cl) gaSa'a. 
Ka ce* "Saninta yana wurin Allah 
kawai/' Kuma me ya sanar da kai 
cewa ana Isammanin Sa'a la kasan- 
cc kusa? 

64. Lalle, Allah Ya la'ani kafirai. 
kuma Ya yi musu tatlalin wala 
wuta mai Euna. 

65* Suna madawwama a cikinta 
har abadti* ba su samun majiBinci, 
kuma ba su samun malaimaki, 

66. Ranar da ake juya fuskokin- 
su a cikin wula, suna ccwa, "Kai- 
lonmu, saboda rashin biyarmu ga 
Allah da rashin biyarmu ga Manzo P* 

67. Kuma suka ce, "Ya Ubangi- 
jinmu ! LalJc mu, mun <2) bi 
shugabanninmu da manyanmu ! Sai 
suka Batar da mu daga hanya! 

68- "YSUbangijinmulKabasu 
ninki biyu na azaba. kuma ka la anc 
su. la'ana mai girma." *r ' * - *r *Z** r^m^bsfia^ 

■ ^ <- (1) Shiryarwa cc ga Musulmi ccwa idan za su yi Lambaya su tambayi addminsu da 
abflbuwa mii$i] amlani a garc mi. kada su tambayi abin da ya fi hankaliiisu kaniur Sa*a da 
abubuwan gaibi da Allah Ya kCBania da *anni$u. 

(2) Wannanya mina biyadajahilagaaddinibau/unbane Anaazibiardamaibiya. 
kamar yadda akc a/ablar da shugaban Rata. 33.SGratuI Ahzab frifi rr yi >S'i i)j* 69. Ya ku wadanda suka yi ima- 
ni! Kada ku kasance kamar wadan- 
da suka cuci f|) Musa, sa'an nan 
Allah Ya barrantar da shi daga abin 
da suka ce. Kuma ya kasance mai 
da raja a wurin Allah. 

70. Ya ku wadanda suka >i ima- 
ni! Ku bi Allah da laEawa, kuma ku 
fadi magana madaidaiciya. 

7L Ya kyautata muku ayyukan- 
ku. kuma Ya gafarta zunubanku. 
Kuma wanda ya yi d;Va ga Allah da 
ManzonSa, to, lalle, ya rabbanta. 
babban rabo mai girma. 

72. Lallc Mil, Mun giita amana 
ga sammai da Rasa da duwalsu, sai 
sukaRidaukaria kuma suka ji Isoro 
daga garc ta< Jtuma mulum ya dau- 
ke ta, lallc shi (tnutum) ya kasance 
mai yawan zalunci, mai yawan 
jahilci. 

73. Domin Allah Ya azabta mu- 
nafukai maza da munafukai mata. 
da mushirikai maza da mushirikai 
mala, kuma Allah Ya karBi tuba ga 
muminai maza da muminai mata. 
Kuma Allah Ya kasance Mai ga fa- 
ra, Mai jin £ai. 

WJ&j^stiPft3% 


(1) Kada kucua MuhanmiadudatazafTkomuguwarmagana kamar yaddu Yahudu 
auka yi Jcazafi ga Musa da ncman wata karuwa ta cc ya nemo la da /ina ko kuma cia ccwa 
shi mai gwaiua ne. >ai Allah Ya isarc Miisa daga Kazafm. kuma Ya sanya wani dulse, ya 
gudu da tufafmsa daga wunn wanka har suka gan shi mai tikakkiyar halitta ne. babu 
naKasa game da tilt. Allah Ya barrantar da shi daga dukan aibt llaka Yakc barrantar da 
Muhammadu ga mai son ya s.i tnasa aibi 34.Suratu Saba' 647 rt v-i.»- 
Tana karantar da cewa wanda ya bauta wa Allah, sai Allah Ya 
sauRaRe masa ibadar nan kuma Ya hore masa abincinsa, kuma 
wanda ya saBa wa Allah, idan yana da wadata ne, to, Allah zai 
karoc wadatarsa. ^U^UV Da sunan Allah, Mai rahama, Mai fin Rai. i. Godiya ta tabbata ga Allah, 
Wanda Yake abin da yake acikin 
sammai da abin da yake a cikin Rasa 
Nasa ne, kuma ShT ne abin godiya 
acikin la karshc (Lahira), kuma 
Shine Mai hikima, Mai labartawa. 

2. Ya san abin da yake shiga a 
cikin Rasa da abin da yake fita daga 
gare la, da abin da yake sauka daga 
sama da abin_da yake hawa a cikin- 
la, kuma Shi ne Mai jin Rai, Mai 
gafara. 

3. Kuma wadanda suka kafirta 
suka ce, "Sa'a ba /.a ta zo mana ba," 
Ka ce.^"Kayya! Na rantsc da 
Ubangijina, lalle, za ta zo muku." 
Masanin gaibi, gwargwadon zarra 
ba ta nisanta daga gare Shi a cikin 
sammai, kuma ba la msanla a cikin 
Rasa, kuma babu mafi Raranci daga 
wancan kuma babu mafi girma tace 
yana a cikin Littafi bayyananne. 

4. Domin Ya saka wa wadanda 
suka yi imani kuma suka aikala Ai 
&$&}*$$&!$ 34.Suratu Saba* 648 r*fc-ij*- ayyukan Ewarai, Wadancan suna 
da wala gatara da wani arziki mai 
karirnu. 

5. Kuma wadanda suka yi ma- 
kirci ga ayoyinMu* suna masu gaji- 
yarwa. wadannan suna da wala 
azaba daga azaba mai radadi. 

6- Kuma wadanda aka bai wa 
ilmi suna gamn abin nan da aka 
saukar zuwa gare ka daga Ubangi- 
jinka, shi ne gaskiya, kuma yana 
shiryarwa zuwa ga hanyar Mabu- 
wayi, Godadde. 

7. Kuma wadanda suka kafirta 
suka ce, L *Shin, za mu nuna muku 
wani namiji wanda yakegaya muku 
wai idan an tsallsage ku, kowace 
irin tsattsagewa. lalle ku. tabbas, 
kuna a cikin wata halitta sabuwa.? 

8. "Ya £aga Jcarya ga Allah ne 
ko kuwa akwai wata hauka a gare 
shi?" A'a, wadanda ba su yiTmani 
da Lahira ba, suna a cikin azaba da 
6ala mai nlsa. 

9. Ashe fa, basu yi dubi ba zuwa 
ga abin da kc a gaba gare su da abin 
da ke a bayansu daga sama da Kasa? 
Idan Mun so, sai Mu shlifc Jtasa da 
su, ko kuma Mu kayar da wani 
5a66ake daga sarna a kansu. Lalle, 
a cikin wancan akwai aya ga dukan 
bawa mai mai da aKamarinsa ga 
Allah. 

10. Kuma lalle, hakika, Mun bai 
wa Dawuda wata falala daga gare 
Mu. Ya duwatsu, ku konkoma sau- 
lin lasbihi tare da shi. kuma da 
Isuntsaye. Kuma Muka tausasa 
masa balcin karfe. ©j^-&;i r- r Ojd\\ 


JU^i£>- v'^L ©&£*%£■ <. *. 

'-.•'-,'- \'U- 


34.Suratu Saba* 64M rt \p>tu+ I L Ka aikatu sulkuna, kuma ka 
Kaddara hssafl ga tsarawa, kuma ka 
aikala aikin Gwarai. Lallc NT, Mai 
gani nc ga abin da kukc aikatawa, 

12. Kuma ga Sulaiman, Mun 
horc masa iska, lafiyarla la saftya 
daidai da waia, kuma ta maraice 
daidai da wata. Kuma Muka gu- 
danar masa da marmaron gaci, 
kuma daga aljannu (Muka hore 
masa) wadanda ke aiki a gaba gare 
shi. da iznin Ubangijinsa. Wanda ya 
karkala daga cikin&u. daga umur- 
ninMu, sai Mu (fancfana masa daga 
azabar sa*n\ 

13. Suna aikata masa abin da 
yake so, na masallalai da mulum- 
mulumai da akussa kamar kudud- 
dutai* da lukwanc kalaflu. Ku aika- 
la godiya, ya diyan Uawuda. kuma 
kadan nc mai gddiya daga bayiNa. 

14. Sa'annana lokacinda Muka 
hukunta muiuwa a kansa, babu 
abin da ya ja hankalinsu a kan 
muluwarsa, face dabbar Easa (gara) 
wadda take tin sandarsa. To, a 
lokacin da ya fad], sai aljannu suka 
bayyana (ga mutane) cewa da sun 
kasance sun san gaibi, da ba su 
zauna ba a cikin azaba mai wula- 
kanlarwa. 

15. Lalle, halcika, akwai aya ga 
Saba"awa 0> a cikin mazauninsu: 
gonakinlambu biyu,damadahagu. 
"Ku ci daga arzikm Ubangijinku, 
kuma ku yi gddiya gare Shi. Gari 

© 

(1) ICissar Dawuda tin u Sulaiman suna nuna yadda Allah ke saufcate wa oayinSa 
hanyar ibada da la s,imim abinci da saufci id.nn sun mayar da al'amurattsu garc Shi K'issar 
Saba'awa Una nuna yadda Allah kc karfic wadala dai;a wanda ya kaiirte Masa. 34.Suratu Saba' fi50 r< w-*j>- mai dadln zama, da Ubangiji Mai 
gafara." 

16. Sai suka bijire, saboda haka 
Muka saki malalin Anmi (dam) a 
kansu, kuma Muka musanya musu 
gonakinsu biyu da watfansu gonaki 
biyu masu 'ya'yan ilacc kadan: 
talakiya da goriba da wani abu na 
magarya katfan. 

17. Wancan. da shi Muka yi 
musu sakamako saboda kafircinsu. 
Kuma lallc, ba Mu yi wa kowa' 11 
irin wannan sakamako, face kafirai. 

IS. Kuma Muka sanya, a tsaka- 
nmsu da tsakanin'" garuruwan da 
Muka sanya albarka a cikinsu, wa- 
tfansu garuruwa masu ganin juna 
kuma Muka Kaddara lafiya a cikin- 
su, "Ku yi tafiya a cikinsu, daru- 
ruwa da ranaiku, kuna amintattu." 

19. Sai suka ce, "Ya Ubangi- 
jinmu! Ka msantar da tsakanin 
tafiyoyinmu", kuma suka zalunci 
kansu, saboda haka Muka sanya su 
labaran hira, kuma Muka kekkece 
su 0) kowace irin kckkecewa. Lallc, 
a cikin wancan akwai ayoyi ga 
dukan mai yawan haCuri, mai ya- 
wan godiya. 

2(1. Kuma lallc. hafiTfia. lblTs ya 
gaskata /alonsa a kansu, sai suka bi 
shi face wani Bangarc na muminai. } y^V *J^U— ' *Cft -**-* ^>> ix ^** 


(1) Allah naxaka wa kafirai gwargw.idonaiklnsu, kuma Yana yin falaia ga mummi da 
kyauiar da la fl aikinsa 

(2) Tafiya a Lsakanin Yemen, fcasar Si&ba'uwa da Syria, waiau Sham. Rasa mai 
alharka, Kasar Annabawa kuma kas;i mat yawan rtiwa da itacc 

(3) Muka sanya Saba'awa suka wat« a cikin wadaitsu Kasashe saboda mwa ya 
halaka Easarsu. sa'an na kuma ta bushe babu wadala, bar ana ccwa 'Sun yi rarrabar 
SabiTawa* watau sun watsc 34.Suratu Saba' 651 ft w».»- 21. Kuma ba ya da wani dalili a 
kansu. face dai domin Mu san 
wanda yake yin imani da Lahira 
daga wanda yakc a cikin shakka 
daga gare la. Kuma Ubangijinka, a 
kan kome, Mai tsaro ne. 

22. Ka ce, "Ku kirayi waifanda 
kuka riya (ccwa abubuwan bau- 
lawa ne) baicin Allah, ba su mal- 
lakar ma'aunin zarra a cikin sam- 
mai, kuma ba su mallakarsa a cikin 
Kasa, kuma ba su da wani rabon 
tarewa a cikinsu (sammai da Rasa), 
kuma ba Shi da wani malaimaki 
daga garc su. 

23. "Kuma wani cclo ba ya am- 
fani a wunnSa face fa ga wanda Ya 
yi izni a garc shi. liar a lokacin da 
aka kuranye (l) tsoro daga zuka- 
lansu, sai su cc, 'Mene ne Ubangi- 
jinku Ya ce?' Suka ce, 'Gaskiya, 
kuma Shi ne Madaukaki. Mai 
girma." 

24. Ka ce, "Wane ne yake arzula 
ku daga sama da Rasa?" Ka ce, 
''Allah, kuma lalle mu, ko ku, wani 
yana a kan shiriya, ko yana a cikin 
Bala bayyananniya." 

25. Ka ce, "Ba za a tambaye ku 
ba ga abin da muka aikaia daga 
laifi. kuma ba za a lambayc mu 
daga abin kukc aikalawa ba." 
(I) Babu wanda ya san lokacin bayar da i/ni ga yin cclo ko wanda za a bai wa i/mn ya 
yi. ko a yi inasa. aaboda hak.i mulanc a l.^hira na a cikin lioro liar a lokacin da aka 
kuratiye isorun la hanyar bayar da izni ga ceio babba ga Annabi Muhammadu. >u 
miimtnai su yi I'arin ciki su dinga tambayar juna da ccwa. "Mcne nc Uhangijinku Va cc?" 
Wadansu su cc, "Ya fatfi gaskiya, Shi nc Madaukaki, Mai girma " 34.Suratu Saba* 652 rtfe-liJ" 26. Ka cc, "Ubangijinmu zai 
lara tsakaninmu, sa'an nan Ya yi 
hukunci a isakaninmu da gaskiya, 
Kuma Shi nc Mahukund, Masani s * 27. Ka cc, "Ku nuna mini wa- 
cfanda kuka riskar da Shi, su /ama 
abokan larayya. A*a, Shi ne Allah, 
Mabuwayu Mai hikima." 

2H> Kuma ha Mu aikaka baface 
zuwa ga mutane gaba daya, kana 
mai bayar da bushara kuma mai 
gargadi, kuma amma mall yawan 
mutane ba su sani ba. 

29. Suna cewa, "Yaushe ne wan- 
nan wa'adi zai auku idan kun ka- 
sance masu gaskiya?*' 

30. Ka ce, "Kuna da mi'adin 
wani yini wanda ba ku jinkirla daga 
gare shi ko da sa'a daya, kuma ba 
ku gabata." 

31. Kuma wadanda suka kafirta 
suka ce, "Ba za mu yi imani da 
wannan AlRurYtm ba, kuma ba za 
mu yl Tmani da abin da yake a 
gabaninsa ba (na wadansu littat- 
tafan sama}/ Kuma da ka gani a 
lokacin da azzalumai suke abin 
tsayarwa wurin Ubangijinka, sa- 
shensu na mayar wa sashe maganar. 
maraunana (mabiya) suke cewa 
makangara (shugabanni) "Ba do- 
minku ba, lallc, da mun kasancc ** muminar 

32. Makangara suka cc wa 
maraunana. "Ashe, mu ne muka 
kange ku daga shiriya a bayan ya zo 
muku? A*a, kun dai kasance masu UfrtfU ®<£&a£d^>&£ VT*. 

34.Suratu Saba' 653 rt V-ij>- 33. Kuma maraunana suka ce 
wa makangara, 41 A*a, (ku tuna} 
makircin dare da na rana a lokacin 
da kuke umurnin mu da mu katirta 
da Allah, kuma mu sanya Masa 
abokan tarayya/" Kuma suka assir- 
tar da nadama a lokacin da suka ga 
azaba. Kuma Muka sanya KuCum- 
ma a cikin wuyoyin wadanda suka 
)■..'.! m ; :: Lallc, ba /a a yi musu saka- 
mako ba face da abin da suka ka- 
sance suna aikatawa. 

34. Kuma ba mu aika wani mai 
gargacfi ba a cikin wata alkarya face 
manumtanta (shugabanni) sun ce, 
**Lalle mu, masu kafirta ne da abin 
da aka aiko ku da shi." 

35. Kuma suka ce, lt Mu ne ma- 
fiya yawa ga dukiya da diya* kuma 
mu ba mu zama wadanda akc yi wa 
azaba ba/" 

36. Ka ce, "Lalle, Ubangij7na 
Yana shimfida arziki ga wanda Ya 
so, kuma Yana ku£untawa> kuma 
am ma mafi yawan mutanc ba su 
sani ba/ 1 

37. Kuma dukiyarku ba ta zamo 
ba, haka diyanku ba su zamo abin 
da yakc kusantar da ku ha a wu- 
rinMu, kusantarwar multamu face 
wanda ya yi imarri kuma ya aikata 
aikin kwarai. To, wacfannan suna 
da sakamakon ninkawa saboda 
abin da suka aikata. Kumasuamin- 
tattu ne a cikin benaye. 

38. Kuma wadanda suke makir- 
ci a cikin aydyinMu, suna ncman 
gajiyarwa, wacfannan abin halar- 
larwa ne a cikin azaba. 


fc *0 U^&gff$?% zm 34.Suratu Saba' <>54 f< W-*jj- 39. Ka ce, "Lalle, Ubangijlna 
yana shimfida arziki ga wanda Ya 
so daga bayinSa, kuma Yana kun- 
lalawa a gare shi f kuma abin da 
kuka ciyar daga wani abu. lo, Shi tie 
zaj musanya shi. kuma Shi nc Mali- 
ficin masu arzuttawa/' 

40. Kuma ranar da Allah Ya kc 
tara ■■ u gaba daya, sa'an nan Ya cc 
wa mala*iku, "Shin, watfannan. ku 
ne suka kasance suna bauta wa?" 

41. Sukacc/Tsarkiyalabbataa 
gare Ka- Kai nc Maji6incinmu, ba 
su ba. A "a. sun kasance suna bauta 
wa aljannu. Mall yawansu, da su 
suka vi imam/* 

42. Sabodahaka, a yausashenku 
ba ya mallakar wani amfani ga wani 
sashen, kuma ba ya mallakar wata 
cuta, kuma Munu cewa ga wadanda 
suka yi zalunci, "Ku dandani aza- 
bar wuia wadda kuka kasance. 
game da ita. kuna fcaryatawa."' 

4i. Kuma idan an karanta ayo- 
yinMu bayyanannu a kansu. sai su 
ce. "Wannan bai zama ba, face 
namiji ne yana son ya kangc ku 
daga abin da ubanmnku suka ka- 
sance suna baula wa." Kuma su cc, 
"Wannan bai zama ba face Kiren 
ftarya da aka Kaga." Kuma wadan- 
da suka kafina suka cc, ga gaskiya a 
lokacin da ta jc musu, "Wannan ba 
koine ba face sihiri ne bayya- 
nanne." 

44. Kuma ba Mu ba su wadansu 
littattalai ba wadanda suke karatun 
su. kuma ba Mu aika wani mai 
gargadi ba zuwa gare su a gaba- 
ninka! 


S&-Jwt4ae£!U^ asc- tm :**- ftte&*3Ug&i9( w 


&6jo§3'4> ' 

3<I.Suratu Saba' <>55 f *t-ij>- 45. Kuma wacfanda suke a gaba- 
ninsu, sun Karyata, alhali kuwa ba 
su kai ushurin ushurin abin da 
Muka ba_su ba, sai suka Karyata 
Man/anniNa! To, yaya musuNa 
(ga maEaryata) ya kasance? 

46. Ka ce, "Ina yi muku wa'azi 
nc kawaida kalmaguda! Watau ku 
tsayu domin Allah, bibbiyu da dai- 
ifai, sa'an nan ku yi tunani. babu 
wata hauka ga ma'abucinku* Shi 
bai zama ba face mai gargadl ne a 
gare ku, a gaba ga wata azaba mai 
tsanani. 

47. Ka ce, "Abin da na roRe ku 
na wani sakamako, to, amtanin ■ 
naku ne- ljarata ba ta zama ba face 
daga Allah, kuma Shi Mahalarci nc 
a kan dukun komc." 

48. Ka ce, "Lallc Ubangijina 
Yana jefa gaskiya. (Shi) Masanin 
abubuwan fake nc." 

49. Ka ce, "Gaskiya la zo* kuma 
fcarya ba laiya fara (komc) kuma ba 
ta lya mayarwa." 

50. Kace, "Idanna Bacc, toJna 
bacewa ne kawai a kan kaina. 
Kuma idan na shiryu, to, saboda 
abin da Ubangijina Yakc yowar 
wahayi ne zuwa a garc ni. Lalle Shi, 
Mai ji ne, Makusanci/* 

5/. Kuma da ka gant, a lokacin 
da suka firgita, to, babu kuButa, 
kuma aka kama su daga wuri 
makusanci. 

52. Kuma suka ce, "Mun yi ima- 
ni da Shi/'To, inazasu samu kama- 
wa daga wuri mai nisa? 


&j^h*J*J£* • •£'-?' ** ^ t 1 i.v •-^s ;i tojpp&w&saj tkjfc$$kti*8&i$ 


aUm<i#&3gi; ®^es 


35.Suratu Facfir 656 TO >U i^ 53. Kuma lallesun kafirla da Shi 
a gabanin haka, kuma sun a jTfa da 
labile! daga wuri mai nisa. 

54. Kuma an shamakancc a 
tsakaninsu da tsakanin abin da sukc 
marmari, kamar yadda aka aikata 
da irin Icungiyoyinsu a gabaninsu. 
Lalle su, sun kasancc a cikin shakka 
mai sanya kokanio. 
•JO fr^- 
Tana karanlar da ccwa bauta wa Allah, shi ne mabudm dukan 
alheri kuma bautar nan da sanin yadda ake yin ta daga gare Shi 
yake. 
Da suttan Allah, Mai rahama. Mai fln fiai. /. Godiya la tabbata ga Allah, 
Mai fara halittar sammai da Rasa, 
Mai sanya mahViku manzanni 
masu fukafukai, bibbiyu, da uku- 
uku da hurhucfu. Yana Icarawar 
abindaYakesoacikin halittar .1- allc 
Allah Mai ikon yi ne a kan kome. 

2. Abin da Allah Ya buda wa 
mutane daga rahama, to, babu mai 
riKewa a gare shi, kuma abin da Ya 
ri£e, to. babu mai saki a gare shi, 
waninSa, kuma Shi ne Mabuwayi, 
Mai hikima. 
35.Suratu Fucfir 657 to >li L»- 3. Ya ku mutane! Ku tuna 
nTimar Allah a kanku Shin, akwai 
wani mai halilta wanin Allah, da zaj 
arzutta ku daga sama da Easa? 
Babu wani abin bautawa. face Shi 
To, yaya akc karkaiar da ku? 

4. Kumaidan sunkaryala ka.lo, 
lallc. an karyata wadansu Man- 
zanni a gabaninka, kuma ?uwa ga 
Allah akc mayar da al'amura, 

J. Ya ku mutane! Lalle. wa'adin 
Allah gaskiya nc> saboda haka kada 
rayuwar duniya ta rudar da ku, 
kuma kada marucfi ya rude ku game 
da Allah. 

6. Lalle Shaidan makiyi ne a gare 
ku, sai ku riKe shi makiyi. Yana 
kiran Rungiyarsa kawai ne, domin 
su kasance 'yan saTr. 

7, V\ nfandasukakafirtasunada 
a/aha mai tsanani, kuma wacfanda 
suka yi imani, kuma suka aikala 
ayyukan Jcwarai. suna da wata gafa- 
ra da sakamako mai girma 

5. Shin, to, wanda aka kawata 
masa aikinsa, har ya gan shi mai 
kyau (yana daidai da waninsa)? 
Saboda haka, lallc, Allah Yana 6a- 
tar da wanda Yakc so. kuma Yana 
shiryar da wanda Yake so, saboda 
haka kada ranka ya halaka a kansu 
domin bakin tiki. Lalle Allah Ma- 
sani ne ga abin da sukc 
sana'antawa. 

9 Kuma Allah ne Ya aika da 
iskoki har su motsar da girgije, 
sa'an nan Mu kora shi zuwa ga gari 
matacce, sa'an nan Mu rayar da Zl$fe&&2$!&J® 


&&&6S$&l$g l ik &3$@$ 

* rf ^ z. qf*W65 35.Suratu Facfir 658 ro >ii 'jj- Easa game da shi a bayan mulu- 
warta. Kamar wancan nc Tashin 
Kiyama yakc. 

10. Wanda ya kasancc yana ne- 
man wala izza, to, Allah nc da lzza 
gaba daya. Zuwa garc Shi magana 
mai dadi ke hawa, kuma aiki na 
Ewarai Yana daukar ta. Kuma wa- 
danda ke yin makircin munanan 
ayyuka, suna da waia uzaba mai 
tsanani, kuma makircin wadannan 
yana yin lasgaro. 

//♦ Kuma Allah ne Ya halilla ku 
daga lurBaya. sa'an nan daga digon 
maniyyi, sa'an nan Ya sanya ku 
surkin maza da mata. Kuma wala 
mace ba ta yin ciki, kuma ba ta 
haihuwa, face da saninSa, kuma ba 
za a rayar da wanda ake rayarwa 
ba. kuma ba za a rage tsawon ransa 
ba lace yana a cikin Littatl. Lalle, 
wancan mai sauRi ne ga Allah. 

12. Kuma koguna biyu ba su 
daidaita: Wannan mai ruwan dadi. 
mai zafii, mai sauftin hadiya, kuma 
wannan mai ruwan gishiri, mai /art- 
si, kuma daga kowanc, kuna cin 
wani nama sabo, kuma kuna fitar 
da Eawa wadda kukc tufantarta, 
kuma kana ganin jirage a cikinsa 
suna masu gudana, domin ku nemo 
daga falalarSa. kuma dammaninku 
/a ku dinga godewa. 

13. Yana shigar da dare a cikin 
rana, kuma Yana shigar da rana a 
cikin dare, Kuma Ya hore rana da 
wata kowannensu yana gudana 
zuwa ga ajali ambatacce. Wannan 
Shi nc Allah, Ubangijinku. gare Shi 
mulki yake, kuma wadanda kuke 

.t .» rf ^<.^k 

35.Suratu Facfir 659 TO >tf i^ kira, waninSa, ba su mallakar ko 
latar gurlsun dabino 

14. Idan kun kira su, ba za su ji 
kiranku ba. kuma ko sun jiya, ba za 
su karBa muku ba, kuma a Ranar 
Kiyama za su kafircc wa shirkinku, 
kuma babu mai ba ka labai \ kamar 
wanda ya sani, 

15. Ya ku mutanc! Ku nc masu 
bukala /uwa ga Allah, kuma Allah, 
Shi ne Mawadaci, Godadde. 

16. Idan Ya so, zai tafi da ku, 
kuma Ya zo da wala halitta sabuwa. 

17. Kuma wancan bai zama ma- 
buwayi ba ga Allah. 

f& Kuma wani rai mai cfaukar 
nauyi bai cfaukar nauyin wani rai. 
Kuma idan ran da aka nauyaya wa 
kaya ya yi kira (ga wani mataimaki) 
zuwa ga kayansa, ba za a dauki 
komc ba daga gare shi, kuma ko da 
(wanda ake kiran) ya kasanec 
makusancin zumunia ne. Kana gar- 
gacfi kawai nc ga wadanda kc tsoron 
Ubangijinsu a fake, kuma suka 
tsayar da salla. Kuma wanda ya 
tsarkakc. to, yana isarkaka nc do- 
min kansa. Kuma zuwa ga Allah 
kawai makoma lake. 

19 Kuma makaho ba ya daidai- 
ta da mai gani. 

20, Kuma duffai ba su daidaila, 
kuma haskc ba ya daidaila. 

2L Kuma inuwa ba la daidaila* 
kuma iskar zafi ba la daidaita. 

22, Kuma rayayyu ba su daidai- 
la, kuma matatiu ha su daidaita. 
Lallc Allah Yana jiyar da wa*a/i ga 

&&*$& gk&3f8&3 M-c.i: <^i-*&.i 


^^tf>4« 


Uftg^W3CT^$S 35.Sfiratu Facfir 660 re M i } ^ wanda Ya so, kuma ba ka jiyar da 
wacfanda suke a cikin kaburbura. 

23. Ba ka ?ama ba lace mai gar- 
gadi kawaL 

24. Lalle Mu, Mun aike ka da 
gaskiya, kana mai bayar da bushara 
kuma mai gargacfL Kuma babu 
wata aKumma face wani mai garga- 
dl ya shude a cikinta, 

25. Kuma idan suna Karyala ka, 
to, hakTica, wacfanda suke a gaba- 
ninsu sun Raryata. Manzanninsu 
sun jc musu da hujjoji, kuma da 
takardu, kuma da Littafi mai haske. 

26. Sa'an nan Na kama wadanda 
suka kafirta. To, yaya musuNa 
yafce? 

27. Ba ku gani ba, lallc Allah Ya 
saukar da ruwa daga sama? Sai 
Muka filar, game da shi, *ya*yan 
itace masu safianin launuka. kuma 
daga duwatsu akwai zane-zane, far- 
f'aru da jajaye. masu safianin launin, 
da masu launin bakin Karfe, baEa- 
Ee. 

28. Kuma daga mutane da dab- 
bobi da bisashen gida. masu safia- 
nin launinsu kamar wancan. Mala- 
mai kawai ke tsoron Allah daga 
cikin bayinSa. Lallc. Allah, Mabu- 
wayi nc, Mai gafara. 

29. Lalle. wacfanda ke karalun 
Liilafin Allah'" kuma suka isayar 
da salla, kuma suka ciyar daga 
abin da Muka arzula su da shi. a 'Xr - 

•4*>*sK&&*yus$i ti^. 

t ^T. O^^O^j^^jfel^^ (1) Liltalfafan sama a gabaiun Annabi Muhammadu, isira da amina su labbala a 
Rare shi- 35.Sfiratu Facfir fifil ro >ii DJ- asirce da bayyane, suna falan (sa- 
mun) wani fatauci ne wanda ba ya 
yin tasgaro. 

SO. Domin (Allah) /aicika musu 
sakamakonsu, kuma Ya Kara musu 
daga falalarSa. Lalle Shi Maigafara 
nc, Mai godtya. 

3L Kuma abin da Muka yi wa- 
hayi ZUW3 gate ka, daga Littafi, (1) 
shi nc gaskiya, mai gaskatawa ga 
abjn da yake a gaba gare shi. Lalle 
ne Allah ga bayinSa, haRiKa. Mai 
labarlawa nc, Mai gani. 

52, Sa*an nan Mungadarda Lit- 
tafin, ga wadanda Muka za&a daga 
bayinMu. sa'an nan daga Cikinsu, 
akwa